Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал 40:1—49

МҮНДӘРИҸАТ

 • Руһ Һизгијалы Исраилә апарыр (1, 2)

 • Һизгијал мәбәди ҝөрүр (3, 4)

 • Һәјәтләр вә дарвазалар (5—47)

  • Шәргә бахан дарваза (6—16)

  • Бајыр һәјәти; диҝәр дарвазалар (17—26)

  • Ичәри һәјәт вә дарвазалар (27—37)

  • Мәбәд хидмәти үчүн отаглар 38—46)

  • Гурбанҝаһ (47)

 • Мәбәд ејваны (48, 49)

40  Јерусәлимин ишғалынын он дөрдүнҹү илиндә,+ сүрҝүнүн ијирми бешинҹи илинин әввәлиндә,+ биринҹи ајын онунҹу ҝүнүндә — һәмин о ҝүн Јеһованын руһу* үзәримә енди вә мәни шәһәрә апарды.+  Аллаһдан назил олан ҝөрүнтүләрдә мәни Исраил өлкәсинә апарыб чох һүндүр бир дағын башына гојду.+ Дағын башында ҹәнуба доғру шәһәри хатырладан бир тикили вар иди.  О, мәни ора апаранда орада бир адам ҝөрдүм. Ҝөркәми мисә бәнзәјирди,+ әлиндә кәтан ип вә өлчү чубуғу* вар иди.+ О, дарвазанын ағзында дурмушду.  О адам мәнә деди: «Еј бәни-адәм, јахшы-јахшы бах, диггәтлә гулаг ас, ҝөстәрдијим һәр шејә фикир вер. Чүнки сән бура буна ҝөрә ҝәлмисән. Ҝөрдүјүн һәр шеји Исраил евинә даныш».+  Бахыб ҝөрдүм ки, мәбәдин әтрафына дивар чәкилиб. О адамын әлиндә 6 гулаҹ узунлуғунда өлчү чубуғу вар иди (һәр гулаҹ дөрд бармаг артыг иди)*. О, дивары өлчмәјә башлады. Диварын галынлығы вә һүндүрлүјү бир чубуг иди.  Сонра о, шәргә бахан дарвазаја ҝәлиб+ пилләкәнлә јухары галхды. Дарвазанын кандарыны өлчдү. Онун ени бир чубуг иди. О бири кандарын да ени бир чубуг иди.  Һәр кешикчи отағынын узунлуғу вә ени бир чубуг иди. Кешикчи+ отаглары арасында 5 гулаҹ ара вар иди. Ичәријә бахан дарваза ејваны јанындакы дарваза кандары бир чубуг иди.  О, ичәријә бахан дарваза ејваныны өлчдү, бир чубуг иди.  Сонра дарваза ејваныны өлчдү, 8 гулаҹ иди. Онун јан сүтунларыны өлчдү, онлар 2 гулаҹ иди. Дарваза ејваны ичәријә бахан тәрәфдә иди. 10  Шәрг дарвазасынын һәр ики тәрәфиндә үч кешикчи отағы вар иди. Отагларын үчү дә ејни өлчүдә иди. Һәр ики тәрәфдәки јан сүтунлар да ејни өлчүдә иди. 11  Сонра дарваза ҝиришинин енини өлчдү, 10 гулаҹ иди. Дарвазанын ени 13 гулаҹ иди. 12  Кешикчи отагларынын өнүндәки артырма һәр ики тәрәфдә 1 гулаҹ иди. Һәр ики тәрәфдә олан кешикчи отагларынын һәр бири 6 гулаҹ иди. 13  Бир кешикчи отағынын дамындан* о бирисинин дамына гәдәр дарвазанын енини өлчдү, 25 гулаҹ иди. Бир ҝириш о бири ҝиришлә үзбәүз иди.+ 14  Сонра јан сүтунлары өлчдү, һүндүрлүјү 60 гулаҹ иди. Еләҹә дә һәјәтин әтрафындакы дарвазаларын јан сүтунларыны өлчдү. 