使徒行传 15:1-41

15  有些Yǒuxiēréncóng犹地亚Yóudìyà下来xiàlái教导jiàodǎo弟兄dìxiongshuō:“如果Rúguǒ你们nǐmen按照ànzhào摩西Móxī法典fǎdiǎn接受jiēshòu割礼gēlǐ+jiùnéng得救déjiù。”  保罗Bǎoluó巴拿巴Bānábāgēn他们tāmen发生fāshēngleshǎo争执zhēngzhí辩论biànlùn为了Wèile这个zhège争议zhēngyì大家dàjiā安排ānpái保罗Bǎoluó巴拿巴Bānábā另外lìngwàirénshàng耶路撒冷Yēlùsālěng+jiàn使徒shǐtú长老zhǎnglǎo  会众Huìzhòngsòng他们tāmenzǒuleduànhòu他们tāmen继续jìxù上路shànglùláidào腓尼基Féiníjī撒马利亚Sāmǎlìyà他们Tāmen详述xiángshù外族人wàizúrén改信gǎixìnde经过jīngguò所有suǒyǒu弟兄dìxiongdōu非常fēicháng高兴gāoxìng  他们Tāmendào耶路撒冷Yēlùsālěngjiùshòudào会众huìzhòng使徒shǐtú长老zhǎnglǎode接待jiēdài他们Tāmenxiàng大家dàjiā讲述jiǎngshùle上帝Shàngdì通过tōngguò他们tāmenzuòde许多xǔduōshì  可是Kěshìyǒu信徒xìntú曾经céngjīng属于shǔyú法利赛Fǎlìsàipài他们tāmenzhàn起来qǐláishuō:“必须Bìxūgěi外族人wàizúrén施行shīxíng割礼gēlǐ吩咐fēnfù他们tāmen遵守zūnshǒu摩西Móxī法典fǎdiǎn+。”  使徒Shǐtú长老zhǎnglǎodōuzài一起yìqǐ商讨shāngtǎozhèjiànshì  经过Jīngguòshǎo热烈rèliède讨论tǎolùn*hòu彼得Bǐdézhàn起来qǐláishuō:“wèi弟兄dìxiong你们nǐmen清楚qīngchu知道zhīdào上帝Shàngdìcóng起初qǐchūjiùzài你们nǐmen当中dāngzhōng挑选tiāoxuǎnleyàoràng外族人wàizúréncóngkǒuzhōng听见tīngjiàn好消息hǎo xiāoxi*成为chéngwéi信徒xìntú+  洞察Dòngchá人心rénxīnde上帝Shàngdì+神圣力量shénshèng lìliànggěi他们tāmen+jiùxiànggěi我们wǒmen一样yíyàng表示biǎoshì已经yǐjīng接纳jiēnàle他们tāmen  上帝Shàngdì因为yīnwèi他们tāmende信心xìnxīn使shǐ他们tāmendexīn洁净jiéjìngle+bìng没有méiyǒu区分qūfēn我们wǒmen他们tāmen+ 10  既然Jìrán这样zhèyàng现在xiànzài你们nǐmen为什么wèi shénme挑战tiǎozhàn*上帝Shàngdìyìngyào我们wǒmen祖先zǔxiān我们wǒmen自己zìjǐdōu承担chéngdānbuliǎode重担zhòngdàn*+jiāzài门徒méntú身上shēnshangne+ 11  我们Wǒmen深信shēnxìn我们wǒmengēn他们tāmen一样yíyàngdōushìkàozhǔ耶稣Yēsūde分外fènwài恩典ēndiǎn+cáinéng得救déjiùde+。” 