Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 43:1—27

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәбәд Јеһованын ҹалалы илә долур (1—12)

  • Гурбанҝаһ (13—27)

43  Сонра о, мәни шәргә бахан дарвазаја апарды.+  Ҝөрдүм ки, шәргдән Исраилин Аллаһынын ҹалалы ҝәлир.+ Онун сәси ҝур-ҝур ахан суларын сәсинә бәнзәјирди,+ ҹалалындан јер үзү бәрг вурурду.+  Ҝөрдүкләрим мән* шәһәри мәһв етмәјә ҝәләндә мәнә назил олан ҝөрүнтүнү хатырладырды, Кәбәр чајынын јанында ҝөрдүкләримә охшајырды.+ Онда мән үзүстә јерә дөшәндим.  Сонра Јеһованын ҹалалы шәргә бахан дарвазадан мәбәдә ҝирди.+  Руһ мәни јухары галдырыб ичәри һәјәтә ҝәтирди. Ҝөрдүм ки, мәбәд Јеһованын ҹалалы илә долуб.+  Сонра кимсә мәбәддән мәнимлә данышмаға башлады. Адам јахынлашыб јанымда дурду.+  Аллаһ мәнә деди: «Еј бәни-адәм, бура тахтымы+ гурдуғум, ајағымы+ гојдуғум јердир. Исраил халгы арасында әбәдилик бурада јашајаҹағам.+ Исраил еви артыг нә өзләринин, нә дә падшаһларынын хәјанәти* илә, өлән падшаһларынын ҹәсәдләри илә мүгәддәс адыма ләкә ҝәтирмәјәҹәк.+  Онлар кандарларыны евимин кандарынын јанына, јан тахталарыны евимин јан тахтасынын јанына гојурлар, арамызда јалныз бир дивар вар.+ Ијрәнҹ әмәлләри илә мүгәддәс адыма ләкә ҝәтирдиләр, Мән дә гәзәбләниб онлары мәһв етдим.+  Гој инди өз хәјанәтләрини вә падшаһларынын ҹәсәдләрини Мәндән узаг етсинләр. Онда әбәдијјән онларын арасында јашајарам.+ 10  Еј бәни-адәм, Исраил әһлинә мәбәди тәсвир ет ки,+ ҝүнаһларына ҝөрә хәҹаләт чәксинләр.+ Гој мәбәдин лајиһәсини өјрәнсинләр. 11  Әҝәр тутдуглары бүтүн әмәлләрдән утансалар, онларын ҝөзү габағында мәбәдин тәсвирини чәк, онун гурулушуну, ҝириш вә чыхышларыны ҝөстәр.+ Онлара мәбәдлә бағлы бүтүн ганунлары билдир ки, онун там тәсвиринә вә ганунларына диггәт јетириб һәр шеји олдуғу кими јеринә јетирсинләр.+ 12  Мәбәдлә бағлы ганун будур: дағын башындакы бүтүн әрази сон дәрәҹә мүгәддәс јердир.+ Бу, мәбәдлә бағлы ганундур. 13  Гурбанҝаһын гулаҹла өлчүсү беләдир+ (һәр гулаҹ дөрд бармаг артыгдыр)*: бүнөврәнин һүндүрлүјү 1 гулаҹ, ени 1 гулаҹ, әтрафындакы чыхынты 1 гарышдыр*. Гурбанҝаһын бүнөврәси беләдир. 14  Бүнөврәдән алт сәкинин үстүнә кими һүндүрлүк 2 гулаҹ, ен 1 гулаҹдыр. Кичик сәкидән бөјүк сәкинин үстүнә кими һүндүрлүк 4 гулаҹ, ен 1 гулаҹдыр. 15  Гурбанҝаһын оҹағынын һүндүрлүјү 4 гулаҹдыр. Гурбанҝаһын оҹаг һиссәсиндән јухарыја доғру дөрд бујнуз чыхыр.+ 16  Оҹаг дөрдбуҹаглыдыр, узунлуғу вә ени 12 гулаҹдыр.+ 17  Сәкинин дөрд тәрәфинин узунлуғу вә ени 14 гулаҹдыр, әтрафындакы чыхынты јарым гулаҹ, бүнөврәси һәр тәрәфдән 1 гулаҹдыр. Пилләләри шәргә бахыр». 18  О, сонра мәнә деди ки, еј бәни-адәм, Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: «Гурбанҝаһ тикиләндә бу ҝөстәришләрә риајәт един ки, јандырма гурбанлары тәгдим етмәк вә гурбанҝаһын үзәринә ган чиләмәк мүмкүн олсун».+ 19  Күлли-Ихтијар Јеһова дејир: «Ҝүнаһ гурбаны+ кими нахырдан бир ҹаван буға ҝөтүр, Садығын нәслиндән+ олуб һүзурумда хидмәт едән лавили каһинләрә вер. 20  Гандан бир аз ҝөтүрүб гурбанҝаһын дөрд бујнузуна, сәкинин дөрд күнҹүнә вә әтрафындакы чыхынтыја чәк. Беләҹә, гурбанҝаһы пак едиб, онун үчүн кәффарә вер.+ 21  Сонра ҝүнаһ гурбаны олан ҹаван буғаны ҝөтүр. Гој ону мәбәдин тәјин олунмуш јериндә, мүгәддәс мәкандан кәнарда јандырсынлар.+ 22  Икинҹи ҝүн ҝүнаһ гурбаны олараг сағлам тәкә тәгдим ет. Гој гурбанҝаһы ҹаван буға илә пак етдикләри кими, тәкә илә дә пак етсинләр». 23  «Гурбанҝаһы паклајыб гуртарандан сонра нахырдан сағлам бир ҹаван буға вә сүрүдән сағлам бир гоч ҝөтүрүб 24  Јеһованын өнүнә ҝәтирәрсән. Каһинләр онларын үстүнә дуз+ сәпиб онлары Јеһоваја јандырма гурбаны кими тәгдим етмәлидирләр. 25  Једди ҝүн әрзиндә һәр ҝүн ҝүнаһ гурбаны олараг тәкә ҝәтирәрсән,+ һабелә, нахырдан бир ҹаван буға вә сүрүдән бир гоч тәгдим едәрсән. Һејванлар гүсурсуз олмалыдыр. 26  Једди ҝүн әрзиндә гурбанҝаһ үчүн кәффарә верилмәли вә о пак едилмәлидир. Бундан сонра гурбанҝаһдан истифадә етмәк олар. 27  Бу ҝүнләр баша чатандан сонра, сәккизинҹи ҝүндән+ башлајараг, каһинләр сизин јандырма гурбанларынызы вә үнсијјәт гурбанларынызы гурбанҝаһда тәгдим едәҹәкләр. Мән дә сиздән разы галаҹағам»,+ — дејә бәјан едир Күлли-Ихтијар Јеһова.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: о.
Јахуд зина етмәләри.
Бурада сөһбәт узун гулаҹдан ҝедир. Б14 әлавәсинә бах.
Гарыш тәх. 22,2 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.