15  Дарвазанын ҝиришиндән дарвазанын ичиндәки ејванынын габағына кими 50 гулаҹ иди. 16  Дарвазанын ичиндә һәр ики тәрәфдә кешикчи отагларында вә јан сүтунларында диварын ичинә доғру даралан пәнҹәрәләр+ вар иди. Ејванларын ичәрисиндә дә һәр ики тәрәфдә пәнҹәрәләр вар иди. Јан сүтунларда хурма ағаҹлары+ тәсвир олунмушду. 17  Сонра о, мәни бајыр һәјәтә апарды. Һәјәтин әтрафына сәки чәкилмишди, орада јемәк отаглары*+ вар иди. Сајы отуз олан јемәк отаглары сәкинин үстүндә јерләширди. 18  Дарвазаларын јан тәрәфиндә олан сәкинин ени дарвазанын узунлуғуна бәрабәр иди, бу, ашағы сәки иди. 19  Ашағы дарвазанын гаршысындан ичәри һәјәтин габағына гәдәр мәсафәни өлчдү, 100 гулаҹ иди. Шәрг дарвазасындан да, шимал дарвазасындан да мәсафә ејни иди. 20  Бајыр һәјәтин бир дарвазасы шимала бахырды. О, онун узунлуғуну вә енини өлчдү. 21  Дарвазанын һәр ики тәрәфиндә үч кешикчи отағы вар иди. Онун јан сүтунларынын вә ејванынын өлчүсү биринҹи дарвазадакы кими иди: узунлуғу 50 гулаҹ, ени 25 гулаҹ. 22  Пәнҹәрәләринин, ејванынын, хурма ағаҹы тәсвирләринин+ өлчүсү шәрг дарвазасындакы кими иди. Ора чыхмаг үчүн 7 пиллә вар иди. Ејван онларын гаршысында иди. 23  Ичәри һәјәтдә шимал дарвазасы илә үзбәүз бир дарваза, шәрг дарвазасы илә үзбәүз бир дарваза вар иди. О, дарвазалар арасындакы мәсафәни өлчдү, 100 гулаҹ иди. 24  Сонра мәни ҹәнуб тәрәфә апарды, ҹәнубда дарваза ҝөрдүм.+ Онун јан сүтунларыны вә ејваныны өлчдү, өлчүләри о бириләринки кими иди. 25  Дарвазанын вә ејванын һәр ики тәрәфиндә пәнҹәрәләр вар иди, бу пәнҹәрәләр о бириләр кими иди. Дарвазанын узунлуғу 50 гулаҹ, ени 25 гулаҹ иди. 26  Ора чыхмаг үчүн 7 пиллә вар иди.+ Ејван онларын гаршысында иди. Јан сүтунларын һәр ики тәрәфиндә бир хурма ағаҹы тәсвири вар иди. 27  Ичәри һәјәтдә ҹәнуба бахан бир дарваза вар иди. О, ҹәнуб тәрәфдәки ики дарваза арасындакы мәсафәни өлчдү, 100 гулаҹ иди. 28  Сонра мәни ҹәнуб дарвазасындан ичәри һәјәтә ҝәтирди. Ҹәнуб дарвазасыны өлчдү, өлчүсү о бириләринки кими иди. 29  Дарвазанын кешикчи отагларынын, јан сүтунларынын, ејванынын өлчүсү о бириләринки кими иди. Дарвазанын вә ејванын һәр ики тәрәфиндә пәнҹәрәләр вар иди. Дарвазанын узунлуғу 50 гулаҹ, ени 25 гулаҹ иди.+ 30  Ичәри һәјәтин дарвазаларында узунлуғу 25 гулаҹ, ени 5 гулаҹ олан ејванлар вар иди. 31  Дарвазанын ејваны бајыр һәјәтә бахырды, јан сүтунларында хурма ағаҹлары тәсвир олунмушду.+ Ора чыхмаг үчүн 8 пиллә вар иди.