路加福音 10:1-42

10  这些Zhèxiēshì以后yǐhòuzhǔ另外lìngwàixuǎnle70rénpài他们tāmenliǎngliǎng+xiāndàoyàodàodechéng+  Zhǔduì他们tāmenshuō:“庄稼Zhuāngjia*的确díquèhěnduō工人gōngrén实在shízàitàishǎo所以Suǒyǐ你们nǐmenyào恳求kěnqiú庄稼zhuāngjiade主人zhǔrénpài工人gōngrén出去chūqù收割shōugēde庄稼zhuāngjia+  bapài你们nǐmen出去chūqùxiàng羊羔yánggāosòngjìn狼群lángqúnli+  不要Búyàodài钱袋qiándài不要búyàodài粮袋liángdài不要búyàodàixié+不要búyàozài路上lùshanggēn任何rènhérén问好wènhǎo+  你们Nǐmenjìnjiādōuyàoxiānshuō:‘Yuànjiā平安píngʼān+。’  如果Rúguǒ那里nàlǐyǒu喜爱xǐʼài平安píngʼānderén你们nǐmende平安píngʼānjiù临到líndào不然Bùránjiù归回guīhuí你们nǐmen  你们Nǐmenyàozhùzàijiā+吃喝chīhē他们tāmen提供tígōngde+因为yīnwèi工人gōngrén报酬bàochoushì应该yīnggāide+可是Kěshì不要búyàocóngjiādàolìngjiābānláibān  “你们Nǐmenjìnzuòchéng人们rénmen接待jiēdài你们nǐmengěi你们nǐmenbǎishàng什么shénme你们nǐmenjiùchī什么shénme  yàozhìhǎo那里nàlǐde病人bìngrénbìng告诉gàosurén:‘上帝Shàngdìde王国Wángguó临近línjìn你们nǐmenle+。’ 10  你们Nǐmenjìnzuòchéng人们rénmen接待jiēdài你们nǐmen你们nǐmenjiùdào大街dàjiēshangshuō 11  ‘Lián你们nǐmenchénglizhānzài我们wǒmenjiǎoshangde尘土chéntǔ我们wǒmendōuyàoshì警告jǐnggào+Yàozhù上帝Shàngdìde王国Wángguó临近línjìnle。’ 12  告诉gàosu你们nǐmenzàilián所多玛Suǒduōmǎ遭受zāoshòude惩罚chéngfázuòchéng遭受zāoshòudeqīngne+ 13  “哥拉逊Gēlāxùnayǒuhuòle伯赛大Bósàidàayǒuhuòle因为Yīnwèizài你们nǐmen那里nàlǐ施行shīxíngde奇迹qíjì+要是yàoshizài泰尔Tàiʼěr西顿Xīdùn施行shīxíng出来chūlái那里nàlǐderénzǎojiù穿chuānshàng粗布cūbùzuòzàihuīzhōng悔改huǐgǎile+ 14  所以Suǒyǐzài审判shěnpànde时候shíhoulián泰尔Tàiʼěr西顿Xīdùn遭受zāoshòude惩罚chéngfá你们nǐmen遭受zāoshòudeqīngne 15  迦百农Jiābǎinónga+难道nándàohuìbèipěngdàotiānshangma其实Qíshíhuìbèibiǎndào坟墓fénmùli 16  “听从Tīngcóng你们nǐmende就是jiùshì听从tīngcóng+漠视Mòshì你们nǐmende就是jiùshì漠视mòshì漠视Mòshìde就是jiùshì漠视mòshìwèipàiláide+。” 17  70rén欢欢喜喜huānhuān-xǐxǐde回来huíláishuō:“Zhǔ*a因为yīnwèiyòngdemínglián邪灵xiélíng顺服shùnfú我们wǒmenle+。” 18  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“看见kànjiàn撒但Sādànxiàng闪电shǎndiàn一样yíyàngcóngtiānshangzhuì下来xiàláile+ 19  gěile你们nǐmen权力quánlì使shǐ你们nǐmennéng蛇类shélèi蝎子xiēzizàijiǎoxià+háinéngshèngguò敌人dírénde一切yíqiè能力nénglì+绝对juéduì没有méiyǒu什么shénmenéng伤害shānghài你们nǐmen 20  可是Kěshì不要búyàoyīn邪灵xiélíng顺服shùnfú你们nǐmenér高兴gāoxìngquèyàoyīn你们nǐmende名字míngzi已经yǐjīng记录jìlùzàitiānshang+ér高兴gāoxìng。” 