路加福音 21:1-38

21  耶稣Yēsū抬头táitóu观看guānkànkàndào富有fùyǒuderén捐款juānkuǎntóujìn宝库bǎokùde钱箱qiánxiāngli+  随后suíhòuyòukàndàoqióng寡妇guǎfutóujìnleliǎngwén小钱xiǎoqián+  jiùshuō:“实在shízài告诉gàosu你们nǐmen这个zhègeqióng寡妇guǎfutóu进去jìnqùde他们tāmen所有suǒyǒuréntóudeháiduō+  他们Tāmendōushìcóng剩余shèngyúdeqiánzhōng一些yìxiēlái作为zuòwéi捐款juānkuǎn*tóu进去jìnqù这个zhège寡妇guǎfuquèshìcóng匮乏kuìfázhōnglàiwéishēngde一切yíqiè全都quándōutóu进去jìnqùle+。”  后来Hòuláiyǒurén谈论tánlùn圣殿shèngdiànshuō圣殿shèngdiàn怎样zěnyàngyòng美石měishí奉献fèngxiànde礼物lǐwùlái装饰zhuāngshì+  耶稣Yēsūshuō:“你们Nǐmen现在xiànzàikàndàodezhè一切yíqiè将来jiānglái时候shíhoudàole这里zhèlǐhuìyǒukuài石头shítouliúzài石头shítoushang全都quándōuhuìbèichāi下来xiàlái+。”  他们Tāmenwèn耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī什么shénme时候shíhouyǒu这些zhèxiēshìne这些Zhèxiēshìyào发生fāshēngde时候shíhouyǒu什么shénme征象zhēngxiàngne+  耶稣Yēsūshuō:“你们Nǐmenyào当心dāngxīn免得miǎndebèirén误导wùdǎo+因为yīnwèihuìyǒuhěnduōrénmàodemíngérláishuō就是jiùshì基督Jīdū’,yòushuō,‘指定zhǐdìngde时候shíhoujìnle’。Dàn你们nǐmen不要búyào跟从gēncóng他们tāmen+  你们Nǐmentīngdào战争zhànzhēng暴乱bàoluànde消息xiāoxishí不要búyào害怕hàipà这些Zhèxiēshì一定yídìnghuìxiān发生fāshēng不过búguò末日mòrìhuì马上mǎshàngjiùdào+。” 10  耶稣Yēsūyòushuō:“民族Mínzúyào攻打gōngdǎ民族mínzú+国家guójiā*yào攻打gōngdǎ国家guójiā+ 11  háihuìyǒu地震dìzhènchùjiēchùyǒu粮荒liánghuāng瘟疫wēnyì+人们Rénmenhuì看见kànjiàn恐怖kǒngbùdeshìtiānshang奇异qíyìde景象jǐngxiàng 12  “Zhè一切yíqiè发生fāshēng之前zhīqián人们rénmenhuì下手xiàshǒu迫害pòhài你们nǐmen+你们nǐmenjiāogěi会堂huìtángguānjìn监狱jiānyù你们Nǐmen为了wèiledemínghuìbèiréndàidào君王jūnwáng总督zǒngdū面前miànqián+ 13  结果Jiéguǒ你们nǐmenjiùyǒu机会jīhuìzuò见证jiànzhèngle 14  所以Suǒyǐ你们nǐmenyào立定lìdìng心意xīnyì不要búyào预先yùxiān练习liànxí怎样zěnyàng申辩shēnbiàn+ 15  因为yīnwèihuìgěi你们nǐmengāishuōdehuà智慧zhìhuì使shǐ所有suǒyǒu反对fǎnduì你们nǐmenderénjiā起来qǐlái招架zhāojiàzhù无法wúfǎ驳倒bódǎo+ 16  你们Nǐmende父母fùmǔ兄弟xiōngdì亲戚qīnqi朋友péngyouhuì出卖chūmài你们nǐmen*结果jiéguǒ你们nǐmenyǒu一些yìxiērénhuìbèishā+ 17  你们Nǐmen因为yīnwèidemínghuìbèi所有suǒyǒurén憎恨zēnghèn+ 18  可是Kěshì你们nǐmenliángēn头发tóufahuì受损shòusǔn+ 19  你们Nǐmen只要zhǐyào忍耐rěnnàijiùhuì保全bǎoquán性命xìngmìng+ 20  “你们Nǐmen看见kànjiàn军队jūnduìzài耶路撒冷Yēlùsālěng四周sìzhōu扎营zhāyíng围城wéichéng+jiù知道zhīdàozhèzuòchéng快要kuàiyào荒凉huāngliángle+ 21  到时Dàoshízài犹地亚Yóudìyàdejiùgāitáodàoshānshang+zàichénglidejiùgāi出来chūláizài乡下xiāngxiade不要búyàojìnchéng 22  因为yīnwèishì伸张shēnzhāng正义zhèngyìde时候shíhouyào使shǐ圣经Shèngjīngshangxiědehuà全都quándōu应验yìngyàn 23  Zàiduàn时期shíqī怀孕huáiyùnde哺育bǔyù婴儿yīngʼérdeyǒuhuòle+Jiāngyǒu大难dànàn临到líndào这个zhège地方dìfang*yǒu烈怒liènùjiàngdào这个zhège民族mínzú 24  他们Tāmenhuìdǎozài刀剑dāojiànxiàhuòbèi俘掳fúlǔdàoguó+耶路撒冷Yēlùsālěnghuìbèi列国lièguó*践踏jiàntà直到zhídào列国lièguóde既定jìdìng时期shíqīmǎnle+ 25  “太阳Tàiyáng月亮yuèliang星辰xīngchénhuìxiǎnchū奇异qíyìde景象jǐngxiàng+shang列国lièguódōuhuìyīn海洋hǎiyáng咆哮páoxiào翻腾fānténgér不知所措bùzhī-suǒcuò痛苦tòngkǔ不堪bùkān 26  人们Rénmenxiǎngdào世上shìshàngyào发生fāshēngdeshìjiùhuì害怕hàipàde头晕tóuyūn目眩mùxuànTiānshangde力量lìliànghuì动摇dòngyáo+ 27  到时Dàoshí人们rénmenhuì看见kànjiàn人子rénzǐ+zàiyúnzhōngdàizhe力量lìliàng荣耀róngyàoláidào+ 28  yǒu这些zhèxiēshì你们nǐmenjiùyào挺身tǐngshēn昂首ángshǒu因为yīnwèi你们nǐmen快要kuàiyào得救déjiùle。” 29  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuōle比喻bǐyù:“你们Nǐmen看看kànkan无花果树wúhuāguǒshù其他qítā树木shùmù+ 30  你们Nǐmenkàndào树木shùmù发芽fāyájiù知道zhīdào夏天xiàtiānjìnle 31  照样Zhàoyàngdāng你们nǐmenkàndào这些zhèxiēshì发生fāshēngjiù知道zhīdào上帝Shàngdìde王国Wángguójìnle 32  实在shízài告诉gàosu你们nǐmenzhè一切yíqièhuìxiān发生fāshēngzhèdàiréncáihuì消逝xiāoshì+ 33  天地Tiāndìdōuhuì消逝xiāoshìdehuàquèjuéhuì消逝xiāoshì+ 34  “你们Nǐmenyào当心dāngxīn*免得miǎnde你们nǐmendexīnbèi滥食lànshí纵酒zòngjiǔ+生活shēnghuóde忧虑yōulǜ*+重重zhòngzhòngzhùjiù突然tūrán临到líndào你们nǐmen 35  xiàng网罗wǎngluó一样yíyàng+huì临到líndàoquán所有suǒyǒu居民jūmín身上shēnshang 36  你们Nǐmenyào时刻shíkè警醒jǐngxǐng+常常chángcháng恳切kěnqiè祈求qíqiú+使shǐ你们nǐmennéngtáoguòzhè一切yíqièyào发生fāshēngdeshì可以kěyǐzhànzài人子rénzǐ面前miànqián+。” 37  耶稣Yēsū白天báitiānzài圣殿shèngdiànli教导jiàodǎorén晚上wǎnshang出去chūqùdào名叫míngjiào橄榄山Gǎnlǎn Shāndeshānshang住宿zhùsù 38  民众Mínzhòngzǎojiùdào圣殿shèngdiànjiàntīng讲话jiǎnghuà

