Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 20:1—49

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраилин асилији (1—32)

  • Исраил гајыдаҹаг (33—44)

  • Ҹәнуба гаршы пејғәмбәрлик (45—49)

20  Једдинҹи илин бешинҹи ајынын онунҹу ҝүнүндә Исраил ағсаггалларындан бир нечәси Јеһоваја мүраҹиәт етмәк үчүн јаныма ҝәлиб гаршымда әјләшдиләр.  Бу вахт мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, Исраил ағсаггалларына де ки, Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү будур: “Сиз Мәндән сөз сорушмаға ҝәлмисиниз? Варлығыма анд олсун, — дејир Күлли-Ихтијар Јеһова, — сизә бир кәлмә дә ҹаваб вермәјәҹәјәм”.+  Онлары мүһакимә етмәјә һазырсан? Еј бәни-адәм, һазырсанмы онлары мүһакимә етмәјә? Ата-бабаларынын ијрәнҹ әмәлләрини бир-бир онлара сөјлә.+  Де ки, Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү беләдир: “Исраили сечдијим+ ҝүн Јагуб нәслинин өвладларына анд ичдим, Мисир өлкәсиндә онлара Өзүмү танытдым.+ Бәли, онлара анд ичиб дедим: “Мән Јеһовајам, сизин Аллаһыныз”.  Һәмин ҝүн анд ичиб сөз вердим ки, онлары Мисирдән чыхарыб онлар үчүн тапдығым сүд-бал ахан дијара апараҹағам.+ Бу дијар дүнјанын ән дилбәр ҝушәси иди.  Онда онлара дедим: “Гој һәр кәс ҝөзүнү дикдији ијрәнҹ бүтләри тулласын. Өзүнүзү Мисирин ијрәнҹ бүтләри илә мурдарламајын.+ Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам”.+  Онлар исә Мәнә гаршы үсјан етдиләр, Мәнә гулаг асмаг истәмәдиләр. Бағландыглары мәнфур шејләри атмадылар, Мисирин ијрәнҹ бүтләриндән әл чәкмәдиләр.+ Онда сөз вердим ки, онлары һиддәтимә туш едәҹәјәм, бүтүн гәзәбими Мисир торпағында үзәрләринә јағдыраҹағам.  Амма адым наминә һәрәкәтә кечдим ки, араларында јашадыглары халгларын јанында адыма ләкә ҝәлмәсин.+ Онлары Мисир торпағындан чыхаранда бу халгларын гаршысында Өзүмү онлара танытдым.+ 10  Беләҹә, онлары Мисир өлкәсиндән чыхарыб сәһраја апардым.+ 11  Орада онлара ганунларымы билдириб һөкмләрими ашкар етдим,+ о ганун вә һөкмләри ки онлара әмәл едән онларын сајәсиндә јашајыр.+ 12  Бундан әлавә, Өзүмлә онлар арасында бир әламәт олараг онлар үчүн шәнбәни+ тәсис етдим ки,+ билсинләр: онлары мүгәддәс едән Мәнәм, Јеһова. 13  Лакин Исраил әһли сәһрада Мәнә аси чыхды.+ Ганунларымла отуруб дурмадылар, һөкмләрими рәдд етдиләр, о ганун вә һөкмләри ки онлара әмәл едән онларын сајәсиндә јашајыр. Мәним шәнбәләрими һеч јеринә гојдулар. Одур ки, Мән дә сәһрада гәзәбими онларын үстүнә төкмәјә, онлары мәһв етмәјә гәрар вердим.+ 14  Буну адым наминә етдим. Истәмәдим онлары чыхартмағымын шаһиди олан халгларын јанында адыма ләкә ҝәлсин.+ 15  Һәм дә сәһрада анд ичдим ки, онлары сөз вердијим торпаға,+ сүд-бал ахан дијара,+ дүнјанын ән дилбәр ҝушәсинә апармајаҹағам, 16  чүнки Мәним һөкмләрими рәдд етдиләр, ганунларымла јашамадылар, шәнбәләрими һеч етдиләр, ијрәнҹ бүтләринә көнүл вердиләр.