21  Jiùzài时候shíhou耶稣Yēsūbèi神圣力量shénshèng lìliàng激动jīdòng非常fēicháng喜乐xǐlèshuō:“父亲Fùqīn天地tiāndìdezhǔa公开gōngkāi赞美zànměi因为yīnwèi这些zhèxiēshìxiàngyǒu智慧zhìhuìyǒu学问xuéwenderén+小心xiǎoxīn隐藏yǐncáng起来qǐláiquèxiàng小孩xiǎoháir揭示jiēshì出来chūláiShìde父亲fùqīna因为yīnwèizhèshì喜欢xǐhuan*de做法zuòfǎ+ 22  父亲fùqīn已经yǐjīng一切yíqièdōujiāogěile除了Chúle父亲fùqīn没有méiyǒurén知道zhīdào儿子érzishìshéi除了chúle儿子érzi儿子érzi愿意yuànyì启示qǐshìderén没有méiyǒurén知道zhīdào父亲fùqīnshìshéi+。” 23  耶稣Yēsūzhuǎnguòshēnlái私下sīxiàduì门徒méntúshuō:“Shéi看见kànjiàn你们nǐmen现在xiànzài看见kànjiàndeshìjiùyǒule*+ 24  告诉gàosu你们nǐmen许多xǔduō先知xiānzhī君王jūnwáng渴望kěwàngkàn你们nǐmen现在xiànzài看见kànjiàndeshìquè没有méiyǒu看见kànjiàn+渴望kěwàngtīng你们nǐmen现在xiànzàitīngdàodeshìquè没有méiyǒutīngdào。” 25  Yǒu精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnderén起来qǐláiyào试探shìtan耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshīgāizuò什么shénmecái可以kěyǐ得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìngne+ 26  耶稣Yēsūduìshuō:“法典Fǎdiǎnshangxiědeshì什么shénmeguode怎么zěnme理解lǐjiěne?” 27  回答huídáshuō:“yào全心quánxīn全意quányì全力quánlìyòng全部quánbù生命shēngmìngài耶和华Yēhéhuáde上帝Shàngdì+’,yàoàirén+’。” 28  耶稣Yēsūduìshuō:“deduì继续jìxù这样zhèyàngzuòjiùhuì得到dédào生命shēngmìng+。” 29  那个Nàgerénxiǎngyào证明zhèngmíng自己zìjǐshìduìde+jiùduì耶稣Yēsūshuō:“Shéishìyàoàiderénne?” 30  耶稣Yēsū回答huídáshuō:“Yǒuréncóng耶路撒冷Yēlùsālěngxià耶利哥Yēlìgēzhōng遇劫yùjié强盗Qiángdàode衣服yīfu半死bànsǐrēngxiàjiùzǒule 31  刚巧Gāngqiǎoyǒu祭司jìsījīngtiáo下去xiàqù看见kànjiànquècónglìng一边yìbiānràole过去guòqù 32  同样Tóngyàngyǒu利未族人Lìwèizúrén经过jīngguò那里nàlǐ看见kànjiàncónglìng一边yìbiānràole过去guòqù 33  可是Kěshìyǒu撒马利亚Sāmǎlìyàrén+jīng那里nàlǐ看见kànjiànjiù十分shífēn可怜kělián 34  这个Zhègerénzǒushàngqiányóujiǔdàozàide伤口shāngkǒushang然后ránhòuwèi包扎bāozāyòushàng自己zìjǐde牲口shēngkoudàidào客店kèdiàn照料zhàoliào 35  èrtiān撒马利亚Sāmǎlìyàréntāoleliǎng银元yínyuángěi客店kèdiàn老板lǎobǎnshuō:‘Qǐng照料zhàoliàoháiyǒu什么shénme花费huāfèi回来huílái一定yídìnggěi。’ 36  Zhèsānrén认为rènwéishéicáiài遇劫yùjiéde那个nàgerénne+ 37  shuō:“Shì怜悯liánmǐnde那个nàgerén+。”耶稣Yēsūduìshuō:“bayào照样zhàoyàngzuò+。” 38  Zài路上lùshang耶稣Yēsūjìnle村庄cūnzhuāngYǒu女人nǚrén名叫míngjiào马大Mǎdà+qǐng耶稣Yēsūdàojiāli作客zuòkè 39  yǒu妹妹mèimei*jiào马利亚Mǎlìyà一直yìzhízuòzàizhǔdejiǎoqiántīng讲话jiǎnghuà* 40  马大Mǎdàquè分心fēnxīn照顾zhàogù许多xǔduō事情shìqingle于是Yúshìláiduì耶稣Yēsūshuō:“Zhǔa妹妹mèimei*piēxiàràngrén照顾zhàogù所有suǒyǒushì觉得juéde没关系méi guānximaQǐngjiàolái帮帮bāngbangba。” 41  Zhǔ回答huídáshuō:“马大Mǎdà马大Mǎdàwèitàiduōshì忧虑yōulǜ不安bùʼānle 42  其实Qíshí需要xūyàodeduō甚至shènzhì一样yíyàngjiùgòule+马利亚Mǎlìyàxuǎnlezuìhǎodefèn+shéinéngcóng那里nàlǐduó。”

