ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

Мүтләг һакимијјәт Јеһова Аллаһа мәхсусдур. Онун идарә тәрзи ән алидир. Онун Јер вә бәшәр аиләси үчүн әзәли нијјәти мүтләг һәјата кечәҹәк.

Б.е.ә. 4026-ҹы илдән сонра

«Илан» Аллаһын һакимијјәт сүрмәк һаггына вә тәрзинә шәкк ҝәтирир. Јеһова Аллаһ «өвладын» («тохумун») ҝәләҹәјини вәд едир. «Өвлад» сонда иланы, јәни Шејтаны мәһв едәҹәк (Јарадылыш 3:1—5, 15, һашијә). Аллаһ инсанлара Шејтан дүнјасында өз-өзләрини идарә етмәк үчүн мөһләт верир.

Б.е.ә. 1943

Јеһова Аллаһ Ибраһим пејғәмбәрә сөз верир ки, вәд едилмиш «өвлад» онун нәслиндән ҝәләҹәк (Јарадылыш 22:18).

Б.е.ә. 1070-ҹи илдән сонра

Јеһова Аллаһ әввәлҹә Давуд падшаһа, сонра онун оғлу Сүлејмана билдирир ки, вәд едилмиш «өвлад» онларын нәслиндән ҝәләҹәк (2 Ишмуил 7:12, 16; 1 Падшаһлар 9:3—5; Әшија 9:6, 7).

Б.е. 29

Јеһова Аллаһ Иса пејғәмбәрин вәд едилмиш «өвлад» олдуғуну билдирир. О, Давуд тахтынын варисидир (Галатијалылара 3:16; Лука 1:31—33; 3:21, 22).

 Б.е. 33

Шејтан Мәсиһин өлүмүнә баис олараг, «өвлады» гыса мүддәтә фәалијјәтсиз һала салыр. Јеһова Аллаһ ону дирилдиб ҝөјә галдырыр. Иса камил һәјатынын дәјәрини Аллаһа тәгдим едир. Беләҹә, Адәмин өвладлары үчүн ҝүнаһларын бағышланмасы вә әбәди һәјата говушмаг имканы ачылыр (Јарадылыш 3:15; Һәвариләрин ишләри 2:32—36; 1 Коринфлиләрә 15:21, 22).

Тәх. б.е. 1914

Иса Мәсиһ иланы, јәни Шејтаны јерә атыр вә онун фәалијјәтини јерин һүдудлары илә мәһдудлашдырыр (Вәһј 12:7—9, 12).

Ҝәләҹәк

Мәсиһ Шејтаны мин ил мүддәтинә буховлајыр, сонра мәҹази мәнада башыны әзәрәк ону мәһв едир. Јеһова Аллаһын јер үзү вә бәшәријјәт үчүн әзәли нијјәти ҝерчәкләшир. Онун мүгәддәс ады шәр-бөһтандан тәмизләнир, һакимијјәтинин һагг олдуғу бәлли олур (Вәһј 20:1—3, 10; 21:3, 4).