Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 22:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ганлар ахыдан Јерусәлим (1—16)

  • Исраил зибил кимидир (17—22)

  • Ҹамаата вә башчылара гаршы иттиһам (23—31)

22  Күлли-Ихтијар Јеһованын сөзү јенә мәнә назил олду:  «Еј бәни-адәм, ганлар ахыдан шәһәрә+ чыхардығым һөкмләри чатдырмаға, бүтүн ијрәнҹ әмәлләриндән+ ону аҝаһ етмәјә һазырсанмы?  Сөјлә ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Еј ијрәнҹ бүтләр дүзәлдиб өзүнү мурдарлајан,+ ганлар ахыдан шәһәр,+ сәнин вахтын чатыб!+  Төкдүјүн ганлар сәнин әлләрини ҝүнаһа булајыб,+ ијрәнҹ бүтләрин сәни мурдарлајыб.+ Өзүн өз сонуну тезләшдирдин. Өмрүнүн ахыры чатыб. Буна ҝөрә дә сәни халгларын ҝөзүндә рүсвај едәҹәјәм, бүтүн өлкәләр сәни мәсхәрәјә гојаҹаг.+  Јахын-узаг елләр сәнә ришхәнд едәҹәк,+ сән, еј ады ләкәләнмиш тәлатүмләр шәһәри!  Сәндә јашајан Исраил башчыларынын һәр бири вәзифәсиндән истифадә едиб ганлар ахыдыр.+  Сәнин сакинләрин ата-ана танымыр,+ гәрибләри алдадыр, јетимләрин, дулларын һаггыны тапдалајыр”».+  «“Сән Мәнә мәхсус мүгәддәс јерләрә һәгарәтлә јанашырсан, шәнбә ҝүнләрими һеч јеринә гојурсан.+  Сәнин ичиндә гана сусајан бөһтанчылар јашајыр.+ Онлар сәнин дағларында бүтләрә ҝәтирилән гурбанлар јејирләр, рәзиллик едирләр.+ 10  Сәнин сакинләрин аталарынын јатағыны ләкәләјир,+ ајбашы олан гадынла јатырлар.+ 11  Бири өз гоншусунун арвады илә позғунлуг едир,+ о бири алчаглыг едиб ҝәлинини ләкәләјир,+ диҝәри өз баҹысынын, атасынын гызынын намусуна тохунур.+ 12  Сәндә рүшвәт алыб ган төкүрләр.+ Сән сәләмлә,+ мүамилә илә борҹ верирсән, зорла гоншуларынын әлиндән пулларыны алырсан.+ Бәли, сән Мәни тамам јаддан чыхармысан”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. 13  “Будур, сәндәки һарам ҝәлирдән, төкүлән ганлардан икраһ едирәм. 14  Ҝөрәсән, сәнә гаршы өлчү ҝөтүрдүјүм ҝүн дә белә ҹәсарәтли, голузорлу олаҹагсан?+ Мән Јеһова буну дејирәм, дедијими дә едәҹәјәм. 15  Сәни халгларын арасына сәпәләјәҹәјәм, өлкәләрә пәрән-пәрән салаҹағам,+ мурдар һәрәкәтләринә сон гојаҹағам.+ 16  Халгларын ҝөзүндә хар олаҹагсан, онда биләҹәксән ки, Мән Јеһовајам”».+ 17  Мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду: 18  «Еј бәни-адәм, Исраил әһли Мәним ҝөзүмдә зир-зибилә* дөнүб, һамысы собаја гојулан мис, галај, дәмир, гурғушун кимидир. Ҝүмүшдән чыхан зир-зибилә дөнүбләр.+ 19  Одур ки, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Мадам ки һамыныз зибил кими олмусунуз,+ сизи Јерусәлимә топлајаҹағам, 20  ҝүмүшү, миси, дәмири, гурғушуну вә галајы собаја јығдыглары кими, оду үфүрүб онлары әритдикләри кими, Мән дә сизи гејз-гәзәблә бир јерә топлајаҹағам, оду үфүрүб алышдыраҹағам, сизи әридәҹәјәм.+ 21  Бәли, сизи бир јерә јығыб үстүнүзә гәзәбимин атәшини пүскүрәҹәјәм,+ һамыныз шәһәрин ичиндә әријәҹәксиниз.+ 22  Ҝүмүш собада неҹә әријирсә, сиз дә орада елә әријәҹәксиниз, онда биләҹәксиниз ки, Мән Јеһова гәзәбими үстүнүзә јағдырмышам”». 23  Јенидән мәнә Јеһованын сөзү назил олду: 24  «Еј бәни-адәм, она белә де: “Сән елә бир јерсән ки, гәзәб ҝүнүндә нә тәмизләнәҹәксән, нә дә үстүнә јағыш јағаҹаг. 25  Онун пејғәмбәрләри орада фитнә гурурлар,+ нәрә чәкиб шикарыны парчалајан аслан кими+ инсанлары ашырырлар. Хәзинәләр, ҹаваһирләр әлә кечирирләр, шәһәрдәки гадынлары дул гојурлар. 26  Каһинләри ганунларымы позур,+ Мәнә мәхсус мүгәддәс јерләри мурдарлајырлар.+ Мүгәддәс шејлә ади шеј арасында һеч бир фәрг гојмурлар.+ Пак нәдир, мурдар нәдир ҹамаата өјрәтмирләр,+ шәнбәләримә риајәт етмирләр. Мәнә күфр едирләр. 27  Әјанлары шикары дидиб-парчалајан ҹанавар кимидир, һарам ҝәлир әлдә етмәк үчүн ганлар төкүб ҹанлар алырлар.+ 28  Пејғәмбәрләри исә ишләринин үстүнү малалајыр, бош вәһјләр алыр, јаландан фал ачырлар,+ Мән Јеһова һеч нә демәдијим һалда, “Күлли-Ихтијар Јеһова белә-белә дејир” сөјләјирләр. 29  Өлкәнин ҹамааты бир-биринә кәләк ҝәлир, сојғунчулуг едир,+ имкансыза, јохсула зүлм едир, јаделлини алдадыр, һаггыны тапдалајыр”. 30  “Онларын арасында бир адам ахтардым ки, шәһәр диварыны тәмир етсин, ја да өлкә дармадағын едилмәсин дејә, Мәним һүзурума чыхыб дивардакы јарыгларда дурсун,+ амма әфсус ки, тапа билмәдим. 31  Одур ки, онлары һиддәтимә туш едәҹәјәм, гәзәбимин атәши илә онлары мәһв едәҹәјәм, әмәлләринин нәтиҹәсини габагларына чыхараҹағам”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир».

Һашијәләр

Һәрфән: посаја (филиз әридиләндә ајрылан галыг).