Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал

Фәсилләр

Мүндәриҹат

 • 1

  • Һизгијала Бабилдә ҝөрүнтүләр назил олур (1—3)

  • Јеһованын сәмави арабасы (4—28)

   • Гасырға, булуд, алов (4)

   • Дөрд мәхлуг (5—14)

   • Дөрд чарх (15—21)

   • Бәрг вуран фәза (22—24)

   • Јеһованын тахты (25—28)

 • 2

  • Һизгијал пејғәмбәр сечилир (1—10)

   • Гулаг ассалар да, асмасалар да (5)

   • Мәрсијәләр јазылмыш тумар (9, 10)

 • 3

  • Һизгијал тумары јемәлидир (1—15)

  • Һизгијал ҝөзәтчидир (16—27)

   • Лагејдлијә ҝөрә мәсулијјәт (18—21)

 • 4

  • Мүһасирәнин әјани тәсвири (1—17)

   • 390 ҝүн вә 40 ҝүн (4—7)

 • 5

  • Сүгутун әјани тәсвири (1—17)

   • Пејғәмбәрин түкләри үч һиссәјә бөлүнүр (1—4)

   • Јерусәлим башга халглардан бетәрдир (7—9)

   • Үсјанкарлар үч јолла тәләф олаҹаг (12)

 • 6

  • Исраил дағларына гаршы пејғәмбәрлик (1—14)

   • Ијрәнҹ бүтләр алчалдылаҹаг (4—6)

   • Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам (7)

 • 7

  • Өлкәнин ахыры чатыб (1—27)

   • Ҝөрүнмәмиш мүсибәт ҝәлир (5)

   • Пул-пара күчәләрә төкүләҹәк (19)

   • Мәбәд мурдарланаҹаг (22)

 • 8

  • Руһ Һизгијалы Јерусәлимә апарыр (1—4)

  • Мәбәддә ҝөрүлән ијрәнҹ ишләр (5—18)

   • Гадынлар Таммузу ағлајыр (14)

   • Кишиләр ҝүнәшә сәҹдә гылыр (16)

 • 9

  • Алты ҹәллад вә гәләм-даватлы адам (1—11)

   • Һөкм мүгәддәс мәкандан башлајаҹаг (6)

 • 10

  • Чархларын арасындан ҝөтүрүлмүш од (1—8)

  • Кәррубларла чархларын тәсвири (9—17)

  • Јеһованын ҹалалы мәбәддән араланыр (18—22)

 • 11

  • Шәр ишләр ҝөрән әмирләрә һөкм (1—13)

   • Шәһәр газанла мүгајисә едилир (3—12)

  •  Бәрпа барәдә вәд (14—21)

   • Јени руһ вериләҹәк (19)

  • Аллаһын ҹалалы Јерусәлими тәрк едир (22, 23)

  • Һизгијал Кәлдана гајтарылыр (24, 25)

 • 12

  • Сүрҝүн һагда пејғәмбәрлик (1—20)

   • Сүрҝүн үчүн боғча јығылаҹаг (1—7)

   • Башчы гаранлыгда сүрҝүнә ҝедәҹәк (8—16)

   • Тәшвишлә чөрәји је (17—20)

  • Дилләрдә ҝәзән мәсәл јох олаҹаг (21—28)

   • Сөзләрим тәхирә дүшмәјәҹәк (28)

 • 13

  • Јаланчы пејғәмбәрләрә гаршы һөкм (1—16)

   • Малалы диварлар учаҹаг (10—12)

  • Јаланчы пејғәмбәр гызлара гаршы һөкм (17—23)

 • 14

  • Бүтпәрәстләрин мүһакимәси (1—11)

  • Јерусәлимин һөкмү гачылмаздыр (12—23)

   • Нуһ, Дәнјал вә Әјјуб (14, 20)

 • 15

  • Јерусәлим јарарсыз мејнәдир (1—8)

 • 16

  • Аллаһын Јерусәлимә мәһәббәти (1—63)

