路加福音 9:1-62

9  耶稣Yēsū召集zhàojíle十二shíʼèr使徒shǐtúgěi他们tāmen力量lìliàng权力quánlìnéng制伏zhìfú所有suǒyǒu邪灵xiélíng+yòunéng医治yīzhì百病bǎibìng+  pài他们tāmen传讲chuánjiǎng上帝Shàngdìde王国Wángguó医治yīzhì病人bìngrén  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“不要Búyàodài什么shénme东西dōngxi上路shànglù不要búyàodài手杖shǒuzhàng不要búyàodài粮袋liángdài不要búyàodài食物shíwù不要búyàodàiqián不要búyàodàiliǎngjiàn衣服yīfu*+  你们Nǐmen不管bùguǎnjìnjiādōuyàozhùzài那里nàlǐ直到zhídào离开líkāi+  zuòchéngderén接待jiēdài你们nǐmen你们nǐmen离开líkāi那里nàlǐde时候shíhoujiùyàodǒuluòjiǎoshangde尘土chéntǔ表明biǎomíng他们tāmen已经yǐjīngshòudào警告jǐnggào*+。”  他们Tāmenjiù起程qǐchéngzǒubiànjìngnèideměi村镇cūnzhèn到处dàochù宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxiwèirén治病zhìbìng+  分封侯Fēnfēnghóu希律Xīlǜ听说tīngshuōzhè一切yíqièjiùhěn疑惑yíhuò因为yīnwèiyǒurénshuō约翰Yuēhànér复生fùshēngle+  yòuyǒurénshuō以利亚Yǐlìyà出现chūxiànleháiyǒurénshuō古代gǔdàide先知xiānzhī复活fùhuóle+  希律Xīlǜshuō:“约翰Yuēhàn已经yǐjīngbèizhǎnletóu+那么Nàme这个zhègerényòushìshéi听说tīngshuōle关于guānyúde那些nàxiēshì。”jiùhěnxiǎng见见jiànjian耶稣Yēsū+ 10  使徒Shǐtú回来huíláilezuòguodeshìdōuxiàng耶稣Yēsū报告bàogào+耶稣Yēsūjiùdàizhe他们tāmen离开líkāi人群rénqún前往qiánwǎngzuòjiào伯赛大Bósàidàdechéng+ 11  民众Mínzhòng知道zhīdàolejiù跟着gēnzhe耶稣Yēsū欢迎huānyíng他们tāmenduì他们tāmen传讲chuánjiǎng上帝Shàngdìde王国Wángguózhìhǎo求医qiúyīderén+ 12  Kuài日落rìluòle十二shíʼèr使徒shǐtúláiduì耶稣Yēsūshuō:“Qǐngjiào民众mínzhòng离开líkāibaràng他们tāmendào周围zhōuwéide乡村xiāngcūn投宿tóusùzhǎo东西dōngxichī因为yīnwèi这里zhèlǐhěn偏僻piānpì+。” 13  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmendiǎnr东西dōngxigěi他们tāmenchība+。”他们Tāmenshuō:“我们Wǒmen除了chúlebǐngliǎngtiáozài没有méiyǒubiédele除非chúfēi我们wǒmenwèi这里zhèlǐ所有suǒyǒurénmǎichīde。” 14  当时Dāngshí男人nánrényuēyǒu5000。耶稣Yēsūduì门徒méntúshuō:“Jiào他们tāmenzuòxiàměi大约dàyuē50rén。” 15  他们Tāmenjiù这样zhèyàngzuòjiào所有suǒyǒurénxiānzuòxià 16  然后Ránhòu耶稣Yēsūbǐngliǎngtiáo抬头táitóuwàngtiān祷告dǎogàolebǐngbāikāibìngbǐngjiāogěi门徒méntú门徒méntújiùbǎizài民众mínzhòng面前miànqián 17  所有Suǒyǒuréndōuchī而且érqiěchībǎole他们Tāmenshèngxiàde收拾shōushi起来qǐláizhuāngle12篮子lánzi+ 18  耶稣Yēsū独自dúzì祷告dǎogàode时候shíhou门徒méntúláijiàn*wèn门徒méntúshuō:“民众Mínzhòngshuōshìshéi+ 19  他们Tāmen回答huídáshuō:“Yǒudeshuōshì施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànyǒudeshuōshì以利亚Yǐlìyàháiyǒudeshuōshì古代gǔdàide先知xiānzhī复活fùhuóle+。” 20  耶稣Yēsūwèn他们tāmenshuō:“你们Nǐmenne你们Nǐmenshuōshìshéi?”