马可福音 1:1-45

1  关于Guānyú上帝Shàngdìde儿子érzi耶稣Yēsū基督Jīdūde好消息hǎo xiāoxishì这样zhèyàng开始kāishǐde  先知Xiānzhī以赛亚Yǐsàiyàdeshūshangzheshuō:“Kànyàopàide使者shǐzhězǒuzài前面qiánmiàn*huìwèi准备zhǔnbèi道路dàolù+  Zài旷野kuàngyěyǒurén呼喊hūhǎnshuō:‘你们Nǐmenyào预备yùbèi耶和华Yēhéhuádedào修直xiūzhíde+’”  因此Yīncǐ施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànzài旷野kuàngyě传讲chuánjiǎngshuōyào接受jiēshòu象征xiàngzhēng悔改huǐgǎide浸礼jìnlǐ这样zhèyàngzuìjiùnéng得到dédào宽恕kuānshù+  犹地亚Yóudìyàquánjìng耶路撒冷Yēlùsālěngde居民jūmín全都quándōu出来chūláidào那里nàlǐzài约旦Yuēdàn Hé接受jiēshòu施行shīxíngde浸礼jìnlǐ公开gōngkāi承认chéngrèn自己zìjǐdezuì+  约翰Yuēhànshēn穿chuān骆驼luòtuomáode衣服yīfuyāo皮带pídài+chīdeshì蝗虫huángchóng+野蜜yěmì+  传讲chuánjiǎngshuō:“Zài以后yǐhòuláidewèi能力nénglìqiángliánwānyāojiěkāi鞋带xiédài不配búpèi+  yòngshuǐgěi你们nǐmen施浸shījìnquèyàoyòng神圣力量shénshèng lìliàng+gěi你们nǐmen施浸shījìn。”  Zhè期间qījiān耶稣Yēsūcóng加利利Jiālìlìde拿撒勒Násālèláizài约旦Yuēdàn Héli接受jiēshòu约翰Yuēhànwèi施行shīxíngde浸礼jìnlǐ+ 10  耶稣Yēsūcóngshuǐli上来shàngláijiù看见kànjiàntiānkāile神圣力量shénshèng lìliàng好像hǎoxiàng鸽子gēzijiàngzài身上shēnshang+ 11  Tiānshangyǒu声音shēngyīnshuō:“shìde儿子érzi深爱shēnʼài已经yǐjīng认可rènkěle+。” 12  神圣力量Shénshèng lìliàng立刻lìkè促使cùshǐ耶稣Yēsūdào旷野kuàngyě 13  zài旷野kuàngyě40tiānshòu撒但Sādàn引诱yǐnyòu+gēn野兽yěshòuzài一起yìqǐdànyǒu天使tiānshǐ服侍fúshi+ 14  约翰Yuēhànbèi+以后yǐhòu耶稣Yēsūdào加利利Jiālìlì+传讲chuánjiǎng上帝Shàngdìde好消息hǎo xiāoxi+ 15  shuō:“指定Zhǐdìngde时候shíhoudàole上帝Shàngdìde王国Wángguójìnle你们Nǐmenyào悔改huǐgǎi+信从xìncóng好消息hǎo xiāoxi。” 16  耶稣Yēsū沿yánzhe加利利Jiālìlì Hǎibiānzǒuzhe看见kànjiàn西门Xīmén西门Xīménde兄弟xiōngdì安得烈Āndéliè+zhèngwǎnghǎiliwǎng+他们Tāmenshì渔夫yúfū+ 17  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Lái跟从gēncóngbayào使shǐ你们nǐmen成为chéngwéirénde渔夫yúfū+。” 18  他们Tāmen立刻lìkèfàngxià渔网yúwǎng跟随gēnsuí+ 19  耶稣Yēsūshāowǎngqiánzǒu看见kànjiàn西庇太Xībìtàide儿子érzi雅各Yǎgè雅各Yǎgède兄弟xiōngdì约翰Yuēhàn他们tāmen正在zhèngzàichuánshangwǎng+ 20  耶稣Yēsū立刻lìkè呼召hūzhào他们tāmen他们tāmenjiù父亲fùqīn西庇太Xībìtài雇工们gùgōngmenliúzàichuánshang跟从gēncóngle耶稣Yēsū 21  后来Hòulái他们tāmenle迦百农Jiābǎinóng dào安息日Ānxīrì耶稣Yēsūjiùjìn会堂huìtángli教导jiàodǎorén+ 22  众人Zhòngréndōuduìde教导jiàodǎo方式fāngshì感到gǎndào惊讶jīngyà因为yīnwèi教导jiàodǎo他们tāmenshíhěnyǒu权威quánwēixiàng那些nàxiē抄经士chāojīngshì+ 23  Jiùzài时候shíhou会堂huìtángliyǒushòu邪灵xiélíng控制kòngzhìderén呼喊hūhǎnshuō 24  “拿撒勒Násālèrén耶稣Yēsūlái这里zhèlǐzuò什么shénme+láishìyào消灭xiāomiè我们wǒmenma清楚qīngchu知道zhīdàoshìshéishì上帝Shàngdìde圣者shèngzhě+ 25  耶稣Yēsū斥责chìzé邪灵xiélíngshuō:“住口Zhùkǒucóng这个zhègerén身上shēnshang出来chūlái!” 26  邪灵Xiélíng*jiù大声dàshēng尖叫jiānjiàobìng使shǐ那个nàgerén痉挛jìngluán起来qǐlái然后ránhòucóng身上shēnshang出来chūlái+ 27  大家Dàjiādōu非常fēicháng惊讶jīngyà彼此bǐcǐ议论yìlùnshuō:“Zhèshì怎么zěnmehuíshìZhēnshì与众不同yǔzhòng-bùtóngde教导jiàodǎo方式fāngshì*这个Zhègerénjìngyǒuquán命令mìnglìng邪灵xiélíng*邪灵xiélíng服从fúcóng。” 28  关于Guānyú耶稣Yēsūdeshìhěnkuàijiùzài整个zhěnggè加利利Jiālìlìchuánkāile 29  离开Líkāi会堂huìtánghòu耶稣Yēsū雅各Yǎgè约翰Yuēhànjiùgēn西门Xīmén安得烈Āndéliè一起yìqǐle他们tāmenliǎngréndejiā+ 30  西门Xīménde岳母yuèmǔ+zhèngtǎngzhezài发烧fāshāo他们tāmenjiù立刻lìkè告诉gàosu耶稣Yēsū 31  耶稣Yēsūshàngqiánzhùdeshǒu起来qǐláideshāojiù退tuìlejiù服侍fúshi他们tāmen 32  Dàole傍晚bàngwǎn日落rìluò以后yǐhòu人们rénmen开始kāishǐhuànbìngdeshòu邪灵xiélíng操纵cāozòngdedōudàidào耶稣Yēsū那里nàlǐ+ 33  Quánchéngderéndōu聚集jùjízàiménqián 34  耶稣Yēsūzhìhǎole许多xǔduōhuànzhǒng病症bìngzhèngderén+hái驱逐qūzhúle许多xǔduō邪灵xiélíng+dàn不许bùxǔ邪灵xiélíng说话shuōhuà因为yīnwèi他们tāmen知道zhīdàoshì基督Jīdū+ 35  清晨Qīngchéntiānháiméiliàng耶稣Yēsū起来qǐláizǒudào外面wàimiàn偏僻piānpìde地方dìfangzài那里nàlǐ祷告dǎogào+ 36  西门Xīmén同伴tóngbàn四处sìchùzhǎo 37  zhǎodàolejiùduìshuō:“大家Dàjiādōuzàizhǎo。” 38  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“我们Wǒmenbiéde地方dìfangdào附近fùjìnde城镇chéngzhènbayàozài那里nàlǐ传道chuándào因为yīnwèishìwèi这个zhège目的mùdìérláide+。” 39  jiùzǒubiàn加利利Jiālìlìquánjìngzài会堂huìtángli传道chuándàobìng驱逐qūzhú邪灵xiélíng+ 40  Yǒu麻风病人máfēngbìngrénláidào耶稣Yēsū那里nàlǐguìxià恳求kěnqiúshuō:“只要Zhǐyào愿意yuànyìjiùnéng使shǐ痊愈quányù*+。” 41  耶稣Yēsūhěn可怜kělián+jiùshēnchūshǒuláishuō:“hěn愿意yuànyì痊愈quányùba+。” 42  麻风Máfēng立刻lìkècóng身上shēnshang消失xiāoshījiù痊愈quányùle 43  耶稣Yēsū立刻lìkèràng离开líkāibìng郑重zhèngzhòngde吩咐fēnfù 44  shuō:“小心Xiǎoxīn不要búyào告诉gàosu别人biéréndànyàoràng祭司jìsī查看chákàn并且bìngqiěxiànshàng摩西Móxī规定guīdìngde祭物jìwù+xiàng他们tāmen证明zhèngmíng*已经yǐjīng洁净jiéjìngle+。” 45  可是Kěshì离开líkāi以后yǐhòuquè到处dàochù宣扬xuānyángzhèjiànshìchuánkāile以致yǐzhì耶稣Yēsūnéngzài公开gōngkāijìnchéngzhǐnéngliúzàichéngwài偏僻piānpìde地方dìfangDàn众人zhòngrén还是háishicóngdào那里nàlǐ+

脚注

直译Zhíyì面前miànqián”。
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
Yòu:“Zhēnshìxīnde道理dàolǐ!”
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
直译Zhíyì洁净jiéjìng”。
Yòuxiàng他们tāmenzuò见证jiànzhèng”。

注释

马可Mǎkě 这个Zhège名字míngziyuán拉丁语Lādīngyǔ。“马可Mǎkěshì罗马Luómǎ名字míngzishì使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn12:12dàode约翰Yuēhànde别名biémíng马可Mǎkěde母亲mǔqīnshì耶路撒冷Yēlùsālěng早期zǎoqīde门徒méntú名叫míngjiào马利亚Mǎlìyà马可Mǎkěshì巴拿巴Bānábāde表弟biǎodì”(西4:10),曾经céngjīnggēn巴拿巴Bānábā保罗Bǎoluó以及yǐjí其他qítā早期zǎoqī基督徒Jīdūtú一起yìqǐdào传道chuándào。(12:25;13:5,13;提后Tí-Hòu4:11虽然Suīránzhèjuàn福音书Fúyīnshū没有méiyǒu注明zhùmíng执笔者zhíbǐzhěshìshéidàn公元gōngyuán2世纪shìjì3世纪shìjìde一些yìxiē作家zuòjiādōushuō执笔者zhíbǐzhě就是jiùshì马可Mǎkě

