«Ишиндә уста адамы ҝөрмүсән? О, ади адамларын јох, падшаһларын һүзурунда дурар».

Мәсәлләр 22:29

«Оғурлуг едән даһа оғурлуг етмәсин, әлинин һалал зәһмәти илә долансын ки, корлуг чәкәнә дә әл тута билсин».

Ефеслиләрә 4:28

«Һәр кәс јејиб-ичмәли вә зәһмәтиндән һәзз алмалыдыр. Бу, Аллаһын бәхшишидир».

Ваиз 3:13