彼得Bǐdé回答huídáshuō:“shì上帝Shàngdì选立xuǎnlìde基督Jīdū+。” 21  耶稣Yēsūjiù郑重zhèngzhòngde吩咐fēnfù他们tāmen不要búyàozhèjiànshì告诉gàosurén+ 22  háishuō:“人子Rénzǐ必须bìxūshòu许多xǔduōbèi长老zhǎnglǎo祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì弃绝qìjuébèirén杀害shāhài+sāntiān复活fùhuó+。” 23  耶稣Yēsūyòuduì所有suǒyǒurénshuō:“Shéixiǎnglái跟从gēncóngjiùgāi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐ+天天tiāntiānbēi自己zìjǐde苦刑柱kǔxíngzhù不断búduàn跟随gēnsuí+ 24  Shéixiǎngjiù自己zìjǐde生命shēngmìngjiùhuì失去shīqù生命shēngmìngshéiwèi失去shīqù生命shēngmìngjiùhuìjiù自己zìjǐde生命shēngmìng+ 25  Rén就算jiùsuànzhuàndàoquán世界shìjièquèpéishàng自己zìjǐde生命shēngmìnghuòhuǐle自己zìjǐyòuyǒu什么shénme益处yìchùne+ 26  Shéide话语huàyǔwéichǐ人子rénzǐzài自己zìjǐ父亲fùqīn圣天使shèng-tiānshǐde荣耀róngyàoliláidàode时候shíhouyào这个zhègerénwéichǐ+ 27  实在shízài告诉gàosu你们nǐmenzhànzài这里zhèlǐderényǒudehái没有méiyǒuchángdàode滋味zīwèijiùhuì看见kànjiàn上帝Shàngdìde王国Wángguó+。” 28  Shuōle这些zhèxiēhuà以后yǐhòu大约dàyuēguòletiān耶稣Yēsūdàizhe彼得Bǐdé约翰Yuēhàn雅各Yǎgè上山shàngshān祷告dǎogào+ 29  祷告dǎogàode时候shíhou面貌miànmàojiù改变gǎibiànle衣服yīfubiànde光洁guāngjié雪白xuěbái* 30  忽然Hūrányǒuliǎngrén出现chūxiàngēn耶稣Yēsū交谈jiāotánZhèliǎngrén就是jiùshì摩西Móxī以利亚Yǐlìyà 31  他们Tāmendàizhe荣耀róngyào出现chūxiàn谈论tánlùn耶稣Yēsūyào离世líshìdeshì就是jiùshìzài耶路撒冷Yēlùsālěng将要jiāngyào成就chéngjiùdeshì+ 32  当时Dāngshí彼得Bǐdé同伴tóngbàndōu昏昏欲睡hūnhūn-yùshuì他们Tāmen清醒qīngxǐng过来guòláijiù看见kànjiàn耶稣Yēsūde荣耀róngyào+zhànzài身边shēnbiāndeliǎngrén 33  liǎngrényào离开líkāi耶稣Yēsūle彼得Bǐdéjiùduì耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmenzài这里zhèlǐzhēnhǎoràng我们wǒmensān帐篷zhàngpenggěigěi摩西Móxīgěi以利亚Yǐlìyàba。”其实Qíshí根本gēnběn知道zhīdào自己zìjǐzàishuō什么shénme 34  彼得Bǐdé说话shuōhuàde时候shíhouyǒuduǒyún出现chūxiàn笼罩lǒngzhào他们tāmen+他们Tāmenzàiyúnlijiùhěn害怕hàipà 35  Yǒu声音shēngyīn+cóngyúnli发出fāchūshuō:“Zhèshìde儿子érzishì选择xuǎnzéde+你们Nǐmenyào听从tīngcóng+。” 36  声音Shēngyīn发出fāchūde时候shíhou他们tāmenzhǐjiàn耶稣Yēsūrénzài那里nàlǐZàiduàn时期shíqī他们tāmen守口如瓶shǒukǒurúpíng没有méiyǒu看见kànjiàndeshì告诉gàosurén+ 37  èrtiān他们tāmenxiàshānshí耶稣Yēsūkàndàoqúnrén+ 38  人群Rénqúnzhōng突然tūrányǒurén喊叫hǎnjiàoshuō:“老师Lǎoshīqiú看看kànkande儿子érziba因为yīnwèishìde独生子dúshēngzǐ+ 39  邪灵Xiélíngchángzhuāzhù使shǐ忽然hūrán喊叫hǎnjiàoyòu使shǐ痉挛jìngluánkǒu白沫báimò伤害shānghàile以后yǐhòucái勉强miǎnqiǎng离开líkāi+ 40  qiúguode门徒méntú邪灵xiélínggǎn出去chūqùdàn他们tāmenbànbudào。” 