+ 17  Анҹаг јазығым ҝәлди онлара, мәһв етмәдим, сәһрада көкләрини кәсмәдим. 18  Сәһрада икән+ оғулларына дедим: “Ата-бабаларынызын гајда-гануну илә ҝетмәјин,+ һөкмләринә риајәт етмәјин, өзүнүзү онларын ијрәнҹ бүтләри илә мурдарламајын. 19  Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам. Мәним ганунларымла ҝедин, Мәним һөкмләримә әмәл един, онлара риајәт един.+ 20  Шәнбәләрими мүгәддәс тутун,+ онлар сизинлә Мәним арамда әламәт олаҹаг ки, биләсиниз: Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам”.+ 21  Амма өвладлары да Мәнә гаршы галхдылар.+ Ганунларымла отуруб-дурмадылар, һөкмләримә әмәл етмәдиләр, о ганун вә һөкмләрә ки онлара әмәл едән онларын сајәсиндә јашајыр. Мәним шәнбәләрими һеч јеринә гојдулар. Буна ҝөрә дә сөз вердим ки, онлары һиддәтимә туш едәҹәјәм, бүтүн гәзәбими сәһрада үзәрләринә јағдыраҹағам.+ 22  Лакин Өзүмү сахладым,+ адымы дүшүндүм,+ дедим, онлары чыхартмағымын шаһиди олан халгларын јанында адыма ләкә ҝәлмәсин. 23  Онлара сәһрада анд ичдим ки, онлары халглар арасына сәпәләјәҹәјәм, өлкәләрә пәрән-пәрән едәҹәјәм,+ 24  чүнки һөкмләримә әмәл етмәдиләр, ганунларымы рәдд етдиләр,+ шәнбәләрими һеч етдиләр, ата-бабаларынын ијрәнҹ бүтләринә тапындылар.+ 25  Мән дә онлары башлы-башына бурахдым ки, ҝедиб фајдасыз гајдалара, инсаны јашатмаға гадир олмајан һөкмләрә ујсунлар,+ 26  илкинләрини одда јандырараг гурбан версинләр вә бунунла өзләрини мурдарласынлар.+ Буну етдим ки, онлары аҹынаҹаглы һала салым вә билсинләр ки, Мән Јеһовајам”. 27  Буна ҝөрә дә, еј бәни-адәм, Исраил әһлинә сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Сизин ата-бабаларыныз да беләҹә Мәнә хәјанәт едәрәк күфр етдиләр. 28  Онлары анд ичиб сөз вердијим өлкәјә ҝәтирдим.+ Онлар исә һүндүр тәпәләри, сыхјарпаглы ағаҹлары+ ҝөрәндә башладылар өз гурбанларыны вә Мәни тәһгир едән тәгдимәләрини ҝәтирмәјә. Орада хош әтирли гурбанларыны, шәраб тәгдимәләрини тәгдим етдиләр. 29  Онда Мән онлардан сорушдум: “Бу јүксәклик нәдир белә? (Бу ҝүнә кими ора Јүксәклик* адланыр.)”+ 30  Исраил әһлинә сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Сиз дә өзүнүзү аталарыныз кими ләкәләјирсиниз? Онларын ијрәнҹ бүтләринә бағланыб Мәнә хәјанәт едирсиниз*?+ 31  Сиз һәлә дә мурдар бүтләринизә гурбанлар ҝәтирәрәк — оғулларынызы одда јандырараг өзүнүзү ләкәләјирсиниз?+ Бунлардан сонра да дејирсиниз, Мән сизә ҹаваб верим, еј Исраил әһли?”+ “Варлығыма анд олсун, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир, — сизә ҹаваб вермәјәҹәјәм.+ 32  Дејирсиниз: “Гој биз дә башга халглар кими, башга өлкәләрдә јашајан, ағаҹа, даша баш әјән тајфалар кими олаг”.+ Хејр, бу олмајаҹаг”». 33  «“Варлығыма анд олсун, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир, — ҝүҹлү әлимлә, гүввәтли голумла, гејз-гәзәблә үзәриниздә падшаһлыг едәҹәјәм.