脚注

Yòu礼物lǐwù”。
直译Zhíyì王国wángguó”。
Yòu你们nǐmenjiāo出来chūlái”。
直译Zhíyì大地dàdì”。
Yòu外族人wàizúrén”。
Yòu你们nǐmenyào留意liúyì自己zìjǐ”。
Yòuduì生计shēngjìde忧虑yōulǜhuò日常rìcháng生活shēnghuóde烦恼fánnǎo”。

注释

宝库Bǎokùde钱箱qiánxiāng Jiàn12:41de注释zhùshì

宝库Bǎokùde钱箱qiánxiāng 根据Gēnjù古代gǔdài犹太人Yóutàirénde文献wénxiàn这些zhèxiē收集shōují捐款juānkuǎnde箱子xiāngzi形似xíngsì号筒hàotǒng顶部dǐngbùyǒuxiǎo开口kāikǒu人们Rénmenyòngxiànzhǒng祭物jìwùdeqiántóujìn钱箱qiánxiāngBěnjié经文jīngwényòngde希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn8:20zhǐ圣殿shèngdiànlifàng钱箱qiánxiāngde区域qūyù看来kànlái位于wèiyú女院nǚyuàn。(LìngjiànTài27:6de注释zhùshì以及yǐjí附录fùlùB11根据Gēnjù拉比Lābǐde说法shuōfǎ沿yánzhe女院nǚyuànde围墙wéiqiáng摆放bǎifàngle13这样zhèyàngde钱箱qiánxiāng据说Jù shuō圣殿shèngdiànháiyǒu宝库bǎokùcóng钱箱qiánxiāng收集shōujídàodeqiándōuhuìfàngjìn里面lǐmiàn

