Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 17:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ики гартал вә мејнә һагда тапмаҹа (1—21)

  • Зоғ сидр ағаҹына чевриләҹәк (22—24)

17  Мәнә јенә дә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, Исраил евинә аид бир тапмаҹа сөјлә, бир мәсәл чәк.+  Белә де: “Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: “Ганадлары ири, ләләкләри узун, түкләри сых вә рәнҝбәрәнҝ олан бөјүк бир гартал+ учуб Ливана+ ҝәлди вә сидр ағаҹынын башыны ҹајнағына кечирди.+  Онун лап јухарысындакы зоғу гопарыб таҹирләр дијарына* апарды. Ону таҹирләр шәһәриндә әкди.+  Сонра о дијардакы тохумдан+ ҝөтүрүб мүнбит торпаглы саһәјә, бол сулу һөвзәнин кәнарында әкилән сөјүд ағаҹы кими әкди.  О ҹүҹәриб гол-будаг атды вә јарпаглары ичәри бахан, көкләри дә алтында битән балаҹабој мејнәјә+ чеврилди. Беләликлә, о, мејнә олду, зоғ верди, гол-будаг атды.+  Сонра јекә ганадлы, узун ләләкли башга бир бөјүк гартал ҝәлди.+ Мејнә бөјүк һәвәслә көкләрини әкилдији ләкдән она тәрәф узатды вә јарпагларыны она сары чевирди ки, гартал ону суласын.+  О, артыг бәрәкәтли торпагда, бол сулу јердә әкилмишди ки, будаглансын, бәһрә ҝәтирсин, бөјүк, ҝөзәл мејнә олсун”.+  “Де ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Һеч о, уғур газанар? Ҝәлиб ону көкүндән гопармазлар?+ Мејвәләри чүрүмәз? Зоғлары гурумаз?+ О елә гурујаҹаг ки, ону көкүндән гопармаг үчүн нә ҝүҹлү әл лазым олаҹаг, нә дә ки чохлу адам. 10  Башга јердә әкилсә дә, уғур газанар? Сәмум јели әсәндә ону гупгуру гурутмаз? Елә ҹүҹәрдији ләкдә гурујуб галар”». 11  Мәнә јенә дә Јеһованын сөзү назил олду: 12  «Аси гөвмә белә сөјлә: “Доғруданмы, сиз бунларын мәнасыны баша дүшмүрсүнүз?” Де ки, Бабил һөкмдары Јерусәлимә јүрүш етди, онун падшаһыны, әјанларыны тутуб өзү илә Бабилә апарды.+ 13  Шаһзадәләрдән бири+ илә әһд кәсиб она анд ичдирди.+ Сонра өлкәнин нүфузлу адамларыны апарды ки,+ 14  өлкә зәиф дүшүб бир даһа өзүнә ҝәлә билмәсин вә јалныз әһдә вәфа етмәклә мөвҹудлуғуна давам етсин.+ 15  Анҹаг падшаһ Бабилә гаршы үсјан етди,+ елчиләрини Мисирә ҝөндәриб ондан чохлу ат+ вә бөјүк гошун+ истәди. Һеч о хејир тапар? Белә иш тутан ҹәзадан гача биләрми? Әһдинә хилаф чыхан сағ галармы?+ 16  “Варлығыма анд олсун, — дејә Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — Анда хор бахан, әһди позан бу адам* Бабилдә, ону тахта чыхаран һөкмдарын* јашадығы јердә өләҹәк.+ 17  Чохлу ганлар төкмәк үчүн мүһасирә бәндләри гуруланда, мүһасирә диварлары тикиләндә фиронун бөјүк ордусунун, чохсајлы гошунларынын дөјүшдә һеч бир көмәји дәјмәјәҹәк.+ 18  О, анда хор бахды, әһдә хилаф чыхды. Сөз версә дә, бүтүн бу ишләри ҝөрдү; она гуртулуш јохдур!” 19  “Буна ҝөрә дә Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: “Варлығыма анд олсун, андыма хор бахмағын, әһдими позмағын аҹысыны она чәкдирәҹәјәм.+ 20  Торуму үстүнә атаҹағам вә о, ов торума дүшәҹәк.+ Мәнә етдији хәјанәтә ҝөрә ону Бабилә апарыб орада онунла һагг-һесаб чәкәҹәјәм.+ 21  Ордунун бүтүн фәрариләри гылынҹдан кечириләҹәк, сағ галанлар исә дөрд бир јана сәпәләнәҹәк.+ Онда биләҹәксиниз ки, бунлары Мән Јеһова дејирдим”.+ 22  “Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Һүндүр сидр ағаҹынын тәпәсиндән бир будаг+ ҝөтүрүб әкәҹәјәм. Онун башындакы пөһрәләрдән зәриф зоғ гыраҹағам,+ ҝәтириб һүндүр, әзәмәтли дағда+ әкәҹәјәм. 23  Ону Исраилин уҹа дағында әкәҹәјәм, будаглары бөјүјәҹәк, бәһрә ҝәтирәҹәк вә мөһтәшәм сидр ағаҹына чевриләҹәк. Бүтүн гушлар она сығынаҹаг, јарпагларынын көлҝәсиндә јашајаҹаглар. 24  Онда бүтүн мешә ағаҹлары биләҹәк ки, һүндүр ағаҹы алчалдан, балаҹа ағаҹы јүксәлдән Мән Јеһовајам.+ Мән јашыл ағаҹы гурутдум, гуру ағаҹы ҹанландырыб чичәкләнән ағаҹа дөндәрдим.+ Мән Јеһова дедим, дедијими дә етдим”».

Һашијәләр

Һәрфән: Кәнан дијарына.
Сидгијјә.
Навуходоносор.