Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал 5:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сүгутун әјани тәсвири (1—17)

    • Пејғәмбәрин түкләри үч һиссәјә бөлүнүр (1—4)

    • Јерусәлим башга халглардан бетәрдир (7—9)

    • Үсјанкарлар үч јолла тәләф олаҹаг (12)

5  Еј бәни-адәм, өзүнә бир ити гылынҹ ҝөтүр. Ондан дәлләк үлҝүҹү кими истифадә едәҹәксән. Сачыны, саггалыны гырх. Сонра исә тәрәзи ҝөтүр вә түкләри чәкиб үч һиссәјә бөл.  Мүһасирә ҝүнләринин ахырында түкләрин бир һиссәсини шәһәрин ичиндә јандыр.+ Сонра о бири һиссәни ҝөтүр вә шәһәрин әтрафында гылынҹла кәсиб-доғра,+ ахырынҹы һиссәни исә күләјә вер, Мән дә гылынҹымы гынындан чыхарыб онларын архасынҹа ҝөндәрәҹәјәм.+  Һәмчинин ахырынҹы һиссәдән бир аз түк ҝөтүрүб палтарынын әтәјинә бүк.  Бир аз да ҝөтүр, ода атыб јандыр. Бу одун алову бүтүн Исраил евинә јајылаҹаг.+  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Бу, Јерусәлимдир. Ону халгларын арасында, өлкәләрин әһатәсиндә јерләшдирдим.  О исә Мәним һөкмләримә, ганунларыма гаршы үсјан етди, башга халглардан, чеврәсиндәки өлкәләрдән бешбетәр һәрәкәт етди.+ Онлар Мәним һөкмләрими рәдд етдиләр, ганунларыма әмәл етмәдиләр”.  Буна ҝөрә дә Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: “Сән ки бүтүн халглардан даһа чох азғынлыг едиб ганунларымла ҝетмәдин, һөкмләримә әмәл етмәдин, әксинә, әтрафындакы халгларын һөкмләрини јеринә јетирдин,+  инди ешит Күлли-Ихтијар Јеһова нә дејир: “Будур, әлим сәнә гаршы галхыб, еј шәһәр!+ Халгларын ҝөзү гаршысында сәнин әлејһинә чыхардығым һөкмү иҹра едәҹәјәм.+  Бүтүн ијрәнҹ әмәлләринә ҝөрә сәни елә ҝүнә гојаҹағам ки, белә шеји нә әввәлләр етмишәм, нә дә бундан сонра едәҹәјәм.+ 10  Аталар оғулларыны, оғуллар аталарыны јејәҹәк.+ Сәнин үзәриндә һөкмүмү иҹра едәҹәјәм, сағ галанларыны исә дөрд бир јана сәпәләјәҹәјәм”.+ 11  “Буна ҝөрә дә Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Ијрәнҹ бүтләринизлә, мурдар әмәлләринизлә мүгәддәс мәканымы ләкәләдијиниз үчүн,+ анд олсун варлығыма, Мән дә сизи рәдд едәҹәјәм, сизә јазығым ҝәлмәјәҹәк, рәһм етмәјәҹәјәм.+ 12  Бир гисминиз хәстәликдән вә аҹлыгдан гырылаҹаг. Диҝәр гисминиз шәһәрдән кәнарда гылынҹдан кечириләҹәк.+ Јердә галанлары исә дөрд бир јана сәпәләјәҹәјәм, гылынҹымы гынындан чыхарыб архаларынҹа ҝөндәрәҹәјәм.+ 13  Онда һирсим јатаҹаг, онда гәзәбим сојујаҹаг, онда Мән сакитләшәҹәјәм.+ Гејзими онларын үстүнә төкүб гуртаранда биләҹәкләр ки, Мән Јеһова там сәдагәт тәләб едирдим.+ 14  Сәни харабазара чевирәҹәјәм, әтраф халгларын, өтүб кечәнләрин ҝөзүндә хар едәҹәјәм.+ 15  Гејз-гәзәбими үстүнә төкәндә, сәнә шиддәтли ҹәза вериб үзәриндә һөкмүмү иҹра едәндә әтраф халгларын ичиндә рүсвај олуб нифрәт һәдәфинә чевриләҹәксән,+ онлар сәнә бахыб дәһшәтә ҝәләҹәк, башына ҝәләнләрдән ибрәт дәрси ҝөтүрәҹәк. Буну Мән Јеһова дејирәм. 16  Онларын үстүнә аҹлығын өлдүрүҹү охларыны јағдыраҹағам. Јағдырдығым охлар ахырыныза чыхаҹаг.+ Әрзаг еһтијатынызы мәһв едиб аҹлығы даһа да шиддәтләндирәҹәјәм.+ 17  Аҹлығын далынҹа вәһши һејванлар ҝөндәрәҹәјәм,+ онлар сизи ушагсыз гојаҹаглар. Хәстәлик ҹанынызы үзәҹәк, ган су јеринә ахаҹаг, сизи гылынҹа јем едәҹәјәм.+ Буну Мән Јеһова дејирәм”».

Һашијәләр