约翰福音 19:1-42

19  彼拉多Bǐlāduōjiùmìngrén耶稣Yēsū鞭打biāndǎ+  士兵Shìbīngyòng荆棘jīngjíbiānle冠冕guānmiǎndàizàitóushangháigěishàng紫色zǐsè袍子páozi+  然后ránhòu纷纷fēnfēndào跟前gēnqiánláishuō:“犹太人Yóutàiréndewánga万岁wànsuì*他们Tāmenhái不断búduàn耳光ěrguāng+  彼拉多Bǐlāduōyòudào外面wàimiànduì他们tāmenshuō:“Kàndàidào外面wàimiànláijiàn你们nǐmenràng你们nǐmen知道zhīdàochábuchūyǒu什么shénmezuì+。”  于是Yúshì耶稣Yēsū出来chūláidàizhe荆棘jīngjí冠冕guānmiǎn穿chuānzhe紫色zǐsè袍子páozi彼拉多Bǐlāduōduì他们tāmenshuō:“看看Kànkan这个zhègerén!”  祭司长Jìsīzhǎng差役chāiyì看见kànjiànjiù呼喊hūhǎnshuō:“处死ChǔsǐZàizhùshang处死chǔsǐ+彼拉多Bǐlāduōduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen自己zìjǐ处死chǔsǐ*bachábuchūyǒu什么shénmezuì+。”  犹太人Yóutàirén回答huídáshuō:“我们Wǒmenyǒu自己zìjǐde法律fǎlǜ按照ànzhào这个zhège法律fǎlǜshì该死gāisǐde+因为yīnwèi自命zìmìngwéi上帝Shàngdìde儿子érzi+。”  彼拉多Bǐlāduōtīngdào他们tāmen这样zhèyàngshuōjiù更加gèngjiā害怕hàipà  再次zàicìhuídào总督府zǒngdūfǔ里面lǐmiànduì耶稣Yēsūshuō:“到底dàodǐshìcóng哪里nǎlǐláide?”耶稣Yēsūquè回答huídá+ 10  彼拉多Bǐlāduōjiùduìshuō:“duì说话shuōhuàma知道zhīdàoyǒuquán释放shìfàngyǒuquán处死chǔsǐ*ma?” 11  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“要不是Yàobúshì上面shàngmiàn准许zhǔnxǔ根本gēnběnquán处置chǔzhì因此Yīncǐjiāogěiderénzuìjiùgèngle。” 12  由于Yóuyú这个zhège缘故yuángù彼拉多Bǐlāduō一直yìzhíxiǎng办法bànfǎyào释放shìfàng可是Kěshì犹太人Yóutàirén呼喊hūhǎnshuō:“要是yàoshi释放shìfàng这个zhègerénjiùshì凯撒Kǎisāde朋友péngyouShéi自命zìmìngwéiwángshéi就是jiùshì反叛fǎnpàn凯撒Kǎisā+。” 13  彼拉多Bǐlāduō听见tīngjiàn这些zhèxiēhuàjiù耶稣Yēsūdàidào外面wàimiàn自己zìjǐzuòzài审判座shěnpànzuòshang那个Nàge地方dìfangjiào铺石地Pūshídì希伯来语Xībóláiyǔjiào迦巴大Jiābādà 14  当天Dàngtiānshì逾越节Yúyuèjié期间qījiānde预备日yùbèirì+shí大约dàyuēshì中午zhōngwǔ12diǎn*彼拉多Bǐlāduōduì犹太人Yóutàirénshuō:“Kàn你们Nǐmendewáng!” 15  他们Tāmenquè呼喊hūhǎnshuō:“ChúdiàoChúdiàoZàizhùshang处死chǔsǐ!”彼拉多Bǐlāduōduì他们tāmenshuō:“可以kěyǐ处死chǔsǐ你们nǐmendewángma?”那些Nàxiē祭司长jìsīzhǎng回答huídáshuō:“除了Chúle凯撒Kǎisā我们wǒmen没有méiyǒuwáng。” 16  彼拉多Bǐlāduōjiùràngrén耶稣Yēsūsòngzài木柱mùzhùshang处决chǔjué+ 于是Yúshì耶稣Yēsūbèirénzǒule 17  耶稣Yēsū自己zìjǐkángzhe苦刑柱kǔxíngzhù*出去chūqùdàolejiào骷髅头kūlóutóu+de地方dìfang希伯来语Xībóláiyǔjiào各各他Gègètā+ 18  他们Tāmenzài那里nàlǐ耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshang+旁边pángbiānháiyǒuliǎngrénzài左边zuǒbianzài右边yòubian耶稣Yēsūzài中间zhōngjiān+ 19  彼拉多Bǐlāduōháixiěle罪名zuìmíngānzài苦刑柱kǔxíngzhùshang上面Shàngmiànxiězhe:“拿撒勒人Násālèrén耶稣Yēsū犹太人Yóutàiréndewáng+。” 20  Hěnduō犹太人Yóutàiréndōu看见kànjiànle这个zhège罪名zuìmíng因为yīnwèi耶稣Yēsūbèidìngzài木柱mùzhùshangde地方dìfangchéngyuǎn而且érqiě罪名zuìmíngshìyòng希伯来语Xībóláiyǔ拉丁语Lādīngyǔ希腊语Xīlàyǔxiěde 21  犹太人Yóutàirénde祭司长jìsīzhǎngjiùduì彼拉多Bǐlāduōshuō:“不要Búyàoxiě犹太人Yóutàiréndewáng’,yàoxiěshuōshì犹太人Yóutàiréndewáng’。” 