约翰福音 19:1-42

19  彼拉多Bǐlāduōjiùmìngrén耶稣Yēsū鞭打biāndǎ+  士兵Shìbīngyòng荆棘jīngjíbiānle冠冕guānmiǎndàizàitóushangháigěishàng紫色zǐsè袍子páozi+  然后ránhòu纷纷fēnfēndào跟前gēnqiánláishuō:“犹太Yóutàiréndewánga万岁wànsuì!”他们Tāmenhái不断búduàn耳光ěrguāng+  彼拉多Bǐlāduōyòudào外面wàimiànduì他们tāmenshuō:“Kàndàidào外面wàimiànláijiàn你们nǐmenràng你们nǐmen知道zhīdàochábuchūyǒu什么shénmezuì+。”  于是Yúshì耶稣Yēsū出来chūláidàizhe荆棘jīngjí冠冕guānmiǎn穿chuānzhe紫色zǐsè袍子páozi彼拉多Bǐlāduōduì他们tāmenshuō:“看看Kànkan这个zhègerén!”  祭司长Jìsīzhǎng差役chāiyì看见kànjiànjiù呼喊hūhǎnshuō:“处死ChǔsǐZàizhùshang处死chǔsǐ+彼拉多Bǐlāduōduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen自己zìjǐ处死chǔsǐ*bachábuchūyǒu什么shénmezuì+。”  犹太Yóutàirén回答huídáshuō:“我们Wǒmenyǒu自己zìjǐde法律fǎlǜ按照ànzhào这个zhège法律fǎlǜshì该死gāisǐde+因为yīnwèi自命zìmìngwéi上帝Shàngdìde儿子érzi+。”  彼拉多Bǐlāduōtīngdào他们tāmen这样zhèyàngshuōjiù更加gèngjiā害怕hàipà  再次zàicìhuídào总督府zǒngdūfǔ里面lǐmiànduì耶稣Yēsūshuō:“到底dàodǐshìcóng哪里nǎlǐláide?”耶稣Yēsūquè回答huídá+ 10  彼拉多Bǐlāduōjiùduìshuō:“duì说话shuōhuàma知道zhīdàoyǒuquán释放shìfàngyǒuquán处死chǔsǐ*ma?” 11  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“要不是Yàobúshì上面shàngmiàn准许zhǔnxǔ根本gēnběnquán处置chǔzhì+因此Yīncǐjiāogěiderénzuìjiùgèngle。” 12  由于Yóuyú这个zhège缘故yuángù彼拉多Bǐlāduō一直yìzhíxiǎng办法bànfǎyào释放shìfàng可是Kěshì犹太Yóutàirén呼喊hūhǎnshuō:“要是yàoshi释放shìfàng这个zhègerénjiùshì凯撒Kǎisāde朋友péngyouShéi自命zìmìngwéiwángshéi就是jiùshì反叛fǎnpàn凯撒Kǎisā+。” 13  彼拉多Bǐlāduō听见tīngjiàn这些zhèxiēhuàjiù耶稣Yēsūdàidào外面wàimiàn自己zìjǐzuòzài审判座shěnpànzuòshang那个Nàge地方dìfangjiào铺石地Pūshídì希伯来Xībóláiyǔjiào迦巴大Jiābādà 14  当天Dàngtiānshì逾越节Yúyuèjié期间qījiānde预备日yùbèirì+shí大约dàyuēshì中午zhōngwǔ12diǎn彼拉多Bǐlāduōduì犹太Yóutàirénshuō:“Kàn你们Nǐmendewáng!” 15  他们Tāmenquè呼喊hūhǎnshuō:“ChúdiàoChúdiàoZàizhùshang处死chǔsǐ!”彼拉多Bǐlāduōduì他们tāmenshuō:“可以kěyǐ处死chǔsǐ你们nǐmendewángma?”那些Nàxiē祭司长jìsīzhǎng回答huídáshuō:“除了Chúle凯撒Kǎisā我们wǒmen没有méiyǒuwáng。” 16  彼拉多Bǐlāduōjiùràngrén耶稣Yēsūsòngzài木柱mùzhùshang处决chǔjué+ 于是Yúshì耶稣Yēsūbèirénzǒule 17  耶稣Yēsū自己zìjǐkángzhe苦刑柱kǔxíngzhù出去chūqùdàolejiào骷髅头kūlóutóu+de地方dìfang希伯来Xībóláiyǔjiào各各他Gègètā+ 18  他们Tāmenzài那里nàlǐ耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshang+旁边pángbiānháiyǒuliǎngrénzài左边zuǒbianzài右边yòubian耶稣Yēsūzài中间zhōngjiān+ 19  彼拉多Bǐlāduōháixiěle罪名zuìmíngānzài苦刑柱kǔxíngzhùshang上面Shàngmiànxiězhe:“拿撒勒Násālèrén耶稣Yēsū犹太Yóutàiréndewáng+。” 20  Hěnduō犹太Yóutàiréndōu看见kànjiànle这个zhège罪名zuìmíng因为yīnwèi耶稣Yēsūbèidìngzài木柱mùzhùshangde地方dìfangchéngyuǎn而且érqiě罪名zuìmíngshìyòng希伯来Xībóláiyǔ拉丁Lādīngyǔ希腊Xīlàyǔxiěde 21  犹太Yóutàirénde祭司长jìsīzhǎngjiùduì彼拉多Bǐlāduōshuō:“不要Búyàoxiě犹太Yóutàiréndewáng’,yàoxiěshuōshì犹太Yóutàiréndewáng’。” 22  彼拉多Bǐlāduō回答huídáshuō:“xiěde已经yǐjīngxiěle。” 23  士兵Shìbīng耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshang以后yǐhòujiùlede外衣wàiyīfēnchéngfènměi士兵shìbīngfèn他们Tāmenyòulede内袍nèipáo可是Kěshìzhèjiàn衣服yīfu没有méiyǒu缝口féngkǒushìcóngshàngdàoxiàzhěngjiànzhīchéngde 24  因此Yīncǐ他们tāmen彼此bǐcǐshuō:“我们Wǒmen不要búyào我们wǒmen抽签chōuqiān决定juédìngguīshéiba+。”Zhèshìyào应验yìngyàn圣经Shèngjīngshuōde:“他们Tāmenfēnlede衣服yīfuyòuwèide衣裳yīshang抽签chōuqiān+。”士兵Shìbīng果然guǒrán这样zhèyàngzuòle 25  Zhànzài耶稣Yēsū苦刑柱kǔxíngzhù旁边pángbiāndeyǒu母亲mǔqīn+母亲mǔqīnde妹妹mèimeiháiyǒu克罗巴Kèluóbāde妻子qīzi马利亚Mǎlìyà末大拉Mòdàlārén马利亚Mǎlìyà+ 26  耶稣Yēsū看见kànjiàn母亲mǔqīn喜爱xǐʼàide那个nàge门徒méntú+zhànzài旁边pángbiānjiùduì母亲mǔqīnshuō:“妇人Fùrénkànshìde儿子érzile!” 27  然后Ránhòuduì那个nàge门徒méntúshuō:“Kànshìde母亲mǔqīnle!”从此Cóngcǐ那个nàge门徒méntújiùjiēdào自己zìjǐjiālizhù 28  之后Zhīhòu耶稣Yēsū知道zhīdào现在xiànzài一切yíqièdōu完成wánchéngle为了wèile应验yìngyàn圣经Shèngjīngshangdehuàjiùshuō:“le+。” 29  那里Nàlǐfàngzhe器皿qìmǐnchéngmǎnle酸酒suānjiǔ于是Yúshì他们tāmen海绵hǎimiánjìnmǎn酸酒suānjiǔbǎngzài牛膝草niúxīcǎode枝条zhītiáoshangdào嘴边zuǐbiān+ 30  耶稣Yēsūchángguole酸酒suānjiǔjiùshuō:“Chéngle+然后Ránhòuchuíxiàtóuláiduànle+ 31  由于Yóuyú当天dàngtiānshì预备日yùbèirì+wèimiǎn尸体shītǐdào安息日Ānxīrìháiliúzài苦刑柱kǔxíngzhùshang+因为yīnwèi那个nàge安息日Ānxīrìshì大安息日dàʼānxīrì+),犹太Yóutàirénjiù请求qǐngqiú彼拉多Bǐlāduōpàirénduàn犯人fànréndetuǐ尸体shītǐzǒu 32  于是Yúshì士兵shìbīnglái耶稣Yēsū旁边pángbiān木柱mùzhùshangderénde双腿shuāngtuǐduànyòuèrrénde双腿shuāngtuǐduàn 33  可是Kěshì他们tāmenláidào耶稣Yēsū那里nàlǐjiàn已经yǐjīnglejiù没有méiyǒuduàndetuǐ 34  不过Búguòyǒu士兵shìbīngyòngmáodelèipáng+立刻lìkèyǒuxuèshuǐliú出来chūlái 35  看见Kànjiànzhèjiànshìderénzuòle见证jiànzhèng这个Zhègerénde见证jiànzhèngshìzhēnde知道zhīdào自己zìjǐshuōdeshì真话zhēnhuà这样zhèyàng你们nǐmenjiù可以kěyǐ相信xiāngxìn+ 36  这些Zhèxiēshì发生fāshēng其实qíshíshìyào应验yìngyàn圣经Shèngjīngshuōde:“de骨头gǔtougēnzhéduàn+。” 37  圣经Shèngjīngshangháiyǒuhuàshuō:“他们Tāmenhuì注视zhùshì他们tāmensuǒdewèi+。” 38  这些Zhèxiēshì以后yǐhòu亚利马太Yàlìmǎtàide约瑟Yuēsè请求qǐngqiú彼拉多Bǐlāduō准许zhǔnxǔlǐngzǒu耶稣Yēsūde遗体yítǐ约瑟Yuēsèshì耶稣Yēsūde门徒méntú可是kěshì犹太Yóutàirén+所以suǒyǐshì暗中ànzhōngzuò门徒méntúde彼拉多Bǐlāduō批准pīzhǔnlede请求qǐngqiújiùlǐngzǒu耶稣Yēsūde遗体yítǐ+ 39  尼哥德慕Nígēdémù+dàizhedàiyòng没药mòyào沉香chénxiāng混合hùnhéde香料xiāngliàoláile+这个zhègerénláijiàn耶稣Yēsūshìzài夜里yèlǐ 40  他们Tāmenjiù领取lǐngqǔle耶稣Yēsūde遗体yítǐbìng按照ànzhào犹太Yóutàirén安葬ānzàng死者sǐzhěde习俗xísú+yòng细麻布xìmábùjiāshàng香料xiāngliào遗体yítǐ包裹bāoguǒ起来qǐlái+ 41  耶稣Yēsūbèi处死chǔsǐ*de地方dìfang附近fùjìn正好zhènghǎoyǒu园子yuánzi园子yuánziliyǒuxīnde墓穴mùxué+里面lǐmiàncóng没有méiyǒuzàngguorén 42  由于Yóuyútiānshì犹太Yóutàirénde预备日yùbèirì+墓穴mùxuéyòuzài附近fùjìn他们tāmenjiù耶稣Yēsū安葬ānzàngzài那里nàlǐ

脚注

Yòuzài木柱mùzhùshang处死chǔsǐ”。
Yòuzài木柱mùzhùshang处死chǔsǐ”。
Yòuzài木柱mùzhùshangbèi处死chǔsǐ”。