41  耶稣Yēsū回应huíyìngshuō:“Zhè一代yídàiyòuxìnyòu歪邪wāixié*deréna+yàogēn你们nǐmenzài一起yìqǐdào什么shénme时候shíhouyào容忍róngrěn你们nǐmenduōjiǔnede儿子érzidàidào这里zhèlǐláiba+。” 42  孩子háizishàngqiánláide时候shíhou邪灵xiélíng竟然jìngrányòushuāidǎozàishang使shǐ剧烈jùliè痉挛jìngluán耶稣Yēsū斥责chìzé邪灵xiélíng*男孩nánháihǎojiāogěi父亲fùqīn 43  人人Rénréndōuduì上帝Shàngdìde神威shénwēi惊讶jīngyà不已bùyǐ+ 大家Dàjiāduì耶稣Yēsūsuǒzuòde一切yíqièháizài感到gǎndào惊讶jīngyàde时候shíhou耶稣Yēsūduì门徒méntúshuō 44  “你们Nǐmenyào留心liúxīntīng谨记jǐnjìdehuà人子rénzǐhuìbèi出卖chūmài*luòzàiréndeshǒuli+。” 45  可是Kěshì他们tāmen理解lǐjiěshuōdehuà因为yīnwèizhèshìduì他们tāmen隐藏yǐncáng起来qǐláideràng他们tāmen明白míngbai他们Tāmen不敢bùgǎnwèn耶稣Yēsūzhèhuàde意思yìsi 46  Yǒu他们tāmen争论zhēnglùnshéizuì+ 47  耶稣Yēsū知道zhīdào他们tāmen心里xīnlǐde想法xiǎngfǎjiùdài小孩xiǎoháirláiràngzhànzài自己zìjǐ旁边pángbiān 48  duì他们tāmenshuō:“Shéiyīndemíng接待jiēdài这个zhège小孩xiǎoháir就是jiùshì接待jiēdàishéi接待jiēdài就是jiùshì接待jiēdàiwèipàiláide+Zài你们nǐmen中间zhōngjiānshéi行事xíngshì为人wéirén仿佛fǎngfú自己zìjǐshìzuì卑微bēiwēide*cáishìde+。” 49  约翰Yuēhànjiùduì耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī我们wǒmen看见kànjiànrényòngdemíng驱逐qūzhú邪灵xiélíng我们wǒmenjiù阻止zǔzhǐ因为yīnwèi没有méiyǒugēn我们wǒmenzài一起yìqǐ*+。” 50  耶稣Yēsūduìshuō:“不要Búyào阻止zǔzhǐ因为yīnwèi反对fǎnduì你们nǐmende就是jiùshì支持zhīchí你们nǐmenle。” 51  耶稣Yēsūbèijiē上天shàngtiānde日子rìzikuàidàole+心意xīnyì坚定jiāndìngyào前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěng+ 52  pàirénxiānzǒu他们tāmenjiùle撒马利亚Sāmǎlìyàrénde村庄cūnzhuāngyàowèizuò准备zhǔnbèi 53  那里Nàlǐderénjiàn一定yídìngyào前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěngjiù接待jiēdài+ 54  门徒Méntú雅各Yǎgè约翰Yuēhàn+看见kànjiànjiùshuō:“Zhǔ*ayào我们wǒmenjiàohuǒcóngtiānshangjiàng下来xiàlái消灭xiāomiè他们tāmenma+ 55  耶稣Yēsūzhuǎnguòshēnlái斥责chìzéliǎngrén 56  大家Dàjiājiùdàobiéde村庄cūnzhuāngle 57  Zài路上lùshangyǒurénduì耶稣Yēsūshuō:“不管Bùguǎndào哪里nǎlǐdōuyào跟随gēnsuí+。” 58  耶稣Yēsūduìshuō:“狐狸Húliyǒudòngtiānshangde飞鸟fēiniǎoyǒu人子rénzǐquè没有méiyǒuzhěntóude地方dìfang+。” 59  耶稣Yēsūduìlìngrénshuō:“Lái跟随gēnsuíba!”那个Nàgerénshuō:“Zhǔaqǐng容许róngxǔxiān埋葬máizàng父亲fùqīn+。” 60  耶稣Yēsūduìshuō:“Ràng死人sǐrén+埋葬máizàng他们tāmende死人sǐrénhǎole只管zhǐguǎn宣扬xuānyáng上帝Shàngdìde王国Wángguó+。” 61  Háiyǒurénshuō:“Zhǔahuì跟随gēnsuí可是kěshì容许róngxǔxiānxiàng家人jiārén*道别dàobiéba。” 62  耶稣Yēsūduìshuō:“Shǒuzheyòuxiànghòukànde+jué适合shìhéjìn上帝Shàngdìde王国Wángguó+。”