22  彼拉多Bǐlāduō回答huídáshuō:“xiěde已经yǐjīngxiěle。” 23  士兵Shìbīng耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshang以后yǐhòujiùlede外衣wàiyīfēnchéngfènměi士兵shìbīngfèn他们Tāmenyòulede内袍nèipáo可是Kěshìzhèjiàn衣服yīfu没有méiyǒu缝口féngkǒushìcóngshàngdàoxiàzhěngjiànzhīchéngde 24  因此Yīncǐ他们tāmen彼此bǐcǐshuō:“我们Wǒmen不要búyào我们wǒmen抽签chōuqiān决定juédìngguīshéiba+。”Zhèshìyào应验yìngyàn圣经Shèngjīngshuōde:“他们Tāmenfēnlede衣服yīfuyòuwèide衣裳yīshang抽签chōuqiān+。”士兵Shìbīng果然guǒrán这样zhèyàngzuòle 25  Zhànzài耶稣Yēsū苦刑柱kǔxíngzhù旁边pángbiāndeyǒu母亲mǔqīn+母亲mǔqīnde妹妹mèimeiháiyǒu克罗巴Kèluóbāde妻子qīzi马利亚Mǎlìyà末大拉人Mòdàlārén马利亚Mǎlìyà+ 26  耶稣Yēsū看见kànjiàn母亲mǔqīn喜爱xǐʼàide那个nàge门徒méntú+zhànzài旁边pángbiānjiùduì母亲mǔqīnshuō:“妇人Fùrén*kànshìde儿子érzile!” 27  然后Ránhòuduì那个nàge门徒méntúshuō:“Kànshìde母亲mǔqīnle!”从此Cóngcǐ那个nàge门徒méntújiùjiēdào自己zìjǐjiālizhù 28  之后Zhīhòu耶稣Yēsū知道zhīdào现在xiànzài一切yíqièdōu完成wánchéngle为了wèile应验yìngyàn圣经Shèngjīngshangdehuàjiùshuō:“le+。” 29  那里Nàlǐfàngzhe器皿qìmǐnchéngmǎnle酸酒suānjiǔ于是Yúshì他们tāmen海绵hǎimiánjìnmǎn酸酒suānjiǔbǎngzài牛膝草niúxīcǎo*de枝条zhītiáoshangdào嘴边zuǐbiān+ 30  耶稣Yēsūchángguole酸酒suānjiǔjiùshuō:“Chéngle+然后Ránhòuchuíxiàtóuláiduànle*+ 31  由于Yóuyú当天dàngtiānshì预备日yùbèirì+wèimiǎn尸体shītǐdào安息日Ānxīrìháiliúzài苦刑柱kǔxíngzhùshang+因为yīnwèi那个nàge安息日Ānxīrìshì大安息日dàʼānxīrì+),犹太人Yóutàirénjiù请求qǐngqiú彼拉多Bǐlāduōpàirénduàn犯人fànréndetuǐ尸体shītǐzǒu 32  于是Yúshì士兵shìbīnglái耶稣Yēsū旁边pángbiān木柱mùzhùshangderénde双腿shuāngtuǐduànyòuèrrénde双腿shuāngtuǐduàn 33  可是Kěshì他们tāmenláidào耶稣Yēsū那里nàlǐjiàn已经yǐjīnglejiù没有méiyǒuduàndetuǐ 34  不过Búguòyǒu士兵shìbīngyòngmáodelèipáng+立刻lìkèyǒuxuèshuǐliú出来chūlái 35  看见Kànjiànzhèjiànshìderénzuòle见证jiànzhèng这个Zhègerénde见证jiànzhèngshìzhēnde知道zhīdào自己zìjǐshuōdeshì真话zhēnhuà这样zhèyàng你们nǐmenjiù可以kěyǐ相信xiāngxìn+ 36  这些Zhèxiēshì发生fāshēng其实qíshíshìyào应验yìngyàn圣经Shèngjīngshuōde:“de骨头gǔtougēnzhéduàn+。” 37  圣经Shèngjīngshangháiyǒuhuàshuō:“他们Tāmenhuì注视zhùshì他们tāmensuǒdewèi+。” 38  这些Zhèxiēshì以后yǐhòu亚利马太Yàlìmǎtàide约瑟Yuēsè请求qǐngqiú彼拉多Bǐlāduō准许zhǔnxǔlǐngzǒu耶稣Yēsūde遗体yítǐ约瑟Yuēsèshì耶稣Yēsūde门徒méntú可是kěshì犹太人Yóutàirén*+所以suǒyǐshì暗中ànzhōngzuò门徒méntúde彼拉多Bǐlāduō批准pīzhǔnlede请求qǐngqiújiùlǐngzǒu耶稣Yēsūde遗体yítǐ+ 39  尼哥德慕Nígēdémù+dàizhedài*yòng没药mòyào沉香chénxiāng混合hùnhéde香料xiāngliàoláile+这个zhègerénláijiàn耶稣Yēsūshìzài夜里yèlǐ 40  他们Tāmenjiù领取lǐngqǔle耶稣Yēsūde遗体yítǐbìng按照ànzhào犹太人Yóutàirén安葬ānzàng死者sǐzhěde习俗xísúyòng细麻布xìmábùjiāshàng香料xiāngliào遗体yítǐ包裹bāoguǒ起来qǐlái+ 41  耶稣Yēsūbèi处死chǔsǐ*de地方dìfang附近fùjìn正好zhènghǎoyǒu园子yuánzi园子yuánziliyǒuxīnde墓穴mùxué+里面lǐmiàncóng没有méiyǒuzàngguorén 42  由于Yóuyútiānshì犹太人Yóutàirénde预备日yùbèirì+墓穴mùxuéyòuzài附近fùjìn他们tāmenjiù耶稣Yēsū安葬ānzàngzài那里nàlǐ

