路加福音 1:1-80

1  尊敬Zūnjìngde提阿非罗Tíʼāfēiluó先生xiānshengYǒuhěnduōrén着手zhuóshǒu我们wǒmen确信quèxìnde事实shìshí记录jìlù下来xiàláile+  他们Tāmenxiě下来xiàláidegēn那些nàxiēzuìzǎode目击者mùjīzhě+宣讲xuānjiǎng上帝Shàngdì信息xìnxīderén+告诉gàosu我们wǒmende一致yízhì  既然Jìrán已经yǐjīng从头cóngtóu考证kǎozhèngguo所有suǒyǒudeshìjiù决定juédìngyào条理tiáolǐ分明fēnmíngdexiě下来xiàláigěi+  这样zhèyàngjiùnéng清楚qīngchu知道zhīdào以前yǐqián口头kǒutóushang教导jiàodǎodeshì+dōushì真实zhēnshíde  犹地亚Yóudìyàwáng希律Xīlǜ在位zàiwèi期间qījiān+亚比雅Yàbǐyǎbān+liyǒu祭司jìsī名叫míngjiào撒迦利亚Sājiālìyà妻子qīzishì亚伦Yàlúnde后人hòurén名叫míngjiào伊利莎白Yīlìshābái  他们Tāmenliǎzài上帝Shàngdì面前miànqiándōushì正义zhèngyìderén按照ànzhào耶和华Yēhéhuáde一切yíqiè诫命jièmìng律例lǜlì处世chǔshì为人wéirén*无可指责wúkězhǐzé  可是Kěshì他们tāmen无儿无女wúʼér-wúnǚ因为yīnwèi伊利莎白Yīlìshābái不育búyùliǎngrénshàngle年纪niánjì+  Yǒu撒迦利亚Sājiālìyà值班zhíbān+zài上帝Shàngdì面前miànqián担任dānrèn祭司jìsīde工作gōngzuò  按照Ànzhào祭司jìsī服务fúwùde惯例guànlìzhèlúndàojìn耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiànli+xiànxiāng+ 10  Xiànxiāngde时候shíhou民众mínzhòngdōuzài外面wàimiàn祷告dǎogào 11  耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ出现chūxiànzài面前miànqiánzhànzài香坛xiāngtán右边yòubian 12  撒迦利亚Sājiālìyà看见kànjiànjiù惶恐不安huángkǒng-bùʼān 13  天使Tiānshǐduìshuō:“撒迦利亚Sājiālìyà不要búyào上帝Shàngdì已经yǐjīngtīngdàode恳切kěnqiè祈求qíqiúde妻子qīzi伊利莎白Yīlìshābáihuìwèishēng儿子érziyàogěi取名qǔmíngjiào约翰Yuēhàn+ 14  huì欢喜huānxǐ快乐kuàilè许多xǔduōrénhuìyīnde出生chūshēngér喜乐xǐlè+ 15  Zài耶和华Yēhéhuáyǎnzhōngjiānghuìshì伟大wěidàderén+什么shénmejiǔ*dōu不可bùkě+zài母腹mǔfùzhōngjiù充满chōngmǎn神圣力量shénshèng lìliàng+ 16  huì使shǐ许多xǔduō以色列Yǐsèlièrén回头huítóu归附guīfù他们tāmende上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá+ 17  huìyǒu以利亚Yǐlìyàde气魄qìpò能力nénglì+zǒuzài上帝Shàngdì*前面qiánmiàn使shǐ父亲fùqīndexīnbiàndexiàng小孩xiǎoháirde一样yíyàng+使shǐ叛逆pànnìderénxiàng正义zhèngyìderén那样nàyàng做事zuòshì明智míngzhì这样zhèyàngjiùnéngwèi耶和华Yēhéhuá召集zhàojíqúnzuòtuǒ准备zhǔnbèiderén+。” 18  撒迦利亚Sājiālìyàduì天使tiānshǐshuō:“zěnnéng相信xiāngxìnzhèjiànshìnelǎolede妻子qīzishàngle年纪niánjì+。” 19  天使Tiānshǐ回答huídáshuō:“shìzhànzài上帝Shàngdì面前miànqián+de加百列Jiābǎiliè+fèngpàiduì说话shuōhuà这些zhèxiē好消息hǎo xiāoxi告诉gàosu 20  既然Jìrán相信xiāngxìndehuàhuìbiànchéng哑巴yǎbanéng说话shuōhuà直到zhídàozhè一切yíqiè发生fāshēngde时候shíhou+dehuàdào指定zhǐdìngde时候shíhoujiùhuì实现shíxiàn。” 21  民众Mínzhòngzài等候děnghòu撒迦利亚Sājiālìyàjiànzài圣所shèngsuǒli迟迟chíchí出来chūláijiù觉得juéde奇怪qíguài 22  出来chūláihòuquènéng说话shuōhuà大家dàjiājiù意识yìshídàozài圣所shèngsuǒli看见kànjiànle异象yìxiàng不断búduànzhe手势shǒushì始终shǐzhōngshuōbuchūhuàlái 23  履行Lǚxíng圣职shèngzhíde日子rìzi结束jiéshùhòujiù回家huíjiāle 24  duàn时间shíjiān之后zhīhòude妻子qīzi伊利莎白Yīlìshābái怀孕huáiyùnleyǒuyuè没有méiyǒu出门chūménshuō 25  “耶和华Yēhéhuá现在xiànzài眷顾juàngù恩待ēndàizài众人zhòngrén面前miànqiánde耻辱chǐrǔ除去chúqùle+。” 26  怀孕huáiyùndeliùyuè上帝Shàngdìpài天使tiānshǐ加百列Jiābǎiliè+dào加利利Jiālìlìzuò名叫míngjiào拿撒勒Násālèdechéng 27  yàojiàn处女chǔnǚ+那个Nàge处女chǔnǚ名叫míngjiào马利亚Mǎlìyà已经yǐjīnggēn大卫Dàwèi家族jiāzúzhōng名叫míngjiào约瑟Yuēsèderéndìnglehūn+ 28  天使Tiānshǐdào那里nàlǐduìshuō:“hǎo上帝Shàngdì特别tèbiéderéna耶和华Yēhéhuátóngzàile!” 29  马利亚Mǎlìyàtīngdào天使tiānshǐshuōdehuàjiù非常fēicháng不安bùʼānxiǎngyào明白míngbai这样zhèyàngde问候wènhòu究竟jiūjìngshì什么shénme意思yìsi 30  天使Tiānshǐduìshuō:“马利亚Mǎlìyà不要búyàoshì得到dédào上帝Shàngdìderén 31  huì怀孕huáiyùnshēngxià儿子érzi+yàogěi取名qǔmíngjiào耶稣Yēsū+ 32  huì成为chéngwéi伟大wěidàde人物rénwù+chēngwéi至高者Zhìgāozhěde儿子érzi+耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdìhuì祖先zǔxiān大卫Dàwèide宝座bǎozuògěi+ 33  huì成为chéngwéi君王jūnwáng永远yǒngyuǎn统治tǒngzhì雅各Yǎgède子孙zǐsūnde王国wángguó没有méiyǒu穷尽qióngjìn+。” 34  马利亚Mǎlìyàquèduì天使tiānshǐshuō:“没有méiyǒugēn男人nánrén发生fāshēngguo关系guānxì+zhè怎么zěnme可能kěnéngne?” 35  天使Tiānshǐ回答huídáshuō:“神圣力量Shénshèng lìliànghuì临到líndào身上shēnshang+至高者Zhìgāozhěde力量lìliànghuì保护bǎohù因此yīncǐ将要jiāngyàoshēngxiàdehuìchēngwéi圣者shèngzhě+chēngwéi上帝Shàngdìde儿子érzi+ 36  Kàn亲戚qīnqi伊利莎白Yīlìshābái怀huáile儿子érzi虽然suīrán年老niánlǎoyòu一向yíxiàngbèichēngwéi不育búyùde女人nǚrén现在xiànzàiquè已经yǐjīngyǒuliùyuède身孕shēnyùnle 37  上帝Shàngdìshuōdeshì没有méiyǒunéng实现shíxiànde+。” 38  马利亚Mǎlìyàjiùshuō:“shì耶和华Yēhéhuáde仆人púrénYuànshuōdeshìzài身上shēnshang实现shíxiàn。”天使Tiānshǐjiù离开líkāile 39  之后Zhīhòu马利亚Mǎlìyà出发chūfā急忙jímánggǎnwǎng犹大Yóudà山区shānqūdezuòchéng 40  jìnle撒迦利亚Sājiālìyàdejiāxiàng伊利莎白Yīlìshābái问好wènhǎo 41  伊利莎白Yīlìshābáitīngdào马利亚Mǎlìyàde问候wènhòuzhōngde胎儿tāiʼérjiù跳动tiàodòng伊利莎白Yīlìshābái充满chōngmǎn神圣力量shénshèng lìliàng 42  大声dàshēngshuō:“zài妇女fùnǚzhōngzhēnyǒuzhōngde胎儿tāiʼérzhēnyǒu 43  zhǔde母亲mǔqīndào这里zhèlǐlái多么duōme荣幸róngxìng 44  tīngdào问候wènhòude声音shēngyīnzhōngde胎儿tāiʼérjiù高兴gāoxìngde跳动tiàodòng起来qǐlái 45  既然jìrányǒu信心xìnxīnjiùyǒu*le因为yīnwèi耶和华Yēhéhuá告诉gàosudeshì一定yídìnghuì完全wánquán实现shíxiàn。” 46  马利亚Mǎlìyàshuō:“衷心zhōngxīnzūn耶和华Yēhéhuáwéi+ 47  dexīnyīn上帝Shàngdìde救主jiùzhǔ非常fēicháng喜乐xǐlè+ 48  因为yīnwèi眷顾juàngù这个zhège卑微bēiwēide仆人púrén+Cóngjīn以后yǐhòu世世代代shìshì-dàidàideréndōuhuìshuōshìyǒude+ 49  因为yīnwèi大能者dànéngzhěwèizuòle伟大wěidàdeshìdemíngshì神圣shénshèngde+ 50  怜悯liánmǐn敬畏jìngwèiderén直到zhídào永远yǒngyuǎn+ 51  yòng臂膀bìbǎng施展shīzhǎn大能dànéng+驱散qūsàn心高气傲xīngāo-qìʼàoderén+ 52  使shǐ掌权zhǎngquánde失去shīqù高位gāowèi+quèjiào卑微bēiwēideshòudào显扬xiǎnyáng+ 53  yòng美物měiwù使shǐ饥饿jīʼèderén饱足bǎozú+què使shǐ富有fùyǒuderén空手kōngshǒu离开líkāi 54  lái扶助fúzhùde仆人púrén以色列Yǐsèliè没有méiyǒu忘记wàngjì怜悯liánmǐnrén+ 55  zhèjiùxiàngduì我们wǒmende祖先zǔxiānshuōguode一样yíyàngyào永远yǒngyuǎn怜悯liánmǐn亚伯拉罕Yàbólāhǎnde后代hòudài*+。” 56  马利亚Mǎlìyàgēn伊利莎白Yīlìshābái一起yìqǐzhùleyuēsānyuè之后zhīhòucái回家huíjiā 57  伊利莎白Yīlìshābáide产期chǎnqīdàoleshēngxiàle儿子érzi 58  邻里Línlǐ亲戚qīnqi听说tīngshuō耶和华Yēhéhuá这么zhème怜悯liánmǐnjiùgēn一起yìqǐ欢乐huānlè+ 59  tiān他们tāmenláigěi孩子háizi施行shīxíng割礼gēlǐ+zhèngxiǎngzhào父亲fùqīnde名字míngzijiào撒迦利亚Sājiālìyà 60  母亲mǔqīnquè回应huíyìngshuō:“yàojiào约翰Yuēhàn。” 61  他们Tāmenduì伊利莎白Yīlìshābáishuō:“de亲戚qīnqi当中dāngzhōng没有méiyǒujiào这个zhège名字míngzide。” 62  他们Tāmenjiùxiàng孩子háizide父亲fùqīn手势shǒushìkànyàogěi孩子háizi什么shénme名字míngzi 63  撒迦利亚Sājiālìyàyàolekuài写字板xiězìbǎnxiěxià:“de名字míngziyàojiào约翰Yuēhàn+。”人人Rénréndōuhěn惊讶jīngyà 64  突然Tūrán撒迦利亚Sājiālìyàde舌头shétoujiěkāile恢复huīfùle说话shuōhuàde能力nénglì+jiù赞美zànměi上帝Shàngdì 65  邻居Línjū全都quándōule敬畏jìngwèidexīn整个Zhěnggè犹地亚Yóudìyà山区shānqūderéndōuzài谈论tánlùn这些zhèxiēshì 66  所有Suǒyǒu听说tīngshuō这些zhèxiēshìderéndōuzài心里xīnlǐxiǎng:“这个Zhège孩子háizi将来jiāngláihuì怎样zěnyàngne?”因为Yīnwèi耶和华Yēhéhuá确实quèshítóngzài 67  孩子Háizide父亲fùqīn撒迦利亚Sājiālìyà充满chōngmǎn神圣力量shénshèng lìliàng预言yùyánshuō 68  “Yuàn以色列Yǐsèliède上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuáshòudào赞美zànměi+因为yīnwèi眷顾juàngùde子民zǐmín搭救dājiù他们tāmen+ 69  为了Wèile我们wǒmen使shǐ仆人púrén大卫Dàwèi+de家族jiāzúli出现chūxiànwèi大能dànéngde救主jiùzhǔ+ 70  正如zhèngrú通过tōngguò古代gǔdài圣先知shèng-xiānzhīdekǒusuǒshuōde+ 71  承诺chéngnuòjiù我们wǒmen脱离tuōlí敌人dírén摆脱bǎituō所有suǒyǒu憎恨zēnghèn我们wǒmenderénde毒手dúshǒu+ 72  huì为了wèile我们wǒmende祖先zǔxiānér怜悯liánmǐn我们wǒmenhuì记得jìdede圣约shèngyuē+ 73  就是jiùshìxiàng我们wǒmen祖先zǔxiān亚伯拉罕Yàbólāhǎnguodeshì+ 74  我们wǒmencóng敌人dírénshǒulijiù出来chūláihòujiùràng我们wǒmen可以kěyǐ坦然tǎnrán敬奉jìngfèng 75  一生yìshēngzài面前miànqián尽忠jìnzhōng行义xíngyì 76  孩子Háiziahuìchēngwéi至高者Zhìgāozhěde先知xiānzhīhuìzǒuzài耶和华Yēhéhuá前面qiánmiànwèi准备zhǔnbèi道路dàolù+ 77  ràngde子民zǐmín知道zhīdàohuì宽恕kuānshù他们tāmendezuì+使shǐ他们tāmen得到dédào拯救zhěngjiù 78  因为yīnwèi我们wǒmende上帝Shàngdì充满chōngmǎn温情wēnqíng这样Zhèyàng曙光shǔguānghuìcóng高天gāotiān临到líndào我们wǒmen+ 79  照耀zhàoyàozuòzài黑暗hēiʼàn死亡sǐwáng阴影yīnyǐngzhōngderén+引领yǐnlǐng我们wǒmen行走xíngzǒu平安píngʼānzhī。” 80  孩子Háizi渐渐jiànjiàn长大zhǎngdà内心nèixīn刚强gāngqiángzhùzài旷野kuàngyě直到zhídàoxiàng以色列Yǐsèlièrén公开gōngkāi露面lòumiànde时候shíhou

