Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Һизгијал 41:1—26

МҮНДӘРИҸАТ

  • Хариҹи мүгәддәс мәкан (1—4)

  • Дивар вә јан отаглар (5—11)

  • Гәрб тәрәфдәки бина (12)

  • Биналар өлчүлүр (13—15а)

  • Мүгәддәс мәканын ичәриси (15б—26)

41  Сонра о, мәни хариҹи мүгәддәс мәкана* апарды. Бири сағда, бири солда олан јан диварлары өлчдү. Һәр ики јан диварын бир тәрәфи 6 гулаҹ* ениндә иди.  Диварларын о бири тәрәфинин ени 5 гулаҹ иди. Ҝиришин ени 10 гулаҹ иди. О, хариҹи мүгәддәс мәканын узунлуғуну өлчдү, 40 гулаҹ иди, ени 20 гулаҹ иди.  Сонра ичәри* ҝирди. Ҝиришин јан диварыны өлчдү. Диварын бир тәрәфинин ени 2 гулаҹ, о бири тәрәфинин ени 7 гулаҹ иди. Ҝиришин ени 6 гулаҹ иди.  Сонра хариҹи мүгәддәс мәкана бахан бу отағы өлчдү: узунлуғу вә ени 20 гулаҹ иди.+ О, мәнә деди: «Бу, Ән мүгәддәс јердир».+  Ардынҹа мәбәдин диварыны өлчдү, диварын галынлығы 6 гулаҹ иди. Мәбәдин әтрафындакы јан отагларын ени 4 гулаҹ иди.+  Јан отаглар үч мәртәбәдә, бир-биринин үстүндә јерләширди. Һәр мәртәбәдә 30 отаг вар иди. Мәбәдин дивары бојунҹа јан отаглар үчүн дајаг олан чыхынтылар вар иди, белә ки, дајаглар диварын ичинә ҝирмирди.+  Мәбәдин һәр ики тәрәфиндә јухары отаглара галхдыгҹа ҝенәлән долама кечид* вар иди.+ Ашағы мәртәбәдән орта мәртәбәјә, орадан да јухары мәртәбәјә галхдыгҹа отаглар ҝенишләнирди.  Мән мәбәдин алтында һүндүр бүнөврә ҝөрдүм. Јан отагларын тәмәли илә күнҹ арасындакы мәсафә бир чубуг, јәни 6 гулаҹ иди.  Јан отагларын бајыр диварынын галынлығы 5 гулаҹ иди. Мәбәдин бир һиссәси олан јан отагларын јанында бош јер вар иди. 10  Мәбәдлә јемәк отагларынын+ арасында мәсафә ики тәрәфдән дә 20 гулаҹ иди. 11  Бош јердән јан отаглара ҝириш вар иди. Ҝиришин бири шималда, бири дә ҹәнубда иди. Бош јерин ени һәр тәрәфдә 5 гулаҹ иди. 12  Гәрб тәрәфдә 70 гулаҹ ениндә, 90 гулаҹ узунлуғунда бир бина вар иди. Бина ачыг саһәјә бахырды. Бинанын диварларынын галынлығы һәр тәрәфдә 5 гулаҹ иди. 13  О, мәбәди өлчдү. Мәбәдин узунлуғу 100 гулаҹ иди. Ачыг саһә, бина вә онун диварлары да 100 гулаҹ узунлуғунда иди. 14  Мәбәдин шәргә бахан габаг һиссәсинин вә ачыг саһәнин ени 100 гулаҹ иди. 15  О, үзү ачыг саһәјә бахан архадакы бинанын узунлуғуну, онун ики тәрәфдәки дәһлизләрини өлчдү, 100 гулаҹ иди. Хариҹи вә дахили мүгәддәс мәканы,+ һәјәтә бахан ејванлары, 16  һабелә, бу үчүнүн кандарларыны, даралан пәнҹәрәләрини+ вә дәһлизләрини өлчдү. Кандарын јанындакы дивар дөшәмәдән пәнҹәрәјә кими тахта лөвһәләрлә+ өртүлмүшдү. Пәнҹәрәләрин үстү дә өртүлү иди. 17  Ҝиришин үстүнүн, мәбәдин ичәрисинин, бајырынын вә бүтүн диварларынын өлчүсү ҝөтүрүлдү. 18  Орада кәрруб+ вә хурма ағаҹы+ тәсвирләри ојулмушду. Ики кәрруб арасында бир хурма ағаҹы тәсвир олунмушду. Кәррубларын ики үзү вар иди. 19  Хурма ағаҹына бир јандан инсан үзү, о бири јандан шир үзү бахырды.+ Мәбәдин һәр јанында тәсвирләр бу ҹүр ојулмушду. 20  Дөшәмәдән ҝиришин үст һиссәсинә кими мүгәддәс мәканын диварында кәрруб вә хурма ағаҹы тәсвирләри ојулмушду. 21  Мүгәддәс мәканын јан тахталары* дөрдкүнҹ иди.+ Мүгәддәс јерин* гаршысында 22  тахта гурбанҝаһа+ охшар бир шеј ҝөрдүм. Һүндүрлүјү 3 гулаҹ, узунлуғу 2 гулаҹ иди. Күнҹ дајаглары вар иди. Онун алты вә јанлары тахтадан дүзәлдилмишди. О, мәнә деди: «Јеһованын һүзурундакы маса будур».+ 23  Хариҹи мүгәддәс мәканын да, мүгәддәс јерин дә икитајлы гапысы вар иди.+ 24  Гапыларын һәр тајы ики ганадлы, гатланан иди. Тајларын һәр бири белә иди. 25  Мүгәддәс мәканын гапылары үзәриндә диварларда олдуғу кими, кәрруб вә хурма ағаҹы тәсвирләри ојулмушду.+ Бајырда, ејванын габаг тәрәфиндә, үстдә тахта чыхынты вар иди. 26  Ејванын һәр ики тәрәфиндә, мәбәдин јан отаглары вә чыхынтылар боју диварын ичинә доғру даралан пәнҹәрәләр+ вә хурма ағаҹы тәсвирләри вар иди.

Һашијәләр

Һәрфән: мәбәдә. 41, 42-ҹи фәсилләрдә бу ифадә һәм хариҹи мүгәддәс мәкана (Мүгәддәс јер), һәм дә бүтүнлүклә мүгәддәс мәкана (Мүгәддәс јер вә Ән мүгәддәс јер дахил олмагла бүтүн мәбәд) аид едилир.
Бурада сөһбәт узун гулаҹдан ҝедир. Б14 әлавәсинә бах.
Дахили мүгәддәс мәкана, јәни Ән мүгәддәс јерә.
Ҝөрүнүр, бурада сөһбәт долама пилләкәндән ҝедир.
Һәрфән: јан тахтасы. Ҝөрүнүр, бурада Мүгәддәс јерин ҝиришиндән данышылыр.
Еһтимал ки, Ән мүгәддәс јер.