Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сөзләр ҝөстәриҹиси

А

АБИГАЈИЛ

1Иш 25:3 А. ағыллы, ҝөзәл гадын

АБЫРСЫЗ

Еф 5:4 а. һәрәкәтләрә јер вермәјин

АБЫР-ҺӘЈА

Еф 4:19 онлар а. итирәрәк

1Тм 2:9 а. илә бәзәсинләр

АВАНД

Јш 1:8 һәр ишин а. олар

АВАРА

Һв 17:5 базар мејданындакы а.

АГИБӘТ

Зб 73:17 онларын а. мәнә ајдын

АҒА

Гн 10:17 Јеһова ағалар А.

Мт 6:24 ики а. гуллуг едә билмәз

Мт 7:22 А., сәнин адынла пејғәмбәрлик

Мт 22:44 Јеһова А. деди

Рм 14:4 А. билир, гулу ајаг үстәдир

1Кр 7:39 бир шәртлә ки, А. јолунда олсун

Кл 4:1 ҝөјдә сизин дә А. вар

АҒАЛАР

1Кр 8:5 чохлу аллаһлар вә а.

АҒАЛЫГ

Јр 3:16 әрин сәнә а. едәҹәк

Зб 119:133 пислик мәнә а. етмәсин

Вз 8:9 инсанын инсана а. етмәси

Рм 6:14 ҝүнаһ үзәриниздә а. етмәмәли

АҒАРАН САЧЛАР

Мс 16:31 а. ҝөзәллик таҹыдыр

АҒАРТМАГ

Вһ 7:14 Гузунун ганында а.

АҒАҸ

Јр 2:9 хејирлә шәри билмә а.

Јр 2:9 бағын ортасында һәјат а.

Јр 3:3 а. јемәјин

Зб 1:3 сулар кәнарында әкилмиш а.

Әш 61:3 бөјүк салеһлик а. дејиләҹәк

Һз 47:12 һәр ики саһилдә а. битәҹәк

Дн 4:14 а. кәсин, будагларыны доғрајын

Вһ 2:7 һәјат а. јемәјә изин

Вһ 22:14 һәјат а. мејвәсиндән јемәк

АҒЫЗ

Јг 3:10 ејни а. тәриф дә чыхыр

АҒЫЛ

Әј 6:3 а. ҝәләни данышырам

Мс 3:5 өз а. ҝүвәнмә

Мт 22:37 Јеһованы бүтүн а. сев

Лк 16:8 дөврүнүн адамлары илә даһа а.

Рм 7:25 а. Аллаһын Ганунунун гулујам

АҒЫЛ-КАМАЛ

1Пд 3:11 а. диләдин

АҒЫЛЛА

Лк 16:8 нөкәрбашы а. тәрпәндији

АҒЫЛЛЫ

Зб 119:98 әмрләрин мәни а.

Мс 3:7 өз ҝөзүндә а. олма

Дн 11:33 халгын а. елм верәҹәк

Дн 12:3 а. адамлар парлајаҹаг

Мт 24:45 садиг вә а. нөкәр кимдир

Лк 10:21 а. адамлардан ҝизләдиб

АҒЫЛСЫЗ

Зб 14:1 а. дејир: Јеһова јохдур

Лк 12:20 еј а. ҹаныны алаҹаглар

АҒЫЛСЫЗЛЫГ

1Кр 3:19 Аллаһын ҝөзүндә а.

АҒЫР

1Јһ 5:3 Онун әмрләри а. дејил

АҒЛАМАГ

Зб 6:6 јатағым а. јамјаш олуб

Һш 12:4 а. јалварды

Мт 26:75 Бутрус а.

Лк 6:21 еј инди а.

Рм 12:15 ағлајанларла а.

АҒЛАШМА

Әш 65:19 онда а. ешидилмәјәҹәк

АҒРЫ

Рм 9:2 үрәјимдә бир а. дујурам

АҒСАГГАЛ

Тт 1:5 а. тәјин едәсән

АД

Јр 11:4 өзүмүзә а. газанаг

Чх 3:13 а. нәдир сорушсалар

Чх 3:15 а. әбәдилик будур

Чх 9:16 бүтүн дүнја а. ешитсин

Чх 20:7 Јеһованын а. налајиг

1Иш 17:45 Јеһованын а. илә ҝәлирәм

1См 29:13 ҝөзәл а. мәдһ охујуруг

Зб 9:10 а. таныјанлар Сәнә тәвәккүл

Зб 79:9 а. наминә бизи гуртар

Мс 18:10 а. мөһкәм галадыр

Мс 22:1 тәмиз а. сәрвәтдән үстүндүр

Вз 7:1 јахшы а. әла јағдан

Әр 23:27 а. унутдурмаг истәјирләр

Һз 39:25 а. мүгәддәслијини горујаҹағам

Мл 1:11 халглар арасында а. уҹа олаҹаг

Мл 3:16 Онун а. дүшүнәнләр

Мт 6:9 гој а. мүгәддәс тутулсун

Јһ 12:28 Ата, Өз а. уҹалт

Јһ 14:14 а. нә исә диләсәниз

Јһ 17:26 а. онлара ачдым

Һв 4:12 башга а. јохдур ки, хилас олаг

Һв 15:14 Өз а. дашыјан бир халг

Рм 10:13 а. чағыран гуртулаҹаг

Фп 2:9 бүтүн а. үстүн а. бәхш

АД ҜҮНҮ

Јр 40:20 фиронун а. иди

Мт 14:6 Һиродун а.

АДДЫМ

Әр 10:23 а. инсанын ихтијарында дејил

АДӘМ

Јр 5:5 А. 930 ил өмүр

1Кр 15:22 А. уҹбатындан һамы өлүр

1Кр 15:45 сонунҹу А.

1Тм 2:14 алданан да А. дејилди

АДӘТЛӘР

Гт 1:14 а. гызғын тәәссүбкеши

АДЫНЫ ЧӘКМӘМӘК

Еф 5:3 әхлагсызлығын а.

АЗАД

Јһ 8:32 һәгигәт сизи а. едәҹәк

Рм 6:7 өлмүш адам ҝүнаһдан а.

Фп 1:23 а. олуб Мәсиһлә бир јердә

АЗАДЛЫГ

Лв 25:10 сизин үчүн А. или

Рм 8:21 Аллаһын өвладларынын шанлы а.

2Кр 3:17 Јеһованын руһу һарададырса, а.

1Бт 2:16 а. пәрдә кими истифадә

2Бт 2:19 онлара а. вәд едирләр

АЗАЗЕЛ

Лв 16:8 Һарун а. үчүн пүшк

АЗАР-БЕЗАР

Әш 53:4 о, а. чәкирди

АЗҒЫНЛЫГ

Гт 5:19 натәмизлик, а.

2Бт 2:7 а. ҝөрә әзаб чәкән Лут

АЗМАГ

Зб 119:176 гојун кими а.

Әш 53:6 гојун кими а.

Мт 6:13 гојма јолумузу а.

АИЛӘ

Еф 2:19 Аллаһын а. үзвләрисиниз

Еф 3:15 һәр а. өз адына ҝөрә

АЈ

Јл 2:31 а. гана гәрг

Лк 21:25 ҝүнәшдә, а. әламәтләр олаҹаг

АЈАГ

Јр 33:14 ушагларын а. илә јеријиб

Јһ 13:5 шаҝирдләринин а. јујуб

Рм 16:20 Шејтаны сизин а. алтында әзәҹәк

АЈБАШЫ

Лв 15:19 А. ганахмасы

Лв 18:19 а. вахты гадынла

АЈДЫН

1Кр 14:8 кәрәнај а. сәс чыхармаса

АЈЫ

1Иш 17:37 а. пәнҹәсиндән гуртаран

Әш 11:7 инәклә а. бирҝә

АЈЫРМАГ

Лв 11:47 пакы напакдан а.

Мт 10:35 мән а. ҝәлмишәм

Мт 25:32 гојунлары кечиләрдән а.

Рм 8:39 мәһәббәтиндән а. билмәз

Иб 5:14 јахшыны писдән а. өјрәшдириб

АЈРЫЛМАГ

1Кр 7:10 арвад әриндән а.

1Кр 7:15 иманда олмајан а. истәјирсә

АЈРЫ-СЕЧКИЛИК

Һв 10:34 ҝөрүрәм ки, Аллаһ а.

Јг 2:9 а. едирсинизсә

 АКВИЛАС

Һв 18:2 А. адында јәһуди тапды

АЛВЕРЧИ

2Кр 2:17 биз Аллаһын сөзүнүн а.

АЛГЫШ

Зб 147:1 Она а. етмәк хошдур

АЛДАНМАЈЫН

Гт 6:7 а., Аллаһа истеһза

АЛДАТМАГ

Әр 20:7 Јеһова, Сән мәни а.

АЛӘТ

Һв 9:15 сечдијим а.

АЛИМАНӘ

1Кр 2:1 а. сөзләрлә валеһ етмәк

АЛИҸӘНАБ

Һв 17:11 нисбәтән даһа а. идиләр

АЛЫН

Һз 3:9 сәнин а. алмаз кими сәрт

Һз 9:4 аһ-налә едәнләрин а.

АЛЫНМАГ

1Кр 7:23 сиз баһа гијмәтә а.

АЛЛАҺ

Гн 10:17 Јеһова аллаһлар А.

Мт 27:46 А., нијә мәни тәрк етдин?

Јһ 1:18 һеч ким һеч вахт А. ҝөрмәмишдир

Јһ 17:3 тәк ҝерчәк А. танысынлар

Јһ 20:17 өз А. вә сизин А. јанына ҝедирәм

1Кр 8:4 тәк олан А. башга Аллаһ јохдур

2Кр 4:4 бу дөврүн а. имансызларын зеһнини

Еф 4:6 һамынын Атасы вә А. бирдир

1Јһ 4:8 А. мәһәббәтдир

АЛЛАҺЫН СӨЗҮ

Әш 40:8 А. әбәди галар

Мр 7:13 әнәнәләрлә А. һечә ендирирсиниз

1Ск 2:13 А. сөзүнү А. кими гәбул етдиниз

Иб 4:12 А. ҹанлы вә гүдрәтлидир

АЛЛАҺСЫЗ

Мс 11:9 а. гоншусуну мәһв

АЛМА

Мс 25:11 ҝүмүш габда гызыл а.

АЛНЫАЧЫГ

2Тм 2:15 а. ишчи чыхасан

АЛОВ

Мт 25:41 Иблис үчүн әбәди а.

1Кр 3:13 а. һәр шеји үзә чыхараҹаг

1Ск 5:19 руһун а. сөндүрмәјин

2Бт 3:7 һөкм ҝүнүнүн а. үчүн сахланылыр

АЛОВЛАНДЫРМАГ

2Тм 1:6 әнамы а. унутма

АЛФА

Вһ 1:8 А. вә Омегајам

АМИН

Гн 27:15 һамы а. дејә

1Кр 14:16 шүкрә неҹә а. десин

2Кр 1:20 онун васитәсилә а. дејиб

АНА

Чх 20:12 атаныза вә а. һөрмәт един

Зб 27:10 а. мәни атса белә

Мс 23:22 бирчәји ағарыб дејә а.

Лк 8:21 а., гардашларым Аллаһын сөзүнү

Јһ 19:27 индән белә бу, сәнин а.!

Гт 4:26 Јерусәлим бизим а.

АНД

Јр 22:16 варлығыма а. ичирәм

Мт 5:34 үмумијјәтлә, а. ичмәјин

АНИ

Зб 30:5 гәзәби а. олар

АНЛАЈЫШ

Мс 19:11 а. һиддәти ләнҝидәр

АНЛАТМАГ

Зб 119:27 мәнасыны а.

АПОЛЛОС

Һв 18:24 А. ҝөзәл натиг иди

АРАБА

Һк 4:13 900 дәрјазлы а.

2Пд 6:17 Әлјәсәнин әтрафы аловдан а.

АРАРАТ

Јр 8:4 ҝәми А. дағларында

АРАШДЫРМАГ

1См 28:9 Јеһова үрәкләри а.

Мс 21:2 Јеһова үрәкләри а.

Мс 25:2 иши а. падшаһлары

Һв 17:11 Мүгәддәс Јазылары диггәтлә а.

АРВАД

Јр 2:24 а. бағланаҹаг

1Пд 11:3 једди јүз а.

Мс 5:18 а. кам ал

Мс 12:4 јахшы а. әринин таҹыдыр

Мс 18:22 јахшы а. тапан

Мс 21:19 аҹыглы а. јашамагданса

Мс 31:10 јахшы а. ким тапар

Вз 9:9 а. һәјатдан кам ал

Мл 2:15 а. хәјанәт етмәјин

1Кр 7:2 һәр кишинин өз а. олсун

1Кр 9:5 иманда олан а.

Еф 5:22 гој а. әрләринә табе олсунлар

Еф 5:28 әр а. өз бәдәнини севдији кими

АРДЫМҸА

Мт 19:21 сонра а. ҝәл

Јһ 10:27 гојунларым гулаг асыр, а. ҝәлирләр

АРДЫНҸА

Мт 4:20 торларыны атыб а. ҝетдиләр

Вһ 14:4 гузу һара ҝетсә, а. ҝедирләр

АРДЫҸЫЛЛЫГЛА

Лк 1:3 онлары а. јазмаг

АРЕОПАГ

Һв 17:22 Булус А. ортасында

АРЗУ

Чх 36:2 а. баҹарыглы адамлар

Фп 2:13 гәлбиниздә һәм а. ојадыр

АРЗУЛАМАГ

Рм 1:15 бәјан етмәји а.

АРМАҜЕДДОН

Вһ 16:16 ибраниҹә А. адланан

АРТЕМИДА

Һв 19:34 бөјүк А. ешг олсун

АРТЫГ

Еф 3:20 а. етмәјә гадир

АРХА

Лк 9:62 хышын үстүнә гојуб а.

АРХАЈЫН

Мс 28:1 салеһ аслан кими а.

АРХАЛАНМАГ

1Бт 4:11 вердији ҝүҹә а.

АСИ

Сј 20:10 ешидин, еј а.

1Иш 15:23 а. фалчылыға бәрабәрдир

АТ

Вһ 6:2 бахдым вә будур: бир ағ а.

Вһ 19:11 вә будур: бир ағ а.

АТА

Јр 2:24 а., анасыны тәрк едиб

Зб 2:7 бу ҝүн сәнә а. олдум

Зб 89:26 сән А., Аллаһымсан

Зб 103:13 а. өвладларына неҹә рәһм

Әш 9:6 онун ады, Әбәдијјәт а.

Мт 6:9 ҝөјләрдә олан А., гој адын

Мт 23:9 һеч кәси А. чағырмајын

Лк 2:49 мән А. евиндә олмалыјам

Лк 15:20 а. гачыб онун бојнуна сарылды

Јһ 5:20 А. етдији һәр шеји Оғула ҝөстәрир

Јһ 10:30 А. мән вәһдәтдәјик

Јһ 14:6 васитәчилијим олмадан һеч кәс А.

Јһ 14:9 мәни ҝөрән А. ҝөрүб

Јһ 14:28 А. мәндән үстүндүр

Јһ 14:28 А. јанына ҝетдијимә

АТАҸАН

Рм 8:15 А. дејә чағырырыг

АТӘШ

Әр 20:9 сүмүкләримдә һәбс едилән а.

АТЫБ-ТУТМАГ

Еф 4:14 дәниз далғалары кими, а.

АТМАГ

Зб 27:10 анам мәни а.

Иб 13:5 сәни һеч вахт а.

АТМАЈАҸАГ

Гн 31:8 сәни а.

1Иш 12:22 Јеһова халгыны а.

АФӘРИН

Мт 25:21 а. гочаг нөкәрим

АХАН

Јш 7:1 А. шејләрдән ҝөтүрдү

АХЫРАДӘК

Јһ 13:1 онлары а. севди

2Тм 4:7 мәсафәни а. гачдым

АХЫРЗАМАН

2Тм 3:1 а. сон дәрәҹә чәтин вахт

АХЫРЫ

Әш 46:10 а. әввәлдән хәбәр верирәм

АХМАГЛЫГ

Мс 19:3 инсан а. ҝөрә

Мс 22:15 а. ушағын үрәјиндә көк салар

АХСАГ

Мл 1:8 а., хәстә һејваны тәгдим

АХСАГЛАР

Әш 35:6 а. марал кими сычрајаҹаг

АХТАРМАГ

Зб 119:176 бу гулуну а.

Әш 55:6 Јеһованы а.

Һз 34:11 гојунларымы а.

Лк 15:8 тапана гәдәр а.

Јһ 4:23 ибадәт етмәк истәјәнләри а.

Һв 17:27 Аллаһы а.

1Бт 1:10 ҹидди а. апармышлар

АХУР

Лк 2:7 ушағы а. гојду

АҺ-НАЛӘ

Чх 2:24 Аллаһ онларын а. ешитди

Һз 9:4 а. едәнләрин алнына ишарә гој

АЧАР

Мт 16:19 сәнә Падшаһлығын а.

Лк 11:52 билик гапысынын а. ҝөтүрмүсүнүз

Вһ 1:18 өлүм илә Мәзарын а. мәндәдир

АЧЫБ ДЕМӘК

Лв 5:1 билдијини а.

АЧЫЛМАМЫШДЫ

Еф 3:5 бәшәр өвладларына а.

АЧМАГ

Зб 62:8 үрәјинизи Она а.

Мт 11:25 көрпәләрә а.

