希伯来书 12:1-29

12  既然Jìrányǒuzhèqún仿佛fǎngfú云彩yúncaide见证人jiànzhèngrénzài我们wǒmen周围zhōuwéi我们wǒmenjiùgāipāokāizhǒng负担fùdān摆脱bǎituō容易róngyìchánzhù我们wǒmendezuì+怀huáizhe忍耐rěnnàipǎo前头qiántoude赛程sàichéng+  紧紧jǐnjǐn注视zhùshìzhe我们wǒmen信心xìnxīnde引领者yǐnlǐngzhě成全者chéngquánzhě耶稣Yēsū+因为yīnwèi前头qiántoude喜乐xǐlèjiù轻看qīngkàn羞辱xiūrǔzài苦刑柱kǔxíngzhù*shang忍耐rěnnài如今rújīnzuòzài上帝Shàngdì宝座bǎozuòde右边yòubian+  罪人Zuìrénduì恶言èyán恶语èyǔ+其实qíshí罪人zuìrén伤害shānghàideshì自己zìjǐ),还是háishi忍耐rěnnài你们Nǐmenyào仔细zǐxì想想xiǎngxiangde榜样bǎngyàng免得miǎnde疲倦píjuàn最终zuìzhōng放弃fàngqì+  你们Nǐmengēnzhǒngzuì搏斗bódòuhái没有méiyǒu抵抗dǐkàngdào流血liúxuède地步dìbù  你们Nǐmen完全wánquánwàngle上帝Shàngdìquàn你们nǐmenxiàngquàn儿子érzi一样yíyàngshuō:“儿子Érzia不要búyào轻看qīngkàn耶和华Yēhéhuá*de管教guǎnjiàobèi纠正jiūzhèng不要búyào放弃fàngqì  因为yīnwèi耶和华Yēhéhuá*管教guǎnjiàosuǒàiderén鞭打biāndǎ*接纳jiēnàdeměi儿子érzi+。”  你们Nǐmenyào忍耐rěnnài这样zhèyàng就是jiùshì接受jiēshòu管教guǎnjiào*le上帝Shàngdìdài你们nǐmenjiùxiàngdài儿子érzi一样yíyàng+什么样Shénmeyàngde儿子érzi没有méiyǒu父亲fùqīn管教guǎnjiàone+  你们Nǐmendōugāi接受jiēshòuzhèzhǒng管教guǎnjiào不然bùrán你们nǐmen就是jiùshì私生子sīshēngzǐshì儿子érzile  人间Rénjiānde父亲fùqīn*管教guǎnjiào我们wǒmen我们wǒmen尚且shàngqiě尊敬zūnjìng他们tāmen何况hékuàngshìyòng神圣力量shénshèng lìliàng引导yǐndǎo我们wǒmen生活shēnghuóde父亲fùqīnne我们Wǒmenshì应该yīnggāigèng乐意lèyì顺服shùnfúér获得huòdé生命shēngmìngma+ 10  人间Rénjiānde父亲fùqīn管教guǎnjiào我们wǒmenduàn时间shíjiānyòngdeshì他们tāmen自己zìjǐ认为rènwéi适当shìdàngde方式fāngshì上帝Shàngdì管教guǎnjiào我们wǒmenquèshì为了wèile我们wǒmende益处yìchùyào我们wǒmenxiàng一样yíyàng圣洁shèngjié+ 11  Rénbèi管教guǎnjiào当时dāngshí自然zìránhuì快乐kuàilèzhǐhuì觉得juéde痛苦tòngkǔ*日后Rìhòucóng管教guǎnjiàozhōngshòudào磨炼móliànderénquèhuì获得huòdéràngrén安宁ānníng*de成果chéngguǒ就是jiùshì正义zhèngyì 12  所以Suǒyǐyàoràng下垂xiàchuídeshǒubiànde强壮qiángzhuàng使shǐ软弱ruǎnruòdebiànde有力yǒulì+ 13  不断búduàn修直xiūzhí你们nǐmenjiǎoxiàde道路dàolù+使shǐledetuǐ不致búzhì脱臼tuōjiù反而fǎnʼér得到dédào医治yīzhì 14  Yào努力nǔlì*gēn所有suǒyǒurén和睦hémù共处gòngchǔ+努力nǔlìguò圣洁shèngjiéde生活shēnghuó*+Rén圣洁shèngjiéjiùnéng看见kànjiànzhǔ 15  你们Nǐmenyào小心xiǎoxīn免得miǎndeyǒurénbudào上帝Shàngdìde分外fènwài恩典ēndiǎn这样zhèyàng毒根dúgēncáihuìzhǎng起来qǐlái危害wēihài你们nǐmen玷污diànwū许多xǔduōrén+ 16  你们Nǐmenyào小心xiǎoxīn免得miǎndeyǒurén淫乱yínluàn*yǒurén重视zhòngshì圣物shèngwùxiàng以扫Yǐsǎo一样yíyàng为了wèile换取huànqǔ一点yìdiǎnr食物shíwù竟然jìngrán放弃fàngqìle自己zìjǐde长子权zhǎngzǐquán+ 