+ 34  Ҝүҹлү әлимлә, гүввәтли голумла, күкрәјән гәзәбимлә сизи халгларын арасындан чыхараҹағам, пәрән-пәрән дүшдүјүнүз өлкәләрдән топлајаҹағам.+ 35  Сизи халгларын сәһрасына ҝәтирәҹәјәм, үзбәсурәт сизинлә һагг-һесаб чәкәҹәјәм.+ 36  Мисир сәһрасында ата-бабаларынызла һагг-һесаб чәкдијим кими, сизинлә дә чәкәҹәјәм, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — 37  Сизи чобан кими, чомағымын алтындан кечирәҹәјәм,+ әһдин бојундуруғу алтына салаҹағам. 38  Амма үсјанкарлары, Мәнә гаршы ҝүнаһ едәнләри араныздан ајыраҹағам.+ Онлары гүрбәт өлкәдән чыхараҹағам, анҹаг Исраилә ајаг басмајаҹаглар,+ онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам”. 39  Сизин барәниздә исә, еј Исраил әһли, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Сиз ки Мәнә гулаг асмырсыныз, ҝедин баш әјин өз ијрәнҹ бүтләринизә.+ Анҹаг мәлумунуз олсун ки, даһа гурбанларынызла, ијрәнҹ бүтләринизлә адыма ләкә ҝәтирә билмәјәҹәксиниз”.+ 40  “Бүтүн Исраил әһли, һамы мүгәддәс дағымда, Исраилин һүндүр дағында+ Мәнә ибадәт едәҹәк,+ — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — Мән онлардан разы галаҹағам. Онда сиздән бәхшишләри, ән јахшы тәгдимәләри, мүгәддәс тәгдимәләри гәбул едәҹәјәм.+ 41  Сизи халгларын ичиндән чыхаранда, пәрән-пәрән дүшдүјүнүз өлкәләрдән јығанда+ гурбанларынызын хош әтрини дујуб сиздән разы галаҹағам, сизин васитәнизлә бүтүн халгларын ҝөзү гаршысында мүгәддәслијими әјан едәҹәјәм”.+ 42  “Сизи Исраилә, ата-бабаларыныза сөз вериб анд ичдијим өлкәјә ҝәтирәндә биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам.+ 43  Орада сизә ләкә ҝәтирән һәрәкәтләриниз, әмәлләриниз јадыныза дүшәҹәк,+ бүтүн пис әмәлләринизә ҝөрә өзүнүз өзүнүздән ијрәнәҹәксиниз.+ 44  Бах онда, еј Исраил әһли, биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам, чүнки ҝөрәҹәксиниз ки, Мән сизинлә бәд әмәлләринизә, позғун ишләринизә ҝөрә рәфтар етмирәм, нә едирәмсә, Өз адым наминә едирәм”,+ — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир». 45  Мәнә јенә дә Јеһованын сөзү назил олду: 46  «Еј бәни-адәм, үзүнү ҹәнуба чевириб хитаб ет. Ҹәнуб мешәләринә пејғәмбәрлик ет. 47  Ҹәнубдакы мешәләрә белә де: “Ешидин вә аҝаһ олун, ҝөрүн Јеһова нә дејир. Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү будур: “Сәнин ичиндә елә од галајаҹағам ки,+ атәши сөнмәјәҹәк, јаш, гуру демәјиб, бүтүн ағаҹлары јандыраҹаг.+ Ҹәнубдан тутмуш шимала гәдәр һамыны гарсыдаҹаг. 48  Һамы ҝөрәҹәк ки, бу оду Мән Јеһова јандырмышам. Одур ки, атәши сөнмәјәҹәк”».+ 49  Онда мән дедим: «Ај Аллаһ, еј Күлли-Ихтијар Јеһова, онлар мәним барәмдә дејирләр “бу, елә тапмаҹаларла* данышыр”».

Һашијәләр

Бүтпәрәстләрин сәҹдәҝаһына верилән ад.
Һәрфән: онларла зина едирсиниз.
Јахуд мәсәлләрлә.