Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 23:1—49

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ики хәјанәткар баҹы (1—49)

    • Өһла вә Ашшур (5—10)

    • Өһлүба, Бабил вә Мисир (11—35)

    • Ики баҹынын ҹәзасы (36—49)

23  Јенә Јеһованын сөзү мәнә назил олду:  «Динлә, еј бәни-адәм: бир ананын гарнындан чыхан ики гыз вар иди.+  Һәлә ҝәнҹ икән онлар Мисирдә фаһишәлик етмәјә башладылар.+ Орада онларын дөшләрини сыхдылар, бакирә синәләрини әлләдиләр.  Бөјүјүн ады Өһла*, баҹысынын исә ады Өһлүба* иди. Онлар Мәним олдулар, оғуллар, гызлар дүнјаја ҝәтирдиләр. Кимликләринә ҝәлинҹә, Өһла Сәмәријјәдир,+ Өһлүба исә Јерусәлим.  Өһла һәлә Мәним икән фаһишәлик етмәјә башлады.+ О, өз мәшугларындан, гоншулары ашшурлулардан+ өтрү шәһвәтлә алышыб јанырды.+  Онларын һамысы ҝөј гијафәли валиләр, сәрдарлар, ат белиндә чапан јарашыглы ҹаванлар иди.  О, Ашшурун сај-сечмә оғуллары илә фаһишәлик едир, шәһвәтлә јандығы кәсләрин ијрәнҹ бүтләри илә өзүнү мурдарлајырды.+  Бу гадын Мисирдә гуршандығы фаһишәликдән әл чәкмәди. Онлар ҝәнҹлијиндә онунла јатыб бакирә дөшләрини әлләјир, шәһвәтләрини онунла јатырырдылар.+  Буна ҝөрә ону мәшугларынын, шәһвәтлә алышыб-јандығы Ашшур оғулларынын+ әлинә вердим. 10  Онлар ону лүтләдиләр,+ оғул-гызларыны әлиндән алдылар,+ өзүнү дә гылынҹдан кечирдиләр. О, гадынлар арасында пис ад газанды, онлар да ҹәзасыны вердиләр. 11  Буну ҝөрән баҹысы Өһлүбанын шәһвәти онункундан да бетәр ҹошду. О, баҹысындан да бетәр фаһишә олду.+ 12  Гоншусу Ашшур оғулларындан өтрү алышыб-јанырды,+ о вали вә сәрдарлардан, дәбдәбәјлә ҝејинмиш о ҹаван сүвариләрдән өтрү. 13  Бу да өзүнү мурдарлајанда баша дүшдүм ки, икиси дә бир јуванын гушудур.+ 14  Амма о, фаһишәлијини ҝет-ҝедә артырырды. Диварда ојулмуш киши рәсмләрини, кәлданиләрин гырмызы тәсвирләрини, 15  бели гуршаглы, чалмасы јелләнән, дөјүшчү ҝөркәмли кишиләрин, кәлданиләрин өлкәсиндә доғулан бабиллиләрин рәсмләрини 16  ҝөрәр-ҝөрмәз еһтирасдан алышыб-јанды, онларын јанына, Кәлдан өлкәсинә гасидләр ҝөндәрди.+ 17  Бабил оғуллары ҝәлиб онун ешг јатағына ҝирир, шәһвәтләрилә ону мурдарлајырдылар. Мурдарланандан сонра исә о ијрәниб онлардан үз дөндәрди. 18  О, һәјасызҹасына фаһишәлик етмәјә, ејиб јерләрини ачмаға башлајанда+ Мән баҹысындан ијрәндијим кими, ондан да ијрәниб үз дөндәрдим.