脚注

Yòuyào收割shōugēde农作物nóngzuòwù”。
Yòu主人zhǔrén”。
Yòu认可rènkě”。
Yòu快乐kuàilèle”。
直译Zhíyì姐妹jiěmèi”。
Yòude教导jiàodǎo”。
直译Zhíyì姐妹jiěmèi”。

注释

这些Zhèxiēshì以后yǐhòu 路加福音Lùjiā Fúyīn10:1-18:14记述jìshùde事件shìjiàn其他qítā福音书Fúyīnshūdōu没有méiyǒu记载jìzǎi不过Búguò这些zhèxiē章节zhāngjiézhōngde一些yìxiē教导jiàodǎo记录jìlùzài其他qítā福音书Fúyīnshūli看来kànlái这些zhèxiē内容nèiróngshì耶稣Yēsūzài之前zhīqiánde传道chuándào活动huódòngzhōngdàoguode路加Lùjiāzài这些zhèxiē章节zhāngjié记述jìshùde事件shìjiàn可能kěnéng发生fāshēngzài公元gōngyuán32nián秋季qiūjìde住棚节Zhùpéngjié之后zhīhòu。(Lìngjiàn附录FùlùA7当时Dāngshí耶稣Yēsū看来kànlái已经yǐjīng传道chuándào工作gōngzuòde重心zhòngxīnxiàngnán转移zhuǎnyí就是jiùshìzhuǎndào耶路撒冷Yēlùsālěng一带yídài以及yǐjí犹地亚Yóudìyà比利阿Bǐlìʼāzhèliǎng地区dìqūzàishang执行zhíxíng职务zhíwùde最后zuìhòuliùyuèli主要zhǔyàozài这些zhèxiē地区dìqū传道chuándào

另外Lìngwài……70rén 看来Kànláizhèshìzhǐ十二shíʼèr使徒shǐtú以外yǐwàide70门徒méntú先前Xiānqián耶稣Yēsūcéng培训péixùn十二shíʼèr使徒shǐtúbìngpài他们tāmen出去chūqù传道chuándào。(9:1-6

70 有些Yǒuxiē早期zǎoqī抄本chāoběnxiědeshì“72”,shǎo圣经Shèngjīng译本yìběn就是jiùshì这样zhèyàng翻译fānyìde不过Búguòhěnduō早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběnxiědeshì“70”,包括bāokuò公元gōngyuán4世纪shìjìde西奈Xīnài抄本chāoběn以及yǐjí5世纪shìjìde亚历山大Yàlìshāndà抄本chāoběn以法莲Yǐfǎlián重叠chóngdié抄本chāoběn》。圣经Shèngjīng学者xuézhěduìtóng抄本chāoběnde这个zhège细微xìwēi差异chāyìchūlezhǒng解释jiěshìdàn这个zhège差异chāyì其实qíshíbìng没有méiyǒu影响yǐngxiǎng经文jīngwényào传达chuándáde主要zhǔyào信息xìnxī关于Guānyúzhèjié经文jīngwéndàode所有suǒyǒu基本jīběn事实shìshí大量dàliàng圣经Shèngjīng抄本chāoběn译本yìběndōushì一致yízhìde就是jiùshìshuō耶稣Yēsū的确díquèpàileqún门徒méntúliǎngliǎng出去chūqù传道chuándào

Xié 看来Kànláizhǐ额外éwàideshuāngxié因为yīnwèi耶稣Yēsūde吩咐fēnfùshì不要búyàodàixiéZài那个nàge时代shídài人们rénmenchū远门yuǎnménshí通常tōngchánghuìduōdàishuāngxié因为yīnwèi鞋底xiédǐ可能kěnénghuì鞋带xiédài可能kěnénghuìduàndiào之前Zhīqián耶稣Yēsūcénggěichū类似lèisìde指示zhǐshìshí吩咐fēnfù门徒méntú只要zhǐyào穿chuānshàng本来běnlái已经yǐjīngyǒudexié。(6:8,9马太福音Mǎtài Fúyīn10:9,10dào耶稣Yēsū吩咐fēnfù门徒méntú不要búyàowèi旅途lǚtú准备zhǔnbèi鞋子xiézi就是jiùshìshuō除了chúlejiǎoshangdexié以外yǐwài不要búyào额外éwàiduōdàishuāng

Gēn任何rènhérén问好wènhǎo Yòugēn任何rènhérén拥抱yōngbào问好wènhǎo”。zuò问好wènhǎode希腊Xīlà语词yǔcíshìa·spaʹzo·mai,这个zhègezàimǒuxiē场合chǎnghé不仅bùjǐn牵涉qiānshèdàogēnrén打招呼dǎ zhāohuhái可能kěnéng包括bāokuòpèngdào朋友péngyoushíduō拥抱yōngbào以及yǐjíhuāhěncháng时间shíjiān聊天liáotiānr耶稣Yēsūbìngshìyào门徒méntúdàirén没有méiyǒu礼貌lǐmàoérshìyàoràng门徒méntú明白míngbai他们tāmen应该yīnggāi善用shànyòng时间shíjiān避免bìmiǎn因为yīnwèi必要bìyàodeshìér分心fēnxīn先知Xiānzhī以利沙Yǐlìshācénggěide仆人púrén基哈西Jīhāxī类似lèisìde指示zhǐshì。(王下Wáng-Xià4:29无论Wúlùnshì门徒méntú还是háishi基哈西Jīhāxī他们tāmenyào执行zhíxíngde任务rènwudōuhěn紧迫jǐnpò所以suǒyǐjuégāi耽误dānwu时间shíjiān

喜爱Xǐʼài平安píngʼānderén 直译Zhíyì平安píngʼānzhī”,yòu喜爱xǐʼài和睦hémùderénhuò和平hépíngzhīyǒu”。原文Yuánwén虽然suīránshì希腊语Xīlàyǔdàn看来kànláigēn希伯来Xībólái惯用语guànyòngyǔxiāng对应duìyìng后者hòuzhězhǐ喜爱xǐʼài和睦hémùhuògēnrén和睦hémù相处xiāngchǔderénZàiběnjié经文jīngwénli这个zhège词组cízǔyòngláizhǐ渴望kěwànggēn上帝Shàngdì和好héhǎoderén这样zhèyàngderén乐意lèyì听从tīngcóng好消息hǎo xiāoxi就是jiùshì可以kěyǐ通过tōngguò耶稣Yēsū基督Jīdū上帝Shàngdì恢复huīfù和睦hémù”。(10:36