Qióng 这里Zhèlǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcípe·ni·khrosʹ可以kěyǐzhǐrén缺乏quēfá生活shēnghuó必需品bìxūpǐn或者huòzhě生活shēnghuó非常fēicháng艰难jiānnánZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这个zhègezhǐ出现chūxiànguozhè

Liǎngwén小钱xiǎoqián 直译Zhíyìliǎngméi雷普顿léipǔdùn”。“雷普顿Léipǔdùnzài原文yuánwénde意思yìsishìyòuxiǎoyòubáode东西dōngxi看来kànláishì以色列Yǐsèliè地区dìqū价值jiàzhízuìxiǎode铜币tóngbìhuò青铜币qīngtóngbì。1雷普顿léipǔdùnde价值jiàzhíshì1第纳流斯dìnàliúsīde1/128。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì雷普顿Léipǔdùn以及yǐjí附录FùlùB14

Liǎngwén小钱xiǎoqián 直译Zhíyìliǎngméi雷普顿léipǔdùn”。“雷普顿Léipǔdùnzài原文yuánwénde意思yìsishìyòuxiǎoyòubáode东西dōngxi看来kànláishì以色列Yǐsèliè地区dìqū价值jiàzhízuìxiǎode铜币tóngbìhuò青铜币qīngtóngbì。1雷普顿léipǔdùnde价值jiàzhíshì1第纳流斯dìnàliúsīde1/128。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì雷普顿Léipǔdùn以及yǐjí附录FùlùB14

làiwéishēngde一切yíqiè 正如Zhèngrú路加福音Lùjiā Fúyīn21:2de注释zhùshì说明shuōmíngde那样nàyàng寡妇guǎfufàngjìn钱箱qiánxiāngdeshìliǎngméi雷普顿léipǔdùn”。雷普顿Léipǔdùnshì当时dāngshí以色列Yǐsèliè地区dìqū价值jiàzhízuìxiǎode钱币qiánbìliǎngméi雷普顿léipǔdùn相当xiāngdāngtiān工资gōngzīde1/64。根据Gēnjù马太福音Mǎtài Fúyīn10:29méi阿沙利安āshālìʼān相当xiāngdāngméi雷普顿léipǔdùn可以kěyǐmǎiliǎngzhī麻雀máquèér麻雀máquèshì当时dāngshízuì便宜piányide食用shíyòng鸟类niǎolèi因此Yīncǐ这个zhège寡妇guǎfudeqiánzhǐgòumǎibànzhī麻雀máquèliánchīcān不够búgòu

这里Zhèlǐjuéhuìyǒukuài石头shítouliúzài石头shítoushang 公元Gōngyuán70nián罗马人Luómǎrén摧毁cuīhuǐle耶路撒冷Yēlùsālěng其中qízhōngde圣殿shèngdiàn耶稣Yēsūde这个zhège预言yùyánjiù获得huòdéle惊人jīngrénde应验yìngyàn除了Chúle部分bùfen城墙chéngqiángsānzuò塔楼tǎlóu以外yǐwàizhěngzuòchéngdōubèi夷为平地yíwéi-píngdì

这里Zhèlǐhuìyǒukuài石头shítouliúzài石头shítoushang JiànTài24:2de注释zhùshì

就是jiùshì基督Jīdū Yòu就是jiùshì”。(参看Cānkàn平行píngxíng记载jìzǎiTài24:5)。

暴乱Bàoluàn 希腊语Xīlàyǔshìa·ka·ta·sta·siʹa,基本jīběn意思yìsishìshòu控制kòngzhìde情况qíngkuàng”,dàn可以kěyǐzhǐduì权威quánwēide反抗fǎnkàng颠覆diānfù政权zhèngquánde活动huódònghuò动荡不安dòngdàng-bùʼānde政局zhèngjúZài哥林多后书Gēlínduō Hòushū6:5这个zhègeyònglái形容xíngróng保罗Bǎoluóshòudàode来自láizì反对者fǎnduìzhěde粗暴cūbào对待duìdài

末日Mòrì Yòu终结zhōngjié”。(LìngjiànTài24:6de注释zhùshì

末日Mòrì Yòu终结zhōngjié”。这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcí(teʹlos)gēn马太福音Mǎtài Fúyīn24:3zuò末期mòqīde希腊Xīlà语词yǔcí(syn·teʹlei·a)tóng。(LìngjiànTài24:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

民族Mínzú Yòu国族guózú”。希腊语Xīlàyǔshìeʹthnos,这个zhège可以kěyǐzhǐ居住jūzhùzài同一tóngyī领土lǐngtǔhuò地域dìyùnèide人民rénmín例如lìrú国家guójiā),可以kěyǐzhǐ民族mínzú。(LìngjiànTài24:14de注释zhùshì

攻打Gōngdǎ Yòu起来qǐlái对抗duìkàng”。希腊语Xīlàyǔ原文yuánwényǒu怀huáizhe敌意díyìshàngqián对抗duìkàngde意思yìsi