+ 19  О, ҝәнҹлик илләрини, Мисирдә фаһишәлик етдији вахтлары јада салыр, фаһишәлијини бирә-беш артырырды.+ 20  Ҹинсијјәт үзвү ешшәјинки кими, тәнасүл үзвү ајғырынкы кими олан кишиләрин ҹаријәләритәк онлардан өтрү еһтирасдан јанырды. 21  Сән ҝәнҹлик чағында Мисирдә етдијин позғунлуғун,+ дөшләрини, бакирә синәни әлләдикләри вахтларын һәсрәтини чәкирдин.+ 22  Буна ҝөрә, еј Өһлүба, Күлли-Ихтијар Јеһованын сәнә сөзү будур: “Ијрәниб үз дөндәрдијин ојнашларыны гызышдырыб һәр тәрәфдән үстүнә салаҹағам+ — 23  Бабил оғулларыны,+ бүтүн кәлданиләри,+ Пугуд,+ Шоһа, Гоһа ҹамаатыны, бүтүн Ашшур оғулларыны. Онларын һамысы јарашыглы ҹаванлар, валиләр, сәрдарлар, дөјүшчүләр, сүвариләр, сај-сечмә адамлардыр. 24  Ҹәнҝ арабаларынын сәси илә, тәкәрләриндән чыхан ҝурулту илә, нәһәнҝ гошунларла, бөјүк вә кичик галханла, дәбилгә илә үстүнә һәмлә едәҹәкләр. Һәр тәрәфдән сәни әһатә едәҹәкләр. Сәни мүһакимә етмәк ихтијарыны онлара верәҹәјәм. Сәни өз билдикләри кими ҹәзаландыраҹаглар.+ 25  Гәзәбим сәни јахалајаҹаг, онлар сәнә рәһм етмәјәҹәкләр. Бурнуну, гулагларыны кәсәҹәкләр, сағ галанларыны гылынҹла доғрајаҹаглар. Оғул-гызларыны тутуб апараҹаг, сағ галанларыны одда јандыраҹаглар.+ 26  Палтарларыны сојундураҹаглар,+ ләл-ҹәваһиратыны ҝөтүрәҹәкләр.+ 27  Позғунлуғуна, Мисирдә тәмәлини гојдуғун фаһишәлијинә+ сон гојаҹағам.+ Ҝөзләрин даһа онлара бахмајаҹаг, даһа һеч вахт Мисири јадына салмајаҹагсан”. 28  Күлли-Ихтијар Јеһова белә бәјан едир: “Аз галыб, тезликлә сәни нифрәт етдијин, ијрәниб үз дөндәрдијин адамларын әлинә верәҹәјәм.+ 29  Сәнинлә амансызҹасына давранаҹаглар. Ағыр зәһмәтлә газандығын һәр шеји әлиндән алаҹаглар.+ Сәни лүт-үрјан гојаҹаглар. Беләҹә, әхлагсызлығынын, позғунлуғунун, фаһишәлијинин үстү ачылаҹаг.+ 30  Бүтүн бунлар ондан өтрү башына ҝәләҹәк ки, сән фаһишә кими башга халгларын далынҹа дүшдүн,+ онларын ијрәнҹ бүтләри илә өзүнү мурдарладын.+ 31  Сән дә баҹын ҝедән јолун јолчусу олдун.+ Одур ки, онун ҹамыны сәнин әлинә верәҹәјәм”.+ 32  Күлли-Ихтијар Јеһова белә бәјан едир: “Баҹынын дәрин вә ҝениш ҹамындан ичәҹәксән.+Истеһза вә лағ-лаға һәдәфинә чевриләҹәксән, чүнки ҹам ағзынадәк онларла долудур.+ 33  Баҹын Сәмәријјәнин дәһшәт ҹамындан,Виранәлик ҹамындан ичибСәрхош олаҹагсан, гәм-кәдәрә батаҹагсан. 34  Ону дибинә кими ичәҹәксән,+ ҝил гырыгларыны ҝәмирәҹәксән,Дәрддән синәни ҹыраҹагсан. Буну Мән сәнә дејирәм, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир”. 