Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал 8:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Руһ Һизгијалы Јерусәлимә апарыр (1—4)

  • Мәбәддә ҝөрүлән ијрәнҹ ишләр (5—18)

    • Гадынлар Таммузу ағлајыр (14)

    • Кишиләр ҝүнәшә сәҹдә гылыр (16)

8  Алтынҹы илин алтынҹы ајынын бешинҹи ҝүнү иди. Мән евимдә отурмушдум, Јәһуда ағсаггаллары да гаршымда әјләшмишдиләр. Бу вахт Күлли-Ихтијар Јеһованын әли үзәримә енди.  Бахыб, санки, алов ҝөркәмли бир нәфәри ҝөрдүм. Онун белә бәнзәр һиссәсиндән ашағыда алов вар иди.+ Белдән јухары һиссәси исә гызылла ҝүмүшүн гарышығы кими шөлә сачырды.+  О, әлә бәнзәр бир шејлә сачымдан тутду. Руһ мәни јерлә ҝөј арасына галдырды. О, мәни Јерусәлимә, шимала бахан ичәри дарвазанын ағзына,+ Аллаһда һиддәт доғуран бүтүн+ дурдуғу јерә ҝәтирди. Бу, Аллаһдан ҝәлән ҝөрүнтүләрдә баш верирди.  Орада Исраилин Аллаһынын ҹалалыны да ҝөрдүм.+ О, дүзәнликдә ҝөрдүјүм кими иди.+  О, мәнә деди: «Еј бәни-адәм, башыны галдырыб бир шимал тәрәфә бах». Мән башымы галдырыб шимал тәрәфә бахдым вә ҝөрдүм ки, гурбанҝаһын дарвазасындан шималда, ҝиришдә Аллаһда һиддәт доғуран һәмин бүт дурур.  О, мәнә деди: «Еј бәни-адәм, ҝөрүрсән Исраил әһли бурада неҹә дәһшәтли, неҹә мурдар ишләр ҝөрүр,+ Мәни Өз мүгәддәс мәканымдан узаг дурмаға вадар едир?+ Анҹаг бу һәлә һарасыдыр, бундан да бетәрини ҝөрәҹәксән».  Сонра мәни һәјәтин ҝиришинә ҝәтирди. Бахыб диварда бир дәлик ҝөрдүм.  О, мәнә деди: «Еј бәни-адәм, дивары деш». Мән дә дивары дешдим. Дешикдән баханда бир ҝириш ҝөрдүм.  Сонра мәнә деди: «Ҝир, ҝөр орада неҹә мурдар ишләр ҝөрүрләр». 10  Мән ичәри ҝирдим, ҝөрдүм ки, бүтүн дивар бојунҹа һәр ҹүр сүрүнән ҹанлынын, ијрәнҹ һејванын+ вә Исраил евинин мурдар бүтләринин рәсмләри+ ојулуб. 11  Онларын гаршысында Исраил евинин јетмиш ағсаггалы дурмушду. Шафан+ оғлу Әзнија да онларын арасында иди. Һәр биринин әлиндә бухурдан вар иди. Әтирли бухурун түстүсү һаваја галхырды.+ 12  О, мәнә деди: «Еј бәни-адәм, ҝөрүрсән, Исраил евинин ағсаггаллары, һәрәси өз бүтләринин олдуғу ичәри отаглара чәкилиб, гаранлыгда нә ишләрлә мәшғулдурлар? Онлар дејирләр: “Јеһова бизи ҝөрмүр. Јеһова бу өлкәни башлы-башына бурахыб”».+ 13  О, сөзүнә давам едиб деди: «Һәлә онларын бундан да дәһшәтли, мурдар ишләрини ҝөрәҹәксән». 14  О, мәни Јеһованын евинин шимал дарвазасынын ағзына ҝәтирди. Орада гадынлар отуруб Таммуз аллаһы ағлајырды. 15  Сонра мәнә деди: «Ҝөрүрсән, нәләр баш верир, еј бәни-адәм? Амма бундан да дәһшәтли, бундан да ијрәнҹ шејләр ҝөрәҹәксән».+ 16  О, мәни Јеһованын евинин ичәри һәјәтинә+ ҝәтирди. Јеһованын мәбәдинин ҝиришиндә, ејванла гурбанҝаһын арасында үзү шәргә, архасы Јеһованын мәбәдинә һарадаса ијирми беш киши дајанмышды. Онлар шәргә бахыб ҝүнәшә сәҹдә гылырдылар.+ 17  О, мәнә деди: «Еј бәни-адәм, ҝөрүрсән? Бу ҹүр мурдар ишләри азмыш кими, Јәһуда әһли, үстәлик, өлкәни зоракылыгла долдуруб,+ будағы* сифәтимә узадыб Мәни тәһгир едир. 18  Одур ки, гәзәбими боғмајаҹағам. Онлара јазығым ҝәлмәјәҹәк, рәһм етмәјәҹәјәм.+ Мәнә уҹадан фәрјад етсәләр дә, онлары ешитмәјәҹәјәм».+

Һашијәләр

Ҝөрүнүр, сөһбәт бүтләрә ибадәт едилән заман истифадә олунан будагдан ҝедир.