使徒行传 1:1-26

1  提阿非罗Tíʼāfēiluóazàijuànshūli记录jìlùle耶稣Yēsūzuòguo教导jiàodǎoguode一切yíqiè+  cóng开始kāishǐ直到zhídàobèijiēdàotiānshang+detiān为止wéizhǐdeshìdōu记录jìlù下来xiàláileZài升天shēngtiān之前zhīqián通过tōngguò神圣力量shénshèng lìliànggěile挑选tiāoxuǎnde使徒shǐtú*一些yìxiē指示zhǐshì+  受难shòunàn以后yǐhòuyòng许多xǔduōlìngrén信服xìnfúde证据zhèngjù+xiàng他们tāmen证明zhèngmíng自己zìjǐzhēndehuó过来guòláile。40tiān期间qījiān他们tāmendōujiàndàotīngdào谈论tánlùn上帝Shàngdìde王国Wángguó+  耶稣Yēsūgēn他们tāmen见面jiànmiànshí吩咐fēnfù他们tāmen:“不要Búyào离开líkāi耶路撒冷Yēlùsālěng+yào等待děngdài父亲fùqīn承诺chéngnuòdeshì实现shíxiàn+zhèjiànshìshìgēn你们nǐmenshuōguode  约翰Yuēhànyòngshuǐwèirén施浸shījìndànzàiguòtiānzhǔjiùhuìyòng神圣力量shénshèng lìliàngwèi你们nǐmen施浸shījìn+。”  他们Tāmen聚集jùjí起来qǐláide时候shíhouyǒurénwèn耶稣Yēsū:“Zhǔayàozài这个zhège时候shíhou复兴fùxīng以色列Yǐsèliède王国wángguóma+  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“这些Zhèxiēshìhuìzài什么shénme时候shíhou什么shénme时期shíqī发生fāshēng只有zhǐyǒu父亲fùqīncáiyǒuquán决定juédìng你们nǐmenshì需要xūyào知道zhīdàode+  可是Kěshì神圣力量shénshèng lìliàng*jiàngzài你们nǐmen身上shēnshangde时候shíhou+你们nǐmenjiùhuì得到dédào力量lìliàngzài耶路撒冷Yēlùsālěng+整个zhěnggè犹地亚Yóudìyà撒马利亚Sāmǎlìyà+一直yìzhídàoshangzuì遥远yáoyuǎnde地方dìfang+zuòde见证人jiànzhèngrén+。”  shuōwán这些zhèxiēhuàjiùzài他们tāmen眼前yǎnqiánshēng起来qǐláibèi云彩yúncaijiē上去shàngqù他们tāmenjiùkànbudàole+ 10  Dāng耶稣Yēsūshēng上去shàngqù他们tāmen凝视níngshìzhe天空tiānkōngde时候shíhou忽然hūrányǒuliǎng穿chuān白衣báiyīderén+zhànzài他们tāmen旁边pángbiān 11  shuō:“加利利人Jiālìlìréna你们nǐmen为什么wèi shénmezhànzài这里zhèlǐkànzhe天空tiānkōngneZhèwèi曾经céngjīnggēn你们nǐmenzài一起yìqǐde耶稣Yēsū现在xiànzàibèijiēdàotiānshangle你们Nǐmen看见kànjiàn怎样zěnyàngdàotiānshanghuì怎样zěnyànglái。” 