Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӨВЗУ 17

Аилә сәадәти

ӘРЛӘР/АТАЛАР

«Әр арвадыны өз бәдәнини севдији кими севмәлидир. Арвадыны севән өзүнү севир, ахы елә бир адам јохдур ки, өз бәдәнинә нифрәт етсин, әксинә, инсан өз бәдәнинин гејдинә галыр, ону әзизләјир... Һәр кәс арвадыны өзүнү севдији кими севсин».

Ефеслиләрә 5:28, 29, 33

«Сиз исә, аталар, ушагларынызы гәзәбләндирмәјин, онлары Јеһованын тәрбијәси вә өјүд-нәсиһәтилә бөјүдүн».

Ефеслиләрә 6:4

ГАДЫНЛАР

«Арвад да әринә дәрин һөрмәт бәсләсин».

Ефеслиләрә 5:33

«Еј гадынлар, әрләринизә Ағанын давамчыларына јарашан тәрздә табе олун».

Колослулара 3:18

 УШАГЛАР

«Ушаглар, Рәббин ирадәсинә ујғун олараг валидејнләринизин сөзүнә гулаг асын, чүнки бу, Аллаһын ҝөзүндә дүзҝүндүр. “Атана вә анана һөрмәт ет”. Бу, илк әмрдир ки, вәдлә бәрабәр верилиб: “Беләҹә ҝүзәранын хош, јер үзүндә өмрүн узун олаҹаг”».

Ефеслиләрә 6:1—3

«Еј ушаглар, һәр шејдә валидејнләринизин сөзүнә гулаг асын, чүнки бу, Ағаја хош ҝедир».

Колослулара 3:20