Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал 24:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Пас атмыш газан (1—14)

  • Һизгијалын арвадынын өлүмү әламәтдир (15—27)

24  Доггузунҹу илин онунҹу ајынын онунҹу ҝүнүндә мәнә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, бу ҝүнү, бу тарихи гејд ет. Мәһз бу ҝүн Бабил падшаһы Јерусәлимә һүҹума башлајыб.+  Бу үсјанкар иҹмаја аид бу мәсәли чәкиб де: “Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: “Газаны асын, оҹағын үстүнә гојуб ичинә су төкүн.+   Әт тикәләрини,+ ән јахшы тикәләри,Буду, күрәји ичинә атын. Газаны ири сүмүкләрлә долдурун.   Сүрүдән ән јахшы гојуну сечин.+ Газанын алтына чохлу одун јығын. Тикәләри гајнадын, сүмүкләри биширин”».  «Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Вај сәнин һалына, еј ганлар шәһәри,+ еј пас атмыш, пасы тәмизләнмәмиш газан! Ичиндән тикәләри пүшк атмадан, бир-бир чыхарын!+   Төкдүјү ганлар онун ичиндәдир.+ Онлары чылпаг гајалара ахытды, јерә төкүб үстүнү торпагла өртмәди.+   Интигам јанғысыны аловландырмаг үчүнГурбанларынын ганыны чылпаг гајаја төкдүм ки,Үстү өртүлмәсин”.+  Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: “Вај сәнин һалына, ганлар шәһәри!+ Одун галағыны бөјүдәҹәјәм. 10  Јығын, јығын одунлары, оҹағы галајын,Әти јахшы-јахшы биширин, сујуну сүзүн, гој сүмүкләр јаныб көмүрә дөнсүн. 11  Бош газаны көзүн үстүнә гојуб гыздырын ки,Миси гыпгырмызы гызарсын, чиркабы чыхсын,+ Пасы тәмизләнсин. 12  Јаман зәһләтөкән, јоруҹу ишдир.Елә пас атыб ки, тәмизләнмәк билмир.+ Елә паслы-паслы атын ода!” 13  “Сән позғунлуг едиб өзүнү мурдарламышдын.+ Мән чалышдым сәни тәмизләјим, амма сән тәмиз олмадын. Јалныз сәндән һејфими чыхандан сонра тәмиз олаҹагсан.+ 14  Буну Мән Јеһова сәнә дејирәм. Бу, мүтләг олаҹаг. Ваз кечмәјәҹәјәм, рәһм етмәјәҹәјәм, пешман олмајаҹағам.+ Сәни әмәлләринин вә һәрәкәтләринин әсасында мүһакимә едәҹәкләр”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир». 15  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду: 16  «Бәни-адәм, бир зәрбә илә сәнин ән әзиз адамыны әлиндән алаҹағам.+ Амма сән нә јас сахла, нә ағла, нә ҝөз јашы төк. 17  Үрәјиндә ағла, анҹаг өлән үчүн јас тутма.+ Чалманы башына сары,+ чарығыны ајағына ҝејин.+ Ағзыны* өртмә,+ ҹамаатын ҝәтирдији јемәкдән јемә».+ 18  Сәһәр халгла данышдым, ахшам арвадым өлдү. Мәнә неҹә дејилмишдисә, ертәси ҝүнүн сәһәри елә дә етдим. 19  Ҹамаат мәнә дејирди: «Сөјлә, бунларла бизә нә демәк истәјирсән?» 20  Мән дә онлара дедим ки, мәнә Јеһовадан бу сөзләр назил олуб: 21  «Исраил әһлинә сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Фәхр етдијиниз, әзиз тутдуғунуз, үрәјинизин арзусу олан мүгәддәс мәканымы мурдарлајаҹағам.+ Јерусәлимдә гојдуғунуз оғул-гызларыныз гылынҹдан кечириләҹәк.+ 22  Онда сиз дә мәним еләдијими едәҹәксиниз. Ағзынызы өртмәјәҹәксиниз, сизә ҝәтирилән јемәји јемәјәҹәксиниз.+ 23  Чалманыз башынызда, чарығыныз ајағынызда олаҹаг. Нә јас сахлајаҹаг, нә дә ағлајаҹагсыныз. Әксинә, ҝүнаһларыныз сизи чүрүдәҹәк,+ бир-биринизә бахыб аһ-зар едәҹәксиниз. 24  Һизгијал сизин үчүн әламәтдир.+ О нә едибсә, сиз дә елә едәҹәксиниз. Бүтүн бунлар баш верәндә биләҹәксиниз ки, Мән Күлли-Ихтијар Јеһовајам”». 25  «Еј бәни-адәм, ҝөзәллијинә ҝөрә фәрәһләндикләри галаны, ҝөз бәбәкләрини, үрәкләринин арзусуну оғул-гызлары гарышыг әлләриндән алдығым ҝүн,+ 26  ҹаныны гуртаран бир нәфәр сәнә бу барәдә хәбәр ҝәтирәҹәк.+ 27  О ҝүн дилин ачылаҹаг, даһа сусмајаҹагсан, сағ галан бу адамла данышаҹагсан.+ Сән онлар үчүн әламәт олаҹагсан. Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам».

Һашијәләр

Јахуд бығыны.