Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 16:1—63

МҮНДӘРИҸАТ

 • Аллаһын Јерусәлимә мәһәббәти (1—63)

  • Атылмыш ушаг; Аллаһ ону тапыр (1—7)

  • Онунла издиваҹ бағлајыр (8—14)

  • О, хәјанәткар чыхыр (15—34)

  • Зинаја ҝөрә ҹәза алыр (35—43)

  • Сәмәријјә илә Сәдума бәнзәјир (44—58)

  • Аллаһ әһдини унутмур (59—63)

16  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, Јерусәлими мурдар әмәлләриндән аҝаһ ет.+  Сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһованын Јерусәлимә сөзү будур: “Сәнин әслин кәнаниләрин өлкәсиндәндир, орада доғулмусан. Атан амори+, анан һетдир+.  Сән доғуланда ҝөбәкбағын кәсилмәмишди. Сәни јујундуруб тәмизләмәмишдиләр, бәдәнинә дуз сүртмәмишдиләр, бәләмәмишдиләр.  Һеч кимин сәнә јазығы ҝәлиб бунлары етмәмишди. Һалына аҹыјан јох иди. Доғулдуғун ҝүндән сәндән зәһләләри ҝетдији үчүн сәни чөл-бијабана атмышдылар.  Мән јанындан кечәндә сәни ганынын ичиндә чырпынан ҝөрдүм. Сән ган ичиндә узанмышдын. Онда Мән дедим: “Јаша!” Бәли, сән ганлы-ганлы узаныб галанда Мән сәнә “јаша!” дедим.  Сәни чәмәндәки битки кими чохалтдым. Сән бөјүјүб боја-баша чатдын, ән ҝөзәл зинәтләри тахдын, дөшләрин бөјүдү, сачларын узанды. Амма сән һәлә дә лүмлүт идин”.  “Мән јанындан кечәндә фикир вердим ки, артыг севиб-севилән чағындасан. Либасымы үстүнә атыб+ мәһрәм јерләрини өртдүм. Анд ичиб сәнинлә әһд-пејман бағладыг. Сән Мәним олдун, — Күлли-Ихтијар Јеһова дејир. —  Сәни јујундуруб ганыны тәмизләдим, бәдәнинә јағ сүртдүм.+ 10  Әјнинә нахышлы палтар, ајағына дәри сәндәл ҝејиндирдим. Сәни зәриф кәтана бүрүдүм, сәнә баһалы-баһалы либаслар ҝејиндирдим. 11  Сәни зинәтләрлә бәзәдим, голларына биләрзик, бојнуна бојунбағы тахдым. 12  Бурнуна һалга, гулагларына сырға тахдым, башына ҝөзәл таҹ гојдум. 13  Сән өзүнү гызыл-ҝүмүшлә бәзәјир, зәриф кәтандан, баһалы парчалардан палтарлар, нахышлы либаслар ҝејинирдин. Нарын унла, јағ-балла бәсләнирдин. Ахырда гәнирсиз ҝөзәлә чеврилдин,+ шаһзадә адыны дашымаға лајиг олдун”». 14  «Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Ҝөзәллијинин сорағы халглар арасында јајылды.+ Чүнки сәнә Өз ҹалалымдан бәхш етмишдим, ҝөзәллијин камил иди”».+ 15  «“Амма сән ҝөзәллијинә архаланмаға башладын.+ Шөһрәтин сәни фаһишәлијә сүрүкләди.+ Һәр јолдан кечәнлә зина едиб+ ҝөзәллијини она вердин. 16  Либасларындан ал-әлван сәҹдәҝаһлар дүзәлтдин, орада фаһишәлик етдин.+ Белә бир шеј индијәдәк олмајыб, олмајаҹаг да. 17  Сәнә вердијим гызыл-ҝүмүшдән дүзәлдилән ләл-ҹәваһиратлары ҝөтүрдүн, өзүн үчүн киши сурәтләри дүзәлдиб онларла фаһишәлик етдин.+ 18  Нахышлы либасларыны ҝөтүрүб онларын үстүнә салдын. Мәним јағымы, бухуруму онлара тәгдим етдин.+ 19  Сәнә вердијим чөрәји, нарын ундан, јағдан вә балдан биширилмиш чөрәји онлара хош әтир кими тәгдим етдин.+ Бәли, сән белә етдин”, — Күлли-Ихтијар Јеһова дејир». 20  «“Мәним үчүн дүнјаја ҝәтирдијин оғуллары, гызлары+ һәмин бүтләрә гурбан ҝәтирдин.+ Сәнин фаһишәлијин әндазәсини ашды. 21  Сән Мәним оғулларымы өлдүрдүн, онлары одда јандырыб гурбан ҝәтирдин.