不要Búyàocóngjiādàolìngjiābānláibān 耶稣Yēsū之前zhīqiángěiguo十二shíʼèr使徒shǐtú类似lèisìde指示zhǐshì。(Tài10:11;6:10;9:4现在Xiànzài告诉gàosu70门徒méntú他们tāmendàole城镇chéngzhènhòujiā愿意yuànyì款待kuǎndài他们tāmen他们tāmenjiùgāizhùzàijiā如果Rúguǒ门徒méntú追求zhuīqiúgèng舒适shūshìde环境huánjìnghuògèngduōde物质wùzhì享受xiǎngshòu因此yīncǐérbānláibānjiùnéng表明biǎomínggēn他们tāmende传道chuándào使命shǐmìng相比xiāngbǐ这些zhèxiē东西dōngxizài他们tāmenyǎnzhōngdōushì次要cìyàode

Lián……遭受zāoshòude惩罚chéngfá……遭受zāoshòudeqīng 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ显然xiǎnrányòngle夸张kuāzhāngde说法shuōfǎde原意yuányì应该yīnggāishìyàorén按照ànzhào字面zìmiàn意思yìsi理解lǐjiědehuà。(耶稣Yēsūzài其他qítā场合chǎnghéyòngguo夸张kuāzhāngde说法shuōfǎ参看cānkànTài5:18;16:17;21:33。)耶稣Yēsūshuō:“Zàizhǐ审判日shěnpànrì],lián所多玛Suǒduōmǎ遭受zāoshòude惩罚chéngfázuòchéng遭受zāoshòudeqīngne。”(Tài10:15;11:22,24;10:14不过Búguòde意思yìsishìshuō所多玛Suǒduōmǎde居民jūmín一定yídìnghuìzài审判日shěnpànrì出现chūxiàn。(参看CānkànYóu7可能kěnéng只是zhǐshìyào说明shuōmíng有些yǒuxiē城镇chéngzhèngēn哥拉逊Gēlāxùn伯赛大Bósàidà迦百农Jiābǎinóng一样yíyàng其中qízhōng部分bùfen居民jūmínduì真理zhēnlǐde反应fǎnyìngdōu极其jíqí冷淡lěngdàn实在shízàigāishòu谴责qiǎnzé。(10:13-15值得Zhídé留意liúyìdeshì古代gǔdài所多玛Suǒduōmǎde遭遇zāoyù早已zǎoyǐchéngle众所周知zhòngsuǒzhōuzhīdeshì人们rénmenzàitándào上帝Shàngdìde愤怒fènnù审判shěnpànshí常常chángchánghuìdào这个zhège例子lìzi。(Shēn29:23;Sài1:9;Āi4:6

泰尔Tàiʼěr西顿Xīdùn 腓尼基Féiníjīdeliǎngzuò外族人wàizúréndechéng位于wèiyú地中海Dìzhōng Hǎi沿岸yánʼàn。(Lìngjiàn附录FùlùB10

坟墓Fénmù 希腊语Xīlàyǔshìhaiʹdes(海地斯hǎidìsī)。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshìZài这里zhèlǐ,“bèibiǎndào坟墓fénmùli比喻bǐyù迦百农Jiābǎinóngde地位dìwèijiāng一落千丈yíluò-qiānzhàng

Tiānshang JiànTài11:23de注释zhùshì

坟墓Fénmù JiànTài11:23de注释zhùshì

Tiānshang Zài这里zhèlǐ,“bèipěngdàotiānshang比喻bǐyù享有xiǎngyǒu特别tèbiéshòu优待yōudàide地位dìwèi

70 有些Yǒuxiē早期zǎoqī抄本chāoběnxiědeshì“72”,shǎo圣经Shèngjīng译本yìběn就是jiùshì这样zhèyàng翻译fānyìde不过Búguòhěnduō早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběnxiědeshì“70”,包括bāokuò公元gōngyuán4世纪shìjìde西奈Xīnài抄本chāoběn以及yǐjí5世纪shìjìde亚历山大Yàlìshāndà抄本chāoběn以法莲Yǐfǎlián重叠chóngdié抄本chāoběn》。圣经Shèngjīng学者xuézhěduìtóng抄本chāoběnde这个zhège细微xìwēi差异chāyìchūlezhǒng解释jiěshìdàn这个zhège差异chāyì其实qíshíbìng没有méiyǒu影响yǐngxiǎng经文jīngwényào传达chuándáde主要zhǔyào信息xìnxī关于Guānyúzhèjié经文jīngwéndàode所有suǒyǒu基本jīběn事实shìshí大量dàliàng圣经Shèngjīng抄本chāoběn译本yìběndōushì一致yízhìde就是jiùshìshuō耶稣Yēsū的确díquèpàileqún门徒méntúliǎngliǎng出去chūqù传道chuándào

