路加福音 21:1-38

21  耶稣Yēsū抬头táitóu观看guānkànkàndào富有fùyǒuderén捐款juānkuǎntóujìn宝库bǎokùde钱箱qiánxiāngli+  随后suíhòuyòukàndàoqióng寡妇guǎfutóujìnleliǎngwén小钱xiǎoqián*+  jiùshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmen这个zhègeqióng寡妇guǎfutóu进去jìnqùde他们tāmen所有suǒyǒuréntóudeháiduō+  他们Tāmendōushìcóng剩余shèngyúdeqiánzhōng一些yìxiēlái作为zuòwéi捐款juānkuǎntóu进去jìnqù这个zhège寡妇guǎfuquèshìcóng匮乏kuìfázhōnglàiwéishēngde一切yíqiè全都quándōutóu进去jìnqùle+。”  后来Hòuláiyǒurén谈论tánlùn圣殿shèngdiànshuō圣殿shèngdiàn怎样zěnyàngyòng美石měishí奉献fèngxiànde礼物lǐwùlái装饰zhuāngshì+  耶稣Yēsūshuō:“你们Nǐmen现在xiànzàikàndàodezhè一切yíqiè将来jiānglái时候shíhoudàole这里zhèlǐhuìyǒukuài石头shítouliúzài石头shítoushang全都quándōuhuìbèichāi下来xiàlái+。”  他们Tāmenwèn耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī什么shénme时候shíhouyǒu这些zhèxiēshìne这些Zhèxiēshìyào发生fāshēngde时候shíhouyǒu什么shénme征象zhēngxiàngne+  耶稣Yēsūshuō:“你们Nǐmenyào当心dāngxīn免得miǎndebèirén误导wùdǎo+因为yīnwèihuìyǒuhěnduōrénmàodemíngérláishuō就是jiùshì基督Jīdū’,yòushuō,‘指定zhǐdìngde时候shíhoujìnle’。Dàn你们nǐmen不要búyào跟从gēncóng他们tāmen+  你们Nǐmentīngdào战争zhànzhēng暴乱bàoluànde消息xiāoxishí不要búyào害怕hàipà这些Zhèxiēshì一定yídìnghuìxiān发生fāshēng不过búguò末日mòrìhuì马上mǎshàngjiùdào+。” 10  耶稣Yēsūyòushuō:“民族Mínzúyào攻打gōngdǎ民族mínzú+国家guójiā*yào攻打gōngdǎ国家guójiā+ 11  háihuìyǒu地震dìzhènchùjiēchùyǒu粮荒liánghuāng瘟疫wēnyì+人们Rénmenhuì看见kànjiàn恐怖kǒngbùdeshìtiānshang奇异qíyìde景象jǐngxiàng 12  “Zhè一切yíqiè发生fāshēng之前zhīqián人们rénmenhuì下手xiàshǒu迫害pòhài你们nǐmen+你们nǐmenjiāogěi会堂huìtángguānjìn监狱jiānyù你们Nǐmen为了wèiledemínghuìbèiréndàidào君王jūnwáng总督zǒngdū面前miànqián+ 13  结果Jiéguǒ你们nǐmenjiùyǒu机会jīhuìzuò见证jiànzhèngle 14  所以Suǒyǐ你们nǐmenyào立定lìdìng心意xīnyì不要búyào预先yùxiān练习liànxí怎样zěnyàng申辩shēnbiàn+ 15  因为yīnwèihuìgěi你们nǐmengāishuōdehuà*智慧zhìhuì使shǐ所有suǒyǒu反对fǎnduì你们nǐmenderénjiā起来qǐlái招架zhāojiàzhù无法wúfǎ驳倒bódǎo+ 16  你们Nǐmende父母fùmǔ兄弟xiōngdì亲戚qīnqi朋友péngyouhuì出卖chūmài你们nǐmen*结果jiéguǒ你们nǐmenyǒu一些yìxiērénhuìbèishā+ 17  你们Nǐmen因为yīnwèidemínghuìbèi所有suǒyǒurén憎恨zēnghèn+ 18  可是Kěshì你们nǐmenliángēn头发tóufahuì受损shòusǔn+ 19  你们Nǐmen只要zhǐyào忍耐rěnnàijiùhuì保全bǎoquán性命xìngmìng+ 20  “你们Nǐmen看见kànjiàn军队jūnduìzài耶路撒冷Yēlùsālěng四周sìzhōu扎营zhāyíng围城wéichéng+jiù知道zhīdàozhèzuòchéng快要kuàiyào荒凉huāngliángle+ 21  到时Dàoshízài犹地亚Yóudìyàdejiùgāitáodàoshānshang+zàichénglidejiùgāi出来chūláizài乡下xiāngxiade不要búyàojìnchéng 