Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 21:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ гылынҹыны сыјырыр (1—17)

  • Бабил Јерусәлимә һүҹум едәҹәк (18—24)

  • Исраилин рәһбәри ҹәзасыны алаҹаг (25—27)

    • «Таҹы башындан ҝөтүр» (26)

    • Гануни саһиби ҝәләнәдәк (27)

  • Әмуниләрә гаршы гылынҹ (28—32)

21  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, үзүнү Јерусәлимә тут вә мүгәддәс јерләрин әлејһинә ҹар чәк, Исраил өлкәсинә гаршы пејғәмбәрлик ет.  Исраил өлкәсинә сөјлә ки, Јеһова белә дејир: “Мән сәнә гаршыјам, гылынҹымы гынындан чыхараҹағам,+ ағына-бозуна бахмајыб һамыны гыраҹағам.  Нә јахшыја бахаҹағам, нә јамана. Гылынҹым гынындан чыхыб шималдан тутмуш ҹәнубадәк һамыны гыраҹаг.  Һамы биләҹәк ки, Мән Јеһова гылынҹымы гынындан чыхармышам; о, ҝери, гынына гајытмајаҹаг”.+  Сән исә, бәни-адәм, дәһшәт ичиндә аһ чәк. Онларын ҝөзү габағында аҹы-аҹы ичини чәк.+  Сорушсалар, нијә аһ чәкирсән, де ки, “алдығым хәбәрә ҝөрә”. Бу, мүтләг ҝәләҹәк. О заман һәр кәсин үрәји горхудан әсим-әсим әсәҹәк, әлләри јанына дүшәҹәк, һеч кимдә тагәт галмајаҹаг, һамынын дизиндән су ахаҹаг*.+ “Мүсибәт мүтләг ҝәләҹәк, мүтләг олаҹаг”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир».  Јеһованын сөзү мәнә јенә назил олду:  «Еј бәни-адәм, пејғәмбәрлик едиб де ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә сөјләјир: “Гылынҹ, гылынҹ!+ — дејә һарај сал. — О артыг итиләниб вә ҹилаланыб. 10  О итиләниб ки, ганлар төксүн, ҹилаланыб ки, шимшәк кими чахсын”». «Мәҝәр биз севинмәли дејилик?» «“О*, оғлумун һөкмдар әсасыны да ади ағаҹ кими кәсмәјәҹәкми?+ 11  Гылынҹ ҹилаланмаға верилиб ки, ону әлә ҝөтүрсүнләр. Итиләниб ҹилаланыб ки, ҹәлладын әлинә верилсин.+ 12  Еј бәни-адәм, ағлајыб фәрјад гопар,+ чүнки гылынҹ халгымын үстүнә ҝәлир. О, Исраилин бүтүн башчыларына+ гаршы галхыб. Онлар да халгымла бирликдә гылынҹын гурбаны олаҹаглар. Буна ҝөрә дә дизинә дөј. 13  Гылынҹ сынагдан кечирилиб,+ ҝөр инди о, әсаны доғраса, неҹә олаҹаг! Онун изи-тозу да галмајаҹаг”,+ — дејир Күлли-Ихтијар Јеһова. 14  Сән исә, еј бәни-адәм, пејғәмбәрлик ет, әлини әлинә вуруб үч дәфә “гылынҹ!” де. Бу гылынҹ ганлар ахыдан, гырғынлар төрәдән, онлары үзүк кими мүһасирәјә алан гылынҹдыр.+ 15  Горхудан чохларында үрәк галмајаҹаг,+ хејли адам шәһәр дарвазаларынын ағзында һәлак олаҹаг. Бу гылынҹла мүсибәт едәҹәјәм. Бәли, о, шимшәк кими чахыр, кәсиб-доғрамаг үчүн ҹилаланыб. 16  Саға-сола зәрбәләр ендир. Тијән һансы тәрәфә бахырса, ора да ҝет! 17  Мән дә әлими әлимә вуруб һирсими бошалдаҹағам.