«Муса Јеһованын бүтүн сөзләрини гәләмә алды».

Чыхыш 24:4

«Дәнјал јатағында јуху вә рөјалар ҝөрдү. О, ҝөрдүјү јухуну јазды; һәр шеји бир-бир гәләмә алды».

Дәнјал 7:1

«Сиз биздән ешитдијиниз Аллаһын сөзүнү инсан сөзү кими дејил, әслиндә, неҹә вар елә, Аллаһын сөзү кими гәбул етдиниз».

1 Салоникилиләрә 2:13

«Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһдандыр».

2 Тимутијә 3:16

«Пејғәмбәрлик һеч вахт инсан истәји илә мејдана ҝәлмәјиб, инсанлар мүгәддәс руһ тәрәфиндән јөнәлдиләрәк Аллаһдан ҝәлән сөзләри данышыблар».

2 Бутрус 1:21