脚注

处世Chǔshì为人wéirén直译zhíyì行走xíngzǒu”。
什么Shénmejiǔyòu葡萄酒pútaojiǔhuò其他qítājiǔ”。
直译Zhíyì”。
Yòu快乐kuàilè”。
Yòu苗裔miáoyì”。

注释

路加Lùjiā 这个Zhège名字míngzide希腊语Xīlàyǔ拼法pīnfǎshìLou·kasʹ,yuán拉丁语Lādīngyǔ名字míngziLucas。路加Lùjiā执笔zhíbǐxiělezhèjuàn福音书Fúyīnshū使徒行传Shǐtú Xíngzhuànshì医生yīshēngshì使徒shǐtú保罗Bǎoluó忠贞zhōngzhēnde同伴tóngbàn。(西4:14lìngjiàn路加福音Lùjiā Fúyīn简介jiǎnjiè”)由于Yóuyú路加Lùjiāde希腊语Xīlàyǔ名字míngzi写作xiězuò风格fēnggé有些yǒuxiērén认为rènwéishì犹太人Yóutàirén他们Tāmen这样zhèyàng认为rènwéide另外lìngwài理由lǐyóushì保罗Bǎoluózài歌罗西书Gēluóxīshū4:10-14首先shǒuxiāndàoshòuguo割礼gēlǐde弟兄dìxiong然后ránhòucáidào路加Lùjiā不过Búguò这个zhège说法shuōfǎgēn罗马书Luómǎshū3:1,2yǒu抵触dǐchù经文jīngwén清楚qīngchu表明biǎomíng上帝Shàngdì自己zìjǐde圣言shèngyán托付tuōfùgěile犹太人Yóutàirén路加Lùjiā可能kěnéngshìyǒu希腊语Xīlàyǔ名字míngzishuō希腊语Xīlàyǔde犹太人Yóutàirén

路加福音Lùjiā Fúyīn 没有Méiyǒu任何rènhé福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhěcéngzài他们tāmende记录jìlùzhōng明确míngquèdào自己zìjǐ就是jiùshì执笔者zhíbǐzhě福音书Fúyīnshūde原文yuánwén显然xiǎnrán没有méiyǒu经卷jīngjuànde名称míngchēngZài一些yìxiē抄本chāoběnzhōng路加福音Lùjiā Fúyīnde卷名juànmíngshìEu·ag·geʹli·on Ka·taʹ Lou·kanʹ(直译zhíyì根据gēnjù路加Lùjiāde好消息hǎo xiāoxihuò根据gēnjù路加Lùjiāde福音fúyīn”),ér有些yǒuxiē抄本chāoběnde卷名juànmíngjiàoduǎn写作xiězuòKa·taʹ Lou·kanʹ(直译zhíyì根据gēnjù路加Lùjiā”)。没有Méiyǒurén确切quèqiè知道zhīdào这些zhèxiē卷名juànmíngshì什么shénme时候shíhoujiā上去shàngquhuò开始kāishǐ使用shǐyòngdeDàn有些yǒuxiē学者xuézhě估计gūjìshìzài公元gōngyuán2世纪shìjì因为yīnwèizài2世纪shìjìhuò3世纪shìjìchūde福音书Fúyīnshū抄本chāoběnzhōng一些yìxiē抄本chāoběnyǒu上述shàngshùjiàochángde卷名juànmíng至于Zhìyú使用shǐyòng福音fúyīn”(意思yìsishì好消息hǎo xiāoxi”)这个zhège有些yǒuxiē学者xuézhěshuōzhè可能kěnéngshìyuán马可Mǎkě执笔zhíbǐde经卷jīngjuàndehuà:“关于Guānyú上帝Shàngdìde儿子érzi耶稣Yēsū基督Jīdūde好消息hǎo xiāoxishì这样zhèyàng开始kāishǐde。”人们Rénmen使用shǐyòng这些zhèxiē含有hányǒu执笔者zhíbǐzhě名字míngzide卷名juànmíng可能kěnéngshì出于chūyú实际shíjìde需要xūyào因为yīnwèi这样zhèyàng可以kěyǐ区分qūfēntóngde经卷jīngjuàn

尊敬Zūnjìngde 希腊语Xīlàyǔshìkraʹti·stos,有时yǒushíyòngzuòduì高级gāojí官员guānyuánde尊称zūnchēng。(23:26;24:3;26:25因此Yīncǐ有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这个zhège表明biǎomíng提阿非罗Tíʼāfēiluózài成为chéngwéi基督徒Jīdūtú之前zhīqián也许yěxǔshìshēn高位gāowèiderén另外Lìngwài一些yìxiē学者xuézhě认为rènwéi这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí只是zhǐshìyònglái表示biǎoshì礼貌lǐmàohuò恭敬gōngjìngde称呼chēnghu提阿非罗Tíʼāfēiluó看来kànlái当时dāngshí已经yǐjīngshì基督徒Jīdūtú因为yīnwèi圣经Shèngjīngshuō已经yǐjīngshòuguo口头kǒutóushangde教导jiàodǎo知道zhīdào关于guānyú耶稣Yēsū基督Jīdūdeshì。(1:4路加Lùjiāxiě下来xiàláide内容nèiróng可以kěyǐràng提阿非罗Tíʼāfēiluó确信quèxìn之前zhīqiántīngdàoxuédàodeshìdōu真实zhēnshí可信kěxìn不过Búguòzàizhèjiàn事情shìqingshang学者xuézhěyǒutóngde看法kànfǎ有些Yǒuxiērén认为rènwéi路加Lùjiāxiě福音书Fúyīnshūshí提阿非罗Tíʼāfēiluóhái只是zhǐshìduì真理zhēnlǐgǎn兴趣xìngqùderén后来hòuláicái成为chéngwéi基督徒Jīdūtú有些Yǒuxiērén认为rènwéi,“提阿非罗Tíʼāfēiluó这个zhège名字míngzi意思yìsishìméng上帝Shàngdìsuǒàide”“上帝Shàngdìde朋友péngyou”)shì全体quántǐ基督徒Jīdūtúde代称dàichēngZài使徒行传Shǐtú Xíngzhuànde开头kāitóu路加Lùjiā称呼chēnghu提阿非罗Tíʼāfēiluóshí没有méiyǒu使用shǐyòng尊敬zūnjìngde这个zhège。(1:1

确信Quèxìn 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén使用shǐyòngde词语cíyǔ表明biǎomíng这里zhèlǐshuōde事实shìshídōu经过jīngguòle仔细zǐxìde考证kǎozhèng由于Yóuyúzhèdiǎnjiāshàng经文jīngwénshuō我们wǒmen确信quèxìn可见kějiàn当时dāngshíde基督徒Jīdūtú一点yìdiǎnr怀疑huáiyígēn基督Jīdū有关yǒuguāndeshìdōushì真实zhēnshí可靠kěkàodeZài其他qítā经文jīngwénlitóng希腊Xīlà语词yǔcídetóng形态xíngtàizuò完全wánquán相信xiāngxìn”“确信quèxìn”“坚信jiānxìn”。(Luó4:21;14:5;西4:12

宣讲Xuānjiǎng上帝Shàngdì信息xìnxīderén Yǒuliǎng希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde希伯来语Xībóláiyǔ译本yìběn附录FùlùCzhōngdeJ18, 22zài这里zhèlǐyòngle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来字母Xībólái Zìmǔxiězuò耶和华Yēhéhuá话语huàyǔde仆人púrén”。

考证Kǎozhèng Yòu仔细zǐxì调查diàochá”。路加Lùjiā记录jìlùde事件shìjiànbìngshì亲眼qīnyǎn目睹mùdǔde所以Suǒyǐ除了chúleshòudào神圣力量shénshèng lìliàngde指引zhǐyǐn路加Lùjiā执笔zhíbǐshí看来kànlái下列xiàliè资料zīliàowéi根据gēnjù:(1)zài整理zhěnglǐ耶稣Yēsūde族谱zúpǔshízhǎodàode历史lìshǐ记录jìlù3:23-38);(2)马太Mǎtàizài上帝Shàngdì指引zhǐyǐnxià记录jìlùde内容nèiróng;(3)cóng目击者mùjīzhě得到dédàode第一手dìyīshǒu资料zīliào1:2),例如lìrú可以kěyǐ亲自qīnzì询问xúnwèn当时dāngshí仍然réngrán在世zàishìde门徒méntú甚至shènzhì可能kěnéng询问xúnwènguo耶稣Yēsūde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyà路加福音Lùjiā Fúyīnyǒu将近jiāngjìnbǎifēnzhī60de内容nèiróng没有méiyǒu出现chūxiànzài其他qítā福音书Fúyīnshūli。(Lìngjiàn路加福音Lùjiā Fúyīn简介jiǎnjiè”)