马可福音Mǎkě Fúyīn 没有Méiyǒu任何rènhé福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhěcéngzài他们tāmende记录jìlùzhōng明确míngquèdào自己zìjǐ就是jiùshì执笔者zhíbǐzhě福音书Fúyīnshūde原文yuánwén显然xiǎnrán没有méiyǒu经卷jīngjuànde名称míngchēngZài一些yìxiē抄本chāoběnzhōng马可福音Mǎkě Fúyīnde卷名juànmíngshìEu·ag·geʹli·on Ka·taʹ Marʹkon(直译zhíyì根据gēnjù马可Mǎkěde好消息hǎo xiāoxihuò根据gēnjù马可Mǎkěde福音fúyīn”),ér有些yǒuxiē抄本chāoběnde卷名juànmíngjiàoduǎn写作xiězuòKa·taʹ Marʹkon(直译zhíyì根据gēnjù马可Mǎkě”)。没有Méiyǒurén确切quèqiè知道zhīdào这些zhèxiē卷名juànmíngshì什么shénme时候shíhoujiā上去shàngquhuò开始kāishǐ使用shǐyòngdedàn有些yǒuxiē学者xuézhě估计gūjìshìzài公元gōngyuán2世纪shìjì因为yīnwèizài2世纪shìjìhuò3世纪shìjìchūde福音书Fúyīnshū抄本chāoběnzhōng一些yìxiē抄本chāoběnyǒu上述shàngshùjiàochángde卷名juànmíng至于Zhìyú使用shǐyòng福音fúyīn”(意思yìsishì好消息hǎo xiāoxi”)这个zhège有些yǒuxiē学者xuézhěshuōzhè可能kěnéngshìyuán马可Mǎkě执笔zhíbǐde经卷jīngjuàndehuà:“关于Guānyú上帝Shàngdìde儿子érzi耶稣Yēsū基督Jīdūde好消息hǎo xiāoxishì这样zhèyàng开始kāishǐde。”人们Rénmen使用shǐyòng这些zhèxiē含有hányǒu执笔者zhíbǐzhě名字míngzide卷名juànmíng可能kěnéngshì出于chūyú实际shíjìde需要xūyào因为yīnwèi这样zhèyàng可以kěyǐ区分qūfēntóngde经卷jīngjuàn

好消息Hǎo xiāoxi 希腊语Xīlàyǔshìeu·ag·geʹli·on,zhèshì圣经Shèngjīng原文yuánwén出现chūxiàn这个zhège其他Qítā圣经Shèngjīng译本yìběn这个zhègezuò福音fúyīn”。Gēn这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí相关xiāngguānde词语cíyǔshìeu·ag·ge·li·stesʹ,通常tōngchángzuò传福音者chuánfúyīnzhě”,意思yìsishì宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén”。(21:8;4:11脚注jiǎozhù提后Tí-Hòu4:5脚注jiǎozhù

好消息Hǎo xiāoxi 其他Qítā译本yìběnzuò福音fúyīn”。希腊语Xīlàyǔshìeu·ag·geʹli·on,yuánliǎng希腊Xīlà语词yǔcí:eu,意思yìsishìhǎo”;agʹge·los,意思yìsishìdàilái消息xiāoxiderén”“宣告xuāngào信息xìnxīderén”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì相关Xiāngguānde希腊Xīlà语词yǔcí(eu·ag·ge·li·stesʹ)zuò传福音者chuánfúyīnzhě”,意思yìsishì宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén”。(21:8;4:11脚注jiǎozhù提后Tí-Hòu4:5脚注jiǎozhù

关于Guānyú……耶稣Yēsū基督Jīdūde好消息hǎo xiāoxi 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐzuò耶稣Yēsū基督Jīdūde好消息hǎo xiāoxi”,意思yìsishì耶稣Yēsū传讲chuánjiǎngde好消息hǎo xiāoxi

上帝Shàngdìde儿子érzi 尽管Jǐnguǎn有些yǒuxiē抄本chāoběnzài这里zhèlǐ没有méiyǒuxiě上帝Shàngdìde儿子érzi”,dànyǒugèngduō早期zǎoqī抄本chāoběn支持zhīchí现在xiànzài这个zhège译法yìfǎ

好消息Hǎo xiāoxi JiànTài4:23;24:14de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì

先知Xiānzhī以赛亚Yǐsàiyàdeshūshangzhe Jiē下来xiàlái引用yǐnyòngde经文jīngwén来自láizì玛拉基书Mǎlājīshū3:1以赛亚书Yǐsàiyàshū40:3de预言yùyánzhèliǎng预言yùyándōu应验yìngyànzài施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn身上shēnshangBěnjié经文jīngwénde引文yǐnwén来自láizì玛拉基书Mǎlājīshū强调qiángdiào约翰Yuēhàn作为zuòwéi使者shǐzhěde身份shēnfèn3jiéde引文yǐnwén来自láizì以赛亚书Yǐsàiyàshū强调qiángdiào约翰Yuēhàn传讲chuánjiǎngde信息xìnxī马可Mǎkěshuōzhěngduàn引文yǐnwéndōu来自láizì以赛亚书Yǐsàiyàshū也许yěxǔshì因为yīnwèi以赛亚书Yǐsàiyàshūde预言yùyánshì这里zhèlǐde重点zhòngdiǎn

Kàn 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ,这个zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng读者dúzhě注意zhùyìjiē下来xiàlái发生fāshēngdeshì鼓励gǔlì读者dúzhě想象xiǎngxiàng当时dāngshíde场景chǎngjǐnghuò留意liúyì叙述xùshùzhōngdàode细节xìjiébèiyònglái强调qiángdiàohuò介绍jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén惊讶jīngyàde事物shìwù这个Zhège除了chúlezuòkàn”,huì按照ànzhào语境yǔjìngfānzuò其他qítā词语cíyǔ有时yǒushíhuì省略shěnglüèZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège经常jīngcháng出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn启示录QǐshìlùliGēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí经常jīngcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngde经文jīngwénshì以赛亚书Yǐsàiyàshū40:3Zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénlizhèjié经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)马太Mǎtàizhǐchū以赛亚Yǐsàiyàde预言yùyándàode就是jiùshì施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànwèi耶稣Yēsū预备yùbèi道路dàolùzhèjiànshìZài使徒shǐtú约翰Yuēhànxiěde福音书Fúyīnshūzhōng施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànzhǐchū预言yùyánsuǒshuōderén就是jiùshì自己zìjǐ。(Yuē1:23

修直Xiūzhíde 这个Zhège说法shuōfǎ可能kěnéngyuán古代gǔdàide习俗xísú统治者tǒngzhìzhě出行chūxíngqiánhuìpàirénwèide马车mǎchē开路kāilù例如lìrúbānzǒu路上lùshangde石块shíkuài甚至shènzhìshāndào

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngde经文jīngwénshì以赛亚书Yǐsàiyàshū40:3Zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénlizhèjié经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录fùlùC)马可Mǎkězhǐchū以赛亚Yǐsàiyàde预言yùyándàode就是jiùshì施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànwèi耶稣Yēsū预备yùbèi道路dàolùzhèjiànshì。(1:4lìngjiànTài3:3;Yuē1:23de注释zhùshì

修直Xiūzhíde JiànTài3:3de注释zhùshì

施浸者Shījìnzhě Yòu使shǐrénjìnshuǐzhōngderén”。“施浸者Shījìnzhě显然xiǎnránshì别号biéhào表明biǎomíng约翰Yuēhànshìgěirén施浸shījìnérwéirénsuǒzhīde犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsījiùcéngchēngwéi约翰Yuēhàn别号biéhào施浸者Shījìnzhě”。

犹地亚Yóudìyàde旷野kuàngyě Zhǐ犹大Yóudà山区shānqū东面dōngmiànde山坡shānpō人迹罕至rénjì hǎnzhìcǎo稀疏xīshūZhèpiàn旷野kuàngyěxiàngxià延伸yánshēndào约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn死海Sǐ Hǎi高度gāodù落差luòchāyuēwéi1200约翰Yuēhàn开始kāishǐ传道chuándàode地方dìfang就是jiùshìzài这个zhège旷野kuàngyězhōng位于wèiyú死海Sǐ Hǎi北面běimiànde一带yídài

悔改Huǐgǎi Zài这里zhèlǐbèizuò悔改huǐgǎide希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐ直译zhíyìwéi改变gǎibiàn想法xiǎngfǎ”,zhǐdeshì改变gǎibiàn思想sīxiǎng态度tàidùhuò意向yìxiàngZàizhèjié经文jīngwénzhōng,“悔改huǐgǎizhǐrén为了wèilelìng上帝Shàngdì喜悦xǐyuèérzuòchū改变gǎibiàn这样zhèyàngjiùnénggēn上帝Shàngdìyǒu良好liánghǎode关系guānxì。(LìngjiànTài3:8,11de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì悔改Huǐgǎi”)

Yàojiēchūgēn悔改huǐgǎidexīn一致yízhìde果实guǒshí Yòuyàoyòng行动xíngdònglái表明biǎomíng自己zìjǐ已经yǐjīng悔改huǐgǎi”。那些Nàxiētīng约翰Yuēhàn讲话jiǎnghuàderén需要xūyàoyòng行动xíngdòngděng证据zhèngjùlái表明biǎomíng他们tāmende想法xiǎngfǎ态度tàidù已经yǐjīng改变gǎibiànle。(3:8;26:20lìngjiànTài3:2,11de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì悔改Huǐgǎi”)

Yòngshuǐgěi你们nǐmen施浸shījìn Yòu使shǐ你们nǐmenjìnshuǐzhōng”。zuò施浸shījìnde希腊Xīlà语词yǔcíshìba·ptiʹzo,意思yìsishì使shǐ……jìn”。圣经Shèngjīngde其他qítā记载jìzǎi表明biǎomíngrén接受jiēshòu浸礼jìnlǐshí需要xūyào完全wánquánjìnshuǐzhōng例如Lìrú圣经Shèngjīngshuō约翰Yuēhànzài撒琳Sālín附近fùjìnde约旦河谷Yuēdànhé Gǔwèirén施浸shījìnshì因为yīnwèi那里nàlǐshuǐduō”。(Yuē3:23另外Lìngwài腓力Féilìwèi埃塞俄比亚Āisàiʼébǐyàde内臣nèichén施浸shījìnshí他们tāmenshì一起yìqǐxiàdàoshuǐlide。(8:38七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì列王纪下Lièwángjì Xià5:14shíyòngletóng希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshù乃缦Nǎimànzài约旦河Yuēdàn Hélijìnle”。

悔改Huǐgǎi 直译Zhíyì改变gǎibiàn想法xiǎngfǎ”。(LìngjiànTài3:2,8de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

施浸者Shījìnzhě Yòu使shǐrénjìnshuǐzhōngderén”。Zàiběnjié经文jīngwén马可福音Mǎkě Fúyīn6:14,24,“施浸者Shījìnzhěde原文yuánwénshì希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíbaptizode分词fēncí形式xíngshì可以kěyǐ翻译fānyìwéigěirén施浸shījìnde”。马可福音Mǎkě Fúyīn6:258:28以及yǐjí马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīnde经文jīngwénquèyòng希腊语Xīlàyǔ名词míngcíBa·pti·stesʹlái称呼chēnghu约翰Yuēhàn尽管Jǐnguǎnliǎng希腊Xīlà语词yǔcíde形态xíngtàiyǒusuǒtóngdàn意思yìsishì一样yíyàngde中文Zhōngwéndōu翻译fānyìwéi施浸者shījìnzhě”。(LìngjiànTài3:1de注释zhùshì