Мт 18:18 јердә а. һәр шеј

1Кр 2:10 бунлары бизә а.

АҸЫГЛЫ

Мс 21:19 а. арвадла јашамагданса

АҸЫМАГ

Мт 9:36 ҹамаатын һалына а.

Иб 4:15 елә каһин дејил һалымыза а.

 АҸҜӨЗ

1Кр 5:11 а. отуруб-дурмајасыныз

АҸЛЫГ

Зб 37:19 а. ҝүнләриндә тох јашајаҹаг

Әш 65:13 гулларым јејәҹәк, сиз а.

Ам 8:11 а. ҝөндәрәҹәјәм

АШЫБ-ДАШМАГ

Лк 6:45 үрәјиндә а. фикирләри

Лк 12:15 вар-дөвләти башындан а.

АШЫЛАМАГ

Гн 6:7 өвладына а.

АШКАР

Рм 8:19 а. чыхаҹағы вахты ҝөзләјир

Б

БААЛ

Әр 19:5 оғулларыны Б. тәгдим

БАБИЛ

Јр 11:9 ады Б. галды

Әр 51:6 Б. гачын

Әр 51:30 Б. дөјүшчүләри вурушмагдан

Әр 51:37 Б. даш галағына

Вһ 17:5 фаһишәләрин анасы Бөјүк Б.

Вһ 18:2 Бөјүк Б. јыхылды

БАҒ

Јр 2:15 инсаны Әдән б.

БАҒЫШЛАМАГ

Нә 9:17 Сән б. Аллаһсан

Зб 25:11 мәни б., ҝүнаһым бөјүкдүр

Зб 103:3 Одур ҝүнаһларыны б.

Мс 17:9 ҝүнаһы б. мәһәббәтә

Мт 6:14 инсанлары б., Атаныз да сизи б.

Мт 18:21 нечә дәфә б.?

Кл 3:13 Јеһова үрәкдән б. кими

БАҒЫШЛАНМАГ

Һв 3:19 ҝүнаһларынызын б.

БАҒЛАМАГ

Јр 22:9 Исһагын әл-голуну б.

Мт 16:19 јердә б. ҝөјдә бағланмыш

1Кр 7:35 әл-голунузу б. истәјирәм

БАҒЛАНМАГ

Јр 2:24 арвадына б.

Гн 10:20 Јеһовадан горхмалы, Она б.

Јш 23:8 Аллаһыныз Јеһоваја б.

БАДСӘБА

2Иш 11:3 Урјајын арвады, Б.

БАЗАР МЕЈДАНЫ

Һв 17:17 б. сөһбәт

БАИС ОЛМАГ

1Иш 22:22 өлүмүнә мән б.

Рм 14:13 имандан дөнмәсинә б.

БАЈРАМ

Лв 23:4 Јеһоваја һәср олунан б.

БАЛ

Мс 25:27 чохлу б. јемәк

БАЛГАБАГ

Јн 4:10 б. һејифин ҝәлир

БАЛЫГ

Јн 1:17 б. Јунусу удду

Јһ 21:11 торда 153 дәнә б.

БАЛТА

Вз 10:10 б. күтдүрсә

БАР

Јһ 15:2 будајырлар ки, чох б. ҝәтирсин

Јһ 15:8 чохлу б. верәндә Атам шәрәфләнир

БАРЫШДЫРМАГ

Рм 3:25 гурбан верди ки, б.

2Кр 5:19 дүнјаны Өзү илә б.

БАРЫШМАГ

Мт 5:24 әввәлҹә ҝет онунла б.

Рм 5:10 дүшмән икән Аллаһла б.

1Кр 7:11 әри илә б.

БАРНӘБА

Һв 9:27 Б. көмәјинә ҝәлди

БАХЫҸЫ

Лв 19:31 б. јанына ҝедиб

БАҸАРЫГ

Чх 35:35 онлара б. вериб

Мт 25:15 нөкәрләрин б. нәзәрә

БАҸАРЫГЛЫ

Чх 18:21 б. адамлар сеч

БАҸЫ

Гн 27:22 доғма б.

БАШ

Јр 3:15 о, сәнин б. әзәҹәк

Јр 15:5 б. галдырыб ҝөјә

Дн 2:32 һејкәлин б. гызылдан

Лк 10:40 Мартанын б. гарышмышды

Јһ 10:20 онун б. һава ҝәлиб!

1Кр 11:3 гадынын б. кишидир

Еф 5:23 Мәсиһ јығынҹағын б.

Еф 5:23 әр арвадынын б.

БАШ МӘЛӘК

1Ск 4:16 б. сәси илә

Јд 9 б. Микајыл Мусанын ҹәсәди

БАШ ЧӘКМӘК

Һв 15:36 гардашлара б.

БАША САЛМАГ

Һк 13:8 б. ки, ушағы

Нә 8:8 халга охудугларыны б.

Әј 6:24 мәни б.

БАША ЧАТДЫРМАГ

Һв 20:24 јолуму б.

БАШГАСЫНЫ

Лк 10:27 б. өзүнү севдијин

БАШДАНСОВДУ

Әр 48:10 б. ҝөрәнә ләнәт

БАШЫМДАН

Зб 40:12 тәгсирләрим б. ашыр

БАШЫСОЈУГ

Мс 14:16 ахмаг б.

БАШЛАМАГ

Зк 4:10 кичик ишләрлә б.

БАШЛАНҒЫҸ

Мт 24:8 бунлар бәлаларын б.

БЕЗМӘК

Мл 1:13 лап б. дејиб

БЕЈТЕЛ

Јр 28:19 јерин адыны Б. гојду

БЕЈТЛӘҺМ

Ми 5:2 еј Б. Әфрат

БЕЛ БАҒЛАМАГ

Зб 56:11 Аллаһ-Таалаја б.

Әр 17:5 ләнәт олсун инсана б.

2Кр 1:9 өзүмүзә јох, Аллаһа б.

БӘБӘК

Зб 17:8 мәни ҝөз б. кими

Зк 2:8 ҝөз б. тохунур

БӘБИР

Әш 11:6 б. чәпиш јан-јана

Дн 7:6 башга һејван, б.

БӘДБӘХТ

1Кр 15:19 бәдбәхтләрин б.

БӘДӘН

Јр 2:24 бир б. олаҹаг

Әј 33:25 б. ҝәнҹлик чағындакындан

Мт 10:28 б. өлдүрәнләрдән горхмајын

Мт 26:26 ҝөтүрүн, јејин, бу, мәним б.

Рм 6:13 б. Аллаһа тәгдим един

Рм 12:1 б. дири гурбан кими тәгдим

1Кр 7:4 әрин б. арвадын ихтијарындадыр

1Кр 12:18 Аллаһ б. үзвләрини јерләшдириб

1Кр 15:44 ҹисмани б. әкилир, руһани дирилир

Гт 5:19 б. әмәлләри бәллидир

Фп 3:21 бизим зәиф б. дәјишиб

БӘЗӘК

1Бт 3:3 б. заһири шејләр

БӘЗӘМӘК

Тт 2:10 Аллаһын тәлимини б.

БӘЈАН

Рм 10:10 иманыны дили илә б. едәндә

Иб 10:23 үмидимизи аләмдә б. едәк

БӘЈАН ЕТМӘК

1Кр 11:26 онун өлүмүнү б.

БӘЈӘНМӘК

Јһ 8:29 һәмишә Онун б. ишләри

2Тм 2:15 һүзуруна Онун б. адам

БӘЛА

Чх 11:1 фиронун үстүнә бир б. да

Мс 3:25 б. дүшмәкдән горхмазсан

Мс 22:3 узагҝөрән б. дујуб

Вһ 18:4 онун башына ҝәләҹәк б. башыныза

БӘЛӘМ

Сј 22:28 улаг Б. деди

БӘЛИ

Мт 5:37 бәлиниз б. олсун

БӘЛШӘЗЗАР

Дн 5:1 Б. зијафәт гурду

БӘНЗӘЈӘН

Јр 1:26 бизә б. инсан

БӘНЗӘМӘК

Еф 5:1 Аллаһа б. чалышын

БӘРАБӘР

Фп 2:6 Аллаһа б. олмағы фикринә

БӘРАБӘРЛИК

2Кр 8:14 әскиклији долдурсун, б.

БӘРГӘРАР

Мс 12:3 инсан шәрлә б. олмаз

БӘРӘКӘТ

Мс 10:22 Јеһованын вердији б.

Мл 3:10 ҝөрүн б. төкүрәм, ја јох

БӘРК

Иб 5:14 б. гида јеткин үчүндүр

БӘРУХ

Әр 45:2 Б., Јеһова белә дејир

БӘСАЛИЛ

Чх 31:2 Б. сечмишәм

БӘСЛӘМӘК

Јһ 21:17 Иса деди: Гузуларымы б.

БӘХТ

Әш 65:11 Б. аллаһына сүфрә

БӘХТИЈАР

Зб 94:12 тәрбијә етдијин б.

Зб 144:15 Аллаһы Јеһова олан халг б.!

БӘҺАНӘ

Јд 4 азғынлыг үчүн б. чевирән

БӘҺРӘ

Мт 7:20 онлары б. таныјаҹагсыныз

Мт 21:43 б. ҝәтирән халга вериләҹәк

Лк 8:15 дөзүмлә б. ҝәтирирләр

Гт 5:22 руһун б. мәһәббәт, севинҹ

БӘҺРӘЛӘНМӘК

1Кр 7:31 бу дүнјадан б.

БИЛДИЈИ КИМИ

Гн 17:12 гулаг асмајыб б.

БИЛӘ-БИЛӘ

Иб 10:26 б. ҝүнаһ ишләјириксә

БИЛӘҸӘКЛӘР КИ, МӘН ЈЕҺОВАЈАМ

Һз 39:7 халглар б.

БИЛИК

Мс 1:7 Јеһовадан горхмагдыр б. башы

Мс 2:10 б. көнлүнә јатанда

Мс 9:9 салеһә б. версән, елми чохалар

Әш 11:9 дүнја Јеһова барәдә б. долаҹаг

 Һш 4:6 сән б. рәдд етдин

Лк 11:52 б. гапысынын ачарыны ҝөтүрмүсүнүз

1Кр 8:1 б. инсаны гүррәләндирир

БИР

Зб 133:1 гардашлар б. јашајанда

1Кр 8:6 б. Аллаһ, б. Ағамыз вар

БИР-БИРИНИ

Рм 1:12 б. руһландыраг

БИРИНҸИ

Мт 19:30 б. бир чоху ахырынҹы

Мр 9:35 аранызда б. олмаг истәјән

БИРЛӘШДИРМӘК

Еф 1:10 Мәсиһдә б. үчүн

БИРЛИК

Еф 4:3 руһун вердији б. горумаға

Еф 4:13 һамымыз иманда б. јетишәк

Кл 3:14 мәһәббәт камил б. јарадыр

БИЧМӘК

Лв 19:9 торпағынызда мәһсул б.

Вз 11:4 булуда бахан бичин б.

Һш 8:7 Туфан б.

2Кр 9:6 симиҹликлә әкән аз б.

Гт 6:7 нә әкәрсә, ону да б.

Гт 6:9 вахтында б.

БОҒМАГ

Мр 4:19 сөзү б., сөз бар ҝәтирмир

БОЈНУНА АЛМАГ

Мс 28:13 ҝүнаһыны б.

БОЈУНДУРУГ

1Пд 12:14 б. гојмушду

Мт 11:30 б. раһатдыр

Мт 19:6 бир б. бирләшдирди

2Кр 6:14 имансызларла б. ҝирмәјин

БОЛ

Зб 72:16 јердә чөрәк б.

БОРҸ

Зб 37:21 шәр адам б. гајтармаз

Мс 19:17 фағыра лүтф, Јеһоваја б.

Мс 22:7 б. алан борҹ верәнин

Рм 1:14 авамларын гаршысында б. вар

Рм 13:8 мәһәббәтдән башга б. олмасын

БОРҸ ВЕРМӘК

Лк 6:35 б. вә гајтарылаҹағыны ҝөзләмәјин

БОРҸЛУЈУГ

1Јһ 3:16 фәда етмәјә б.

БОШ ШЕЈ

Лк 24:11 б. саныб инанмадылар

БОША ЧЫХМАСЫН

1Кр 9:26 зәрбәм б.

БОШАМАГ

Мт 19:9 башга сәбәбә ҝөрә б.

Мр 10:11 арвадыны б. башгасы илә евләнән

БОШАНМА

Мл 2:16 б. нифрәт едирәм

БОШ-БОШУНА

1Кр 14:9 б. данышаҹагсыныз

БӨЈҮК

1Јһ 3:20 Аллаһ үрәјимиздән б.

БӨЈҮК ИЗДИҺАМ

Вһ 7:9 саја билмәдији б.

БӨЈҮК МҮСИБӘТ

Мт 24:21 елә б.

Вһ 7:14 бунлар б. чыханлардыр

БӨҺТАН

Мт 26:59 Синедрион б. ахтарырды

БӨҺТАНЧЫ

Мс 16:28 б. достлары ајырар

БУҒА

Мс 7:22 кәсилмәјә ҝедән б.

Һш 14:2 мәдһләрини б. гурбанлары

БУҒДА

Мт 13:25 б. арасына алаг тохуму

БУДАГ

Јһ 15:4 б. өз-өзүндән бар верә

БУЗОВ

Әш 11:6 б., аслан бир јердә

БУЈНУЗ

Дн 7:7 дөрдүнҹү һејванын он б.

Дн 8:8 ири б. сынды

БУЛУД

Вз 11:4 б. бахан бичин бичмәз

Мт 24:30 инсан Оғлунун б. үзәриндә

Иб 12:1 бөјүк шаһидләр б.

БУЛУС

1Кр 1:12 бәзиләри: мән Б.

БУРУНТАГ

Гн 25:4 өкүзә б. тахмајын

БУТРУС

Мт 14:29 Б. сујун үстү илә ҝетди

Лк 22:54 Б. бир гәдәр аралыдан ҝедирди

Јһ 18:10 Б. гылынҹы чәкди

Һв 12:5 Б. зинданда иди, јығынҹаг исә

БҮДРӘТМӘК

Зб 119:165 онлары һеч нә б.

Лк 17:2 кичикләрдән бирини б.

Фп 1:10 һеч кәси б.

БҮНӨВРӘ

Рм 15:20 башгасынын гојдуғу б.

1Кр 3:11 гојулмуш б. савајы б. гоја

БҮТ

Чх 20:4 өзүнүз үчүн б.

БҮТЛӘР

Зб 115:4 онларын б. гызылдыр

1Јһ 5:21 өзүнүзү б. горујун

БҮТПӘРӘСТЛӘР

1Кр 6:9 б. Падшаһлыға

БҮТПӘРӘСТЛИК

1Кр 10:14 б. гачын

В

ВАЈ

Әш 5:20 писә јахшы дејәнләрин в. һалына

1Кр 9:16 тәблиғ етмирәмсә, в. һалыма

Вһ 12:12 јерә вә дәнизә в. олсун

ВАЛИДЕЈН

Лк 18:29 уғрунда в. гојуб

Лк 21:16 в. сизи әлә верәҹәк

2Кр 12:14 в. ушаглары үчүн јығмалыдыр

Еф 6:1 в. сөзүнә гулаг асын

Кл 3:20 һәр шејдә в. сөзүнә гулаг

ВАР

Иб 10:34 в. јохунуз талананда

ВАР ҜҮҸҮНҮЗЛӘ

Лк 13:24 ҝирмәк үчүн в.

ВАР ОЛАН

Дн 6:26 О, в. әбәди Аллаһдыр

ВАР-ДӨВЛӘТ

Зб 62:10 в. чохалса да

Вз 5:10 в. севән

Мт 6:24 в. гулу ола билмәзсиниз

Мт 13:22 в. алдадыҹы гүввәси

ВАРИС

Рм 8:17 в., өзү дә Аллаһын в.

Гт 3:29 вәдә ҝөрә в.

ВАРЛАНДЫРМАГ

2Кр 6:10 чохларыны в.

ВАРЛАНМАГ

1Тм 6:9 в. истәјәнләр тәләјә

ВАРЛЫ

Лв 19:15 нә в. үстүнлүк верин

Мс 30:8 нә касыб елә, нә дә в.

1Тм 6:17 в. оланлара әмр ет

Вһ 3:17 мән в., варланмышам

ВАРЛЫГ

Мт 22:37 бүтүн в. сев

ВАРЛЫ-ҺАЛЛЫ

Лк 14:12 в. гоншуларыны чағырма

ВАСИТӘЧИ

1Тм 2:5 Аллаһла инсан арасында в.

ВАХТ

Вз 3:1 һәр ишин өз в. вар

Вз 9:11 габағына в. вә тәсадүф чыхыр

Һб 2:3 в. чатанда вәһј

Лк 21:24 халглара верилән в.

Јһ 7:8 мәним в. һәлә ҝәлмәјиб

1Кр 7:29 артыг в. азалыб

Еф 5:16 в. гәдрини билин

ВАҺИМӘ

Зб 91:5 нә ҝеҹәнин в. горхарсан

ВАҸИБ

Мт 23:23 даһа в. мәсәләләр

Фп 1:10 даһа в. шејләри ајырд етмәји

ВЕРИЛМӘК

Лк 12:48 кимә чох в., чох тәләб

ВЕРҜИ

Мт 17:25 падшаһлар в. кимдән

Лк 20:22 падшаһа в. өдәмәк дүзҝүндүр

Лк 23:2 Сезара в. өдәмәји гадаған едир

Рм 13:6 в. дә бу сәбәбдән өдәјирсиниз

Рм 13:7 верҝидирсә — в.