脚注

万岁Wànsuìyòuhǎo”。
Yòuzài木柱mùzhùshang处死chǔsǐ”。
Yòuzài木柱mùzhùshang处死chǔsǐ”。
直译Zhíyìliù小时xiǎoshí”。
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“苦刑柱Kǔxíngzhù”。
Zài原文yuánwén这样zhèyàng称呼chēnghu母亲mǔqīnbìng没有méiyǒu尊重zūnzhòngde意思yìsi
Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“牛膝草Niúxīcǎo”。
直译Zhíyìjiāochūle普纽马pǔniǔmǎ”。Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì:“鲁阿Lǔʼā普纽马pǔniǔmǎ”。
Jiàn约翰福音Yuēhàn Fúyīn7:1de脚注jiǎozhù
dài直译zhíyì大约dàyuē100bàng”(罗马磅Luómǎbàng),jiàn约翰福音Yuēhàn Fúyīn12:3de脚注jiǎozhù
Yòuzài木柱mùzhùshangbèi处死chǔsǐ”。

注释

多媒体资料

被Bèi钉子dīngzi穿chuān过guò的de跟骨gēngǔ
Bèi钉子dīngzi穿chuānguòde跟骨gēngǔ

1968nián考古学家kǎogǔ xuéjiāzài耶路撒冷Yēlùsālěng北部běibù发掘fājuéchūjiàn罗马Luómǎ时代shídàide文物wénwùkuàibèi钉子dīngzi穿chuānguòde人类rénlèi跟骨gēngǔ脚后跟jiǎohòugenkuài骨头gǔtou),钉子dīngzicháng11.5厘米límǐzhōngshìzhèjiàn文物wénwùde复制品fùzhìpǐn这个Zhège发现fāxiàn提供tígōngle考古学kǎogǔxué方面fāngmiànde证据zhèngjù表明biǎomíng罗马人Luómǎrénzài处决chǔjué罪犯zuìfànshí可能kěnénghuìyòng钉子dīngzi犯人fànréndìngzài木柱mùzhùshang罗马Luómǎ士兵shìbīng耶稣Yēsūdìngzài木柱mùzhùshangshí可能kěnéngjiùyòngle类似lèisìde钉子dīngziZhèkuài跟骨gēngǔ原本yuánběn存放cúnfàngzài特制tèzhìdeshíxiānglizhèzhǒng箱子xiāngzi专门zhuānményònglái保存bǎocún尸体shītǐ腐化fǔhuàhòushèngxiàde骨头gǔtou这个Zhège发现fāxiàn表明biǎomíngzài木柱mùzhùshangbèi处决chǔjuéderén可能kěnénghuì得到dédào安葬ānzàng

墓室Mùshì
墓室Mùshì

犹太人Yóutàirén通常tōngchánghuìderén安葬ānzàngzàicóng岩石yánshízáo出来chūláide洞穴dòngxuéli这些Zhèxiē墓穴mùxué一般yìbān位于wèiyúchéngwài君王jūnwángde墓穴mùxué例外lìwài考古Kǎogǔ发现fāxiànde犹太人Yóutàirén墓穴mùxuédōuyǒu显著xiǎnzhùde特点tèdiǎn就是jiùshì非常fēicháng简单jiǎndānZhè看来kànláigēn犹太人Yóutàirénde信仰xìnyǎng有关yǒuguān他们tāmende宗教zōngjiào容许róngxǔ崇拜chóngbài死人sǐrén提倡tíchàng任何rènhé关于guānyúrénhòuhuì继续jìxùzài灵界língjiè生活shēnghuóde观念guānniàn