Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 МӨВЗУ 15

Хошбәхтлијин сирләри

«Мәһәббәт олан јердә тәрәвәз јемәк нифрәт олан јердә јағлы дана әти јемәкдән јахшыдыр».

Мәсәлләр 15:17

«Мән сәнин Аллаһын Јеһовајам, Мән сәнин хејринә сәни өјрәдирәм, сәни ҝетмәли олдуғун јолла апарырам».

Әшија 48:17

«Аллаһа еһтијаҹы олдуғуну дәрк едәнләр хошбәхтдир, чүнки сәмави Падшаһлыг онларындыр».

Мәтта 5:3

«Башгасыны өзүнү севдијин кими сев».

Мәтта 22:39

«Инсанларын сизинлә неҹә рәфтар етмәсини истәјирсинизсә, сиз дә онларла елә рәфтар един».

Лука 6:31

«Аллаһын сөзүнү ешидиб она әмәл едәнләр хошбәхтдирләр!»

Лука 11:28

 «Инсанын вар-дөвләти башындан ашыб-дашса да, һәјаты бундан асылы дејил».

Лука 12:15

«Буна ҝөрә дә јемәјимиз, палтарымыз варса, бунлара гане олаҹағыг».

1 Тимутијә 6:8

«Вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир».

Һәвариләрин ишләри 20:35