旷野Kuàngyě Zhǐdeshì犹地亚Yóudìyàde旷野kuàngyě。(LìngjiànTài3:1de注释zhùshì

象征Xiàngzhēng悔改huǐgǎide浸礼jìnlǐ 直译Zhíyì悔改huǐgǎide浸礼jìnlǐ”。浸礼Jìnlǐ本身běnshēnbìnghuìréndezuì接受Jiēshòu约翰Yuēhàn浸礼jìnlǐderén公开gōngkāi承认chéngrèn自己zìjǐfànlezuì违犯wéifànle法典fǎdiǎn从而cóngʼér表明biǎomíng他们tāmen决心juéxīnzuòchū改变gǎibiànZhèzhǒng衷心zhōngxīn悔改huǐgǎide态度tàidùnéng带领dàilǐng他们tāmendào基督Jīdū那里nàlǐ。(Jiā3:24通过Tōngguòwèirén施浸shījìn约翰Yuēhànràngqúnrénzuòtuǒ准备zhǔnbèi可以kěyǐkàndào上帝Shàngdì任用rènyòngde救主jiùzhǔ”。(3:3-6LìngjiànTài3:2,8,11de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì浸礼jìnlǐ”“悔改huǐgǎi”)

Yòngshuǐgěi你们nǐmen施浸shījìn Yòu使shǐ你们nǐmenjìnshuǐzhōng”。zuò施浸shījìnde希腊Xīlà语词yǔcíshìba·ptiʹzo,意思yìsishì使shǐ……jìn”。圣经Shèngjīngde其他qítā记载jìzǎi表明biǎomíngrén接受jiēshòu浸礼jìnlǐshí需要xūyào完全wánquánjìnshuǐzhōng例如Lìrú圣经Shèngjīngshuō约翰Yuēhànzài撒琳Sālín附近fùjìnde约旦河谷Yuēdànhé Gǔwèirén施浸shījìnshì因为yīnwèi那里nàlǐshuǐduō”。(Yuē3:23另外Lìngwài腓力Féilìwèi埃塞俄比亚Āisàiʼébǐyàde内臣nèichén施浸shījìnshí他们tāmenshì一起yìqǐxiàdàoshuǐlide。(8:38七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì列王纪下Lièwángjì Xià5:14shíyòngletóng希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshù乃缦Nǎimànzài约旦河Yuēdàn Hélijìnle”。

公开Gōngkāi承认chéngrèn自己zìjǐdezuì 意思Yìsishì当众dāngzhòng承认chéngrèn自己zìjǐfànlezuì违反wéifǎnle法典fǎdiǎnzhīyuē

犹地亚Yóudìyàquánjìng耶路撒冷Yēlùsālěngde居民jūmín全都quándōu出来chūláiQuánjìng全都quándōushì夸张kuāzhāngde说法shuōfǎ强调qiángdiào约翰Yuēhànde传道chuándào工作gōngzuò引起yǐnqǐle人们rénmende兴趣xìngqù这里Zhèlǐde意思yìsishìshuō犹地亚Yóudìyà耶路撒冷Yēlùsālěngdeměi居民jūmíndōu出来chūláidào约翰Yuēhàn那里nàlǐle

Zài约旦河Yuēdàn Hé接受jiēshòu施行shīxíngde浸礼jìnlǐ Yòubèijìn约旦河Yuēdàn Hédeshuǐzhōng”。(LìngjiànTài3:11de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì浸礼jìnlǐ”)

公开Gōngkāi承认chéngrèn自己zìjǐdezuì JiànTài3:6de注释zhùshì

Shēn穿chuān骆驼luòtuomáode衣服yīfu 约翰Yuēhànshēn穿chuān骆驼luòtuomáode衣服yīfuyāo皮带pídài这样zhèyàngde衣着yīzhuó使shǐrénxiǎngdào先知xiānzhī以利亚Yǐlìyà。(王下Wáng-Xià1:8;Yuē1:21

蝗虫Huángchóng zhǒng富含fùhán蛋白质dànbáizhìde昆虫kūnchóng摩西Móxī法典fǎdiǎn蝗虫huángchónglièwéi洁净jiéjìngde生物shēngwù可以kěyǐ食用shíyòng。(11:21,22

野蜜Yěmì Zhǐ旷野kuàngyěde野生yěshēng蜂蜜fēngmì并非bìngfēi来自láizì人工réngōng养殖yǎngzhíde蜜蜂mìfēng对于Duìyúzhùzài旷野kuàngyěderénláishuōchī蝗虫huángchóng野蜜yěmìshìhěn平常píngchángdeshì

骆驼Luòtuomáode衣服yīfu JiànTài3:4de注释zhùshì

蝗虫Huángchóng JiànTài3:4de注释zhùshì

野蜜Yěmì JiànTài3:4de注释zhùshì

能力Nénglìqiáng 意思Yìsishì拥有yōngyǒugèngde权力quánlì”。

tuōxié 无论Wúlùnshìréntuōxié还是háishirénjiěkāi鞋带xiédài1:7;3:16;Yuē1:27),dōushì卑微bēiwēide工作gōngzuò通常tōngchángshì奴隶núlìzuòde

能力Nénglìqiáng JiànTài3:11de注释zhùshì

jiěkāi鞋带xiédài JiànTài3:11de注释zhùshì

Yòngshuǐgěi你们nǐmen施浸shījìn Yòu使shǐ你们nǐmenjìnshuǐzhōng”。zuò施浸shījìnde希腊Xīlà语词yǔcíshìba·ptiʹzo,意思yìsishì使shǐ……jìn”。圣经Shèngjīngde其他qítā记载jìzǎi表明biǎomíngrén接受jiēshòu浸礼jìnlǐshí需要xūyào完全wánquánjìnshuǐzhōng例如Lìrú圣经Shèngjīngshuō约翰Yuēhànzài撒琳Sālín附近fùjìnde约旦河谷Yuēdànhé Gǔwèirén施浸shījìnshì因为yīnwèi那里nàlǐshuǐduō”。(Yuē3:23另外Lìngwài腓力Féilìwèi埃塞俄比亚Āisàiʼébǐyàde内臣nèichén施浸shījìnshí他们tāmenshì一起yìqǐxiàdàoshuǐlide。(8:38七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì列王纪下Lièwángjì Xià5:14shíyòngletóng希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshù乃缦Nǎimànzài约旦河Yuēdàn Hélijìnle”。

Yòngshuǐgěi你们nǐmen施浸shījìn Yòu使shǐ你们nǐmenjìnshuǐzhōng”。(LìngjiànTài3:11de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì浸礼jìnlǐ”)

Yòng神圣力量shénshèng lìliànggěi你们nǐmen施浸shījìn 施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànzài这里zhèlǐ宣告xuāngào耶稣Yēsūhuì创立chuànglìxīnde安排ānpái就是jiùshìyòng上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng施浸shījìn接受Jiēshòuzhèzhǒng浸礼jìnlǐderénhuìzàizhǒng特别tèbiéde意义yìyìshang成为chéngwéi上帝Shàngdìde儿子érziyǒu希望xīwàngdàotiānshang生活shēnghuóbìngzuò君王jūnwáng统治tǒngzhì大地dàdì。(5:9,10

提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián 凯撒Kǎisā奥古斯都Àogǔsīdū公元gōngyuán14nián8yuè17格雷果里历géléiguǒlǐlì公历gōnglì去世qùshì。9yuè15提比略Tíbǐlüè接受jiēshòu元老院yuánlǎoyuànde推举tuījǔ成为chéngwéi罗马Luómǎ皇帝huángdì如果Rúguǒcóng奥古斯都Àogǔsīdū去世qùshì计算jìsuàn,“凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián就是jiùshìzhǐ公元gōngyuán28nián8yuèdào公元gōngyuán29nián8yuèdàn如果rúguǒcóng提比略Tíbǐlüè正式zhèngshì成为chéngwéi皇帝huángdì计算jìsuànshìzhǐ公元gōngyuán28nián9yuèdào公元gōngyuán29nián9yuè约翰Yuēhàn看来kànláishìcóng公元gōngyuán29nián春季chūnjì(4yuè左右zuǒyòu开始kāishǐ传道chuándào工作gōngzuòde就是jiùshìzài提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián期间qījiānnián约翰Yuēhàn应该yīnggāi大约dàyuē30suìzhèshì利未族Lìwèizú祭司jìsī开始kāishǐzài圣殿shèngdiàn服务fúwùde年龄niánlíng。(Mín4:2,3根据Gēnjù路加福音Lùjiā Fúyīn3:21-23耶稣Yēsūdào约翰Yuēhàn那里nàlǐ受浸shòujìnbìng开始kāishǐ传道chuándàoshíshìniánYuē30suì”。既然Jìrán耶稣Yēsū春季chūnjì尼散月Nísànyuè),érde传道chuándào工作gōngzuò历时lìshísānniánbàn那么nàme显然xiǎnránshìzài秋季qiūjì大约dàyuēzài以他念月Yǐtāniànyuè就是jiùshì9~10yuèjiān开始kāishǐ传道chuándàode约翰Yuēhànhěn可能kěnéng耶稣Yēsū6yuè而且érqiě看来kànlái耶稣Yēsūzǎo6yuè开始kāishǐ传道chuándào。(1zhāng所以Suǒyǐ我们wǒmenyǒu理由lǐyóu认为rènwéi约翰Yuēhànshìzài公元gōngyuán29nián春季chūnjì开始kāishǐ传道chuándàode。(Lìngjiàn3:23;Yuē2:13de注释zhùshì

Zhè期间qījiān 根据Gēnjù路加福音Lùjiā Fúyīn3:1-3施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànzài凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián开始kāishǐ传道chuándào当时dāngshíshì公元gōngyuán29nián春天chūntiān(4月份yuèfèn左右zuǒyòu)。(Lìngjiàn3:1de注释zhùshì大约Dàyuēliùyuèhòu耶稣Yēsūzài公元gōngyuán29nián秋天qiūtiān(10月份yuèfèn左右zuǒyòudào约翰Yuēhàn那里nàlǐ受浸shòujìn。(Lìngjiàn附录fùlùA7

Tiān 可以Kěyǐzhǐ实际shíjìde天空tiānkōng可以kěyǐzhǐ耶和华Yēhéhuá居住jūzhùde地方dìfang

耶稣Yēsū……看见kànjiàn 直译Zhíyì……看见kànjiàn”。这里Zhèlǐde显然xiǎnránzhǐ耶稣Yēsū约翰福音Yuēhàn Fúyīn1:32,33表明biǎomíng施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn看见kànjiànlezhèdàn马可Mǎkěde记载jìzǎi看来kànláishìcóng耶稣Yēsūde角度jiǎodù描述miáoshùde