ВЕРҜИЈЫҒАН

Мт 18:17 о в. кими олсун

Лк 18:11 шүкүр, бу в. тајы дејиләм

ВЕРМӘК

Мт 22:21 мәхсус шејләри падшаһа в.

Һв 20:35 в. алмагдан даһа чох хошбәхтлик

ВӘД

1Пд 8:56 в. бир кәлмәси боша чыхмады

2Кр 1:20 в. онун васитәсилә «бәли»

Иб 10:23 чүнки в. верәнә инанырыг

ВӘЗ ЕТМӘК

Мт 7:28 онун в. һејран галды

Мт 7:29 Иса ихтијар саһиби кими в.

ВӘЗИЈЈӘТ

2Кр 1:8 чәтин в. идик, таб ҝәтирә

ВӘЗИФӘ

Вз 12:13 инсанын в. будур

Һв 1:20 нәзарәтчи в. башгасы тутсун

ВӘТӘНДАШ

Фп 3:20 биз ҝөјләрин в.

ВӘФАЛЫ

Зб 16:10 гојмазсан в. бәндән

1Кр 10:13 Аллаһ в., О гојмаз

ВӘФТИЗ

Мт 3:13 Иса в. үчүн Јәһјанын

Мт 28:19 шаҝирд һазырлајын, в. един

Лк 3:3 төвбә рәмзи в.

Һв 2:41 в., үч минә јахын адам

Һв 8:36 в. нә мане олур

Рм 6:4 өлүмүнә шәрик едән в.

1Бт 3:21 в. сизи хилас едир

ВӘҺЈ

Дн 10:14 в. ҝәләҹәјә аиддир

ВИҸДАН

Рм 2:15 в. онларла шаһидлик едир

Рм 13:5 в. ҝөрә табе олун

1Кр 8:12 зәиф в. јаралајанда

1Тм 4:2 в., санки, дағ басылмыш

 1Бт 3:16 в. тәмиз сахлајын

1Бт 3:21 тәмиз в. өтрү Аллаһа диләк

Г

ГАБ

Лв 19:36 ишләтдијиниз г.

ГАБИЛ

1Јһ 3:12 гардашыны өлдүрән Г.

ГАБЫРҒА

Јр 2:22 инсанын г. гадыны јаратды

ГАДАҒАН

Һв 5:28 сизә гәти г. етмәмишдик

ГАДЫН

Јр 3:15 сәнинлә г. арасына

Вз 7:26 тәләјә бәнзәр г. өлүмдән бетәрдир

Вһ 12:1 ҝүнәшә бүрүнмүш бир г.

ГАДЫНЛАР

Гн 31:12 кишиләри, г. јығын

Мс 31:3 ҝүҹүнү г. вермә

ГАЗАНАН

Мс 15:27 һарам г. аиләсини бәлаја

ГАЗАНҸ

Вз 5:10 вар-дөвләт севән г.

ГАЈА

Гн 32:4 г. һәр иши мүкәммәлдир

ГАЈҒЫ

Мр 4:19 зәманәнин г., вар-дөвләтин

Лк 8:14 башлары һәјатын г., вар-дөвләтә

Лк 12:25 г. чәкмәклә өмрүнү бир гарыш

Лк 21:34 үрәјинизи һәјатын г. илә

1Кр 7:32 субај Ағаја мәхсус шејләрин г.

1Бт 5:7 чүнки О, г. чәкир

ГАЈДА

2Тм 2:5 кимсә г. позурса

ГАЈНАР ЧАҒ

1Кр 7:36 ҝәнҹлијинин г.

ГАЈТАРМАМАГ

Зб 37:21 шәр адам борҹ ҝөтүрәр, г.

ГАЛА

Зб 18:2 Аллаһым г.

Мс 18:10 Јеһованын ады мөһкәм г.

Әш 25:4 јохсула г. олдун

ГАЛИБ

Јһ 16:33 мән дүнјаја г. ҝәлдим

Рм 8:37 һәр шејә г. ҝәлирик

Рм 12:21 пислијә јахшылыгла г. ҝәл

Вһ 2:7 мән г. ҝәләнә

ГАЛХАН

Еф 6:16 иман г. ҝөтүрүн

ГАН

Јр 9:4 әти г. илә јемәјин

Лв 7:26 г. јемәмәлисиниз

Лв 17:11 ҹан г.

Лв 17:13 г. ахыдыб үстүнү торпагла

Зб 72:14 г. онун ҝөзүндә дәјәрли

Һз 3:18 онун г. сәндән тәләб

Мт 26:28 бу, әһд г. тәмсил едир

Мт 27:25 онун г. бизим вә өвладларымызын

Һв 15:29 г. узаг дурун

Һв 20:26 һәр кәсин г. тәмиз олдуғума

Һв 20:28 Оғлунун г. баһасына алдығы

Еф 1:7 г. илә өдәнмиш фидјә васитәсилә

1Бт 1:19 Мәсиһин гијмәтли г. илә азад

1Јһ 1:7 Исанын г. бизи ҝүнаһлардан

Вһ 18:24 гәтлә јетирилмишләрин г. тапылыб

ГАНАД

Рт 2:12 г. алтына сығындығын Аллаһ

ГАНАХМА

Мт 9:20 12 ил иди ки, г. әзијјәт

ГАНЕ

1Тм 6:8 јемәјә, палтара г. олаҹағыг

ГАНЕ ОЛМАГ

Фп 4:11 г. өјрәнмишәм

ГАНӘ

Јһ 2:1 Г. шәһәриндә тој иди

ГАНУН

Зб 19:7 Јеһованын г. камилдир

Зб 40:8 г. гәлбимдәдир

Зб 94:20 г. ады илә пислик төрәдән

Зб 119:97 г. елә севирәм ки!

Әр 31:33 г. онларын дахилинә гојаҹағам

Һб 1:4 г. кәсәрини итириб

Рм 7:22 Аллаһын Г. һәзз алырам

Рм 10:4 Мәсиһ Г. сону олду

Рм 13:8 башгасыны севән г. иҹра етмиш олур

Гт 3:24 Г. Мәсиһә апаран тәрбијәчи

Гт 6:2 Мәсиһин г. иҹра едәҹәксиниз

Јг 2:8 ганунларын шаһы олан г. иҹра

ГАНУНВЕРӘН

Јг 4:12 бир Г., Һаким вар

ГАНУНИ

Һз 21:27 г. саһиби ҝәләнәдәк

ГАНУНИ ТАНЫНМАГ

Фп 1:7 мүждәнин г.

ГАНУНСУЗЛУГ

Мт 7:23 г. гуллуғунда

2Ск 2:7 онун г. бир сирдир

ГАНУНСУЗЛУГ АДАМЫ

2Ск 2:3 г. зүһур

ГАПЫ

Мт 7:7 дурмадан г. дөјүн

Мт 7:13 дар г. ҝирин

Јһ 20:19 горхудан г. килитләмишдиләр

1Кр 16:9 гаршымда фәалијјәт г. ачылыб

Вһ 3:20 кандарда дуруб г. дөјүрәм

ГАР

Әш 1:18 г. кими едәҹәјәм

ГАРА ЈАХМАГ

1Кр 4:13 г. мүлајим ҹаваб

ГАРАНЛЫГ

Әш 60:2 дүнјаны г. бүрүјәҹәк

Јһ 3:19 инсанлар г. севдиләр

Еф 4:18 онлар әглән г.

1Бт 2:9 сизи г. һејрәтамиз нуруна чағыранын

ГАРДАШ

Мс 17:17 дар ҝүн үчүн доғулмуш г.

Мс 18:24 дост вар, г. јахындыр

Мт 13:55 Јагубун, Јусифин г. дејил?

Мт 23:8 сиз исә бир-биринизә г.

Мт 25:40 г. ән кичији үчүн етдијинизә ҝөрә

1Кр 5:11 өзүнү г. адландырыб әхлагсызлыг

1Бт 5:9 бүтүн г. да ејни әзаблара

ГАРДАШЛЫГ

Рм 12:10 г. мәһәббәти

1Бт 2:17 бүтүн г. севин

ГАРЫШ

Мт 6:27 өмрүнү бир г. узада биләр

ГАРЫШГА

Мс 6:6 тәнбәл, ҝет г. бах

Мс 30:25 г. јајда азугә тәдарүк

ГАРЫШМАМАГ

1Ск 4:11 башгасынын ишинә г.

ГАРТАЛТӘК

Әш 40:31 г. ганад ачыб сүзәр

ГАРУН

Сј 26:11 Г. оғулларына һеч нә олмады

Јд 11 Г. кими, үсјанкар нитгләриндә

ГАРШЫ ЧЫХМАГ

Рм 8:31 ким бизә г. биләр

ГАТИЛ

Јһ 8:44 о, әзәлдән г.

ГАТЛАШМАГ

Зб 119:71 әзаба г. хејримә

ГАЧЫШ

Вз 9:11 г. бәрк гачанлар удмур

ГАЧМАГ

1Кр 6:18 әхлагсызлыгдан г.

1Кр 9:24 гачышчылар г. да

Гт 5:7 Сиз јахшы г.

ГЕЈБӘТЧИЛӘР

Мс 20:19 г. отуруб-дурма

ГЕЈДИНӘ ГАЛМАГ

1Кр 12:25 бир-биринин г.

Еф 5:29 өз бәдәнинин г.

1Тм 5:8 кимсә аиләсинин г. галмырса

ГЕЈРӘТ

2Пд 10:16 Јеһованын г. чәкирәм

Зб 69:9 евинин г. мәни јандырыр

Әш 37:32 Өз г. илә едәҹәк

Рм 10:2 Аллаһын г. чәкмәк

ГЕЈРИ-САЛЕҺ

Һв 24:15 г. дирилдәҹәјинә үмид

ГЕЈРИ-ТӘБИИ

Јд 7 г. шәһвәтләринин

ГӘБИЛӘ

Јр 49:28 Исраилин г. бунлардан төрәјиб

ГӘБИР

Јһ 5:28 г. оланлар сәсини ешидәҹәк

ГӘБУЛ ЕТМӘК

Әј 2:10 јахшы шејләри г.

Рм 14:1 зәиф адамы г.

Рм 15:7 Мәсиһ сизи г. кими

ГӘДДАР

Мс 11:17 г. башына бәла ачар

ГӘДӘМ

Әш 52:7 мүждәчинин г. нә ҝөзәлдир

ГӘДИР

Зб 90:12 ҝүнләримизин г. биләк

1Кр 16:18 белә адамларын г. билин

Фп 2:29 белә адамларын г. билин

ГӘЗӘБ

Зб 37:8 г. бурах

Кл 3:8 г. кәнара гојун

ГӘЗӘБЛӘНДИРМӘК

Еф 6:4 ушагларынызы г.

Кл 3:21 ушагларынызы г.

ГӘЛБ

Мт 22:37 Јеһованы бүтүн г. сев

ГӘЛБИСЫНЫГ

Зб 34:18 Јеһова г. јахындыр

Зб 147:3 О, г. шәфа верир

ГӘЛӘБӘ

Вһ 6:2 г. баша вурмаг үчүн ирәлиләди

ГӘМ

Вз 7:3 г. ҝүлүшдән јахшыдыр

ГӘМ-ГҮССӘ

Зб 31:10 өмрүм г. илә кечир

Зб 90:10 г. илә кечәр

Мс 17:25 ахмаг оғул атасына г. ҝәтирәр

Әш 51:11 г. гачыб ҝедәҹәк

ГӘМҜИНЛӘР

1Ск 5:14 г. тәскинлик верин

ГӘМЛАИЛ

Һв 22:3 Г. јанында тәһсил алмышам

ГӘРИБ

Чх 22:21 г. адамла пис давранмајын

Гн 10:19 г. севмәлисиниз

 ГӘТИЈЈӘТСИЗ

Јг 1:8 о, бүтүн ишләриндә г.

ГӘФЛӘТӘН

Лк 21:35 тор кими г. ҝәлмәсин

ГИДА

Јһ 6:27 хараб олан г. үчүн әлләшмәјин

Һв 14:17 бәрәкәтли мөвсүм, бол-бол г. верир

1Кр 8:13 г. гардашымын иманына хәләл

ГИЈМӘТ

1Кр 7:23 баһа г. алынмысыныз

ГИЈМӘТЛИ

Мт 6:26 онлардан г. дејилсиниз?

1Бт 1:19 Мәсиһин г. ганы илә

ГИСАС

Гн 32:35 г. Мәнимдир

Рм 12:19 сиз г. алмајын

2Ск 1:8 г. алынаҹаг

ГИҺАЗЫ

2Пд 5:20 Әлјәсәнин нөкәри Г.

ГЫЗ

2Пд 5:2 балаҹа бир г. әсир ҝөтүрмүшдүләр

Мт 25:1 он г. бәнзәјир

Мр 5:42 г. ајаға дуруб ҝәзмәјә башлады

Лк 8:49 г. өлдү

Һв 21:9 пејғәмбәрлик едән дөрд субај г.

ГЫЗЫЛ

Дн 3:1 Навуходоносор г. бир һејкәл дүзәлтди

ГЫЗЫЛ-ҜҮМҮШ

Һз 7:19 г. хилас етмәјәҹәк

Сф 1:18 г. гуртара билмәјәҹәк

ГЫЗЛАР

Јл 2:28 г. пејғәмбәрлик едәҹәк

2Кр 6:18 оғулларым, г. олаҹагсыныз

ГЫЛЫНҸ

1Иш 17:47 Јеһова г. хилас етмир

Әш 2:4 г. ҝаваһын дүзәлдәҹәк

Мт 26:52 г. гој гынына

Еф 6:17 руһун г. ҝөтүрүн

Иб 4:12 икиағызлы г. итидир

ГЫРАГ-БУҸАГ

Лв 23:22 тарланын г. бичмәјин

ГЫРМЫЗЫ

Јр 25:30 г. хөрәкдән бир аз вер

ГЫСА МҮДДӘТ

Әш 26:20 г. ҝизләнин

ГЫСАМҮДДӘТЛИ

2Кр 4:17 әзијјәтләр г.

ГЫСГАНҸЛЫГ

Мс 6:34 г. әри ҹошдурар

Мс 14:30 г. сүмүкләри чүрүдәр

ГЫТЛЫГ

Мт 24:7 г. олаҹаг

ГЫШГЫРЫГ

Еф 4:31 г. кәнара гојун

ГОЈНУНДА

Әш 40:11 онлары г. апараҹаг

ГОЈУН

Әш 53:7 кәсмәјә апарылан г.

Һз 34:12 г. бәсләјәҹәјәм

Мт 25:33 г. сағ тәрәфинә гојаҹаг

Јһ 10:16 ағылдан олмајан башга г.

ГОЛ

Әш 35:3 сүстләшмиш г. гүввәтләндир

ГОЛГОТА

Јһ 19:17 ибраниҹә Г. адланан јер

ГОНАГПӘРВӘР

Рм 12:13 г. олун

Тт 1:7, 8 нәзарәтчи г. олмағы баҹармалыдыр

Иб 13:2 г. јаддан чыхармајын

1Бт 4:9 дејинмәдән г. ҝөстәрин

3Јһ 8 гардашлары г. гәбул етмәк

ГОРУМАГ

Мс 4:23 үрәјини г.

Фп 3:1 бунлар сизи г.

ГОРХАГЛЫГ

2Тм 1:7 Аллаһ бизә г. руһу јох

ГОРХМАГ

Јр 9:2 бүтүн һејванлар сиздән г.

2См 20:15 бөјүк гошундан г.

Әј 31:34 ҹамаатын фикриндән г. үчүн

Зб 56:4 Аллаһа бел бағламышам, г.

Зб 111:10 һикмәтин башы Јеһовадан г.

Зб 118:6 Јеһова мәним тәрәфимдәдир, г.

Мс 8:13 Јеһовадан г. шәрә нифрәт

Вз 12:13 мәғзи будур: Аллаһдан г.

Әш 41:10 г. Мән сәнинләјәм

Ми 4:4 онлары г. олмајаҹаг

Лк 12:4 бәдәни өлдүрәндән г.

ГОРХМАМАГ

Фп 1:28 әлејһдарларыныздан г.

ГОРХУ

Зб 19:9 Јеһова өнүндә г. пакдыр

Мс 29:25 инсан г. тәләдир

Лк 21:26 инсанлар г. һушуну итирәҹәк

Фп 2:12 г., еһтирамла хиласа јетишмәјә

1Јһ 4:18 мәһәббәтдә г. јохдур

ГОҺУМ

Гн 7:3 о халгларла г. олмајын

ГОҺУМ-ӘГРӘБА

Һв 10:24 Корнили г. јығыб

ГОҸА

Зб 37:25 ҹаванлығымдан г. јашымадәк

ГОШУН

Вһ 19:14 сәмави г. архасынҹа

ГУЗУ

2Иш 12:3 балаҹа г. савајы һеч нәји

Әш 40:11 г. бир јерә топлајаҹаг

Јһ 1:29 ҝүнаһыны јујан Аллаһын Г.

Јһ 21:15 Г. бәслә

Јһ 21:16 г. отар

ГУЈУ

Мс 26:27 г. газан, гујуја дүшәр

Дн 6:7 ширләр г. атылсын

Мт 15:14 кор кора бәләдчилик едәрсә, г.

