ҜӨРҮНҮШҮ
Мәтн
Шәкил

ЗАМАН

МӘКАН

ҺАДИСӘ

МӘТТА

МАРК

ЛУКА

ЈӘҺЈА

14 нисан

Јерусәлим

Иса Јәһуданын сатгын олдуғуну дејиб ону јоллајыр

26:21—25

14:18—21

22:21—23

13:21—30

Ағанын шам јемәји мәрасимини тәсис едир (1 Кр 11:23—25)

26:26—29

14:22—25

22:19, 20, 24—30

 

Бутрусун ону данаҹағыны вә һәвариләрин дағылышаҹағыны сөјләјир

26:31—35

14:27—31

22:31—38

13:31—38

Аллаһ көмәкчи верәҹәк; һәгиги мејнә мәсәли; јени әмр верир; һәвариләрлә бирҝә дуа едир

     

14:1—17:26

Ҝетсемани

Иса изтираб чәкир; әлә верилиб тутулур

26:30, 36—56

14:26, 32—52

22:39—53

18:1—12

Јерусәлим

Һәнна ону сорғу-суал едир; Гајафа вә Синедрион гаршысында; Бутрус Исаны даныр

26:57—27:1

14:53—15:1

22:54—71

18:13—27

Јәһуда өзүнә гәсд едир (Һв 1:18, 19)

27:3—10

     

Пилатын, Һиродун, сонра јенә Пилатын өнүндә дурур

27:2, 11—14

15:1—5

23:1—12

18:28—38

Пилат Исаны азад етмәк истәјир, јәһудиләр Бараббаны бурахмасыны тәләб едирләр; Исанын едамына һөкм верилир

27:15—30

15:6—19

23:13—25

18:39—19:16

(ҹүмә, тәх. саат 15:00)

Голгота

Ишҝәнҹә дирәјиндә ҹаныны тапшырыр

27:31—56

15:20—41

23:26—49

19:16-30

Јерусәлим

Ҹәсәдини дирәкдән дүшүрүб сәрдабәјә гојурлар

27:57—61

15:42—47

23:50—56

19:31—42

15 нисан

Јерусәлим

Каһинләр вә фәрисиләр сәрдабәнин ағзына кешикчи гојуб ону мөһүрләјирләр

27:62—66

     

16 нисан

Јерусәлим вә әтрафы; Иммас

Иса дирилир; беш дәфә шаҝирдләрә ҝөрүнүр

28:1—15

16:1—8

24:1—49

20:1—25

Нисанын 16-дан сонра

Јерусәлим; Ҹәлилә

Дәфәләрлә шаҝирдләрә ҝөрүнүр (1 Кр 15:5—7; Һв 1:3—8); ҝөстәришләр верир; һәвариләрә шаҝирд һазырламағы бујурур

28:16—20

   

20:26—21:25

25 ијар

Зејтун дағы, Бејтанијјә әтрафы

Дириләндән 40 ҝүн сонра Иса ҝөјә галхыр (Һв 1:9—12)

   

24:50—53