Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 36:1—38

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраил дағлары барәдә пејғәмбәрлик (1—15)

  • Исраилин бәрпасы (16—38)

    • «Улу адымын мүгәддәслијини ҝөстәрәҹәјәм» (23)

    • Өлкә Әдән бағы кими олаҹаг 35)

36  «Сән исә, еј бәни-адәм, Исраил дағлары барәдә пејғәмбәрлик едиб де: “Еј Исраил дағлары, Јеһованы динләјин.  Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү будур: “Дүшмәнләр әлејһинизә дејир: “Һә, гәдим зирвәләри әлә кечиртдик!”+  Пејғәмбәрлик едиб сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Сизи виранә гојуб һәр тәрәфдән үстүнүзә һүҹум чәкдиләр ки, башга халглар сизә саһиб олсун. Дилә-дишә дүшмүсүнүз, шәрләнирсиниз.+  Одур ки, еј Исраил дағлары, Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзүнү динләјин. Күлли-Ихтијар Јеһованын дағлара, тәпәләрә, чајлара, дәрәләрә, виранәликләрә+, әтраф халглар тәрәфиндән гарәт олунмуш, ҝүлүш һәдәфинә чеврилмиш бош шәһәрләрә сөзү будур.+  Күлли-Ихтијар Јеһова онлара дејир: “Башга халглара вә Әдума гызғын гәзәбимлә+ сөзүмү дејәҹәјәм. Онлар Мәним торпағыма ҝүлә-ҝүлә, кинајә едәрәк+ саһиб чыхдылар, өрүшләрини әлә кечирмәк, мәмләкәти талан етмәк истәдиләр”.+  Исраил өлкәси барәдә пејғәмбәрлик едиб дағлара, тәпәләрә, чајлара, дәрәләрә сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Халглар сизи алчалтдығы үчүн гызғын гәзәбимлә данышаҹағам”.+  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Әлими галдырыб анд ичирәм ки, әтраф халглар рүсвај олаҹаг.+  Сизсә, Исраил дағлары, гол-будаг атаҹагсыныз, халгым Исраил үчүн бар-бәһәр ҝәтирәҹәксиниз,+ чүнки онлар тезликлә гајыдаҹаглар.  Мән сизинләјәм, үзүмү сизә сары чевирәҹәјәм. Торпағыныз шумланыб әкиләҹәк. 10  Халгынызы артыраҹағам, бүтүн Исраил әһлини чохалдаҹағам. Шәһәрләр мәскунлашаҹаг,+ харабалыглар абад едиләҹәк.+ 11  Бәли, Мән сизин халгынызы, мал-һејванынызы чохалдаҹағам.+ Онлар артдыгҹа артаҹаг. Кечмишдә олдуғу кими, сизи мәскун едәҹәјәм,+ әввәлкиндән дә фираван олаҹагсыныз.+ Онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһовајам.+ 12  Еј Исраил дағлары, халгым Исраили сиздә мәскун едәҹәјәм, онларын мүлкү, онларын мирасы олаҹагсыныз.+ Бир дә онлары өвладсыз гојмајаҹагсыныз”».+ 13  «Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: “Онлар сизи “инсанларын башыны јејән, халгларыны өвладсыз гојан торпаг” адландырырлар. 14  Амма индән белә инсанларын башыны јемәјәҹәксиниз, халгларынызы өвладсыз гојмајаҹагсыныз, — бәјан едир Күлли-Ихтијар Јеһова. — 15  Артыг сизи халгларын тәһгиринә мүбтәла етмәјәҹәјәм, инсанларын тәнә һәдәфи олмајаҹагсыныз,+ бир дә халгларынызы бүдрәтмәјәҹәксиниз”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир». 16  Јенә мәнә Јеһованын сөзү назил олду: 17  «Еј бәни-адәм, Исраил еви өз торпағында јашајанда өз јоллары, әмәлләри илә торпағы мурдарлады.+ Мәним ҝөзүмдә онларын јоллары ајбашы мурдарлығы кими иди.+ 18  Онлар өлкәни гана бәләмишдиләр,+ ијрәнҹ бүтләри илә өлкәни мурдар етмишдиләр.