看见kànjiàn撒但Sādànxiàng闪电shǎndiàn一样yíyàngcóngtiānshangzhuì下来xiàláile 耶稣Yēsūshuōde显然xiǎnránshì未来wèiláideshìshuōkàndào撒但Sādànbèizhúchūtiānshang仿佛fǎngfúzhèjiànshì已经yǐjīng发生fāshēngle启示录Qǐshìlù12:7-9tándàotiānshangdechǎng战争zhànzhēng上下文shàngxiàwén表明biǎomíng撒但Sādànzhuì下来xiàláigēn弥赛亚Mísàiyà王国wángguóde诞生dànshēng有关yǒuguānZài耶稣Yēsūshuōzhèhuà之前zhīqián上帝Shàngdì刚刚gānggānggěi70门徒méntú力量lìliàng驱逐qūzhú邪灵xiélíngér他们tāmenzhǐ不过búguòshì不完美bùwánměiderén所以suǒyǐ耶稣Yēsūzài这里zhèlǐshìyào强调qiángdiào撒但Sādànde邪灵xiélíngzài未来wèiláichǎng战争zhànzhēngzhōng必定bìdìnghuìbèi打败dǎbài。(10:17

蛇类Shélèi蝎子xiēzi Zài这里zhèlǐ耶稣Yēsūyòng这些zhèxiē生物shēngwùlái象征xiàngzhēngduìrényǒuhàide事物shìwù。(参看CānkànJié2:6

小孩Xiǎoháir JiànTài11:25de注释zhùshì

小孩Xiǎoháir Yòuxiàng孩子háizi一样yíyàngderén”,就是jiùshì谦卑qiānbēi乐意lèyì接受jiēshòu教导jiàodǎoderén

全心Quánxīn全意quányì全力quánlìyòng全部quánbù生命shēngmìng Zài这里zhèlǐ精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnderén引用yǐnyòngle申命记Shēnmìngjì6:5经文jīngwénde希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwényòngdeshìxīn”“”“生命shēngmìngzhèsān不过Búguò根据gēnjù路加Lùjiāyòng希腊语Xīlàyǔ写成xiěchéngde记载jìzǎi那个nàgeréndàolexīn”“”“”“生命shēngmìng概念gàiniàn那个Nàgerénde回答huídá表明biǎomíng耶稣Yēsū时代shídàiderén看来kànlái普遍pǔbiàn认同rèntóng希腊语Xīlàyǔlidezhè概念gàiniàndōu包含bāohánzài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwényòngdexīn”“”“生命shēngmìngzhèsānli。(Xiángjiàn12:30de注释zhùshì

全部Quánbù生命shēngmìng 直译Zhíyì整个zhěnggè普绪克pǔxùkè”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

耶和华Yēhéhuá 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:5zài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénli经文jīngwén出现chūxiànle代表dàibiǎo上帝Shàngdì名字míngzide希伯来Xībólái辅音fǔyīn字母zìmǔ相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH)。(Lìngjiàn附录FùlùC)

Àirén JiànTài22:39de注释zhùshì

Àirén zuòrénde希腊Xīlà语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì附近fùjìnderén”,可以kěyǐzhǐzhùzài自己zìjǐ附近fùjìnderén可以kěyǐzhǐ任何rènhégēn自己zìjǐyǒu接触jiēchùhuò来往láiwǎngderén。(10:29-37;Luó13:8-10lìngjiànTài5:43de注释zhùshì

全力Quánlì 正如Zhèngrúběnjié经文jīngwén关于guānyú全意quányìde注释zhùshìdào这里zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:5希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwényònglexīn”“”“生命shēngmìngzhèsānzuòde希伯来Xībólái语词yǔcí可以kěyǐzhǐ身体shēntǐde力量lìliàng可以kěyǐzhǐ思维sīwéi能力nénglì可能Kěnéngshì因为yīnwèi这个zhège缘故yuángù,《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzài引用yǐnyòngzhèjié经文jīngwénshídōu表达biǎodále思维sīwéi能力nénglì这个zhège概念gàiniàn此外Cǐwàizhè也许yěxǔ可以kěyǐ解释jiěshì为什么wèi shénme马太福音Mǎtài Fúyīn22:37zài引用yǐnyòngtóngduàn经文jīngwénshíyòngleérfēi这个zhège根据Gēnjùyòng希腊语Xīlàyǔ写成xiěchéngde路加福音Lùjiā Fúyīn10:27),dāng精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnderén引用yǐnyòng希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàntóngduàn经文jīngwénshídàolexīn”“”“”“生命shēngmìng概念gàiniàn总而言之Zǒngʼéryánzhī看来kànlái耶稣Yēsū时代shídàiderén普遍pǔbiàn认同rèntóng希腊语Xīlàyǔlidezhè概念gàiniàndōu包含bāohánzài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwén使用shǐyòngdexīn”“”“生命shēngmìngzhèsānli