脚注

Yòu不要búyào额外éwàidàijiàn衣服yīfu”。
Yòu指证zhǐzhèng他们tāmendeshì”。
zuò门徒méntúgēnzài一起yìqǐ”。
Yòubiàndexiàng闪电shǎndiàn那么nàmeliàng”。
Yòu腐败fǔbàihuò乖张guāizhāng”。
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
Bèi出卖chūmàiyòubèijiāo出来chūlái”。
Yòu比较bǐjiào重要zhòngyào”。
Yòu因为yīnwèi没有méiyǒugēn我们wǒmen一起yìqǐ跟从gēncóng”。
Yòu主人zhǔrén”。
Yòujiāliderén”。

注释

Xié 看来Kànláizhǐ额外éwàideshuāngxié因为yīnwèi耶稣Yēsūde吩咐fēnfùshì不要búyàodàixiéZài那个nàge时代shídài人们rénmenchū远门yuǎnménshí通常tōngchánghuìduōdàishuāngxié因为yīnwèi鞋底xiédǐ可能kěnénghuì鞋带xiédài可能kěnénghuìduàndiào之前Zhīqián耶稣Yēsūcénggěichū类似lèisìde指示zhǐshìshí吩咐fēnfù门徒méntú只要zhǐyào穿chuānshàng本来běnlái已经yǐjīngyǒudexié。(6:8,9马太福音Mǎtài Fúyīn10:9,10dào耶稣Yēsū吩咐fēnfù门徒méntú不要búyàowèi旅途lǚtú准备zhǔnbèi鞋子xiézi就是jiùshìshuō除了chúlejiǎoshangdexié以外yǐwài不要búyào额外éwàiduōdàishuāng