民族Mínzú JiànTài24:7de注释zhùshì

攻打Gōngdǎ JiànTài24:7de注释zhùshì

瘟疫Wēnyì Yòu广泛guǎngfàn流行liúxíngde疾病jíbìnghuò流行性liúxíngxìng传染病chuánrǎnbìng”。Sānjuàn福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhědōu记载jìzǎile耶稣Yēsū关于guānyú末期mòqīde重要zhòngyào预言yùyándàn只有zhǐyǒu路加Lùjiādào末期mòqīde征象zhēngxiàngzhīshì瘟疫wēnyì。(21:7;Tài24:3,7;13:4,8Zhèsān记载jìzǎishìwèi补足bǔzúdezuò瘟疫wēnyìde希腊Xīlà语词yǔcízài圣经Shèngjīngzhǐ出现chūxiànguoliǎnglìngshìzài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn24:5yònglái比喻bǐyù惹是生非rěshìshēngfēiderén这样zhèyàngderén到处dàochù制造zhìzào麻烦máfan危害wēihài公众gōngzhòng

人们Rénmenhuì看见kànjiàn恐怖kǒngbùdeshì Yòuhuìyǒu恐怖kǒngbùde景象jǐngxiàng”。zuò恐怖kǒngbùde景象jǐngxiàngde希腊语Xīlàyǔ名词míngcíyuán意思yìsiwéiduì……感到gǎndào害怕hàipàde动词dòngcípho·beʹo。这个Zhège名词míngcízài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhǐ出现chūxiànguozhè看来kànláishìzhǐ种种zhǒngzhǒnglìngrén惊恐jīngkǒngde事件shìjiàn

Gāishuōdehuà Yòu口才kǒucái”,直译zhíyì张嘴zhāngzuǐ”。希腊语Xīlàyǔshìstoʹma,zài这里zhèlǐde意思yìsigēnshuōchūdehuàhuò说话shuōhuàde能力nénglì类似lèisì

你们Nǐmenliángēn头发tóufahuì受损shòusǔn 耶稣Yēsūyòng夸张kuāzhāngde说法shuōfǎ强调qiángdiào跟随gēnsuíderén就算jiùsuànbèi所有suǒyǒurén憎恨zēnghèn”,一定yídìnghuìshòudào保护bǎohù。(21:17根据Gēnjù上下文shàngxiàwén耶稣Yēsūshuō他们tāmenhuìshòu保护bǎohù主要zhǔyàoshìzhǐhuìyǒu任何rènhéshì破坏pòhuài他们tāmengēn上帝Shàngdìde友谊yǒuyìhuòduì他们tāmen造成zàochéng永久yǒngjiǔde伤害shānghàiérshìzhǐ他们tāmenzài身体shēntǐshanghuìshòudào任何rènhé伤害shānghài。(21:16因此Yīncǐ耶稣Yēsūde门徒méntúhuì期待qīdài上帝Shàngdì神奇shénqíde方式fāngshì拯救zhěngjiù他们tāmenràng他们tāmen不致búzhìbèi虐待nüèdài甚至shènzhìbèishāDàn他们tāmen可以kěyǐ确信quèxìn耶和华Yēhéhuáyǒu能力nénglìràng他们tāmen复活fùhuó过来guòlái。(Tài10:39这里Zhèlǐde原文yuánwénzài动词dòngcíqiányòngleliǎng表示biǎoshì否定fǒudìngde希腊Xīlà语词yǔcízhèzhǒng结构jiégòu强调qiángdiào耶稣Yēsūdehuà一定yídìnghuì实现shíxiàn耶稣Yēsūlìngxiàng门徒méntútándào上帝Shàngdì关心guānxīn他们tāmenshíshuōle意思yìsihěn类似lèisìdehuà:“Jiùlián你们nǐmende头发tóufa全都quándōushǔguole。”(12:7lìngjiànTài10:30de注释zhùshì

Jiùlián你们nǐmende头发tóufa全都quándōushǔguole 估计gūjì一般yìbānrén平均píngjūnyǒu超过chāoguò10wàngēn头发tóufa耶和华Yēhéhuá非常fēicháng了解liǎojiě我们wǒmenlián这么zhème微小wēixiǎode细节xìjiédōu一清二楚yìqīng-èrchǔYóu我们wǒmen可以kěyǐ确信quèxìn一直yìzhí无微不至wúwēibúzhìde关心guānxīnzheměi跟从gēncóng基督Jīdūderén