ГУЛ

Әш 42:1 үрәјимҹә олан г.

Әш 65:13 Мәним г. јејәҹәк

1Кр 7:23 инсанларын г. олмајын

ГУЛАГ

2Тм 4:3 г. хош ҝәләни ешитмәк үчүн

ГУЛАГ АСМАГ

Мс 1:5 һикмәтли г.

Һз 2:7 г. да, асмасалар да, сөјләмәлисән

Мт 17:5 севимли Оғлумдур. Она г.

Лк 10:16 сизә г. мәнә дә г.

Һв 4:19 Аллаһы гојуб сизә г.

ГУЛЛУГ

1Иш 2:11 ушаг Јеһоваја г.

Мр 10:43 бөјүк олмаг истәјән г.

ГУЛЛУГЧУ

Лк 12:42 г. нөкәрбашы кимдир

ГУМ

Јр 22:17 дәниз саһилиндәки г.

Вһ 20:8 сајлары дәниз г. гәдәрдир

ГУРАГЛЫГ

Әр 17:8 г. олан ил гајғы чәкмәз

ГУРБАН

Лв 7:37 јандырма г., ҝүнаһ г.

1Иш 15:22 г. чох сөзүнә итаәт един

2Иш 24:24 г. һавајы тәгдим етмәрәм

Зб 40:6 Сән г. истәмәдин

Зб 51:17 Аллаһа мәгбул г.

Мс 15:8 шәрин г. икраһ едәр

Әш 1:11 јандырма гоч г. дојмушам

Һш 6:6 г. јох, хејирхаһлыг хошдур

ГУРБАНҜАҺ

Јр 8:20 Нуһ г. дүзәлтди

Чх 27:1 акасија ағаҹындан г.

Мт 5:24 бәхшиши г. гаршысында

Һв 17:23 г. “Намәлум Аллаһа”

ГУРД

Әш 11:6 г. гузу сүлһдә јашајаҹаг

ГУРТАРМАГ

Зб 49:7 гардашыны г. билмәз

Һш 13:14 Мәзарын чәнҝиндән г.

2Бт 2:9 сынаглардан неҹә г.

ГУРТУЛУШ

Әс 4:14 г. башга јердән ҝәләр

Зб 3:8 г. Јеһовадандыр

Лк 21:28 г. јахындыр

ГУРШАМАГ

Әш 11:5 белини салеһликлә г.

ГУШ

Мт 6:26 г. фикир верин

ГҮВВӘ

Мр 5:30 г. чыхдығыны һисс етди

ГҮВВӘТ

1Иш 30:6 Давуд Јеһовадан г. алды

Әш 41:10 сәнә г. верәҹәјәм, сәнә көмәк

Һв 1:8 руһ үзәринизә ҝәләндә сиз г.

ГҮВВӘТЛӘНДИРМӘК

Әш 35:3 голлары г.

Фп 2:13 Аллаһ г., арзу ојадыр

ГҮЛЛӘ

Јр 11:4 г. тикиб ад газанаг

Лк 13:4 Шилам г. алтында өлмүш

ГҮРУР

Мс 8:13 тәкәббүрә, г. нифрәт едирәм

Мс 16:18 әҹәлдән габаг г. ҝәләр

ГҮСУР

Лв 22:21 һејванда г. олмамалыдыр

Мт 19:12 анаданҝәлмә г. олдуғу үчүн

ГҮСУРСУЗ

Тт 1:7 нәзарәтчи г. олмалыдыр

Д

ДАВА

Мс 15:18 сәбирли д. јатырар

Мс 17:14 д. башламамыш узаглаш

ДАВРАНЫШ

1Бт 3:16 нүмунәви д. ҝөрәндә утансынлар

ДАВУД

1Иш 16:13 Ишмуил Д. мәсһ етди

Лк 1:32 она атасы Д. тахтыны верәҹәк

Һв 2:34 Д. ҝөјә галхмајыб

ДАҒ

Зб 24:3 Јеһованын д. ким чыха

Әш 2:3 Јеһованын д. галхаг

Әш 11:9 мүгәддәс д. онлардан хәтәр

Дн 2:35 даш бөјүк д. олду

 ДАҒЫТМА

Рм 14:20 јемәкдән өтрү Аллаһын ишини д.

ДАҒЛАР

Јр 7:20 сулар д. јухары галхды

ДАДМАГ

Зб 34:8 д., ҝөзәлдир Јеһова

Иб 6:4 сәмави әнамы д.

1Бт 2:3 Ағанын хејирхаһлығыны д.

ДАЗ

Лв 13:40 түкү төкүлүб д. оларса

ДАИМИ ГУРБАНЛЫГ

Дн 11:31 д. дајандыраҹаг

Дн 12:11 д. дајандырылдығы

ДАИРӘ

Әш 40:22 Јерин д. үзәриндә

ДАЈАГ

Мс 3:26 Јеһова сәнә д. олар

ДАЈАНМАГ

Әј 37:14 гулаг ас, бир д.

1Кр 10:12 мөһкәм д. дүшүнән

ДАНА

Чх 32:4 шәкил вериб д.

ДАНАҸАГСАН

Мр 14:30 үч дәфә д.

ДАНЫШМАГ

Чх 4:10 јахшы д. билмирәм

ДАНМАГ

Тт 1:16 әмәлләри илә Аллаһы д.

ДАНМАМАГ

Мс 30:9 тохлугдан Сәни д.

ДАР

Мт 7:13 д. гапыдан ҝирин

ДАР ҜҮН

Зб 46:1 д. көмәјә

ДАРДА

Әш 38:14 Јеһова, јаман д.

ДАРДАН ГУРТАРМАГ

Әј 36:15 Аллаһ д.

ДАРЫХМАГ

Фп 1:8 һамыныздан өтрү неҹә д.

ДАРЛЫГДА

2Иш 22:7 бу д. Јеһованы чағырдым

ДАХИЛӘН

2Кр 4:16 д. ҝүнбәҝүн јениләширик

ДАХИЛИ

Еф 3:16 д. варлығынызы мөһкәмләндирсин

ДАХИЛИ ВАРЛЫГ

Рм 7:22 д. Ганундан һәзз алырам

ДАШ

Мс 25:15 һәлим дил д. да јумшалдар

Дн 2:34 д. јериндән гопарылды

Мт 7:24 евини д. үзәриндә тикән

Мт 21:42 рәдд етдикләри д.

Лк 19:40 д. дилә ҝәлиб бағырарды

ДАШГЫН

Јр 9:11 бир дә д. гырмајаҹағам

Мт 24:38 д. әввәл, јејир, ичир,

2Бт 2:5 аллаһсызлар дүнјасыны д. мәһв

ДАШЫМАГ

Рм 15:1 ҝүҹсүзләрин зәифликләрини д.

ДЕДИ-ГОДУ

1Тм 5:13 д. илә мәшғул олурлар

ДЕЈИНҜӘН

1Кр 10:10 һәм дә д. олмајаг

Јд 16 бунлар д. адамлардыр

ДЕЈИНМӘК

Сј 14:27 нә вахта гәдәр онлар д.?

ДЕШДИКЛӘРИ

Зк 12:10 бәдәнини д. адама бахаҹаг

ДӘБДӘБӘЛИ

Вһ 18:7 абырсыз, д. јашајыш

ДӘБИЛГӘ

Еф 6:17 хилас д. ҝөтүрүн

ДӘВӘ

Мт 19:24 д. ијнә дешијиндән

ДӘВӘТ

Мт 22:14 д. чох, сечиләнләр исә аздыр

Еф 4:1 алдығыныз д. лајиг јашајын

ДӘГИГ БИЛИК

Рм 10:2 д. әсасланараг

Кл 3:10 д. сајәсиндә јениләшәрәк

1Тм 2:4 һәр ҹүр инсан д. јијәләнсин

ДӘЈАНӘТ

1Кр 16:13 иманда д. олун

ДӘЈӘНӘК

Зб 2:9 дәмир д. гыраҹагсан

ДӘЈИШМӘК

Рм 12:2 бүсбүтүн д.

ДӘЈИШМИРӘМ

Мл 3:6 Јеһовајам. Мән д.

ДӘЈМӘЈИН

Һв 5:38 бу адамлара д.

ДӘЛИЛ-СҮБУТ

Һв 17:3 д. ҝәтирәрәк изаһ

ДӘМИР

Мс 27:17 д. д. итиләр, инсан да инсаны

Әш 60:17 д. јеринә ҝүмүш

Дн 2:43 д. ҝил гарышмадығы кими

ДӘНИЗ

Чх 14:21 Муса әлини д. узатды

Әш 57:20 пис адамлар д. кимидир

ДӘРД

Әј 6:2 каш д. чәкиләјди

Зб 119:50 д. сыханда тәсәлли

Мс 14:10 үрәк өз д. билир

Мт 5:4 д. чәкәнләр хошбәхтдир

ДӘРД-СӘР

Зб 34:19 салеһин д. чох олар

ДӘРИН

1Кр 2:10 д. сирләрини тәдгиг едир

ДӘРИНЛИК

Еф 3:18 һәгигәтин д. гавраја биләсиниз

ДӘРК

Мт 24:15 охујан д. етсин

ДӘРК ЕТМӘК

1Бт 1:12 мәләкләр д. арзусундадыр

ДӘРРАКӘ

Мс 4:7 д. газанмағы унутма

ДӘРРАКӘЛИ

Фп 4:5 д. адам кими танысын

ДӘФИНӘ

Мс 2:4 онлары д. кими ахтарсан

ДӘҺШӘТ

Әш 44:8 д. сәни басмасын

ДӘҺШӘТЛИ

Иб 10:31 Аллаһын әлинә дүшмәк д.

ДИБСИЗ ГУЈУ

Вһ 11:7 д. чыхан вәһши һејван

Вһ 17:8 һејван д. чыхмаг үзрәдир

Вһ 20:3 д. атды

ДИВАР

Һз 38:11 д. олмајан кәндләр

Дн 5:5 падшаһ сарајынын д.

Јл 2:7 д. дырмашырлар

ДИГГӘТ

Еф 5:15 д. олун

ДИГГӘТ ЈЕТИРМӘК

1Тм 4:16 тәлимә д.

ДИДИШМӘК

Гт 5:15 әҝәр бир-биринизлә д.

ДИЛ

Јр 11:7 онларын д. гарышдыраг

Зб 8:2 ушагларын д. илә ҝүҹүнү ҝөстәрдин

Зб 34:13 д. шәрдән сахласын

Мс 10:19 д. сахлајан исә ағыллы иш ҝөрүр

Мс 18:21 өлүм вә һәјат д. әлиндәдир

Әш 35:6 лалларын д. севинҹдән ҹәһ-ҹәһ

Әш 50:4 мәнә арифләрин д. вериб

Һш 14:2 д. мәдһләрини тәгдим едәҹәјик

Сф 3:9 халгларын д. дәјишиб саф д. верәҹәјәм

Рм 10:10 иманыны д. илә бәјан едәндә

Иб 13:15 мәдһ гурбаны, д. бәһрәсини

Јг 1:26 д. ҹиловламырса, диндарлығы бошдур

Јг 3:8 д. һеч кәс рам едә билмир

Вһ 7:9 һәр халга, һәр д. мәнсуб

ДИЛБӘР

Дн 11:45 д. дијардакы мүгәддәс дағ

ДИЛДӘ

Әш 29:13 бу халг д. Мәнә һөрмәт едир

ДИЛӘК

Зб 20:5 Јеһова д. чин етсин

ДИЛӘМӘК

Мт 7:7 дурмадан д.

1Јһ 5:14 ирадәсинә мүвафиг нә д.

ДИЛЛӘР

Зк 8:23 мүхтәлиф д. данышан адам

Һв 2:4 мүхтәлиф д. данышмаға башладылар

1Кр 13:8 әҹнәби д. данышмаг әнамы

1Кр 14:22 мүхтәлиф д. данышмаг әнамы

ДИЛСИЗ-АҒЫЗСЫЗ

Әш 53:7 д. дуран гојун

ДИЛХОР

Зб 37:8 д. олма

ДИНАР

Лк 7:41 борҹу 500 д. иди

ДИНӘ

Јр 34:1 Д. гызларын јанына ҝедир

ДИНҸ

1Ск 4:11 д. јашајын

ДИНҸӘЛ

Лк 12:19 ҹаным, д., је, ич, кеф елә

ДИНҸӘЛМӘК

Дн 12:13 сән д.

ДИНҸЛИК

1Пд 4:25 д. ичиндә јашајырды

Әш 32:17 салеһлијин бәһрәси д.

Әш 32:18 д. һөкм сүрән јурдларда

ДИРӘК

Мр 15:25 ону д. мыхладылар

Лк 23:21 ону д. едам ет

Гт 3:13 д. асылан ләнәтләнир

ДИРИ

Лк 20:38 О, өлүләрин јох, д. Аллаһыдыр

ДИРИЛМӘ

Мт 22:23 д. инанмајан саддукиләр

Мт 22:30 д. сонра евләнмәјәҹәк

Јһ 5:29 дүчар олмаг үчүн д.

Јһ 11:24 д. заманы дириләҹәк

Јһ 11:25 д. вә һәјат мәнәм

1Кр 15:13 д. јохдурса

ДИРИЛМӘК

1Бт 3:18 руһ олараг д.

ДИРИЛТМӘК

Јһ 6:39 ахырынҹы ҝүндә д.

Һв 2:24 өлүм әзабындан д.

Һв 24:15 д. үмид едирәм

ДИРЧӘЛМӘК

Әш 57:15 фағырын руһуну д.

ДОҒМАГ

Әш 66:7 санҹылары башламамыш д.

ДОҒУЛМАГ

Әј 14:1 гадындан д.

ДОЛДУРМАГ

Јр 1:28 јер үзүнү д.

ДОНУЗ

Лк 8:33 ҹинләр д. ҝирдиләр

Лк 15:15 д. отармаға ҝөндәрди

2Бт 2:22 д. палчыгда ағнајыр

ДОРКА

Һв 9:36 Табитә, Д. адында шаҝирд

ДОСТ

2См 20:7 еј Аллаһымыз, д. Ибраһимин

Мс 14:20 варлы адамын д. чох олар

Мс 16:28 бөһтанчы јахын д. ајырар

 Мс 17:17 әсил д. һәр заман севәр

Мс 18:24 д. вар, гардашдан јахындыр

Мс 27:6 д. вурдуғу јара

Лк 16:9 дүнјанын сәрвәтилә д. газанын

Јһ 15:13 д. уғрунда ҹаныны фәда едән

Јһ 15:14 әмрләримә әмәл едирсинизсә, д.

1Кр 15:33 пис д. јахшы әхлагы

Јг 2:23 Ибраһимә Јеһованын д. дејилди

Јг 4:4 дүнјанын д., Аллаһын дүшмәни

ДОСТЛУГ

Зб 25:14 Јеһовадан горханлар д.

Мс 3:32 Јеһова салеһ адамла д. едәр

ДӨВЛӘТ

Мс 18:11 варлынын д. шәһәрдир

ДӨВЛӘТЛИ

Әр 9:23 д. дөвләтилә гүррәләнмәсин

ДӨВР

Дн 2:21 д. дәјишән Одур

Дн 7:25 онлар д., д. вә јарым д. мүддәтинә

Һв 1:7 д. Атанын ихтијарындадыр

ДӨЗМӘК

Мт 24:13 ахыра кими д. хилас олаҹаг

Рм 9:22 гәзәб габларына бөјүк сәбирлә д.

1Кр 4:12 бизи тәгиб едирләр, сәбирлә д.

1Бт 2:20 әзаб чәкиб д.

ДӨЗҮМ

Лк 8:15 д. бәһрә ҝәтирирләр

Лк 21:19 д. һәјатынызы хилас

Рм 5:3 әзијјәтләр д. олмағы өјрәдир

Јг 1:4 д. өз ишини тамамласын

Јг 5:11 Әјјубун д. һаггында

ДӨЗҮМЛҮ

Еф 4:2 бир-биринизә гаршы д. олуб

ДӨЈМӘ

Лв 19:28 бәдәнинизә д. дөјдүрмәјин

ДӨЈҮЛМӘК

2Кр 6:5 д., дустагханаларда

ДӨЈҮШ

1Иш 17:47 д. Јеһованындыр

Зб 46:9 д. кәсир

1Кр 14:8 ким д. һазырлашаҹаг

1Тм 6:12 иман уғрунда мүбаризәдә д.

ДӨЈҮШМӘМӘК

2См 20:17 бу дәфә сиз д.

ДӨНДӘРМӘК

Һв 26:11 әгидәләриндән д.

ДӨНМӘК

Јл 2:12 Мәнә сары д.

Мл 3:7 Мәнә тәрәф д.

ДӨНҮКЛҮК

2Ск 2:3 әввәл д. баш галдырмалы

ДӨШ

Мс 5:19 сәни д. илә мәст етсин

ДУА

2Пд 19:15 Һизгијјә Јеһоваја д. етди

Зб 65:2 еј д. ешидән

Зб 141:2 д. һазырланмыш бухур кими олсун

Мс 15:8 дүз адамын д. хошланар

Мс 28:9 онун д. да ијрәнҹдир

Дн 6:13 ҝүндә үч дәфә д. едир

Мт 5:44 сизи тәгиб едәнләр үчүн д. един

Мт 6:9 бу ҹүр д. един

Мр 1:35 ертәдән ҝедиб д. етмәјә башлады

Мр 11:24 д. едиб хаһиш етдијиниз һәр шеји

Лк 5:16 д. етмәк үчүн чөллүјә ҝедирди

Һв 12:5 јығынҹаг Бутрус үчүн д.