不要Búyàodài什么shénme东西dōngxi上路shànglù 耶稣Yēsūpài使徒shǐtú出去chūqù传讲chuánjiǎng上帝Shàngdìde王国Wángguóshígěile他们tāmen一些yìxiē指示zhǐshìràng他们tāmen知道zhīdào怎样zěnyàng执行zhíxíngzhèxiàngzhìguān重要zhòngyàode任务rènwu。(9:2马太福音Mǎtài Fúyīn马可福音Mǎkě Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn有时yǒushí合称héchēngwéi同观福音Tóngguān Fúyīn”)dōu记载jìzǎile耶稣Yēsūde这些zhèxiē指示zhǐshìTài10:8-10;6:8,9;9:3),虽然suīrán措辞cuòcíshāoyǒutóngdàn传达chuándáde信息xìnxīdōu一样yíyàng使徒shǐtúgāi为了wèile准备zhǔnbèi额外éwàide东西dōngxiér分心fēnxīn因为yīnwèi耶和华Yēhéhuáhuì照顾zhàogù他们tāmende生活shēnghuósuǒSānjuàn福音书Fúyīnshūdōu记载jìzǎi耶稣Yēsū吩咐fēnfù他们tāmen不要búyào准备zhǔnbèihuò穿chuānhuòdài’]liǎngjiàn衣服yīfu”,就是jiùshìshuō除了chúle身上shēnshangde衣服yīfu不要búyào额外éwàidàijiàn衣服yīfu”(脚注jiǎozhù)。另外Lìngwài出门chūménshídài手杖shǒuzhàng看来kànláishì希伯来人Xībóláirénde习惯xíguànChuàng32:10),所以suǒyǐ马可福音Mǎkě Fúyīn6:8shuō:“除了Chúle手杖shǒuzhàng不要búyàodài什么shénme东西dōngxi上路shànglù”。由此可见Yóucǐ-kějiàn路加福音Lùjiā Fúyīn9:3记载jìzǎide指示zhǐshì不要búyàodài什么shénme东西dōngxi上路shànglù不要búyàodài手杖shǒuzhàng”,可以kěyǐ理解lǐjiěwéi使徒shǐtúgāiwèi旅途lǚtú额外éwài准备zhǔnbèihuòduōdàigēn手杖shǒuzhàngérshìshuō他们tāmennéngdài手杖shǒuzhàng耶稣Yēsū吩咐fēnfù门徒méntúyàoqīngzhuāng出行chūxíng不要búyàodài额外éwàide东西dōngxi加重jiāzhòng自己zìjǐde负担fùdān因为yīnwèi耶和华Yēhéhuáhuìzài旅途lǚtúzhōng照顾zhàogù他们tāmende需要xūyào。(Lìngjiàn10:4de注释zhùshìjié经文jīngwén记载jìzǎile耶稣Yēsūzàipài70门徒méntú出去chūqù传道chuándàoshíchūde类似lèisì指示zhǐshì

Qián 直译Zhíyì银子yínzi”,zhǐ当作dàngzuòqiányòngde银子yínzi

Yàozhùzài那里nàlǐ直到zhídào离开líkāi那个nàge地方dìfang 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ告诉gàosu使徒shǐtú他们tāmendàole城镇chéngzhènhòujiā愿意yuànyì款待kuǎndài他们tāmen他们tāmenjiùgāizhùzàijiā后来Hòulái耶稣Yēsūgěile70门徒méntú同样tóngyàngde指示zhǐshì吩咐fēnfù他们tāmen不要búyàocóngjiādàolìngjiābānláibān”。(10:1-7如果Rúguǒ他们tāmen追求zhuīqiúgèng舒适shūshìde环境huánjìnghuògèngduōde物质wùzhì享受xiǎngshòu因此yīncǐérbānláibānjiùnéng表明biǎomínggēn他们tāmende传道chuándào使命shǐmìng相比xiāngbǐ这些zhèxiē东西dōngxidōushì次要cìyàode