……jiù 希腊Xīlà语词yǔcíeu·thysʹ。这个Zhègezài马可福音Mǎkě Fúyīn1zhāng出现chūxiànle11这里zhèlǐshì1。(1:10,12,18,20,21,23,28-30,42,43Zài马可福音Mǎkě Fúyīnzhōng这个zhège总共zǒnggòng出现chūxiànle超过chāoguò40根据gēnjù上下文shàngxiàwénzuò……jiù”“立刻lìk蔓马上mǎshàng等等děngděng马可Mǎkě经常jīngcháng使用shǐyòng这个zhègezhè使shǐde记载jìzǎi节奏jiézòu紧凑jǐncòu充满chōngmǎn动感dònggǎn

Tiān JiànTài3:16de注释zhùshì

Tiānkāile 看来Kànlái上帝Shàngdìràng耶稣Yēsū开始kāishǐ明白míngbaitiānshangde事物shìwù或许Huòxǔzài这个zhège时候shíhou上帝Shàngdìràng恢复huīfùle降世jiàngshìwéirén之前zhīqiánde记忆jìyì自从Zìcóng耶稣Yēsū受浸shòujìnhòushuōguodehěnduōhuà特别tèbiéshìzài公元gōngyuán33nián逾越节Yúyuèjiétiān晚上wǎnshangde热切rèqiè祷告dǎogàodōu表明biǎomíng受浸shòujìnhòujiù已经yǐjīng知道zhīdào自己zìjǐ降世jiàngshìwéirén之前zhīqiándeshìle耶稣Yēsūde祷告dǎogào表明biǎomíngle天父Tiānfù曾经céngjīngshuōguodehuàzuòguodeshìlecéngzàitiānshang享有xiǎngyǒude荣耀róngyào。(Yuē6:46;7:28,29;8:26,28,38;14:2;17:5耶稣Yēsūde这些zhèxiē记忆jìyì可能kěnéng就是jiùshìzài受浸shòujìnbìngshòu神圣力量shénshèng lìliàng任命rènmìngshí恢复huīfùde

好像Hǎoxiàng鸽子gēzi 耶稣Yēsū受浸shòujìnshí上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàngjiàngzài身上shēnshang情形qíngxing看来kànláijiùxiàng鸽子gēzi拍动pāidòngzhe翅膀chìbǎng降落jiàngluò一样yíyàng鸽子Gēziyǒu神圣shénshèngde用途yòngtúyǒu象征xiàngzhēng意义yìyì鸽子Gēzi可以kěyǐyònglái献祭xiànjì11:15;Yuē2:14-16),象征xiàngzhēng清白qīngbái无邪wúxiéTài10:16)。挪亚Nuóyàfàng出去chūqùde鸽子gēzipiàn橄榄叶gǎnlǎnyèdàihuí方舟fāngzhōu表明biǎomíng洪水hóngshuǐ退tuìleChuàng8:11),表明biǎomíngduàn安舒ānshūde日子rìzi即将jíjiāngláidàoChuàng5:29)。因此Yīncǐzài耶稣Yēsū受浸shòujìnshí耶和华Yēhéhuá可能kěnéngshìjièzhe鸽子gēziláiràngrén留意liúyìde儿子érzi耶稣Yēsūshēnwéi弥赛亚Mísàiyàsuǒ肩负jiānfùde使命shǐmìng清白Qīngbái无罪wúzuìde耶稣Yēsūjiāngwèi人类rénlèi牺牲xīshēng生命shēngmìngjièdiànxià基础jīchǔràng人类rénlèinéngzàide统治tǒngzhìxià进入jìnrùduàn安舒ānshūde时期shíqī

Jiàngzài身上shēnshang Yòujiàng下来xiàlái进入jìnrù里面lǐmiàn”。

Yǒu声音shēngyīn 根据Gēnjù福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶和华Yēhéhuácéngsān直接zhíjiēxiàngrén说话shuōhuàZhèshìèr。(Lìngjiàn1:11;Yuē12:28de注释zhùshì

认可rènkěde Yòu悦纳yuènàdehuò十分shífēn喜爱xǐʼàide”。Zhèhuà出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn12:18经文jīngwénde内容nèiróngyǐn以赛亚书Yǐsàiyàshū42:1后者hòuzhěgēn上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà基督Jīdū有关yǒuguān上帝Shàngdì除了chúle神圣力量shénshèng lìliàng倾注qīngzhù下来xiàlái亲自qīnzìwèide儿子érzi发言fāyánzhè清楚qīngchu表明biǎomíng耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài12:18de注释zhùshì

认可rènkěde Yòu悦纳yuènàde”。(LìngjiànTài3:17de注释zhùshì

Tiānshangyǒu声音shēngyīnshuō 根据Gēnjù福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶和华Yēhéhuácéngsān直接zhíjiēxiàngrén说话shuōhuàZhèshì。(Lìngjiàn9:7;Yuē12:28de注释zhùshì

shìde儿子érzi 耶稣Yēsū还是háishi灵体língtǐde时候shíhou已经yǐjīngshì上帝Shàngdìde儿子érzi。(Yuē3:16降世Jiàngshìwéirénhòugēn完美wánměishíde亚当Yàdāng一样yíyàngshì上帝Shàngdìde儿子érzi”。(1:35;3:38不过Búguòzàiběnjié经文jīngwénzhōng上帝Shàngdìdehuàhěn可能kěnéng不仅bùjǐnshìyào说明shuōmíng耶稣Yēsūde身份shēnfèn上帝Shàngdì神圣力量shénshèng lìliàng倾注qīngzhù下来xiàláihòushuōlezhèhuà显然xiǎnránshìyào表明biǎomíng作为zuòwéirénde耶稣Yēsū已经yǐjīngcóng神圣力量shénshèng lìliàngérshēng就是jiùshìshuō耶稣Yēsū已经yǐjīng再次zàicì出生chūshēng成为chéngwéi上帝Shàngdìde儿子érziyǒu希望xīwànghuídàotiānshang生活shēnghuó上帝Shàngdìdehuàshìyào表明biǎomíng已经yǐjīngyòng神圣力量shénshèng lìliàng任命rènmìng耶稣Yēsūzuò君王jūnwáng大祭司dàjìsī。(Yuē3:3-6;6:51参看cānkàn1:31-33;Lái2:17;5:1,4-10;7:1-3

已经yǐjīng认可rènkěle Yòu悦纳yuènàhuò十分shífēn喜爱xǐʼài”。几乎Jīhū一样yíyàngdehuà出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn12:18经文jīngwénde内容nèiróngyǐn以赛亚书Yǐsàiyàshū42:1后者hòuzhěgēn上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà基督Jīdū有关yǒuguān上帝Shàngdì除了chúle神圣力量shénshèng lìliàng倾注qīngzhù下来xiàlái亲自qīnzìwèide儿子érzi发言fāyánzhè清楚qīngchu表明biǎomíng耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài3:17;12:18de注释zhùshì

神圣力量Shénshèng lìliàng……促使cùshǐ耶稣Yēsūdào旷野kuàngyě促使Cùshǐ”,yòu推动tuīdòng”。zuò神圣力量shénshèng lìliàngde希腊Xīlà语词yǔcíshìpneuʹma(普纽马pǔniǔmǎ),zài这里zhèlǐzhǐ上帝Shàngdì发出fāchūde力量lìliàngZhè力量lìliàngnéng推动tuīdònghuò促使cùshǐrénzuògēn上帝Shàngdì旨意zhǐyì一致yízhìdeshì。(4:1lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì鲁阿lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”)

撒但Sādàn Yuán希伯来Xībólái语词yǔcísa·tanʹ,意思yìsishì敌对者díduìzhě”。

撒但Sādàn JiànTài4:10de注释zhùshì

野兽Yěshòu Zài耶稣Yēsūde时代shídài那个nàge地区dìqūde野兽yěshòu现今xiànjīnduōdeduōpiàn旷野kuàngyěcéngshì野猪yězhū鬣狗liègǒu狮子shīzibàolángde栖息地qīxīdìZài福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu马可Mǎkědàoyǒu野兽yěshòuzài一带yídài出没chūmò马可Mǎkěde主要zhǔyào写作xiězuò对象duìxiàng显然xiǎnránshì非犹太人fēi-Yóutàirén包括bāokuò罗马人Luómǎrén以及yǐjí其他qítā可能kěnéng熟悉shúxi以色列Yǐsèliè地理dìlǐ情况qíngkuàngderén

王国Wángguó 希腊语Xīlàyǔshìba·si·leiʹa,zhèshì圣经Shèngjīng原文yuánwén出现chūxiàn这个zhège。“王国Wángguózhǐdeshì国王guówángwéi元首yuánshǒude国家guójiāzhǐzài国王guówáng统治tǒngzhìxiàde土地tǔdì人民rénmínZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànle162其中qízhōngyǒu55出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīnli部分bùfengēn上帝Shàngdìcóngtiānshang施行shīxíngde统治tǒngzhì有关yǒuguān由于Yóuyú马太Mǎtài经常jīngcháng使用shǐyòng这个zhège所以suǒyǐxiěde福音书Fúyīnshū可以kěyǐchēngwéi王国wángguó福音fúyīn”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì上帝Shàngdìde王国Wángguó”)

Tiānshangde王国Wángguó 这个Zhège词组cízǔzài马太福音Mǎtài Fúyīnzhōng出现chūxiànle差不多chàbuduō30zài其他qítā福音书Fúyīnshūli没有méiyǒu出现chūxiànguoZài马可Mǎkě路加Lùjiā执笔zhíbǐde福音书Fúyīnshūzhōng对应duìyìngde词组cízǔshì上帝Shàngdìde王国Wángguó”,zhè表明biǎomíng上帝Shàngdìde王国Wángguóshìzàitiānshangde灵界língjiè建立jiànlìde而且érqiězàitiānshang施行shīxíng统治tǒngzhì。(Tài21:43;1:15;4:43;Dàn2:44;提后Tí-Hòu4:18

Tiānshangde王国Wángguójìnle Zhèshì耶稣Yēsū传道chuándàode主题zhǔtí内容nèirónggēn统治tǒngzhì世界shìjièdexīn政府zhèngfǔ有关yǒuguān。(Tài10:7;1:15大约Dàyuēzài耶稣Yēsū受浸shòujìnqiánbànnián施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn已经yǐjīng开始kāishǐ宣讲xuānjiǎng类似lèisìde信息xìnxī。(Tài3:1,2Dànzàigèngshēncéngde意义yìyìshang耶稣Yēsū可以kěyǐshuō王国wángguójìnle”,因为yīnwèi上帝Shàngdì挑选tiāoxuǎnde未来wèilái君王jūnwángde身份shēnfènláidào世人shìrén当中dāngzhōngle没有Méiyǒu记录jìlù显示xiǎnshì耶稣Yēsūde门徒méntúzài去世qùshìhòu继续jìxù传讲chuánjiǎngshuōtiānshangde王国Wángguójìnle”。