条理Tiáolǐ分明fēnmíng Yòu按照ànzhào合乎héhū逻辑luójíde顺序shùnxù”。zuò条理tiáolǐ分明fēnmíngde希腊Xīlà语词yǔcíka·the·xesʹ可以kěyǐzhǐ按照ànzhào主题zhǔtí逻辑luójíhuò时间shíjiānde顺序shùnxùdàn一定yídìngzhǐ严格yángé按照ànzhào事件shìjiàn发生fāshēngde先后xiānhòu顺序shùnxùCóng路加福音Lùjiā Fúyīn3:18-21jiùnéngkànchū路加Lùjiā记录jìlùde事件shìjiànbìng总是zǒngshì按照ànzhào时间shíjiān顺序shùnxù编排biānpáide因此Yīncǐyào确定quèdìng耶稣Yēsūzàishangshí事件shìjiàn发生fāshēngde顺序shùnxùjiù需要xūyào综合zōnghé查考chákǎojuàn福音书Fúyīnshū路加Lùjiā基本上jīběnshàngshì按照ànzhào时间shíjiān顺序shùnxù记述jìshù事情shìqingdedàn有时yǒushíhuì根据gēnjù其他qítā因素yīnsùzuòchū适当shìdàngde调整tiáozhěng继续jìxùyǒu系统xìtǒngde方式fāngshì进行jìnxíng叙述xùshù

Lúndào……xiànxiāng 最初Zuìchū负责fùzézài金坛jīntánshang烧香shāoxiāngdeshì大祭司dàjìsī亚伦Yàlún。(Chū30:7Dàn负责fùzé管理guǎnlǐ圣幕shèngmùzhōngdexiāng以及yǐjí其他qítā器具qìjùdeshì亚伦Yàlúnde儿子érzi以利亚撒Yǐlìyàsā。(Mín4:16撒迦利亚Sājiālìyà只是zhǐshìzài大祭司dàjìsī手下shǒuxià工作gōngzuòde普通pǔtōng祭司jìsīdàn经文jīngwénshuōlúndàoxiànxiāng因此yīncǐ看来kànláizài赎罪日Shúzuìrì以外yǐwàide日子rìzi普通pǔtōng祭司jìsī可以kěyǐ烧香shāoxiāng祭司Jìsīzài圣殿shèngdiàn从事cóngshìde日常rìcháng职务zhíwùzhōngbèishìwéizuì光荣guāngróngde也许yěxǔ就是jiùshì烧香shāoxiāng祭司Jìsīhuìzài献祭xiànjì之后zhīhòu烧香shāoxiāng烧香shāoxiāng期间qījiān民众mínzhònghuì聚集jùjízài圣殿shèngdiàn外面wàimiàn祷告dǎogào根据Gēnjù拉比Lābǐde传统chuántǒng说法shuōfǎshéi负责fùzéxiànxiāngshìyóu抽签chōuqiān决定juédìngdedàn以往yǐwǎngxiànguoxiāngde祭司jìsī不可bùkě再次zàicìxiànxiāng除非chúfēi所有suǒyǒu在场zàichǎngde祭司jìsīdōuzuòguozhèxiàng服务fúwù如果Rúguǒ这个zhège说法shuōfǎ属实shǔshí那么nàme祭司jìsī一生yìshēng可能kěnéngjiù只有zhǐyǒu烧香shāoxiāngde殊荣shūróng

希律Xīlǜ Zhǐdeshì希律Xīlǜ大帝dàdì。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

亚比雅Yàbǐyǎ Yuán意思yìsiwéide父亲fùqīnshì耶和华Yēhéhuáde希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi

亚比雅班Yàbǐyǎbān 亚比雅Yàbǐyǎshì祭司jìsīshì亚伦Yàlúnde后代hòudàiZài大卫Dàwèiwángde时代shídài亚比雅Yàbǐyǎshì以色列Yǐsèliède宗族zōngzú首领shǒulǐngzhī大卫Dàwèi祭司jìsīfēnwéi24bānměibānměiliùyuèzài耶路撒冷Yēlùsālěngde圣幕shèngmù服务fúwù星期xīngqī通过Tōngguò抽签chōuqiān亚比雅Yàbǐyǎde宗族zōngzúbèixuǎn出来chūlái带领dàilǐngbān。(代上Dài-Shàng24:3-10撒迦利亚Sājiālìyà属于shǔyú亚比雅班Yàbǐyǎbān”,zhè一定yídìng表明biǎomíngshìshéide后代hòudàiérshìzhǐbèi分配fēnpèizài哪个nǎge祭司jìsī班次bāncìli服务fúwù。(Lìngjiàn1:9de注释zhùshì

撒迦利亚Sājiālìyà Yuán意思yìsiwéi耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng顾念gùniànde希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi

伊利莎白Yīlìshābái 希腊语XīlàyǔshìE·lei·saʹbet,这个zhège名字míngziyuán希伯来语Xībóláiyǔ名字míngziʼE·li·sheʹvaʽ,意思yìsishìde上帝Shàngdìshì富足fùzúde”“富足fùzúde上帝Shàngdì”。伊利莎白Yīlìshābáishì亚伦Yàlúnde后人hòurén因此yīncǐ约翰Yuēhànde父母fùmǔdōushì祭司jìsīde后代hòudài

耶和华Yēhéhuá Zài这个zhège译本yìběnzhōng这里zhèlǐshì路加福音Lùjiā Fúyīn出现chūxiàn上帝Shàngdì名字míngzide地方dìfang尽管Jǐnguǎnzài现存xiàncúnde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzhōng这里zhèlǐxiědeshìZhǔ”(Kyʹri·os),dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfènde理由lǐyóu相信xiāngxìnzhèjié经文jīngwén原本yuánběnyòngdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi后来hòuláiquèbèirényòngZhǔ这个zhège头衔tóuxián取代qǔdàile。(Lìngjiàn附录FùlùC1;附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:6)路加福音Lùjiā Fúyīndetóuliǎngzhāngduō直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén或者huòzhě这些zhèxiē经文jīngwénzhōngde词语cíyǔ例子lìzishìběnjié经文jīngwénzhōng诫命jièmìng律例lǜlì这个zhègegēn法律fǎlǜ相关xiāngguānde词组cízǔDāng类似lèisìde词组cízǔ出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànshí上下文shàngxiàwén通常tōngchángdōu包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi或者huòzhědōu表明biǎomíngshì耶和华Yēhéhuázài说话shuōhuà。(Chuàng26:2,5;Mín36:13;Shēn4:40;27:10;Jié36:23,27

耶和华Yēhéhuá Zài这个zhège译本yìběnzhōng这里zhèlǐshì路加福音Lùjiā Fúyīn出现chūxiàn上帝Shàngdì名字míngzide地方dìfang尽管Jǐnguǎnzài现存xiàncúnde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzhōng这里zhèlǐxiědeshìZhǔ”(Kyʹri·os),dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfènde理由lǐyóu相信xiāngxìnzhèjié经文jīngwén原本yuánběnyòngdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi后来hòuláiquèbèirényòngZhǔ这个zhège头衔tóuxián取代qǔdàile。(Lìngjiàn附录FùlùC1;附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:6)路加福音Lùjiā Fúyīndetóuliǎngzhāngduō直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén或者huòzhě这些zhèxiē经文jīngwénzhōngde词语cíyǔ例子lìzishìběnjié经文jīngwénzhōng诫命jièmìng律例lǜlì这个zhègegēn法律fǎlǜ相关xiāngguānde词组cízǔDāng类似lèisìde词组cízǔ出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànshí上下文shàngxiàwén通常tōngchángdōu包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi或者huòzhědōu表明biǎomíngshì耶和华Yēhéhuázài说话shuōhuà。(Chuàng26:2,5;Mín36:13;Shēn4:40;27:10;Jié36:23,27

圣殿Shèngdiàn 这里Zhèlǐ使用shǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcíshìna·osʹ,可以kěyǐzhǐ包括bāokuò院子yuànzi在内zàinèide整个zhěnggè圣殿shèngdiàn建筑群jiànzhùqúnérshìjǐnzhǐ包含bāohán圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒdezuò建筑物jiànzhùwù

圣殿Shèngdiàn 希腊语Xīlàyǔshìna·osʹ,zài这里zhèlǐ特指tèzhǐ包含bāohán圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒdezuò建筑物jiànzhùwù

Lúndào……xiànxiāng 最初Zuìchū负责fùzézài金坛jīntánshang烧香shāoxiāngdeshì大祭司dàjìsī亚伦Yàlún。(Chū30:7Dàn负责fùzé管理guǎnlǐ圣幕shèngmùzhōngdexiāng以及yǐjí其他qítā器具qìjùdeshì亚伦Yàlúnde儿子érzi以利亚撒Yǐlìyàsā。(Mín4:16撒迦利亚Sājiālìyà只是zhǐshìzài大祭司dàjìsī手下shǒuxià工作gōngzuòde普通pǔtōng祭司jìsīdàn经文jīngwénshuōlúndàoxiànxiāng因此yīncǐ看来kànláizài赎罪日Shúzuìrì以外yǐwàide日子rìzi普通pǔtōng祭司jìsī可以kěyǐ烧香shāoxiāng祭司Jìsīzài圣殿shèngdiàn从事cóngshìde日常rìcháng职务zhíwùzhōngbèishìwéizuì光荣guāngróngde也许yěxǔ就是jiùshì烧香shāoxiāng祭司Jìsīhuìzài献祭xiànjì之后zhīhòu烧香shāoxiāng烧香shāoxiāng期间qījiān民众mínzhònghuì聚集jùjízài圣殿shèngdiàn外面wàimiàn祷告dǎogào根据Gēnjù拉比Lābǐde传统chuántǒng说法shuōfǎshéi负责fùzéxiànxiāngshìyóu抽签chōuqiān决定juédìngdedàn以往yǐwǎngxiànguoxiāngde祭司jìsī不可bùkě再次zàicìxiànxiāng除非chúfēi所有suǒyǒu在场zàichǎngde祭司jìsīdōuzuòguozhèxiàng服务fúwù如果Rúguǒ这个zhège说法shuōfǎ属实shǔshí那么nàme祭司jìsī一生yìshēng可能kěnéngjiù只有zhǐyǒu烧香shāoxiāngde殊荣shūróng

耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiàn 路加福音Lùjiā Fúyīn1:6de注释zhùshì已经yǐjīngdàozhèjuàn福音书Fúyīnshūdetóuliǎngzhāngduō直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén或者huòzhě这些zhèxiē经文jīngwénzhōngde词语cíyǔ例子lìzishìběnjié经文jīngwénzhōng耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiàn这个zhège词组cízǔDāng类似lèisìde词组cízǔ出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànshí常常chángcháng包含bāohán代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来字母Xībólái Zìmǔ。(Mín19:20;王下Wáng-Xià18:16;23:4;24:13;代下Dài-Xià26:16;27:2;24:1;Jié8:16;Gāi2:15正如Zhèngrú附录FùlùC解释jiěshìde我们wǒmenyǒu充分chōngfènde理由lǐyóu相信xiāngxìnzhèjié经文jīngwén原本yuánběnyòngle上帝Shàngdìde名字míngzi后来hòuláiquèbèirényòngZhǔ这个zhège头衔tóuxián取代qǔdàile所以Suǒyǐ这个zhège译本yìběnzàiběnjié经文jīngwénde正文zhèngwénli使用shǐyòngle耶和华Yēhéhuá这个zhège名字míngzi。(Lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:9)

圣殿Shèngdiàn 希腊语Xīlàyǔshìna·osʹ,zài这里zhèlǐ特指tèzhǐ包含bāohán圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒdezuò建筑物jiànzhùwùLúndào撒迦利亚Sājiālìyàxiànxiāngshí需要xūyào进入jìnrùzuò建筑物jiànzhùwùde房间fángjiān就是jiùshì香坛xiāngtán所在suǒzàide圣所shèngsuǒ。(LìngjiànTài27:5;27:51de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùB11

耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ 这个Zhège词组cízǔzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng常常chángcháng出现chūxiànshìzài创世记Chuàngshìjì16:7Zài原文yuánwénli这个zhège词组cízǔyóuliǎng部分bùfen组成zǔchéngshì意思yìsiwéi天使tiānshǐde希伯来Xībólái语词yǔcílìngshì代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来字母Xībólái ZìmǔZài以色列Yǐsèliè犹地亚Yóudìyà沙漠shāmòde纳里耳Nàlǐʼěr赫贝耳Hèbèiʼěr(Nahal Hever,yòu哈弗Hāfú干河Gānhé”)de洞窟dòngkūli发现fāxiànlefèn年代niándàijiè公元前gōngyuánqián50niándào公元gōngyuán50niánzhījiānde七十子Qīshízǐ译本yìběn残片cánpiàn根据Gēnjùzhèfèn古卷gǔjuàn这个zhège词组cízǔzài撒迦利亚书Sājiālìyàshū3:5,6de写法xiěfǎshìxiānyǒu希腊Xīlà语词yǔcíagʹge·los(意思yìsishì天使tiānshǐhuò使者shǐzhě”),接着jiēzheshìyòng希伯来字母Xībólái Zìmǔ写成xiěchéngde上帝Shàngdìde名字míngzi尽管Jǐnguǎn现存xiàncúnde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzài路加福音Lùjiā Fúyīn1:11xiědedōushìZhǔde天使tiānshǐ”,《新世界Xīn-shìjiè译本Yìběn还是háishi决定juédìngzài正文zhèngwénzhōng使用shǐyòng耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐ这个zhège译法yìfǎ这样zhèyàngzuòde理由lǐyóuzài附录FùlùC1C3yǒu清楚qīngchude解释jiěshì

约翰Yuēhàn Yuán希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi耶何哈南Yēhéhānánhuò约哈南Yuēhānán”,意思yìsishì耶和华Yēhéhuá已经yǐjīngshīēnhuò耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng表明biǎomíngshìyǒu恩典ēndiǎnde”。

约翰Yuēhàn JiànTài3:1de注释zhùshì

Zài耶和华Yēhéhuáyǎnzhōng 尽管Jǐnguǎn大多数dàduōshù现存xiàncúnde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnxiědeshìKyʹri·os(“Zhǔ”),dàn我们wǒmenzàiběnjié经文jīngwénde正文zhèngwénzhōng使用shǐyòng耶和华Yēhéhuá这个zhège名字míngzishìyǒu充分chōngfèn理由lǐyóude希腊语Xīlàyǔ词组cízǔe·noʹpi·on Ky·riʹou(直译zhíyìzàiZhǔyǎnzhōng面前miànqián]”)gēn希伯来Xībólái惯用语guànyòngyǔ(“zài耶和华Yēhéhuá面前miànqián”)xiāng对应duìyìngZài现存xiàncúnde七十子Qīshízǐ译本yìběn古卷gǔjuànzhōng这个zhège希腊语Xīlàyǔ词组cízǔ出现chūxiànle超过chāoguò100yònglái翻译fānyì希伯来语Xībóláiyǔ词组cízǔzài耶和华Yēhéhuá面前miànqián”,érzài原文yuánwénli耶和华Yēhéhuá这个zhège名字míngzishì希伯来字母Xībólái Zìmǔde形式xíngshì出现chūxiànde。(Shì11:11;撒上Sā-Shàng10:19;撒下Sā-Xià5:3;6:5鉴于Jiànyú这个zhège希腊语Xīlàyǔ词组cízǔgēn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngzài耶和华Yēhéhuá面前miànqián这个zhège词组cízǔ密切mìqiè相关xiāngguān我们wǒmen可以kěyǐkànchū大多数dàduōshù希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzài这里zhèlǐshìyòngKyʹri·os(“Zhǔ”)替代tìdàile上帝Shàngdìde名字míngzi。(Lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:15)

神圣力量Shénshèng lìliàng Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

耶和华Yēhéhuá Zàixiàng撒迦利亚Sājiālìyà传达chuándáde信息xìnxī13-17jiézhōng天使tiānshǐduō使用shǐyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngde一些yìxiē表达biǎodá方式fāngshì例子lìzishì,Kyʹri·os(ZhǔjiāThe·osʹ(上帝Shàngdìzàijiā人称rénchēng代词dàicízhèzhǒng组合zǔhézàiběnjié经文jīngwénlizuò他们tāmende上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá),这样zhèyàngde表达biǎodá方式fāngshìzàiyǐn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde经文jīngwénzhōng常常chángcháng出现chūxiàn。(参看Cānkàn4:8,12;10:27经文jīngwényòngle耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì这个zhège词组cízǔZài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn原文yuánwénzhōng,“耶和华Yēhéhuá他们tāmende上帝Shàngdì这个zhège词组cízǔ出现chūxiànle超过chāoguò30dànZhǔ他们tāmende上帝Shàngdìquèdōu没有méiyǒu出现chūxiànguo另外Lìngwài例子lìzishì以色列人Yǐsèlièrén这个Zhègezài希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì以色列Yǐsèliède儿子们érzimen”,gēn希伯来Xībólái惯用语guànyòngyǔxiāng对应duìyìngér后者hòuzhězài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng常常chángcháng出现chūxiàn。(Shī148:14脚注jiǎozhùlìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:16)

Zài耶和华Yēhéhuáyǎnzhōng 尽管Jǐnguǎn大多数dàduōshù现存xiàncúnde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnxiědeshìKyʹri·os(“Zhǔ”),dàn我们wǒmenzàiběnjié经文jīngwénde正文zhèngwénzhōng使用shǐyòng耶和华Yēhéhuá这个zhège名字míngzishìyǒu充分chōngfèn理由lǐyóude希腊语Xīlàyǔ词组cízǔe·noʹpi·on Ky·riʹou(直译zhíyìzàiZhǔyǎnzhōng面前miànqián]”)gēn希伯来Xībólái惯用语guànyòngyǔ(“zài耶和华Yēhéhuá面前miànqián”)xiāng对应duìyìngZài现存xiàncúnde七十子Qīshízǐ译本yìběn古卷gǔjuànzhōng这个zhège希腊语Xīlàyǔ词组cízǔ出现chūxiànle超过chāoguò100yònglái翻译fānyì希伯来语Xībóláiyǔ词组cízǔzài耶和华Yēhéhuá面前miànqián”,érzài原文yuánwénli耶和华Yēhéhuá这个zhège名字míngzishì希伯来字母Xībólái Zìmǔde形式xíngshì出现chūxiànde。(Shì11:11;撒上Sā-Shàng10:19;撒下Sā-Xià5:3;6:5鉴于Jiànyú这个zhège希腊语Xīlàyǔ词组cízǔgēn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngzài耶和华Yēhéhuá面前miànqián这个zhège词组cízǔ密切mìqiè相关xiāngguān我们wǒmen可以kěyǐkànchū大多数dàduōshù希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzài这里zhèlǐshìyòngKyʹri·os(“Zhǔ”)替代tìdàile上帝Shàngdìde名字míngzi。(Lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:15)

耶和华Yēhéhuá Zàixiàng撒迦利亚Sājiālìyà传达chuándáde信息xìnxī13-17jiézhōng天使tiānshǐduō使用shǐyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngde一些yìxiē表达biǎodá方式fāngshì例子lìzishì,Kyʹri·os(ZhǔjiāThe·osʹ(上帝Shàngdìzàijiā人称rénchēng代词dàicízhèzhǒng组合zǔhézàiběnjié经文jīngwénlizuò他们tāmende上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá),这样zhèyàngde表达biǎodá方式fāngshìzàiyǐn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde经文jīngwénzhōng常常chángcháng出现chūxiàn。(参看Cānkàn4:8,12;10:27经文jīngwényòngle耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì这个zhège词组cízǔZài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn原文yuánwénzhōng,“耶和华Yēhéhuá他们tāmende上帝Shàngdì这个zhège词组cízǔ出现chūxiànle超过chāoguò30dànZhǔ他们tāmende上帝Shàngdìquèdōu没有méiyǒu出现chūxiànguo另外Lìngwài例子lìzishì以色列人Yǐsèlièrén这个Zhègezài希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì以色列Yǐsèliède儿子们érzimen”,gēn希伯来Xībólái惯用语guànyòngyǔxiāng对应duìyìngér后者hòuzhězài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng常常chángcháng出现chūxiàn。(Shī148:14脚注jiǎozhùlìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:16)

以利亚Yǐlìyà Yuán意思yìsiwéide上帝Shàngdìshì耶和华Yēhéhuáde希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi

使Shǐ父亲fùqīndexīnbiàndexiàng小孩xiǎoháirde一样yíyàng Zhèhuàyǐn玛拉基书Mǎlājīshū4:6de预言yùyányòu使shǐ父亲fùqīndexīn转向zhuǎnxiàng孩子háizi”。Zhèhuàbìngshì预告yùgào父亲fùqīndōuhuìgēn他们tāmende孩子háizi和好héhǎoérshìshuō约翰Yuēhàn传讲chuánjiǎngde信息xìnxīhuì激励jīlìzuò父亲fùqīnde悔改huǐgǎi这些Zhèxiērén原本yuánběn顽固不化wángù-búhuàdexīnhuìbiànde谦卑qiānbēijiàojiùxiàng听话tīnghuàde孩子háizidexīn一样yíyàng其中Qízhōng有些yǒuxiērén甚至shènzhìhuì成为chéngwéi上帝Shàngdìde孩子háizi就是jiùshì上帝Shàngdìde儿女érnǚ”。玛拉基Mǎlājī预告yùgào孩子háizidexīnhuìbiàndexiàng父亲fùqīnde一样yíyàng意思yìsishì悔改huǐgǎiderénhuìbiàndegèngxiàng他们tāmen那些nàxiē忠心zhōngxīnde父亲fùqīn”,例如lìrú亚伯拉罕Yàbólāhǎn以撒Yǐsā雅各Yǎgè。(Yuē8:53脚注jiǎozhù

Wèi耶和华Yēhéhuá召集zhàojíqúnzuòtuǒ准备zhǔnbèiderén Zàixiàng撒迦利亚Sājiālìyà传达chuándáde信息xìnxī13-17jiézhōng天使tiānshǐ间接jiànjiē引用yǐnyòngle一些yìxiē包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén例如lìrú玛拉基书Mǎlājīshū3:1;4:5,6以及yǐjí以赛亚书Yǐsàiyàshū40:3。(Lìngjiàn1:15,16de注释zhùshì)《七十子Qīshízǐ译本yìběnde撒母耳记下Sāmǔʼěrjì Xià7:24yǒu词组cízǔgēnzuò召集zhàojíqún……rénde希腊语Xīlàyǔ词组cízǔ类似lèisìér撒母耳记下Sāmǔʼěrjì Xià7:24de希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénshìràng以色列人Yǐsèlièrén……zuò自己zìjǐde子民zǐmín……耶和华Yēhéhuáa……”。(Lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:17)

好消息Hǎo xiāoxi 希腊语Xīlàyǔshìeu·ag·geʹli·on,zhèshì圣经Shèngjīng原文yuánwén出现chūxiàn这个zhège其他Qítā圣经Shèngjīng译本yìběn这个zhègezuò福音fúyīn”。Gēn这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí相关xiāngguānde词语cíyǔshìeu·ag·ge·li·stesʹ,通常tōngchángzuò传福音者chuánfúyīnzhě”,意思yìsishì宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén”。(21:8;4:11脚注jiǎozhù提后Tí-Hòu4:5脚注jiǎozhù