忍耐Rěnnài 原文Yuánwénshì希腊语Xīlàyǔ名词míngcíhy·po·mo·neʹ,这个zhègezài圣经Shèngjīnglizhǐ勇敢yǒnggǎnér坚定jiāndìngde忍耐rěnnài即使jíshǐ面对miànduì障碍zhàngʼài迫害pòhài考验kǎoyàn引诱yǐnyòu仍然réngrán满怀mǎnhuái希望xīwàng相关Xiāngguān动词dòngcíhy·po·meʹnode字面zìmiàn意思yìsishìliúzàimǒuzhǒng情况qíngkuàngzhīxià”,zuò忍耐rěnnài”。这个Zhège动词dòngcí表达biǎodáde意思yìsi通常tōngchángshìliúxiàérshì逃走táozǒu”“站稳zhànwěn立场lìchǎng”“坚持不懈jiānchí-búxi蔓坚定jiāndìng”。(Tài10:22;Luó12:12;Lái10:32;5:11

保全Bǎoquán性命xìngmìng Yòu得到dédào赢得yíngdé你们nǐmende性命xìngmìng希腊语Xīlàyǔshìpsy·kheʹ]”。希腊Xīlà语词yǔcípsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò灵魂línghún”)de意思yìsi需要xūyào根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái确定quèdìng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)这个Zhège通常tōngchángzhǐrénde生命shēngmìng可以kěyǐzhǐ现在xiànzàide生命shēngmìng可以kěyǐzhǐ未来wèiláide生命shēngmìng有些Yǒuxiē译本yìběnzài这里zhèlǐ你们nǐmende普绪克pǔxùkèzuò你们nǐmen未来wèiláide生命shēngmìnghuò你们nǐmen真正zhēnzhèngde生命shēngmìng”。

犹地亚Yóudìyà Zhǐ罗马Luómǎ帝国dìguóde犹地亚Yóudìyà行省xíngshěng

Dàoshānshang 公元gōngyuán4世纪shìjìde历史学家lìshǐ xuéjiā优西比乌斯Yōuxībǐwūsīshuō当时dāngshízài犹地亚Yóudìyà耶路撒冷Yēlùsālěngde基督徒Jīdūtú越过yuèguò约旦河Yuēdàn Hétáodàole德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī山区shānqūde佩拉城Pèilā Chéng。(Lìngjiàn附录FùlùB10

伸张Shēnzhāng正义zhèngyìde时候shíhou Yòu治罪zhìzuìde时候shíhou”,“治罪zhìzuìzhǐ上帝Shàngdì施行shīxíng审判shěnpàn惩罚chéngfáJiàozǎode时候shíhou耶稣Yēsūcéngzài拿撒勒Násālède会堂huìtángchū以赛亚书Yǐsàiyàshūde预言yùyánSài61:1,2bìng经文jīngwén应用yìngyòngzài自己zìjǐ身上shēnshang不过búguò圣经Shèngjīng没有méiyǒu提及tíjíchūgēn我们wǒmen上帝Shàngdìde治罪zhìzuìzhī有关yǒuguānde部分bùfen。(4:16-21Dànzhè耶稣Yēsū确实quèshí宣告xuāngàole治罪zhìzuìde时候shíhou”,预告yùgàohuìyǒu军队jūnduì扎营zhāyíng包围bāowéi耶路撒冷Yēlùsālěng上帝Shàngdìhuì治罪zhìzuìzhèjiànshìjiù包含bāohánzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngshì圣经Shèngjīngshangxiědehuà这里Zhèlǐzuò伸张shēnzhāng正义zhèngyìhuò治罪zhìzuìde希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài七十子Qīshízǐ译本yìběnde申命记Shēnmìngjì32:35、耶利米书Yēlìmǐshū46:10zài七十子Qīshízǐ译本yìběnlishì26:10),以及yǐjí何西阿书Héxīʼāshū9:7Zài上述shàngshù经文jīngwénligēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcízuò治罪zhìzuìhuò处置chǔzhì”。

列国Lièguóde既定jìdìng时期shíqī Yòu外族人wàizúrénde既定jìdìng时期shíqī”。希腊Xīlà语词yǔcíkai·rosʹ(zàiběnjié经文jīngwénlishì复数fùshùzuò既定jìdìng时期shíqī”)可以kěyǐzhǐ具有jùyǒumǒuxiē特色tèsède时刻shíkè、“季节jìjiéhuò特定tèdìng时期shíqī”。(Tài13:30;21:34;11:13Zài圣经Shèngjīngli这个zhègeyòngláizhǐ耶稣Yēsūzàishang开始kāishǐ传道chuándào职务zhíwùde指定zhǐdìngde时候shíhou”(1:15),以及yǐjí耶稣Yēsū牺牲xīshēng生命shēngmìngde指定zhǐdìngde时候shíhou”(Luó5:6)。这个Zhègeyòngláizhǐzài上帝Shàngdìde安排ānpáihuò时间shíjiān表里biǎolǐmǒu未来wèiláide时候shíhouhuò时期shíqī特别tèbiégēn基督Jīdūhuídào我们wǒmen这里zhèlǐde时候shíhou以及yǐjíde王国wángguó有关yǒuguān。(1:7;3:19;帖前Tiē-Qián5:1根据Gēnjùkai·rosʹzài圣经Shèngjīnglide用法yòngfǎ,“列国lièguóde既定jìdìng时期shíqī看来kànláishìzhǐduàn确定quèdìngde时间shíjiānérshìzhǐmǒuduàn特定tèdìngde时期shíqīyǒu开始kāishǐyǒu结束jiéshùzuò列国lièguóhuò外族人wàizúrénde原文yuánwénshì希腊Xīlà语词yǔcíeʹthnosde复数fùshù形式xíngshì圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhěchángyòng这个zhègelái特指tèzhǐ非犹太人fēi-Yóutàirén