35  Беләликлә, Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: “Мәни унутдуғун үчүн, Мәни һеч јеринә гојдуғун үчүн+ позғунлуғунун вә фаһишәлијинин алтыны чәкәҹәксән”». 36  Сонра Јеһова мәнә деди: «Бәни-адәм, Өһла илә Өһлүбаја+ чыхарылан һөкмү елан етмәјә, ијрәнҹ әмәлләринә ҝөрә онлары иттиһам еләмәјә һазырсанмы? 37  Онлар зинакар гадынлардыр.+ Әлләри гана батыб. Ијрәнҹ бүтләрилә зина етмәләри бәс дејил, һәлә Мәнә доғдуглары оғуллары да одда јандырыб бүтләринә јем етдиләр.+ 38  Бу, азмыш кими, Мәнә бир јара да вурдулар, һәмин ҝүн мүгәддәс мәканымы мурдарладылар. Шәнбәләрими һеч-пуч етдиләр. 39  Оғулларыны ијрәнҹ бүтләринә гурбан ҝәтирдикләри+ ҝүн мүгәддәс мәканыма ајаг басыб ораны мурдарладылар.+ Ҝөр Мәним евимдә нәләр етдиләр! 40  Онлар һәтта узаг елләрдә јашајан кишиләрин далынҹа гасидләр ҝөндәрдиләр.+ Онлар јолда икән сән* јујундун, ҝөзләрини бојадын, бәр-бәзәјини тахдын.+ 41  Гаршысында сүфрә ачылмыш+ ҝөзәл тахтда отурдун.+ Мәним бухуруму,+ јағымы сүфрәјә гојдун.+ 42  Орадан бир дәстә аваранын сәси ҝәлирди. Араларында сәһрадан јығыб ҝәтирилмиш әјјашлар да вар иди. Онлар бу гадынларын биләкләринә биләрзик тахыр, башларына јарашыглы таҹлар гојурдулар. 43  Сонра Мән зина етмәкдән ҹанында тагәт галмамыш бу гадын һаггында белә дедим: “О, фаһишәлијиндән әл чәкән дејил”. 44  Беләҹә, онун јанына фаһишә јанына ҝәлән кими ҝәлирдиләр. Бәли, бу позғунларын, Өһла вә Өһлүбанын јанына бу ҹүр ҝәлиб-ҝедирдиләр. 45  Лакин салеһ адамлар позғунлуғуна, ган төкдүјүнә ҝөрә ону мүһакимә едиб лајигли ҹәзасыны верәҹәкләр.+ Чүнки онлар зинакар гадынлардыр, әлләри ган ичиндәдир.+ 46  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Онларын үстүнә орду ҝәтириләҹәк. Дәһшәтли һала дүшәҹәкләр, вар-јохлары талан едиләҹәк.+ 47  Онлары дашгалаг едәҹәк,+ гылынҹла доғрајаҹаглар. Оғул-гызларыны өлдүрәҹәк,+ евләринә од вураҹаглар.+ 48  Мән өлкәдәки позғунлуға сон гојаҹағам. Галан гадынлар бундан өзләринә ибрәт ҝөтүрәҹәк, еләдијиниз позғунлуғу тәкрарламајаҹаглар.+ 49  Онлар позғунлуғунуза, ијрәнҹ бүтләринизлә етдијиниз ҝүнаһлара ҝөрә дәрсинизи верәҹәкләр. Онда биләҹәксиниз ки, Мән Күлли-Ихтијар Јеһовајам”».+

Һашијәләр

Мәнасы: онун чадыры.
Мәнасы: чадырым ондадыр.
Ибрани мәтниндә әвәзлијин гадын ҹинсиндә, икинҹи шәхсин тәкиндә ишләнмәси еһтимал ки, баҹыларын биринә, Өһлүбаја мүраҹиәт едилдијини ҝөстәрир.