Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 32:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Фирон вә Мисирдән өтрү ағы (1—16)

  • Мисирин сүннәтсизләрлә дәфни (17—32)

32  Он икинҹи илин он икинҹи ајынын биринҹи ҝүнүндә мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду:  «Еј бәни-адәм, Мисир һөкмдары фирон барәдә ағы оху вә она сөјлә:“Сән халглар арасында ҝүҹлү ҝәнҹ аслан идин,Амма сәсин кәсилди. Сән дәниз әждаһасына+ бәнзәјирдин, чајлары чалхалајырдын,Сулары ајагларынла буландырырдын, чајларын сујуну чиркләндирирдин”.   Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Халглары топлајаҹағам, үстүнә торуму атаҹаглар,Торумла сәни јахалајаҹаглар.   Сәни гуруја атаҹағам,Чөл-бијабанда бурахыб ҝедәҹәјәм. Бүтүн ҝөј гушларыны үстүнә салаҹағам.Јерин бүтүн вәһши һејванларыны сәнин әтинлә дојураҹағам.+   Ҹисмини тикә-парча едиб дағлара сәпәләјәҹәјәм,Дәрәләри ҹәсәдинин галыглары илә долдураҹағам.+   Мән торпағы шораланан ганынла сулајаҹағам, ган дағлара галхаҹаг,Чајлар гана бојанаҹаг”.   “Сәни мәһв едәндә ҝөјүн үзүнә өртүк чәкәҹәјәм, улдузларын ишығыны сөндүрәҹәјәм, Ҝүнәши булудларын архасында ҝизләдәҹәјәм,Ај нуруну сачмајаҹаг.+   Ҝөјдә парлајан бүтүн сәма ҹисимләрини сәнә ҝөрә зүлмәтә гәрг едәҹәјәм,Өлкәни гаты гаранлыг бүрүјәҹәк”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир.   “Мән сәнин тәбәәләрини халглара әсир едәндә,Танымадығын өлкәләрә ҝөндәрәндә нечә-нечә халгын ҹанына вәлвәлә дүшәҹәк.+ 10  Нечә-нечә халгы сарсыдаҹағам,Һөкмдарларынын өнүндә гылынҹ ојнаданда горхудан әсим-әсим әсәҹәкләр. Сүгут едәҹәјин ҝүнҸанынын горхусундан һәр кәсин диши-дишинә дәјәҹәк”. 11  Күлли-Ихтијар Јеһова белә дејир: “Бабил падшаһы үстүнүзә гылынҹ чәкәҹәк.+ 12  Ҹәми адамларыны ҹәнҝавәрләрин,Халгларын ән амансыз дөјүшчүләринин гылынҹына јем едәҹәјәм.+ Онлар Мисирин ифтихарыны ајаглар алтына атаҹаглар, сакинләрини гыраҹаглар.+ 13  Һејванларыны бол сулар кәнарында тәләф едәҹәјәм,+Бир дә нә инсан ајағы, нә дә һејван дырнағы сулары буландырмајаҹаг”.+ 14  Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир: “О вахт Мән онларын суларыны дурулдаҹағам,Чајлары јағ кими сүзүләҹәк”. 15  “Мисири чөл-бијабана, варындан, јохундан мәһрум олмуш өлкәјә чевирәҹәјәм,+Сакинләрини гыраҹағам,Онда биләҹәкләр ки, Мән Јеһовајам.+ 16  Бу, ағыдыр, һамы бу ағыны охујаҹаг.Халгларын гыз-гадынлары Мисир үчүн, Онун бүтүн халгы үчүн бу ағыны дејәҹәк”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир». 17  Он икинҹи ил, ајын он бешинҹи ҝүнүндә* мәнә јенә Јеһованын сөзү назил олду: 18  «Еј бәни-адәм, Мисир халгындан өтрү ағла, онун вә гүдрәтли халгларын адамларынын чухура* ҝедәнләрлә бәрабәр јерин алтына ҝөмүләҹәјини ҹар чәк. 19  “Ҝөзәлликдә кимдән үстүнсән? Јерин дибинә ҝир, сүннәтсизләрлә јан-јана узан!” 20  “Мисирлиләр гылынҹдан кечириләнләрин јанында сәрилиб галаҹаглар.