注释

鞭打Biāndǎ 罗马人Luómǎrén罪犯zuìfànsòngzài木柱mùzhùshang处决chǔjué之前zhīqián通常tōngchánghuìxiān执行zhíxíng鞭刑biānxíng彼拉多Bǐlāduōtīngdào犹太人Yóutàirén不断búduàn高呼gāohūyào处死chǔsǐ耶稣Yēsū释放shìfàng巴拉巴Bālābājiùyīn压力yālìér妥协tuǒxiéle于是yúshìmìngrén耶稣Yēsū鞭打biāndǎ。(Tài20:19;27:26执行Zhíxíng鞭刑biānxíngsuǒyòngdezuì可怕kěpàdezhǒng刑具xíngjùzài拉丁语Lādīngyǔlichēngwéiflagellum,yóu手柄shǒubǐngtiáo固定gùdìngzài手柄shǒubǐngshangde绳索shéngsuǒhuòlejiédetiáo组成zǔchéngtiáoshanghái可能kěnénghuìyǒujiānde骨头gǔtouhuò金属jīnshǔyònglái加重jiāzhòng鞭打biāndǎde痛苦tòngkǔ

冠冕Guānmiǎn Jiàn15:17de注释zhùshì

Gěishàng紫色zǐsè袍子páozi Jiàn15:17de注释zhùshì

冠冕Guānmiǎn 除了Chúleběnjié经文jīngwéndàode紫色zǐsè袍子páozi士兵shìbīngháigěile耶稣Yēsūyòng荆棘jīngjíbiānchéngde冠冕guānmiǎngēn当作dàngzuò权杖quánzhàngde芦苇lúwěi”(Tài27:29),yòng这些zhèxiē代表dàibiǎo君王jūnwáng身份shēnfènde东西dōngxilái取笑qǔxiào

他们Tāmengěi耶稣Yēsū穿chuānshàng紫色zǐsè袍子páozi 士兵Shìbīng这样zhèyàngzuòshì为了wèile嘲笑cháoxiào戏弄xìnòng耶稣Yēsū因为yīnwèishuō自己zìjǐshìwáng马太Mǎtàide记载jìzǎi27:28shuō士兵shìbīnglejiàn鲜红色xiānhóngsède外袍wàipáozài耶稣Yēsū身上shēnshangZhèzhǒng袍子páozi主要zhǔyàoshìwáng地方dìfāng法官fǎguānhuò军官jūnguān穿chuānde马可Mǎkě约翰Yuēhànde记载jìzǎi19:2dōushuō袍子páozishì紫色zǐsèdeDànzài古代gǔdài,“紫色zǐsè可以kěyǐzhǐ任何rènhézhǒng混合hùnhéle红色hóngsè蓝色lánsède颜色yánsè此外Cǐwài背景bèijǐng观看guānkànde角度jiǎodù以及yǐjí光线guāngxiànde折射zhéshèdōuhuì影响yǐngxiǎngrén实际shíjìkàndàode颜色yánsè福音书Fúyīnshū执笔者zhíbǐzhě记载jìzǎide颜色yánsèyǒusuǒtóngzhè表明biǎomíng他们tāmen没有méiyǒu互相hùxiāng照抄zhàochāo

万岁Wànsuì JiànTài27:29de注释zhùshì

万岁Wànsuì Yòuhǎo”,字面zìmiàn意思yìsishìyuàn欢乐huānlè”。士兵们Shìbīngmenyòngxiàng凯撒Kǎisā致敬zhìjìngde方式fāngshìxiàng耶稣Yēsū致敬zhìjìng显然xiǎnránshì嘲笑cháoxiàoshuō自己zìjǐshìwángzhèjiànshì

看看Kànkan这个zhègerén 彼拉多Bǐlāduōdehuà看来kànlái同时tóngshídàizhe尊重zūnzhòng同情tóngqíngde口吻kǒuwěn必定bìdìng留意liúyìdào耶稣Yēsū虽然suīrán伤痕shānghén累累lěilěi体无完肤tǐwú-wánfūquèréng保持bǎochí平静píngjìngshī尊严zūnyán。《通俗Tōngsú拉丁Lādīng文本wénběn圣经Shèngjīng彼拉多Bǐlāduōdehuà翻译fānyìwéiecce homo,zhèhuà成为chéngwéihěnduō艺术yìshù作品zuòpǐnde主题zhǔtí当时Dāngshí那些nàxiē熟悉shúxi希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànderéntīngdào彼拉多Bǐlāduōzhèhuà可能kěnénghuìxiǎngdào撒迦利亚书Sājiālìyàshū6:12de预言yùyánzài描述miáoshù弥赛亚Mísàiyàshíshuōdehuà:“Zhè就是jiùshìchēngwéi新芽xīnyáderén。”(Yòu看看Kànkan这个zhègerén就是jiùshìchēngwéi新芽xīnyáderén”。)

我们Wǒmenyǒu自己zìjǐde法律fǎlǜ 犹太人Yóutàirénkànchū他们tāmen无法wúfǎ利用lìyòng政治zhèngzhì罪名zuìmíng陷害xiànhài耶稣Yēsūjiùzhuǎnér利用lìyòng宗教zōngjiào罪名zuìmíng指控zhǐkòng耶稣Yēsūfànle亵渎罪xièdúzuì他们tāmen这样zhèyàngzuòjiù暴露bàolùle自己zìjǐde真正zhēnzhèng意图yìtú小时xiǎoshíqián他们tāmenzài公议会gōngyìhuì就是jiùshì这个zhège罪名zuìmíng控告kònggào耶稣Yēsūdedànduì彼拉多Bǐlāduōláishuōzhèshìxiàngxīnde指控zhǐkòng

再次Zàicì出生chūshēng 耶稣Yēsūxiàng尼哥德慕Nígēdémù透露tòulù为了wèile看见kànjiàn上帝Shàngdìde王国Wángguórén必须bìxū再次zàicì出生chūshēng尼哥德慕Nígēdémùzài4jiéde回应huíyìng表明biǎomíng以为yǐwéi耶稣Yēsūde意思yìsishìrén必须bìxū实际shíjìshang再次zàicì出生chūshēngDàn耶稣Yēsūjiē下去xiàqù说明shuōmíng再次zàicì出生chūshēngderénshìcóng……神圣力量shénshèng lìliàngshēngde”。(Yuē3:5那些Nàxiē将要jiāngyào成为chéngwéi上帝Shàngdìde儿女érnǚderén,“shìcóng上帝Shàngdìérshēngdeshìcóngrénérshēngdeshì因为yīnwèi父母fùmǔde意思yìsiérshēngdeshì因为yīnwèi任何rènhérénde意思yìsiérshēngde”。(Yuē1:12,13彼得Bǐdéyòngguo意思yìsi相近xiāngjìndeshuō那些nàxiēshòu神圣力量shénshèng lìliàng任命rènmìngde基督徒Jīdūtúhuì获得huòdé新生xīnshēng”。(彼前Bǐ-Qián1:3,23虽然Suīrán大多数dàduōshù圣经Shèngjīng译本yìběnzàiběnjié经文jīngwén采用cǎiyòngde译法yìfǎshì再次zàicì出生chūshēnghuò重生chóngshēng”,dànyǒu一些yìxiē译本yìběnde译法yìfǎshìcóng上头shàngtoushēng”。Hòuzhǒng译法yìfǎshì可取kěqǔde因为yīnwèizuò再次zàicìde希腊Xīlà语词yǔcíaʹno·thende意思yìsi通常tōngchángshìcóng上头shàngtou”。(Yuē3:31;19:11;1:17;3:15,17Liǎngzhǒng译法yìfǎdōugēn以下yǐxià道理dàolǐ一致yízhì那些Nàxiē将要jiāngyào进入jìnrù上帝Shàngdì王国Wángguóderéndōuhuìcóng上帝Shàngdìérshēng”,就是jiùshìcóng上头shàngtouérshēng。(约一Yuē-Yī3:9Dàncóng尼哥德慕Nígēdémùde回应huíyìngláikàn这个zhège希腊Xīlà语词yǔcízài这里zhèlǐyǒu再次zàic씓重新chóngxīnde意思yìsi

上面Shàngmiàn Yòutiānshang”,直译zhíyìcóng上面shàngmiàn”。这里Zhèlǐzuò上面shàngmiànde希腊Xīlà语词yǔcíshìaʹno·then,zài雅各书Yǎgèshū1:17;3:15,17zuòcóng上头shàngtou”。Tóng希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn3:3,7zàiliǎngjié经文jīngwénlizuò再次zàicì重新chóngxīn)”,zuòcóng上头shàngtou”。(LìngjiànYuē3:3de注释zhùshì

Rén 直译Zhíyì那个nàgerén”。看来Kànlái耶稣Yēsūxiǎngdàode也许yěxǔshìmǒurén例如lìrú加略人Jiālüèrén犹大Yóudàérshì所有suǒyǒu需要xūyàowèi杀害shāhàishì分担fēndān罪责zuìzéderénZhè包括bāokuò犹大Yóudà、“那些nàxiē祭司长jìsīzhǎng整个zhěnggè公议会gōngyìhuì”,甚至shènzhì包括bāokuòbèi宗教zōngjiào领袖lǐngxiù劝服quànfúér要求yāoqiú释放shìfàng巴拉巴Bālābāde民众mínzhòng”。(Tài26:59-65;27:1,2,20-22;Yuē18:30,35

凯撒Kǎisāde朋友péngyou凯撒Kǎisāde朋友péngyoushì荣誉róngyù头衔tóuxián通常tōngchánghuì授予shòuyǔ罗马Luómǎ帝国dìguóde行省xíngshěng总督zǒngdūDànzàiběnjié经文jīngwén犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù看来kànláishì凯撒Kǎisāde朋友péngyouyòngzuò荣誉róngyù头衔tóuxiánérshìjiè暗示ànshì要是yàoshi彼拉多Bǐlāduō释放shìfàng耶稣Yēsūjiù可能kěnéngbèi指控zhǐkòngfànle纵容zòngróng颠覆diānfù分子fènzǐdezuì当时Dāngshíde凯撒Kǎisāshì提比略Tíbǐlüè众所周知Zhòngsuǒzhōuzhī这个zhège罗马Luómǎ皇帝huángdì一旦yídàn怀疑huáiyíshéiduì自己zìjǐ不忠bùzhōngjiùhuìshéi处死chǔsǐlián高官gāoguān例外lìwài塞扬努斯Sàiyángnǔsī就是jiùshì例子lìzishì禁卫军jìnwèijūn司令sīlìngcéngbèi正式zhèngshì授予shòuyǔ凯撒Kǎisāde朋友péngyou这个zhège称号chēnghào塞扬努斯Sàiyángnǔsīde地位dìwèi可以kěyǐshuōjǐn提比略Tíbǐlüè彼拉多Bǐlāduōgēnwèigāoquánzhòngde塞扬努斯Sàiyángnǔsī关系guānxì密切mìqièZài塞扬努斯Sàiyángnǔsī大权dàquán在握zàiwò期间qījiān彼拉多Bǐlāduō一直yìzhíshòudàode保护bǎohù扶持fúchíDànzài公元gōngyuán31nián提比略Tíbǐlüègēn塞扬努斯Sàiyángnǔsī反目fǎnmù提比略Tíbǐlüè指控zhǐkòng煽动shāndòng叛乱pànluànbìng下令xiàlìng处死chǔsǐ许多xǔduō支持zhīchíderénZhèjiànshìjiù发生fāshēngzài耶稣Yēsūbèidàidào彼拉多Bǐlāduō那里nàlǐ之前zhīqián不久bùjiǔ因此Yīncǐ撒都该派Sādūgāipàiderén要是yàoshixiàng皇帝huángdì告状gàozhuàng特别tèbiéshì他们tāmen威胁wēixiéyào指控zhǐkòng彼拉多Bǐlāduōshì凯撒Kǎisāde朋友péngyou”),彼拉多Bǐlāduōjiù可能kěnéng性命xìngmìngbǎo彼拉多Bǐlāduō已经yǐjīng惹恼rěnǎole犹太人Yóutàirén肯定kěndìngxiǎngzàigēn他们tāmenyǒu任何rènhé冲突chōngtūgèngxiǎngbèi指控zhǐkòngduì皇帝huángdì不忠bùzhōng所以Suǒyǐ彼拉多Bǐlāduō明知míngzhī耶稣Yēsūshì无辜wúgūdequè仍然réngrán判处pànchǔ死刑sǐxíng看来kànlái就是jiùshì由于yóuyú惧怕jùpà提比略Tíbǐlüè这个zhège多疑duōyíde皇帝huángdì