Рм 8:26 билмирик нә һагда д. едәк

Рм 12:12 даима д. един

1Ск 5:17 һәмишә д. един

2Ск 3:1 бизим үчүн д. един ки, Јеһованын

Јг 5:15 иманла едилән д. нахош оланы

Јг 5:16 салеһин һәрарәтли д. тәсири вар

1Бт 3:7 д. гаршысыны һеч нә кәсмәсин

Вһ 8:4 бухур түстүсү мүгәддәсләрин д.

ДУЗ

Јр 19:26 д. сүтунуна чеврилди

Мт 5:13 сиз дүнјанын д.

Кл 4:6 сөзләриниз һәмишә д.

ДУЈҒУЛАР

Зб 26:2 д. хәлбирдән кечир

ДУЛ

Зб 146:9 д. гадына архадыр

Мр 12:43 касыб д. гадын

Лк 18:3 д. гадын јашајырды

Јг 1:27 д. гајғы ҝөстәрәсән

ДУЛУСЧУ

Әш 64:8 биз ҝилик, Сәнсә д.

Рм 9:21 мәҝәр д. ҝил үзәриндә ихтијары

ДУМАН

Јг 4:14 тезликлә јох олан д.

ДУРМАДАН

Дн 6:16 д. гуллуг етдијин

Һв 5:42 д. инсанлара өјрәдирдиләр

ДУСТАГ

Мт 25:36 д. идим, јаныма ҝәлдиниз

ДУСТАГХАНА

Һв 16:26 д. бүнөврәси титрәди

ДҮЗӘЛМӘК

2Кр 13:11 гардашлар, д. чалышын

ДҮЗӘЛТМӘК

Гт 6:1 мүлајимҹәсинә д. чалышын

ДҮЗЛӘР

Әш 35:1 д. чичәкләнәҹәк

Әш 35:6 д. чајлар ахаҹаг

ДҮЗЛҮК

1См 29:17 Сән д. севирсән

ДҮЛҜӘР

Мр 6:3 бу һәмин о д. дејил?

ДҮНЈА

Чх 9:29 д. саһиби Јеһовадыр

Әј 38:4 Мән д. тәмәлини гојанда

Лк 9:25 инсан бүтүн д. саһиб оларса

Јһ 15:19 д. мәхсус дејилсиниз, д. сизә

Јһ 17:16 онлар д. мәхсус дејилләр

Гт 4:9 д. бахышларына гајыдыб

1Јһ 2:15 д. шејләри севмәјин

1Јһ 2:17 д. өз истәкләри илә кечиб ҝедир

ДҮНЈАЈА ҜӘЛМӘК

Зб 51:5 тәгсир ичиндә д.

ДҮРҮСТ

Әј 1:8 онун кими д. јохдур

2Кр 8:21 һәр ҹәһәтдән д. олмаға чалышырыг

Иб 13:18 һәр саһәдә д. олмаг истәјирик

ДҮШМӘН

Зб 110:2 д. арасында һакимијјәт

Мт 5:44 д. һәмишә севин

Мт 10:36 инсанын д. евиндәкиләр

Лк 21:15 д. сизә бата билмәјәҹәк

Рм 12:20 д. аҹдырса, једиздир

ДҮШМӘНЧИЛИК

Јр 3:15 гадын арасына д.

ДҮШҮНМӘДӘН

Мс 12:18 д. дејилән сөз

ДҮШҮНМӘК

Зб 77:12 ишләрини дәрин д.

Рм 8:6 ҹисмани истәкләр һаггында д. өлүм

Рм 13:14 неҹә дојуздурмағы д.

Фп 2:5 Мәсиһ кими д.

Кл 3:2 сәмави шејләр һаггында д.

ДҮШҮНҮБ-ДАШЫНМАГ

Јр 24:63 о, јолуну чөлдән салды ки, д.

ДҮШҮНҸӘ

Мс 1:4 ҝәнҹләрә билик вә д. верир

1Кр 2:16 биз Мәсиһин д. саһибик

Еф 4:23 д. тәрзинизи

ДҮШҮНҸӘЛӘР

Зб 19:14 д. Сәни мәмнун

Зб 146:4 д. һәмин ҝүндәҹә јох олур

Мс 20:5 үрәјин д. дәрин сулара

Е

ЕВ

2Иш 7:13 Мәним адыма о, е. тикәҹәк

Зб 27:4 Јеһованын е. галым

Зб 101:2 е. ичиндә дә саф үрәклә јашарам

Зб 127:1 е. Јеһова тикмәзсә

Әш 56:7 үммәтләрин дуа е. адланаҹаг

Лк 2:49 мән Атамын е. олмалыјам

Јһ 2:16 Атамын е. базара чевирдиниз!

Јһ 14:2 Атамын е. галмаға јер чохдур

Иб 3:4 һәр е. бир бәннасы вар

ЕВ-ЕВ

Һв 5:42 е. мүждәни өјрәдирдиләр

Һв 20:20 инсанлар гаршысында, е. өјрәтмәк

2Кр 5:1 Аллаһ ҝөјләрдә әбәди бир е. верәҹәк

ЕВЛӘНМӘК

Мт 22:30 дириләндән сонра е.

Мт 24:38 дашгындан әввәл е.

1Кр 7:9 говрулмагданса, е. јахшыдыр

1Кр 7:36 е. истәјирсә, гој евләнсин

ЕВЛӘР

Әш 65:21 е. тикиб ичиндә јашајаҹаг

Һв 7:48 Һагг-Таала әл илә тикилмиш е.

ЕВОДИЈА

Фп 4:2 Е. вә Синтихијә төвсијә

ЕЈС

Јр 25:34 Е. илк оғуллуг һаггынын

Иб 12:16 Е. кими мүгәддәс шејләри

ЕЛМ

Мс 24:5 инсанын е. гүввәтини артырар

Әш 54:13 оғулларын Јеһовадан е. алаҹаг

Дн 12:4 һәгиги е. чохалаҹаг

Мл 2:7 каһинин ағзы е. горумалыдыр

ЕЛЧИ

Мл 3:1 будур, е. ҝөндәрирәм

Јһ 7:29 мән Онун е.

ЕПИЛЕПТИК

Мт 4:24 е., ифлиҹ олмушлары сағалтды

 ЕТИБАР

Мс 3:5 Јеһоваја е. ет

Тт 2:10 е. лајиг олдугларыны ҝөстәриб

ЕТИБАР ЕТМӘК

Мс 3:5 гәлбинлә Јеһоваја е.

Мс 28:26 үрәјинә е. ахмагдыр

Лк 16:11 ким сизә һәгиги сәрвәти е.

ЕТИБАРЛЫ

Чх 18:21 е. адамлар сеч

Зб 19:7 Јеһованын өјүдләри е.

Зб 33:4 бүтүн ишләри е.

Лк 16:10 хырда ишдә е. олан

ЕТИРАФ

Зб 32:5 ҝүнаһымы Сәнә е. етдим

Јг 5:16 ҝүнаһларынызы е. един

1Јһ 1:9 ҝүнаһларымызы е., О, бағышлајаҹаг

ЕТМӘК

Рм 7:15 истәдијим шеји е., нифрәт

ЕФЕС

1Кр 15:32 Е. вәһши һејванларла

ЕҺТИЈАТЛЫ

Мс 14:16 мүдрик адам е., шәрдән

Мт 10:16 илан кими е., ҝөјәрчин кими

ЕҺТИЈАҸ

Мт 6:32 бунлара е. дујдуғунузу

1Кр 7:3 әр арвадынын е. өдәсин

ЕҺТИЈАҸЛАР

Рм 12:13 е. ҝөрә јардым един

ЕҺТИРАМ

1Ск 5:13 онлара бөјүк е.

ЕҸАЗКАР

Зб 139:14 нә е. јарадылмышам

ЕШГ ОЛСУН

Јһ 12:13 ады илә ҝәләнә е.

ЕШИТМӘК

Рм 10:14 һарадан е.

Јг 1:19 е. һазыр олмалы

ЕШШӘК

Зк 9:9 падшаһын е. миниб ҝәлир

Ә

ӘБӘДИ

Јр 3:22 дәриб јемәсин, ә. јашамасын

Зб 37:29 салеһләр ә. јашајаҹаг

1Бт 1:25 Јеһованын сөзү ә. галар

ӘБӘДИ ҺӘЈАТ

Дн 12:2 кимиси ә. үчүн

Лк 18:30 ҝәләҹәкдә исә ә. говушаҹаг

Јһ 3:16 мәһв олмасын, ә. олсун

Јһ 17:3 ә. одур ки, Сәни

Һв 13:48 ә. мејли оланлар

Рм 6:23 Аллаһын вердији әнам ә.

1Тм 6:12 ә. бәрк јапыш

ӘБӘДИЈЈӘТ

Вз 3:11 үрәјинә ә. гојду

ӘБӘДИЛИК

Вз 3:14 Аллаһын етдији һәр шеј ә.

ӘБӘС

Мт 15:9 ә. јерә ибадәт едирләр

ӘВВӘЛ

Әш 46:10 ахыры ә. хәбәр верирәм

ӘВӘЗ

Рм 12:19 ә. Өзүм верәҹәјәм

2Ск 1:6 зүлм едәнләрә ә. вермәк

ӘВӘЗИНДӘ

Мт 16:26 һәјатынын ә. нә

ӘГЛӘН

1Кр 14:20 ә. ушаг олмајын

ӘДАЛӘТ

Әј 34:12 Гүдрәт Саһиби ә. тәһриф

Әј 40:8 сән ә. шәкк едәҹәксән?

Зб 37:28 Јеһова ә. севир

Мс 29:4 падшаһ ә. өлкәдә сабитлик јарадар

Әш 32:1 рәһбәрләр ә. уғрунда башчылыг

Ми 6:8 Јеһова истәјир ки, ә. давранасан

Лк 18:7 Аллаһ ә. бәрпа етмәјәҹәк?

Һв 28:4 ә. әлиндән ҹаныны гуртара билмәди

ӘДАЛӘТСИЗЛИК

Рм 9:14 Аллаһ ә. едир?

ӘДӘБ-ӘРКАН

Рм 13:13 ә. давранаг

1Кр 14:40 һәр шеј ә. олсун

ӘДӘБСИЗ

Еф 5:4 ахмаг сөһбәтә, ә. зарафата

ӘДӘН

Јр 2:8 Аллаһ Ә. бир бағ салды

ӘЖДАҺА

Вһ 12:9 ә., гәдим илан јерә атылды

ӘЗАБ

Рм 8:17 Мәсиһ кими ә. чәкәк

Рм 8:22 хилгәт индијә кими ә. чәкир

Иб 2:10 ә. васитәсилә

1Бт 3:14 салеһлик уғрунда ә. чәксәниз

1Бт 5:9 ә. гатлашырлар

ӘЗАБ ЧӘКӘҸӘК

Лк 21:25 халглар ә.

ӘЗАБ-ӘЗИЈЈӘТ

Һв 14:22 чохлу ә. кечмәлијик

ӘЗӘЛДӘН ВАР ОЛАН

Дн 7:9 Ә. әјләшди

ӘЗИЗ

Вһ 3:19 ә. адамлары мәзәммәт

ӘЗИЈЈӘТ

Рм 5:3 ә. үзләшәндә севинмәлијик

1Кр 12:26 бәдәнин бир үзвү ә. чәкирсә

Фп 1:29 ә. чәкмәк шәрәфи

ӘЗИЈЈӘТЛӘР

Рм 8:18 инди чәкдијимиз ә.

2Кр 4:17 чәкдијимиз ә. гысамүддәтли

2Ск 1:4 чәкдијиниз ә. бахмајараг

ӘЗИЛМИШ

Әш 42:3 ә. гамышы сындырмајаҹаг

ӘЗҜИН

Әш 66:2 мәзлума, руһу ә. инсана

ӘЈИЛМӘК

1Пд 18:21 ики тәрәфә ә.

ӘЈЈАШ

Мс 23:21 ә. јохсуллуға дүшәр

ӘЈЈУБ

Әј 1:9 Ә. Аллаһдан елә-белә горхур?

Јг 5:11 Ә. дөзүмү һаггында ешитмисиниз

ӘЈЛӘНҸӘ

Мс 10:23 ахмаг үчүн абырсызлыг ә.

ӘЈРИ

Вз 1:15 ә. дүзәлтмәк олмаз

ӘКМӘК

Зб 126:5 ҝөз јашы илә ә.

Әш 65:22 ә. барыны өзҝәләр јемәјәҹәк

1Кр 3:6 мән ә., Аполлос сулады

Гт 6:7 нә ә. ону да бичәҹәк

ӘЛ

Чх 8:19 бу ишдә Аллаһын ә. вар

Чх 31:18 Аллаһын ә. илә јазылмыш лөвһә

Зб 145:16 ә. ачырсан

Әш 41:10 сағ ә. сәни бәрк-бәрк тутаҹағам

Зк 14:13 јолдашына ә. галдыраҹаг

Мт 6:3 сол ә. сағ ә. етдијини билмәсин

ӘЛАМӘТ

Сј 23:23 Јагубун сүгутуна ә.

Мт 24:3 ә. нә олаҹаг

Лк 21:25 ә. олаҹаг

2Ск 2:9 сахта ә.

ӘЛЕЈҺДАР

1Кр 16:9 ә. да аз дејил

Фп 1:28 ә. әсла горхмурсунуз

Тт 2:8 ә. әлејһимизә демәјә

ӘЛӘ АЛМАГ

2Тм 2:24 өзүнү ә.

ӘЛИ

1Иш 1:3 Ә. ики оғлу каһин кими

ӘЛИАЧЫГ

Мс 11:24 ә. адамын бәрәкәти артар

ӘЛИБОШ

Гн 16:16 һеч ким ә. ҝәлмәмәлидир

ӘЛЛӘШМӘК

Јһ 6:27 хараб олан гида үчүн ә.

ӘМАНӘТ ЕТМӘК

Зб 31:5 руһуму әлинә ә.

ӘМӘКДАШ

1Кр 3:9 биз Аллаһын ә.

ӘМӘЛ

Чх 19:8 Јеһованын дедикләринә ә.

ӘМӘЛ ЕТМӘК

Јһ 14:15 севирсинизсә, әмрләримә ә.

ӘМӘЛЛӘР

Иб 9:14 виҹданымызы өлү ә.

ӘМИЗДИРМӘК

1Ск 2:7 көрпәләрини ә. әзизләјән

ӘМИН

Рм 4:21 Ибраһим там ә. иди

Рм 8:38 ә. ки, нә өлүм, нә һәјат

Рм 15:14 гардашлар, сизә ҝәлинҹә, ә. ки

Кл 4:12 Аллаһын ирадәсинә там ә. оласыныз

2Ск 3:4 Ағанын давамчылары олан бизләр ә.

ӘМИН ОЛМАГ

2Тм 3:14 ә. шејләрә

ӘМИН-АМАНЛЫГ

Зб 29:11 халгына ә. бәхш

Зб 37:11 ә. боллуғундан һәзз алаҹаг

Зб 119:165 ганунуну севәнләрин ә. болдур

Әш 48:18 ә. чај кими оларды

Әш 54:13 оғулларынын ә. битиб-түкәнмәјәҹәк

Һш 2:18 онлары ә. јашадаҹағам

Һв 9:31 јығынҹаг үчүн ә. дөврү башланды

ӘМИНЛИК

1Ск 1:5 сизә руһла вә ҝүҹлү ә.

ӘМИР

Зб 45:16 јер үзүндә ә. гојаҹагсан

Әш 9:6 онун ады сүлһ ә. олаҹаг

Дн 10:13 Фарс ә. мәнә мүгавимәт ҝөстәрди

ӘМЛАК

Лк 14:33 ә. әл чәкмәјән

Иб 10:34 даһа јахшы, әбәди ә. саһиб

ӘМР

Мт 22:40 бу ики ә. үзәриндә дурур

Мр 12:28 ән ваҹиб ә. һансыдыр

Мр 12:31 бунлардан бөјүк ә. јохдур

Јһ 13:34 јени ә. верирәм: бир-биринизи

ӘМУРӘ

Јр 19:24 Ә. үстүнә күкүрд вә од

ӘНАМ

Рм 6:23 Аллаһын вердији ә.

1Кр 7:7 Аллаһ һәр кәсә бир ҹүр ә. вериб

ӘНАМЛАР

Рм 12:6 ә. мүхтәлифдир

ӘНӘНӘ

Мт 15:3 ә. ҝөрә Аллаһын әмрини

Мр 7:13 ә. Аллаһын сөзүнү һечә

ӘНҜӘЛ

1Ск 2:16 биз тәблиғ едәндә ә.

ӘНҸИР АҒАҸЫ

1Пд 4:25 ә. алтында динҹлик

Ми 4:4 мејнәсинин, ә. алтында отураҹаг

 Мт 21:19 ә. дәрһал гуруду

Мр 13:28 нүмунә үчүн ә. ҝөтүрәк

ӘР

1Кр 7:2 һәр гадынын өз ә. олсун

1Кр 7:14 иманда олмајан ә. арвады илә

ӘРӘ ҜЕТМӘК

1Кр 7:39 истәдији адама ә. биләр

ӘРӘМЈА

Әр 38:6 Ә. гујуја атдылар

ӘРКӨЈҮН

Мс 29:15 ә. анасыны хәҹил едәр

Мс 29:21 нөкәри ушаглыгдан ә. етсән

ӘРЛӘР

Еф 5:25 ә., арвадларынызы һәмишә севин

Кл 3:18 гадынлар, ә. табе олун

ӘСА

Јр 49:10 һөкмдар ә.

