Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӨВЗУ 9

Инсан әзабларынын сәбәби

«Ҝүнәш алтында бир шеј дә ҝөрдүм: гачышы һәмишә бәрк гачанлар удмур, дөјүшдә һәмишә иҝидләр галиб ҝәлмир. Чөрәк һәмишә мүдрикләрә, вар-дөвләт һәмишә ағыллылара нәсиб олмур, уғуру да һәмишә биликли адам газанмыр. Чүнки һамысынын габағына вахт вә тәсадүф чыхыр».

Ваиз 9:11

«Беләликлә, ҝүнаһ бир адам васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја ҝирди. Беләҹә, өлүм бүтүн адамлара кечди, чүнки һамы ҝүнаһ ишләјиб».

Ромалылара 5:12

«Аллаһын Оғлу мәһз Иблисин ишләрини дағытмаг үчүн ҝәлмишди».

1 Јәһја 3:8

«Бүтүн дүнја Шәририн әлиндәдир».

1 Јәһја 5:19