凯撒Kǎisā JiànTài22:17de注释zhùshì

凯撒Kǎisā Yòu皇帝huángdì”。耶稣Yēsūzàishang执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwù期间qījiān在位zàiwèide罗马Luómǎ皇帝huángdìshì提比略Tíbǐlüè不过Búguò除了chúlezhǐ在位zàiwèide罗马Luómǎ皇帝huángdì,“凯撒Kǎisā可以kěyǐyòngláizhǐ罗马Luómǎ政府zhèngfǔ委任wěirènde代表dàibiǎo后者hòuzhě就是jiùshì保罗Bǎoluóshuōdezàishàngde当权者dāngquánzhě”,以及yǐjí彼得Bǐdéshuōde君王jūnwáng君王jūnwáng任命rènmìngde总督zǒngdū”。(Luó13:1-7;彼前Bǐ-Qián2:13-17;Duō3:1lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

审判座Shěnpànzuò 通常Tōngchángshèzàishìwàide高台gāotáishang官员guānyuánhuìzuòzài上面shàngmiànxiàng民众mínzhòng发表fābiǎo演说yǎnshuōhuò宣布xuānbù判决pànjué

审判座Shěnpànzuò JiànTài27:19de注释zhùshì

铺石地Pūshídì 这个Zhège地方dìfang希伯来语Xībóláiyǔjiào迦巴大Jiābādà。“迦巴大Jiābādà词源cíyuán不详bùxiáng意思yìsi可能kěnéngshì小山xiǎoshān”“高地gāodìhuò开阔kāikuòde地方dìfang”。这个Zhège地方dìfangde希腊语Xīlàyǔ名字míngzishìLi·thoʹstro·ton(“铺石地Pūshídì”),zhǐdeshìyòng石头shítouchéngde地面dìmiàn可能kěnéngshì没有méiyǒu装饰zhuāngshìde可能kěnéngshìdàiyǒu装饰zhuāngshìde有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi,“铺石地Pūshídìshang也许yěxǔyǒu马赛克Mǎsàikè镶嵌xiāngqiàn图案túʼàn。“铺石地Pūshídìde位置wèizhì可能kěnéngzài希律Xīlǜ大帝dàdì王宫wánggōngqián开阔kāikuòde地方dìfangdàn有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi可能kěnéngshìzàibiéde地方dìfang。“铺石地Pūshídìde具体jùtǐ位置wèizhì不详bùxiáng

希伯来语Xībóláiyǔ JiànYuē5:2de注释zhùshì

希伯来语Xībóláiyǔ Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhěyòng希伯来语Xībóláiyǔzhǐ犹太人Yóutàirénsuǒshuōde语言yǔyánYuē19:13,17,20;21:40;22:2;9:11;16:16),以及yǐjí复活fùhuóhòu得到dédào荣耀róngyàode耶稣Yēsūgēn大数城Dàshù Chéngde扫罗Sǎoluó说话shuōhuàshísuǒyòngde语言yǔyán26:14,15)。使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn6:1表明biǎomíng,“shuō希伯来语Xībóláiyǔde犹太人Yóutàirénshuō希腊语Xīlàyǔde犹太人Yóutàirénshìliǎngqúntóngderén尽管Jǐnguǎn有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这些zhèxiē经文jīngwénlizuò希伯来语Xībóláiyǔdedōu应该yīnggāizuò阿拉米语Ālāmǐyǔ”,dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfèn理由lǐyóu相信xiāngxìn这个zhègezhǐde就是jiùshì希伯来语XībóláiyǔZài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn21:40;22:2记载jìzǎide事件shìjiànli保罗Bǎoluóshìyòng希伯来语Xībóláiyǔduì耶路撒冷Yēlùsālěngde民众mínzhòng讲话jiǎnghuàdeér那些nàxiērén常常chángchángdōuyào学习xuéxíyòng希伯来语Xībóláiyǔxiěde摩西Móxī法典fǎdiǎn此外Cǐwàizài通称tōngchēngwéi死海古卷Sǐhǎi Gǔjuànde大量dàliàng残片cánpiàn抄本chāoběnzhōng无论wúlùnshì圣经Shèngjīng书卷shūjuàn还是háishi其他qítā书卷shūjuàndōushìyòng希伯来语Xībóláiyǔxiědezhè表明biǎomíng希伯来语Xībóláiyǔshì当时dāngshí人们rénmen日常rìcháng生活shēnghuózhōngchángyòngde语言yǔyán死海古卷Sǐhǎi Gǔjuànzhōngyǒu少量shǎoliàng阿拉米语Ālāmǐyǔ残片cánpiànzhè说明shuōmíngzhèliǎngzhǒng语言yǔyán当时dāngshídōuyǒurén使用shǐyòng因此Yīncǐ如果rúguǒ圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhěyòngdeshì希伯来语Xībóláiyǔ他们tāmen应该yīnggāi可能kěnéngshìzhǐ阿拉米语Ālāmǐyǔhuò叙利亚语Xùlìyàyǔ。《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn之前zhīqián阿拉米语Ālāmǐyǔgēn犹太人Yóutàirénshuōde语言yǔyán区别qūbié开来kāilái王下Wáng-Xià18:26),ér公元gōngyuán1世纪shìjìde犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsīzàitándàozhèduàn记载jìzǎishí同样tóngyàng阿拉米语Ālāmǐyǔ希伯来语Xībóláiyǔshìwéiliǎngzhǒng独立dúlìde语言yǔyán。(《犹太古史Yóutàigǔshǐ10juàn8jié[1zhāng2duàn])阿拉米语Ālāmǐyǔ希伯来语Xībóláiyǔzhōngde一些yìxiē词语cíyǔ确实quèshíhěn相似xiāngsì而且érqiě希伯来语Xībóláiyǔzhōngde有些yǒuxiēyuán阿拉米语Ālāmǐyǔ尽管Jǐnguǎn如此rúcǐ,《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde执笔者zhíbǐzhě看来kànlái没有méiyǒu理由lǐyóuyàoyòng希伯来语Xībóláiyǔláizhǐ阿拉米语Ālāmǐyǔ

预备日Yùbèirì Měizhōu安息日Ānxīrìdeqiántiāndōuchēngwéi预备日yùbèirì”,犹太人Yóutàirénhuìzàizhètiānwèi安息日Ānxīrìzuò准备zhǔnbèi。(Lìngjiàn15:42de注释zhùshì约翰Yuēhànde福音书Fúyīnshūhái补充bǔchōngshuōzhè预备日yùbèirìshìzài逾越节Yúyuèjié期间qījiāndeBěnjié经文jīngwéndàode时间shíjiānshì尼散月Nísànyuè十四shísì上午shàngwǔ耶稣Yēsū就是jiùshìzàizhètiān受审shòushěnbèishāde逾越节Yúyuèjié开始kāishǐqián傍晚bàngwǎnér正如zhèngrú其他qítā福音书Fúyīnshū记载jìzǎide耶稣Yēsū使徒们shǐtúmenzài那个nàge晚上wǎnshang已经yǐjīngchīguo逾越节Yúyuèjiéde晚餐wǎncān。(Tài26:18-20;14:14-17;22:15基督Jīdū确实quèshí完全wánquán遵守zūnshǒule摩西Móxī法典fǎdiǎn包括bāokuòzài尼散月Nísànyuè十四shísìshǒu逾越节Yúyuèjié。(Chū12:6;23:5Zhètiānguòhòu就是jiùshì为期wéiqītiānde无酵节Wújiàojié人们rénmenhuìzàizhètiānwèi无酵节Wújiàojiézuò准备zhǔnbèiér由于yóuyú逾越节Yúyuèjié无酵节Wújiàojiéshìjǐnāizhede整个zhěnggè节期jiéqī有时yǒushí合称héchēngwéi逾越节Yúyuèjié”。(22:1因此Yīncǐ公元gōngyuán33niándezhètiānshuōshì逾越节Yúyuèjié期间qījiānde预备日yùbèirì尼散月Nísànyuè十四shísì之后zhīhòudetiān无论wúlùnshìzhōudetiāndōushì安息日Ānxīrì。(23:5-7公元Gōngyuán33nián犹太历Yóutàilì尼散月Nísànyuè十五shíwǔ碰巧pèngqiǎoshì平时píngshíde安息日Ānxīrì因此yīncǐ这个zhège安息日Ānxīrìshì双重shuāngchóngde安息日Ānxīrì就是jiùshì大安息日Dàʼānxīrì”。(LìngjiànYuē19:31de注释zhùshì

大约Dàyuēshì中午zhōngwǔ12diǎn 中午Zhōngwǔ12diǎn直译zhíyìliù小时xiǎoshí”。(Yǒurén认为rènwéi这个zhège记载jìzǎigēn马可Mǎkěde记载jìzǎi互相hùxiāng矛盾máodùn因为yīnwèi马可Mǎkěshuō耶稣Yēsūshìzài上午shàngwǔ9diǎnbèidìngzài木柱mùzhùshangde关于Guānyú为什么wèi shénmehuìyǒu这个zhège差异chāyìlìngjiàn15:25de注释zhùshì