ӘСАРӘТ

Рм 6:18 ҝүнаһ ә. гуртулуб

ӘСАСЛАР

Рм 2:20 һәгигәтин ә. јијәләндијинә

ӘСИЛ

1Тм 6:19 ә. һәјатдан јапышын

ӘСИЛ-НӘҸАБӘТЛИ

1Кр 1:26 ә. чох дејил

ӘСИР

2Кр 10:5 һәр ҹүр фикри ә. алыб

ӘСИРҜӘМӘК

Мс 3:27 јахшылыг ә.

ӘСИРҜӘМӘМӘК

Зб 84:11 Јеһова јахшылығыны ә.

ӘСҜӘРЛИК

2Тм 2:4 ахы ә. олан адам

ӘТ

Мс 23:20 ә. һәрисләринә гошулма

ӘФВ

Әш 55:7 Аллаһ ҹомәрдликлә ә. едәр

Мт 26:28 ә. етмәк үчүн ахыдылаҹаг ганымы

ӘХЛАГСЫЗ

1Кр 5:9 ә. отуруб-дурмајасыныз

1Кр 6:9 нә ә., нә бүтпәрәстләр

ӘХЛАГСЫЗЛЫГ

Мт 15:19 ә. үрәкдән чыхыр

Һв 15:20 ә. узаг дурсунлар

Рм 1:27 кишиләр кишиләрлә ә. етдиләр

1Кр 6:18 ә. гачын

1Кр 10:8 ә. етмәјәк

Гт 5:19 бәдәнин әмәлләри ә.

Еф 5:3 ә. мүгәддәсләрә јарашмыр

1Ск 4:3 ә. узаг дурун

ӘҺД

Јр 15:18 Јеһова Ибрамла ә. бағлајыб

Зб 15:4 зәрәринә олса белә, ә. дөнмәз

Әр 31:31 јени ә. бағлајаҹағам

Лк 22:20 ганым әсасында бағланан јени ә.

Лк 22:29 Атам мәнимлә ә. бағладығы кими

З

ЗАЛЫМ

Вз 4:1 ҝүҹ з. әлиндә иди

ЗАЛЫМЛЫГ

Мс 12:10 мәрһәмәтиндә з. вар

ЗАМАН

1Ск 5:1 з. ҝәлинҹә

ЗАНБАГЛАР

Лк 12:27 з. бој атдығына бахын

ЗАРАФАТ

Јр 19:14 елә ҝәлди ки, Лут з. едир

Мс 26:19 кәләк ҝәлиб сонра з. дејән

ЗАҺИР

2Кр 10:7 сиз з. бахырсыныз

ЗЕВС

Һв 14:12 Барнәбаны З. адландырдылар

ЗЕЈТУН

Зб 52:8 Аллаһын евиндә з. ағаҹытәк

Лк 22:39 З. дағына ҝетди

Һв 1:12 З. дағы Јерусәлимдән бир километр

Рм 11:17 ҹыр з. будағы ҹалаг едилиб

ЗӘИФ

Рм 14:1 з. адамы гәбул един

1Кр 1:27 з. адамлары сечди

2Кр 12:10 з. оланда ҝүҹлүјәм

1Ск 5:14 з. дајаг олун

1Бт 3:7 гадын з. варлыгдыр

ЗӘИФЛИК

Рм 15:1 ҝүҹсүзләрин з. дашымалыјыг

ЗӘКАЛЫ

Зб 119:99 мүәллимләримдән дә з.

ЗӘКӘРИЈЈӘ 1

Лк 11:51 өлдүрүлмүш З.

ЗӘКӘРИЈЈӘ 2

Үз 5:1 Иддунун нәвәси З.

ЗӘКӘРИЈЈӘ 3

Лк 1:5 З. адлы каһин варды

ЗӘККАЈ

Лк 19:2 З. адында варлы адам

ЗӘЛЗӘЛӘ

Лк 21:11 ҝүҹлү з. олаҹаг

ЗӘМАНӘТ

Һв 17:31 дирилтмәклә һамыја з.

2Кр 1:22 мүкафатын з. олан руһдур

Еф 1:14 руһ мирасымыза з.

ЗӘМИ

1Кр 3:9 сиз Аллаһын беҹәрдији з.

ЗӘФӘР

2Кр 2:14 Мәсиһлә бирликдә з. јүрүшүндә

ЗӘҺЛӘ

Мс 6:16 Јеһованын з. ҝетдији шејләр

ЗӘҺМӘТ

Вз 2:24 з. зөвг алмагдан јахшы

Еф 4:28 оғурлуг етмәсин, һалал з.

ЗӘҺМӘТКЕШ

Лк 10:7 з. әмәкһаггына лајигдир

ЗИБИЛ

Фп 3:8 һәр шеји з. һесаб едирәм

ЗИЈАН ТАПМАГ

Мс 27:12 ҹаһил ҝедиб з.

ЗИЈАФӘТ

Әш 25:6 шәрабдан з. гураҹаг

ЗИНА

Чх 20:14 з. етмәјин

Мт 5:28 үрәјиндә з. етмиш

Мт 19:9 өзҝәси илә евләнирсә, з. едир

ЗИНАКАР

1Кр 6:9 з. Аллаһын Падшаһлығына

ЗИНДАН

Һв 5:18 һәвариләри тутуб з. атдылар

Һв 5:19 мәләк з. гапыларыны ачды

Һв 12:5 Бутрус з. иди, јығынҹаг исә дуа

Вһ 2:10 Иблис сизләрдән бәзиләрини з. атаҹаг

ЗИРЕҺ

Еф 6:14 салеһлик з.

ЗОРАКЫ

Зб 5:6 з. икраһ едирсән

ЗОРАКЫЛЫГ

Јр 6:11 Јер з. долмушду

Зб 11:5 з. нифрәт едир

Зб 72:14 ҹанларыны з. гуртараҹаг

ЗӨВГ АЛМАГ

Зб 149:4 Јеһова халгындан з.

Вз 2:24 зәһмәтиндән з. јахшы

ЗӨВГ-СӘФА

Лк 8:14 башлары з. гарышдығындан

ЗҮЛМ

Зб 72:14 з., зоракылыгдан гуртараҹаг

Вз 7:7 з. һикмәтлини дәли едәр

ЗҮЛМӘТ

Јл 2:31 ҝүнәш з. гәрг олаҹаг

Сф 1:15 гаранлыг вә з. ҝүнүдүр

Мт 4:16 З. отуран халг ишыг ҝөрдү

И

ИБАДӘТ

Јш 24:15 кимә и. едәҹәјинизә гәрар

Јш 24:15 кимә и. едәҹәјинизә

Зб 100:2 Јеһоваја севинҹлә и. ет

Јһ 4:24 руһа вә һәгигәтә ујғун и.

ИБЛИС

Мт 25:41 И. үчүн әбәди алова

Лк 4:6 [И.] деди: һакимијјәт мәнә верилиб

Лк 8:12 И. ҝәлир, сөзү апарыр

Јһ 8:44 сизин атаныз И.

Еф 4:27 И. фүрсәт вермәјин

Еф 6:11 И. һијләләринә синә ҝәрмәк

Јг 4:7 И. мүгавимәт ҝөстәрин

1Бт 5:8 И. нәрилдәјән шир кими ҝәзиб

1Јһ 3:8 И. ишләрини дағытмаг үчүн

Вһ 12:12 И. вахтынын аз олдуғуну биләрәк

Вһ 20:10 И. одлу-күкүрдлү ҝөлә атылды

ИБРАҺИМ

Јр 21:12 Аллаһ И. деди, она гулаг ас

Мт 22:32 И. Аллаһы, дириләрин Аллаһы

Рм 4:3 И. иман ҝәтирди вә салеһ

ИБРӘТ

1Кр 10:6 бунлар бизә и. олмалыдыр

ИДАРӘ

1Кр 6:12 мәни и. етмәсинә јол

1Ск 4:4 бәдәнини и. етмәји баҹарсын

ИДАРӘЧИЛИК

Еф 1:10 и. тәсис етсин

ИЗ

1Бт 2:21 онун и. илә ҝедәсиниз

ИЗАҺ ЕТМӘК

Нә 8:8 Төвраты и., мәнасыны

Һв 17:3 дәлил-сүбут ҝәтирәрәк и.

ИЗӘБИЛ

1Пд 21:23 И. итләр јејәҹәк

Вһ 2:20 И. ишләринә ҝөз јумурсан

ИЗЗӘТ

Јһ 12:43 газандыглары и. Аллаһын вердији иззәтдән

ИЈРӘНҸ

Сј 21:5 и. јемәкдән үрәјимиз буланыр

ИЈРӘНҸ ШЕЈ

Мт 24:15 виранәлик ҝәтирән и.

ИКИ-ИКИ

Лк 10:1 јетмиш шаҝирди и. ҝөндәрди

ИКИНҸИ ӨЛҮМ

Вһ 2:11 и. хәләл јетирмәјәҹәк

Вһ 20:6 и. һөкмү

Вһ 20:14 одлу ҝөл и. билдирир

ИКРАҺ

Рм 12:9 писликдән и. един

ИЛ

Сј 14:34 гырх и. ҹәза чәкәҹәксиниз

ИЛАЗӘР

Лк 16:20 И. адлы бир диләнчи

Јһ 11:11 достумуз И. јухуја ҝедиб

Јһ 11:43 И., чөлә чых!

 ИЛАН

Јр 3:4 И. гадына деди

Әш 11:8 и. јувасы үстүндә ојнајаҹаг

Јһ 3:14 и. јухары галдырдығы кими

ИЛДЫРЫМ

Лк 10:18 ҝөјдән и. кими дүшдүјүнү

ИЛЫГ

Вһ 3:16 мадам ки елә-белә и.

ИЛЈАС

Јг 5:17 И. да бизим кими инсан

ИЛК ДОҒУЛАН

Чх 11:5 Мисирдә и. ушаг өләҹәк

ИЛКИ

Кл 1:15 бүтүн хилгәтин и.

ИЛКИН

Јһ 1:18 и. илаһи варлыг Ону бизә танытды

ИЛТИФАТ

2Кр 6:2 инди и. вахтыдыр

ИМАН

Лк 17:6 хардал тохуму бојда и.

Лк 18:8 инсан Оғлу ҝәләндә и. тапаҹаг

Јһ 3:16 она и. едәнләр

Јһ 20:29 ҝөрмәјиб и. едәнләр

Рм 1:17 салеһ и. сајәсиндә јашајаҹаг

Рм 4:20 и. она ҝүҹ верди

1Кр 7:12 гардашын арвады и. дејилсә

2Кр 4:13 и. едиб данышырыг

Гт 6:10 и. гардашларымыза јахшылыг

Еф 4:5 аға бир, и. бир, вәфтиз бир

2Ск 3:2 һамы и. саһиби дејил

2Тм 1:5 сәндәки ријасыз и. хатырлајырам

Иб 11:1 и. үмид едилән шејләрин

Иб 11:6 и. етмәдән Аллаһын разылығыны

Јг 2:26 әмәлсиз и. өлүдүр

1Бт 1:7 сынанмыш и., шәрәфә лајиг

ИМАНА

2Кр 5:7 и. әсасән јашајырыг

ИМАНСЫЗ

1Кр 6:6 мәһкәмәјә, и. габағына

2Кр 6:14 и. бојундуруға ҝирмәјин

ИМТАҺАН

Зб 26:2 мәни и. ет, еј Јеһова

ИНАДКАРЛЫГ

Һв 19:9 бәзиләри и. ҝөстәриб

ИНАНДЫРЫҸЫ

1Кр 2:4 һикмәтли вә и. сөзләрдән

ИНАНДЫРМАГ

2Кр 5:11 инсанлары и. чалышырыг

ИНАНМАМАГ

Зб 27:13 ҝөрәҹәјимә и.

2Ск 2:12 һәгигәтә и. шәрдән

ИНИЛДӘМӘК

Рм 8:22 бүтүн хилгәт и. әзаб

ИНИЛТИ

Рм 8:26 ифадә етмәдијимиз и.

ИНКАР

Мт 16:24 гој өзүнү и. етсин

ИНКИШАФ

1Ск 4:10 бу саһәдә даһа да и.

1Тм 4:15 һамы сәндәки и. ҝөрсүн

ИНСАН

Сј 31:28 әсҝәрләрин пајына дүшән и.

Һз 18:4 и. Мәнә мәхсусдур

ИНСАН ОҒЛУ

Дн 7:13 и. бәнзәр бир нәфәр

Мт 10:23 и. ҝәләҹәк

Лк 21:27 и. ҝәлдијини ҝөрәҹәкләр

ИНСАНПӘРВӘРЛИК

Һв 28:2 мисилсиз и. ҝөстәрдиләр

ИНТӘҺАСЫЗ

Зб 119:96 Сәнин әмрин и.

ИНТИЗАР

Мс 13:12 и. үрәји хәстә салар

Лк 3:15 халг Мәсиһин и. иди

ИНҸИТМӘК

Зб 78:41 Исраилин Мүгәддәсини и.

ИОРДАН

Јш 3:13 И. сулары дајанаҹаг

2Пд 5:10 једди дәфә И. баш вур

ИП

Вз 4:12 үчгат и. тез гырылмаз

Әш 54:2 чадырынын и. узат

ИРАДӘ

Зб 143:10 и. әмәл етмәји мәнә өјрәт

Мт 6:10 гој и. јердә јеринә јетсин

Мт 7:21 Атамын и. јеринә јетирән ора ҝирәҹәк

Јһ 6:38 өзүмүн јох, мәни ҝөндәрәнин и.

Рм 12:2 Аллаһын камил и. дәрк едәсиниз

1Јһ 5:14 и. мүвафиг нә диләјириксә, О ешидир

ИРӘЛИЛӘМӘК

Фп 3:16 бундан сонра да и.

ИРС

Сј 18:20 сизин пајыныз вә и. Мәнәм

ИСА

Мт 1:21 ушағын адыны И. гојарсан

ИСРАИЛ

Јр 35:10 адын И. олаҹаг

ИСТЕҺЗА

Гт 6:7 Аллаһа и. едилмәз

ИСТЕҺКАМ

Лк 19:43 дүшмәнләр әтрафында и.

2Кр 10:4 ҝүҹлү и. јыхмаға гадир

ИСТӘДИЈИ

1Кр 12:18 үзвләрини и. кими јерләшдириб

ИСТӘЈИР

Ми 6:8 Јеһова сәндән нә и.

ИСТӘК

Зб 40:8 и. јеринә јетирмәкдән һәзз

Зб 145:16 һәр бир мәхлугу и. чатдырырсан

Рм 7:18 јахшы иш ҝөрмәк и. вар

Гт 5:16 ҹисмани и. иҹра етмәзсиниз

Еф 1:5 Өз и. вә ирадәсинә әсасән

Еф 2:3 ҹисмани и. ујғун јашамыш

2Тм 2:22 ҝәнҹлијә хас и. гач

1Бт 2:11 ҹисмани и. узаг дурун

1Бт 4:3 халгларын и. илә

1Јһ 2:16 ҹисмин и., ҝөзләрин и.

1Јһ 2:17 и. јеринә јетирән әбәди јашајыр

ИСТӘКЛИ

Дн 9:23 сән чох и. бәндәсән

ИСТӘМӘК

Гн 10:12 Јеһова башга нә и.

Зб 2:8 и. халглары, верим сәнә

Мт 6:8 Ондан и. әввәл билир

Мт 10:37 мәндән чох и.

Лк 22:42 мәним јох, Сәнин и. кими олсун

Јһ 14:13 адымла нә и.

Јһ 21:17 Шимон, мәни чох и.

1Ск 4:3 Аллаһ и. ки, әхлагсызлыгдан узаг

ИСҺАГ

Јр 22:9 оғлу И. әл-голуну бағлајыб

ИТ

Мс 26:17 и. гулагларындан тутур

Вз 9:4 дири и. өлү ширдән јахшыдыр

ИТАӘТ

1Иш 15:22 и. етмәк гурбандан јахшыдыр

Зб 51:12 Сәнә и. етмәјә һәвәс ојат

Јһ 3:36 и. етмәјән гәзәбә дүчар

Һв 5:29 инсана јох, Аллаһа и. етмәлијик

Рм 5:19 бир шәхсин и. чохлу инсаны

Рм 6:17 үрәкдән и. етдиниз

Рм 16:26 имандан доған и.

Еф 6:5 гуллар ағаларыныза и. един

Иб 13:17 рәһбәрлик едәнләрә и. един

ИТАӘТКАР

1Пд 3:9 гулуна и. үрәк вер

Фп 2:8 өләнәдәк и. галды

ИТАӘТЛИ

Иб 5:8 әзаблар сајәсиндә и. олмағы

ИТМӘК

Зб 119:176 и. гојун кими азмаг

Һз 34:4 и. ахтармырсыныз

Лк 15:24 оғлум и. тапылды

ИТТИҺАМ

Рм 8:33 Аллаһын сечдикләрини ким и.

1Тм 5:19 ағсаггала гаршы и.