好消息Hǎo xiāoxi 其他Qítā译本yìběnzuò福音fúyīn”。希腊语Xīlàyǔshìeu·ag·geʹli·on,yuánliǎng希腊Xīlà语词yǔcí:eu,意思yìsishìhǎo”;agʹge·los,意思yìsishìdàilái消息xiāoxiderén”“宣告xuāngào信息xìnxīderén”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì相关Xiāngguānde希腊Xīlà语词yǔcí(eu·ag·ge·li·stesʹ)zuò传福音者chuánfúyīnzhě”,意思yìsishì宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén”。(21:8;4:11脚注jiǎozhù提后Tí-Hòu4:5脚注jiǎozhù

无论Wúlùnchuándàoquán世界shìjiè哪个nǎge地方dìfang Zài马太福音Mǎtài Fúyīn24:14耶稣Yēsū预告yùgào好消息hǎo xiāoxihuìchuánbiànquán世界shìjièZài这里zhèlǐ耶稣Yēsū预告yùgàolezhèjiànshìbìngshuō这个zhège女人nǚrén出于chūyú爱心àixīnde举动jǔdònghuìchuánbiàn世上shìshàng所有suǒyǒu地方dìfang上帝Shàngdì指引zhǐyǐnrén分别fēnbiézàisānjuàn福音书Fúyīnshūlixiàle这个zhège女人nǚrénsuǒzuòdeshì。(14:8,9;Yuē12:7lìngjiànTài24:14de注释zhùshì

加百列Jiābǎiliè Yuán意思yìsiwéi上帝Shàngdìde壮士zhuàngshìde希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi。(Dàn8:15,16除了Chúle米迦勒Mǐjiālè以外yǐwài加百列Jiābǎilièshì圣经Shèngjīng唯一wéiyī指名zhǐmíng提及tíjíde天使tiānshǐshì唯一wéiyīzài显现xiǎnxiànshí告诉gàosurén自己zìjǐ名字míngzide天使tiānshǐ

这些zhèxiē好消息hǎo xiāoxi告诉gàosu…… 希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíeu·ag·ge·liʹzo·mai,后者hòuzhěgēnzuò好消息hǎo xiāoxide名词míngcíeu·ag·geʹli·on有关yǒuguānZài这个zhège场合chǎnghé天使tiānshǐ加百列Jiābǎilièshì宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxide使者shǐzhě。(LìngjiànTài4:23;24:14;26:13de注释zhùshì

异象Yìxiàng Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

圣职Shèngzhí Yòu公职gōngzhí”。这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcílei·tour·giʹa,相关xiāngguāndeyǒulei·tour·geʹo(意思yìsishì履行lǚxíng公职gōngzhí”)lei·tour·gosʹ(意思yìsishì公仆gōngpú”)。古代Gǔdàide希腊人Xīlàrén罗马人Luómǎrénzài使用shǐyòng这些zhèxiēshítándedōushìwèi国家guójiāhuò政府zhèngfǔzuòde工作gōngzuòér目的mùdìdōushìwèi人民rénmín服务fúwù例如Lìrúzài罗马书Luómǎshū13:6世上shìshàngde当权者dāngquánzhějiùbèichēngwéi上帝Shàngdìde公仆gōngpú”(lei·tour·gosʹde复数fùshù形式xíngshì),原因yuányīnshì他们tāmen提供tígōngde服务fúwùnéng造福zàofú人民rénmínZàiběnjié经文jīngwénli路加Lùjiā使用shǐyòng这个zhègede方式fāngshìgēn七十子Qīshízǐ译本yìběnhěn类似lèisì。《七十子Qīshízǐ译本yìběn常常chángchángyòng这个zhègede动词dòngcí名词míngcí形式xíngshìláizhǐ祭司jìsī利未族人Lìwèizúrénzài圣幕shèngmùli提供tígōngde服务fúwù。(Chū28:35;Mín8:22这些Zhèxiē服务fúwù确实quèshíshìzhǒngnéng造福zàofú人民rénmínde公职gōngzhí除此之外Chúcǐzhīwài这样zhèyàngde服务fúwùshìzhǒng圣职shèngzhíshì神圣shénshèngde因为yīnwèi利未族Lìwèizúde祭司jìsīhuì教导jiàodǎo人民rénmín认识rènshi上帝Shàngdìde法律fǎlǜhuìxiànshàng祭牲jìshēngwèi人民rénmín赎罪shúzuì。(代下Dài-Xià15:3;2:7

耶和华Yēhéhuá……恩待ēndài 伊利莎白Yīlìshābái这样zhèyàng表达biǎodáde感激gǎnjīzhīqíng也许yěxǔràngrénxiǎng创世记Chuàngshìjì21:1记载jìzǎide撒拉Sālāde经历jīnglìérjié经文jīngwényǒu上帝Shàngdìde名字míngzi伊利莎白Yīlìshābáishuō上帝Shàngdì除去chúqùle不育búyùde耻辱chǐrǔzhègēn创世记Chuàngshìjì30:23记载jìzǎide拉结Lājiédehuà遥相呼应yáoxiānghūyìng。(Lìngjiàn附录FùlùC1;附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:25)

怀孕huáiyùndeliùyuè 直译Zhíyìzàiliùyuè”。根据Gēnjù2425jiézhè明显míngxiǎnshìzhǐ伊利莎白Yīlìshābái怀孕huáiyùndeliùyuè

Dìnglehūn 犹太人Yóutàirén认为rènwéi订婚dìnghūnshì具有jùyǒu约束力yuēshùlìdeDìnglehūnde男女nánnǚhuìbèishìwéi已经yǐjīngjiélehūn不过búguòyào等到děngdào完婚wánhūnhòucái可以kěyǐzhùzài一起yìqǐ

马利亚Mǎlìyà 这个Zhège名字míngzigēn希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi米利暗Mǐlìʼànxiāng对应duìyìng。《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàndàoleliùmíngwéi马利亚Mǎlìyàde女子nǚzǐ:(1)耶稣Yēsūde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyà;(2)末大拉人Mòdàlārén马利亚MǎlìyàTài27:56;8:2;24:10);(3)雅各Yǎgè约西Yuēxīde母亲mǔqīn马利亚MǎlìyàTài27:56;24:10);(4)马大Mǎdà拉撒路Lāsālùde姐妹jiěmèi马利亚Mǎlìyà10:39;Yuē11:1);(5)约翰Yuēhàn别名biémíng马可Mǎkěde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyà12:12);(6)zhùzài罗马Luómǎde马利亚MǎlìyàLuó16:6)。Zài耶稣Yēsūde时代shídài马利亚Mǎlìyàshìhěnchángjiànde女性nǚxìngde名字míngzi

Dìnglehūn JiànTài1:18de注释zhùshì

耶和华Yēhéhuátóngzài Zhèhuà以及yǐjí类似lèisìdehuà常常chángcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngér这些zhèxiē经文jīngwéndōu包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi。(2:4;撒下Sā-Xià7:3;代下Dài-Xià15:2;1:19天使Tiānshǐgēn马利亚Mǎlìyà见面jiànmiànshíshuōdehuàgēn士师记Shìshījì6:12li耶和华Yēhéhuáde天使tiānshǐduì基甸Jīdiànshuōdehuàhěn类似lèisì:“英勇Yīngyǒngde战士zhànshìa耶和华Yēhéhuátóngzài。”(Lìngjiàn附录FùlùC1;附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:28)

耶稣Yēsū 这个Zhège名字míngzi相当xiāngdāng希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi耶书亚Yēshūyàhuò约书亚Yuēshūyà”,意思yìsishì耶和华Yēhéhuáshì拯救zhěngjiù”。

耶稣Yēsū JiànTài1:21de注释zhùshì

耶和华Yēhéhuá Zài这个zhège译本yìběnzhōng这里zhèlǐshì路加福音Lùjiā Fúyīn出现chūxiàn上帝Shàngdì名字míngzide地方dìfang尽管Jǐnguǎnzài现存xiàncúnde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzhōng这里zhèlǐxiědeshìZhǔ”(Kyʹri·os),dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfènde理由lǐyóu相信xiāngxìnzhèjié经文jīngwén原本yuánběnyòngdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi后来hòuláiquèbèirényòngZhǔ这个zhège头衔tóuxián取代qǔdàile。(Lìngjiàn附录FùlùC1;附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:6)路加福音Lùjiā Fúyīndetóuliǎngzhāngduō直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén或者huòzhě这些zhèxiē经文jīngwénzhōngde词语cíyǔ例子lìzishìběnjié经文jīngwénzhōng诫命jièmìng律例lǜlì这个zhègegēn法律fǎlǜ相关xiāngguānde词组cízǔDāng类似lèisìde词组cízǔ出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànshí上下文shàngxiàwén通常tōngchángdōu包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi或者huòzhědōu表明biǎomíngshì耶和华Yēhéhuázài说话shuōhuà。(Chuàng26:2,5;Mín36:13;Shēn4:40;27:10;Jié36:23,27

耶和华Yēhéhuá Zàixiàng撒迦利亚Sājiālìyà传达chuándáde信息xìnxī13-17jiézhōng天使tiānshǐduō使用shǐyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngde一些yìxiē表达biǎodá方式fāngshì例子lìzishì,Kyʹri·os(ZhǔjiāThe·osʹ(上帝Shàngdìzàijiā人称rénchēng代词dàicízhèzhǒng组合zǔhézàiběnjié经文jīngwénlizuò他们tāmende上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá),这样zhèyàngde表达biǎodá方式fāngshìzàiyǐn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde经文jīngwénzhōng常常chángcháng出现chūxiàn。(参看Cānkàn4:8,12;10:27经文jīngwényòngle耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì这个zhège词组cízǔZài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn原文yuánwénzhōng,“耶和华Yēhéhuá他们tāmende上帝Shàngdì这个zhège词组cízǔ出现chūxiànle超过chāoguò30dànZhǔ他们tāmende上帝Shàngdìquèdōu没有méiyǒu出现chūxiànguo另外Lìngwài例子lìzishì以色列人Yǐsèlièrén这个Zhègezài希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì以色列Yǐsèliède儿子们érzimen”,gēn希伯来Xībólái惯用语guànyòngyǔxiāng对应duìyìngér后者hòuzhězài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng常常chángcháng出现chūxiàn。(Shī148:14脚注jiǎozhùlìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:16)

耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdì 正如Zhèngrú路加福音Lùjiā Fúyīn1:6de注释zhùshìdàodezhèjuàn福音书Fúyīnshūtóuliǎngzhāngduō直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén或者huòzhě这些zhèxiē经文jīngwénzhōngde词语cíyǔ天使Tiānshǐshuōde关于guānyú大卫Dàwèide宝座bǎozuòzhèfānhuà间接jiànjiēdàole撒母耳记下Sāmǔʼěrjì Xià7:12,13,16记载jìzǎide承诺chéngnuòZài那里nàlǐ耶和华Yēhéhuá通过tōngguò先知xiānzhī拿单Nádānduì大卫Dàwèi说话shuōhuà上下文shàngxiàwénduō出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来字母Xībólái Zìmǔ。(撒下Sā-Xià7:4-16Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这里zhèlǐzuò耶和华Yēhéhuá上帝Shàngdìde词组cízǔ类似lèisìde词组cízǔ主要zhǔyào出现chūxiànzàiyǐn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàndehuàli以及yǐjí一些yìxiēdàiyǒu希伯来语Xībóláiyǔ特色tèsède经文jīngwénzhōng。(Lìngjiàn1:16de注释zhùshì附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:32)

神圣力量Shénshèng lìliàng Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

亲戚qīnqi 这里Zhèlǐzuò亲戚qīnqide希腊Xīlà语词yǔcíde拼法pīnfǎshìsyg·ge·nisʹ,zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōngzhǐ出现chūxiànguodàn其他qítā经文jīngwényòngguo这个zhègedelìngzhǒng拼法pīnfǎsyg·ge·nesʹ。(1:58;21:16;10:24;Luó16:7无论Wúlùnshìzhǒng拼法pīnfǎ意思yìsidōushìzhǐ亲戚qīnqi因此Yīncǐ马利亚Mǎlìyà伊利莎白Yīlìshābáiyǒu亲属qīnshǔ关系guānxì至于zhìyú具体jùtǐshì什么shénme关系guānxì圣经Shèngjīngbìng没有méiyǒu说明shuōmíng不过Búguò既然jìrán撒迦利亚Sājiālìyà伊利莎白Yīlìshābái属于shǔyú利未Lìwèi部族bùzúér约瑟Yuēsè马利亚Mǎlìyà属于shǔyú犹大Yóudà部族bùzú马利亚Mǎlìyà伊利莎白Yīlìshābái应该yīnggāishì近亲jìnqīn