12  于是Yúshì所有suǒyǒuréndōu安静ānjìng下来xiàlái留心liúxīntīng巴拿巴Bānábā保罗Bǎoluó讲述jiǎngshù上帝Shàngdì通过tōngguò他们tāmenzài外族人wàizúrénzhōng施行shīxíngde许多xǔduō神迹shénjì奇事qíshì* 13  他们Tāmenjiǎngwán以后yǐhòu雅各Yǎgè回应huíyìngshuō:“wèi弟兄dìxiongqǐngtīngshuō 14  西门Xīmén+刚才gāngcái详述xiángshùle上帝Shàngdì眷顾juàngù外族人wàizúrénshí怎样zěnyàngcóng他们tāmen当中dāngzhōngxuǎnchūqúnguī名下míngxiàde子民zǐmín+ 15  Zhèjiànshìgēn先知书xiānzhīshūshangdehuà完全wánquán吻合wěnhé圣经Shèngjīngshangxiězhe 16  ‘这些Zhèxiēshì以后yǐhòuyào回来huílái重新chóngxīnjiàn大卫Dàwèi倒塌dǎotāde帐篷zhàngpeng*重建chóngjiàn废墟fèixū帐篷zhàngpeng再次zàicì竖立shùlì起来qǐlái 17  ràng余下yúxiàderéngēn所有suǒyǒu国族guózúzhōngchēngwéi名下míngxiàderén一起yìqǐ恳切kěnqiè寻求xúnqiú耶和华Yēhéhuá*Zhèshì耶和华Yēhéhuá*shuōdeyào成就chéngjiùde这些zhèxiēshì+ 18  hěnzǎo以前yǐqiánjiùràngrén知道zhīdàole+。’ 19  所以Suǒyǐ认为rènwéi不要búyào为难wéinán那些nàxiē归附guīfù上帝Shàngdìde外族人wàizúrén+ 20  只要zhǐyàoxiěxìn吩咐fēnfù他们tāmen禁戒jìnjièbèi偶像ǒuxiàng玷污diànwūde东西dōngxi+禁戒jìnjiè淫乱yínluàn*+禁戒jìnjièlēi*de动物dòngwù禁戒jìnjièxuè+jiù可以kěyǐle 21  自古Zìgǔláiměidào安息日Ānxīrìdōuyǒurén摩西Móxīdeshūzài会堂huìtángli朗读lǎngdú出来chūlái所以suǒyǐměizuòchénglidōuyǒurén传讲chuánjiǎngdehuà+。” 22  于是Yúshì使徒shǐtú长老zhǎnglǎoquán会众huìzhòng决定juédìngcóng他们tāmen当中dāngzhōngxuǎnchūrénláipài他们tāmengēn保罗Bǎoluó巴拿巴Bānábā一起yìqǐ安提阿Āntíʼā他们Tāmenxuǎnleliǎngzài弟兄dìxiongzhōng带头dàitóuderén就是jiùshì西拉Xīlā+chēngwéi巴撒巴Bāsābāde犹大Yóudà 23  他们Tāmenxiělexìnràngzhèréndài过去guòqùXìnshangshuō 使徒Shǐtú长老zhǎnglǎo就是jiùshì你们nǐmende弟兄dìxiongxiěxìngěi安提阿Āntíʼā+叙利亚Xùlìyà西利西亚Xīlìxīyàde外族wàizú弟兄dìxiong你们nǐmenhǎo 24  我们Wǒmen听说tīngshuō我们wǒmen这里zhèlǐyǒurénshuōlexiēlìng你们nǐmen不安bùʼāndehuà+xiǎngyào误导wùdǎo你们nǐmendàn这些zhèxiēhuàshì我们wǒmen吩咐fēnfù他们tāmenshuōde 25  所以Suǒyǐ我们wǒmen一致yízhì决定juédìngxuǎnchūrénláigēn我们wǒmen亲爱qīnʼàide巴拿巴Bānábā保罗Bǎoluó一起yìqǐ你们nǐmen那里nàlǐ 26  巴拿巴Bānábā保罗Bǎoluó为了wèile我们wǒmenzhǔ耶稣Yēsū基督Jīdūdemínglián性命xìngmìng不顾búgù+ 27  我们Wǒmenpàide犹大Yóudà西拉Xīlā可以kěyǐ亲口qīnkǒuxìnshangxiěde这些zhèxiēshì告诉gàosu你们nǐmen+ 28  我们Wǒmenkàozhe神圣力量shénshèng lìliàng+zuòchū决定juédìng加重jiāzhòng你们nǐmende负担fùdān只有zhǐyǒujiànshìshì必须bìxū禁戒jìnjiède 