Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал 7:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Өлкәнин ахыры чатыб (1—27)

    • Ҝөрүнмәмиш мүсибәт ҝәлир (5)

    • Пул-пара күчәләрә төкүләҹәк (19)

    • Мәбәд мурдарланаҹаг (22)

7  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду:  «Сән исә, еј бәни-адәм, Исраилә Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзләрини чатдыр: “Сондур! Бүтүн өлкәнин ахыры чатыб.  Сизин ахырыныз ҝәлиб. Гејз-гәзәбими үстүнүзә бошалдаҹағам. Әмәлләринизә ҝөрә сизә һөкм чыхараҹағам. Бүтүн мәнфур ишләринизә ҝөрә ҹаваб верәҹәксиниз.  Сизә рәһмим ҝәлмәјәҹәк, һалыныза аҹымајаҹағам.+ Өз әмәлләринизин бәһрәсини габағыныза чыхараҹағам, мурдар ишләринизин нәтиҹәсини бичәҹәксиниз.+ Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам”.+  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Будур, мүсибәт ҝәлир, ҝөрүнмәмиш мүсибәт.+  Сон јахынлашыр. Сон ҝәлир, гәфләтән сизи һаглајаҹаг. Будур, ҝәлир!  Вахтыныз чатыб*, еј өлкә сакинләри! Аз галыб, о ҝүн јахындыр.+ Һәр јанда чахнашма вар, дағларда севинҹ һајгыртылары ешидилмәз олуб.  Лап аз галыб, тезликлә һиддәтимә туш олаҹагсыныз,+ күкрәјән гәзәбими үстүнүзә јағдыраҹағам.+ Әмәлләринизә ҝөрә сизә һөкм чыхараҹағам. Бүтүн мәнфур ишләринизә ҝөрә ҹаваб верәҹәксиниз.  Сизә рәһмим ҝәлмәјәҹәк, һалыныза аҹымајаҹағам.+ Өз әмәлләринизин бәһрәсини габағыныза чыхараҹағам, мурдар ишләринизин нәтиҹәсини бичәҹәксиниз. Онда биләҹәксиниз ки, сизи вуран Мән Јеһовајам.+ 10  Будур, һәмин ҝүн! Ҝәлир!+ Вахтыныз чатыб*. Ҹәза дәјәнәјим һазырдыр, дүшмәнин тәкәббүрү ашыб-дашыр. 11  Зоракылыг пислик әлејһинә дәјәнәјә чеврилиб.+ Нә өзләриндән, нә сәрвәтләриндән, нә сајларындан, нә дә ад-санларындан әсәр-әламәт галмајаҹаг. 12  Вахт-вәдә ҝәләҹәк, о ҝүн јетишәҹәк. Гој нә алан севинсин, нә сатан кәдәрләнсин, чүнки гәзәб һамыны һәдәфә алыб.+ 13  Сатан ҹаныны гуртарса да, сатдығы мүлкүнә гајытмајаҹаг, чүнки верилән вәһј һамынын пислијинәдир. Һеч ким гајытмајаҹаг. Ҝүнаһлары уҹбатындан* һеч ким һәјатыны хилас едә билмәјәҹәк. 14  Кәрәнај чалыныб,+ һамы һазырдыр, анҹаг һеч ким дөјүшә ҝетмир, чүнки гәзәбим һамыја тушланыб.+ 15  Бајырда гылынҹ,+ ичәридә хәстәлик вә аҹлыг. Чөлдәкиләр гылынҹдан, шәһәрдәкиләр исә аҹлыгдан вә хәстәликдән гырылаҹаг.+ 16  Ҹаныны гуртаранлар дағлара гачаҹаг, дәрәләрдәки ҝөјәрчинләр кими, һәр бири өз ҝүнаһына ҝөрә аһ-зар едәҹәк.+ 17  Һамынын әли јанына дүшәҹәк, дизләриндән су сүзүләҹәк*.+ 18  Бах, әјинләринә чул кечирибләр,+ әсмәҹәјә дүшүбләр. Һамы хәҹил олаҹаг, башлары кечәл олаҹаг*.+ 19  Ҝүмүшләрини күчәләрә төкәҹәкләр, гызылларындан ијрәнәҹәкләр. Гызыл-ҝүмүшләри Јеһованын гәзәб ҝүнүндә онлары хилас етмәјәҹәк.+ Аҹ-јалаваҹ ҝәзәҹәкләр, гарныдолусу јемәјәҹәкләр, чүнки сәрвәтләри бүдрәдән даш олуб онлары ҝүнаһа батырыб. 20  Зинәтләринин ҝөзәллији илә өјүнүрдүләр. Онлардан ијрәнҹ сурәтләр, мурдар бүтләр дүзәлдирдиләр.+ Буна ҝөрә дә онлары зинәтләриндән ијрәндирәҹәјәм. 21  Гызыл-ҝүмүшләрини јадлара верәҹәјәм, дүнјанын мәнфур адамларына гәнимәт едәҹәјәм, онлары мурдарлајаҹаглар. 22  Үзүм онлардан дөнәҹәк.+ Мәним мүгәддәс мәканымы* мурдарлајаҹаглар, сојғунчулар ора ҝириб ораны мурдарлајаҹаг.+ 23  Зәнҹир дүзәлдин,+ чүнки өлкә ганлы һөкмләрлә,+ шәһәр зоракылыгла долудур.+ 24  Халгларын ән гәддарларыны ҝәтирәҹәјәм,+ ҝәлиб онларын евләрини тутаҹаглар.+ Голузорлуларын гүруруну сындыраҹағам, мүгәддәс мәканларыны мурдарлајаҹаглар.+ 25  Әзаб ичиндә гыврыланда динҹлик ахтараҹаглар, анҹаг динҹлик олмајаҹаг.+ 26  Бәла үстүндән бәла, хәбәр далынҹа хәбәр ҝәләҹәк. Ҹамаат пејғәмбәрдән вәһј истәјәҹәк,+ анҹаг нә каһинин ағзындан кара ҝәлән ганун чыхаҹаг, нә дә ағсаггалын дилиндән фәрли өјүд-нәсиһәт ешидиләҹәк.+ 27  Падшаһ јаса батаҹаг,+ әмирләр чарәсизлијә дүшәҹәкләр, өлкә сакинләринин әлләри горхудан тир-тир әсәҹәк. Онларла әмәлләринә ҝөрә рәфтар едәҹәјәм. Онлар неҹә һөкмләр чыхарырдыларса, Мән дә онлара о ҹүр һөкм чыхараҹағам. Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам”».+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: чәләнҝиниз ҝәлиб.
Диҝәр вариант: чәләнҝиниз ҝәлиб.
Диҝәр вариант: ҝүнаһлары илә.
Јәни горхудан өзләрини исладаҹаглар.
Јәни кәдәрдән башларыны гырхаҹаглар.
Јахуд ҝизли мәканымы.