Вһ 12:10 гардашларымызы и. едән

ИФЛИҸ

Лк 5:24 и. адама деди: Дур, хәрәји ҝөтүр

ИФТАҺ

Һк 11:30 И. нәзир едиб

ИХТИЈАР

1Кр 9:18 и. суи-истифадә етмәјим

ИЧКИ

Мс 20:1 и. галмагал јарадар

ИЧКИ ДҮШКҮНҮ

1Кр 5:11 и. оланла

1Кр 6:10 и. Падшаһлыға

ИҸРА ЕТМИР

Рм 12:4 үзвләр ејни иши и.

ИҸРАЧЫ

Јг 1:22 сөзүн и. олун

ИШ

Мт 22:5 кимиси башга и. далынҹа ҝетди

Гт 6:1 кимсә сәһв и. ҝөрсә

ИШАРӘ

Һз 9:4 алнына и. гој

ИШИНӘ ГАРЫШМАГ

1Тм 5:13 ҹамаатын и.

1Бт 4:15 башгаларынын и.

ИШИНИ

Еф 4:16 һәр үзв и. дүзҝүн ҝөрәндә

ИШЫГ

Зб 119:105 сөзүн јолларыма и.

2Кр 4:6 гој зүлмәтдә и. парласын

ИШҜӘНҸӘ ДИРӘЈИ

Мт 10:38 и. ҝөтүрүб

Лк 9:23 и. ҝөтүрүб ҝүнбәҝүн дашысын

ИШЛӘМӘК

Јһ 5:17 Атам индијәдәк и.

1Ск 2:9 јүк олмамаг үчүн ҝеҹә-ҝүндүз и.

2Ск 3:10 и. истәмәјән јемәк дә јемәсин

ИШЛӘМИР

1Јһ 3:6 вәһдәтдә олан ҝүнаһ и.

ИШЛӘР

Зб 104:24 ҝөрдүјүн и. чохдур

Јһ 14:12 бунлардан да бөјүк и. едәҹәк

ИШМУИЛ

1Иш 1:20 адыны И. гојду

1Иш 2:18 И. хидмәт едирди

Зб 135:4 И. Онун хүсуси мүлкүдүр

Гт 6:16 Аллаһын И. сүлһ вә мәрһәмәт

ИШТАҺА

1Бт 2:2 саф сүдә и.

 Ј

ЈАГУБ

Јр 32:24 Ј. ҝүләшди

ЈАГУБ 1

Лк 6:16 Ј. оғлу Јәһуда

ЈАГУБ 2

Һв 12:2 Јәһјанын гардашы Ј.

ЈАГУБ 3

Мр 15:40 кичик Ј. Јусифин анасы

ЈАГУБ 4

Мт 13:55 Ј. гардашы дејил?

Һв 15:13 онлар данышыб гуртаранда Ј.

1Кр 15:7 Ј., сонра исә һәвариләрә

Јг 1:1 Аллаһын гулу Ј.

ЈАҒ

1Пд 17:16 нә дә күпчәдә ј. түкәнди

Мт 25:4 ағыллылар чырагла бирҝә ј. габларыны

Мр 14:4 әтирли ј. нијә зај едир?

ЈАҒЫШ

Јр 7:12 гырх ҝүн ј. јағды

Гн 11:14 јаз ј. илә сулајаҹаг

Гн 32:2 чисәләјән нарын ј.

Әш 55:10 ј. ҝөјдән јерә јағыр

Мт 5:45 ј. әмр едир

ЈАД

Јһ 10:5 ј. далынҹа ҝетмәзләр

ЈАДА САЛМАГ

Әј 14:13 сонра мәни ј.

ЈАДЕЛЛИ

Сј 9:14 истәр ј. олсун, ганун ејни

ЈАЗЫ

Рм 15:4 ј. бизә нәсиһәт олараг

1Кр 4:6 ј. кәнара чыхма гајдасы

ЈАЗЫГ

Рм 7:24 неҹә дә ј. адамам!

ЈАЗЫҒЫ ҜӘЛМӘК

Мт 16:22 өзүнә ј., Аға!

Мт 20:34 ј., онларын ҝөзләринә тохунду

ЈАЈ

Мт 24:32 ј. јахындыр

ЈАЈЫНМАДАН

1Кр 7:35 ј. Ағаја хидмәт

ЈАЛАН

Еф 4:25 артыг ј. кәнара гојдуғунуз

Кл 3:9 бир-биринизә ј. данышмајын

2Ск 2:11 Аллаһ јол верәҹәк ки, ј. инансынлар

Тт 1:2 һеч вахт ј. данышмајан Аллаһын

ЈАЛАНДАН

Мс 29:5 гоншусуну ј. тәрифләјән

ЈАЛАНЧЫ

Зб 101:7 ј. һүзурумда дурмаз

Мс 19:22 касыб олмаг ј. јахшыдыр

Мт 7:15 ј. пејғәмбәрләр гојун ҹилдиндә

Мт 24:11 ј. пејғәмбәр пејда олуб

Мт 24:24 ј. мәсиһләр, ј. пејғәмбәрләр

Мр 13:22 ј. пејғәмбәр мөҹүзә ҝөстәрәҹәк

Јһ 8:44 Иблис ј. вә јаланын атасыдыр

Гт 2:4 арамыза ҝирмиш ј. гардашлар

ЈАЛВАРМАГ

Рм 12:1 мәрһәмәти наминә ј.

2Кр 5:20 ј. «Аллаһла барышын»

1Тм 2:1 һәр ҹүр инсандан өтрү ј.

Иб 5:7 ҝөз јашлары илә ј.

ЈАЛТАГ

Мс 26:28 ј. дил виранәлик јарадар

ЈАЛТАГЛАНМАГ

Јд 16 мәнфәәт хатиринә ј.

ЈАЛТАГЛЫГ

Рм 16:18 ј. јолдан чыхарырлар

ЈАНАГ

Мт 5:39 сағ ј. шиллә вурарса, о бири

ЈАПЫШМАГ

Фп 2:15 һәјат сөзүндән икиәлли ј.

ЈАРА

Лв 21:5 бәдәниниздә ј. ачмајын

Мс 23:29 кимин бәдәни ј. олар

Мс 27:6 достун вурдуғу ј.

Әш 53:5 биз онун ј. илә шәфа тапдыг

Вһ 13:3 башларындан бири өлүмҹүл ј.

ЈАРАГ

Еф 6:11 бүтүн ј. әјнинизә

Еф 6:13 бүтүн ј. ҝөтүрүн

ЈАРАДАН

Вз 12:1 ҹаванлыгда Ј. хатырла

ЈАРАМАЈАН

Лк 17:10 һеч нәјә ј.

ЈАРАНМАГ

Зб 104:30 руһуну ҝөндәрирсән, ј.

Рм 1:20 дүнја ј. ајдын ҝөрүнүр

Кл 1:16 һәр шеј онун васитәсилә ј.

Вһ 4:11 ирадәнлә мөвҹуд олду вә ј.

ЈАРАРЛЫ

2Кр 3:5 бизи ј. едән Аллаһдыр

2Тм 2:2 онлар ј. олсунлар

ЈАРАТМАГ

Јр 1:1 башланғыҹда Аллаһ ј.

Әш 45:18 ону јашајыш үчүн ј.

ЈАРАШЫГ

Мс 19:11 ҝүнаһдан кечмәк инсанын ј.

ЈАРАШМАГ

Лк 3:8 төвбәјә ј. бәһрәләр

ЈАРДЫМ

Рм 12:13 мүгәддәсләрә ј. един

ЈАРПАГЛАР

Һз 47:12 ј. шәфа верәҹәк

Мт 24:32 будаглар тумурҹуглајыб ј.

ЈАС

Вз 7:2 ј. евинә ҝетмәк јахшыдыр

ЈАТАГ

Иб 13:4 никаһ ј. ләкәсиз олсун

ЈАТМАГ

Мс 6:10 бир аз да ј.

1Ск 5:6 башгалары кими ј.

ЈАХЫН

Зб 145:18 Јеһова Ону чағыранлара ј.

ЈАХЫНЛАШМАГ

Зб 73:28 Аллаһа ј. хошдур

Јг 4:8 Аллаһа ј.

ЈАХШЫ

Јр 1:31 јаратдыглары чох ј.

Мс 31:29 ј. гадын чохдур, сәнин тајын

Рм 5:7 ј. адам уғрунда кимсә ҹанындан

Рм 7:19 истәдијим ј. шеји етмирәм

ЈАХШЫЛЫГ

Гн 10:13 ј. үчүн вердији әмрләри

Мс 3:27 әлиндән ј. ҝәлирсә

1Кр 10:33 өзүмүн јох, башгаларынын ј.

Гт 6:10 һамыја ј. едәк

ЈАҺ

Чх 15:2 Ј. ҝүҹүм, гүввәтимдир

Әш 12:2 Ј., Јеһова гүввәтимдир

ЈАҺА АЛГЫШ

Зб 146:1 Ј. един!

Зб 150:6 бүтүн мәхлугат Ј. етсин!

Вһ 19:1 издиһам дејирди: Ј. един!

ЈАШ

2Пд 20:5 дуаны ешитдим, ҝөз ј. ҝөрдүм

Зб 6:6 сел кими ахыр ҝөз ј.

Зб 126:5 ҝөз ј. илә әкәнләр

Вз 4:1 мәзлумларын ҝөз ј. ҝөрдүм

Һв 20:19 Рәббә ҝөз ј. илә хидмәт етдим

Һв 20:31 ҝөз ј. ичиндә өјүд-нәсиһәт

Иб 5:7 Мәсиһ ҝөз ј. илә јалвармыш

Вһ 21:4 ҝөзләриндән бүтүн ј. силәҹәк

ЈАША ДОЛАНДА

Зб 71:9 ј. мәни атма

ЈАШАЈЫШ

Әш 45:18 јери ј. үчүн јарадан

ЈАШАМАГ

Әј 14:14 инсан өлсә, бир дә ј.?

2Кр 5:15 ј. артыг өзләри үчүн дејил

1Јһ 2:17 јеринә јетирән әбәди ј.

ЈЕКДИЛ

Һв 15:25 биз ј. гәрара алдыг

Фп 2:2 ҹан бир гәлбдә, ј. олун

ЈЕКУН

Мт 28:20 дөврүн ј. кими сизинләјәм

ЈЕҜАНӘ

Јһ 3:16 ј. Оғлуну фәда етди

ЈЕМӘК

Мт 24:45 вахтлы-вахтында ј. вермәк

Јһ 4:34 мәним ј. мәни ҝөндәрәнин

2Ск 3:10 ишләмәк истәмәјән ј. јемәсин

ЈЕНИ

Әш 42:9 Мән ј. бәјан едирәм

Јһ 13:34 сизә ј. әмр верирәм

Һв 17:21 ј. шеј данышмаға һәср

Вһ 21:1 ј. ҝөј, ј. јер ҝөрдүм

ЈЕР

Зб 37:29 салеһләр ј. саһиб олаҹаг

Зб 104:5 Ј. јериндән тәрпәнмәз

Зб 115:16 Ј. бәшәр оғулларына вериб

Әш 45:18 Ј. јашајыш үчүн јарадан

Мт 5:5 Ј. онларын олаҹаг

ЈЕР ҮЗҮ

Јр 1:28 ј. долдурун

Зб 37:11 һәлимләр ј. саһиб олаҹаг

Мс 2:21 ј. дүз адамлар јашајаҹаг

ЈЕРИМӘК

Ми 6:8 өнүндә тәвазөкарлыгла ј.

Јһ 6:19 сујун үстү илә ј.

ЈЕРИНӘ ЈЕТИРМӘК

Мт 5:17 Төвраты ј.

ЈЕРУСӘЛИМ

Јш 18:28 јәбусиләрин шәһәри Ј.

Дн 9:25 Ј. бәрпа едилмәси

Мт 23:37 Ј.! Пејғәмбәрләри гәтлә јетирән

Лк 2:41 Ј. Пасха бајрамына ҝедирдиләр

Лк 21:20 Ј. мүһасирәјә алдығыны ҝөрәндә

Лк 21:24 Ј. халгларын тапдағы алтында

Һв 5:28 тәлиминизи бүтүн Ј. јајмысыныз

Һв 15:2 Ј., һәвариләр, ағсаггалларын јанына

Гт 4:26 Ј. азаддыр, о, бизим анамыздыр

Иб 12:22 Аллаһын шәһәри сәмави Ј.

Вһ 3:12 ҝөјләрдән енән Јени Ј.

Вһ 21:2 Јени Ј. ҝөјдән енирди

 ЈЕТИМ

Чх 22:22 ј. инҹитмәјин

Зб 68:5 ј. ата, дул гадынлара архадыр

Јг 1:27 ј. вә дул гадынлара гајғы

ЈЕТКИН

1Кр 14:20 әглән ј. олун

Еф 4:13 ј. инсан сәвијјәсинә јетишәк

Иб 5:14 бәрк гида ј. адам үчүндүр

ЈЕТКИНЛИК

Иб 6:1 ј. доғру ирәлиләјәк

ЈЕҺОВА

Чх 3:15 Ј. адым әбәдилик будур

Чх 5:2 Ј. кимдир? Мән Ј. танымырам!

Чх 6:3 өзүмү онлара Ј. ады илә

Чх 20:7 Ј. адыны налајиг шәкилдә

Гн 6:5 Ј. бүтүн гәлбинлә севмәлисән

Гн 7:9 Ј. бир олан Аллаһдыр

Зб 83:18 ады Ј. олан Сән

Әш 42:8 Мән Ј., адым будур

Һш 12:5 ордулар Аллаһы Ј., Ј. ады илә анылыр

Мл 3:6 Мән Ј., Мән дәјишмирәм

Мр 12:29 Аллаһымыз Ј. тәк олан Ј.

ЈЕҺОВАНЫН ҜҮНҮ

Јл 2:1 Ј. ҝәлир, јахындыр

Ам 5:18 Ј. нә ҝөзләјирсиниз?

Сф 1:14 Ј. мөһтәшәм ҝ. јахындыр

1Ск 5:2 Ј. оғру кими ҝәләҹәк

2Ск 2:2 Ј. артыг ҝәлдијини иддиа едән

2Бт 3:12 Ј. бәрк-бәрк јадда сахлајыб

ЈӘССӘ

1Иш 17:12 Ј. сәккиз оғлу вар иди

Әш 11:1 Ј. көтүјүндән фидан галхаҹаг

ЈӘҺЈА 1

Мт 21:25 Ј. вәфтиз етмәк ихтијарыны

Мр 1:9 Иса Ј. тәрәфиндән вәфтиз олунду

ЈӘҺЈА 2

Јһ 1:42 Ј. оғлу Шимон

ЈӘҺЈА 3

Мт 4:21 Зәбәдинин оғлу Ј.

ЈӘҺУДА

Јр 49:10 һөкмдар әсасы Ј.

Мт 27:3 Ј. виҹдан әзабы чәкмәјә

ЈӘҺУДИ

Зк 8:23 он адам бир ј. әтәјиндән

Рм 3:29 Аллаһ јалныз ј. Аллаһыдыр?

1Кр 9:20 јәһудиләрлә ј. олдум

ЈӘҺУШАФАТ

2См 20:3 Ј. горхуја дүшдү

ЈЫҒЫНҸАГ

Мт 16:18 мән ј. бу гајада

Һв 20:28 Аллаһын ј. отарасыныз

Рм 16:5 евиндә топлашан ј. саламлајын

Иб 10:25 ј. галмајаг

ЈЫҒЫНҸАГ ХИДМӘТЧИСИ

1Тм 3:8 ј. ҹидди олмалы

ЈЫҒМАГ

Рт 2:8 башаг ј. үчүн зәмиләрә ҝетмә

ЈЫХЫЛМАГ

Мс 24:16 салеһ једди дәфә ј.

Мс 29:1 дикбашлыг едән, гәфләтән ј.

Вз 4:10 бири ј., диҝәри галдыраҹаг

1Кр 10:12 еһтијатлы олсун ки, ј.

ЈЫХМАГ

2Кр 10:4 ҝүҹлү истеһкамлары ј. гадир

ЈОЛ

Мс 4:18 салеһләрин ј. сүбһ шәфәги кими

Мс 16:25 ј. вар ахыры өлүмдүр

Әш 30:21 ј. будур

Мт 7:14 гапы дар, ј. енсиздир

Мт 13:4 тохумлар ј. кәнарына дүшдү

Јһ 14:6 ј. мәнәм

Һв 9:2 бу ј. мәнсуб олан

Һв 20:24 хидмәти баша чатдырым, ј. баша

1Кр 10:13 чыхыш ј. ҝөстәрәҹәк

ЈОЛ ҜӨСТӘРМӘК

Зб 48:14 Аллаһ бизә ј.

ЈОЛДАН ЧЫХАРМАГ

Мс 7:21 ширин диллә ону ј.

Мт 24:24 мүмкүнсә, сечилмишләри дә ј.

ЈОЛДАШ

Зб 55:13 өз рәфигим, ј.

ЈОЛДАШЛЫГ

2Ск 3:14 онунла ј. етмәјин

ЈОНАТАН

1Иш 18:3 Ј. Давуд әһд-пејман

1Иш 23:16 Ј. Давудун Јеһоваја инамыны

ЈОРҒУН

Мс 25:25 ј. адам үчүн сәрин су

Әш 40:29 О, ј. ҝүҹ

Әш 50:4 јериндә дејилмиш сөзлә ј. һај

ЈОРУЛМАГ

Әш 40:28 ј., тагәтдән дүшмүр

Әш 40:31 јеријәндә ј.