上午Shàngwǔ9diǎn 直译Zhíyìsān小时xiǎoshí”。Yǒurén认为rènwéi这里zhèlǐde记载jìzǎigēn约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:14-16互相hùxiāng矛盾máodùn那里nàlǐshuō彼拉多Bǐlāduōshìzài大约dàyuē中午zhōngwǔ12diǎnràngrén耶稣Yēsūsòng处决chǔjuéde虽然Suīrán圣经Shèngjīng没有méiyǒu提供tígōng详细xiángxìde资料zīliào说明shuōmíng为什么wèi shénmehuìyǒu这个zhège差异chāyìdànyǒudiǎn值得zhídé留意liúyì关于Guānyú耶稣Yēsūzàishangde最后zuìhòutiānli各个gègè事件shìjiàn发生fāshēngde时间shíjiānjuàn福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi基本jīběn一致yízhìjuàn福音书Fúyīnshūdōushuō那些nàxiē祭司长jìsīzhǎng长老们zhǎnglǎomenzài天亮tiānliàng之后zhīhòu聚集jùjí起来qǐlái然后ránhòu耶稣Yēsū罗马Luómǎ总督zǒngdū本丢Běndiū·彼拉多Bǐlāduō那里nàlǐ。(Tài27:1,2;15:1;22:66-23:1;Yuē18:28马太Mǎtài马可Mǎkě路加Lùjiāde记载jìzǎidōushuōcóng中午zhōngwǔ12diǎn……直到zhídào下午xiàwǔ3diǎn”,黑暗hēiʼàn笼罩lǒngzhào大地dàdì当时dāngshí耶稣Yēsū已经yǐjīngbèidìngzàizhùshangle。(Tài27:45,46;15:33,34;23:44关于Guānyú耶稣Yēsūbèi执行zhíxíng死刑sǐxíngde时间shíjiān也许yěxǔyào考虑kǎolǜde因素yīnsùshì有些yǒuxiērén认为rènwéi鞭刑biānxíngshì死刑sǐxíngde部分bùfen有时Yǒushí鞭刑biānxíng造成zàochéngde伤害shānghài确实quèshí足以zúyǐ致命zhìmìng耶稣Yēsūkángzhe苦刑柱kǔxíngzhùzǒuleduàn以后yǐhòujiù承受chéngshòuzhù需要xūyàoyǒurénkáng可见kějiànshòudàole残酷cánkùde鞭打biāndǎ。(23:26;Yuē19:17如果Rúguǒ鞭打biāndǎ看作kànzuò执行zhíxíng死刑sǐxíngde那么nàmezài耶稣Yēsūbèi鞭打biāndǎ以及yǐjí实际shíjìbèidìngzài苦刑柱kǔxíngzhùshangzhījiān理应lǐyīnghuì相隔xiānggéduàn时间shíjiān马太福音Mǎtài Fúyīn27:26马可福音Mǎkě Fúyīn15:15de记载jìzǎi支持zhīchí这个zhège理解lǐjiě经文jīngwéndōuzàitónghuàlidào鞭打biāndǎzài木柱mùzhùshang处决chǔjué”。因此Yīncǐ关于guānyú死刑sǐxíngzài什么shénme时候shíhou开始kāishǐ执行zhíxíngtóngderén也许yěxǔhuì根据gēnjù各自gèzìde理解lǐjiěgěichūtóngde时间shíjiānZhè也许yěxǔ可以kěyǐ解释jiěshì为什么wèi shénme彼拉多Bǐlāduō听说tīngshuō耶稣Yēsūhěnkuàijiùshí那么nàme惊讶jīngyà因为yīnwèi可能kěnéngzài看来kànlái耶稣Yēsūbèidìngzàizhùshangshí死刑sǐxíngcái开始kāishǐ执行zhíxíng。(15:44此外Cǐwài圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhězài叙述xùshùzhōng习惯xíguàn白天báitiānfēnchéng时间段shíjiānduànměiduànsān小时xiǎoshígēn划分huàfēn夜晚yèwǎnde方式fāngshì一样yíyàng由于Yóuyú这个zhège缘故yuángù圣经Shèngjīng原文yuánwén常常chángchángdàosān”“liù”“jiǔ小时xiǎoshí这些zhèxiē时间shíjiānshìcóng早上zǎoshang大约dàyuē6diǎn日出rìchū开始kāishǐ计算jìsuànde。(Tài20:1-5;Yuē4:6脚注jiǎozhù2:15;3:1;10:3,9,30脚注jiǎozhù最后Zuìhòu因为yīnwèi当时dāngshí没有méiyǒu钟表zhōngbiǎo人们rénmenméi精准jīngzhǔnde知道zhīdào时间shíjiān所以suǒyǐzài描述miáoshù时间shíjiānshí通常tōngchánghuìjiāshàng大约dàyuējiùxiàng约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:14一样yíyàng。(Tài27:46;23:44;Yuē4:6;10:3,9Zǒngdeláishuō马可Mǎkězàiběnjié经文jīngwénshuōdeshì可能kěnéng不仅bùjǐnzhǐ耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshang包括bāokuò之前zhīqiánde鞭打biāndǎér约翰Yuēhànshuōde只是zhǐshì耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshangzhèjiànshìLiǎngwèi执笔者zhíbǐzhědàode可能kěnéngdōushì大概dàgàide时间shíjiānbìng按照ànzhào他们tāmen各自gèzìde理解lǐjiěyòngtóngde时间段shíjiānduànsān小时xiǎoshíwéi单位dānwèilái表达biǎodá而且érqiě约翰Yuēhàn直接zhíjiēyòngle大约dàyuē这个zhège可能Kěnéng就是jiùshì因为yīnwèi这些zhèxiē因素yīnsùliǎngduàn记载jìzǎidàode时间shíjiānyǒu出入chūrùHáiyǒudiǎn值得zhídé留意liúyì约翰Yuēhànshìzài马可福音Mǎkě Fúyīn完成wánchéng几十jǐshínián之后zhīhòu执笔zhíbǐxiě福音书Fúyīnshūdedàn记述jìshùde时间shíjiān还是háishigēn马可Mǎkětóngzhè恰好qiàhǎo说明shuōmíng约翰Yuēhànbìng没有méiyǒu照抄zhàochāo马可Mǎkěde记载jìzǎi

那个Nàge安息日Ānxīrìshì大安息日Dàʼānxīrì 尼散月Nísànyuè十五shíwǔ逾越节Yúyuèjié之后zhīhòudetiān),无论wúlùnshìzhōudetiāndōushì安息日Ānxīrì。(23:5-7如果Rúguǒ这个zhège特别tèbiéde安息日Ānxīrì碰巧pèngqiǎoshì平时píngshíde安息日Ānxīrì犹太人Yóutàirénzhōudetiāncóng星期五Xīngqīwǔde日落rìluò开始kāishǐdào星期六Xīngqīliùde日落rìluò结束jiéshù),zhètiān就是jiùshì安息日Ānxīrì耶稣Yēsū去世qùshìhòude次日cìrì就是jiùshì这样zhèyàng大安息日Dàʼānxīrìér耶稣Yēsūshìzài星期五Xīngqīwǔbèi处决chǔjuédeCóng公元gōngyuán31dào33nián只有zhǐyǒu公元gōngyuán33niánde尼散月Nísànyuè十四shísì正好zhènghǎoshì星期五Xīngqīwǔ由此可见Yóucǐ-kějiàn耶稣Yēsūshìzài公元gōngyuán33nián尼散月Nísànyuè十四shísì牺牲xīshēng生命shēngmìngde

预备日Yùbèirì Zàijuàn福音书Fúyīnshūli只有zhǐyǒu马可福音Mǎkě Fúyīn说明shuōmíng预备日yùbèirì就是jiùshì安息日Ānxīrìdeqiántiānzhèshì因为yīnwèi马可Mǎkěde主要zhǔyào写作xiězuò对象duìxiàng显然xiǎnránshì非犹太人fēi-Yóutàirén。(Tài27:62;23:54;Yuē19:31犹太人Yóutàirénhuìzàizhètiānwèi安息日Ānxīrìzuò准备zhǔnbèi包括bāokuò预备yùbèi额外éwàide食物shíwù以及yǐjí完成wánchéng那些nàxiē无法wúfǎ等到děngdào安息日Ānxīrì之后zhīhòuzàizuòdeshìZhède预备日yùbèirì正好zhènghǎoshì尼散月Nísànyuè十四shísì。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì

耶稣Yēsū自己zìjǐkángzhe苦刑柱kǔxíngzhù 根据Gēnjù约翰Yuēhànde记载jìzǎi耶稣Yēsūshì自己zìjǐkángzhe苦刑柱kǔxíngzhù出去chūqùde不过Búguò其他qítā福音书FúyīnshūTài27:32;15:21;23:26dōudào士兵shìbīng强迫qiǎngpòjiào西门Xīménde昔兰尼人Xīlánnírén服役fúyìyào耶稣Yēsūde苦刑柱kǔxíngzhùkángdào行刑xíngxíngde地方dìfang约翰Yuēhànde记载jìzǎi有时yǒushíhěn精简jīngjiǎn而且érqiě通常tōngchánghuì重复chóngfù其他qítā福音书Fúyīnshū已经yǐjīngguodeshì因此Yīncǐ约翰Yuēhànzài这里zhèlǐ没有méiyǒudào西门Xīmén被迫bèipòkáng苦刑柱kǔxíngzhù这个zhège细节xìjié

苦刑柱Kǔxíngzhù JiànTài27:32de注释zhùshì词语Cíyǔ解释jiěshì苦刑柱Kǔxíngzhù”。

骷髅头Kūlóutóu Yòu髑髅地Dúlóu Dì”。这里Zhèlǐyòngde希腊语Xīlàyǔ词组cízǔshìKra·niʹou Toʹpos,yònglái翻译fānyì中文Zhōngwénzuò各各他Gègètāde希伯来语Xībóláiyǔ地名dìmíng。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì各各他Gègètā关于guānyú希伯来语Xībóláiyǔzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōngde意思yìsilìngjiànYuē5:2de注释zhùshì

各各他Gègètā Yuánzài希伯来语Xībóláiyǔli意思yìsiwéi骷髅头kūlóutóudegul·goʹleth。(参看CānkànShì9:53;王下Wáng-Xià9:35zàiliǎngjié经文jīngwénligul·goʹlethzuò头骨tóugǔ”。)Zài耶稣Yēsūde时代shídài这个zhège地方dìfang位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde城墙chéngqiáng外面wàimiàn尽管Jǐnguǎn各各他Gègètāde具体jùtǐ位置wèizhìshàng定论dìnglùndànyǒurén认为rènwéi合理hélǐde推论tuīlùnshì遗址yízhǐ位于wèiyú圣墓Shèngmù教堂jiàotáng所在地suǒzàidì附近fùjìn。(Lìngjiàn附录FùlùB12圣经Shèngjīng没有méiyǒushuō各各他Gègètā位于wèiyúshānshangdàndào有些yǒuxiēréncóng远处yuǎnchùkàndào耶稣Yēsūbèi处决chǔjuéde情形qíngxing。(15:40;23:49