全意Quányìzhǐ头脑tóunǎohuò思维sīwéi能力nénglìRén必须bìxū运用yùnyòng头脑tóunǎolái认识rènshi上帝Shàngdì加深jiāshēnduì上帝Shàngdìdeài。(Yuē17:3;Luó12:1这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì申命记Shēnmìngjì6:5希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwényònglexīn”“”“生命shēngmìngzhèsāndàn希腊语Xīlàyǔ写成xiěchéngde马可福音Mǎkě Fúyīnquèyònglexīn”“”“”“生命shēngmìngzhè这样Zhèyàngzuò可能kěnéngyǒutóngde原因yuányīn希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénsuǒyòngdezài概念gàiniànshangyǒu重叠chóngdiéde部分bùfen马可福音Mǎkě Fúyīn为了wèilegèng全面quánmiànde表达biǎodá希伯来语Xībóláiyǔdecéng意思yìsi所以suǒyǐjiāshàngle这个zhègeZài希伯来语Xībóláiyǔzhōng没有méiyǒu专门zhuānméndeyòngláizhǐ头脑tóunǎo这个zhège概念gàiniàn通常tōngcháng包含bāohánzàixīnli。(Shēn29:4;Shī26:2;64:6lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì全心quánxīn不过Búguò希腊语Xīlàyǔzhōngquèyǒu专门zhuānményòngláizhǐ头脑tóunǎode因此Yīncǐdāng希伯来语Xībóláiyǔ文本wénběn出现chūxiànxīnshí希腊语Xīlàyǔ七十子Qīshízǐ译本yìběn经常jīngchángyòng对应duìyìng头脑tóunǎo这个zhège概念gàiniànde希腊Xīlà语词yǔcílái翻译fānyì。(Chuàng8:21;17:17;Zhēn2:10;Sài14:13马可福音Mǎkě Fúyīnyòngle这个zhège也许yěxǔhái表明biǎomíngzuòde希伯来Xībólái语词yǔcígēnzuòde希腊Xīlà语词yǔcízài意思yìsishangshìyǒusuǒ重叠chóngdiéde。(参看CānkànTài22:37那里nàlǐyòngdeshìérshì”。)也许Yěxǔzhèngshì因为yīnwèi词义cíyìyǒu重叠chóngdiéde地方dìfang那个nàge抄经士chāojīngshìzài回答huídá耶稣Yēsūshíyòngle理解力lǐjiělì。(12:33脚注jiǎozhùZhè可能kěnéng解释jiěshìle为什么wèi shénmetóngde福音书Fúyīnshū执笔者zhíbǐzhězài引用yǐnyòng申命记Shēnmìngjì6:5de经文jīngwénshíyòngbìngshì一模一样yìmú-yíyàngde。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì全力quánlìTài22:3710:27de注释zhùshì

撒马利亚人Sāmǎlìyàrén 当时Dāngshíde犹太人Yóutàirén一般yìbāndōu看不起kànbuqǐ撒马利亚人Sāmǎlìyàrényuàngēn他们tāmenyǒu任何rènhé来往láiwǎng。(Yuē4:9有些Yǒuxiē犹太人Yóutàirén甚至shènzhìyòng撒马利亚人Sāmǎlìyàrénláizhǐ他们tāmen蔑视mièshì厌恶yànwùderén。(Yuē8:48密西拿Mìxīná记载jìzǎile拉比Lābǐshuōguodehuà:“Chīle撒马利亚人Sāmǎlìyàréndebǐngjiùxiàngchīle猪肉zhūròu一样yíyàng。”Hěnduō犹太人Yóutàirén相信xiāngxìn撒马利亚人Sāmǎlìyàrénde证词zhèngcí拒绝jùjué接受jiēshòu他们tāmende服务fúwù耶稣Yēsū知道zhīdào犹太人Yóutàirén普遍pǔbiànyǒuzhèzhǒng偏见piānjiàn所以suǒyǐjiǎngle这个zhège发人深省fārénshēnxǐngde故事gùshi就是jiùshì后来hòulái人们rénmen常常chángchángdàodehǎo撒马利亚人Sāmǎlìyàrén”(yòuchēngyǒu爱心àixīnde撒马利亚人Sāmǎlìyàrén”)de故事gùshi”。

yóujiǔdàozàide伤口shāngkǒushang然后ránhòuwèi包扎bāozā 路加Lùjiā医生yīshēngzài这里zhèlǐ仔细zǐxì记录jìlùle耶稣Yēsūjiǎngde故事gùshi其中qízhōngdàode伤口shāngkǒu处理chǔlǐ方式fāngshìgēn当时dāngshíchángyòngde方法fāngfǎshì一致yízhìdeZài那个nàge时代shídài人们rénmenzàijiāli处理chǔlǐ伤口shāngkǒushí常常chángcháng使用shǐyòngyóujiǔYóu有时yǒushíyònglái滋润zīrùn伤口shāngkǒu参看cānkànSài1:6),jiǔ具有jùyǒu一定yídìngde医疗yīliáo价值jiàzhíyǒu杀菌shājūn作用zuòyòngshì温和wēnhéde消毒剂xiāodújì路加Lùjiāde记载jìzǎidào包扎bāozā伤口shāngkǒuzhèzhǒng做法zuòfǎ可以kěyǐ防止fángzhǐ伤势shāngshì恶化èhuà

客店Kèdiàn 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì接待jiēdài所有suǒyǒurénde地方dìfang”。旅客Lǚkè可以kěyǐdàizhe牲口shēngkouzài这样zhèyàngde地方dìfang住宿zhùsù客店Kèdiàn老板lǎobǎnhuìxiàng旅客lǚkè提供tígōng基本jīběn生活shēnghuó用品yòngpǐn也许yěxǔháihuì照看zhàokàn旅客lǚkèliú下来xiàláiràng照顾zhàogùderénbìngwèi收取shōuqǔ费用fèiyong