12  之后Zhīhòu他们tāmenxiàshānhuídào耶路撒冷Yēlùsālěng+zuòshānjiào橄榄山Gǎnlǎn Shān耶路撒冷Yēlùsālěngyuǎn只有zhǐyǒu大约dàyuē1公里gōnglǐ* 13  他们Tāmen到达dàodáhòujiù他们tāmen住宿zhùsùde房子fángzijìnlelóushangde房间fángjiān房间Fángjiānliyǒu彼得Bǐdé约翰Yuēhàn雅各Yǎgè安得烈Āndéliè腓力Féilì多马Duōmǎ巴多罗买Bāduōluómǎi马太Mǎtài亚勒腓Yàlèféide儿子érzi雅各Yǎgè热心人rèxīnrén西门Xīmén以及yǐjí雅各Yǎgède儿子érzi犹大Yóudà+ 14  他们Tāmen女子nǚzǐ+háiyǒu耶稣Yēsūde弟弟们dìdimen+以及yǐjí母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàzài一起yìqǐ大家dàjiā团结tuánjié一心yìxīn坚持不懈jiānchí-búxiède祷告dǎogào 15  Zàiduàn时期shíqīyǒu大约dàyuē120弟兄dìxiong*聚集jùjí起来qǐlái彼得Bǐdézhàn起来qǐlái讲话jiǎnghuàshuō 16  “wèi弟兄dìxiong关于guānyúdàirén逮捕dàibǔ耶稣Yēsūde犹大Yóudà+上帝Shàngdìcéngyòng神圣力量shénshèng lìliàng通过tōngguò大卫Dàwèi预告yùgàoguodeshì+这些zhèxiē经文jīngwéndōu必须bìxū应验yìngyàn 17  本来běnláishì我们wǒmende分子fènzǐ+gēn我们wǒmen一起yìqǐ接受jiēshòu这个zhège职务zhíwù 18  yòng不义之财búyìzhīcáimǎilekuài+后来Hòuláidiàole下去xiàqù肚子dùzi*爆裂bàoliè肠子chángzidōuliúle出来chūlái+ 19  Zhèjiànshì耶路撒冷Yēlùsālěngde居民jūmín全都quándōu知道zhīdào所以suǒyǐ他们tāmen按照ànzhào本地běndìde语言yǔyánkuài叫做jiàozuò亚革大马Yàgédàmǎ意思yìsishì血地xuèdì’。 20  其实Qíshí诗篇Shīpiānli已经yǐjīngshuōguo,‘yuànde住处zhùchù荒凉huāngliángyuàn那里nàlǐrén居住jūzhù+’,yòushuō,‘yuànde监督jiāndū职位zhíwèibèirén取代qǔdài+’。 21  所以Suǒyǐ我们wǒmen必须bìxūxuǎnchūréngēn我们wǒmen一起yìqǐwèi耶稣Yēsūde复活fùhuó作证zuòzhèng+这个Zhègerén必须bìxūzàizhǔ耶稣Yēsūgēn我们wǒmen一起yìqǐ生活shēnghuó工作gōngzuò*期间qījiān 22  就是jiùshìcóng耶稣Yēsū约翰Yuēhàn那里nàlǐ受浸shòujìn开始kāishǐ+dàobèijiēzǒu离开líkāi我们wǒmendetiān为止wéizhǐ+dōu一直yìzhígēn我们wǒmenzài一起yìqǐ。” 23  于是Yúshì他们tāmen推荐tuījiànleliǎngrénshìchēngwéi巴撒巴Bāsābāde约瑟Yuēsè别名biémíng犹士都Yóushìdūlìngshì马提亚Mǎtíyà 24  他们Tāmen祷告dǎogàoshuō:“耶和华Yēhéhuá*a了解liǎojiě所有suǒyǒuréndexīn+qiú指示zhǐshì我们wǒmenzàizhèliǎngrénzhōng挑选tiāoxuǎn 25  取代qǔdài犹大Yóudàde职位zhíwèi执行zhíxíng使徒shǐtúde职务zhíwù因为Yīnwèi犹大Yóudà放弃fàngqìlezhè一切yíqièzǒule歧途qítú+。” 26  然后Ránhòu他们tāmenwèizhèliǎngrén抽签chōuqiān+chōu出来chūláideshì马提亚Mǎtíyàjiùgēn11rén一样yíyàngbèi公认gōngrènwéi使徒shǐtú