希伯来语Xībóláiyǔ Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhěyòng希伯来语Xībóláiyǔzhǐ犹太人Yóutàirénsuǒshuōde语言yǔyánYuē19:13,17,20;21:40;22:2;9:11;16:16),以及yǐjí复活fùhuóhòu得到dédào荣耀róngyàode耶稣Yēsūgēn大数城Dàshù Chéngde扫罗Sǎoluó说话shuōhuàshísuǒyòngde语言yǔyán26:14,15)。使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn6:1表明biǎomíng,“shuō希伯来语Xībóláiyǔde犹太人Yóutàirénshuō希腊语Xīlàyǔde犹太人Yóutàirénshìliǎngqúntóngderén尽管Jǐnguǎn有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这些zhèxiē经文jīngwénlizuò希伯来语Xībóláiyǔdedōu应该yīnggāizuò阿拉米语Ālāmǐyǔ”,dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfèn理由lǐyóu相信xiāngxìn这个zhègezhǐde就是jiùshì希伯来语XībóláiyǔZài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn21:40;22:2记载jìzǎide事件shìjiànli保罗Bǎoluóshìyòng希伯来语Xībóláiyǔduì耶路撒冷Yēlùsālěngde民众mínzhòng讲话jiǎnghuàdeér那些nàxiērén常常chángchángdōuyào学习xuéxíyòng希伯来语Xībóláiyǔxiěde摩西Móxī法典fǎdiǎn此外Cǐwàizài通称tōngchēngwéi死海古卷Sǐhǎi Gǔjuànde大量dàliàng残片cánpiàn抄本chāoběnzhōng无论wúlùnshì圣经Shèngjīng书卷shūjuàn还是háishi其他qítā书卷shūjuàndōushìyòng希伯来语Xībóláiyǔxiědezhè表明biǎomíng希伯来语Xībóláiyǔshì当时dāngshí人们rénmen日常rìcháng生活shēnghuózhōngchángyòngde语言yǔyán死海古卷Sǐhǎi Gǔjuànzhōngyǒu少量shǎoliàng阿拉米语Ālāmǐyǔ残片cánpiànzhè说明shuōmíngzhèliǎngzhǒng语言yǔyán当时dāngshídōuyǒurén使用shǐyòng因此Yīncǐ如果rúguǒ圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhěyòngdeshì希伯来语Xībóláiyǔ他们tāmen应该yīnggāi可能kěnéngshìzhǐ阿拉米语Ālāmǐyǔhuò叙利亚语Xùlìyàyǔ。《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn之前zhīqián阿拉米语Ālāmǐyǔgēn犹太人Yóutàirénshuōde语言yǔyán区别qūbié开来kāilái王下Wáng-Xià18:26),ér公元gōngyuán1世纪shìjìde犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsīzàitándàozhèduàn记载jìzǎishí同样tóngyàng阿拉米语Ālāmǐyǔ希伯来语Xībóláiyǔshìwéiliǎngzhǒng独立dúlìde语言yǔyán。(《犹太古史Yóutàigǔshǐ10juàn8jié[1zhāng2duàn])阿拉米语Ālāmǐyǔ希伯来语Xībóláiyǔzhōngde一些yìxiē词语cíyǔ确实quèshíhěn相似xiāngsì而且érqiě希伯来语Xībóláiyǔzhōngde有些yǒuxiēyuán阿拉米语Ālāmǐyǔ尽管Jǐnguǎn如此rúcǐ,《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde执笔者zhíbǐzhě看来kànlái没有méiyǒu理由lǐyóuyàoyòng希伯来语Xībóláiyǔláizhǐ阿拉米语Ālāmǐyǔ

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。(Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì木柱Mùzhù”“苦刑柱Kǔxíngzhù”;关于guānyú这个zhègede比喻bǐyù意义yìyìlìngjiànTài10:3816:24de注释zhùshì

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì木柱Mùzhù”“苦刑柱Kǔxíngzhù”)

希伯来语Xībóláiyǔ JiànYuē5:2de注释zhùshì

拉丁语Lādīngyǔ Zhèshì圣经Shèngjīng唯一wéiyī明确míngquèdào拉丁语Lādīngyǔde地方dìfangZài耶稣Yēsūde时代shídài拉丁语Lādīngyǔshì管辖guǎnxiá以色列Yǐsèliè地区dìqūde罗马Luómǎ官员guānyuánsuǒyòngde语言yǔyán拉丁语Lādīngyǔ出现chūxiànzài当时dāngshíde官方guānfāng铭文míngwénlidànshì平民píngmín百姓bǎixìng日常rìcháng使用shǐyòngde语言yǔyán约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:19记述jìshùzài耶稣Yēsū基督Jīdūbèi处决chǔjuéshí彼拉多Bǐlāduōzài耶稣Yēsūtóushangānlexiěmíng罪状zuìzhuàngde牌子páizi看来Kànláizhèngshì因为yīnwèi当时dāngshí通用tōngyòngde语言yǔyán不止bùzhǐzhǒng牌子páizishangde罪名zuìmíngshìyòng罗马Luómǎde官方guānfāng语言yǔyán拉丁语Lādīngyǔ以及yǐjí希伯来语Xībóláiyǔ希腊语Xīlàyǔ古希腊共同语Gǔ-Xīlà Gòngtóngyǔ写成xiěchéngde。《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōngyǒu一些yìxiē词组cízǔshìyuán拉丁语Lādīngyǔde。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì拉丁语Lādīngyǔ以及yǐjí马可福音Mǎkě Fúyīn简介jiǎnjiè”)

希伯来语Xībóláiyǔ Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhěyòng希伯来语Xībóláiyǔzhǐ犹太人Yóutàirénsuǒshuōde语言yǔyánYuē19:13,17,20;21:40;22:2;9:11;16:16),以及yǐjí复活fùhuóhòu得到dédào荣耀róngyàode耶稣Yēsūgēn大数城Dàshù Chéngde扫罗Sǎoluó说话shuōhuàshísuǒyòngde语言yǔyán26:14,15)。使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn6:1表明biǎomíng,“shuō希伯来语Xībóláiyǔde犹太人Yóutàirénshuō希腊语Xīlàyǔde犹太人Yóutàirénshìliǎngqúntóngderén尽管Jǐnguǎn有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这些zhèxiē经文jīngwénlizuò希伯来语Xībóláiyǔdedōu应该yīnggāizuò阿拉米语Ālāmǐyǔ”,dàn我们wǒmenyǒu充分chōngfèn理由lǐyóu相信xiāngxìn这个zhègezhǐde就是jiùshì希伯来语XībóláiyǔZài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn21:40;22:2记载jìzǎide事件shìjiànli保罗Bǎoluóshìyòng希伯来语Xībóláiyǔduì耶路撒冷Yēlùsālěngde民众mínzhòng讲话jiǎnghuàdeér那些nàxiērén常常chángchángdōuyào学习xuéxíyòng希伯来语Xībóláiyǔxiěde摩西Móxī法典fǎdiǎn此外Cǐwàizài通称tōngchēngwéi死海古卷Sǐhǎi Gǔjuànde大量dàliàng残片cánpiàn抄本chāoběnzhōng无论wúlùnshì圣经Shèngjīng书卷shūjuàn还是háishi其他qítā书卷shūjuàndōushìyòng希伯来语Xībóláiyǔxiědezhè表明biǎomíng希伯来语Xībóláiyǔshì当时dāngshí人们rénmen日常rìcháng生活shēnghuózhōngchángyòngde语言yǔyán死海古卷Sǐhǎi Gǔjuànzhōngyǒu少量shǎoliàng阿拉米语Ālāmǐyǔ残片cánpiànzhè说明shuōmíngzhèliǎngzhǒng语言yǔyán当时dāngshídōuyǒurén使用shǐyòng因此Yīncǐ如果rúguǒ圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhěyòngdeshì希伯来语Xībóláiyǔ他们tāmen应该yīnggāi可能kěnéngshìzhǐ阿拉米语Ālāmǐyǔhuò叙利亚语Xùlìyàyǔ。《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn之前zhīqián阿拉米语Ālāmǐyǔgēn犹太人Yóutàirénshuōde语言yǔyán区别qūbié开来kāilái王下Wáng-Xià18:26),ér公元gōngyuán1世纪shìjìde犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsīzàitándàozhèduàn记载jìzǎishí同样tóngyàng阿拉米语Ālāmǐyǔ希伯来语Xībóláiyǔshìwéiliǎngzhǒng独立dúlìde语言yǔyán。(《犹太古史Yóutàigǔshǐ10juàn8jié[1zhāng2duàn])阿拉米语Ālāmǐyǔ希伯来语Xībóláiyǔzhōngde一些yìxiē词语cíyǔ确实quèshíhěn相似xiāngsì而且érqiě希伯来语Xībóláiyǔzhōngde有些yǒuxiēyuán阿拉米语Ālāmǐyǔ尽管Jǐnguǎn如此rúcǐ,《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànde执笔者zhíbǐzhě看来kànlái没有méiyǒu理由lǐyóuyàoyòng希伯来语Xībóláiyǔláizhǐ阿拉米语Ālāmǐyǔ

lede外衣wàiyīfēnchéngfèn JiànTài27:35de注释zhùshì

他们Tāmen……fēnde外衣wàiyī 约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:23,24补充bǔchōngle马太Mǎtài马可Mǎkě路加Lùjiā没有méiyǒudàode细节xìjié综合Zōnghéjuàn福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi看来kànlái罗马Luómǎ士兵shìbīngwèi耶稣Yēsūde外衣wàiyī内袍nèipáodōuchōuleqiān他们Tāmen耶稣Yēsūde外衣wàiyīfēnchéngfènměi士兵shìbīngfèn”,然后ránhòu抽签chōuqiān决定juédìngshéi得到dédàofèn他们tāmenxiǎng耶稣Yēsūde内袍nèipáo所以suǒyǐwèi内袍nèipáochōuleqiānWèi弥赛亚Mísàiyàde衣裳yīshang抽签chōuqiānzhèjiànshì应验yìngyànle诗篇Shīpiān22:18de预言yùyán执行Zhíxíng死刑sǐxíngderén犯人fànrénde衣服yīfu据为己有jùwéijǐyǒuzhèzài当时dāngshí看来kànláishì惯常guànchángde做法zuòfǎZàibèi处决chǔjuéqián死刑犯sǐxíngfànhuìbèirénbāo身上shēnshangde所有suǒyǒu衣物yīwùzhè使shǐ他们tāmen遭受zāoshòugèngde羞辱xiūrǔ

撒罗米Sāluómǐ 这个Zhège名字míngzi可能kěnéngyuán意思yìsiwéi和平hépíng”“和睦hémù”“安宁ānníng”“平安píngʼānde希伯来Xībólái语词yǔcí撒罗米Sāluómǐshì耶稣Yēsūde门徒méntú对照Duìzhào马太福音Mǎtài Fúyīn27:56、马可福音Mǎkě Fúyīn3:1715:40de经文jīngwén可以kěyǐ推断tuīduànchū撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì使徒shǐtú雅各Yǎgè使徒shǐtú约翰Yuēhànde母亲mǔqīn马太Mǎtàishuōshì西庇太Xībìtài儿子érzide母亲mǔqīn”,ér马可Mǎkěchēngwéi撒罗米Sāluómǐ”。进一步Jìnyíbù对照duìzhào约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:25可以kěyǐkànchū撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì耶稣Yēsūde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyàdeqīn姐妹jiěmèi如果Rúguǒshì这样zhèyàng雅各Yǎgè约翰Yuēhàn就是jiùshì耶稣Yēsūde表兄弟biǎoxiōngdì此外Cǐwài根据gēnjù马太福音Mǎtài Fúyīn27:55,56、马可福音Mǎkě Fúyīn15:41路加福音Lùjiā Fúyīn8:3撒罗米Sāluómǐ可能kěnéngshì那些nàxiē跟着gēnzhe耶稣Yēsūbìngchū财物cáiwùwèi服务fúwùde妇女fùnǚzhī

母亲mǔqīnde妹妹mèimei Jiàn15:40de注释zhùshì

克罗巴Kèluóbā 圣经Shèngjīng只有zhǐyǒuzài这里zhèlǐdào这个zhège名字míngziHěnduō学者xuézhě认为rènwéi克罗巴Kèluóbāgēn马太福音Mǎtài Fúyīn10:3、马可福音Mǎkě Fúyīn3:18、路加福音Lùjiā Fúyīn6:15使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn1:13dàode亚勒腓Yàlèféishìtóngrén圣经Shèngjīngde其他qítā例子lìzi表明biǎomíngrényǒuliǎng名字míngzibìng罕见hǎnjiàn。(参看CānkànTài9:9;10:2,3;2:14