+ Буна ҝөрә гәзәбими онларын үстүнә төкдүм. 19  Онлары халглар арасына сәпәләдим, өлкәләрә пәрән-пәрән салдым,+ јолларына, әмәлләринә ҝөрә һөкм чыхардым. 20  Лакин онлар о халгларын јанына ҝедәндә халглар: “Бахын, бу, Јеһованын халгыдыр! Онлар јурд-јуваларындан дидәрҝин дүшүб” — дејәрәк мүгәддәс адыма ләкә вурдулар.+ 21  Буна ҝөрә Исраил евинин ҝетдији һәр јердә онун халглар арасында ләкәләдији мүгәддәс адымын мүдафиәсинә галхаҹағам».+ 22  «Буна ҝөрә дә Исраил евинә сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Еј Исраил еви, буну сизә ҝөрә јох, ҝетдијиниз јерләрдә ләкәләдијиниз мүгәддәс адыма ҝөрә едирәм.+ 23  Халглар ичиндә ләкәләнән, ләкә јахдығыныз улу адымын мүгәддәслијини ҝөстәрәҹәјәм.+ Халгларын ҝөзү гаршысында, сизин аранызда мүгәддәслијими ҝөстәрәндә биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам,+ — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — 24  Сизи халглар арасындан, өлкәләр ичиндән јығыб мәмләкәтинизә гајтараҹағам.+ 25  Үстүнүзә тәмиз су чиләјәҹәјәм, тәмиз олаҹагсыныз.+ Сизи натәмизлијиниздән+, ијрәнҹ бүтләриниздән+ тәмизләјәҹәјәм. 26  Сизә јени үрәк верәҹәјәм,+ дахилинизә јени руһ үфүрәҹәјәм.+ Көксүнүздән даш үрәји+ чыхарыб, әтдән бир үрәк* гојаҹағам. 27  Дахилинизә руһуму үфүрәҹәјәм, елә едәҹәјәм ки, ганунларымла јашајасыныз.+ Сиз дә Мәним һөкмләримә табе олаҹагсыныз. 28  Онда ата-бабаларыныза вердијим өлкәдә јашајаҹаг, Мәним халгым олаҹагсыныз. Мән исә сизин Аллаһыныз олаҹағам.+ 29  Мән сизи бүтүн мурдарлыглардан тәмизләјәҹәјәм. Тахыла әмр едиб ону чохалдаҹағам, үстүнүзә гытлыг ҝөндәрмәјәҹәјәм.+ 30  Ағаҹларын бәһрәсини, тарлаларын мәһсулуну бол едәҹәјәм ки, бир дә һеч вахт аҹлыг чәкиб халглар арасында рүсвај олмајасыныз.+ 31  Онда пис әмәлләринизи, мәнфур ишләринизи јада салыб тәгсиринизә, ијрәнҹ әмәлләринизә ҝөрә өзүнүздән ијрәнәҹәксиниз.+ 32  Амма билин вә аҝаһ олун: буну сизә ҝөрә етмирәм,+ — дејә Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. — Әслиндә, сиз әмәлләринизә ҝөрә утаныб, јерә ҝирмәлисиниз, еј Исраил әһли”. 33  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Сизи бүтүн ҝүнаһларыныздан тәмизләдијим ҝүн шәһәрләринизи адамларла долдураҹағам,+ хараба јерләринизи абад едәҹәјәм.+ 34  Ҝәлиб-ҝедәнләрин хараба ҝөрдүјү торпаг беҹәриләҹәк. 35  Һамы дејәҹәк: “Харабалыглар Әдән бағына+ чеврилиб, виранә, кимсәсиз галмыш, тар-мар едилмиш шәһәрләр гала-шәһәр олуб, орада адамлар сакин олуб”.+ 36  Әтрафыныздакы халглар биләҹәкләр ки, тар-мар олмуш јери Мән Јеһова бәрпа етмишәм, хараба јери Мән беҹәрмишәм. Мән Јеһова дедим, дедијими дә етдим”.+ 37  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Исраил евинин Мәндән буну тәвәгге етмәсинә изин верәҹәјәм: әһалисини сүрү кими чохалдаҹағам. 38  Бајрам вахты+ Јерусәлимин күчәләрини ҹамаат*, мүгәддәсләр издиһамы неҹә долдурурса, хараба галмыш шәһәрләр дә инсанларла елә долаҹаг.+ Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам”».

Һашијәләр

Јәни Аллаһын бујругларына бојун әјән үрәк.
Диҝәр вариант: гурбанлыг гојун сүрүләри.