世上Shìshàng 希腊语Xīlàyǔshìoi·kou·meʹne,这个zhègezhǐ地球dìqiú这个zhège人类rénlèi居住jūzhùde地方dìfang。(4:5;17:31;Luó10:18;12:9;16:14

看见Kànjiàn zuò看见kànjiànde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcí不仅bùjǐn可以kěyǐzhǐ实际shíjì看见kànjiànhái可以kěyǐzhǐzài比喻bǐyùde意义yìyìshang看见kànjiàn就是jiùshìyòngxīnzhōngde眼睛yǎnjingkànchūhuò辨明biànmíng”。(1:18

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

看见Kànjiàn JiànTài24:30de注释zhùshì

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

Zàiyúnzhōng JiànTài24:30de注释zhùshì

天云Tiānyún 虽然Suīrányún通常tōngchánghuì遮挡zhēdǎng视线shìxiànérhuìràngrénkàndegèng清楚qīngchu1:9),dànrén可以kěyǐyòngxīnzhōngde眼睛yǎnjingkànchū事情shìqing背后bèihòude含意hányì

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注释zhùshì

比喻Bǐyù 希腊语Xīlàyǔshìpa·ra·bo·leʹ,字面zìmiàn意思yìsishì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,可以kěyǐzhǐ比喻bǐyù俗语súyǔhuò寓言yùyán故事gùshi耶稣Yēsūzài解释jiěshìmǒujiànshìshí常常chángchánghuìzhèjiànshìgēnlìngjiàn相似xiāngsìdeshì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,就是jiùshìzuòjiànshì。(4:30耶稣Yēsūde比喻bǐyùdōuhěn简短jiǎnduǎnchángyòng虚构xūgòude故事gùshilái阐述chǎnshù道德dàodéhuò宗教zōngjiào方面fāngmiànde道理dàolǐ

天地Tiāndìdōuhuì消逝xiāoshì 圣经Shèngjīngde其他qítā经文jīngwén表明biǎomíng天地tiāndìhuì永远yǒngyuǎn长存chángcún。(Chuàng9:16;Shī104:5;Chuán1:4所以Suǒyǐ耶稣Yēsūzài这里zhèlǐdehuà可以kěyǐ理解lǐjiěwéi夸张kuāzhāngde说法shuōfǎ天地Tiāndìshì可能kěnéng消逝xiāoshìdedàn就算jiùsuàn天地tiāndìzhēnde消逝xiāoshìle耶稣Yēsūdehuà还是háishihuì实现shíxiàn。(参看CānkànTài5:18不过Búguò这里zhèlǐde天地tiāndìhěn可能kěnéngzhǐ比喻bǐyù意义yìyìshangdetiān就是jiùshì启示录Qǐshìlù21:1shuōde从前cóngqiándetiān从前cóngqiánde”。

dehuàquèjuéhuì消逝xiāoshì 直译Zhíyìdehuàquèhuìhuì消逝xiāoshì”。原文Yuánwénzài动词dòngcíqiányòngleliǎng表示biǎoshì否定fǒudìngdezhèzhǒng结构jiégòuyòng强调qiángdiàomǒujiànshìjuéhuì发生fāshēngZhèhuà生动shēngdòngde表明biǎomíng耶稣Yēsūdehuà一定yídìnghuì实现shíxiàn

天地Tiāndìdōuhuì消逝xiāoshì JiànTài24:35de注释zhùshì

dehuàquèjuéhuì消逝xiāoshì JiànTài24:35de注释zhùshì

Zhàn Zài圣经Shèngjīngli这个zhège有时yǒushíyònglái表示biǎoshìrénhuòqúnrén得到dédào掌权者zhǎngquánzhěde喜爱xǐʼàihuò认可rènkě。(Shī1:5;5:5;Zhēn22:29;1:19例如Lìrú启示录Qǐshìlù7:9,15shuōqúnrénzhànzài宝座bǎozuò绵羊羔miányánggāo面前miànqián”,zhè表明biǎomíng他们tāmen得到dédào上帝Shàngdì耶稣Yēsūde认可rènkě

Dào……shānshang住宿zhùsù 耶稣Yēsūzàishangde最后zuìhòutiān白天báitiāndōuzài耶路撒冷Yēlùsālěng活动huódòng晚上wǎnshanggēn门徒méntú一起yìqǐ离开líkāizhèzuòchéng橄榄山Gǎnlǎn Shān东面dōngmiàn山坡shānpōshangde村庄cūnzhuāng伯大尼Bódàní过夜guòyè他们Tāmen显然xiǎnránzhùzài马大Mǎdà马利亚Mǎlìyà拉撒路Lāsālùdejiāli。(Tài21:17;11:11