耶稣Yēsū喜爱xǐʼàide门徒méntú Zhǐdeshì耶稣Yēsū特别tèbié喜爱xǐʼàide门徒méntú约翰福音Yuēhàn Fúyīndào这个zhège门徒méntúshuōshì耶稣Yēsū喜爱xǐʼàidehuò耶稣Yēsūduì感情gǎnqíng特别tèbiéshēn”,这里zhèlǐshìdào。(Yuē19:26;20:2;21:7,20一般Yìbān认为rènwéi这个zhège门徒méntú就是jiùshì使徒shǐtú约翰Yuēhànshì西庇太Xībìtàide儿子érzi雅各Yǎgède兄弟xiōngdì。(Tài4:21;1:19;5:10之所以Zhīsuǒyǐchū这个zhège结论jiélùn理由lǐyóushì使徒shǐtú约翰Yuēhànde名字míngzizàizhèjuàn福音书Fúyīnshūlicóngméi出现chūxiànguo只有zhǐyǒu约翰福音Yuēhàn Fúyīn21:2zàitándào西庇太Xībìtàideliǎng儿子érzishícái间接jiànjiēdàoleLìng理由lǐyóu可以kěyǐzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn21:20-24zhǎodàoduàn记载jìzǎizhǐchū耶稣Yēsū喜爱xǐʼàide那个nàge门徒méntú就是jiùshìzhèjuàn福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhě此外Cǐwài耶稣Yēsūtándào这个zhège使徒shǐtúshícéngshuō:“如果Rúguǒ按照ànzhàode意愿yìyuànyàohuódàoláide时候shíhouzhèyòugēnyǒu什么shénme关系guānxìne?”Zhè暗示ànshì这个zhège使徒shǐtúde寿命shòumìnghuì彼得Bǐdé其他qítā使徒shǐtúchángdeduōér只有zhǐyǒu使徒shǐtú约翰Yuēhàn符合fúhé这个zhège描述miáoshù。(Lìngjiàn约翰福音Yuēhàn Fúyīn卷名juànmíng以及yǐjíYuē1:6;21:20de注释zhùshì

喜爱xǐʼàide那个nàge门徒méntú Zhǐdeshì耶稣Yēsū特别tèbié喜爱xǐʼàide门徒méntú约翰福音Yuēhàn Fúyīndào这个zhège门徒méntúshuōshì耶稣Yēsū喜爱xǐʼàidehuò耶稣Yēsūduì感情gǎnqíng特别tèbiéshēn”,这里zhèlǐshìèrdào。(Yuē13:23;20:2;21:7,20一般Yìbān认为rènwéi这个zhège门徒méntú就是jiùshì使徒shǐtú约翰Yuēhàn。(LìngjiànYuē13:23de注释zhùshì

妇人Fùrén Zài原文yuánwén这样zhèyàng称呼chēnghu母亲mǔqīnbìng没有méiyǒu尊重zūnzhòngde意思yìsi

耶稣Yēsū喜爱xǐʼàide门徒méntú Zhǐdeshì耶稣Yēsū特别tèbié喜爱xǐʼàide门徒méntú约翰福音Yuēhàn Fúyīndào这个zhège门徒méntúshuōshì耶稣Yēsū喜爱xǐʼàidehuò耶稣Yēsūduì感情gǎnqíng特别tèbiéshēn”,这里zhèlǐshìdào。(Yuē19:26;20:2;21:7,20一般Yìbān认为rènwéi这个zhège门徒méntú就是jiùshì使徒shǐtú约翰Yuēhànshì西庇太Xībìtàide儿子érzi雅各Yǎgède兄弟xiōngdì。(Tài4:21;1:19;5:10之所以Zhīsuǒyǐchū这个zhège结论jiélùn理由lǐyóushì使徒shǐtú约翰Yuēhànde名字míngzizàizhèjuàn福音书Fúyīnshūlicóngméi出现chūxiànguo只有zhǐyǒu约翰福音Yuēhàn Fúyīn21:2zàitándào西庇太Xībìtàideliǎng儿子érzishícái间接jiànjiēdàoleLìng理由lǐyóu可以kěyǐzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn21:20-24zhǎodàoduàn记载jìzǎizhǐchū耶稣Yēsū喜爱xǐʼàide那个nàge门徒méntú就是jiùshìzhèjuàn福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhě此外Cǐwài耶稣Yēsūtándào这个zhège使徒shǐtúshícéngshuō:“如果Rúguǒ按照ànzhàode意愿yìyuànyàohuódàoláide时候shíhouzhèyòugēnyǒu什么shénme关系guānxìne?”Zhè暗示ànshì这个zhège使徒shǐtúde寿命shòumìnghuì彼得Bǐdé其他qítā使徒shǐtúchángdeduōér只有zhǐyǒu使徒shǐtú约翰Yuēhàn符合fúhé这个zhège描述miáoshù。(Lìngjiàn约翰福音Yuēhàn Fúyīn卷名juànmíng以及yǐjíYuē1:6;21:20de注释zhùshì

duì那个nàge门徒méntúshuō:“Kànshìde母亲mǔqīnle!” 出于Chūyúài关心guānxīn耶稣Yēsū母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyà当时dāngshí显然xiǎnrán已经yǐjīngshì寡妇guǎfu托付tuōfùgěi喜爱xǐʼàide使徒shǐtú约翰Yuēhàn。(LìngjiànYuē13:23de注释zhùshìHáo疑问yíwèn耶稣Yēsū关心guānxīnde不仅bùjǐnshì马利亚Mǎlìyàzài身体shēntǐ物质wùzhì方面fāngmiànde需要xūyàogèngshìzài心灵xīnlíng方面fāngmiànde需要xūyào使徒Shǐtú约翰Yuēhàn已经yǐjīng表明biǎomíng自己zìjǐ信从xìncóng耶稣Yēsūdàn没有méiyǒu证据zhèngjù显示xiǎnshì耶稣Yēsūde弟弟们dìdimen当时dāngshí成为chéngwéi信徒xìntú。(Tài12:46-50;Yuē7:5

酸酒Suānjiǔ Yòu酒醋jiǔcù”。希腊语Xīlàyǔshìoʹxos,可能kěnéngzhǐchēngwéiacetum(拉丁语Lādīngyǔ意思yìsishìdeyòuyòusuāndejiǔ或者huòzhězhǐchēngwéiposca(拉丁语Lādīngyǔ波斯卡酒bōsīkǎjiǔdejiǔ就是jiùshìacetumjiāshuǐ稀释xīshìérchéngde饮料yǐnliàoZhèshìzhǒng廉价liánjiàde饮料yǐnliào包括bāokuò罗马Luómǎ士兵shìbīng在内zàinèide穷人qióngrénchángzhèzhǒng饮料yǐnliàolái解渴jiěkě。《七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì诗篇Shīpiān69:21shíyòngleoʹxos这个zhège经文jīngwén预告yùgàoyǒurénhuìgěi弥赛亚Mísàiyà

酸酒Suānjiǔ JiànTài27:48de注释zhùshì

牛膝草Niúxīcǎode枝条zhītiáo Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànli传统chuántǒngshangzuò牛膝草niúxīcǎode希腊Xīlà语词yǔcíhysʹso·poszhǐ出现chūxiànguoliǎng就是jiùshìzàiběnjié经文jīngwén希伯来书Xībóláishū9:19关于Guānyú约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:29dàode到底dàodǐshìzhǒng植物zhíwù学者xuézhěyǒutóngde看法kànfǎ有些Yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这里zhèlǐshuōde植物zhíwù就是jiùshì希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn常常chángchángdàode牛膝草niúxīcǎo”(14:2-7;Mín19:6,18;Shī51:7),érhěnduōrén认为rènwéi后者hòuzhě就是jiùshì墨角兰mòjiǎolán学名xuémíngOriganum maru;Origanum syriacum)。以色列人Yǐsèlièrénzài埃及Āijíshǒu逾越节Yúyuèjiéshí就是jiùshì牛膝草niúxīcǎo祭牲jìshēngdexuèzài两边liǎngbiān门柱ménzhùshang门楣ménméishangde。(Chū12:21,22既然Jìránshǒu逾越节Yúyuèjiédōuhuìyòngdào牛膝草niúxīcǎo因此yīncǐyǒurénzhǐchūzài耶稣Yēsūbèi处决chǔjuéde时候shíhou应该yīnggāinánzhǎodàozhèzhǒng植物zhíwùLìng一些yìxiē学者xuézhě认为rènwéi墨角兰mòjiǎolánde枝条zhītiáo不够búgòuyìng承受chéngshòubuliǎojìnmǎn酸酒suānjiǔde海绵hǎimiánde重量zhòngliàng而且érqiězhèzhǒng枝条zhītiáo不够búgòucháng无法wúfǎyòngjiāng海绵hǎimiándào耶稣Yēsū嘴边zuǐbiānDànyǒuzhǒng看法kànfǎshì这里zhèlǐshuōde可能kěnéngshìbǎngzài秆子gǎnzishangdeshù墨角兰mòjiǎolányònglái海绵hǎimiándào耶稣Yēsū嘴边zuǐbiān这个Zhège看法kànfǎgēn平行píngxíng记载jìzǎi马太福音Mǎtài Fúyīn27:48马可福音Mǎkě Fúyīn15:36一致yízhìliǎngjié经文jīngwénshuō浸透jìntòu酸酒suānjiǔde海绵hǎimiánshìbǎngzài秆子gǎnzishangde。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì牛膝草Niúxīcǎo”)

Duànle 直译Zhíyìjiāochūle普纽马pǔniǔmǎ”。zuòde希腊Xīlà语词yǔcíshìpneuʹma(普纽马pǔniǔmǎ),zài这里zhèlǐ可以kěyǐzhǐ气息qìxīhuò生命力shēngmìnglì”。平行Píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn15:37路加福音Lùjiā Fúyīn23:46支持zhīchí这个zhège理解lǐjiě因为yīnwèiliǎngjié经文jīngwéndōuyòngle希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíek·pneʹo(直译zhíyìchū]”)。Yǒurén认为rènwéizuòjiāochūde希腊Xīlà语词yǔcí表示biǎoshì耶稣Yēsū主动zhǔdòng停止tíngzhǐ挣扎zhēngzhá求生qiúshēng因为yīnwèi一切yíqièdōu已经yǐjīngchénglede任务rènwu已经yǐjīng全部quánbù完成wánchéng的确Díquè耶稣Yēsū甘愿gānyuànqīngjìn生命shēngmìng死而后已sǐʼérhòuyǐ”。(Sài53:12;Yuē10:11lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì鲁阿Lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”)

预备日Yùbèirì Měizhōu安息日Ānxīrìdeqiántiāndōuchēngwéi预备日yùbèirì”。犹太人Yóutàirénhuìzàizhètiānwèi安息日Ānxīrìzuò准备zhǔnbèi包括bāokuò预备yùbèi额外éwàide食物shíwù以及yǐjí完成wánchéng那些nàxiē无法wúfǎ等到děngdào安息日Ānxīrì之后zhīhòuzàizuòdeshìZhède预备日yùbèirì正好zhènghǎoshì尼散月Nísànyuè十四shísì。(15:42lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì预备日Yùbèirì”)根据Gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎn尸体shītǐ一定yídìngyào当天dàngtiān埋葬máizàng,“不可bùkězhěngwǎndōuliúzài木柱mùzhùshang”。(Shēn21:22,23参看cānkànShū8:29;10:26,27