22  因为yīnwèishì伸张shēnzhāng正义zhèngyì*de时候shíhouyào使shǐ圣经Shèngjīngshangxiědehuà全都quándōu应验yìngyàn 23  Zàiduàn时期shíqī怀孕huáiyùnde哺育bǔyù婴儿yīngʼérdeyǒuhuòle+Jiāngyǒu大难dànàn临到líndào这个zhège地方dìfangyǒu烈怒liènùjiàngdào这个zhège民族mínzú 24  他们Tāmenhuìdǎozài刀剑dāojiànxiàhuòbèi俘掳fúlǔdàoguó+耶路撒冷Yēlùsālěnghuìbèi列国lièguó*践踏jiàntà直到zhídào列国lièguó*de既定jìdìng时期shíqīmǎnle+ 25  “太阳Tàiyáng月亮yuèliang星辰xīngchénhuìxiǎnchū奇异qíyìde景象jǐngxiàng+shang列国lièguódōuhuìyīn海洋hǎiyáng咆哮páoxiào翻腾fānténgér不知所措bùzhī-suǒcuò痛苦tòngkǔ不堪bùkān 26  人们Rénmenxiǎngdào世上shìshàngyào发生fāshēngdeshìjiùhuì害怕hàipàde头晕tóuyūn目眩mùxuànTiānshangde力量lìliànghuì动摇dòngyáo 27  到时Dàoshí人们rénmenhuì看见kànjiàn人子rénzǐ+zàiyúnzhōngdàizhe力量lìliàng荣耀róngyàoláidào+ 28  yǒu这些zhèxiēshì你们nǐmenjiùyào挺身tǐngshēn昂首ángshǒu因为yīnwèi你们nǐmen快要kuàiyào得救déjiùle。” 29  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuōle比喻bǐyù:“你们Nǐmen看看kànkan无花果树wúhuāguǒshù其他qítā树木shùmù+ 30  你们Nǐmenkàndào树木shùmù发芽fāyájiù知道zhīdào夏天xiàtiānjìnle 31  照样Zhàoyàngdāng你们nǐmenkàndào这些zhèxiēshì发生fāshēngjiù知道zhīdào上帝Shàngdìde王国Wángguójìnle 32  实在shízài告诉gàosu你们nǐmenzhè一切yíqièhuìxiān发生fāshēngzhèdàiréncáihuì消逝xiāoshì+ 33  天地Tiāndìdōuhuì消逝xiāoshìdehuàquèjuéhuì消逝xiāoshì+ 34  “你们Nǐmenyào当心dāngxīn免得miǎnde你们nǐmendexīnbèi滥食lànshí纵酒zòngjiǔ+生活shēnghuóde忧虑yōulǜ+重重zhòngzhòngzhùjiù突然tūrán临到líndào你们nǐmen 35  xiàng网罗wǎngluó一样yíyàng+huì临到líndàoquán所有suǒyǒu居民jūmín身上shēnshang 36  你们Nǐmenyào时刻shíkè警醒jǐngxǐng+常常chángcháng恳切kěnqiè祈求qíqiú+使shǐ你们nǐmennéngtáoguòzhè一切yíqièyào发生fāshēngdeshì可以kěyǐzhànzài人子rénzǐ面前miànqián+。” 37  耶稣Yēsū白天báitiānzài圣殿shèngdiànli教导jiàodǎorén晚上wǎnshang出去chūqùdào名叫míngjiào橄榄山Gǎnlǎn Shāndeshānshang住宿zhùsù 38  民众Mínzhòngzǎojiùdào圣殿shèngdiànjiàntīng讲话jiǎnghuà

脚注

Liǎngwén小钱xiǎoqián直译zhíyìliǎngméi雷普顿léipǔdùn”。
直译Zhíyì王国wángguó”。
Yòu口才kǒucái”。
Yòu你们nǐmenjiāo出来chūlái”。
Yòu治罪zhìzuì”。
Yòu外族人wàizúrén”。
Yòu外族人wàizúrén”。

注释

多媒体资料

圣殿山Shèngdiàn Shān残留cánliú的de石头shítou
圣殿山Shèngdiàn Shān残留cánliúde石头shítou

zhōng这些zhèxiē石头shítou堆放duīfàngzài耶路撒冷Yēlùsālěng西墙Xīqiángde南端nánduān附近fùjìn一般Yìbān认为rènwéi这些zhèxiē石头shítou曾经céngjīngshì公元gōngyuán1世纪shìjì圣殿山Shèngdiàn Shānshangde建筑群jiànzhùqúnde部分bùfen这些Zhèxiē石头shítoubèiliúzài这里zhèlǐ提醒tíxǐng世人shìrén耶路撒冷Yēlùsālěng其中qízhōngde圣殿shèngdiàncéngbèi罗马人Luómǎrén无情wúqíngde摧毁cuīhuǐ