   • Атылмыш ушаг; Аллаһ ону тапыр (1—7)

   • Онунла издиваҹ бағлајыр (8—14)

   • О, хәјанәткар чыхыр (15—34)

   • Зинаја ҝөрә ҹәза алыр (35—43)

   • Сәмәријјә илә Сәдума бәнзәјир (44—58)

   • Аллаһ әһдини унутмур (59—63)

 • 17

  • Ики гартал вә мејнә һагда тапмаҹа (1—21)

  • Зоғ сидр ағаҹына чевриләҹәк (22—24)

 • 18

  • Һәр кәс өз ҝүнаһына ҝөрә мәсулијјәт дашыјыр (1—32)

   • Ҝүнаһ едән кәс өләҹәк (4)

   • Оғул атанын ҝүнаһыны дашымыр (19, 20)

   • Пис адамын өлүмү Аллаһа хош дејил (23)

   • Пис әмәлдән дөнән јашајаҹаг (27, 28)

 • 19

  • Рәһбәрләр үчүн мәрсијә (1—14)

 • 20

  • Исраилин асилији (1—32)

  • Исраил гајыдаҹаг (33—44)

  • Ҹәнуба гаршы пејғәмбәрлик (45—49)

 • 21

  • Аллаһ гылынҹыны сыјырыр (1—17)

  • Бабил Јерусәлимә һүҹум едәҹәк (18—24)

  • Исраилин рәһбәри ҹәзасыны алаҹаг (25—27)

   • «Таҹы башындан ҝөтүр» (26)

   • Гануни саһиби ҝәләнәдәк (27)

  • Әмуниләрә гаршы гылынҹ (28—32)

 • 22

  • Ганлар ахыдан Јерусәлим (1—16)

  • Исраил зибил кимидир (17—22)

  • Ҹамаата вә башчылара гаршы иттиһам (23—31)

 • 23

  • Ики хәјанәткар баҹы (1—49)

   • Өһла вә Ашшур (5—10)

   • Өһлүба, Бабил вә Мисир (11—35)

   • Ики баҹынын ҹәзасы (36—49)

 • 24

  • Пас атмыш газан (1—14)

  • Һизгијалын арвадынын өлүмү әламәтдир (15—27)

 • 25

  • Әмуна гаршы пејғәмбәрлик (1—7)

  • Муаба гаршы пејғәмбәрлик (8—11)

  • Әдума гаршы пејғәмбәрлик (12—14)

  • Филиштә гаршы пејғәмбәрлик (15—17)

 • 26

  • Сура гаршы пејғәмбәрлик (1—21)

   • Торлар сәрилән јер (5, 14)

   • Дашлар, торпаг суја атылаҹаг (12)

 • 27

  • Сурун батмыш ҝәмиләри үчүн мәрсијә (1—36)

 • 28

  • Сур һөкмдарына гаршы пејғәмбәрлик (1—10)

   • «Мән аллаһам» (2, 9)

  • Сур һөкмдары үчүн ағы (11—19)

   • Сән Әдәндә идин (13)

   • «Горујуҹу кәрруб идин» (14)

   • Пислијә гәдәм гојдун (15)

  • Сидона гаршы пејғәмбәрлик (20—24)

  • Исраил бәрпа едиләҹәк (25, 26)

 • 29

  • Фирона гаршы пејғәмбәрлик (1—16)

  • Мисир Бабилә мүкафатдыр (17—21)

 • 30

  • Мисирә гаршы пејғәмбәрлик (1—19)

   • Навуходоносорун һүҹуму (10)

  • Фиронун гүввәси сарсылыр (20—26)

 •  31

  • Мисирин сүгуту; бој-бухунлу сидр (1—18)

 • 32

  • Фирон вә Мисирдән өтрү ағы (1—16)

  • Мисирин сүннәтсизләрлә дәфни (17—32)

 • 33

  • Ҝөзәтчинин вәзифәси (1—20)

  • Јерусәлимин дағылмасы хәбәри (21, 22)