王国Wángguó Zài圣经Shèngjīngli,“王国wángguó可以kěyǐzhǐwáng治理zhìlǐde地区dìqūhuò国家guójiā可以kěyǐzhǐ王权wángquán国土guótǔhái可以kěyǐzhǐshòuwáng统治tǒngzhì。“承受Chéngshòu……王国wángguózài这里zhèlǐde意思yìsishìzài上帝Shàngdì王国Wángguóde统治tǒngzhìxià得到dédào福分fúfenbìngzài这个zhège王国wángguóli享有xiǎngyǒu幸福xìngfúde生活shēnghuó

指定Zhǐdìngde时候shíhoudàole zuò指定zhǐdìngde时候shíhoude希腊Xīlà语词yǔcíshìkai·rosʹ,zài这里zhèlǐzhǐ耶稣Yēsūzàishang开始kāishǐ传道chuándào职务zhíwùde时候shíhou到时dàoshí人们rénmenhuìyǒu机会jīhuì信从xìncóng好消息hǎo xiāoxiér这个zhège时候shíhoushì圣经Shèngjīng早已zǎoyǐ预告yùgàodeTóng希腊Xīlà语词yǔcíyòngláizhǐ其他qítā特定tèdìngde时候shíhou例如lìrú犹太人Yóutàirényīn耶稣Yēsūde传道chuándào职务zhíwùér开始kāishǐshòu审察shěncháde时候shíhou12:56;19:44),以及yǐjí耶稣Yēsū牺牲xīshēng生命shēngmìngde时候shíhouTài26:18)。

上帝Shàngdìde王国Wángguó 这个Zhège词组cízǔzài马可福音Mǎkě Fúyīnzhōng出现chūxiànle差不多chàbuduō14Zài马太Mǎtài执笔zhíbǐde福音书Fúyīnshūzhōng这个zhège词组cízǔzhǐ出现chūxiànguo4Tài12:28;19:24;21:31,43),dàn对应duìyìngde词组cízǔtiānshangde王国Wángguó出现chūxiànle差不多chàbuduō30。(比较Bǐjiào10:23Tài19:23,24耶稣Yēsū上帝Shàngdìde王国wángguówéi传道chuándàode主题zhǔtí。(4:43juàn福音书Fúyīnshūdào王国wángguó总共zǒnggòngyǒu100duō其中qízhōng大多数dàduōshùdōu出自chūzì耶稣Yēsūshuōdehuà。(LìngjiànTài3:2;4:17;25:34de注释zhùshì

加利利海Jiālìlì Hǎi 以色列Yǐsèliè北部běibùde内陆nèilù淡水湖dànshuǐhú。(zuòhǎide希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐzhǐ”。)加利利海Jiālìlì Hǎijiào基尼烈海Jīníliè HǎiMín34:11)、革尼撒勒湖Génísālè Hú5:1)、提比里亚海Tíbǐlǐyà HǎiYuē6:1)。加利利海Jiālìlì Hǎi海平面hǎipíngmiàn210cóngběidàonáncháng21公里gōnglǐcóngdōngdào西kuān12公里gōnglǐzuìshēnde地方dìfangyuē48。(Lìngjiàn附录FùlùA7zhōngde地图Dìtú3B“Zài加利利海Jiālìlì Hǎi一带yídàide活动huódòng”)

wǎng 渔夫Yúfūwǎngde时候shíhou可以kěyǐzài小船xiǎochuánshanghuòzhànzàishuǐzhōngYǒu经验jīngyànde渔夫yúfū可以kěyǐ熟练shúliànde圆形yuánxíngde渔网yúwǎngpāo出去chūqù使shǐ渔网yúwǎngzhāngkāiluòzài水面shuǐmiànshang渔网Yúwǎngde直径zhíjìngyuēwéi6-8边缘biānyuánbǎngzhe重物zhòngwù这样zhèyàng渔网yúwǎngjiùhuìchén下去xiàqùkùnzài里面lǐmiàn

渔夫Yúfū zài加利利Jiālìlìshì普遍pǔbiànde行业hángyè彼得Bǐdéde兄弟xiōngdì安得烈Āndélièshì独自dúzì工作gōngzuòde渔夫yúfūérshì一起yìqǐ经营jīngyíng生意shēngyi看来Kànlái西庇太Xībìtàideliǎng儿子érzi雅各Yǎgè约翰Yuēhàngēn他们tāmen一起yìqǐ工作gōngzuò。(1:16-21;5:7,10

加利利海Jiālìlì Hǎi JiànTài4:18de注释zhùshì

wǎng JiànTài4:18de注释zhùshì

渔夫Yúfū JiànTài4:18de注释zhùshì

rénde渔夫yúfū 西门Xīmén安得烈Āndéliède职业zhíyèshì渔夫yúfū耶稣Yēsū巧妙qiǎomiàode借用jièyòngzhèdiǎnlái说明shuōmíng他们tāmenhuìxiàng渔夫yúfū一样yíyàngwèi王国wángguó得到dédào活人huórén”。(5:10脚注jiǎozhù这个Zhège说法shuōfǎ可能kěnéng暗示ànshì帮助bāngzhùrén成为chéngwéi基督Jīdūde门徒méntújiùxiàng一样yíyàngshì相当xiāngdāng辛苦xīnkǔde工作gōngzuò需要xūyào大量dàliàngde人力rénlìháiyào坚持不懈jiānchí-búxiè有时yǒushíquè没有méiyǒu什么shénme成果chéngguǒ

rénde渔夫yúfū JiànTài4:19de注释zhùshì

跟随Gēnsuí 彼得Bǐdé安得烈Āndéliè成为chéngwéi耶稣Yēsūde门徒méntúdàozhèshí已经yǐjīngyǒubànniándàoniánde时间shíjiānle。(Yuē1:35-42现在Xiànzài耶稣Yēsūqǐng他们tāmenfàngxià事业shìyè全时quánshí跟随gēnsuí。(5:1-11lìngjiànTài4:22de注释zhùshì

跟随Gēnsuí JiànTài4:20de注释zhùshì

西庇太Xībìtài 西庇太Xībìtài可能kěnéngshì撒罗米Sāluómǐde丈夫zhàngfuér撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì耶稣Yēsūde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàde姐妹jiěmèi如果Rúguǒshì这样zhèyàng约翰Yuēhàn雅各Yǎgè就是jiùshì耶稣Yēsūde表兄弟biǎoxiōngdì。(Tài27:55,56;15:40,41;Yuē19:25lìngjiàn15:40de注释zhùshì

雅各Yǎgè雅各Yǎgède兄弟xiōngdì约翰Yuēhàn 雅各Yǎgè兄弟xiōngdì约翰Yuēhànde名字míngzi总是zǒngshì同时tóngshí出现chūxiàn而且érqiězài大多数dàduōshù情况qíngkuàngxiàdōushì雅各Yǎgède名字míngzixiān出现chūxiànZhè表明biǎomíng可能kěnéngshì约翰Yuēhànde哥哥gēge。(Tài4:21;10:2;17:1;1:29;3:17;5:37;9:2;10:35,41;13:3;14:33;5:10;6:14;8:51;9:28,54;1:13

西庇太Xībìtài JiànTài4:21de注释zhùshì

雅各Yǎgè雅各Yǎgède兄弟xiōngdì约翰Yuēhàn JiànTài4:21de注释zhùshì

渔夫Yúfū zài加利利Jiālìlìshì普遍pǔbiànde行业hángyè彼得Bǐdéde兄弟xiōngdì安得烈Āndélièshì独自dúzì工作gōngzuòde渔夫yúfūérshì一起yìqǐ经营jīngyíng生意shēngyi看来Kànlái西庇太Xībìtàideliǎng儿子érzi雅各Yǎgè约翰Yuēhàngēn他们tāmen一起yìqǐ工作gōngzuò。(1:16-21;5:7,10

雇工们Gùgōngmen 只有Zhǐyǒu马可Mǎkědào西庇太Xībìtài父子fùzǐyǒu不止bùzhǐ雇工gùgōng协助xiézhù他们tāmende生意shēngyi既然Jìrán彼得Bǐdéhěn可能kěnéngshì西庇太Xībìtài父子fùzǐde生意shēngyi伙伴huǒbàn以及yǐjí马可福音Mǎkě Fúyīn部分bùfen内容nèiróngde目击者mùjīzhě那么nàme这个zhège信息xìnxīhěn可能kěnéng就是jiùshì彼得Bǐdé告诉gàosu马可Mǎkěde。(5:5-11lìngjiàn马可福音Mǎkě Fúyīn简介jiǎnjiè”)西庇太Xībìtài父子fùzǐ不仅bùjǐnyǒu雇工gùgōng而且érqiě根据gēnjù路加福音Lùjiā Fúyīnde记载jìzǎi他们tāmenyǒu不止bùzhǐtiáochuánzhè表明biǎomíng他们tāmende生意shēngyizuòdehěnhǎo。(LìngjiànTài4:18de注释zhùshì

迦百农Jiābǎinóng 这个Zhège地名dìmíngyuán希伯来语Xībóláiyǔ意思yìsishì那鸿Nàhóngde村庄cūnzhuānghuògěirén安慰ānwèide村庄cūnzhuāng”。(鸿Hóng1:1脚注jiǎozhù迦百农Jiābǎinóng位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎide西北xīběiànzhèzuòchéng对于duìyú耶稣Yēsūzàishangde传道chuándào活动huódòng十分shífēn重要zhòngyàoZài马太福音Mǎtài Fúyīn9:1zhèzuòchéngbèichēngwéi耶稣Yēsū自己zìjǐdechéng”。

迦百农Jiābǎinóng JiànTài4:13de注释zhùshì

会堂Huìtáng Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì

de教导jiàodǎo方式fāngshì Yòude教导jiàodǎo”。这里Zhèlǐ不但búdànzhǐ耶稣Yēsū怎样zěnyàng教导jiàodǎorénzhǐ教导jiàodǎode内容nèiróng

xiàng那些nàxiē抄经士chāojīngshì 抄经士Chāojīngshì习惯xíguàn引述yǐnshùshòurén尊崇zūnchóngde拉比Lābǐdehuà作为zuòwéi权威quánwēidàn耶稣Yēsūgēn他们tāmen一样yíyàng总是zǒngshì根据gēnjù上帝Shàngdìde话语huàyǔ教导jiàodǎorén代表dàibiǎo耶和华Yēhéhuá发言fāyán说话shuōhuàhěnyǒu权威quánwēi”。Yuē7:16

Yǒu……rén呼喊hūhǎnshuō Dāng这个zhègerénhǎnchū记载jìzǎizài24jiédehuàshí耶稣Yēsū斥责chìzéle邪灵xiélíng因为yīnwèi这些zhèxiēhuà其实qíshíshì出自chūzì那个nàge邪灵xiélíngde。(1:25;4:35

