Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Һизгијал 1:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

 • Һизгијала Бабилдә ҝөрүнтүләр назил олур (1—3)

 • Јеһованын сәмави арабасы (4—28)

  • Гасырға, булуд, алов (4)

  • Дөрд мәхлуг (5—14)

  • Дөрд чарх (15—21)

  • Бәрг вуран фәза (22—24)

  • Јеһованын тахты (25—28)

1  Мән Кәбәр чајы саһилиндә, сүрҝүн олунанларын арасында јашајырдым.+ Отузунҹу илин* дөрдүнҹү ајынын бешинҹи ҝүнү иди. Бирдән ҝөјләр ачылды вә мән Аллаһдан назил олан ҝөрүнтүләр ҝөрдүм.  Јәһјакин падшаһын+ сүрҝүн олунмасынын бешинҹи илиндә, ајын бешинҹи ҝүнүндә  мәнә, каһин Бузинин оғлу Һизгијала* кәлданиләрин өлкәсиндә,+ Кәбәр чајы кәнарында Јеһованын сөзү назил олду. Орада Јеһованын руһу* үзәримә енди.+  Бахыб ҝөрдүм ки, шималдан гасырға ҝәлир.+ Ҝур ишыға бүрүнмүш бөјүк булуд вә шөлә сачан алов*+ ҝөрдүм. Аловун ичиндә гызылла ҝүмүшүн гарышығына бәнзәр бир шеј вар иди.+  Аловун ичиндә, елә бил, дөрд мәхлуга бәнзәр нә исә вар иди.+ Онларын һәр бири инсан ҝөркәминдә иди.  Һәр биринин дөрд үзү, дөрд ганады вар иди.+  Ајаглары дик иди, ајагларынын уҹу бузовункуна охшајырды. Ҹилаланмыш мис кими парылдајырдылар.+  Онларын дөрд ганадынын һәр биринин алтында инсан әлләринә бәнзәр әлләри вар иди. Дөрдүнүн дә үзләри вә ганадлары вар иди.  Ганадлары бир-биринә тохунурду. Ҝедәркән саға-сола чеврилмирдиләр, һәр бири дүз ирәли ҝедирди.+ 10  Сималарынын ҝөрүнүшү бу ҹүр иди: габагда инсан үзү, сағда шир+ үзү, солда буға+ үзү, архада гартал+ үзү.+ 11  Онларын сималары бу ҹүр иди. Мәхлугларын ганадлары јухарыја тәрәф ачылмышды. Ганадларынын икиси бир-биринә дәјирди, диҝәр икиси исә бәдәнләрини өртүрдү.+ 12  Онларын һәр бири дүз ирәли ҝедирди, руһ онлары һара јөнәлдирдисә, ора да ҝедирдиләр.+ Ҝедәркән саға-сола чеврилмирдиләр. 13  Бу дөрд мәхлугун ҝөрүнүшү јанар көз кими иди. Онларын арасында, санки, ҝур аловлу мәшәлләр дала-габаға һәрәкәт едирди. Аловун ичиндән шимшәк чахырды.+ 14  Мәхлуглар дала-габаға һәрәкәт едәркән, санки, шимшәк чахырды. 15  Бу дөрд сималы мәхлуглара баханда ҝөрдүм ки, һәр мәхлугун јанында јерә дәјән чарх вар.+ 16  Чархларын ҝөрүнүшүнә ҝәлинҹә, дөрдү дә бир-биринә охшајыр вә хризолит дашы кими парылдајырды, гурулушу исә елә иди ки, санки, чарх ичиндә чарх вар иди*. 17  Онлар дөрд сәмтин һәр биринә ҝедә билирдиләр, һәрәкәт едәндә саға-сола дөнмүрдүләр. 18  Чархларын чәнбәрләри о гәдәр һүндүр иди ки, һејрәт доғурурду. Һәр дөрд чархын чәнбәрләринин үстү ҝөзлә долу иди.+ 19  Мәхлуглар ирәлиләдикҹә чархлар да онларла бир ирәлиләјирди, јердән галханда чархлар да онларла бәрабәр галхырды.+ 20  Руһ һара ҝетмәк истәјирдисә, һара ҝедирдисә, онлар да ора ҝедирдиләр. Чархлар онларла бирҝә галхырды, чүнки мәхлуглары һәрәкәтә ҝәтирән руһ чархлары да һәрәкәтә ҝәтирирди*. 21  Мәхлуглар ирәлиләјәндә чархлар да ирәлиләјирди, мәхлуглар дајананда чархлар да дајанырды. Мәхлуглар јердән галханда чархлар да онларла бирҝә галхырды, чүнки мәхлуглары һәрәкәтә ҝәтирән руһ чархлары да һәрәкәтә ҝәтирирди. 22  Мәхлугларын башынын үстүндә, санки, фәза вар иди. О, бүллур* кими, һејрәтамиз шәкилдә бәрг вурурду.+ 23  Фәзанын алтында мәхлугларын ганадлары бир-биринә доғру дик дурмушду*. Һәр мәхлугун бәдәнинин бир тәрәфини өртмәк үчүн ики ганады, о бири тәрәфини өртмәк үчүн дә ики ганады вар иди. 24  Ганадларынын сәсини ешидәндә, елә бил, ҝур-ҝур ахан суларын ҝурултусуну, Гүдрәт Саһибинин сәсини ешитдим.+ Онлар тәрпәнәндә чыхан сәс бөјүк бир гошунун сәсинә охшајырды. Мәхлуглар дајананда ганадларыны ендирирдиләр. 25  Онларын башы үстүндәки фәзанын јухарысындан сәс ҝәлирди. (Мәхлуглар дајананда ганадларыны ендирирдиләр.) 26  Онларын башы үстүндәки фәзанын јухарысында тахты+ хатырладан, ҝөј јагута бәнзәјән бир шеј вар иди.+ Тахтда инсана бәнзәјән кимсә отурмушду.+ 27  Онун белә бәнзәр һиссәсиндән јухарыда гызылла ҝүмүш гарышығы кими шөлә сачан,+ алов кими јанан бир шеј ҝөрдүм. Белиндән ашағыда алова бәнзәр нә исә вар иди.+ Онун әтрафында 28  јағышлы ҝүндә булудлар арасындан чыхан ҝөј гуршағына+ охшар парылты вар иди. Әтрафындакы парылты белә ҝөрүнүрдү. О, санки, Јеһованын ҹалалы иди.+ Буну ҝөрәндә үзүстә јерә дөшәндим. Бу вахт бир нәфәрин сәсини ешитдим.

Һашијәләр

Ҝөрүнүр, Һизгијалын јашы нәзәрдә тутулур.
Мәнасы: Аллаһ ҝүҹләндирир.
Һәрфән: әли.
Јахуд илдырым.
Ола билсин, бунлар дүз буҹаг алтында бир-биринә кечирилмиш ејни диаметрли чархлар иди.
Һәрфән: мәхлугларын руһу чархларда иди.
Һәрфән: буз.
Диҝәр вариант: мәхлуглар ганадларыны бир-бириләринә доғру ачыб дик тутмушдулар.