  • Харабалыгларын сакинләринә хәбәр (23—29)

  • Ҹамаат хәбәрә һај вермир (30—33)

   • «Севҝи нәғмәси охујан» (32)

   • Араларында пејғәмбәр олуб (33)

 • 34

  • «Чобанлара» гаршы пејғәмбәрлик (1—10)

  • Јеһова гојунларыны бәсләјир (11—31)

   • Гулум Давуд онлары отараҹаг (23)

   • Сүлһ әһди (25)

 • 35

  • Саир дағларына гаршы пејғәмбәрлик (1—15)

 • 36

  • Исраил дағлары барәдә пејғәмбәрлик (1—15)

  • Исраилин бәрпасы (16—38)

   • «Улу адымын мүгәддәслијини ҝөстәрәҹәјәм» (23)

   • Өлкә Әдән бағы кими олаҹаг 35)

 • 37

  • Гуру сүмүкләрлә долу дүзәнлик (1—14)

  • Ики чубуг бирләшәҹәк (15—28)

   • Бир һөкмдар, бир халг (22)

   • Әбәди сүлһ әһди (26)

 • 38

  • Јәҹуҹун Исраилә һүҹуму (1—16)

  • Јеһованын Јәҹуҹа гаршы гәзәби (17—23)

   • «Биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам» (23)

 • 39

  • Јәҹуҹла ордусунун мәһви (1—10)

  • Һәмун-Јәҹуҹ дәрәсиндә дәфн (11—20)

  • Исраилин бәрпасы (21—29)

   • Аллаһ Исраил үзәринә руһуну төкәҹәк (29)

 • 40

  • Руһ Һизгијалы Исраилә апарыр (1, 2)

  • Һизгијал мәбәди ҝөрүр (3, 4)

  • Һәјәтләр вә дарвазалар (5—47)

   • Шәргә бахан дарваза (6—16)

   • Бајыр һәјәти; диҝәр дарвазалар (17—26)

   • Ичәри һәјәт вә дарвазалар (27—37)

   • Мәбәд хидмәти үчүн отаглар 38—46)

   • Гурбанҝаһ (47)

  • Мәбәд ејваны (48, 49)

 • 41

  • Хариҹи мүгәддәс мәкан (1—4)

  • Дивар вә јан отаглар (5—11)

  • Гәрб тәрәфдәки бина (12)

  • Биналар өлчүлүр (13—15а)

  • Мүгәддәс мәканын ичәриси (15б—26)

 • 42

  • Јемәк отаглары (1—14)

  • Мәбәд дөрд тәрәфдән өлчүлүр (15—20)

 • 43

  • Мәбәд Јеһованын ҹалалы илә долур (1—12)

  • Гурбанҝаһ (13—27)

 • 44

  • Шәрг дарвазасы бағлы галаҹаг (1—3)

  • Јаделлиләрлә бағлы ҝөстәришләр (4—9)

  • Лавилиләрлә каһинләрә ҝөстәришләр (10—31)

 • 45

  • Мүгәддәс пај вә шәһәр (1—6)

  • Сәрдара ајрылмыш саһә (7, 8)

  • Рәһбәрләр дүрүст олмалы 9—12)

  • Ҝәтирилән бәхшишләр вә сәрдар (13—25)

 • 46

  • Гурбанлар (1—15)

  • Сәрдарын гојдуғу мирас (16—18)

  • Әт биширмәк үчүн јерләр (19—24)

 • 47

  • Мәбәддән ахан чај (1—12)

   • Су ҝет-ҝедә дәринләшир (2—5)

   • Өлү дәнизин сулары шәфа тапыр (8—10)

   • Батаглыг јерләр шәфа тапмыр (11)

   • Гида вә шәфа үчүн ағаҹлар (12)

  • Өлкәнин сәрһәдләри (13—23)

 • 48

  • Өлкә бөлүшдүрүлүр (1—29)

  • Шәһәрин 12 дарвазасы (30—35)

   • «Јеһова орададыр» адланан шәһәр (35)