多媒体资料

宝库Bǎokù的de钱箱qiánxiāng和hé穷qióng寡妇guǎfu
宝库Bǎokùde钱箱qiánxiāngqióng寡妇guǎfu

根据Gēnjù拉比Lābǐde说法shuōfǎ希律Xīlǜ建造jiànzàode圣殿shèngdiànliyǒu13宝库bǎokùde钱箱qiánxiāng这些zhèxiē钱箱qiánxiāngchēngwéi绍法shàofǎxiāng”。zuò绍法shàofǎde希伯来Xībólái语词yǔcíshoh·pharʹ意思yìsishì羊角yángjiǎo”,zhè表明biǎomíng钱箱qiánxiāng至少zhìshǎoyǒumǒu部分bùfenhěnxiàngjiǎohuò号筒hàotǒng耶稣Yēsū曾经céngjīng谴责qiǎnzé一些yìxiērénzài接济jiējì穷人qióngrénshí故意gùyì张扬zhāngyáng仿佛fǎngfúchuīxiǎng号筒hàotǒng一样yíyàngTīngdào耶稣Yēsū这样zhèyàngshuōderén可能kěnénghuìxiǎngdào钱币qiánbìtóujìn形似xíngsì号筒hàotǒngde钱箱qiánxiāngli发出fāchūde响声xiǎngshēng。(Tài6:2Qióng寡妇guǎfudeliǎngwén小钱xiǎoqiántóujìn钱箱qiánxiāngshí也许yěxǔhuì发出fāchū什么shénme声音shēngyīndàn耶稣Yēsū表示biǎoshìqióng寡妇guǎfude捐献juānxiànzài耶和华Yēhéhuáyǎnzhōngdōu十分shífēn宝贵bǎoguì

圣殿山Shèngdiàn Shān残留cánliú的de石头shítou
圣殿山Shèngdiàn Shān残留cánliúde石头shítou

zhōng这些zhèxiē石头shítou堆放duīfàngzài耶路撒冷Yēlùsālěng西墙Xīqiángde南端nánduān附近fùjìn一般Yìbān认为rènwéi这些zhèxiē石头shítou曾经céngjīngshì公元gōngyuán1世纪shìjì圣殿山Shèngdiàn Shānshangde建筑群jiànzhùqúnde部分bùfen这些Zhèxiē石头shítoubèiliúzài这里zhèlǐ提醒tíxǐng世人shìrén耶路撒冷Yēlùsālěng其中qízhōngde圣殿shèngdiàncéngbèi罗马人Luómǎrén无情wúqíngde摧毁cuīhuǐ

纪念Jìniàn犹地亚Yóudìyà陷落xiànluò的de钱币qiánbì
纪念Jìniàn犹地亚Yóudìyà陷落xiànluòde钱币qiánbì

耶稣Yēsūshuōguo重要zhòngyàode预言yùyán预告yùgào耶路撒冷Yēlùsālěng其中qízhōngde圣殿shèngdiànhuìyǒu什么shénme遭遇zāoyùshuō犹地亚Yóudìyàde居民jūmínhuìbèi俘掳fúlǔdàoguó”。(21:21,24图片Túpiànzhōngde钱币qiánbì就是jiùshì有力yǒulìde证据zhèngjù表明biǎomíng耶稣Yēsūdehuà确实quèshí应验yìngyànleZhèzhǒng纪念jìniàn犹地亚Yóudìyà陷落xiànluòde钱币qiánbìzuìzǎoshìzài公元gōngyuán71nián铸造zhùzàode钱币Qiánbìde一面yímiànshì提图斯Títúsīde头像tóuxiàngshì罗马Luómǎ皇帝huángdì韦斯巴芗Wéisībāxiāngde儿子érzi起初Qǐchū攻打gōngdǎ犹地亚Yóudìyàdeshì韦斯巴芗Wéisībāxiāng最终zuìzhōngyóu提图斯Títúsījiāng攻陷gōngxiàn钱币Qiánbìdelìng一面yímiànyǒu棕榈树zōnglǘshùshùde一边yìbiānzhànzhebèi俘掳fúlǔde犹地亚Yóudìyà男子nánzǐ双手shuāngshǒubǎngzàishēnhòulìng一边yìbiānzuòzhe哀伤āishāngde犹地亚Yóudìyà女子nǚzǐ钱币QiánbìshangyǒuIVDAEA CAPTA字样zìyàng意思yìsishì犹地亚Yóudìyà陷落xiànluòle”。