邪灵Xiélíng 直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。Shuō这些zhèxiē邪恶xiéʼède天使tiānshǐshì不洁bùjiéde”,shì为了wèile强调qiángdiào他们tāmenzài道德dàodé崇拜chóngbài方面fāngmiànde不洁bùjié以及yǐjí他们tāmenduì人类rénlèi造成zàochéngde不洁bùjié影响yǐngxiǎng

lái这里zhèlǐzuò什么shénme Yòu:“我们Wǒmengēnyǒu什么shénme相干xiānggān?”“我们Wǒmenyǒu什么shénme共同gòngtóngzhīchù?”Zhèshì反问句fǎnwènjù字面zìmiàn意思yìsishì:“Duì我们wǒmenduìshì什么shénme?”这个Zhège闪米特Shǎnmǐtè惯用语guànyòngyǔzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànguoShū22:24;Shì11:12;撒下Sā-Xià16:10;19:22;王上Wáng-Shàng17:18;王下Wáng-Xià3:13;代下Dài-Xià35:21;14:8),对应duìyìngde希腊语Xīlàyǔ说法shuōfǎ出现chūxiànzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànliTài8:29;1:24;5:7;4:34;8:28;Yuē2:4)。根据Gēnjù上下文shàngxiàwén这个zhège问题wèntí可以kěyǐ表达biǎodátóngde意思yìsiZàizhèjié经文jīngwénzhōng这样zhèyàngshuō显然xiǎnrándàiyǒu敌意díyì强烈qiángliède反感fǎngǎn有些Yǒuxiērén这个zhège反问句fǎnwènjùzuò:“Biéguǎn我们wǒmen!”“Biéláifán我们wǒmen!”Zài其他qítā经文jīngwénli这个zhège问题wèntíyònglái表示biǎoshì同意tóngyì对方duìfāngde观点guāndiǎnhuò意见yìjiàn或者huòzhě表示biǎoshì拒绝jùjué按照ànzhào对方duìfāngde建议jiànyìzuòdàn没有méiyǒu轻蔑qīngmiè傲慢àomànhuò敌对díduìde意味yìwèi。(LìngjiànYuē2:4de注释zhùshì

lái这里zhèlǐzuò什么shénme Yòu:“我们Wǒmengēnyǒu什么shénme相干xiānggān?”(LìngjiànTài8:29de注释zhùshì

我们Wǒmen…… Zài23jiéde原文yuánwénzhōng,“邪灵xiélíngshì单数dānshùDànzàiběnjié经文jīngwénzhōng这个zhège邪灵xiélíng首先shǒuxiānyòngle我们wǒmen显然xiǎnránshìzhǐgēn一起yìqǐde其他qítā邪灵xiélíng之后Zhīhòu改用gǎiyòngshìdānzhǐ自己zìjǐ

住口Zhùkǒu 直译Zhíyìdàishàng嘴套zuǐtào”。尽管Jǐnguǎn这个zhège邪灵xiélíng知道zhīdào耶稣Yēsū就是jiùshì基督Jīdū弥赛亚Mísàiyà),而且érqiě称呼chēnghuwéi上帝Shàngdìde圣者shèngzhě”(24jié),耶稣Yēsūquè容许róngxǔ任何rènhé邪灵xiélíngwèizuò见证jiànzhèng。(1:34;3:11,12

西门Xīménde岳母yuèmǔ Zhǐdeshì彼得Bǐdéde岳母yuèmǔ彼得Bǐdéháiyǒu名字míngzijiào矶法JīfǎYuē1:42),ér保罗Bǎoluózài哥林多前书Gēlínduō Qiánshū9:5表明biǎomíng矶法Jīfǎshì已婚yǐhūnde彼得Bǐdéde岳母yuèmǔ看来kànláizhùzài彼得Bǐdé安德烈Āndélièzhèliǎng兄弟xiōngdìdejiāli。(1:29-31关于guānyú使徒shǐtú彼得Bǐdédetóng名字míngzilìngjiànTài10:2de注释zhùshì

Zhèng高烧gāoshāo 马太Mǎtài马可Mǎkědōu只是zhǐshìshuō彼得Bǐdéde岳母yuèmǔtǎngzhe,“正在zhèngzài发烧fāshāo”(Tài8:14;1:30),只有zhǐyǒu路加Lùjiāshuōzhèng高烧gāoshāo”。路加Lùjiā具体jùtǐ说明shuōmíngde病情bìngqíngyǒuduō严重yánzhòng显然xiǎnránshì因为yīnwèishì医生yīshēng。(Lìngjiàn路加福音Lùjiā Fúyīn简介jiǎnjiè”)

西门Xīménde岳母yuèmǔ Jiàn4:38de注释zhùshì

发烧Fāshāo Jiàn4:38de注释zhùshì

Dàole晚上wǎnshang 根据Gēnjù平行píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn1:21-32以及yǐjí路加福音Lùjiā Fúyīn4:31-40zhèzhǐdeshì安息日Ānxīrì结束jiéshù之后zhīhòu

Dàole晚上wǎnshang Zhǐ尼散月Nísànyuè十四shísì开始kāishǐde那个nàge晚上wǎnshang。(Lìngjiàn附录FùlùA7B12

日落Rìluò以后yǐhòu 日落Rìluò标志biāozhìzhe安息日Ānxīrìde结束jiéshù。(23:32;1:21lìngjiànTài8:16;26:20de注释zhùshì现在Xiànzài所有suǒyǒu犹太人Yóutàiréndōu可以kěyǐhuànbìngderéndàigěi耶稣Yēsū医治yīzhì不用búyòng担心dānxīnhuìbèirén批评pīpíng。(参看Cānkàn2:1-5;4:31-40

Huànbìngdeshòu邪灵xiélíng操纵cāozòngde Yǒu时候shíhou邪灵xiélínghuì使shǐ那些nàxiēshòu他们tāmen操纵cāozòngderénde身体shēntǐ出现chūxiàn异常yìcháng状况zhuàngkuàng。(Tài12:22;17:15-18Dàn圣经Shèngjīng一般yìbānde疾病jíbìnggēn邪灵xiélíng造成zàochéngde伤害shānghài区别qūbié开来kāilái无论Wúlùnréndebìngshìyóu什么shénme原因yuányīn导致dǎozhìde耶稣Yēsūdōuzhìhǎole他们tāmen。(Tài4:24;8:16;1:34

Quánchéngderén Gēn马可福音Mǎkě Fúyīn1:5dequánjìng全都quándōu类似lèisì这里zhèlǐdequánchéngshì夸张kuāzhāngde说法shuōfǎ生动shēngdòngde表明biǎomíng聚集jùjí起来qǐláiderén非常fēichángduō

他们Tāmen知道zhīdàoshì基督Jīdū 有些Yǒuxiē希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnxiědeshì他们tāmen知道zhīdào”,所以suǒyǐzhèhuàzuò他们tāmen知道zhīdàoshìshéi”。平行Píngxíng记载jìzǎi路加福音Lùjiā Fúyīn4:41shuō:“他们Tāmen知道zhīdàoshì基督Jīdū”。

大家Dàjiā 这里Zhèlǐ显然xiǎnránshì夸张kuāzhāngde说法shuōfǎ强调qiángdiào当时dāngshíyǒuqúnrén正在zhèngzàizhǎo耶稣Yēsū

Zǒubiàn加利利Jiālìlìquánjìng……传道chuándào 耶稣Yēsū开始kāishǐlezài加利利Jiālìlìde传道chuándào旅程lǚchéngGēn同行tóngxíngdeshì刚刚gānggāng邀请yāoqǐngde门徒méntú彼得Bǐdé安得烈Āndéliè雅各Yǎgè约翰Yuēhàn。(1:16-20lìngjiàn附录fùlùA7

麻风Máfēng Zhǐzhǒng严重yánzhòngde皮肤病pífūbìng圣经Shèngjīngdàode麻风máfēng不仅仅bùjǐnjǐnzhǐ今天jīntiān人们rénmensuǒzhīde麻风病máfēngbìng任何Rènhérénbèi诊断zhěnduànhuànshàng麻风病máfēngbìngjiù必须bìxūgēn别人biérén隔离gélí直到zhídào痊愈quányù。(13:2脚注jiǎozhù45,46lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

麻风病人máfēngbìngrén JiànTài8:2de注释zhùshì以及yǐjí词语cíyǔ解释jiěshì麻风máfēng”。

Guìxià 希腊语Xīlàyǔshìgo·ny·pe·te′o。Zài古代gǔdài中东Zhōngdōng地区dìqūguìxià这个zhège姿势zīshì表示biǎoshì尊重zūnzhòng特别tèbiéshìzàixiàng地位dìwèi比较bǐjiào尊贵zūnguìderénchū请求qǐngqiúde时候shíhouZài福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu马可Mǎkězài记载jìzǎizhèjiànshìshíyòngle这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí

怜悯Liánmǐn Zài希腊语Xīlàyǔzhōngzuò怜悯liánmǐnde动词dòngcísplag·khniʹzo·maishìyònglái描述miáoshù同情tóngqíngde词语cíyǔzhōng程度chéngdùzuìshēnde这个Zhègegēn意思yìsiwéi肠子chángzidesplagʹkhna有关yǒuguān往往wǎngwǎngyònglái描述miáoshùrénzuì深处shēnchùde感觉gǎnjuézhǒng强烈qiángliède情感qínggǎn

摩西Móxī法典fǎdiǎn规定guīdìng麻风病人máfēngbìngrén必须bìxūbèi隔离gélífáng传染chuánrǎngěi其他qítārén。(13:45,46;Mín5:1-4不过Búguò犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùquèdìngchū许多xǔduō额外éwàide规条guītiáo例如Lìrú任何rènhéréndōuyàogēn麻风病人máfēngbìngrén保持bǎochí至少zhìshǎo4肘尺zhǒuchǐde距离jùlí就是jiùshì大约dàyuē1.8Zàiguāfēngde日子rìziyào保持bǎochí至少zhìshǎo100肘尺zhǒuchǐde距离jùlí就是jiùshì大约dàyuē45这些Zhèxiē规定guīdìnglìng麻风病人máfēngbìngrénshòudào无情wúqíngde对待duìdài古代Gǔdàide犹太Yóutài著作zhùzuòcéngyòng积极jījíde口吻kǒuwěn描述miáoshù拉比Lābǐ看见kànjiàn麻风病人máfēngbìngrénjiùduǒ起来qǐláilìng为了wèilegēn麻风病人máfēngbìngrén保持bǎochí距离jùlíérxiàng他们tāmenrēng石头shítou耶稣Yēsūde做法zuòfǎquè截然不同jiérán-bùtóng十分shífēn同情tóngqíng那个nàge麻风病人máfēngbìngrénde苦况kǔkuàng于是yúshìzuòlejiàn其他qítā犹太人Yóutàirén难以nányǐ想象xiǎngxiàngdeshì——shēnchūshǒuláile那个nàge麻风病人máfēngbìngrén尽管Jǐnguǎn耶稣Yēsūběn可以kěyǐzhǐshuōhuàjiùzhìhǎo那个nàgerén还是háishi伸手shēnshǒule对方duìfāng。(Tài8:5-13

hěn愿意yuànyì 耶稣Yēsū不仅bùjǐn表示biǎoshì已经yǐjīngtīngdào对方duìfāngde请求qǐngqiúhái表达biǎodáchū强烈qiángliède愿望yuànwàngyào答应dāyingde要求yāoqiúZhè表明biǎomíng耶稣Yēsū这么zhèmezuòshìjǐn出于chūyú责任感zérèngǎn