+ Буну Мән Јеһова дејирәм». 18  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду: 19  «Сән, еј бәни-адәм, Бабил һөкмдарынын гылынҹы үчүн ики јол ҹыз. Јолларын икиси дә ејни өлкәдән башласын. Јолун һачаландығы, ики шәһәрә ҝедән јоллара ајрылдығы јердә нишан гој. 20  Јолун бирини әмуниләрин Раббаһ+ шәһәринин, о бирини Јәһуданын, истеһкамлы Јерусәлим+ шәһәринин үстүнә ҝедән гылынҹ үчүн нишанла. 21  Чүнки Бабил падшаһы фал ачмаг үчүн ики јол ајрыҹында дајаныб охлары силкәләјир, бүтләриндән мәсләһәт алыр, гараҹијәрлә фала бахыр. 22  Сағ әлиндәки фалын ҹавабы ону Јерусәлимә јөнәлдир: ора дивардәләнләр апармағы, гырғын әмри вермәји, дөјүш нидалары уҹалтмағы, дарвазалары гырмаг үчүн дивардәләнләр һазырламағы, мүһасирә бәнди дүзәлтмәји, мүһасирә дивары тикмәји ҝөстәрир.+ 23  Анҹаг онлара анд ичәнләр* бу фалы јалан һесаб едәҹәк.+ Лакин о, онларын ҝүнаһыны јадындан чыхармајыб, одур ки, онлары әсир апараҹаг.+ 24  Буна ҝөрә дә Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Сиз асилијинизин үстүнү ачдыныз, һәрәкәтләринизлә ҝүнаһларынызы ашкара чыхардыныз. Бунунла тәгсиринизи јада салдыныз. Инди ки јада дүшдүнүз, мүтләг әсир апарылаҹагсыныз”. 25  Еј Исраилин өлүмҹүл јараланмыш мәнфур рәһбәри,+ сәнин вахтын чатыб, сон ҹәзан јетишиб. 26  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Чалманы чыхарт, таҹы башындан ҝөтүр.+ Даһа белә давам етмәјәҹәк.+ Алчагда оланы јүксәлт,+ јүксәкдә оланы алчалт.+ 27  Мәһв, мәһв, мәһв едәҹәјәм! Гануни саһиби ҝәләнәдәк+ о, һеч кимин олмајаҹаг. Ону гануни саһибинә верәҹәјәм”.+ 28  Бәни-адәм, пејғәмбәрлик едиб де ки, Күлли-Ихтијар Јеһова әмуниләр вә онларын тәһгирамиз сөзләри һагда белә дејир: “Гылынҹ! Гылынҹ! — дејә һарај сал. — О, гынындан чыхарылыб ки, ганлар төксүн, ҹилаланыб ки, шимшәк кими чахыб мәһв етсин. 29  Сизин барәниздәки бош вәһјләрә, јалан фаллара бахмајараг, сиз вахты чатмыш, сон ҹәзасы јетишмиш шәр адамларын ҹәсәдләри үстүнә јығылаҹагсыныз. 30  Гылынҹ гынына гајыдаҹаг. Сизи јарадылдығыныз јердә, әслинизин мәнсуб олдуғу јердә мүһакимә едәҹәјәм. 31  Гәзәбими үстүнүзә төкәҹәјәм, атәш пүскүрән гејзими үстүнүзә үфүрәҹәјәм, сизи вәһшиләрин, вуруб-јыхмаға вәрдиш едән адамларын әлинә верәҹәјәм.+ 32  Ода јем олаҹагсыныз,+ ганыныз өлкәдә ахыб төкүләҹәк. Бир дә һеч кимин јадына дүшмәјәҹәксиниз. Буну Мән Јеһова дејирәм”».

Һашијәләр

Јәни горхудан өзләрини исладаҹаглар.
Јәни Јеһованын гылынҹы.
Јәни Јерусәлим сакинләри.