银元Yínyuán Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì第纳流斯Dìnàliúsī以及yǐjí附录FùlùB14

Shì怜悯liánmǐnde那个nàgerén 那个Nàge精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnderén也许yěxǔxiǎng直接zhíjiēshuōshì撒马利亚人Sāmǎlìyàrén”,dànde回答huídá以及yǐjí耶稣Yēsū最后zuìhòushuōdehuàdōudiǎnmíngle故事gùshide寓意yùyìshéi真正zhēnzhèngyǒu爱心àixīnjiùhuì怜悯liánmǐnrén

大约Dàyuē3公里gōnglǐ 直译Zhíyì大约dàyuē15斯塔迪安sītǎdíʼān”。斯塔迪安Sītǎdíʼān希腊语Xīlàyǔstaʹdi·on)shì长度chángdù单位dānwèi,1斯塔迪安sītǎdíʼān相当xiāngdāng185huòfēnzhī罗马里Luómǎlǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì以及yǐjí附录FùlùB14

村庄cūnzhuāng 显然Xiǎnránzhǐ伯大尼Bódàní这个zhège村庄cūnzhuāng位于wèiyú橄榄山Gǎnlǎn Shān东南dōngnánpiāndōngde山坡shānpōshang距离jùlí耶路撒冷Yēlùsālěng大约dàyuē3公里gōnglǐ。(LìngjiànYuē11:18de注释zhùshì马大Mǎdà马利亚Mǎlìyà拉撒路Lāsālùdejiājiùzài这个zhège村庄cūnzhuāngli正如Zhèngrú迦百农Jiābǎinóngshì耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlìdejiā2:1),伯大尼Bódàníshuōshìzài犹地亚Yóudìyàdejiā

马大Mǎdà 这里Zhèlǐzhǐdào马大Mǎdàqǐng耶稣Yēsūdàojiāli作客zuòkè既然Jìrán带头dàitóu做事zuòshìde通常tōngchángshì马大Mǎdà10:40;Yuē11:20),hěn可能kěnéngshì马利亚Mǎlìyàde姐姐jiějie。(10:39

其实Qíshí需要xūyàodeduō甚至shènzhì一样yíyàngjiùgòule Zhèhuàzài一些yìxiē古抄本gǔchāoběnli较为jiàowéi简短jiǎnduǎn可以kěyǐ翻译fānyìwéi:“其实Qíshízhǐyǒuyàngshì必需bìxūde。”有些Yǒuxiē译本yìběn就是jiùshì根据gēnjù这些zhèxiē古抄本gǔchāoběn翻译fānyìdedàn正文zhèngwénlijiàochángde译法yìfǎ同样tóngyàngyǒu抄本chāoběn支持zhīchí无论Wúlùnshì哪个nǎge抄本chāoběnde写法xiěfǎ耶稣Yēsūde劝告quàngào基本jīběn意思yìsidōu一样yíyàngyào崇拜chóngbàideshìfàngzài首位shǒuwèi耶稣Yēsū接着jiēzhe称赞chēngzàn马利亚Mǎlìyàxuǎnlezuìhǎodefèn”,因为yīnwèi崇拜chóngbàideshìkànde什么shénmedōu重要zhòngyào

Zuìhǎodefèn Yòu美好měihǎodefèn”。zuòfènde希腊Xīlà语词yǔcíshìme·risʹ。Zài七十子Qīshízǐ译本yìběnli这个zhègeyòngláizhǐfèn实际shíjìde食物shíwùChuàng43:34;Shēn18:8),yòngláizhǐfèn比喻bǐyù意义yìyìshangde产业chǎnyèShī16:5;119:57)。Duì马利亚Mǎlìyàláishuō,“zuìhǎodefèn包括bāokuòcóng上帝Shàngdìde儿子érzi那里nàlǐ得到dédào滋养zīyǎng信心xìnxīnde食物shíwù

多媒体资料

狼Láng
Láng

Zài以色列Yǐsèlièlángzhèzhǒng掠食lüèshí动物dòngwù主要zhǔyàozài夜间yèjiān出没chūmò。(1:8Láng凶猛xiōngměnghàodòu贪婪tānlán成性chéngxìng攻击gōngjī羊群yángqúnshíhuìyǎohěnduōyáng数目shùmù往往wǎngwǎng超过chāoguò自己zìjǐnéngchīxiàhuòtuōzǒude圣经Shèngjīngchángyòng动物dòngwù以及yǐjí它们tāmende特征tèzhēng习性xíxìnglái象征xiàngzhēnghuòhǎohuòhuàide品格pǐngé特征tèzhēng例如Lìrúzài雅各Yǎgède临终línzhōng预言yùyánli便雅悯Biànyǎmǐn部族bùzúbèi形容xíngróngwéi骁勇xiāoyǒng善战shànzhàndeláng学名xuémíngCanis lupus)。(Chuàng49:27Dànzài大多数dàduōshù情况qíngkuàngxiàlángbèiyònglái描述miáoshù一些yìxiēhǎode特质tèzhì例如lìrú凶残xiōngcán贪婪tānlán恶毒èdú狡猾jiǎohuáZài圣经Shèngjīngzhōngbèizuòlángdeyǒu假先知jiǎ-xiānzhīTài7:15)、猛烈měngliè反对fǎnduì基督徒Jīdūtúde传道chuándào工作gōngzuòderénTài10:16;10:3),以及yǐjí那些nàxiē危害wēihài基督徒Jīdūtú会众huìzhòngde假导师jiǎ-dǎoshī20:29,30)。牧人Mùrénhuì密切mìqiè留意liúyìlángduì羊群yángqún构成gòuchéngde威胁wēixié耶稣Yēsūshuō,“雇工gùgōng……kàndàolángláilejiùhuìpiēxià绵羊miányáng逃走táozǒu”。Gēn关心guānxīn绵羊miányángde雇工gùgōngtóng耶稣Yēsūshìhǎo牧人mùrén”,wèi绵羊miányáng牺牲xīshēng生命shēngmìng”。(Yuē10:11-13