上帝Shàngdìshuōdeshì没有méiyǒunéng实现shíxiànde Yòuduì上帝Shàngdìláishuō没有méiyǒu什么shénmeshì可能kěnéngde”。zuòshuōdeshìde希腊Xīlà语词yǔcírheʹma可以kěyǐzhǐhuàhuòxiàng宣布xuānbù可以kěyǐzhǐjiànshìhuò宣布xuānbùzhōngshuōdeshì例如lìrúmǒu事件shìjiànhuòmǒu行动xíngdòng尽管Jǐnguǎnzhèhuàde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐyǒutóngde译法yìfǎdàn基本jīběn意思yìsidōu一样yíyàng没有Méiyǒu什么shénmeshìshì上帝Shàngdìzuòbudàode没有méiyǒu什么shénme承诺chéngnuòshì实现shíxiànbuliǎodeBěnjié经文jīngwénde措辞cuòcígēn七十子Qīshízǐ译本yìběn翻译fānyì创世记Chuàngshìjì18:14shíyòngde字眼zìyǎn类似lèisìZàijié经文jīngwénli耶和华Yēhéhuáxiàng亚伯拉罕Yàbólāhǎn保证bǎozhèng撒拉Sālā尽管jǐnguǎn年事niánshìgāo还是háishihuìshēngxià儿子érzi就是jiùshì以撒Yǐsā

shì耶和华Yēhéhuáde仆人púrén仆人Púrén”,yòu奴隶núlì”。马利亚Mǎlìyàshuōdezhèhuàgēn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng耶和华Yēhéhuá一些yìxiē仆人púrénshuōguodehuàhěn类似lèisì例如Lìrú撒母耳记上Sāmǔʼěrjì Shàng1:11记载jìzǎi哈拿Hāná祷告dǎogàoshuō:“天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáaqiú看看kànkan仆人púrényòu奴隶núlì’]yǒuduō。”《七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì撒母耳记上Sāmǔʼěrjì Shàng1:11zhōngde仆人púrénshí使用shǐyòngdegēn路加福音Lùjiā Fúyīnzài这里zhèlǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcí一样yíyàng。(Lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:38)

Wǎng犹大Yóudà山区shānqū 马利亚Mǎlìyàcóng拿撒勒Násālèdejiā犹大Yóudà山区shānqūdezhètàng旅程lǚchéng也许yěxǔyàosāntiānhuòtiānzhèyàokàn撒迦利亚Sājiālìyà伊利莎白Yīlìshābáizhùdezuòchéngzài山区shānqūde哪个nǎge位置wèizhìLiǎng可能kěnéng相距xiāngjù100公里gōnglǐ甚至shènzhìgèngyuǎn

zhōngde胎儿tāiʼér胎儿Tāiʼér”,直译zhíyì果实guǒshí”,希腊语Xīlàyǔshìkar·posʹ。这个Zhègezài这里zhèlǐyòngzuò比喻bǐyùgēnzuòde希腊Xīlà语词yǔcí连用liányòngzhǐdeshìwèi出生chūshēngde孩子háizi。“zhōngde果实guǒshí这个zhège说法shuōfǎgēn希伯来Xībólái惯用语guànyòngyǔxiāng对应duìyìng后者hòuzhěrénde后代hòudàishuōchéngshìrén孕育yùnyùde果实guǒshí”。(Shī127:3脚注jiǎozhù

耶和华Yēhéhuá告诉gàosudeshì Yòucóng耶和华Yēhéhuá那里nàlǐtīngdàodeshì”。马利亚Mǎlìyàcóng天使tiānshǐtīngdàode信息xìnxīdōushì来自láizì耶和华Yēhéhuádezuòcóng耶和华Yēhéhuá那里nàlǐde希腊语Xīlàyǔ词组cízǔpa·raʹ Ky·riʹou,出现chūxiànzài现存xiàncúnde七十子Qīshízǐ译本yìběn古卷gǔjuànliyònglái翻译fānyì一些yìxiē通常tōngcháng包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide希伯来语Xībóláiyǔ词组cízǔ。(撒上Sā-Shàng1:20;Sài21:10lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:45)

耶和华Yēhéhuá Zài这个zhège译本yìběnzhōng这里zhèlǐshì路加福音Lùjiā Fúyīn出现chūxiàn上帝Shàngdì名字míngzide地方dìfang尽管Jǐnguǎnzài现存xiàncúnde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzhōng这里zhèlǐxiědeshìZhǔ”(Kyʹri·os),dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfènde理由lǐyóu相信xiāngxìnzhèjié经文jīngwén原本yuánběnyòngdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi后来hòuláiquèbèirényòngZhǔ这个zhège头衔tóuxián取代qǔdàile。(Lìngjiàn附录FùlùC1;附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:6)路加福音Lùjiā Fúyīndetóuliǎngzhāngduō直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén或者huòzhě这些zhèxiē经文jīngwénzhōngde词语cíyǔ例子lìzishìběnjié经文jīngwénzhōng诫命jièmìng律例lǜlì这个zhègegēn法律fǎlǜ相关xiāngguānde词组cízǔDāng类似lèisìde词组cízǔ出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànshí上下文shàngxiàwén通常tōngchángdōu包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi或者huòzhědōu表明biǎomíngshì耶和华Yēhéhuázài说话shuōhuà。(Chuàng26:2,5;Mín36:13;Shēn4:40;27:10;Jié36:23,27

耶和华Yēhéhuá……恩待ēndài 伊利莎白Yīlìshābái这样zhèyàng表达biǎodáde感激gǎnjīzhīqíng也许yěxǔràngrénxiǎng创世记Chuàngshìjì21:1记载jìzǎide撒拉Sālāde经历jīnglìérjié经文jīngwényǒu上帝Shàngdìde名字míngzi伊利莎白Yīlìshābáishuō上帝Shàngdì除去chúqùle不育búyùde耻辱chǐrǔzhègēn创世记Chuàngshìjì30:23记载jìzǎide拉结Lājiédehuà遥相呼应yáoxiānghūyìng。(Lìngjiàn附录FùlùC1;附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:25)

shì耶和华Yēhéhuáde仆人púrén仆人Púrén”,yòu奴隶núlì”。马利亚Mǎlìyàshuōdezhèhuàgēn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng耶和华Yēhéhuá一些yìxiē仆人púrénshuōguodehuàhěn类似lèisì例如Lìrú撒母耳记上Sāmǔʼěrjì Shàng1:11记载jìzǎi哈拿Hāná祷告dǎogàoshuō:“天军Tiānjūnde统帅tǒngshuài耶和华Yēhéhuáaqiú看看kànkan仆人púrényòu奴隶núlì’]yǒuduō。”《七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì撒母耳记上Sāmǔʼěrjì Shàng1:11zhōngde仆人púrénshí使用shǐyòngdegēn路加福音Lùjiā Fúyīnzài这里zhèlǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcí一样yíyàng。(Lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:38)

马利亚Mǎlìyàshuō 马利亚Mǎlìyàzài46-55jiéli赞美zànměi耶和华Yēhéhuádehuà直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn超过chāoguò20shuōdehěnduōhuàdōugēn撒母耳Sāmǔʼěrde母亲mǔqīn哈拿Hānázài祷告dǎogàolishuōdehuà遥相呼应yáoxiānghūyìngér哈拿Hāná怀孕huáiyùnshēngshìkàozhe耶和华Yēhéhuáde。(撒上Sā-Shàng2:1-10马利亚Mǎlìyà直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngde经文jīngwénhái包括bāokuò诗篇Shīpiān35:9;哈巴谷书Hābāgǔshū3:18;以赛亚书Yǐsàiyàshū61:1047jié);创世记Chuàngshìjì30:13;玛拉基书Mǎlājīshū3:1248jié);申命记Shēnmìngjì10:21;诗篇Shīpiān111:949jié);约伯记Yuēbójì12:1952jié);诗篇Shīpiān107:953jié);以赛亚书Yǐsàiyàshū41:8,9;诗篇Shīpiān98:354jié);弥迦书Míjiāshū7:20;以赛亚书Yǐsàiyàshū41:8;撒母耳记下Sāmǔʼěrjì Xià22:5155jié)。马利亚Mǎlìyàdehuà反映fǎnyìngchū深爱shēnʼài耶和华Yēhéhuáhěn熟悉shúxi圣经Shèngjīngyǒu感恩gǎnʼēnzhīxīn另外Lìngwài马利亚Mǎlìyàdào耶和华Yēhéhuá贬低biǎndī高傲gāoʼàoderén掌权zhǎngquánderénquèhuì扶助fúzhù那些nàxiē努力nǔlì敬奉jìngfèngde寒微hánwēirénzhè表明biǎomíngduì上帝Shàngdìhěnyǒu信心xìnxīn

衷心zhōngxīnzūn耶和华YēhéhuáwéiZūn……wéi”,yòu赞美zànměi……de伟大wěidà”,希腊语Xīlàyǔshìme·ga·lyʹno。马利亚Mǎlìyà使用shǐyòngde字眼zìyǎn看来kànlái希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde一些yìxiē经文jīngwén例如lìrú诗篇Shīpiān34:369:30这些zhèxiē经文jīngwén本身běnshēnhuò上下文shàngxiàwéndōu包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi。(Shī69:31)《七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì这些zhèxiē经文jīngwénshíyòngdeshìme·ga·lyʹno这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì马利亚Mǎlìyàshuō1:6,25,38de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:46)

耶和华Yēhéhuá这么zhème怜悯liánmǐn Zhèhuàgēn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn一些yìxiē经文jīngwénde措辞cuòcíhěn相似xiāngsì其中Qízhōng例子lìzishì创世记Chuàngshìjì19:18-20zài那里nàlǐ罗得Luódéduì耶和华Yēhéhuáshuō:“耶和华Yēhéhuáa……这么zhème仁慈réncíde对待duìdài仆人púrén。”(Lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:58)

割礼Gēlǐ Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

耶和华Yēhéhuá Zài这个zhège译本yìběnzhōng这里zhèlǐshì路加福音Lùjiā Fúyīn出现chūxiàn上帝Shàngdì名字míngzide地方dìfang尽管Jǐnguǎnzài现存xiàncúnde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzhōng这里zhèlǐxiědeshìZhǔ”(Kyʹri·os),dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfènde理由lǐyóu相信xiāngxìnzhèjié经文jīngwén原本yuánběnyòngdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi后来hòuláiquèbèirényòngZhǔ这个zhège头衔tóuxián取代qǔdàile。(Lìngjiàn附录FùlùC1;附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:6)路加福音Lùjiā Fúyīndetóuliǎngzhāngduō直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén或者huòzhě这些zhèxiē经文jīngwénzhōngde词语cíyǔ例子lìzishìběnjié经文jīngwénzhōng诫命jièmìng律例lǜlì这个zhègegēn法律fǎlǜ相关xiāngguānde词组cízǔDāng类似lèisìde词组cízǔ出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànshí上下文shàngxiàwén通常tōngchángdōu包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi或者huòzhědōu表明biǎomíngshì耶和华Yēhéhuázài说话shuōhuà。(Chuàng26:2,5;Mín36:13;Shēn4:40;27:10;Jié36:23,27

耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiàn 路加福音Lùjiā Fúyīn1:6de注释zhùshì已经yǐjīngdàozhèjuàn福音书Fúyīnshūdetóuliǎngzhāngduō直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén或者huòzhě这些zhèxiē经文jīngwénzhōngde词语cíyǔ例子lìzishìběnjié经文jīngwénzhōng耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiàn这个zhège词组cízǔDāng类似lèisìde词组cízǔ出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànshí常常chángcháng包含bāohán代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来字母Xībólái Zìmǔ。(Mín19:20;王下Wáng-Xià18:16;23:4;24:13;代下Dài-Xià26:16;27:2;24:1;Jié8:16;Gāi2:15正如Zhèngrú附录FùlùC解释jiěshìde我们wǒmenyǒu充分chōngfènde理由lǐyóu相信xiāngxìnzhèjié经文jīngwén原本yuánběnyòngle上帝Shàngdìde名字míngzi后来hòuláiquèbèirényòngZhǔ这个zhège头衔tóuxián取代qǔdàile所以Suǒyǐ这个zhège译本yìběnzàiběnjié经文jīngwénde正文zhèngwénli使用shǐyòngle耶和华Yēhéhuá这个zhège名字míngzi。(Lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:9)

耶和华Yēhéhuá 直译Zhíyì耶和华Yēhéhuádeshǒu”。Zài圣经Shèngjīngli,“shǒuchángyòngzuò比喻bǐyùzhǐ力量lìliàng”。“耶和华Yēhéhuádeshǒu这个zhège词组cízǔzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde原文yuánwénzhōng常常chángcháng出现chūxiànyóuliǎng部分bùfen组成zǔchéngshì意思yìsiwéishǒude希伯来Xībólái语词yǔcílìngshì代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来字母Xībólái Zìmǔ。(Chū9:3;Mín11:23脚注jiǎozhù1:13;撒上Sā-Shàng5:6,9;7:13;12:15;7:6;12:9;Sài19:16;40:2;Jié1:3脚注jiǎozhùBěnjié经文jīngwénli直译zhíyìwéi耶和华Yēhéhuádeshǒude希腊语Xīlàyǔ词组cízǔ出现chūxiànzài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn11:2113:11de原文yuánwénli。(Lìngjiàn1:6,9;11:21de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:66)

Yuàn……耶和华Yēhéhuáshòudào赞美zànměi Yòuyuàn称颂chēngsòng归于guīyú……耶和华Yēhéhuá”。Zhèzhǒng赞美zànměi上帝Shàngdìdehuàzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōnghěnchángjiàn通常tōngcháng包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi。(撒上Sā-Shàng25:32;王上Wáng-Shàng1:48;8:15;Shī41:13;72:18;106:48lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:68)

wèi大能dànéngde救主jiùzhǔ 直译Zhíyì拯救zhěngjiùdejiǎo”。Zài圣经Shèngjīngli动物dòngwùdejiǎochángyòngzuò比喻bǐyùzhǐ力量lìliàng征服zhēngfú胜利shènglì。(撒上Sā-Shàng2:1;Shī75:4,5,10脚注jiǎozhù148:14脚注jiǎozhù另外Lìngwàijiǎo象征xiàngzhēng统治者tǒngzhìzhěhuò正在zhèngzài统治tǒngzhìde王朝wángcháo其中qízhōngyǒude正义zhèngyìyǒude邪恶xiéʼèYòngjiǎo撞击zhuàngjī对手duìshǒu代表dàibiǎoyào征服zhēngfú他们tāmen。(Shēn33:17;Dàn7:24;8:2-10,20-24Zàiběnjié经文jīngwénli,“拯救zhěngjiùdejiǎozhǐdeshì弥赛亚Mísàiyàyǒu强大qiángdàde力量lìliàngnéng施行shīxíng拯救zhěngjiù。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshìJiǎo”)

敬奉Jìngfèng Yòu崇拜chóngbài”。zuò敬奉jìngfèngde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíshìla·treuʹo,基本jīběn意思yìsishì服务fúwù”。Zài圣经Shèngjīngli这个zhègezhǐwèi上帝Shàngdì服务fúwùhuòzhǐ从事cóngshìgēn崇拜chóngbài上帝Shàngdì有关yǒuguānde活动huódòngTài4:10;2:37;4:8;7:7;Luó1:9;Féi3:3;提后Tí-Hòu1:3;Lái9:14;12:28;7:15;22:3),zhǐzài圣幕shèngmùhuò圣殿shèngdiànli服务fúwùLái8:5;9:9;10:2;13:10)。因此Yīncǐ这个zhègezài一些yìxiē经文jīngwénli可以kěyǐ翻译fānyìwéi崇拜chóngbài”。Zài少数shǎoshù情况qíngkuàngxià这个zhègeyòngláizhǐgēn错误cuòwù崇拜chóngbài有关yǒuguānde活动huódòng例如lìrú敬奉jìngfènghuò崇拜chóngbài受造物shòuzàowù。(7:42;Luó1:25

耶和华Yēhéhuá Zài这个zhège译本yìběnzhōng这里zhèlǐshì路加福音Lùjiā Fúyīn出现chūxiàn上帝Shàngdì名字míngzide地方dìfang尽管Jǐnguǎnzài现存xiàncúnde希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnzhōng这里zhèlǐxiědeshìZhǔ”(Kyʹri·os),dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfènde理由lǐyóu相信xiāngxìnzhèjié经文jīngwén原本yuánběnyòngdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi后来hòuláiquèbèirényòngZhǔ这个zhège头衔tóuxián取代qǔdàile。(Lìngjiàn附录FùlùC1;附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:6)路加福音Lùjiā Fúyīndetóuliǎngzhāngduō直接zhíjiēhuò间接jiànjiē引用yǐnyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén或者huòzhě这些zhèxiē经文jīngwénzhōngde词语cíyǔ例子lìzishìběnjié经文jīngwénzhōng诫命jièmìng律例lǜlì这个zhègegēn法律fǎlǜ相关xiāngguānde词组cízǔDāng类似lèisìde词组cízǔ出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànshí上下文shàngxiàwén通常tōngchángdōu包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi或者huòzhědōu表明biǎomíngshì耶和华Yēhéhuázài说话shuōhuà。(Chuàng26:2,5;Mín36:13;Shēn4:40;27:10;Jié36:23,27

耶和华Yēhéhuá Zàixiàng撒迦利亚Sājiālìyà传达chuándáde信息xìnxī13-17jiézhōng天使tiānshǐduō使用shǐyòngle希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngde一些yìxiē表达biǎodá方式fāngshì例子lìzishì,Kyʹri·os(ZhǔjiāThe·osʹ(上帝Shàngdìzàijiā人称rénchēng代词dàicízhèzhǒng组合zǔhézàiběnjié经文jīngwénlizuò他们tāmende上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuá),这样zhèyàngde表达biǎodá方式fāngshìzàiyǐn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde经文jīngwénzhōng常常chángcháng出现chūxiàn。(参看Cānkàn4:8,12;10:27经文jīngwényòngle耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì这个zhège词组cízǔZài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn原文yuánwénzhōng,“耶和华Yēhéhuá他们tāmende上帝Shàngdì这个zhège词组cízǔ出现chūxiànle超过chāoguò30dànZhǔ他们tāmende上帝Shàngdìquèdōu没有méiyǒu出现chūxiànguo另外Lìngwài例子lìzishì以色列人Yǐsèlièrén这个Zhègezài希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì以色列Yǐsèliède儿子们érzimen”,gēn希伯来Xībólái惯用语guànyòngyǔxiāng对应duìyìngér后者hòuzhězài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng常常chángcháng出现chūxiàn。(Shī148:14脚注jiǎozhùlìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:16)

Wèi耶和华Yēhéhuá召集zhàojíqúnzuòtuǒ准备zhǔnbèiderén Zàixiàng撒迦利亚Sājiālìyà传达chuándáde信息xìnxī13-17jiézhōng天使tiānshǐ间接jiànjiē引用yǐnyòngle一些yìxiē包含bāohán上帝Shàngdì名字míngzide经文jīngwén例如lìrú玛拉基书Mǎlājīshū3:1;4:5,6以及yǐjí以赛亚书Yǐsàiyàshū40:3。(Lìngjiàn1:15,16de注释zhùshì)《七十子Qīshízǐ译本yìběnde撒母耳记下Sāmǔʼěrjì Xià7:24yǒu词组cízǔgēnzuò召集zhàojíqún……rénde希腊语Xīlàyǔ词组cízǔ类似lèisìér撒母耳记下Sāmǔʼěrjì Xià7:24de希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénshìràng以色列人Yǐsèlièrén……zuò自己zìjǐde子民zǐmín……耶和华Yēhéhuáa……”。(Lìngjiàn附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:17)

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngde经文jīngwénshì以赛亚书Yǐsàiyàshū40:3Zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénlizhèjié经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)路加Lùjiāzhǐchū以赛亚Yǐsàiyàde预言yùyán应验yìngyànzài施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn身上shēnshang约翰Yuēhànhuì预备yùbèi耶和华Yēhéhuádedào意思yìsishìshuōhuìzài耶稣Yēsū前面qiánmiànwèi开路kāilùér耶稣Yēsūshì天父Tiānfùde代表dàibiǎoshìfèng天父Tiānfùdemíngérláide。(Yuē5:43;8:29Zài使徒shǐtú约翰Yuēhànxiěde福音书Fúyīnshūzhōng施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànzhǐchū以赛亚Yǐsàiyàde预言yùyánsuǒshuōderén就是jiùshì自己zìjǐ。(Yuē1:23

huìzǒuzài耶和华Yēhéhuá前面qiánmiàn 施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànhuìzǒuzài耶和华Yēhéhuá前面qiánmiàn”,意思yìsishì约翰Yuēhànhuìzài耶稣Yēsū前面qiánmiànwèi开路kāilùér耶稣Yēsūshì天父Tiānfùde代表dàibiǎoshìfèng天父Tiānfùdemíngérláide。(Yuē5:43;8:29lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì耶和华Yēhéhuá

耶和华Yēhéhuá 撒迦利亚Sājiālìyàzàiběnjié经文jīngwénhòubàn部分bùfensuǒshuōde预言yùyán措辞cuòcígēn以赛亚书Yǐsàiyàshū40:3玛拉基书Mǎlājīshū3:1de类似lèisìZàizhèliǎngjié经文jīngwénde希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénlidōuyǒu代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn1:6,16,17;3:4de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùC3de简介jiǎnjiè1:76)

Zhè期间qījiān 根据Gēnjù路加福音Lùjiā Fúyīn3:1-3施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànzài凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián开始kāishǐ传道chuándào当时dāngshíshì公元gōngyuán29nián春天chūntiān(4月份yuèfèn左右zuǒyòu)。(Lìngjiàn3:1de注释zhùshì大约Dàyuēliùyuèhòu耶稣Yēsūzài公元gōngyuán29nián秋天qiūtiān(10月份yuèfèn左右zuǒyòudào约翰Yuēhàn那里nàlǐ受浸shòujìn。(Lìngjiàn附录fùlùA7

提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián 凯撒Kǎisā奥古斯都Àogǔsīdū公元gōngyuán14nián8yuè17格雷果里历géléiguǒlǐlì公历gōnglì去世qùshì。9yuè15提比略Tíbǐlüè接受jiēshòu元老院yuánlǎoyuànde推举tuījǔ成为chéngwéi罗马Luómǎ皇帝huángdì如果Rúguǒcóng奥古斯都Àogǔsīdū去世qùshì计算jìsuàn,“凯撒Kǎisā提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián就是jiùshìzhǐ公元gōngyuán28nián8yuèdào公元gōngyuán29nián8yuèdàn如果rúguǒcóng提比略Tíbǐlüè正式zhèngshì成为chéngwéi皇帝huángdì计算jìsuànshìzhǐ公元gōngyuán28nián9yuèdào公元gōngyuán29nián9yuè约翰Yuēhàn看来kànláishìcóng公元gōngyuán29nián春季chūnjì(4yuè左右zuǒyòu开始kāishǐ传道chuándào工作gōngzuòde就是jiùshìzài提比略Tíbǐlüè在位zàiwèi十五shíwǔnián期间qījiānnián约翰Yuēhàn应该yīnggāi大约dàyuē30suìzhèshì利未族Lìwèizú祭司jìsī开始kāishǐzài圣殿shèngdiàn服务fúwùde年龄niánlíng。(Mín4:2,3根据Gēnjù路加福音Lùjiā Fúyīn3:21-23耶稣Yēsūdào约翰Yuēhàn那里nàlǐ受浸shòujìnbìng开始kāishǐ传道chuándàoshíshìniánYuē30suì”。既然Jìrán耶稣Yēsū春季chūnjì尼散月Nísànyuè),érde传道chuándào工作gōngzuò历时lìshísānniánbàn那么nàme显然xiǎnránshìzài秋季qiūjì大约dàyuēzài以他念月Yǐtāniànyuè就是jiùshì9~10yuèjiān开始kāishǐ传道chuándàode约翰Yuēhànhěn可能kěnéng耶稣Yēsū6yuè而且érqiě看来kànlái耶稣Yēsūzǎo6yuè开始kāishǐ传道chuándào。(1zhāng所以Suǒyǐ我们wǒmenyǒu理由lǐyóu认为rènwéi约翰Yuēhànshìzài公元gōngyuán29nián春季chūnjì开始kāishǐ传道chuándàode。(Lìngjiàn3:23;Yuē2:13de注释zhùshì