脚注

Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“使徒Shǐtú”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“神圣力量Shénshèng lìliàng”。
直译Zhíyì安息日Ānxīrìde路程lùchéng”,zhǐ犹太人Yóutàirénzài安息日Ānxīrìnéngzǒude路程lùchéng
Zài圣经Shèngjīngli,“弟兄dìxiong有时yǒushízhǐ所有suǒyǒu基督徒Jīdūtú包括bāokuò男女nánnǚ
Yòu身体shēntǐ”。
生活Shēnghuó工作gōngzuò直译zhíyì出入chūrù”。

注释

多媒体资料

伯法其Bófǎqí、橄榄山Gǎnlǎn Shān和hé耶路撒冷Yēlùsālěng
伯法其Bófǎqí橄榄山Gǎnlǎn Shān耶路撒冷Yēlùsālěng

短片Duǎnpiàn展示zhǎnshìdeshìcóng东边dōngbian前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngdetiáocóng今天jīntiānchēngwéi杜尔Dùʼěrde村庄cūnzhuāngdào橄榄山Gǎnlǎn Shānshangjiàogāode地方dìfangYǒurén认为rènwéi杜尔Dùʼěr就是jiùshì圣经Shèngjīngdàode伯法其Bófǎqí伯大尼Bódànízài伯法其Bófǎqíde东边dōngbian位于wèiyú橄榄山Gǎnlǎn Shān东面dōngmiànde山坡shānpōshang今天Jīntiānzài这个zhège地点dìdiǎnyǒu村庄cūnzhuāng阿拉伯语Ālābóyǔcūnmíngjiào阿宰里耶Āzǎilǐyē艾宰里耶Àizǎilǐyē),意思yìsishì拉撒路Lāsālùde地方dìfang”。耶稣Yēsū门徒méntú耶路撒冷Yēlùsālěngde时候shíhou通常tōngchánghuìdào伯大尼Bódàní过夜guòyèZài伯大尼Bódàníshí耶稣Yēsū无疑wúyízhùzài马大Mǎdà马利亚Mǎlìyà拉撒路Lāsālùdejiāli。(Tài21:17;11:11;21:37;Yuē11:1Cóng他们tāmenjiā前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngshí耶稣Yēsūzǒude可能kěnéng就是jiùshì短片duǎnpiàn展示zhǎnshìdezhètiáo路线lùxiàn公元Gōngyuán33nián犹太历Yóutàilì尼散月Nísànyuèjiǔ耶稣Yēsūzhe小驴xiǎolǘfānguo橄榄山Gǎnlǎn Shān耶路撒冷Yēlùsālěng当时dāngshíhěn可能kěnéng就是jiùshì这样zhèyàngcóng伯法其Bófǎqí过去guòqùde

1.Cóng伯大尼Bódàní伯法其Bófǎqíde

2.伯法其Bófǎqí

3.橄榄山Gǎnlǎn Shān

4.汲沦谷Jílún Gǔ

5.圣殿山Shèngdiàn Shān

楼Lóu上shang的de房间fángjiān
Lóushangde房间fángjiān

Zài以色列Yǐsèliè有些yǒuxiē房子fángziyǒuliǎngcéng人们rénmen可以kěyǐ通过tōngguò房子fángzilide梯子tīzihuò木头mùtou制造zhìzàode楼梯lóutīdàolóushangde房间fángjiān或者huòzhěcóng房子fángzi外面wàimiànde梯子tīzihuò石头shítouchéngde楼梯lóutī上去shàngqù耶稣Yēsū门徒méntúzàilóushang宽敞kuānchangde房间fángjiān庆祝qìngzhù逾越节Yúyuèjiébìng创立chuànglìZhǔde晚餐wǎncān纪念jìniàn仪式yíshì当时dāngshíde房间fángjiān可能kěnénggēn图片túpiàn显示xiǎnshìde类似lèisì。(22:12,19,20Zài公元gōngyuán33nián五旬节Wǔxúnjiétiān上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng倾注qīngzhùzài大约dàyuē120门徒méntú身上shēnshang看来kànlái他们tāmen当时dāngshí就是jiùshìzài耶路撒冷Yēlùsālěnglóushangde房间fángjiānli。(1:13,15;2:1-4