+ Мисир гылынҹын ағзына верилиб. Ону халгы илә бәрабәр сүрүјүн. 21  Ҹәнҝавәрләр Мәзарын* дибиндән фирону вә она арха оланлары сәсләјәҹәк. Онлар гылынҹдан кечирилиб јерин алтына енәҹәкләр, сүннәтсизләр кими ујујаҹаглар. 22  Ашшур бүтүн иҹмасы илә орададыр. Онун һәр тәрәфи гәбирдир, орада јатанларын һамысы гылынҹдан ҝәбәриб.+ 23  Гәбирләри чухурун лап дибиндәдир. Иҹмасы онун гәбринин јан-јөрәсиндәдир, бәли, һамысы гылынҹа јем олуб. Чүнки дириләр дијарында јашајанлары ваһимәјә салмышдылар. 24  Елам+ орададыр, бүтүн халгы да онун гәбринин әтрафындадыр. Һамысы гылынҹа јем олуб, сүннәт олунмадан јерин алтына ениб. Онлар дириләр дијарыны ваһимәјә салмышдылар, инди исә гәбрә ҝедәнләрлә бәрабәр хәҹил олаҹаглар. 25  Ҝәбәрәнләрин арасында, халгынын ичиндә она јатаг һазырлајыблар. Бүтүн халгы онун гәбринин һәндәвәриндәдир. Һамысы сүннәтсиздир. Дириләр дијарыны ваһимәјә салдыгларына ҝөрә гылынҹдан кечирилибләр. Онлар гәбрә ҝедәнләрлә бәрабәр хәҹил олаҹаглар. Елам ҝәбәрәнләрин јанына гојулуб. 26  Мәшәг, Тубал+ вә халглары орададыр. Гәбирләри өз падшаһларынын әтрафындадыр. Һамысы сүннәтсиздир. Дириләр дијарыны ваһимәјә салдыгларына ҝөрә гылынҹа туш ҝәлибләр. 27  Мәҝәр онлар өлдүрүлмүш, јараг-јасагла Мәзара* енмиш сүннәтсиз ҹәнҝавәрләрлә јанашы јатмајаҹаг? Гылынҹларыны башлары алтына гојаҹаглар*. Етдикләри ҝүнаһларын ҹәзасыны сүмүкләри чәкәҹәк. Чүнки бу ҹәнҝавәрләр дириләр дијарыны ваһимәјә салыблар. 28  Сән дә сүннәтсизләрин арасында мәһв едиләҹәксән вә гылынҹла ҝәбәрәнләрин јанында узанаҹагсан. 29  Әдум+, онун һөкмдарлары вә әмирләри орададыр. Гүдрәтли олсалар да, гылынҹла ҝәбәрәнләрин арасына гојулдулар. Онлар да сүннәтсизләрлә+, чухура ҝедәнләрлә јанашы јатаҹаглар. 30  Шималдакы бүтүн рәһбәрләр гүдрәти илә һамынын ҝөзүнүн одуну алан, амма өлдүрүләнләрлә бәрабәр хәҹаләт ичиндә јерин алтына ҝөмүлән сидонлуларла+ бирҝә орададырлар. Сүннәт олунмадан јерин алтына енибләр. Онлар гылынҹла ҝәбәрәнләрин јанында узанаҹаглар вә чухура ҝедәнләрлә бәрабәр хәҹил олаҹаглар. 31  Фирон бунлара бахаҹаг вә халгынын башына ҝәлмиш мүсибәтләрә ҝөрә тохтаглыг тапаҹаг.+ Фирон бүтүн ордусу илә гылынҹдан кечириләҹәк”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир. 32  “Чүнки о, дириләр дијарында јашајанлары ваһимәјә салды. Фирон вә онун халгы сүннәтсизләрлә, гылынҹа туш ҝәләнләрлә бәрабәр ујујаҹаг”, — Күлли-Ихтијар Јеһова бәјан едир».

Һашијәләр

Еһтимал ки, бурада сөһбәт он икинҹи ајдан ҝедир. 1-ҹи ајәјә бах.
Јахуд гәбрә.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Еһтимал ки, бурада сөһбәт еһтирам әламәти олараг, гылынҹы илә бирликдә дәфн олунан ҹәнҝавәрләрдән ҝедир.