Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 46:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гурбанлар (1—15)

  • Сәрдарын гојдуғу мирас (16—18)

  • Әт биширмәк үчүн јерләр (19—24)

46  «Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Ичәри һәјәтин шәргә бахан дарвазасы+ алты иш ҝүнү әрзиндә+ бағлы галмалыдыр,+ амма шәнбә ҝүнү вә тәзә ај мәрасиминдә ачыг олмалыдыр.  Сәрдар бајырдан, дарвазанын ејванындан ичәри ҝириб дарвазанын јан тахтасынын јанында дурмалыдыр.+ Каһинләр онун јандырма гурбаныны вә үнсијјәт гурбаныны тәгдим етмәлидир. О, дарвазанын кандарында сәҹдә гылыб бајыра чыхмалыдыр. Дарваза исә ахшама гәдәр бағланмамалыдыр.  Өлкә әһалиси дә шәнбә ҝүнү вә тәзә ај мәрасиминдә һәмин дарвазанын ҝиришиндә Јеһованын һүзурунда әјилиб сәҹдә гылмалыдыр.+  Сәрдар шәнбә ҝүнү јандырма гурбаны олараг Јеһованын өнүнә 6 сағлам еркәк гузу вә 1 сағлам гоч ҝәтирмәлидир.+  Гоч үчүн 1 ефа*, гузулар үчүн исә нә гәдәр верә билирсә, о гәдәр тахыл тәгдимәси версин. Һәмчинин һәр ефа тахыл тәгдимәси илә бәрабәр 1 һин* јағ ҝәтирсин.+  Тәзә ај мәрасими ҝүнүндә сағлам, ҹаван буға, 6 еркәк гузу вә 1 гоч тәгдим олунмалыдыр. Һејванларын һамысы сағлам олмалыдыр.+  Сәрдар ҹаван буға үчүн 1 ефа, гоч үчүн 1 ефа, гузулар үчүнсә нә гәдәр верә билирсә, о гәдәр тахыл тәгдимәси версин. О, һәр ефа тахыл тәгдимәси илә бәрабәр 1 һин јағ тәгдим етмәлидир.  Сәрдар дарвазанын ејванындан ичәри ҝирмәли, ејни јолла да бајыра чыхмалыдыр.+  Өлкә әһалиси бајрамлар вахты Јеһованын һүзурунда ибадәт етмәјә ҝәләндә+ шимал дарвазасындан ҝирәнләр+ ҹәнуб дарвазасындан чыхмалы,+ ҹәнуб дарвазасындан ҝирәнләр исә шимал дарвазасындан чыхмалыдырлар. Һеч ким ҝирдији дарвазадан чыхмамалыдыр, үзбәүз дарвазадан чыхмалыдыр. 10  Араларында олан сәрдар да онлар ичәри ҝирәндә ҝирмәли, бајыра чыханда чыхмалыдыр. 11  Бајрамларда вә тәнтәнәли мәрасимләрдә ҹаван буға үчүн 1 ефа, гоч үчүн 1 ефа, гузулар үчүнсә нә гәдәр верә билирсә, о гәдәр тахыл тәгдимәси версин. Һәмчинин һәр ефа тахыл тәгдимәси илә бәрабәр 1 һин јағ тәгдим етмәлидир.+ 12  Сәрдар јандырма гурбаныны,+ јахуд үнсијјәт гурбаныны Јеһоваја көнүллү тәгдимә кими верәндә шәргә бахан дарвазаны онун үчүн ачмаг лазымдыр. О, јандырма гурбаныны вә үнсијјәт гурбаныны шәнбә ҝүнүндәки кими һазырламалыдыр.+ Чыхыб ҝедәндән сонра дарвазаны архасынҹа бағламаг лазымдыр.+ 13  Һәр ҝүн Јеһова үчүн јандырма гурбаны олараг 1 сағлам еркәк тоғлу һазырланмалыдыр.+ Буну һәр сәһәр етмәк лазымдыр. 14  Бунунла јанашы, һәр сәһәр ефанын алтыда бири гәдәр тахыл тәгдимәси вә нарын уна сәпмәк үчүн һинин үчдә бири гәдәр јағ ҝәтирилмәлидир. Бу тахыл тәгдимәси Јеһоваја даим ҝәтирилмәлидир. Бу, һәмишәлик ганундур. 15  Мүнтәзәм олараг јандырма гурбаны кими һәр сәһәр еркәк гузу, тахыл тәгдимәси вә јағ ҝәтирилмәлидир”. 16  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Әҝәр сәрдар оғулларына мирас версә, онда мирас онлара мәхсус олаҹаг. Бу, онларын ирсән алдыглары мүлк олаҹаг. 17  Амма о, гуллугчуларындан биринә өз ирсиндән пај версә, һәмин о пај азадлыг илинәдәк онунку олаҹаг,+ сонра јенә сәрдарын ихтијарына кечәҹәк. Јалныз оғуллара верилән мирас һәмишәлик онлара мәхсус олаҹаг. 18  Сәрдар ҹамааты зорла мүлкүндән чыхарараг халгын мирасыны әлиндән алмамалыдыр. О, оғланларына өз мүлкүндән ирс вермәлидир ки, халгымдан һеч ким өз мүлкүндән дидәрҝин дүшмәсин”». 19  Сонра о, мәни каһинләрин мүгәддәс јемәк отагларына*, шимала бахан+ отаглара апаран дарвазанын јанындакы ҝиришдән ичәри ҝәтирди.+ Орада, гәрб тәрәфдә архада јер вар иди. 20  О, мәнә деди: «Бурада каһинләр тәгсир вә ҝүнаһ гурбаныны гајнадаҹаг, тахыл тәгдимәсини биширәҹәк.+ Беләҹә, һеч нәји бајыр һәјәтә чыхарыб мүгәддәслији ҹамаата өтүрмәјәҹәкләр».+ 21  О, мәни бајыр һәјәтә чыхарды, һәјәтин дөрд күнҹүндән кечирди. Ҝөрдүм ки, бајыр һәјәтин һәр күнҹүндә һәјәт вар. 22  Һәјәтин дөрд күнҹүндә 40 гулаҹ* узунлуғунда, 30 гулаҹ ениндә кичик һәјәт вар иди. Дөрдүнүн дә өлчүсү ејни иди. 23  Онларын дөрдүнүн дә әтрафында дөврәләмә даш һөрҝү вар иди. Һөрҝүнүн дибиндә исә гурбанлары гајнатмаг үчүн јерләр тикилмишди. 24  Сонра о, мәнә деди: «Бурада мәбәд хидмәтчиләри халгын ҝәтирдији гурбанлары гајнадыр».+

Һашијәләр

Јахуд мүгәддәс отагларына.
Бурада сөһбәт узун гулаҹдан ҝедир. Б14 әлавәсинә бах.