Zhùzài那里nàlǐ Jiàn6:10de注释zhùshì

Dǒuluòjiǎoshangde尘土chéntǔ Zài那个nàge时代shídài恪守kèshǒu宗教zōngjiào信仰xìnyǎngde犹太人Yóutàirén觉得juéde外族人wàizúrén地区dìqūde尘土chéntǔdōushì不洁bùjiéde所以suǒyǐdāng他们tāmencóng这些zhèxiē地区dìqūhuídào犹太人Yóutàirénde地区dìqūqiánhuìxiāndǒuluòjiǎoshangde尘土chéntǔ不过Búguò耶稣Yēsūgěi门徒méntú这些zhèxiē指示zhǐshìshíxiǎngyào表达biǎodáde显然xiǎnránshìtóngde意思yìsi这个Zhège举动jǔdòngshìyào表示biǎoshìdāng那个nàge地方dìfangshòu上帝Shàngdì惩罚chéngfáshí门徒méntú承担chéngdān任何rènhé责任zérèn马太福音Mǎtài Fúyīn10:14马可福音Mǎkě Fúyīn6:11yǒu类似lèisìde说法shuōfǎ马可Mǎkě路加Lùjiāde记载jìzǎihái补充bǔchōngle表明biǎomíng他们tāmen已经yǐjīngshòudào警告jǐnggàoyòu指证zhǐzhèng他们tāmendeshì”)zhèhuà保罗Bǎoluó巴拿巴Bānábāzài皮西迪亚Píxīdíyàde安提阿Āntíʼājiù按照ànzhào这个zhège指示zhǐshìzuòle。(13:51保罗Bǎoluózài哥林多Gēlínduōzuòchū类似lèisìde举动jǔdòng抖抖dǒudǒu衣服yīfu”,接着jiēzhe解释jiěshìshuō:“你们Nǐmen如果rúguǒ灭亡mièwángjiùyào自己zìjǐ承担chéngdān血债xuèzhàishì清白qīngbáide。”(18:6

分封侯Fēnfēnghóu 原文Yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishì管治guǎnzhìfēnzhī行省xíngshěngderén”。分封侯Fēnfēnghóushì统治tǒngzhìmǒu地区dìqūde长官zhǎngguān必须bìxū得到dédào罗马Luómǎ政府zhèngfǔ批准pīzhǔncái可以kěyǐ施行shīxíng统治tǒngzhì希律Xīlǜ·安提帕Āntípà管治guǎnzhìde地区dìqū包括bāokuò加利利Jiālìlì比利阿Bǐlìʼā。(参看Cānkàn6:14de注释zhùshì

希律Xīlǜ 这里Zhèlǐzhǐ希律Xīlǜ大帝dàdìde儿子érzi希律Xīlǜ·安提帕Āntípà。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

分封侯Fēnfēnghóu JiànTài14:1de注释zhùshì

希律Xīlǜ Zhǐ希律Xīlǜ·安提帕Āntípà。(LìngjiànTài14:1de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

你们Nǐmendiǎnr东西dōngxigěi他们tāmenchība Zài耶稣Yēsū施行shīxíngde奇迹qíjìzhōng只有zhǐyǒuzhèshìjuàn福音书Fúyīnshūdōuyǒu记载jìzǎide。(Tài14:15-21;6:35-44;9:10-17;Yuē6:1-13

bǐngbāikāi 圣经Shèngjīng时代shídàidebǐng通常tōngchánghuìzuòchéngbiǎnpíngde形状xíngzhuànghōngkǎohòu薄薄báobáode有点yǒudiǎnryìng因此Yīncǐbǐngbāikāiláichīshìzhǒngchángjiànde做法zuòfǎ。(Tài14:19;15:36;26:26;6:41;8:6

篮子Lánzi 这里Zhèlǐzhǐde可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíng编织biānzhīlányǒutiáo绳子shéngzizuòshǒu方便fāngbiànrén外出wàichūshí携带xiédàiZhèzhǒng篮子lánzide容量róngliàngyuēwéi7.5shēng。(LìngjiànTài16:9,10de注释zhùshì

篮子Lánzi JiànTài14:20de注释zhùshì

祷告dǎogàode时候shíhou 路加Lùjiāzàixiě福音书Fúyīnshūshí特别tèbié留意liúyìgēn祷告dǎogào有关yǒuguāndeshì耶稣Yēsūde一些yìxiē祷告dǎogàozhǐ记录jìlùzài路加福音Lùjiā Fúyīnliběnjié经文jīngwén就是jiùshì例子lìzi只有Zhǐyǒu路加Lùjiādào耶稣Yēsū受浸shòujìnshíxiàng上帝Shàngdì祷告dǎogào这个zhège细节xìjié耶稣Yēsūzhè祷告dǎogàode一些yìxiē重要zhòngyào内容nèiróng看来kànláizài许多xǔduōniánhòuyóu保罗Bǎoluó记录jìlùle下来xiàlái。(Lái10:5-9Háiyǒu一些yìxiēgēn耶稣Yēsū祷告dǎogào有关yǒuguānde记载jìzǎishì其他qítā福音书Fúyīnshū没有méiyǒude例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn5:16;6:12;9:18,28;11:1;23:46

