Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 44:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Шәрг дарвазасы бағлы галаҹаг (1—3)

  • Јаделлиләрлә бағлы ҝөстәришләр (4—9)

  • Лавилиләрлә каһинләрә ҝөстәришләр (10—31)

44  О, мәни ҝери, мүгәддәс мәканын шәргә бахан бајыр дарвазасынын јанына ҝәтирди.+ Дарваза бағлы иди.+  Јеһова мәнә деди: «Бу дарваза бағлы галаҹаг, ачылмајаҹаг. Һеч ким бу дарвазадан ичәри ҝирмәјәҹәк. Чүнки бурадан Исраилин Аллаһы Јеһова ҝириб.+ Дарваза бағлы галмалыдыр.  Јалныз сәрдар бурада отуруб Јеһованын һүзурунда чөрәк јејәҹәк,+ чүнки о, сәрдардыр. О, дарвазанын ејванындан ҝириб-чыхаҹаг».+  Сонра о, мәни шимал дарвазасындан кечириб мәбәдин гаршысына ҝәтирди. Ҝөрдүм ки, Јеһованын ҹалалы Јеһованын мәбәдини долдуруб.+ Онда мән үзүстә јерә дөшәндим.+  Јеһова мәнә деди: «Бәни-адәм, Мән сәнә Јеһованын мәбәдилә бағлы ганунлары сөјләјәҹәјәм, сән дә диггәтли ол, јахшы-јахшы бах, гулаг ас, динлә. Мәбәдин ҝиришләринә, мүгәддәс мәканын чыхышларына диггәт јетир.+  Үсјанкар Исраил евинә де ки, Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү будур: “Бәсдирин ијрәнҹ ишләр ҝөрдүнүз, еј Исраил еви!  Сиз үрәји вә бәдәни сүннәт олунмамыш јаделлиләри мүгәддәс мәканыма ҝәтирирсиниз, онлар да мәбәдими мурдарлајырлар. Бир тәрәфдән Мәнә чөрәк, пиј, ган тәгдим едирсиниз, о бири тәрәфдән ијрәнҹ әмәлләринизлә арамыздакы әһди позурсунуз.  Мүгәддәс әшјаларымын гејдинә галмырсыныз.+ Мүгәддәс мәканымла бағлы ишләри башгаларына тапшырырсыныз”.  Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: “Исраилдә јашајан үрәји вә бәдәни сүннәт олунмамыш һеч бир јаделли мүгәддәс мәканыма ҝирмәјәҹәк!” 10  “Исраил Мәндән үз дөндәриб ијрәнҹ бүтләринин далынҹа ҝедәндә Мәндән узаглашмыш лавилиләр+ әмәлләринин ҹәзасыны чәкәҹәкләр. 11  Сонра исә мүгәддәс мәканымда гуллуг едәҹәкләр. Онлар мәбәдин дарвазаларына нәзарәт едәҹәк,+ мәбәддә хидмәт едәҹәкләр. Халг үчүн јандырма гурбанлары вә башга гурбанлар кәсәҹәкләр, халгын өнүндә дуруб онлара хидмәт едәҹәкләр. 12  О ки онлар халга ијрәнҹ бүтләринин өнүндә хидмәт етдиләр, Исраил евини ҝүнаһа јуварлајан, бүдрәдән даш олдулар,+ буна ҝөрә Мән онларын әлејһинә әлими галдырыб анд ичирәм, — бәјан едир Күлли-Ихтијар Јеһова. — Онлар ҝүнаһларынын ҹәзасыны чәкәҹәкләр. 13  Каһинлик етмәк үчүн һүзурума ҝәлмәјәҹәкләр, мүгәддәс вә сон дәрәҹә мүгәддәс шејләрә јахынлашмајаҹаглар. Мурдар ишләринә ҝөрә алчалаҹаглар. 14  Амма онлара мәбәд ишләрини, орада иҹра олунан хидмәти вә бүтүн ҝөрүлмәли ишләри һәвалә едәҹәјәм”.