Hěn可怜kělián Yòudòngle怜悯liánmǐndexīn”。(LìngjiànTài9:36de注释zhùshì少数Shǎoshù现代xiàndài圣经Shèngjīng译本yìběnzuò感到gǎndào愤怒fènnù”。不过Búguò大多数dàduōshù古抄本gǔchāoběn包括bāokuòzuì早期zǎoqī以及yǐjízuì权威quánwēide抄本chāoběn表达biǎodáde意思yìsidōushì耶稣Yēsū可怜kěliánhuò怜悯liánmǐn这个zhègerén上下文Shàngxiàwén表明biǎomíng耶稣Yēsū之所以zhīsuǒyǐzhìhǎo这个zhègerénshì出于chūyú怜悯liánmǐnérshì愤怒fènnù

JiànTài8:3de注释zhùshì

hěn愿意yuànyì JiànTài8:3de注释zhùshì

不要Búyào告诉gàosu别人biérén 耶稣Yēsū这样zhèyàng吩咐fēnfù可能kěnéngshì因为yīnwèixiǎng显扬xiǎnyáng自己zìjǐdemíng或者huòzhě人们rénmende注意力zhùyìlìcóng耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdì王国wángguó好消息hǎo xiāoxi转移zhuǎnyídào自己zìjǐ身上shēnshang耶稣Yēsū这样zhèyàngzuò应验yìngyànle以赛亚书Yǐsàiyàshū42:1,2de预言yùyán经文jīngwénshuō耶和华Yēhéhuáde仆人púrénhuì刻意kèyìràngjiēshangderén听见tīngjiànde声音shēngyīn”。(Tài12:15-19当时Dāngshí有些yǒuxiē虚伪xūwěiderén喜欢xǐhuanzhànzài……大街dàjiēde转角zhuǎnjiǎoshang祷告dǎogào故意gùyìràngrén看见kànjiàn”,gēn他们tāmen相比xiāngbǐ耶稣Yēsū谦卑qiānbēide态度tàidùràngrén耳目一新ěrmùyìxīn。(Tài6:5耶稣Yēsū看来kànlái希望xīwàng人们rénmen基于jīyú确凿quèzáode证据zhèngjù相信xiāngxìnshì基督Jīdūérshì基于jīyú有关yǒuguān施行shīxíng奇迹qíjìde煽情shānqíng传闻chuánwén

Ràng祭司jìsī查看chákàn 根据Gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎn祭司jìsīyào查看chákàn麻风病人máfēngbìngrén是否shìfǒu已经yǐjīng痊愈quányù之后Zhīhòu那个nàge已经yǐjīng痊愈quányùderényào圣殿shèngdiàn按照ànzhào利未记Lìwèijì14:2-32de要求yāoqiúxiànshàng摩西Móxī规定guīdìngde祭物jìwù”。

多媒体资料

马可福音Mǎkě Fúyīn简介jiǎnjiè短片duǎnpiàn
马可福音Mǎkě Fúyīn简介jiǎnjiè短片duǎnpiàn
马可福音Mǎkě Fúyīn主要zhǔyào事件shìjiàn
马可福音Mǎkě Fúyīn主要zhǔyào事件shìjiàn

只要Zhǐyào可能kěnéng下列xiàliè事件shìjiàndōuàn时间shíjiān顺序shùnxù排列páiliè

juàn福音书Fúyīnshūde地图dìtúsuǒ标示biāoshìde事件shìjiàn完全wánquán一样yíyàng

1.施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànzài约旦河Yuēdàn Hé附近fùjìnde旷野kuàngyě传道chuándàoTài3:1,21:3-5;3:2,3

2.耶稣Yēsūzài约旦河Yuēdàn Hé受浸shòujìn耶和华Yēhéhuá表明biǎomíng耶稣Yēsūshìde儿子érziTài3:13,16,171:9-11;3:21,22

3.耶稣Yēsū开始kāishǐzài加利利Jiālìlì传道chuándàoTài4:17;1:14,15;4:14,15

4.Zài加利利海Jiālìlì Hǎibiān耶稣Yēsū呼召hūzhào门徒méntú成为chéngwéirénde渔夫yúfū”(Tài4:18-221:16-20

5.耶稣Yēsūzài迦百农Jiābǎinóngde会堂huìtángli教导jiàodǎorén1:21;4:31,38

6.耶稣Yēsūshàngle迦百农Jiābǎinóng附近fùjìndezuòshānxuǎnchūle十二shíʼèr使徒shǐtú3:13-15;6:12,13

7.加利利海Jiālìlì Hǎi耶稣Yēsū平息píngxīle强劲qiángjìngde暴风bàofēngTài8:23-264:37-39;8:22-24

8.Hěn可能kěnéngshìzài迦百农Jiābǎinóng女人nǚrénle耶稣Yēsūde外衣wàiyīhòubìngjiùzhìhǎoleTài9:19-22;5:25-29;8:43,44

9.Zài加利利海Jiālìlì Hǎide东北dōngběiàn耶稣Yēsū使shǐ5000男人nánrénchībǎoTài14:19-21;6:39-42,44;9:14,16,17;Yuē6:10,11

10.耶稣Yēsūjiào门徒méntúshàngchuánxiānzǒujīng伯赛大Bósàidàdào对岸duìʼànTài14:22;6:45

11.Zài泰尔Tàiʼěr西顿Xīdùnjìngnèi耶稣Yēsūzhìhǎole腓尼基Féiníjī女人nǚrénde女儿nǚʼérTài15:21,22,28;7:24-26,29

12.耶稣Yēsū经过jīngguò德卡波利斯Dékǎ-bōlìsījìngnèihuídào加利利海Jiālìlì Hǎi一带yídài7:31

13.耶稣Yēsūzài伯赛大Bósàidàzhìhǎole盲人mángrén8:22-25

14.耶稣Yēsūzài比利阿Bǐlìʼā教导jiàodǎorénTài19:1-3;10:1,2

15.耶稣Yēsūzài耶利哥Yēlìgē附近fùjìnzhìhǎoleliǎng盲人mángrénTài20:29,30,34;10:46,47,51,52;18:35,40-43

16.耶稣Yēsū使shǐ圣殿shèngdiàn恢复huīfù洁净jiéjìngTài21:12,13;11:15-17;19:45,46

17.Zài圣殿shèngdiànde女院nǚyuànlifàng钱箱qiánxiāngde区域qūyù耶稣Yēsūkàndàoqióng寡妇guǎfutóujìnleliǎngwén小钱xiǎoqián12:42-44;21:1-4

18.耶稣Yēsū离开líkāi圣殿shèngdiàn橄榄山Gǎnlǎn Shānzhōng预告yùgào圣殿shèngdiànhuìbèi毁灭huǐmièTài24:1,213:1,2;21:5,6

19.Zài耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéngliwèi逾越节Yúyuèjiézuò准备zhǔnbèi14:13-16;22:10-13

20.耶稣Yēsūbèidào大祭司dàjìsī该亚法Gāiyàfǎde府第fǔdìTài26:57-59;14:60-62;22:54

21.耶稣Yēsū再次zàicìbèi公议会gōngyìhuì审讯shěnxùnzhède审讯shěnxùn地点dìdiǎnshì公议会gōngyìhuì大厅dàtīng15:1;22:66-69

旷野Kuàngyě
旷野Kuàngyě

Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénzhōngzuò旷野kuàngyěde词语cíyǔ希伯来语Xībóláiyǔ:midh·barʹ;希腊语Xīlàyǔ:eʹre·mos)通常tōngchángzhǐ人烟rényān稀少xīshǎowèijīng开垦kāikěnde土地tǔdì这些zhèxiē地方dìfang常常chángchángshì灌木guànmù丛生cóngshēngde草原cǎoyuán甚至shènzhìshì牧草地mùcǎodìLìng方面fāngmiànzhèliǎng可以kěyǐzhǐxiàng沙漠shāmò一样yíyàng没有méiyǒushuǐde地区dìqū福音书Fúyīnshūzhōngdàode旷野kuàngyě通常tōngchángshìzhǐ犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě约翰Yuēhàncéngzài这个zhège旷野kuàngyě居住jūzhù传道chuándào耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshòudào魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu。(1:12

施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhàn的de衣着yīzhuó与yǔ外貌wàimào
施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànde衣着yīzhuó外貌wàimào

约翰Yuēhànshēn穿chuān骆驼luòtuomáode外衣wàiyī腰间yāojiānzhe可以kěyǐyòngláifàngxiǎojiàn物品wùpǐnde皮制pízhì腰带yāodài这样Zhèyàngde打扮dǎbangēn先知xiānzhī以利亚Yǐlìyàhěn相似xiāngsì。(王下Wáng-Xià1:8Yòng骆驼luòtuomáozhīchéngde衣服yīfu十分shífēn粗糙cūcāo通常tōngcháng只有zhǐyǒu穷人qióngréncáihuì穿chuān富有Fùyǒuderénquèhuì穿chuān材质cáizhì柔软róuruǎnde衣服yīfu例如lìrúyòng丝绸sīchóuhuò细麻xìmázhìchéngde衣服yīfu。(Tài11:7-9脚注jiǎozhù约翰Yuēhàn出生chūshēng就是jiùshì离俗人lísúrén因此yīncǐ可能kěnéngcóng没有méiyǒujiǎnguo头发tóufa约翰Yuēhànde衣着yīzhuó外貌wàimàoràngrénhěn容易róngyìkànchūguòzhe简朴jiǎnpǔde生活shēnghuó全心全意quánxīn-quányìde遵行zūnxíng上帝Shàngdìde旨意zhǐyì

蝗虫Huángchóng
蝗虫Huángchóng

Zài圣经Shèngjīngli,“蝗虫huángchóng可以kěyǐzhǐ任何rènhézhǒng触角chùjiǎojiàoduǎndehuáng昆虫kūnchóng特别tèbiéshìzhǐhuìqún迁移qiānyíde蝗虫huángchóng根据Gēnjù专家zhuānjiāzài耶路撒冷Yēlùsālěng进行jìnxíngdexiàng研究yánjiū沙漠shāmò蝗虫huángchóngde蛋白质dànbáizhì含量hánliànggāobǎifēnzhī75。今天Jīntiānzài中东Zhōngdōng地区dìqū人们rénmenchī蝗虫huángchóngqiánhuìdiào蝗虫huángchóngdetóu腹部fùbù翅膀chìbǎngshèngxiàde胸部xiōngbùhuì生吃shēngchī或者huòzhěnòngshúhòuzàichī蝗虫Huángchóng富含fùhán蛋白质dànbáizhì据说jù shuō味道wèidàogēnxiāhuòxiè差不多chàbuduō

