路加福音 10:1-42

10  这些Zhèxiēshì以后yǐhòuzhǔ另外lìngwàixuǎnle70rénpài他们tāmenliǎngliǎng+xiāndàoyàodàodechéng  Zhǔduì他们tāmenshuō:“庄稼Zhuāngjia*的确díquèhěnduō工人gōngrén实在shízàitàishǎo所以Suǒyǐ你们nǐmenyào恳求kěnqiú庄稼zhuāngjiade主人zhǔrénpài工人gōngrén出去chūqù收割shōugēde庄稼zhuāngjia+  bapài你们nǐmen出去chūqùxiàng羊羔yánggāosòngjìn狼群lángqúnli+  不要Búyàodài钱袋qiándài不要búyàodài粮袋liángdài不要búyàodàixié+不要búyàozài路上lùshanggēn任何rènhérén问好wènhǎo*  你们Nǐmenjìnjiādōuyàoxiānshuō:‘Yuànjiā平安píngʼān+。’  如果Rúguǒ那里nàlǐyǒu喜爱xǐʼài平安píngʼānderén*你们nǐmende平安píngʼānjiù临到líndào不然Bùránjiù归回guīhuí你们nǐmen  你们Nǐmenyàozhùzàijiā+吃喝chīhē他们tāmen提供tígōngde+因为yīnwèi工人gōngrén报酬bàochoushì应该yīnggāide+可是Kěshì不要búyàocóngjiādàolìngjiābānláibān  “你们Nǐmenjìnzuòchéng人们rénmen接待jiēdài你们nǐmengěi你们nǐmenbǎishàng什么shénme你们nǐmenjiùchī什么shénme  yàozhìhǎo那里nàlǐde病人bìngrénbìng告诉gàosurén:‘上帝Shàngdìde王国Wángguó临近línjìn你们nǐmenle+。’ 10  你们Nǐmenjìnzuòchéng人们rénmen接待jiēdài你们nǐmen你们nǐmenjiùdào大街dàjiēshangshuō 11  ‘Lián你们nǐmenchénglizhānzài我们wǒmenjiǎoshangde尘土chéntǔ我们wǒmendōuyàoshì警告jǐnggào+Yàozhù上帝Shàngdìde王国Wángguó临近línjìnle。’ 12  告诉gàosu你们nǐmenzài*lián所多玛Suǒduōmǎ遭受zāoshòude惩罚chéngfázuòchéng遭受zāoshòudeqīngne+ 13  “哥拉逊Gēlāxùnayǒuhuòle伯赛大Bósàidàayǒuhuòle因为Yīnwèizài你们nǐmen那里nàlǐ施行shīxíngde奇迹qíjì要是yàoshizài泰尔Tàiʼěr西顿Xīdùn施行shīxíng出来chūlái那里nàlǐderénzǎojiù穿chuānshàng粗布cūbùzuòzàihuīzhōng悔改huǐgǎile+ 14  所以Suǒyǐzài审判shěnpànde时候shíhoulián泰尔Tàiʼěr西顿Xīdùn遭受zāoshòude惩罚chéngfá你们nǐmen遭受zāoshòudeqīngne 15  迦百农Jiābǎinónga难道nándàohuìbèipěngdàotiānshangma其实Qíshíhuìbèibiǎndào坟墓fénmùli 16  “听从Tīngcóng你们nǐmende就是jiùshì听从tīngcóng+漠视Mòshì你们nǐmende就是jiùshì漠视mòshì漠视Mòshìde就是jiùshì漠视mòshìwèipàiláide+。” 17  70rén欢欢喜喜huānhuān-xǐxǐde回来huíláishuō:“Zhǔa因为yīnwèiyòngdemínglián邪灵xiélíng顺服shùnfú我们wǒmenle+。” 18  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“看见kànjiàn撒但Sādànxiàng闪电shǎndiàn一样yíyàngcóngtiānshangzhuì下来xiàláile+ 19  gěile你们nǐmen权力quánlì使shǐ你们nǐmennéng蛇类shélèi蝎子xiēzizàijiǎoxiàháinéngshèngguò敌人dírénde一切yíqiè能力nénglì+绝对juéduì没有méiyǒu什么shénmenéng伤害shānghài你们nǐmen 20  可是Kěshì不要búyàoyīn邪灵xiélíng顺服shùnfú你们nǐmenér高兴gāoxìngquèyàoyīn你们nǐmende名字míngzi已经yǐjīng记录jìlùzàitiānshang+ér高兴gāoxìng。” 