+ 15  “Исраиллиләр мәндән үз дөндәрәндә+ мүгәддәс мәканымдакы ишләрә бахан лавили каһинләр, Садығын оғуллары+ исә Мәнә хидмәт едәҹәк, һүзурумда дуруб Мәнә пиј+ вә ган+ тәгдим едәҹәк, — дејә Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — 16  Онлар Мәним мүгәддәс мәканыма ҝирәҹәк, Мәнә хидмәт етмәк үчүн масама јахынлашаҹаг,+ өнүмдә дашыдыглары мәсулијјәти јеринә јетирәҹәкләр.+ 17  Онлар ичәри һәјәтин дарвазаларына дахил оланда кәтан палтар ҝејинмәлидирләр.+ Ичәри һәјәтин дарвазаларында вә ичәридә хидмәт едәндә әјинләриндә јундан һеч нә олмамалыдыр. 18  Башларына кәтан чалма гојмалы вә кәтан туман ҝејиниб будларыны өртмәлидирләр.+ Тәрләдән парчадан һеч нә ҝејинмәмәлидирләр. 19  Ҹамаатын олдуғу бајыр һәјәтә чыханда исә хидмәт палтарларыны сојунмалы+ вә онлары мүгәддәс јемәк отагларына* гојмалыдырлар.+ Әјинләринә башга палтар ҝејмәлидирләр ки, палтарлары илә мүгәддәслији ҹамаата өтүрмәсинләр. 20  Онлар башларыны кечәл етмәмәли,+ сачларыны узатмамалыдырлар, анҹаг кәсиб дүзәлтмәлидирләр. 21  Каһинләр ичәри һәјәтә ҝирәндә шәраб ичмәмәлидирләр.+ 22  Онлар дул, јахуд бошанмыш гадын ала билмәзләр.+ Ја Исраил өвладларындан олан бакирә гызла, ја да дул галмыш каһин арвады илә евләнә биләрләр”.+ 23  “Онлар Мәним халгыма мүгәддәслә ади шеји, пакла мурдар шеји ајырд етмәји өјрәтмәлидирләр.+ 24  Мүбаһисәли мәсәләдә һакимлик етмәли,+ Мәним һөкмләримә мүвафиг гәрар вермәлидирләр.+ Бајрамларла бағлы гајда-ганунларыма риајәт етмәли,+ шәнбәләрими мүгәддәс тутмалыдырлар. 25  Мејитә јахын ҝедиб өзләрини мурдарламамалыдырлар. Лакин ата-аналарына, оғул-гызларына, гардашларына вә субај баҹыларына ҝөрә өзләрини мурдарлаја биләрләр.+ 26  Каһин пакландығы ҝүндән хидмәтә башлајана кими једди ҝүн ҝөзләмәлидир. 27  Мүгәддәс јердә хидмәт етмәк үчүн ичәри һәјәтә, мүгәддәс јерә ҝирдији ҝүн ҝүнаһ гурбаны тәгдим етмәлидир”,+ — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. 28  “Мираса ҝәлдикдә исә онларын мирасы Мәнәм.+ Онлара Исраилдә пај* вермәјин, онларын пајы Мәнәм. 29  Онлар тахыл тәгдимәси,+ ҝүнаһ вә тәгсир гурбаны јејәҹәкләр.+ Исраилдә мүгәддәс мәгсәд үчүн ајрылан һәр шеј онларын олаҹаг.+ 30  Мәһсулунузун ән јахшы нүбары вә вердијиниз һәр бир бәхшиш каһинләрә мәхсус олаҹаг.+ Һәмчинин тахылынызын илк јармасыны каһинләрә вермәлисиниз.+ Белә етсәниз, һеч вахт евиниздән рузи-бәрәкәт әскик олмаз.+ 31  Каһинләр өлмүш, јахуд парчаланмыш гуш вә һејван әти јемәмәлидирләр”.+

Һашијәләр

Јахуд мүгәддәс отаглара.
Һәрфән: мүлк.