+ 22  Бүтүн бу мурдар әмәлләри едәндә, фаһишәликлә мәшғул оланда ҝәнҹлик ҝүнләрини, лүт-үрјан олдуғун, ган ичиндә чырпындығын вахты јада салмадын. 23  Бу гәдәр шәр ишләринә ҝөрә вај олсун, вај олсун сәнин һалына!+ — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — 24  Сән өзүн үчүн һәр мејданда бир тәпә уҹалтдын, бир сәҹдәҝаһ гурдун. 25  Һәр күчәнин башында сәҹдәҝаһлар дүзәлтдин. Өзүнү һәр јолдан кечәнә тәклиф етмәклә ҝөзәллијини чиркаба буладын.+ Ҝетдикҹә фаһишәлијиндә лап азғынлашдын.+ 26  Сән Мисир оғулларыјла, шәһвәтли гоншуларынла зина етдин.+ Саја ҝәлмәјән зиналарынла Мәни тәһгир етдин. 27  Әлим сәнә гаршы галхаҹаг, пајыны азалдаҹағам.+ Сәни сәнә нифрәт едән гадынларын, Филишт гызларынын ихтијарына верәҹәјәм.+ Һәтта онлар да сәнин абырсызлығындан дәһшәтә ҝәлир.+ 28  Сән дојмаг билмирдин, ҝедиб Ашшур оғуллары илә дә зина етдин.+ Амма бу да сәни гане етмәди. 29  Таҹирләр дијарында* да, кәлданиләрлә дә зина етдин.+ Лакин јенә дә бәс олмады. 30  Ҝөр үрәјин нә гәдәр азғын имиш ки*, сән бүтүн бу әмәлләри етдин, һәјасыз фаһишә кими даврандын!+ — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — 31  Күчәләр башында тәпәләр дүзәлдәндә, мејданларда сәҹдәҝаһ гуранда, сән ади фаһишә кими давранмырдын, чүнки фаһишәлијинин әвәзиндә һагг истәмирдин. 32  Сән, еј һалалҹа әрини гојуб јад кишиләри јатағына салан хәјанәткар гадын!+ 33  Бүтүн фаһишәләрә һәдијјә верирләр,+ сән исә өзүн ојнашларына һәдијјә верирсән.+ Һәдијјә верирсән ки, һәр јердән јанына ҝәлиб сәнинлә зина етсинләр.+ 34  Сән фаһишә гадынларын етдијинин там әксини едирсән. Һеч ким сәнин кими фаһишәлик етмир. Ҹамаат сәнә һагг өдәмәкдән сән онлара өдәјирсән. Сәндә һәр шеј тәрсинәдир”. 35  Одур ки, еј фаһишә,+ Јеһованын сөзүнү динлә. 36  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Еһтирасын ҹошдуғуна ҝөрә, ојнашларынла вә оғулларынын ганыны тәгдим етдијин+ ијрәнҹ, мурдар бүтләринлә зина едәндә+ ејиб јерләрини ачдығына ҝөрә 37  һәзз вердијин ојнашларыны да, севҝилиләрини дә, нифрәт етдијин адамлары да бир јерә јығаҹағам. Онлары һәр јандан сәнә гаршы топлајаҹағам. Ејиб јерләрини ачыб онлара ҝөстәрәҹәјәм. Онлар сәни лүмлүт ҝөрәҹәкләр.+ 38  Мән сәни зина едән вә ган төкән гадынларын лајиг олдуғу ҹәза илә ҹәзаландыраҹағам.+ Гәзәбимлә, һиддәтимлә ганыны төкәҹәјәм.+ 39  Сәни онларын әлинә верәҹәјәм. Онлар тәпәләрини јерлә јексан едәҹәк, сәҹдәҝаһларыны учураҹаг,+ палтарларыны әјниндән чыхараҹаг,+ ләл-ҹәваһиратыны ҝөтүрәҹәкләр,+ сәни лүт-үрјан гојаҹаглар. 40  Издиһамы үстүнә салаҹаг,+ сәни дашгалаг едәҹәк,+ гылынҹла доғрајаҹаглар.+ 41  Евләрини јандыраҹаг,+ башга гадынларын ҝөзү габағында сәни ҹәзаландыраҹаглар. Мән сәнин фаһишәлијинә сон гојаҹағам.+ Даһа һеч кимә һагг өдәмәјәҹәксән. 42  Сәндән аҹығымы чыхаҹағам,+ гәзәбим јатаҹаг,+ сакитләшәҹәјәм, даһа Өзүмү тәһгир олунмуш һисс етмәјәҹәјәм”. 43  “Ҝәнҹлик ҝүнләрини хатырламадығын үчүн,+ бүтүн бу әмәлләрлә Мәни гәзәбләндирдијин үчүн сәнә еләдикләринин алтыны чәкдирәҹәјәм, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир, — сән бир дә абырсызлыг етмәјәҹәк, ијрәнҹ әмәлләрә јол вермәјәҹәксән. 