Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 34:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • «Чобанлара» гаршы пејғәмбәрлик (1—10)

  • Јеһова гојунларыны бәсләјир (11—31)

    • Гулум Давуд онлары отараҹаг (23)

    • Сүлһ әһди (25)

34  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, Исраил чобанларына* гаршы пејғәмбәрлик ет. Пејғәмбәрлик едиб о чобанлара сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Өз ҹанларына гуллуг едән Исраил чобанларынын вај һалына!+ Мәҝәр чобан сүрүнү бәсләмәли дејил?+  Амма сиз ән көк һејванлары кәсир, онларын пијини јејир, јунундан палтар ҝејинирсиниз,+ сүрүнү исә аҹ гојурсунуз.+  Зәиф дүшәни гүввәтләндирмирсиниз, хәстәјә шәфа вермирсиниз, јаралынын јарасыны сарымырсыныз, азаны ҝери гајтармырсыныз, итәни ахтармырсыныз.+ Әксинә, онларын үстүндә гәддарлыгла, залымлыгла ағалыг едирсиниз.+  Онлар пәрән-пәрән дүшүбләр, чүнки чобанлары јохдур.+ Һәрәси бир тәрәфә дағылыб, вәһши һејванлара јем олуб.  Гојунларым дағларда, тәпәләрдә долашыр, бүтүн јер үзүнә сәпәләниб. Онлары итириб-ахтаран јохдур.  Одур ки, еј чобанлар, Јеһованын сөзүнү ешидин:  “Варлығыма анд олсун, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир, — Мәним гојунларым чобансыз галыб вәһши һејванларын шикары, гурбаны олуб, чобанларымса онлары ахтармаг, бәсләмәк әвәзинә өз гарынларыны отарырлар”.  Инди, сиз, еј чобанлар, Јеһованын сөзүнү ешидин! 10  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Мән чобанлара гаршыјам. Гојунларыма ҝөрә онларла һагг-һесаб чәкәҹәјәм. Даһа гојунларымы онлара тапшырмајаҹағам.+ Чобанлар артыг өзләрини бәсләмәјәҹәкләр, гојунларымы онларын дишиндән гуртараҹағам, бир даһа онлара јем олмајаҹаглар”. 11  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Будур, Мән Өзүм гојунларымы ахтарыб тапаҹағам, онлара бахаҹағам.+ 12  Пәрән-пәрән дүшмүш гојунларыны тапыб јемләјән чобан кими, гојунларымы бәсләјәҹәјәм.+ Булудлу, зүлмәт ҝүндә сәпәләндикләри јерләрдән онлары ҝери ҝәтирәҹәјәм.+ 13  Онлары халгларын ичиндән чыхараҹағам, өлкәләрдән топлајыб өз обаларына гајтараҹағам. Исраилин дағларында, чај кәнарында, инсанларын јашадығы јерләрдә отараҹағам.+ 14  Онлары ҝөмҝөј отлагларда, Исраилин һүндүр дағларында отараҹағам.+ Чајыр-чәмәндә јерә јатаҹаглар, Исраил дағларындакы јамјашыл өрүшләрдә отлајаҹаглар”.+ 15  “Мән Өзүм гојунларымы отараҹағам,+ Өзүм онлары јерә јатыраҹағам,+ — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — 16  Итәни ахтарыб тапаҹағам,+ азаны ҝери гајтараҹағам, јаралынын јарасыны сарыјаҹағам, зәиф дүшәни гүввәтләндирәҹәјәм, амма һарыны вә ҝүҹлүнү тәләф едәҹәјәм. Ону мүһакимә едәҹәјәм, она лајиг олдуғу ҹәзаны верәҹәјәм”. 17  “Сизә ҝәлинҹә, Мәним сүрүм, — Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир, — гојунлар, гочлар вә тәкәләр арасында һагг-әдаләти бәргәрар едәҹәјәм.+ 18  Мәҝәр ән јахшы өрүшләрдә отламағыныз сизә бәс еләмир? Ҝәрәк өрүшүн отланмамыш јерләрини тапдалајасыныз? Ҝөз јашы кими думдуру судан ичиб, сонра да сују ајагларынызла буландырасыныз? 19  Демәли, инди гојунларым сизин тапдаладығыныз өрүшдә отлајыб, ајағынызла буландырдығыныз судан ичмәлидир?!” 20  Буна ҝөрә дә Күлли-Ихтијар Јеһова онлара белә дејир: “Будур, пијли гојунла сысга гојун арасында һагг-әдаләти бәргәрар едәҹәјәм. 21  Чүнки бүтүн хәстә гојунлары бөјрүнүзлә, чијнинизлә итәләдиниз, бујнузлајыб ора-бура говдунуз. 22  Мән гојунларымы гуртараҹағам, онлар артыг сизә јем олмајаҹаг.+ Гојунлар арасында һагг-әдаләти бәргәрар едәҹәјәм. 23  Башларында бир нәфәри, гулум Давуду+ чобан гојаҹағам+ ки, онлары отарсын. О, өзү онлары отараҹаг, чобанлары олаҹаг.+ 24  Мән Јеһова онларын Аллаһы олаҹағам,+ гулум Давуд онларын арасында башчы олаҹаг.+ Буну Мән Јеһова дејирәм. 25  Онларла сүлһ әһди бағлајаҹағам.+ Онлар чөллүкдә асудә јашасынлар, мешәләрдә јатсынлар дејә, өлкәдән вәһши һејванлары говаҹағам.+ 26  Онлары вә дағымын әтрафыны бәрәкәт гајнағы едәҹәјәм.+ Јағышы вахтында ҝөндәрәҹәјәм. Јағыштәк башларындан бол бәрәкәт төкәҹәјәм.+ 27  Ағаҹлар мејвә јетирәҹәк, торпаг мәһсул ҝәтирәҹәк,+ онлар өлкәдә асајиш ичиндә јашајаҹаглар. Онларын бојундуруғуну сындыранда, онлары зүлмкарларын әлиндән азад едәндә биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам.+ 28  Бир дә һеч вахт халгларын шикары, вәһши һејванларын гурбаны олмајаҹаглар. Әмин-аманлыгда јашајаҹаглар, онлары горхудуб-һүркүдән олмајаҹаг.+ 29  Онлар үчүн шөһрәтли бир шитиллик салаҹағам. Өлкәдә даһа һеч вахт аҹындан өлән олмајаҹаг.+ Бир дә һеч бир халг онлары алчалтмајаҹаг.+ 30  Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһова онларын Аллаһыјам вә Мән онларлајам. Онларса, Исраил әһли Мәним халгымдыр”,+ — дејә Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. 31  “Сиз, еј мәним сүрүм+, бәсләдијим сүрү. Сиз инсансыныз, Мәнсә сизин Аллаһыныз”, — дејә Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир».

Һашијәләр