Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал 48:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Өлкә бөлүшдүрүлүр (1—29)

  • Шәһәрин 12 дарвазасы (30—35)

    • «Јеһова орададыр» адланан шәһәр (35)

48  «Шималдан башлајараг, гәбиләләрин адлары вә сәрһәдләри будур: Данын пајы+ Һетлун јолу бојунҹа Ләбу-Һәмәсә,+ Һазар-Ејнәнә, Дәмәшгин сәрһәди илә шимала, Һәмәсин јанына узаныр.+ Онун торпағы шәргдән гәрбә гәдәрдир.  Аширин пајы+ шәргдән гәрбә доғру Данынкы илә сәрһәддир.  Нифталынын пајы+ шәргдән гәрбә доғру Аширинки илә сәрһәддир.  Мәнәссәнин пајы+ шәргдән гәрбә доғру Нифталынынкы илә сәрһәддир.  Әфраимин пајы шәргдән гәрбә доғру Мәнәссәнинки илә сәрһәддир.+  Рубәнин пајы шәргдән гәрбә доғру Әфраиминки илә сәрһәддир.+  Јәһуданын пајы шәргдән гәрбә доғру Рубәнинки илә сәрһәддир.+  Јәһуданын сәрһәдиндә шәргдән гәрбәдәк узанан пај ајырын. Онун ени 25 000 гулаҹ* олмалы,+ узунлуғу исә шәргдән гәрбә доғру сәрһәд гәбиләләрин сәрһәдинә мүвафиг олмалыдыр. Мүгәддәс мәкан онун ортасында олаҹаг.  Јеһова үчүн ајырдығыныз пајын узунлуғу 25 000 гулаҹ, ени 10 000 гулаҹ олмалыдыр. 10  Бу, каһинләр үчүн ајрылмыш мүгәддәс пај олаҹаг,+ шималдан 25 000 гулаҹ, гәрбдән 10 000 гулаҹ, шәргдән 10 000 гулаҹ, ҹәнубдан 25 000 гулаҹ олаҹаг. Јеһованын мүгәддәс мәканы онун ортасында јерләшәҹәк. 11  Бу пај өнүмдә хидмәтләрини иҹра етмәк үчүн пакланмыш Садыг оғулларындан олан каһинләрин олаҹаг.+ Исраиллиләр вә лавилиләр јолларыны азанда онлар Мәнә садиг галмышдылар.+ 12  Бу торпаг пајындан онлара саһә ајрылаҹаг. Сон дәрәҹә мүгәддәс олан бу саһә лавилиләрин сәрһәдиндә олаҹаг. 13  Каһинләрин әразисинин јанында лавилиләрә узунлуғу 25 000 гулаҹ, ени 10 000 гулаҹ олан јер вериләҹәк. (Үмумиликдә узунлуғу 25 000 гулаҹ, ени 10 000 гулаҹ олаҹаг.) 14  Лавилиләр өлкәнин ән јахшы һиссәси олан бу саһәдән торпаг сатмамалы, дәјишмәмәли, башгасына вермәмәлидир. Чүнки бу, Јеһованын ҝөзүндә мүгәддәсдир. 15  Галан әрази, 5000 гулаҹ ениндә, 25 000 гулаҹ узунлуғунда олан саһә мүгәддәс дејил вә шәһәр үчүн+ — ев тикмәк, отлаг кими истифадә етмәк үчүн ајрылыб. Шәһәр ортада јерләшәҹәк.+ 16  Шәһәрин өлчүләри беләдир: шимал сәрһәди 4500 гулаҹ, ҹәнуб сәрһәди 4500 гулаҹ, шәрг сәрһәди 4500 гулаҹ, гәрб сәрһәди 4500 гулаҹ. 17  Шәһәрин өрүш саһәси шималда 250 гулаҹ, ҹәнубда 250 гулаҹ, шәргдә 250 гулаҹ, гәрбдә 250 гулаҹ олаҹаг. 18  Галан саһәнин узунлуғу мүгәддәс пајынкына мүвафиг олаҹаг.+ Шәргдә 10 000 гулаҹ, гәрбдә 10 000 гулаҹ олаҹаг. Ора мүгәддәс паја мүвафиг олаҹаг. Бурада јетишән мәһсул шәһәрә гуллуг едәнләр үчүн олаҹаг. 19  Исраилин бүтүн гәбиләләриндән шәһәрә гуллуг едән адамлар бу торпаглары әкиб-беҹәрәҹәкләр.+ 20  Пајын үмуми саһәси 25 000 гулаҹын 25 000 гулаҹадыр. Ону шәһәрин торпағы илә бәрабәр мүгәддәс пај кими ајырын. 21  Мүгәддәс пајын вә шәһәрин торпағынын һәр ики тәрәфиндә галан торпаглар сәрдара мәхсус олаҹаг.+ Бу торпаглар мүгәддәс пајын 25 000 гулаҹлыг гәрб вә шәрг сәрһәдиндән башлајараг, она битишик гәбилә пајларынын узунлуғуна мүвафиг олаҹаг. Бу һиссә сәрдара мәхсус олаҹаг. Мүгәддәс пај вә мәбәд онун ортасында олаҹаг. 22  Лавилиләрин мүлкү вә шәһәрин торпағы сәрдара мәхсус торпагларын ортасында олаҹаг. Сәрдарын әразиси Јәһуда+ илә Бинјаминин сәрһәдләри арасында олаҹаг. 23  Галан гәбиләләрә ҝәлинҹә Бинјаминин пајы шәргдән гәрбә доғру узаныр.+ 24  Шәмунун пајы шәргдән гәрбә доғру Бинјамининки илә сәрһәддир.+ 25  Јәсакирин пајы+ шәргдән гәрбә доғру Шәмунунку илә сәрһәддир. 26  Зәбулунун пајы шәргдән гәрбә доғру+ Јәсакиринки илә сәрһәддир.+ 27  Ҹадын пајы шәргдән гәрбә доғру Зәбулунунку илә сәрһәддир.+ 28  Ҹадын һүдудундан кечән ҹәнуб сәрһәди Тамардан+ Мәрибат-Гәдис суларына,+ Вадијә*+ вә Бөјүк дәнизә* узаныр. 29  Исраил гәбиләләри арасында торпағы бу ҹүр бөлүшдүрүн,+ онларын торпаг пајы белә олаҹаг»,+ — Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир. 30  «Шәһәрин чыхышлары бунлар олаҹаг: шимал тәрәф 4500 гулаҹ.+ 31  Шәһәрин дарвазалары Исраил гәбиләләринин ады илә адланаҹаг. Шималдакы үч дарвазадан бири Рубәнин, бири Јәһуданын, бири дә Лавинин олаҹаг. 32  Шәрг тәрәф 4500 гулаҹ. Орада үч дарваза олаҹаг: бири Јусифин, бири Бинјаминин, бири дә Данын. 33  Ҹәнуб тәрәф 4500 гулаҹ. Орада үч дарваза олаҹаг: бири Шәмунун, бири Јәсакирин, бири дә Зәбулунун. 34  Гәрб тәрәф 4500 гулаҹ. Орада үч дарваза олаҹаг: бири Ҹадын, бири Аширин, бири дә Нифталынын. 35  Шәһәрин әтрафынын үмуми узунлуғу 18 000 гулаҹ олаҹаг. Һәмин ҝүндән етибарән, шәһәр “Јеһова орададыр” адланаҹаг».+

Һашијәләр

Бурада сөһбәт узун гулаҹдан ҝедир. Б14 әлавәсинә бах.
Мисир вадиси.
Аралыг дәнизи.