Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал 25:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Әмуна гаршы пејғәмбәрлик (1—7)

  • Муаба гаршы пејғәмбәрлик (8—11)

  • Әдума гаршы пејғәмбәрлик (12—14)

  • Филиштә гаршы пејғәмбәрлик (15—17)

25  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, үзүнү әмуниләрә+ тутуб онлара гаршы пејғәмбәрлик ет.+  Әмуниләр һагда белә де: “Ешидин, ҝөрүн Күлли-Ихтијар Јеһова нә дејир. Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү будур: “Сиз ки мүгәддәс мәканым мурдарлананда, Исраил виранә галанда, Јәһуда әһли сүрҝүнә ҝедәндә “әҹәб олду!” дединиз,  Мән дә сизи шәрглиләрин ихтијарына верәҹәјәм. Онлар мәмләкәтиниздә јурд салаҹаг, аранызда чадырларыны гураҹаглар. Торпағынызын мәһсулуну јејәҹәк, мал-һејванынызын сүдүнү ичәҹәкләр.  Раббаһы+ дәвәләрин отлаг јери едәҹәјәм, әмуниләрин өлкәси сүрүләрин өрүш јери олаҹаг. Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам”».  «Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Әлинизи әлинизә вуруб+ ајагларынызы јерә дөјдүјүнүз, Исраилин пис ҝүнүнә ҝүлүб севиндијиниз үчүн+  әлим сизә гаршы галхаҹаг. Сизи халглара гәнимәт едәҹәјәм. Халглар сырасындан адынызы силәҹәјәм. Көкүнүзү јер үзүндән кәсәҹәјәм,+ сизи мәһв едәҹәјәм. Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам”.  Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: “Муабла+ Саир+: “Будур, Јәһуда әһли башга халглардан һеч нә илә фәргләнмир”, — дедији үчүн  Муабын дағ јамаҹларындакы шәһәрләри, өлкәнин ән сәфалы ҝушәси олан сәрһәд шәһәрләрини — Бејт-Јәшимуту, Баал-Мәуну, та Кирјатаимә+ гәдәр узанан әразини дүшмән һүҹумлары гаршысында аҹиз гојаҹағам. 10  Онлары да әмуниләрлә бирликдә шәрглиләрин ихтијарына верәҹәјәм.+ Әмунун ады халгларын арасында анылмајаҹаг.+ 11  Муабда һөкмүмү иҹра едәҹәјәм,+ онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам”. 12  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Әдум Јәһуда әһли илә кин-күдурәтлә давранды. Онлардан интигам алыб бөјүк ҝүнаһа батды.+ 13  Бу сәбәбдән Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Мән дә әлими Әдума гаршы галдырыб адамлары да, һејванлары да гыраҹағам, ораны виранәлијә чевирәҹәјәм.+ Тәһмандан тутмуш дүз Диданадәк һамы гылынҹын гурбаны олаҹаг.+ 14  “Халгым Исраилин әли илә Әдумдан гисас алаҹағам.+ Онлар Әдумдан Мәним аҹығымы, һејфими чыхаҹаглар. Әдумиләр Мәним интигамымын аҹысыны дадаҹаг” — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир”. 15  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Филиштлиләрин* әдавәти битиб-түкәнмир, кин-күдурәтлә Исраилдән гисас алыб ону тар-мар етмәјә ҹан атырлар.+ 16  Бу сәбәбдән Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир: “Әлими филиштлиләрә гаршы галдыраҹағам,+ кәритиләрин көкүнү кәсәҹәјәм,+ саһилдә јашајанлардан сағ галанлары мәһв едәҹәјәм.+ 17  Онлардан шиддәтли гисас алаҹағам, онлары амансыз ҹәзалара дүчар едәҹәјәм. Интигам ҹәнҝиндә оланда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам”».

Һашијәләр

Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.