耶稣Yēsū独自dúzì祷告dǎogào 当时Dāngshí耶稣Yēsūzài凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ附近fùjìn。(Tài16:13;8:27只有Zhǐyǒu路加Lùjiādào耶稣Yēsūshìzài独自dúzì祷告dǎogào。(Lìngjiàn3:21de注释zhùshì

约翰Yuēhàn Yuán希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi耶何哈南Yēhéhānánhuò约哈南Yuēhānán”,意思yìsishì耶和华Yēhéhuá已经yǐjīngshīēnhuò耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng表明biǎomíngshìyǒu恩典ēndiǎnde”。

施浸者Shījìnzhě Yòu使shǐrénjìnshuǐzhōngderén”。“施浸者Shījìnzhě显然xiǎnránshì别号biéhào表明biǎomíng约翰Yuēhànshìgěirén施浸shījìnérwéirénsuǒzhīde犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsījiùcéngchēngwéi约翰Yuēhàn别号biéhào施浸者Shījìnzhě”。

以利亚Yǐlìyà 这个Zhège名字míngzizài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénzhōngde意思yìsishìde上帝Shàngdìshì耶和华Yēhéhuá”。

施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhàn JiànTài3:1de注释zhùshì

以利亚Yǐlìyà JiànTài11:14de注释zhùshì

基督Jīdū 基督Jīdūshì头衔tóuxiányuán希腊Xīlà语词yǔcíKhri·stosʹ,相当xiāngdāng弥赛亚Mísàiyà”(yuán希伯来Xībólái语词yǔcíma·shiʹach),zhèliǎng头衔tóuxiánde意思yìsidōushìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě”。Zài圣经Shèngjīng时代shídài人们rénmenhuì举行jǔxíng仪式yíshìyóudàozài统治者tǒngzhìzhědetóushang确认quèrèn这个zhègerén正式zhèngshìshòudào任命rènmìng膏立gāolì)。

基督Jīdū Zài这里zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhōng,“基督Jīdū这个zhège头衔tóuxián前面qiánmiànyǒu定冠词dìngguàncí显然xiǎnránshìyào强调qiángdiào耶稣Yēsūde弥赛亚Mísàiyà身份shēnfèn

上帝Shàngdì选立xuǎnlìde基督Jīdū 彼得Bǐdézhǐchū耶稣Yēsūshì上帝Shàngdì选立xuǎnlìde基督Jīdū”(希腊语Xīlàyǔshìho khri·stosʹ tou The·ouʹ)。“基督Jīdū相当xiāngdāng弥赛亚Mísàiyà”(yuán希伯来Xībólái语词yǔcíma·shiʹach),zhèliǎng头衔tóuxiánde意思yìsidōushìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě”。Zàiběnjié经文jīngwénzhōngzuò基督Jīdūde希腊Xīlà语词yǔcí前面qiánmiànyǒu定冠词dìngguàncízhè看来kànláishì为了wèile强调qiángdiào耶稣Yēsūde身份shēnfèn就是jiùshì上帝Shàngdì任命rènmìngde弥赛亚Mísàiyà。(LìngjiànTài1:12:4de注释zhùshì

祭司长Jìsīzhǎng Zài这里zhèlǐ希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshì复数fùshùzhǐdeshì祭司jìsī当中dāngzhōngde那些nàxiē主要zhǔyào人物rénwù包括bāokuò卸任xièrènde大祭司dàjìsī可能kěnéng包括bāokuò24bān祭司jìsīde所有suǒyǒu首领shǒulǐng如果Rúguǒ这个zhègede原文yuánwénshì单数dānshùjiùhuìzuò大祭司dàjìsī”,就是jiùshì那个nàgezài上帝Shàngdì面前miànqián代表dàibiǎo人民rénmínde主要zhǔyào人物rénwù