21  Jiùzài时候shíhou耶稣Yēsūbèi神圣力量shénshèng lìliàng激动jīdòng非常fēicháng喜乐xǐlèshuō:“父亲Fùqīn天地tiāndìdezhǔa公开gōngkāi赞美zànměi因为yīnwèi这些zhèxiēshìxiàngyǒu智慧zhìhuìyǒu学问xuéwenderén+小心xiǎoxīn隐藏yǐncáng起来qǐláiquèxiàng小孩xiǎoháir揭示jiēshì出来chūláiShìde父亲fùqīna因为yīnwèizhèshì喜欢xǐhuan*de做法zuòfǎ+ 22  父亲fùqīn已经yǐjīng一切yíqièdōujiāogěile除了Chúle父亲fùqīn没有méiyǒurén知道zhīdào儿子érzishìshéi除了chúle儿子érzi儿子érzi愿意yuànyì启示qǐshìderén没有méiyǒurén知道zhīdào父亲fùqīnshìshéi+。” 23  耶稣Yēsūzhuǎnguòshēnlái私下sīxiàduì门徒méntúshuō:“Shéi看见kànjiàn你们nǐmen现在xiànzài看见kànjiàndeshìjiùyǒule*+ 24  告诉gàosu你们nǐmen许多xǔduō先知xiānzhī君王jūnwáng渴望kěwàngkàn你们nǐmen现在xiànzài看见kànjiàndeshìquè没有méiyǒu看见kànjiàn+渴望kěwàngtīng你们nǐmen现在xiànzàitīngdàodeshìquè没有méiyǒutīngdào。” 25  Yǒu精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnderén起来qǐláiyào试探shìtan耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshīgāizuò什么shénmecái可以kěyǐ得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìngne+ 26  耶稣Yēsūduìshuō:“法典Fǎdiǎnshangxiědeshì什么shénmeguode怎么zěnme理解lǐjiěne?” 27  回答huídáshuō:“yào全心quánxīn全意quányì全力quánlìyòng全部quánbù生命shēngmìngài耶和华Yēhéhuá*de上帝Shàngdì+’,yàoàirén+’。” 28  耶稣Yēsūduìshuō:“deduì继续jìxù这样zhèyàngzuòjiùhuì得到dédào生命shēngmìng+。” 29  那个Nàgerénxiǎngyào证明zhèngmíng自己zìjǐshìduìde+jiùduì耶稣Yēsūshuō:“Shéishìyàoàiderénne?” 30  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“Yǒuréncóng耶路撒冷Yēlùsālěngxià耶利哥Yēlìgēzhōng遇劫yùjié强盗Qiángdàode衣服yīfu半死bànsǐrēngxiàjiùzǒule 31  刚巧Gāngqiǎoyǒu祭司jìsījīngtiáo下去xiàqù看见kànjiànquècónglìng一边yìbiānràole过去guòqù 32  同样Tóngyàngyǒu利未族人Lìwèizúrén经过jīngguò那里nàlǐ看见kànjiàncónglìng一边yìbiānràole过去guòqù 33  可是Kěshìyǒu撒马利亚人Sāmǎlìyàrén+jīng那里nàlǐ看见kànjiànjiù十分shífēn可怜kělián 34  这个Zhègerénzǒushàngqiányóujiǔdàozàide伤口shāngkǒushang然后ránhòuwèi包扎bāozāyòushàng自己zìjǐde牲口shēngkoudàidào客店kèdiàn照料zhàoliào 35  èrtiān撒马利亚人Sāmǎlìyàréntāoleliǎng银元yínyuán*gěi客店kèdiàn老板lǎobǎnshuō:‘Qǐng照料zhàoliàoháiyǒu什么shénme花费huāfèi回来huílái一定yídìnggěi。’ 36  Zhèsānrén认为rènwéishéicáiài遇劫yùjiéde那个nàgerénne+ 37  shuō:“Shì怜悯liánmǐnde那个nàgerén+。”耶稣Yēsūduìshuō:“bayào照样zhàoyàngzuò+。” 38  Zài路上lùshang耶稣Yēsūjìnle村庄cūnzhuāngYǒu女人nǚrén名叫míngjiào马大Mǎdà+qǐng耶稣Yēsūdàojiāli作客zuòkè 39  yǒu妹妹mèimeijiào马利亚Mǎlìyà一直yìzhízuòzàizhǔdejiǎoqiántīng讲话jiǎnghuà 40  马大Mǎdàquè分心fēnxīn照顾zhàogù许多xǔduō事情shìqingle于是Yúshìláiduì耶稣Yēsūshuō:“Zhǔa妹妹mèimeipiēxiàràngrén照顾zhàogù所有suǒyǒushì觉得juéde没关系méi guānximaQǐngjiàolái帮帮bāngbangba。” 41  Zhǔ回答huídáshuō:“马大Mǎdà马大Mǎdàwèitàiduōshì忧虑yōulǜ不安bùʼānle 42  其实Qíshí需要xūyàodeduō甚至shènzhì一样yíyàngjiùgòule马利亚Mǎlìyàxuǎnlezuìhǎodefèn+shéinéngcóng那里nàlǐduó。”

