Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӨВЗУ 5

Мүгәддәс Китабын баш мөвзусу

«Сәнинлә гадын арасына, сәнин өвладынла онун өвлады арасына дүшмәнчилик гојаҹағам. О, сәнин башыны әзәҹәк, сән исә ону дабанындан чалаҹагсан».

Јарадылыш 3:15

«Јер үзүнүн бүтүн халглары сәнин өвладын васитәсилә мүбарәк олаҹаг, чүнки сән Мәним сөзүмә гулаг асдын».

Јарадылыш 22:18

«Гој Падшаһлығын ҝәлсин. Гој Сәнин ирадән ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә јеринә јетсин».

Мәтта 6:10

«Сүлһ мәнбәји олан Аллаһ тезликлә Шејтаны ајагларынызын алтында әзәҹәк».

Ромалылара 16:20

«Һәр шеј она табе едиләндән сонра Оғул өзү дә она һәр шеји табе едәнә табе олаҹаг ки, Аллаһ һәр кәс үчүн һәр шеј олсун».

1 Коринфлиләрә 15:28

 «Вәдләр Ибраһимә вә онун өвладына верилди... Бу да Мәсиһдир. Әҝәр Мәсиһә мәхсуссунузса, онда, һәгигәтән, Ибраһимин өвладысыныз вә вәдә ҝөрә вариссиниз».

Галатијалылара 3:16, 29

«Дүнја үзәриндә падшаһлыг инди Рәббимизә вә Онун Мәсиһинә мәхсусдур. Рәббимиз әбәдијјәт боју падшаһлыг едәҹәк!»

Вәһј 11:15

«Беләликлә, Иблис вә Шејтан адланан бөјүк әждаһа, бүтүн дүнјаны алдадан гәдим илан јерә атылды, мәләкләри дә онунла бирликдә атылды».

Вәһј 12:9

«О, гәдим иланы, Иблис вә Шејтан адланан әждаһаны тутуб мин иллијә буховлады».

Вәһј 20:2