罗马Luómǎ士兵shìbīng的de剑jiàn
罗马Luómǎ士兵shìbīngdejiàn

耶稣Yēsū预告yùgào耶路撒冷Yēlùsālěng犹地亚Yóudìyàde居民jūmínhuìdǎozài刀剑dāojiànxià”。(21:24照片Zhàopiànzhōngdejiànyǒu2000niánde历史lìshǐjiànde主人zhǔrén可能kěnéngshì罗马Luómǎ步兵团bùbīngtuánde士兵shìbīng公元Gōngyuán66niándāng犹太人Yóutàirén反抗fǎnkàng罗马Luómǎ统治tǒngzhìshí这个zhège步兵团bùbīngtuánjiù驻扎zhùzhāzài耶路撒冷YēlùsālěngZhèjiànchángyuē60厘米límǐ残余cányúde皮制pízhìjiànqiào仍然réngrántàozài剑身jiànshēnshang根据Gēnjù报告bàogàozhèjiànshì2011nián发现fāxiànde当时dāngshí考古kǎogǔ工作人员gōngzuò rényuán正在zhèngzài挖掘wājuétiáo排水道páishuǐdào排水道páishuǐdào位于wèiyú大卫城Dàwèi Chéng耶路撒冷Yēlùsālěng西墙Xīqiáng附近fùjìn考古kǎogǔ公园gōngyuánzhījiānZài耶路撒冷Yēlùsālěng公元gōngyuán70niánbèi毁灭huǐmiè之前zhīqiándeduàn动荡dòngdàng时期shíqī有些yǒuxiē居民jūmín看来kànlái躲藏duǒcángzàizhètiáo排水道páishuǐdàoli

罗马Luómǎ的de提图斯Títúsī凯旋门Kǎixuánmén
罗马Luómǎde提图斯Títúsī凯旋门Kǎixuánmén

左边Zuǒbian照片zhàopiànzhōngdeshì提图斯Títúsī凯旋门Kǎixuánményòujiào提多Tíduō拱门gǒngmén),位于wèiyú意大利Yìdàlì义大利Yìdàlì罗马Luómǎde罗马Luómǎ广场guǎngchǎng建造Jiànzàozhèzuò凯旋门Kǎixuánménshì为了wèile纪念jìniàn公元gōngyuán70nián罗马Luómǎ将军jiāngjūn提图斯Títúsī攻陷gōngxiàn耶路撒冷Yēlùsālěng犹地亚Yóudìyà公元Gōngyuán71nián6yuè提图斯Títúsīgēn父亲fùqīn韦斯巴芗Wéisībāxiāng当时dāngshíde皇帝huángdì一起yìqǐzài罗马Luómǎ帝国dìguóde首都shǒudū庆祝qìngzhùlezhèchǎng胜利shènglì公元Gōngyuán79nián提图斯Títúsī继承jìchéngle韦斯巴芗Wéisībāxiāngde王位wángwèiLiǎngniánhòu提图斯Títúsī突然tūrán去世qùshìzhèzuò凯旋门Kǎixuánmén就是jiùshì此后cǐhòu不久bùjiǔ为了wèile纪念jìniànér兴建xīngjiànde凯旋门Kǎixuánménde通道tōngdàoliǎngdōuyǒu浅浮雕qiǎn fúdiāo浮雕fúdiāo原本yuánběnyǒuxiānliàngde色彩sècǎi描绘miáohuìdeshì庆祝qìngzhù提图斯Títúsī凯旋kǎixuánde游行yóuxíng队伍duìwu通道Tōngdàode浮雕fúdiāo(1)描绘miáohuì罗马Luómǎ士兵shìbīngkángzhe耶路撒冷Yēlùsālěng圣殿shèngdiànzhōngde神圣shénshèng物品wùpǐn其中qízhōng可以kěyǐ清楚qīngchukàndàozuòyǒugēn分枝fēnzhīde灯台dēngtái以及yǐjízhāngfàng陈设饼chénshèbǐngde桌子zhuōzi上面shàngmiànfàngzheliǎngzhī神圣shénshèngde号筒hàotǒngLìngde浮雕fúdiāo(2)描绘miáohuì凯旋kǎixuán归来guīláide提图斯Títúsīzhànzàiliàngyóuzhede战车zhànchēshang这些Zhèxiē浮雕fúdiāoràngrén清楚qīngchu明白míngbai使徒shǐtú保罗Bǎoluózàideliǎngfēng书信shūxìnzhōngdàode比喻bǐyùyǒu什么shénme含意hányì。(林后Lín-Hòu2:14;西2:15当时Dāngshídào这些zhèxiē书信shūxìnderén肯定kěndìng非常fēicháng熟悉shúxi罗马人Luómǎrén庆祝qìngzhù胜利shènglìde游行yóuxíngshì怎样zěnyàngdeZài那个nàge时代shídàiyào举行jǔxíngzhèlèi公开gōngkāide庆祝qìngzhù活动huódòng必须bìxūyǒu罗马Luómǎ皇帝huángdìhuò王室wángshìde授权shòuquán耶稣Yēsūcéng预告yùgào耶路撒冷城Yēlùsālěng Chénghuìbèi攻克gōngkèchénglide居民jūmínhuìbèi俘掳fúlǔ提图斯Títúsī凯旋门Kǎixuánmén表明biǎomíng这个zhège预言yùyán确实quèshí应验yìngyànle。(21:24