脚注

Yòuyào收割shōugēde农作物nóngzuòwù”。
Yòu拥抱yōngbào问好wènhǎo”。
Yòu喜爱xǐʼài和睦hémùderénhuò和平hépíngzhīyǒu”。
Zhǐ审判日shěnpànrì
Yòu认可rènkě”。
Yòu快乐kuàilèle”。
直译Zhíyì第纳流斯dìnàliúsī”。

注释

多媒体资料

狼Láng
Láng

Zài以色列Yǐsèlièlángzhèzhǒng掠食lüèshí动物dòngwù主要zhǔyàozài夜间yèjiān出没chūmò。(1:8Láng凶猛xiōngměnghàodòu贪婪tānlán成性chéngxìng攻击gōngjī羊群yángqúnshíhuìyǎohěnduōyáng数目shùmù往往wǎngwǎng超过chāoguò自己zìjǐnéngchīxiàhuòtuōzǒude圣经Shèngjīngchángyòng动物dòngwù以及yǐjí它们tāmende特征tèzhēng习性xíxìnglái象征xiàngzhēnghuòhǎohuòhuàide品格pǐngé特征tèzhēng例如Lìrúzài雅各Yǎgède临终línzhōng预言yùyánli便雅悯Biànyǎmǐn部族bùzúbèi形容xíngróngwéi骁勇xiāoyǒng善战shànzhàndeláng学名xuémíngCanis lupus)。(Chuàng49:27Dànzài大多数dàduōshù情况qíngkuàngxiàlángbèiyònglái描述miáoshù一些yìxiēhǎode特质tèzhì例如lìrú凶残xiōngcán贪婪tānlán恶毒èdú狡猾jiǎohuáZài圣经Shèngjīngzhōngbèizuòlángdeyǒu假先知jiǎ-xiānzhīTài7:15)、猛烈měngliè反对fǎnduì基督徒Jīdūtúde传道chuándào工作gōngzuòderénTài10:16;10:3),以及yǐjí那些nàxiē危害wēihài基督徒Jīdūtú会众huìzhòngde假导师jiǎ-dǎoshī20:29,30)。牧人Mùrénhuì密切mìqiè留意liúyìlángduì羊群yángqún构成gòuchéngde威胁wēixié耶稣Yēsūshuō,“雇工gùgōng……kàndàolángláilejiùhuìpiēxià绵羊miányáng逃走táozǒu”。Gēn关心guānxīn绵羊miányángde雇工gùgōngtóng耶稣Yēsūshìhǎo牧人mùrén”,wèi绵羊miányáng牺牲xīshēng生命shēngmìng”。(Yuē10:11-13