44  Мәсәлләрлә данышанлар сәнин үчүн бу мәсәли дејәҹәк: “Гызы да анасынын тајыдыр!”+ 45  Сән әрини вә ушагларыны һеч јеринә гојан ананын гызысан. Әрләрини вә ушагларыны һеч јеринә гојан гадынларын баҹысысан. Сәнин анан һет, атан аморидир”».+ 46  «“Бөјүк баҹын гызлары* илә бирликдә сәндән шималда јашајан Сәмәријјәдир.+ Кичик баҹын гызлары илә бирликдә сәндән ҹәнубда јашајан Сәдумдур.+ 47  Сән садәҹә онларын јолу илә ҝетсәјдин, ијрәнҹ әмәлләрини тәкрарласајдын нә вар иди ки. Гыса вахт әрзиндә сән онлардан бешбетәр олдун.+ — 48  Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — Варлығыма анд олсун ки, нә баҹын Сәдум, нә дә онун гызлары сәнинлә гызларынын етдикләрини етмәјибләр. 49  Баҹын Сәдумун ҝүнаһы о иди ки, о да, гызлары да+ гүрурлу идиләр.+ Бәс дејинҹә јемәкләри вар иди,+ гулаглары динҹ, гајғысыз јашајырдылар.+ Анҹаг онлар касыб-кусуба, фағыр-фүгәраја көмәк әли узатмырдылар.+ 50  Гүрурларыны сындырмыр,+ ҝөзүмдә ијрәнҹ олан әмәлләриндән дөнмүрдүләр.+ Она ҝөрә дә Мән онлары јох етмәји лазым билдим.+ 51  Һеч Сәмәријјә+ дә сәнин ҝүнаһларынын јарысыны етмәјиб. Сән мурдар ишләринин сајыны артырыб о дәрәҹәјә чатдырдын ки, баҹыларын сәнин јанында салеһ ҝөрүндүләр.+ 52  Сән баҹыларына һагг газандырдын, инди дөз алчалмағына. Онлардан да ијрәнҹ ишләр ҝөрүб ҝүнаһ етдијинә ҝөрә онлар сәндән салеһдирләр. Инди баҹыларыны өзүндән салеһ чыхардығына ҝөрә утан вә дөз алчалмағына”. 53  “Сәдумун вә гызларынын әсир дүшәнләрини, Сәмәријјәнин вә гызларынын әсир апарыланларыны бир јерә јығаҹағам. Онларла бәрабәр сәнин дә әсирликдә оланларыны топлајаҹағам ки,+ 54  алчалмағына дөзә биләсән. Әмәлләринлә онлара тәсәлли вердијин үчүн утаныб јерә ҝирәҹәксән. 55  Баҹыларын Сәдум вә Сәмәријјә гызлары илә бир јердә әввәлки вәзијјәтинә гајыдаҹаг. Сән дә өз гызларынла бирликдә әввәлки вәзијјәтинә гајыдаҹагсан.+ 56  Гүрурлу ҝүнләриндә баҹын Сәдумун адыны чәкмәји белә, шәнинә сығышдырмырдын. 57  Нә гәдәр ки мәнфур олдуғун ифша едилмәмишди,+ вәзијјәт белә иди. Инди Арамын гызлары, гоншулары сәнә тәнә вурур, әтрафында олан Филишт+ гызлары сәнинлә һәгарәтлә давраныр. 58  Абырсыз һәрәкәтләринин, мурдар әмәлләринин алтыны чәкәҹәксән”, — Јеһова бәјан едир». 59  «Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Неҹә ки сән бағладығымыз әһд-пејмана хәјанәт едиб андыны поздун,+ Мән дә сәнинлә ејни ҹүр давранаҹағам.+ 60  Анҹаг Мән ҝәнҹлијиндә сәнинлә бағладығым әһди јада салаҹағам. Сәнинлә һәмишәлик әһд бағлајаҹағам.+ 61  Еләдикләрини јадына салаҹагсан, бөјүк вә кичик баҹыларыны гаршылајанда хәҹаләт чәкәҹәксән.+ Онлары сәнә гызлыға верәҹәјәм, анҹаг буну сәнинлә бағладығым әһдә ҝөрә етмәјәҹәјәм”. 62  “Сәнинлә әһдими давам етдирәҹәјәм, онда биләҹәксән ки, Мән Јеһовајам. 63  Сонра бүтүн еләдикләринә бахмајараг, сәнин үчүн кәффарә верәндә+ әмәлләрини јада салаҹаг, хәҹаләтиндән ағзыны белә, ачмајаҹагсан”,+ — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир».

Һашијәләр

Һәрфән: Кәнан дијарында.
Диҝәр вариант: сәнә гаршы гәзәбим алышыб-јаныр.
Еһтимал ки, әтраф шәһәрләр нәзәрдә тутулур.