那个Nàge安息日Ānxīrìshì大安息日Dàʼānxīrì 尼散月Nísànyuè十五shíwǔ逾越节Yúyuèjié之后zhīhòudetiān),无论wúlùnshìzhōudetiāndōushì安息日Ānxīrì。(23:5-7如果Rúguǒ这个zhège特别tèbiéde安息日Ānxīrì碰巧pèngqiǎoshì平时píngshíde安息日Ānxīrì犹太人Yóutàirénzhōudetiāncóng星期五Xīngqīwǔde日落rìluò开始kāishǐdào星期六Xīngqīliùde日落rìluò结束jiéshù),zhètiān就是jiùshì安息日Ānxīrì耶稣Yēsū去世qùshìhòude次日cìrì就是jiùshì这样zhèyàng大安息日Dàʼānxīrìér耶稣Yēsūshìzài星期五Xīngqīwǔbèi处决chǔjuédeCóng公元gōngyuán31dào33nián只有zhǐyǒu公元gōngyuán33niánde尼散月Nísànyuè十四shísì正好zhènghǎoshì星期五Xīngqīwǔ由此可见Yóucǐ-kějiàn耶稣Yēsūshìzài公元gōngyuán33nián尼散月Nísànyuè十四shísì牺牲xīshēng生命shēngmìngde

duàn犯人fànréndetuǐ Zài拉丁语Lādīngyǔlizhèzhǒng残忍cánrěnde刑罚xíngfáchēngwéicrurifragium。Zàiběnjié经文jīngwéndàode情况qíngkuàngxià这样zhèyàngzuò看来kànláishì为了wèile使shǐ苦刑柱kǔxíngzhùshangde犯人fànrénkuàidiǎnrGuàzài苦刑柱kǔxíngzhùshangderén本来běnláijiùhěnnán呼吸hūxī如果Rúguǒ双腿shuāngtuǐbèiduàn他们tāmenjiùnéngzàiyòngtuǐchēng身体shēntǐlái呼吸hūxī无法wúfǎ减轻jiǎnqīng肺部fèibùde压力yālì结果jiéguǒhuì窒息zhìxīér

上帝Shàngdìde绵羊羔miányánggāo Zài耶稣Yēsū受浸shòujìn以及yǐjíshòu魔鬼móguǐ引诱yǐnyòu之后zhīhòu施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn介绍jièshàoshíshuōshì上帝Shàngdìde绵羊羔miányánggāo”。这个Zhège词组cízǔzhǐ出现chūxiànzàiběnjié经文jīngwén约翰福音Yuēhàn Fúyīn1:36。(Lìngjiàn附录FùlùA7Jiāng耶稣Yēsūzuò绵羊羔miányánggāoshìhěn恰当qiàdàngde圣经Shèngjīngduōdào人们rénmen为了wèile表示biǎoshì自己zìjǐyǒuzuì以及yǐjí为了wèile亲近qīnjìn上帝Shàngdìdōuhuìxiànshàng绵羊miányángBèixiànzuò祭牲jìshēngde绵羊miányáng代表dàibiǎo耶稣Yēsūjiāngwèi人类rénlèixiànshàngde祭物jìwù这个zhège祭物jìwù就是jiùshì耶稣Yēsū作为zuòwéi完美wánměiderénsuǒ拥有yōngyǒude生命shēngmìng。“上帝Shàngdìde绵羊羔miányánggāo这个zhège词组cízǔ也许yěxǔgēn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànde一些yìxiē经文jīngwén遥相呼应yáoxiānghūyìng施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhàn非常fēicháng熟悉shúxi这些zhèxiē经卷jīngjuànyòng这个zhège词组cízǔshí也许yěxǔxiǎngdàole以下yǐxiàhuòduō记载jìzǎizhōngdàode绵羊miányáng亚伯拉罕Yàbólāhǎnxiànshàngdegōng绵羊miányángyònglái替代tìdàide儿子érzi以撒YǐsāChuàng22:13);zài埃及Āijíbèi宰杀zǎishāde逾越节Yúyuèjiéde绵羊羔miányánggāoràngbèi奴役núyìde以色列人Yǐsèlièrén得到dédào拯救zhěngjiùChū12:1-13);zài耶路撒冷Yēlùsālěngměitiān早晚zǎowǎnxiànzài上帝Shàngdì祭坛jìtánshangdegōng绵羊羔miányánggāoChū29:38-42)。约翰Yuēhàn可能kěnéngxiǎngdào以赛亚Yǐsàiyàde预言yùyán经文jīngwénzhǐchūbèi耶和华Yēhéhuáchēngwéide仆人púréndewèihuìxiàng绵羊miányángbèirénqiān宰杀zǎishā”。(Sài52:13;53:5,7,11Zài哥林多前书Gēlínduō Qiánshū使徒shǐtú保罗Bǎoluóchēng耶稣Yēsūwéi逾越节Yúyuèjiéde绵羊羔miányánggāo”。(林前Lín-Qián5:7使徒Shǐtú彼得Bǐdéshuō耶稣Yēsūde宝血bǎoxuè好像hǎoxiàngzhī没有méiyǒu瑕疵xiácī没有méiyǒu污点wūdiǎnde绵羊羔miányánggāodexuè”。(彼前Bǐ-Qián1:19Zài启示录Qǐshìlùli得到dédào荣耀róngyàode耶稣Yēsūbèi比喻bǐyùwéi绵羊羔miányánggāo超过chāoguò25。(以下Yǐxiàshì其中qízhōng一些yìxiē经文jīngwén5:8;6:1;7:9;12:11;13:8;14:1;15:3;17:14;19:7;21:9;22:1

de骨头gǔtougēnzhéduàn Zhèhuàyǐn诗篇Shīpiān34:20Zài设立shèlì逾越节Yúyuèjiéde安排ānpáishí关于guānyú当晚dàngwǎnyào宰杀zǎishāde羊羔yánggāo绵羊羔miányánggāohuò山羊羔shānyánggāo),耶和华Yēhéhuá吩咐fēnfùshuō:“羊羔Yánggāode骨头gǔtougēn可以kěyǐzhéduàn。”(Chū12:46;Mín9:12保罗Bǎoluóchēng耶稣Yēsūwéi我们wǒmen逾越节Yúyuèjiéde绵羊羔miányánggāo”,érgēn逾越节Yúyuèjiéde习俗xísú以及yǐjí诗篇Shīpiān34:20de预言yùyán一致yízhì耶稣Yēsūde骨头gǔtougēn没有méiyǒuzhéduàn。(林前Lín-Qián5:7Yuē1:29de注释zhùshì尽管Jǐnguǎn罗马Luómǎ士兵shìbīng看来kànlái一般yìbāndōuhuìduàn苦刑柱kǔxíngzhùshang犯人fànrénde双腿shuāngtuǐ也许yěxǔshì为了wèile使shǐ犯人fànrénkuàidiǎnr),关于guānyú耶稣Yēsūde这个zhège预言yùyán还是háishi应验yìngyànle。(LìngjiànYuē19:31de注释zhùshì士兵Shìbīng的确díquèduànle耶稣Yēsū身边shēnbiānliǎng犯人fànréndetuǐdàn他们tāmenjiàn耶稣Yēsū已经yǐjīnglejiù没有méiyǒuduàndetuǐ不过Búguòyǒu士兵shìbīngyòngmáoledelèipáng。(Yuē19:33,34

duàn犯人fànréndetuǐ Zài拉丁语Lādīngyǔlizhèzhǒng残忍cánrěnde刑罚xíngfáchēngwéicrurifragium。Zàiběnjié经文jīngwéndàode情况qíngkuàngxià这样zhèyàngzuò看来kànláishì为了wèile使shǐ苦刑柱kǔxíngzhùshangde犯人fànrénkuàidiǎnrGuàzài苦刑柱kǔxíngzhùshangderén本来běnláijiùhěnnán呼吸hūxī如果Rúguǒ双腿shuāngtuǐbèiduàn他们tāmenjiùnéngzàiyòngtuǐchēng身体shēntǐlái呼吸hūxī无法wúfǎ减轻jiǎnqīng肺部fèibùde压力yālì结果jiéguǒhuì窒息zhìxīér

亚利马太Yàlìmǎtài JiànTài27:57de注释zhùshì

约瑟Yuēsè Jiàn15:43de注释zhùshì

犹太人Yóutàirén 看来Kànláizhǐ犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù。(LìngjiànYuē7:1de注释zhùshì

亚利马太Yàlìmǎtài Zhèzuòchéngde名称míngchēngyuán意思yìsiwéigāode希伯来Xībólái语词yǔcíZài路加福音Lùjiā Fúyīn23:51亚利马太Yàlìmǎtàibèichēngwéi犹地亚人Yóudìyàréndechéng”。(Lìngjiàn附录FùlùB10

约瑟Yuēsè 关于Guānyú约瑟Yuēsè福音书Fúyīnshūdewèi执笔者zhíbǐzhě提供tígōngletóngde细节xìjié可见kějiàn他们tāmenshì各自gèzì进行jìnxíng写作xiězuòde收税人Shōushuìrén马太Mǎtàishuō约瑟Yuēsèshì富翁fùwēng”。罗马人Luómǎrénwèi目标mùbiāo读者dúzhěde马可Mǎkěshuō约瑟Yuēsèshì公议会gōngyìhuìde成员chéngyuánhěnyǒu名望míngwàng向来xiànglái等待děngdài上帝Shàngdìde王国Wángguó”。路加Lùjiāzhèwèi富有fùyǒu同情心tóngqíngxīnde医生yīshēngshuō约瑟Yuēsè为人wéirén良善liángshàn正义zhèngyì”,没有méiyǒu投票tóupiào支持zhīchí公议会gōngyìhuì谋害móuhài耶稣Yēsūde行动xíngdòng只有Zhǐyǒu约翰Yuēhàndào约瑟Yuēsè犹太人Yóutàirén所以suǒyǐshì暗中ànzhōngzuò门徒méntúde”。(Tài27:57-60;15:43-46;23:50-53;Yuē19:38-42

犹太人Yóutàirén Zài约翰福音Yuēhàn Fúyīn这个zhègezàitóngde语境yǔjìngliyǒutóngde意思yìsi。“犹太人Yóutàirén可以kěyǐ泛指fànzhǐ属于shǔyú犹太Yóutài民族mínzúderénzhùzài犹地亚Yóudìyàderén以及yǐjízài耶路撒冷城Yēlùsālěng Chénglihuò附近fùjìn居住jūzhùderén这个Zhègehái可以kěyǐyòngláizhǐqún特定tèdìngde犹太人Yóutàirén他们tāmen固守gùshǒuyóurén添加tiānjiāzài摩西Móxī法典fǎdiǎnzhīshàngde传统chuántǒngér这些zhèxiē传统chuántǒng往往wǎngwǎnggēn法典fǎdiǎnde精神jīngshénxiāng违背wéibèi。(Tài15:3-6Zài这些zhèxiē犹太人Yóutàirén当中dāngzhōngzuìyǒu势力shìlìde就是jiùshì仇视chóushì耶稣Yēsūde犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùCóng上下文shàngxiàwén可以kěyǐkànchū,“犹太人Yóutàirénzàizhèduàn记载jìzǎi以及yǐjí约翰福音Yuēhàn Fúyīn7zhāngde其他qítā一些yìxiē经文jīngwénlizhǐdedōushì犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù。(Yuē7:13,15,35shànglìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

