1. Timoteovi 1:1–20

  • Pozdravy (1, 2)

  • Varování před falešnými učiteli (3–11)

  • Pavlovi byla projevena nezasloužená laskavost (12–16)

  • Král věčnosti (17)

  • Vést dobrý boj (18–20)

1  Já, Pavel, apoštol Krista Ježíše z příkazu Boha, našeho Zachránce, a Krista Ježíše, naší naděje,+  píšu Timoteovi,*+ pravému dítěti+ ve víře: Přeji ti nezaslouženou laskavost, milosrdenství a pokoj od Boha, Otce, a Krista Ježíše, našeho Pána.  Když jsem se chystal jít do Makedonie, poprosil jsem tě, abys zůstal v Efezu, a prosím tě o to i teď. Zůstaň tam a přikaž jistým lidem, aby nevyučovali odlišné nauky  a nezabývali se lživými historkami+ a rodokmeny. Takové věci nepřináší žádný užitek+ a vyvolávají jen spekulace. Není to nic, co by Bůh poskytoval k posílení víry.  Cílem těchto pokynů* je láska,+ která vychází z čistého srdce, z dobrého svědomí a z víry+ bez pokrytectví.  Někteří se od toho odchýlili a sklouzli k prázdným řečem.+  Chtějí být učiteli+ zákona, a přitom vůbec nerozumí tomu, co říkají a co s takovou jistotou tvrdí.  Víme, že Zákon je dobrý, pokud se správně* uplatňuje,  s vědomím, že zákony nejsou určené pro toho, kdo jedná správně. Jsou určené pro zločince+ a buřiče, bezbožné a hříšníky, nevěrné* a ty, kdo pohrdají svatými věcmi, pro ty, kdo zabíjí své otce, matky a jiné lidi, 10  pro ty, kdo se dopouští sexuální nemravnosti,* muže, kteří mají homosexuální styky,* únosce, lháře, pro ty, kdo křivě přísahají, a pro ty, kdo dělají cokoli jiného, co je v rozporu se zdravým* učením,+ 11  založeným na velkolepé dobré zprávě šťastného Boha, která mi byla svěřena.+ 12  Jsem vděčný Kristu Ježíši, našemu Pánu, který mi dal sílu. Uznal mě totiž za věrného tím, že mě pověřil službou,+ 13  i když jsem byl dřív rouhač a pronásledovatel a jednal jsem troufale.+ Bylo mi ale projeveno milosrdenství, protože jsem jednal z nevědomosti a bez víry. 14  Náš Pán mi projevil mimořádnou nezaslouženou laskavost a Kristus Ježíš mě obdařil vírou a láskou. 15  Tento výrok je spolehlivý a zaslouží si, abychom mu plně důvěřovali: Kristus Ježíš přišel do světa, aby zachránil hříšníky.+ Z nich jsem ten nejhorší.+ 16  Přesto mi bylo projeveno milosrdenství, aby na mně, jako na nejhorším případu, Kristus Ježíš mohl ukázat všechnu svou trpělivost – jako příklad pro ty, kdo v něj uvěří s vyhlídkou na věčný život.+ 17  Králi věčnosti,+ neporušitelnému,+ neviditelnému,+ jedinému Bohu,+ patří čest a sláva po celou věčnost. Amen. 18  Mé dítě Timotee, tyto pokyny* ti svěřuji v souladu s proroctvími, která byla o tobě pronesena. Ta ti pomůžou dál vést dobrý boj+ 19  a udržet si víru a dobré svědomí,+ které někteří odvrhli, a jejich víra proto ztroskotala. 20  Patří k nim i Hymenaios+ a Alexandr, které jsem vydal Satanovi,+ aby se odnaučili rouhat.*

Poznámky

Znamená „ten, kdo ctí Boha“.
Nebo „tohoto pověření, příkazu“.
Dosl. „zákonně“.
Nebo „ty, kdo nemají věrnou lásku“.
Nebo „prospěšným“.
Dosl. „muže, kteří leží s muži“.
Nebo „toto pověření, příkaz“.
Nebo „aby se ukázněním naučili nerouhat se“.