手杖Shǒuzhàng和hé粮袋liángdài
手杖Shǒuzhàng粮袋liángdài

Zhànggùnhuòbàngshì古代gǔdài希伯来人Xībóláirénzài生活shēnghuózhōng常常chángcháng使用shǐyòngde工具gōngjù用途yòngtú包括bāokuò支撑zhīchēngChū12:11;8:4;Lái11:21)、防护fánghù撒下Sā-Xià23:21)、脱粒tuōlìSài28:27),以及yǐjí采收cǎishōu橄榄gǎnlǎnShēn24:20;Sài24:13)。粮袋Liángdài通常tōngchángshì皮制pízhìde袋子dàizi使用shǐyòngderén例如lìrú旅客lǚkè牧人mùrén农夫nóngfūhuìguàzàijiānshangyòngláizhuāng食物shíwù衣服yīfu其他qítā用品yòngpǐn耶稣Yēsūpài使徒shǐtú出去chūqù传道chuándàoqiánchūle一些yìxiē指示zhǐshì其中qízhōngdào手杖shǒuzhàng粮袋liángdài使徒们Shǐtúmenzhǐdàishang基本jīběnde东西dōngxigāi为了wèile准备zhǔnbèi额外éwàide东西dōngxiér分心fēnxīn耶和华Yēhéhuáhuì照顾zhàogù他们tāmende生活shēnghuósuǒ。(关于Guānyú应该yīnggāi如何rúhé理解lǐjiě耶稣Yēsūchūde指示zhǐshìlìngjiàn9:310:4de注释zhùshì

迦百农Jiābǎinóng、哥拉逊Gēlāxùn和hé伯赛大Bósàidà
迦百农Jiābǎinóng哥拉逊Gēlāxùn伯赛大Bósàidà

短片Duǎnpiànzhōngde全景图quánjǐngtú拍摄pāishè加利利海Jiālìlì Hǎi东北dōngběiàn附近fùjìnde奥菲尔Àofēiʼěr观景台guānjǐngtái迦百农城Jiābǎinóng Chéng(1)距离jùlí哥拉逊城Gēlāxùn Chéng(2)只有zhǐyǒu大约dàyuē3公里gōnglǐYǒuliǎngniánduōde时间shíjiān耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlì广泛guǎngfàn开展kāizhǎn传道chuándào工作gōngzuò期间qījiān迦百农城Jiābǎinóng Chéng作为zuòwéi基地jīdì使徒Shǐtú彼得Bǐdé安得烈Āndélièjiùzhùzài迦百农Jiābǎinóng马太Mǎtàide收税处shōushuìchùshèzài迦百农Jiābǎinóng城里chénglihuò附近fùjìn。(1:21,29;2:1,13,14;3:16;4:31,38彼得Bǐdé安得烈Āndéliè腓力Féilìdōu来自láizì附近fùjìnde伯赛大城Bósàidà Chéng(3)。(Yuē1:44耶稣Yēsūzàizhèsānzuòchéng附近fùjìnde地区dìqū施行shīxínglehěnduō奇迹qíjì。(Lìngjiàn附录FùlùA7-D地图Dìtú3B以及yǐjí附录FùlùA7-E地图Dìtú4)

从Cóng耶路撒冷Yēlùsālěng到dào耶利哥Yēlìgē的de路lù
Cóng耶路撒冷Yēlùsālěngdào耶利哥Yēlìgēde

短片Duǎnpiànzhōngsuǒshìdeshì现代xiàndàidetiáo(1)。古代Gǔdài耶路撒冷Yēlùsālěng耶利哥Yēlìgēzhījiān往返wǎngfǎnde路线lùxiànhěn可能kěnéngzhī相似xiāngsì全程quánchéng超过chāoguò20公里gōnglǐCóng耶路撒冷Yēlùsālěngwǎng耶利哥Yēlìgēshìtiáo陡峭dǒuqiàode下坡路xiàpōlù落差luòchā1000一带yídài人迹rénjì稀少xīshǎo常常chángcháng发生fāshēng抢劫qiǎngjié事件shìjiàn因此yīncǐ需要xūyào设立shèlì军队jūnduì保护bǎohù往来wǎngláiderén沿Yánzhezhètiáozǒuchū犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyějiùdàole古代gǔdài罗马人Luómǎrén重建chóngjiànde耶利哥城Yēlìgē Chéng(2),zhī相距xiāngjùdào2公里gōnglǐchùshì耶利哥Yēlìgē旧城jiùchéng(3)。