手杖Shǒuzhàng和hé粮袋liángdài
手杖Shǒuzhàng粮袋liángdài

Zhànggùnhuòbàngshì古代gǔdài希伯来人Xībóláirénzài生活shēnghuózhōng常常chángcháng使用shǐyòngde工具gōngjù用途yòngtú包括bāokuò支撑zhīchēngChū12:11;8:4;Lái11:21)、防护fánghù撒下Sā-Xià23:21)、脱粒tuōlìSài28:27),以及yǐjí采收cǎishōu橄榄gǎnlǎnShēn24:20;Sài24:13)。粮袋Liángdài通常tōngchángshì皮制pízhìde袋子dàizi使用shǐyòngderén例如lìrú旅客lǚkè牧人mùrén农夫nóngfūhuìguàzàijiānshangyòngláizhuāng食物shíwù衣服yīfu其他qítā用品yòngpǐn耶稣Yēsūpài使徒shǐtú出去chūqù传道chuándàoqiánchūle一些yìxiē指示zhǐshì其中qízhōngdào手杖shǒuzhàng粮袋liángdài使徒们Shǐtúmenzhǐdàishang基本jīběnde东西dōngxigāi为了wèile准备zhǔnbèi额外éwàide东西dōngxiér分心fēnxīn耶和华Yēhéhuáhuì照顾zhàogù他们tāmende生活shēnghuósuǒ关于Guānyú应该yīnggāi如何rúhé理解lǐjiě耶稣Yēsūchūde指示zhǐshìlìngjiàn9:3;10:4de注释zhùshì

迦百农Jiābǎinóng、哥拉逊Gēlāxùn和hé伯赛大Bósàidà
迦百农Jiābǎinóng哥拉逊Gēlāxùn伯赛大Bósàidà

短片Duǎnpiànzhōngde全景图quánjǐngtú拍摄pāishè加利利海Jiālìlì Hǎi东北dōngběiàn附近fùjìnde奥菲尔Àofēiʼěr观景台guānjǐngtái迦百农城Jiābǎinóng Chéng(1)距离jùlí哥拉逊城Gēlāxùn Chéng(2)只有zhǐyǒu大约dàyuē3公里gōnglǐYǒuliǎngniánduōde时间shíjiān耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlì广泛guǎngfàn开展kāizhǎn传道chuándào工作gōngzuò期间qījiān迦百农城Jiābǎinóng Chéng作为zuòwéi基地jīdì使徒Shǐtú彼得Bǐdé安得烈Āndélièjiùzhùzài迦百农Jiābǎinóng马太Mǎtàide收税处shōushuìchùshèzài迦百农Jiābǎinóng城里chénglihuò附近fùjìn。(1:21,29;2:1,13,14;3:16;4:31,38彼得Bǐdé安得烈Āndéliè腓力Féilìdōu来自láizì附近fùjìnde伯赛大城Bósàidà Chéng(3)。(Yuē1:44耶稣Yēsūzàizhèsānzuòchéng附近fùjìnde地区dìqū施行shīxínglehěnduō奇迹qíjì。(Lìngjiàn附录FùlùA7-D地图Dìtú3B以及yǐjí附录FùlùA7-E地图Dìtú4)