尼哥德慕Nígēdémù 属于shǔyú法利赛派Fǎlìsàipàishì犹太人Yóutàirénde首领shǒulǐng就是jiùshì公议会gōngyìhuìde成员chéngyuán。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì公议会Gōngyìhuì”)“尼哥德慕Nígēdémùde意思yìsishì人民rénmínde征服者zhēngfúzhě”,这个zhège名字míngzizài当时dāngshíde希腊人Xīlàrénzhōnghěnchángjiàn有些yǒuxiē犹太人Yóutàirényòngle这个zhège名字míngzi只有Zhǐyǒu约翰福音Yuēhàn Fúyīndào尼哥德慕Nígēdémù这个zhègerén。(Yuē3:4,9;7:50;19:39Zài约翰福音Yuēhàn Fúyīn3:10耶稣Yēsūdàozài以色列Yǐsèlièzuò导师dǎoshī”。(LìngjiànYuē19:39de注释zhùshì

尼哥德慕Nígēdémù 只有Zhǐyǒu约翰Yuēhàndào尼哥德慕Nígēdémùgēn亚利马太Yàlìmǎtàide约瑟Yuēsè一起yìqǐwèi安葬ānzàng耶稣Yēsūzuò准备zhǔnbèi。(LìngjiànYuē3:1de注释zhùshì

dài 直译Zhíyì大约dàyuē100bàng”。这里Zhèlǐ直译zhíyìwéibàngde希腊Xīlà语词yǔcíshìliʹtrade复数fùshù形式xíngshì一般Yìbān认为rènwéi这个zhège重量zhòngliàng单位dānwèi等同děngtóng罗马磅Luómǎbàng拉丁语Lādīngyǔshìlibra),ér1罗马磅Luómǎbàngyuēwéi327因此Yīncǐ这里zhèlǐshuōdedài香料xiāngliàozhòngyuē33公斤gōngjīn。(Lìngjiàn附录FùlùB14

Yòng……混合hùnhéde香料xiāngliào 有些Yǒuxiē抄本chāoběnxiědeshìjuǎn……”,dàn早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběn支持zhīchí正文zhèngwénde译法yìfǎ

没药Mòyào Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

沉香Chénxiāng 这个Zhège名称míngchēng可以kěyǐzhǐzhǒng含有hányǒu芳香fāngxiāng物质wùzhìdeshù圣经Shèngjīng时代shídàiderénhuìyòngzhèzhǒng物质wùzhìláizuò香料xiāngliào。(Shī45:8;Zhēn7:17;4:14尼哥德慕Nígēdémùdàiláide沉香chénxiāng看来kànláigēn希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàndàode沉香chénxiāng一样yíyàngzhǐde就是jiùshì沉香chénxiāng木制品mùzhìpǐnZài处理chǔlǐ遗体yítǐshíchéngfěnde沉香chénxiānghuìgēn没药mòyào一起yìqǐ使用shǐyòng作用zuòyòng可能kěnéngshìgàiguo尸体shītǐ腐烂fǔlànde气味qìwèi大多数Dàduōshù圣经Shèngjīng评注家píngzhùjiādōu认为rènwéi圣经Shèngjīngdàode沉香树chénxiāngshù就是jiùshì学名xuémíngjiàoAquilaria agallochadeshùZhèzhǒngshù现在xiànzài主要zhǔyào生长shēngzhǎng印度Yìndù邻近línjìn地区dìqū树身shùshēn可以kěyǐzhǎngdào30gāo树干shùgàn树枝shùzhīdexīndōu富含fùhán树脂shùzhī芳香油fāngxiāngyóuzhìchéng昂贵ángguìde香料xiāngliàoZhèzhǒngshùde木头mùtou腐烂fǔlànshí看来kànlái香味xiāngwèizuì浓郁nóngyù所以suǒyǐ人们rénmen有时yǒushíhuì木头mùtoumáizàili加快jiākuài腐烂fǔlànde过程guòchéng木头Mùtoubèichéng细腻xìnìde粉末fěnmòhòujiù作为zuòwéi沉香chénxiāng出售chūshòu不过Búguò有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéiběnjié经文jīngwéndàode沉香chénxiāngzhǐdeshì现在xiànzài学名xuémíngwéiAloe vera芦荟lúhuìde植物zhíwùdàn人们rénmen使用shǐyòng芦荟lúhuìshì因为yīnwèiyǒu香味xiāngwèiérshì因为yīnwèiyǒu保健bǎojiàn功效gōngxiào

墓穴Mùxué Yòu纪念墓jìniànmù”。Zhèzhǒng墓穴mùxuéhuò墓室mùshìshì天然tiānránde洞穴dòngxuéérshìcóng硬度yìngdùgāode石灰岩shíhuīyánzáo出来chūláide这些Zhèxiē墓穴mùxuéde石壁shíbìshang通常tōngchángyǒuzáo出来chūláide长长chángchángde平台píngtáihuòshēndòngyònglái摆放bǎifàng尸体shītǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì纪念墓Jìniànmù”)

墓穴Mùxué JiànTài27:60de注释zhùshì

多媒体资料

被Bèi钉子dīngzi穿chuān过guò的de跟骨gēngǔ
Bèi钉子dīngzi穿chuānguòde跟骨gēngǔ

1968nián考古学家kǎogǔ xuéjiāzài耶路撒冷Yēlùsālěng北部běibù发掘fājuéchūjiàn罗马Luómǎ时代shídàide文物wénwùkuàibèi钉子dīngzi穿chuānguòde人类rénlèi跟骨gēngǔ脚后跟jiǎohòugenkuài骨头gǔtou),钉子dīngzicháng11.5厘米límǐzhōngshìzhèjiàn文物wénwùde复制品fùzhìpǐn这个Zhège发现fāxiàn提供tígōngle考古学kǎogǔxué方面fāngmiànde证据zhèngjù表明biǎomíng罗马人Luómǎrénzài处决chǔjué罪犯zuìfànshí可能kěnénghuìyòng钉子dīngzi犯人fànréndìngzài木柱mùzhùshang罗马Luómǎ士兵shìbīng耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshangshí可能kěnéngjiùyòngle类似lèisìde钉子dīngziZhèkuài跟骨gēngǔ原本yuánběn存放cúnfàngzài特制tèzhìdeshíxiānglizhèzhǒng箱子xiāngzi专门zhuānményònglái保存bǎocún尸体shītǐ腐化fǔhuàhòushèngxiàde骨头gǔtou这个Zhège发现fāxiàn表明biǎomíngzài木柱mùzhùshangbèi处决chǔjuéderén可能kěnénghuì得到dédào安葬ānzàng

圣经Shèngjīng提tí到dào的de牛膝草niúxīcǎo
圣经Shèngjīngdàode牛膝草niúxīcǎo

Hěnduō圣经Shèngjīng译本yìběndōu希伯来Xībólái语词yǔcíʼe·zohvʹ希腊Xīlà语词yǔcíhysʹso·poszuò牛膝草niúxīcǎo”,érzhèliǎng可以kěyǐzhǐzhǒngtóngde植物zhíwù照片Zhàopiàn展示zhǎnshìdeshì墨角兰mòjiǎolán学名xuémíngOriganum maru;Origanum syriacum),hěnduō学者xuézhě认为rènwéi希伯来Xībólái语词yǔcíʼe·zohvʹzhǐde就是jiùshìzhèzhǒng植物zhíwù墨角兰Mòjiǎolánshǔ唇形科chúnxíngkēzài中东Zhōngdōng地区dìqūhěnchángjiànZhèzhǒng植物zhíwùzài合适héshìde生长shēngzhǎng环境huánjìngxiàzhǎngdào0.5~0.9gāoZài圣经Shèngjīngli牛膝草niúxīcǎo通常tōngchánggēn洁净jiéjìng有关yǒuguān。(Chū12:21,22;14:2-7;Mín19:6,9,18;Shī51:7)《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn只有zhǐyǒuliǎngdào牛膝草niúxīcǎo”。shìzài希伯来书Xībóláishū9:19经文jīngwén描述miáoshùle使shǐ旧约Jiùyuē生效shēngxiàode过程guòchéng那里nàlǐshuōde牛膝草niúxīcǎo显然xiǎnrán就是jiùshìzhǐ希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàndàodezhǒng植物zhíwùLìngshìzài约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:29经文jīngwén记载jìzǎiyǒurénjìnmǎn酸酒suānjiǔde海绵hǎimiánbǎngzài牛膝草niúxīcǎode枝条zhītiáoshang”,dào耶稣Yēsū嘴边zuǐbiān关于Guānyúzhèjié经文jīngwénzhōngde希腊Xīlà语词yǔcíhysʹso·poszhǐdeshìzhǒng植物zhíwù学者xuézhěyǒutóngde看法kànfǎ有些Yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi墨角兰mòjiǎolánde枝条zhītiáo不够búgòucháng无法wúfǎyòngjiāng海绵hǎimiándào耶稣Yēsū嘴边zuǐbiān因此yīncǐ推断tuīduàn这个zhège希腊Xīlà语词yǔcízhǐdeshìlìngzhǒngjīngjiàochángde植物zhíwù也许yěxǔshìyìnggǎn高粱gāoliang高粱属gāoliangshǔ学名xuémíngSorghum vulgarede品种pǐnzhǒngLìng一些yìxiē学者xuézhě认为rènwéi约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:29dàode牛膝草niúxīcǎoréng可能kěnéngshì墨角兰mòjiǎolán他们Tāmenshuō也许yěxǔshìyǒurénshù墨角兰mòjiǎolánbǎngzàile马太Mǎtài马可Mǎkědàode秆子gǎnzishàng。(Tài27:48;15:36

罗马人Luómǎrén用yòng的de矛máo
罗马人Luómǎrényòngdemáo

罗马Luómǎ士兵shìbīng通常tōngchánghuì配备pèibèiyòng刺击cìjīhuò投掷tóuzhìdecháng兵器bīngqì罗马Luómǎzhòng标枪biāoqiāng拉丁语Lādīngyǔshìpilum)(1)shì为了wèile穿chuāntòu攻击gōngjī对象duìxiàngér设计shèjìde由于Yóuyú比较bǐjiàozhòngzhèzhǒngmáo投掷tóuzhìde距离jùlí相对xiāngduìjiàoduǎndànquènéng穿chuāntòu盔甲kuījiǎhuò盾牌dùnpái证据Zhèngjù显示xiǎnshì罗马Luómǎ军团jūntuánde士兵shìbīng通常tōngcháng携带xiédàide就是jiùshìzhèzhǒngzhòng标枪biāoqiāng比较Bǐjiào简单jiǎndāndemáo(2)yóugēn木杆mùgǎn铁制tiězhì尖头jiāntóu组成zǔchéng辅助Fǔzhù部队bùduìde步兵bùbīng有时yǒushíhuì携带xiédàigēnhuògēn这样zhèyàngdemáo至于Zhìyú耶稣Yēsū究竟jiūjìngshìbèizhǒngmáosuǒ我们wǒmen无法wúfǎ确知quèzhī

墓室Mùshì
墓室Mùshì

犹太人Yóutàirén通常tōngchánghuìderén安葬ānzàngzàicóng岩石yánshízáo出来chūláide洞穴dòngxuéli这些Zhèxiē墓穴mùxué一般yìbān位于wèiyúchéngwài君王jūnwángde墓穴mùxué例外lìwài考古Kǎogǔ发现fāxiànde犹太人Yóutàirén墓穴mùxuédōuyǒu显著xiǎnzhùde特点tèdiǎn就是jiùshì非常fēicháng简单jiǎndānZhè看来kànláigēn犹太人Yóutàirénde信仰xìnyǎng有关yǒuguān他们tāmende宗教zōngjiào容许róngxǔ崇拜chóngbài死人sǐrén提倡tíchàng任何rènhé关于guānyúrénhòuhuì继续jìxùzài灵界língjiè生活shēnghuóde观念guānniàn