29  就是jiùshì禁戒jìnjièxiàngěi偶像ǒuxiàngde祭牲jìshēng+禁戒jìnjièxuè+禁戒jìnjièlēi*de动物dòngwù+禁戒jìnjiè淫乱yínluàn*+你们Nǐmen继续jìxù远避yuǎnbì这些zhèxiēshìjiùhuì一切yíqiè顺利shùnlìZhù你们nǐmen安康ānkāng* 30  于是Yúshìzhèrénjiù离开líkāixiàdào安提阿Āntíʼā大家dàjiā聚集jùjí起来qǐlái然后ránhòuxìnjiāogěile他们tāmen 31  他们Tāmendàoxìnshang鼓励gǔlìdehuà非常fēicháng高兴gāoxìng 32  犹大Yóudà西拉Xīlāshì先知xiānzhī他们tāmenshuōle许多xǔduōhuà鼓励gǔlì弟兄dìxiong使shǐ他们tāmen更加gèngjiā坚定jiāndìng+ 33  Liǎngrénzhùleduàn时间shíjiān弟兄们dìxiongmenjiùsòng他们tāmen离开líkāizhù他们tāmen一路平安yílù píngʼān他们Tāmenjiùhuídàopài他们tāmenláide弟兄dìxiong那里nàlǐle 34  ---* 35  保罗Bǎoluó巴拿巴Bānábāquèliúzài安提阿Āntíʼā教导jiàodǎoréngēn其他qítā许多xǔduōrén一起yìqǐ宣扬xuānyáng耶和华Yēhéhuá*话语huàyǔde好消息hǎo xiāoxi 36  Guòleduàn时间shíjiān保罗Bǎoluóduì巴拿巴Bānábāshuō:“我们Wǒmen现在xiànzàiyào*huídào之前zhīqián传讲chuánjiǎngguo耶和华Yēhéhuá*话语huàyǔde那些nàxiē城镇chéngzhèn探望tànwàng弟兄dìxiong看看kànkan他们tāmende情况qíngkuàng+。” 37  巴拿巴Bānábā坚持jiānchíyàodàichēngwéi马可Mǎkěde约翰Yuēhàn+一起yìqǐ 38  可是Kěshì保罗Bǎoluó同意tóngyìdài因为yīnwèi之前zhīqiánzài潘菲利亚Pānfēilìyà离开líkāile他们tāmen没有méiyǒugēn他们tāmen一起yìqǐ工作gōngzuò+ 39  Liǎngrén激烈jīliède争执zhēngzhí起来qǐlái结果jiéguǒjiù分开fēnkāile巴拿巴Bānábā+dàizhe马可Mǎkě启航qǐháng前往qiánwǎng塞浦路斯Sàipǔlùsī 40  保罗Bǎoluóxuǎnle西拉Xīlā弟兄们dìxiongmen祈求qíqiú耶和华Yēhéhuá*gěi保罗Bǎoluó分外fènwài恩典ēndiǎn之后zhīhòujiù出发chūfāle+ 41  zǒubiàn叙利亚Xùlìyà西利西亚Xīlìxīyà巩固gǒnggùqún会众huìzhòng

脚注

Yòushǎo辩论biànlùn”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“好消息Hǎo xiāoxi”。
Yòu试探shìtan”,直译zhíyì试验shìyàn”。
Yòuè”。
奇事Qíshìyòu异兆yìzhào”。
Yòu棚子péngzihuò房屋fángwū”。
Yòubèishāér没有méiyǒufàngxuè”。
Yòu不道德búdàodéde性行为xìngxíngwéi”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
Yòubèishāér没有méiyǒufàngxuè”。
Yòu:“再见Zàijiàn!”
Yòu不道德búdàodéde性行为xìngxíngwéi”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
zuò我们wǒmen一定yídìngyào”。

注释

多媒体资料