野蜜Yěmì
野蜜Yěmì

这里Zhèlǐde图片túpiàn分别fēnbiéshì野生yěshēng蜜蜂mìfēngzhùde蜂巢fēngcháo(1)充满chōngmǎnde蜂房fēngfáng(2)。约翰Yuēhànchīde蜂蜜fēngmì可能kěnéngshì当地dāngdìzhǒng野生yěshēng蜜蜂mìfēng学名xuémíngApis mellifica syriaca酿造niàngzàodeZhèzhǒng蜜蜂mìfēng攻击性gōngjīxìngqiángnénghěnhǎode适应shìyìng犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě炎热yánrè干旱gānhànde气候qìhòudàn适合shìhé人工réngōng养殖yǎngzhíTándào蜜蜂mìfēngzǎozài公元前gōngyuánqián9世纪shìjì以色列人Yǐsèlièrénjiùyòng圆柱形yuánzhùxíngde泥制nízhì器皿qìmǐn养殖yǎngzhí蜜蜂mìfēngleZài约旦河谷Yuēdànhé Gǔde古城gǔchéng现今xiànjīnchēngwéi泰勒雷霍夫Tàilèléihuòfū废墟fèixūde中央zhōngyāng考古学家kǎogǔxuéjiā发现fāxiànle养蜂场yǎngfēngchǎngde遗址yízhǐ其中qízhōngyǒu许多xǔduō蜂巢fēngcháoZài这些zhèxiē蜂巢fēngcháozhōng酿造niàngzào蜂蜜fēngmìde蜜蜂mìfēng可能kěnéng来自láizì今天jīntiānchēngwéi土耳其Tǔʼěrqíde地区dìqū

鞋Xié
Xié

Zài圣经Shèngjīng时代shídài人们rénmen穿chuāndexiéshìzhǒng凉鞋liángxiéyòng带子dàizi鞋底xiédǐ固定gùdìngzàijiǎoshang鞋底xiédǐshìpíngdeyòng皮革pígéhuò其他qítā纤维xiānwéi材料cáiliàozhìchéngXié曾经céngjīngbèiyòngzuò交易jiāoyìde凭证píngzhèngbèiyòngláizuò比喻bǐyù例如Lìrú根据gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎn要是yàoshiyǒurén拒绝jùjué兄弟xiōngdìde遗孀yíshuāng这个zhège兄弟xiōngdìde遗孀yíshuāngjiùyàotuōdiàodexiéhuì因此yīncǐ得到dédào光彩guāngcǎide名号mínghào:“Bèituōxiézhěde家族jiāzú”。(Shēn25:9,10另外Lìngwàizài转让zhuǎnràng购赎权gòushúquánhuò产业chǎnyèshí当事人dāngshìréndōuyàotuōxiégěi对方duìfāng作为zuòwéi凭证píngzhèng。(4:7rénjiě鞋带xiédàihuòtuōxiébèishìwéi卑微bēiwēide工作gōngzuò通常tōngchángshì奴隶núlìzuòde施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànjiè表明biǎomíng自己zìjǐ基督Jīdū低微dīwēi

约旦河Yuēdàn Hé
约旦河Yuēdàn Hé

约翰Yuēhànzài约旦河Yuēdàn Hédemǒu地方dìfangwèi耶稣Yēsū施浸shījìn确切quèqiè地点dìdiǎn不详bùxiáng

耶斯列谷Yēsīliè Gǔ的de景色jǐngsè
耶斯列谷Yēsīliè Gǔde景色jǐngsè

Cóng图片túpiàn可以kěyǐkàndào土地tǔdì肥沃féiwòde耶斯列谷Yēsīliè Gǔxiàng东西dōngxiliǎng方向fāngxiàng延伸yánshēn圣经Shèngjīng记载jìzǎide许多xǔduō重要zhòngyào事件shìjiàndōuzài这里zhèlǐ发生fāshēng。(Shū17:16;Shì6:33;1:5左边Zuǒbian远处yuǎnchù清晰qīngxī可见kějiànde山冈shāngāngshì摩利冈Mólì Gāng拿因城Náyīn Chéngjiù位于wèiyúde山坡shānpōshang耶稣Yēsūcéngzàizhèzuòchéng复活fùhuóle寡妇guǎfude儿子érzi。(Shì7:1;7:11-15Zài远处yuǎnchù地平线dìpíngxiànde中间zhōngjiān可以kěyǐkàndào基利波山Jīlìbō Shān。(撒上Sā-Shàng31:1,8Běnshìcóng拿撒勒Násālè附近fùjìn山崖shānyáshangxiàng南面nánmiàn俯瞰fǔkànde景色jǐngsè耶稣Yēsū就是jiùshìzài拿撒勒Násālè长大zhǎngdàde可能kěnéngláiguo这个zhège山崖shānyácóng这个zhège地方dìfang可以kěyǐkàndào以色列Yǐsèliè历史lìshǐshangde许多xǔduō重要zhòngyào地点dìdiǎn。(2:39,40

约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼàn的de犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě
约旦河Yuēdàn Hé西岸xīʼànde犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě

这个Zhège地区dìqūcǎo稀疏xīshū施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànzài这里zhèlǐ开始kāishǐ传道chuándào工作gōngzuò耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshòudào魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu

在Zài旷野kuàngyě出没chūmò的de野兽yěshòu
Zài旷野kuàngyě出没chūmòde野兽yěshòu

耶稣Yēsūzài旷野kuàngyěguòle4040zài一带yídài栖息qīxīde动物dòngwù曾经céngjīngyǒu:(1)狮子shīzi;(2)bào;(3)条纹tiáowén鬣狗liègǒu虽然Suīrán狮子shīzi已经yǐjīngzài一带yídài绝迹juéjìle好几hǎojǐbǎiniándànbào鬣狗liègǒu仍然réngránzài那里nàlǐ栖息qīxī不过Búguò近年jìnniánlái人们rénmen已经yǐjīnghěnshǎo看见kànjiànzhèliǎngzhǒng动物dòngwùde踪影zōngyǐng

撒Sā网wǎng
wǎng

加利利海Jiālìlì Hǎide渔夫yúfūhuì使用shǐyòngliǎngzhǒng手抛网shǒupāowǎngzhǒngshì网眼wǎngyǎn细小xìxiǎode渔网yúwǎngyònglái小鱼xiǎoyúlìngzhǒngshì网眼wǎngyǎnjiàode渔网yúwǎngyònglái大鱼dàyú手抛网Shǒupāowǎnggēn拖网tuōwǎngtóng使用shǐyòng拖网tuōwǎngshí通常tōngcháng需要xūyào至少zhìshǎotiáochuán并且bìngqiě需要xūyàorén合力hélì工作gōngzuò使用shǐyòng手抛网shǒupāowǎngshízhǐ需要xūyàorén可以kěyǐzhànzàichuánshang可以kěyǐzhànzài岸边ànbiānhuòshuǐqiǎnde地方dìfang手抛网Shǒupāowǎngde直径zhíjìng可能kěnéng至少zhìshǎoyǒu5边缘biānyuánbǎngzhe石头shítouhuò铅块qiānkuài如果Rúguǒpāowǎngde动作dòngzuò正确zhèngquèwǎngjiùhuìxiàngbiǎnpíngde圆盘yuánpán一样yíyàngluòzài水面shuǐmiànshangBǎngzhe重物zhòngwùde边缘biānyuánhuìxiānchén下去xiàqù接着jiēzhe整个zhěnggèwǎngchéndào水底shuǐdǐjiùhuìbèikùnzài里面lǐmiàn渔夫Yúfū可能kěnénghuì潜入qiánrùshuǐzhōngcóngchénzàishuǐxiàdewǎngli出来chūlái可能kěnéng小心xiǎoxīndewǎngdàoànshangXiǎngyào有效yǒuxiàode使用shǐyòng手抛网shǒupāowǎngjiù需要xūyàoyǒuhěnhǎode技巧jìqiǎo体力tǐlì

加利利海Jiālìlì Hǎi的de鱼yú
加利利海Jiālìlì Hǎide

圣经Shèngjīngdào加利利海Jiālìlì Hǎishíduōdào渔夫yúfū加利利海Jiālìlì Hǎi大约dàyuēyǒu18zhǒng其中qízhōng10zhǒngshì渔夫yúfūhuì捕捞bǔlāodeZhè10zhǒngàn商业shāngyè价值jiàzhífēnwéisān主要zhǔyào类别lèibiélèichēngwéibinny(这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒngjiào长头鲃chángtóubā学名xuémíngshìBarbus longiceps)(1),属于shǔyú鲤科lǐkēzài当地dāngdìyǒusān品种pǐnzhǒngZhèlèide嘴角zuǐjiǎodōuyǒu因此yīncǐ它们tāmende闪米特Shǎnmǐtè名字míngzishìbiny,意思yìsishì须发xūfà”。Zhèlèi软体动物ruǎntǐ-dòngwù蜗牛wōniú小鱼xiǎoyúwèishí长头鲃chángtóubāde长度chángdù75厘米límǐ重量zhòngliàng超过chāoguò7公斤gōngjīnèrlèichēngwéimusht(这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒng学名xuémíngshìTilapia galilea)(2),gēn非洲鲫fēizhōujìyòumíng罗非鱼luófēiyú吴郭鱼wúguōyútóngzhǒngZhèlèide名称míngchēngzài阿拉伯语Ālābóyǔde意思yìsishì梳子shūzi”,因为yīnwèi它们tāmende背鳍bèiqíxiàng梳子shūzi一样yíyàngZhèlèizài当地dāngdìyǒu品种pǐnzhǒng其中qízhōngzhǒngde长度chángdù45厘米límǐ重量zhòngliàng2公斤gōngjīnsānlèishì基尼烈Jīníliè沙丁鱼shādīngyú这里zhèlǐ显示xiǎnshìde品种pǐnzhǒng学名xuémíngshìAcanthobrama terrae sanctae)(3),zhèlèide外形wàixínggēnzhǒng小型xiǎoxíng鲱鱼fēiyú相似xiāngsì自古Zìgǔ以来yǐlái人们rénmendōuhuì盐水yánshuǐ腌制yānzhìde方式fāngshì保存bǎocúnzhèlèi

迦百农Jiābǎinóng的de会堂huìtáng
迦百农Jiābǎinóngde会堂huìtáng

照片Zhàopiànzhōngde白色báisè石灰石shíhuīshíqiángshìzuò犹太Yóutài会堂huìtángde遗迹yíjìzhèzuò会堂huìtángde建造jiànzào时间shíjiānjiè公元gōngyuán2世纪shìjìdào5世纪shìjìchūzhījiānYǒurén认为rènwéi石灰石shíhuīshí下面xiàmiànde黑色hēisè玄武岩xuánwǔyán结构jiégòu可能kěnéng原本yuánběnshì公元gōngyuán1世纪shìjìdezuò犹太Yóutài会堂huìtángde部分bùfen如果Rúguǒshì这样zhèyàng耶稣Yēsū可能kěnéngcéngzài这里zhèlǐ施行shīxíng教导jiàodǎobìngzhìhǎoshòu邪灵xiélíng控制kòngzhìderén。(1:23-27;4:33-36