Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Өн сөз

Мүгәддәс Китаб Улу Танрынын бәшәр аиләсинә ҝөндәрдији намәдир. Онун Мүәллифини танымаг истәјән һәр кәс бу китабы охумалыдыр (Јәһја 17:3; 2 Тимутијә 3:16). Јарадан бу китабын сәһифәләриндә бәшәр вә бәшәрин доғма јурду — Јер күрәси үчүн олан мәгсәдини бизләрә әјан едир (Јарадылыш 3:15; Вәһј 21:3, 4).

Мүгәддәс Китаб Төврат, Зәбур, Инҹилдән, еләҹә дә Сүлејман, Үзејир, Јунус вә диҝәр мүгәддәс адамларын гәләмә алдығы јазылардан ибарәт илаһи вәһјләр күллијјатыдыр.

Тарихдә һеч бир әсәр Мүгәддәс Китаб гәдәр инсан һәјатына тәсир ҝөстәрә билмәмишдир. Бу китаб биздә Јеһова Аллаһын мәһәббәтини, мәрһәмәт вә шәфгәтини әкс етдирмәк истәји ојадыр. О, инсана үмид бәхш едәрәк һәјатын ән ағыр сынагларына белә, дөзмәјә ҝүҹ верир. Бунунла јанашы, Аллаһын мүкәммәл ирадәсинә зидд олан дүнја үнсүрләрини ифша едир (Зәбур 119:105; Ибраниләрә 4:12; 1 Јәһја 2:15—17).

Мүгәддәс Китабын орижинал мәтни ибрани, арами вә јунан дилләриндә гәләмә алынмышдыр. Һал һазырда бу китаб бүтөв шәкилдә вә ја гисмән тәхминән 2600 дилә тәрҹүмә едилмишдир. Башга дилләрә тәрҹүмә вә јајылма мигјасы бахымындан Мүгәддәс Китабын тарих боју тајы-бәрабәри олмамышдыр. Бу, һеч дә тәәҹҹүблү дејил. Бир пејғәмбәрликдә Мүгәддәс Китабын баш мөвзусу һаггында јазылыб: «Падшаһлыг һаггындакы бу мүждә халгларын һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк» (Мәтта 24:14).

Мүгәддәс Китабдакы хәбәрин зәрурилијини анлајараг биз бу илаһи кәламын дәгиг, ејни заманда ајдын вә тәбии тәрҹүмәсини әрсәјә ҝәтирмәјә чалышмышыг. Арха һиссәдә јерләшән әлавәләрдә, «Мүгәддәс Китабын тәрҹүмә принсипләри», «Бу нәшрин хүсусијјәтләри», «Мүгәддәс Китабын сәһиһлији барәдә» башлыглары алтында рәһбәр тутдуғумуз тәрҹүмә принсипләри вә бу нәшрин сәҹијјәләри барәдә данышылыр.

Аллаһы севән, она ибадәт едән инсанлар Онун Кәламынын дәгиг вә ајдын тәрҹүмәсини ҝөрмәк истәјирләр (1 Тимутијә 2:4). Бизим дә мәгсәдимиз Мүгәддәс Китабы ҝет-ҝедә даһа чох дилә тәрҹүмә етмәкдир. Инди бу нәшри Азәрбајҹан дилиндә сизин ихтијарыныза веририк. Үмидварыг ки, тәгдим етдијимиз бу нәшр Аллаһы ахтаран сизләрә бөјүк фајда ҝәтирәҹәк (Һәвариләрин ишләри 17:27). Аллаһ сизә јар олсун!

Јени Дүнја Тәрҹүмәси Комитәси