Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал 37:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гуру сүмүкләрлә долу дүзәнлик (1—14)

  • Ики чубуг бирләшәҹәк (15—28)

    • Бир һөкмдар, бир халг (22)

    • Әбәди сүлһ әһди (26)

37  Јеһованын руһу* үзәримә енди. Јеһованын руһу мәни дүзәнлијин ортасына апарды.+ Ора сүмүкләрлә долу иди.  О, мәни сүмүкләрин әтрафында ҝәздирди. Ҝөрдүм ки, дүзәнликдә хејли сүмүк вар, һамысы да гупгуру.+  О, мәндән сорушду: «Еј бәни-адәм, сәнҹә, бу сүмүкләр ҹанлана биләр?» Мән дедим: «Еј Күлли-Ихтијар, Јеһова, буну Сән биләрсән».+  Онда О, мәнә деди: «Пејғәмбәрлик едиб сүмүкләрә де: “Сиз, еј гуру сүмүкләр, Јеһованын сөзүнү ешидин:  “Күлли-Ихтијар Јеһова сүмүкләрә белә дејир: “Мән сизә нәфәс үфүрәҹәјәм, ҹанланаҹагсыныз.+  Сизи әзәлә илә, әтлә өртәҹәјәм, үстүндән дә дәри чәкәҹәјәм. Сизә нәфәс үфүрәҹәјәм, ҹанланаҹагсыныз вә биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам”».  Неҹә дејилмишдисә, елә дә пејғәмбәрлик етдим. Сөзүм һәлә ағзымда икән шаггылты сәси ҝәлди, сүмүкләр бир-биринә битишмәјә башлады.  Сонра ҝөрдүм ки, үстләринә әзәлә, әт ҝәлди, онлары дәри өртдү. Амма һәлә һеч бириндә нәфәс јох иди.  Аллаһ мәнә деди: «Күләјә пејғәмбәрлик ет. Еј бәни-адәм, пејғәмбәрлик едиб күләјә сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Ҝәл, еј рузиҝар*, гәтл едилмиш бу адамларын үстүнә дөрд сәмтдән әс, гој онлар һәјата гајытсынлар”». 10  Неҹә дејилмишдисә, елә дә пејғәмбәрлик етдим. Нәфәс* онларын ҹанына долду, онлар ҹанланыб ајаға галхдылар.+ Бу, һәдди-һүдуду ҝөрүнмәјән бөјүк бир гошун иди. 11  Аллаһ мәнә деди: «Еј бәни-адәм, бу сүмүкләр Исраил евидир.+ Онлар дејирләр: “Сүмүкләримиз гурујуб, үмидимиз үзүлүб,+ јалгыз галмышыг”. 12  Сән исә пејғәмбәрлик едиб онлара сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Еј халгым, Мән гәбирләринизи ачыб+ сизи орадан чыхараҹағам, сизи Исраил торпағына ҝәтирәҹәјәм.+ 13  Гәбирләринизи ачыб сизи орадан чыхаранда, еј халгым, биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам”.+ 14  “Дахилинизә руһуму гојаҹағам, ҹанланаҹагсыныз.+ Сизи өз торпагларыныза гајтараҹағам. Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһова дедим, дедијими дә етдим”, — Јеһова бәјан едир». 15  Мәнә јенидән Јеһованын сөзү назил олду: 16  «Еј бәни-адәм, бир чубуг ҝөтүр, үстүнә “Јәһуда вә онунла олан* Исраил халгы үчүн” сөзләрини јаз.+ Сонра башга бир чубуг ҝөтүр, үстүнә “Әфраимин чубуғу Јусиф үчүн вә онунла олан Исраил еви үчүн”+ јаз. 17  Сонра онлары бир-биринә бирләшдир ки, әлиндә бир чубуг олсун.+ 18  Сојдашларын сәндән бунун мәнасыны сорушанда 19  онлара сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Мән Әфраимин әлиндә тутдуғу Јусифин вә онунла олан Исраил гәбиләләринин чубуғуну ҝөтүрүб Јәһуданын чубуғуна бирләшдирәҹәјәм.+ Онлар Мәним әлимдә бир чубуг олаҹаглар”. 20  Үстүндә јазы јаздығын чубуглары әлиндә тут ки, ҝөрсүнләр. 21  Сонра онлара сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Исраиллиләри сәпәләндикләри халгларын арасындан топлајаҹағам, онлары һәр тәрәфдән јығыб өз јурд-јуваларына гајтараҹағам.+ 22  Онлары бу дијарда, Исраил дағларында ваһид халг едәҹәјәм,+ башларында бир һөкмдар дураҹаг,+ артыг ики халг олмајаҹаглар, ики дөвләтә бөлүнмәјәҹәкләр.+ 23  Даһа ијрәнҹ бүтләри, мәнфур әмәлләри вә ҝүнаһлары илә өзләрини мурдарламајаҹаглар.+ Онлар хәјанәт едиб ҝүнаһа батдылар, Мән исә бу хәјанәти онлардан узаглашдырыб, онлары тәмизләјәҹәјәм. Онлар Мәним халгым олаҹаг, Мән исә онларын Аллаһы.+ 24  Онларын падшаһы гулум Давуд олаҹаг,+ һамысынын бир чобаны олаҹаг.+ Һөкмләримлә јашајаҹаг, гајда-ганунларыма дәгигликлә риајәт едәҹәкләр.+ 25  Ата-бабаларынызын мәскән салдығы, гулум Јагуба вердијим мәмләкәтдә јашајаҹаглар.+ Орада һәмишәлик сакин олаҹаглар,+ өзләри дә, өвладлары да, өвладларынын өвладлары да орада јашајаҹаг.+ Гулум Давуд онлара башчы олаҹаг.+ 26  Онларла сүлһ әһди бағлајаҹағам,+ бу, әбәди әһд олаҹаг. Онлара торпагларыны гајтараҹағам, сајларыны артыраҹағам,+ мәбәдими һәмишәлик араларында јерләшдирәҹәјәм. 27  Чадырым* онларла олаҹаг, Мән онларын Аллаһы олаҹағам, онлар да Мәним халгым.+ 28  Бәли, мәбәдим һәмишәлик онларын арасында олаҹаг, онда халглар биләҹәкләр ки, Исраили мүгәддәс едән Мән Јеһовајам”».+

Һашијәләр

Һәрфән: әли.
Јахуд нәфәс; руһ. Лүғәтдә «руһ» сөзүнә бах.
Јахуд руһ.
Јахуд онун мүттәфиги.
Јахуд мәскәним; евим.