开始Kāishǐ传道chuándào Yòu开始kāishǐde工作gōngzuò”“开始kāishǐ执行zhíxíng职务zhíwù”“开始kāishǐ教导jiàodǎo”。希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì开始kāishǐ”。路加Lùjiāzài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn1:21,22yòngletóng希腊Xīlà语词yǔcíláizhǐ耶稣Yēsū开始kāishǐ传道chuándàode时候shíhou耶稣Yēsūzàishang执行zhíxíngde职务zhíwù牵涉qiānshèdào传道chuándào教导jiàodǎo以及yǐjí帮助bāngzhùrén成为chéngwéide门徒méntú

……xiàng以色列人Yǐsèlièrén公开gōngkāi露面lòumiànde时候shíhou Zhǐ施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn开始kāishǐxiàng公众gōngzhòng传道chuándàode时候shíhou就是jiùshì公元gōngyuán29nián春季chūnjì。(Lìngjiàn1:9;3:1,23de注释zhùshì

多媒体资料

路加福音Lùjiā Fúyīn简介jiǎnjiè短片duǎnpiàn
路加福音Lùjiā Fúyīn简介jiǎnjiè短片duǎnpiàn
路加福音Lùjiā Fúyīn主要zhǔyào事件shìjiàn
路加福音Lùjiā Fúyīn主要zhǔyào事件shìjiàn

只要Zhǐyào可能kěnéng下列xiàliè事件shìjiàndōuàn时间shíjiān顺序shùnxù排列páiliè

juàn福音书Fúyīnshūde地图dìtúsuǒ标示biāoshìde事件shìjiàn完全wánquán一样yíyàng

1.天使Tiānshǐ加百列Jiābǎilièzài圣殿shèngdiànxiàng撒迦利亚Sājiālìyà显现xiǎnxiàn预告yùgào施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànde出生chūshēng1:8,11-13

2.耶稣Yēsū出生chūshēnghòu天使tiānshǐzài伯利恒Bólìhéng附近fùjìnxiàng野地yědìlide牧羊人mùyángrén显现xiǎnxiàn2:8-11

3. 12suìde耶稣Yēsūzài圣殿shèngdiànligēn导师dǎoshī交谈jiāotán2:41-43,46,47

4.魔鬼Móguǐràng耶稣Yēsūzhànzài圣殿shèngdiànde外墙wàiqiángshangbìng引诱yǐnyòuTài4:5-74:9,12,13

5.耶稣Yēsūzài拿撒勒Násālède会堂huìtángli朗读lǎngdú以赛亚书Yǐsàiyàshū4:16-19

6.耶稣Yēsūzài家乡jiāxiāngbèi接受jiēshòu4:28-30

7.耶稣Yēsū前往qiánwǎng拿因Náyīn看来kànláishìcóng迦百农Jiābǎinóng启程qǐchéngde7:1,11

8.耶稣Yēsūzài拿因Náyīn复活fùhuó寡妇guǎfude独生子dúshēngzǐ7:12-15

9.耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlìdeèr传道chuándào旅程lǚchéng8:1-3

10.耶稣Yēsū复活fùhuó崖鲁Yálǔde女儿nǚʼér地点dìdiǎnhěn可能kěnéngshìzài迦百农JiābǎinóngTài9:23-25;5:38,41,42;8:49,50,54,55

11.Zài经过jīngguò撒马利亚Sāmǎlìyà前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngdezhōng耶稣Yēsūshuō:“人子Rénzǐquè没有méiyǒuzhěntóude地方dìfang”(9:57,58

12.耶稣Yēsūpài70rén出去chūqù传道chuándào地点dìdiǎnhěn可能kěnéngshìzài犹地亚Yóudìyà10:1,2

13.Zàiyǒu爱心àixīnde撒马利亚人Sāmǎlìyàrénde比喻bǐyùzhōngcóng耶路撒冷Yēlùsālěngxià耶利哥Yēlìgēde路线lùxiàn10:30,33,34,36,37

14.Zài前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngdezhōng耶稣Yēsūzài比利阿Bǐlìʼādechéngcūn教导jiàodǎorén13:22

15.Zài经过jīngguò撒马利亚Sāmǎlìyà加利利Jiālìlì交界jiāojiède地方dìfangshí耶稣Yēsūzhìhǎoleshí麻风病人máfēngbìngrén17:11-14

16.耶稣Yēsūdào税务长shuìwùzhǎng撒该Sāgāijiā作客zuòkè地点dìdiǎnshì耶利哥Yēlìgē19:2-5

17.耶稣Yēsūzài客西马尼园Kèxīmǎníyuán祷告dǎogàoTài26:36,39;14:32,35,36;22:40-43

18.Zài该亚法Gāiyàfǎ府第fǔdìde院子yuànzili彼得Bǐdésānrèn耶稣YēsūTài26:69-75;14:66-72;22:55-62;Yuē18:25-27

19.Zàijiào骷髅头kūlóutóu”(各各他Gègètāde地方dìfang耶稣Yēsūduì那个nàge罪犯zuìfànshuō:“huìgēn一起yìqǐzài乐园lèyuánli”(23:33,42,43

20.Zàiliǎng门徒méntú以马乌斯Yǐmǎwūsīdeshang耶稣Yēsūxiàng他们tāmen显现xiǎnxiàn24:13,15,16,30-32

21.耶稣Yēsūdài门徒méntúdào伯大尼Bódàní耶稣Yēsūzài橄榄山Gǎnlǎn Shān附近fùjìnshēngdàotiānshang24:50,51

走Zǒu近jìn公元gōngyuán1世纪shìjì圣所shèngsuǒ的de入口rùkǒu
Zǒujìn公元gōngyuán1世纪shìjì圣所shèngsuǒde入口rùkǒu

这个Zhège3D短片duǎnpiàn展示zhǎnshìde景象jǐngxiàng可能kěnénggēn撒迦利亚Sājiālìyàzǒujìn圣所shèngsuǒ入口rùkǒushíkàndàode类似lèisì关于Guānyú希律Xīlǜsuǒjiànde圣殿shèngdiàn一些yìxiē资料zīliàoshuō其中qízhōngde圣所shèngsuǒyǒu15cénglóu那么nàmegāo圣所Shèngsuǒ入口rùkǒudemiànqiáng看来kànláitiēshàngle黄金huángjīnJiāshàng入口rùkǒucháodōngqiángmiànzài朝阳zhāoyángde照耀zhàoyàoxiàhuì发出fāchū灿烂cànlànde光芒guāngmáng

(1)女院Nǚyuàn

(2)全烧祭Quánshāojì祭坛jìtán

(3)圣所Shèngsuǒde入口rùkǒu

(4)铜海Tónghǎi

西马库斯Xīmǎkùsī的de希腊语Xīlàyǔ译本yìběn与yǔ上帝Shàngdì名字míngzi的de四sì个gè希伯来字母Xībólái Zìmǔ
西马库斯Xīmǎkùsīde希腊语Xīlàyǔ译本yìběn上帝Shàngdì名字míngzide希伯来字母Xībólái Zìmǔ

这里Zhèlǐ展示zhǎnshìdeshì公元gōngyuán3huò4世纪shìjìfèn羊皮纸yángpízhǐ残片cánpiànde部分bùfen内容nèiróng上面shàngmiànxiědeshì翻译fānyìchéng希腊语Xīlàyǔde诗篇Shīpiān69:30,31(zài七十子Qīshízǐ译本yìběnshì诗篇Shīpiān68:31,32),这些zhèxiē经文jīngwén西马库斯Xīmǎkùsīzài公元gōngyuán2世纪shìjì完成wánchéngde译本yìběnZhèfèn残片cánpiàn(P. Vindobonensis Greek 39777)xiàncáng维也纳Wéiyěnàde奥地利Àodìlì国家guójiā图书馆túshūguǎn这里Zhèlǐ展示zhǎnshìde部分bùfenzài希腊Xīlà文字wénzìzhōngyǒuliǎngchù出现chūxiànleyòng希伯来字母Xībólái Zìmǔ书写shūxiěde上帝Shàngdìde名字míngzizhōnghóngkuàng标示biāoshìde文字wénzì以及yǐjí)。马利亚Mǎlìyàshuōchū记载jìzǎizài路加福音Lùjiā Fúyīn1:46dehuàshí也许yěxǔxiǎngdào诗篇Shīpiān69:30,31ér后者hòuzhěde希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwén包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi此外Cǐwài西马库斯Xīmǎkùsīde希腊语Xīlàyǔ译本yìběn表明biǎomíng早期zǎoqī基督徒Jīdūtú能够nénggòudàode希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde希腊语Xīlàyǔ古译本gǔyìběn包含bāohánle上帝Shàngdìde名字míngzi路加Lùjiāzài记录jìlù马利亚Mǎlìyàdehuàshí无论wúlùn引用yǐnyòngdeshì圣经Shèngjīngde希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwén还是háishi诗篇Shīpiānde希腊语Xīlàyǔ译文yìwén引文yǐnwénzhōng理应lǐyīngdōu包含bāohán上帝Shàngdìde名字míngzi因此Yīncǐ,《新世界Xīn-shìjiè译本Yìběnzài路加福音Lùjiā Fúyīn1:46使用shǐyòng上帝Shàngdìde名字míngzishìyǒu充分chōngfèn理由lǐyóude。(Lìngjiàn1:46de注释zhùshì以及yǐjí附录FùlùC)

写字板Xiězìbǎn
写字板Xiězìbǎn

撒迦利亚Sājiālìyàyòng希伯来语Xībóláiyǔxiěxiàde名字míngziyàojiào约翰Yuēhànshí使用shǐyòngde可能kěnéngshì木制mùzhì写字板xiězìbǎngēn这里zhèlǐ展示zhǎnshìde类似lèisìZài以往yǐwǎng许多xǔduō世纪shìjì古代gǔdài中东Zhōngdōng地区dìqūderén一直yìzhí使用shǐyòngzhèzhǒng写字板xiězìbǎn写字板Xiězìbǎnde表面biǎomiànshì凹陷āoxiànde里面lǐmiànle薄薄báobáodecéng人们Rénmenyòngzhǒngyóutiě青铜qīngtónghuò象牙xiàngyázhìchéngdejiānzàibǎnshangxiěZhèzhǒng通常tōngcháng一端yìduānshìjiāndelìng一端yìduānxiàngchǎndāo那样nàyàngshìbiǎndeyòngláichǎnbǎnshangde文字wénzìbìngbǎnpíng有时Yǒushí人们rénmenhuìyòngtiáoliǎngkuàihuògèngduō写字板xiězìbǎnchuànzài一起yìqǐ商人Shāngrén学者xuézhě学生xuéshēng收税人shōushuìréndōuhuìyòng写字板xiězìbǎnlái记录jìlù一些yìxiē需要xūyào长期chángqī保存bǎocúnde资料zīliào图片Túpiàn展示zhǎnshìdeshìzài埃及Āijí发现fāxiànde写字板xiězìbǎn年代niándài可以kěyǐ追溯zhuīsùdào公元gōngyuán2huò3世纪shìjì