Иб 12:3 ј. тәслим олмајасыныз

ЈОРУЛМАМАГ

Гт 6:9 јахшы иш ҝөрмәкдән ј.

ЈОХ ЕТМӘК

1Кр 5:13 пис адамы араныздан ј.

ЈОХЛАЈЫН

1Ск 5:21 доғру олуб-олмадығыны ј.

ЈОХЛАМАГ

2Кр 13:5 иманда даима ј.

Гт 6:4 һәр кәс өз әмәлләрини ј.

1Јһ 4:1 Аллаһдан олуб-олмадығыны ј.

ЈОХЛАНМАГ

Мс 27:21 инсан тәрифлә ј.

ЈОХСУЛ

1Иш 2:8 ј. күллүкдән галдырыр

Зб 9:18 ј. һәмишәлик унудулмаз

Мс 30:9 ј. олуб оғурлуг етмәјим

Лк 4:18 ј. мүждә вермәк үчүн

2Кр 6:10 ј. амма чохларыны варландырырыг

2Кр 8:2 ј., олмаларына бахмајараг сәхавәт

2Кр 8:9 Мәсиһ уғрунузда ј. олду

ЈӨНӘЛТМӘК

Зб 32:8 сәни доғру јола ј.

Әр 10:23 Аддымларыны ј. инсанын

ЈУБАНМАГ

2Тм 4:2 бу иши ј. ет

ЈУВА

Мт 21:13 ону гулдур ј. дөндәрмисиниз

ЈУЈУЛМАГ

1Кр 6:11 Мәсиһин ады илә ј.

ЈУМАГ

Јһ 13:5 ајагларыны ј. гурулады

ЈУН

Һк 6:37 тәзә гырхылмыш ј. сәрәҹәјәм

ЈУНУС

Јн 2:1 Ј. балығын гарнында дуа едиб

ЈУСИФ

Јр 39:23 Јеһова Ј. иди

Лк 4:22 мәҝәр бу, Ј. оғлу дејил?

ЈУХУ

Вз 5:3 чохлу гајғы ј. ҝәтирир

Рм 13:11 ј. ојанмағын вахты

ЈУХУСУЗ

2Кр 6:5 ј. ҝеҹәләрдә

2Кр 11:27 ј. ҝеҹәләр кечирмишәм

ЈУШӘ

Чх 33:11 хидмәтиндә дуран Нун оғлу Ј.

ЈУШИЈЈӘ

2Пд 22:1 Ј. отуз бир ил һакимијјәт

ЈҮЗГАТ

Мт 13:8 ј. бар верди

Мр 10:30 бу дөврдә ј. артыг

ЈҮК

Зб 38:4 тәгсирләрим ағыр ј.

Зб 55:22 гајғы ј. Јеһоваја вер

Зб 68:19 һәр ҝүн ј. дашыјан Јеһоваја

Лк 11:46 бојнуна ағыр ј. гојурсунуз

Һв 15:28 үзәринизә әлавә ј. гојмајаг

Гт 6:2 бир-биринизин ј. дашыјын

Гт 6:5 һәр кәс өз ј. дашыјаҹаг

1Ск 2:6 бојнунузда ј. олуб сизи хәрҹә

Иб 12:1 һәр ҹүр ј. атаг

Вһ 2:24 бојнунуза әлавә ј. гојмурам

ЈҮКЛӘМӘК

Лк 21:34 һәјатын гајғылары илә ј.

ЈҮКСӘК ФИКИР

Гт 6:3 өзү һаггында ј. олан

К

КАЛИБ

Сј 13:30 К. ҹамааты сакитләшдирмәјә

Сј 14:24 К. башга руһ ҝөрдүм

КАМИЛ

Зб 19:7 Јеһованын гануну к.

Мт 5:48 Атаныз кими к. олмалысыныз

КАМИЛЛИК

Зб 25:21 гој к. мәни горусун

Зб 26:11 к. јолундан дөнмәрәм

Иб 2:10 әзаблар васитәсилә к. јетишдирсин

КАР

Лв 19:14 к. ләнәт охумајын

КАР ЕТМИР

Јһ 8:37 мәним сөзләрим сизә к.

КАРЛАР

Әш 35:5 к. гулаглары ешидәҹәк

Мр 7:37 О, к. гулағыны ачыр

КАСЫБ

Мс 30:8 мәни нә к. елә, нә варлы

Јһ 12:8 к. һәмишә јаныныздадыр

Гт 2:10 к. гардашлары унутмајаг

КАҺИН

Зб 110:4 Мәликсадиг тимсаллы әбәди к.

Һш 4:6 Мән дә сәни бир к. кими рәдд

Ми 3:11 к. һагг алыб өјрәдир

Мл 2:7 к. ағзы елми горумалыдыр

Һв 6:7 чохлу к. дә иман јолуна

Иб 2:17 мәрһәмәтли вә садиг баш к.

1Бт 2:9 к. тајфасы, мүгәддәс халг

Вһ 20:6 Аллаһын к. олаҹаг вә мин ил

КЕЈИМӘК

Зб 143:4 көксүмдә үрәјим к.

КЕЧӘЛ

Лв 21:5 башынызы к. етмәјин

2Пд 2:23 к., ҝет бурадан

 КЕЧИ

Мт 25:32 чобан гојунлары к. ајырдығы

КӘДӘР

Зб 38:6 к. мәни чулғајыб

2Кр 2:7 һәдсиз к. гәрг олмасын

2Кр 7:9 к. сизи төвбәјә апардығы

КӘДӘРЛӘНДИРМӘК

Зб 78:40 Ону к.

Еф 4:30 мүгәддәс руһу к.

КӘДӘРЛӘНМӘК

1Ск 4:13 диҝәрләри кими к.

КӘЛАМ

2Тм 2:15 һәгигәт к. дүзҝүн истифадә

КӘМҺӨВСӘЛӘЛИК

Мс 19:19 к. ҹәза чәкәр

КӘНАР

1Кр 5:13 к. адамлары Аллаһ мүһакимә

Кл 4:5 к. адамлара гаршы мүдрик

КӘНАРА

1Кр 4:6 јазыланлардан к. чыхма

КӘРРУБ

Јр 3:24 к. вә јанар гылынҹ гојду

Һз 28:14 мәсһ олунмуш к. идин

КӘСМӘК

Зб 44:22 к. гојун һесаб едирләр

Әш 53:7 к. апарылан гојун

КӘФФАРӘ

Лв 16:34 илдә бир дәфә к.

1Јһ 2:2 о, к. гурбаныдыр

КИН

Лв 19:18 сојдашыныза к. сахламајын

КИТАБ

Чх 32:33 онун адыны к. силәҹәјәм

Вз 12:12 чохлу к. јазмағын ахыры јохдур

Мл 3:16 хатирә к. јазылды

Һв 19:19 к. јығыб јандырды

Вһ 20:15 ады һәјат к. тапылмајан

КИФА

1Кр 15:5 К., он ики һәваријә ҝөрүндү

Гт 2:11 К. ҝәләндә тәгсирини үзүнә

КИЧИК

Әш 60:22 ән к. мин нәфәр

Зк 4:10 к. ишләрлә башланмыш ҝүнләр

КИЧИК СҮРҮ

Лк 12:32 горхма, к.

КИЧИЛТМӘК

Мт 18:4 өзүнү ушаг кими к.

КИШИ

Лв 20:13 к. киши илә јахынлыг едәрсә

КИШИБАЗЛЫГ

1Кр 6:9 нә бүтпәрәстләр, нә к.

КОБУД

Мс 15:1 к. сөз гәзәб ојадар

КОЛ

Һв 7:30 јанан к. аловунда мәләк

КОР

Јр 19:11 һамысыны к. етдиләр

Лв 19:14 к. адамын ајағынын алтына

Әш 35:5 к. ҝөзләри ачылаҹаг

Мт 15:14 онлар к. бәләдчидирләр

2Кр 4:4 аллаһы имансызларын зеһнини к.

КОРНИЛИ

Һв 10:24 К. гоһум-әгрәбасыны јығыб

КӨЗ

Рм 12:20 башына к. јығаҹагсан

КӨК

Лк 8:13 сөзү ешидиб к. атмырлар

Кл 2:7 Исада к. атыб бөјүјүн

КӨЛӘ

Јһ 8:34 һәр адам ҝүнаһын к.

КӨЛҜӘ

1См 29:15 к. кими өтүб-кечир

Зб 91:1 Гүдрәт Саһибинин к.

Кл 2:17 ҝәләҹәкдәкиләрин к.

Јг 1:17 О, к. кими дејил

КӨМӘК

Зб 46:1 дар ҝүндә к. һазырдыр

КӨМӘКСИЗ

Зб 40:17 к., фәгирәм

КӨМӘКЧИ

Јһ 14:16 башга бир к. верәҹәк

Јһ 14:26 к., јәни мүгәддәс руһ өјрәдәҹәк

КӨНҮЛ

Мс 8:30 һәр ҝүн к. шад едирдим

КӨНҮЛ ХОШЛУҒУ

1Бт 5:2 сүрүнү к. илә отарын

КӨПӘК

2Бт 2:22 к. гусдуғуна гајыдыр

КӨРПӘ

Лк 10:21 адамлардан ҝизләдиб к.

1Кр 14:20 пислијә гаршы исә к. олун

2Тм 3:15 Мүгәддәс Јазылары к. билирсән

КӨТӘК

Мс 13:24 оғлундан к. әсирҝәјән

КӨТҮК

Әш 11:1 Јәссәнин к.

Дн 4:15 к. чәмбәрләјиб

КӨҺНӘ

Әш 65:17 к. шејләр јада дүшмәјәҹәк

КУРУШ

Үз 6:3 К. Аллаһын еви һаггында

Әш 45:1 Јеһова мәсһ етдији К.

КҮЛӘК

Вз 11:4 к. бахан тохум сәпмәз

Мт 7:25 к. әсди вә евин үстүнә ҝәлди

Еф 4:14 тәлим, к. кими, ора-бура апармамалы

Вһ 7:1 јерин дөрд к. сахламышдылар

КҮЛЛИ-ИХТИЈАР

Зб 73:28 К. Јеһоваја сығындым

Һв 4:24 К. һәр шеји Сән јаратмысан

КҮНҸ

Зб 118:22 к. әсас дашы олду

КҮТ

Мр 3:5 үрәјинин к. олдуғуну ҝөрүб

КҮТЛӘ

Чх 23:2 к. гошулуб пислик етмә

Әр 8:6 һамы к. ардынҹа дүшүр

КҮТЛӘШМӘК

Мт 13:15 бу халгын үрәји к.

Иб 5:11 зеһниниз к. үчүн

КҮФР

Мр 3:29 мүгәддәс руһа гаршы

Ҝ

ҜЕН ҜӘЗМӘК

Әш 53:3 ондан ҝ.

ҜЕРИ ЧӘКИЛМӘК

Иб 10:39 биз ҝ. дејилик

ҜЕРЧӘК

Јһ 7:28 Мәни ҝөндәрән ҝ.

Јһ 17:3 әбәди һәјат Сәни, тәк ҝ. Аллаһы

ҜЕҸӘ

Зб 19:2 һәр ҝ. һикмәт ачырлар

Рм 13:12 ҝ. кечир, ҝүн јахынлашыр

ҜЕҸИКӘН

Һб 2:3 ҝ. кими ҝөрүнсә белә, ҝөзлә

ҜЕҸИКМӘЈӘҸӘК

Әш 46:13 ниҹатым ҝ.

ҜЕҸИКМӘК

Лк 12:45 нөкәр: Ағам ҝ.

2Бт 3:9 јеринә јетирмәјә ҝ.

ҜЕҸИКМӘМӘК

Һб 2:3 ҝерчәкләшәҹәк, ҝ.

ҜӘЛ

Вһ 22:17 ешидән һәр кәс ҝ. десин

ҜӘЛӘҸӘК

Мс 24:20 писин ҝ. јохдур

Һв 1:11 Иса елә дә ҝери ҝ.

ҜӘЛИН

Вһ 21:9 сәнә ҝ., Гузунун арвадыны

ҜӘЛМӘК

Әш 55:1 сусајанлар, ҝ. су кәнарына

ҜӘМИ

Јр 6:14 өзүнә ҝ. дүзәлт

ҜӘМИ ГӘЗАСЫ

2Кр 11:25 үч дәфә ҝ.

1Тм 1:19 иманлары ҝ. уғрамышдыр

ҜӘНҸ

Зб 110:3 бир јығын ҝ. ҝәләҹәк

Әр 1:7 демә ҝ.

1Тм 4:12 ҝ. олдуғуна ҝөрә

ҜӘНҸЛИК

Әј 33:25 ҝ. чағындакындан

Зб 71:17 ҝ. тәрбијә верирсән

ҜИБЈОН

Јш 9:3 Ҝ. әһалиси дә хәбәр тутду

ҜИЗЛИ

Лк 8:17 ҝ. шеј јохдур үстү ачылмасын

Вһ 2:23 ән ҝ. фикирләрини вә үрәјини

ҜИЛ

Әш 45:9 һеч ҝ. дулусчуја

Әш 64:8 биз ҝ., Сәнсә дулусчумуз

Дн 2:42 јары дәмирдән, јары ҝ.

ҜИРОВ

Мс 11:15 ҝ. бојун оланын

ҜӨЗ

Зб 115:5 [бүтләр] ҝ. вар, ҝөрә билмир

Мс 15:3 Јеһованын ҝ. һәр јерә бахыр

Мт 5:38 ҝ. әвәзинә ҝ.

Мт 6:22 ҝ. тохдурса, бәдәнин нур

1Кр 2:9 нә ҝ. ҝөрүб, нә гулаг

1Кр 12:21 ҝ. әлә: Сән мәнә лазым

1Кр 15:52 бир ан ичиндә, ҝ. гырпымында

ҜӨЗӘҜӨРҮНМӘЗ

Рм 1:20 Онун ҝ.

Иб 11:27 Ҝ. ҝөрүрмүш кими

ҜӨЗӘЛ ХӘБӘР

Әш 52:7 ҝ. мүждәләјир

ҜӨЗӘЛЛИК

Мс 6:25 ҝ. ашиг олма

Мс 31:30 ҝ. кечиб ҝедәндир

Һз 28:17 ҝ. сәни гүрурлу етди

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ

Әш 21:8 ҝ. тәрпәнмирәм

ҜӨЗЛӘ

Һб 2:3 ҝеҹикән кими ҝөрүнсә, ҝ.

ҜӨЗЛӘМӘК

Зб 37:7 Ону сәбирлә ҝ.

Ми 7:7 Аллаһы сәбирлә ҝ.

Лк 21:26 горхудан, ҝәләҹәк һадисәләри ҝ.

Рм 8:25 дөзүм ҝөстәриб ҝ.

ҜӨЗҮ ОЛМАМАГ

Чх 20:17 арвадында ҝ.

ҜӨЈ

Јһ 3:13 һеч бир инсан ҝ. чыхмајыб

2Кр 12:2 о, үчүнҹү ҝ. апарылмышды

2Бт 3:13 јени ҝ. вә јени јер

ҜӨЈ ГУРШАҒЫ

Јр 9:13 Өз ҝ. гојурам

ҜӨЈӘ ЧЫХМАГ

Јһ 3:13 һеч бир инсан ҝ.

ҜӨЈӘРЧИН

Мт 3:16 руһ ҝ. кими енир

Мт 10:16 ҝ. кими мәсум олун

ҜӨЈЛӘР

Зб 8:3 ҝ., аја, улдузлара баханда

Зб 19:1 ҝ. Аллаһын әзәмәтини бәјан едир

ҜӨЛ

Вһ 19:20 күкүрдлә јанан аловлу ҝ.

ҜӨНДӘРМӘК

Әш 6:8 кими ҝ.

 ҜӨРКӘМ

1Иш 16:7 онун ҝ. бахма

ҜӨРКӘМИ ДӘЈИШМӘК

Мт 17:2 Исанын ҝ.

ҜӨРМӘК

Јһ 14:9 мәни ҝөрән Атаны ҝ.

Кл 3:22 онлар ҝ. јох

ҜӨРМӘМӘК

Јһ 1:18 һеч ким Аллаһы ҝ.

ҜӨРҮНМӘЈӘН

2Кр 4:18 ҝ. шејләр

ҜӨСТӘРИШ

1См 15:13 Онун ҝ. әмәл

ҜӨСТӘРМӘК

Јһ 5:20 етдији һәр шеји она ҝ.

Рм 5:8 Өз мәһәббәтини ҝ.

2Кр 6:4 Аллаһын хидмәтчиләри кими ҝ.

Гт 5:25 руһун ҝ. јолла ҝедириксә

ҜҮВӘНМӘК

Зб 62:8 даим Она ҝ.

Зб 84:12 хошбәхтдир Сәнә ҝ. адам

Зб 146:3 бәшәр оғлуна ҝ.

ҜҮЗҜҮ

1Кр 13:12 санки, метал ҝ. бахыб

2Кр 3:18 ҹалалыны ҝ. кими әкс етдиририк

Јг 1:23 ҝ. өз сифәтинә бахан

ҜҮЛӘРҮЗЛӘ

2Кр 9:7 Аллаһ ҝ. верәни севир

ҜҮЛМӘК

Јр 18:13 нәјә ҝөрә Сара ҝ.?

Зб 2:4 тахты ҝөјләрдә олан ҝ.

Мс 14:13 һәрдән ҝ. дә инсанын гәлби ағлар