+ 32  О, мәни шәрг тәрәфдән ичәри һәјәтә ҝәтирди. Сонра дарвазаны өлчдү, өлчүсү о бириләринки кими иди. 33  Дарвазанын кешикчи отагларынын, јан сүтунларынын, ејванынын өлчүсү о бириләринки кими иди. Дарвазанын вә ејванын һәр ики тәрәфиндә пәнҹәрәләр вар иди. Дарвазанын узунлуғу 50 гулаҹ, ени 25 гулаҹ иди. 34  Дарвазанын ејваны бајыр һәјәтә бахырды, һәр ики јан сүтунунда хурма ағаҹлары тәсвир олунмушду. Ора чыхмаг үчүн 8 пиллә вар иди. 35  Сонра мәни шимал дарвазасына+ ҝәтирди. Дарвазаны өлчдү, өлчүсү о бириләринки кими иди. 36  Дарвазанын кешикчи отагларынын, јан сүтунларынын, ејванынын өлчүсү о бириләринки кими иди. Дарвазанын һәр ики тәрәфиндә пәнҹәрәләр вар иди. Дарвазанын узунлуғу 50 гулаҹ, ени 25 гулаҹ иди. 37  Дарвазанын јан сүтунлары бајыр һәјәтә бахырды, һәр ики јан сүтунун үстүндә хурма ағаҹлары тәсвир олунмушду. Ора чыхмаг үчүн 8 пиллә вар иди. 38  Дарвазаларын јан сүтунларынын јанында ҝириши олан јемәк отағы вар иди. Јандырма гурбанлары орада јујулурду.+ 39  Шимал дарвазасынын ејванынын һәр ики тәрәфиндә 2 маса гојулмушду. Бу масалар үстүндә јандырма гурбаны,+ ҝүнаһ гурбаны+ вә тәгсир гурбаны+ олараг ҝәтирилән һејванлары кәсмәк үчүн иди. 40  Шимал дарвазасына ҝедән јолда, ҝиришин бајырында 2 маса вар иди. Ичәридә, дарваза ејванында да 2 маса вар иди. 41  Дарвазанын һәр ики тәрәфиндә 4 маса вар иди, ҹәми 8 маса едирди. Онларын үстүндә гурбанлыг һејванлар кәсилирди. 42  Јандырма гурбанлары үчүн олан дөрд маса јонулмуш дашдан дүзәлдилмишди. Онларын узунлуғу вә ени бир гулаҹ јарым, һүндүрлүјү бир гулаҹ иди. Масаларын үстүнә јандырма гурбаны вә диҝәр гурбанлары кәсмәк үчүн аләтләр гојулурду. 43  Ич диварларын һәр тәрәфинә дөрд бармаг ениндә ләмәләр бәркидилмишди. Гурбан әти масаларын үстүнә гојулурду. 44  Ичәри дарвазанын бајырында мәзмур охујанлар+ үчүн јемәк отаглары вар иди. Отаглар ичәри һәјәтдә, шимал дарвазасынын јанында, үзү ҹәнуба бахырды. Шәрг дарвазасынын да јанында үзү шимала бахан бир јемәк отағы вар иди. 45  О, мәнә деди: «Үзү ҹәнуба олан бу јемәк отағы мәбәддәки ишләрә бахан каһинләр үчүндүр.+ 46  Үзү шимала олан јемәк отағы гурбанҝаһла бағлы ишләрә бахан каһинләр үчүндүр.+ Онлар Садығын нәслиндәндирләр,+ Јеһованын һүзурунда хидмәт етмәк үчүн тәјин олунан лавилиләрдир».+ 47  Сонра о, ичәри һәјәти өлчдү, һәјәт дөрдбуҹаглы иди, узунлуғу вә ени 100 гулаҹ иди. Гурбанҝаһ мәбәдин гаршысында иди. 48  Сонра о, мәни мәбәдин ејванына ҝәтирди.+ Ејванын ҝиришинин ики тәрәфиндәки јан диварлары өлчдү. Һәр ики диварын галынлығы 5 гулаҹ, ени 3 гулаҹ иди. 49  Ејванын узунлуғу 20 гулаҹ, ени 11* гулаҹ иди. Ора чыхмаг үчүн пилләкән вар иди. Јан диварларын јанында, һәр ики тәрәфдә бир сүтун вар иди.+

Һашијәләр

Һәрфән: әли.
Бурада сөһбәт узун гулаҹдан ҝедир. Б14 әлавәсинә бах.
Еһтимал ки, сөһбәт отағын диварынын башындан ҝедир.
Јахуд отаглар.
Диҝәр вариант: 12.