17  你们Nǐmen知道zhīdào后来hòuláixiǎng得到dédào福分fúfenquèbèi拒绝jùjuéle尽管Jǐnguǎnliúlèi哀求āiqiú父亲fùqīn回心转意huíxīn-zhuǎnyì+没有méiyǒuyòngle 18  你们Nǐmenshìláidàozuòdedàodeshān+那里Nàlǐcéngyǒu烈火lièhuǒ+乌云wūyún漆黑qīhēi风暴fēngbào+ 19  Tiānshangháichuánlái号筒hàotǒngde响声xiǎngshēng+说话shuōhuàde声音shēngyīn+人民rénmín听见tīngjiànlejiù央求yāngqiú不要búyàozàiduì他们tāmen说话shuōhuà+ 20  他们Tāmen承受chéngshòuzhù这个zhège命令mìnglìng:“jìnzhèzuòshānde就算jiùsuànshì野兽yěshòuyàoyòng石头shítou+。” 21  当时Dāngshíde景象jǐngxiàng实在shízài可怕kěpà以至yǐzhì摩西Móxīshuō:“hěn害怕hàipà一直yìzhí颤抖chàndǒu+。” 22  你们Nǐmenshìláidào锡安Xīʼān Shān+真神zhēnshén*dechéngtiānshangde耶路撒冷Yēlùsālěng+你们Nǐmenshìláidào千千万万qiānqiān-wànwàn天使tiānshǐde 23  全体quántǐ大会dàhuìzhōng+láidào名字míngzizàitiānshangde长子zhǎngzǐde会众huìzhòngliláidào审判shěnpàn众生zhòngshēngde上帝Shàngdì+面前miànqián那里Nàlǐyǒu正义zhèngyìderén他们tāmenzài神圣力量shénshèng lìliàng引导yǐndǎoxià生活shēnghuó+已经yǐjīng获致huòzhì完美wánměile+ 24  你们Nǐmenshìláidào新约xīnyuē+de居间人jūjiānrén耶稣Yēsū+面前miànqián那里nàlǐyǒuxiàdexuèdexuè发出fāchūde呼吁hūyù亚伯Yàbódegènghǎo+ 25  你们Nǐmenyào小心xiǎoxīnwèi正在zhèngzài说话shuōhuàde你们nǐmen不可bùkětīng*以前Yǐqiányǒurénzàishang发出fāchū上帝Shàngdìde警告jǐnggào当时dāngshíderénkěntīng尚且shàngqiěnéng逃脱táotuō惩罚chéngfá何况hékuàng我们wǒmenne现在Xiànzài我们wǒmen如果rúguǒtīngwèicóngtiānshang说话shuōhuàdejiùgèngnéng逃脱táotuō惩罚chéngfále+ 26  当时Dāngshíde声音shēngyīn震动zhèndòngle+dàn现在xiànzài承诺chéngnuòshuō:“Zài不单bùdānyào震动zhèndòngháiyào震动zhèndòngtiān+。” 27  shuōzài”,jiù表示biǎoshìbèi震动zhèndòngdedōuyào除去chúqù就是jiùshìshuōbèizàodedōuyào消灭xiāomièràngnéngbèi震动zhèndòngde可以kěyǐliú下来xiàlái 28  我们Wǒmen既然jìránhuì得到dédàonéngbèi震动zhèndòngde王国wángguójiùgāi继续jìxù接受jiēshòu分外fènwài恩典ēndiǎn这样Zhèyàng我们wǒmenjiùnéng怀huáizhe虔诚qiánchéngér敬畏jìngwèidexīn敬奉jìngfèng上帝Shàngdì得到dédàode接纳jiēnà 29  因为yīnwèi我们wǒmende上帝Shàngdìshì毁灭huǐmièzhīhuǒ+

脚注

Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“苦刑柱Kǔxíngzhù”。
Yòu惩罚chéngfá”。
Yòu训练xùnliàn”。
直译Zhíyì肉身ròushēnde父亲fùqīn”。
Yòu难过nánguò”。
Yòudàilái和睦hémù”。
Yòuyào追求zhuīqiú”。
Yòu追求zhuīqiú成圣chéngshèng”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“成圣Chéngshèng”。
Yòuyǒu不道德búdàodéde性行为xìngxíngwéi”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“淫乱Yínluàn”。
直译Zhíyìhuózhede上帝Shàngdì”。
Yòu你们nǐmen可以kěyǐzhǎo借口jièkǒutīng”。

注释

多媒体资料