抄经士Chāojīngshì 原本Yuánběnzhǐ抄写chāoxiě圣经Shèngjīngderéndànzài耶稣Yēsūde时代shídài,“抄经士chāojīngshìzhǐ精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnde法律fǎlǜ导师dǎoshī。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

长老Zhǎnglǎo 直译Zhíyìjiào年长niánzhǎngde男子nánzǐ”。Zài圣经Shèngjīngli希腊Xīlà语词yǔcípre·sbyʹte·ros主要zhǔyàoyòngláizhǐ那些nàxiēzài社区shèqū国族guózúli拥有yōngyǒu权力quánlì职责zhízéderén虽然Suīrán这个zhège有时yǒushízhǐ年纪niánjìjiàozhǎngderén例如lìrú15:25zhōngde儿子érzi2:17zhōngde老年人lǎoniánrén”),dànbìng限于xiànyúzhǐ实际shíjì年龄niánlíng比较bǐjiàoderénZài这里zhèlǐ这个zhège希腊Xīlà语词yǔcízhǐdeshì犹太Yóutài国族guózúzhōng带头dàitóuderénér圣经Shèngjīng常常chángcháng这些zhèxiēréngēn祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì一并yíbìng提及tíjí公议会Gōngyìhuìde成员chéngyuánjiù来自láizìzhèsān群体qúntǐ。(20:1;22:52,66lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

祭司长Jìsīzhǎng JiànTài2:4de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

抄经士Chāojīngshì JiànTài2:4de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

Jiùgāi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐ Yòujiù必须bìxū放弃fàngqì自己zìjǐde所有suǒyǒu权利quánlì”。这样Zhèyàngzuòderén甘愿gānyuànzài各个gègè方面fāngmiàn克制kèzhì自己zìjǐ就是jiùshì甘愿gānyuàn放弃fàngqìduì自己zìjǐde掌控zhǎngkòngquán自己zìjǐ完完全全wánwán-quánquánjiāogěi上帝ShàngdìZhèhuàde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐzuòjiù必须bìxūduì自己zìjǐshuō”。这个Zhège译法yìfǎhěn恰当qiàdàng因为yīnwèi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐ可能kěnéng意味着yìwèizheduì自己zìjǐde欲望yùwàng抱负bàofù便利biànlìshuō”。(林后Lín-Hòu5:14,15

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。Zài古典gǔdiǎn希腊语Xīlàyǔzhōng,stau·rosʹ(斯陶罗斯sītáoluósī主要zhǔyàoshìzhǐgēn直立zhílìde木柱mùzhùhuò桩子zhuāngzi这个Zhège有时yǒushí比喻bǐyù跟随gēnsuí耶稣Yēsūderénhuì经历jīnglìde苦难kǔnàn羞辱xiūrǔ折磨zhémó甚至shènzhì死亡sǐwáng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Jiùgāi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐ Yòujiù必须bìxū放弃fàngqì自己zìjǐde所有suǒyǒu权利quánlì”。这样Zhèyàngzuòderén甘愿gānyuànzài各个gègè方面fāngmiàn克制kèzhì自己zìjǐ就是jiùshì甘愿gānyuàn放弃fàngqìduì自己zìjǐde掌控zhǎngkòngquán自己zìjǐ完完全全wánwán-quánquánjiāogěi上帝ShàngdìZhèhuàde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐzuòjiù必须bìxūduì自己zìjǐshuō”。这个Zhège译法yìfǎhěn恰当qiàdàng因为yīnwèi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐ可能kěnéng意味着yìwèizheduì自己zìjǐde欲望yùwàng抱负bàofù便利biànlìshuō”。(林后Lín-Hòu5:14,15lìngjiànTài16:24de注释zhùshì

苦刑柱Kǔxíngzhù JiànTài16:24de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

生命Shēngmìng Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”。

世人Shìrén 希腊语Xīlàyǔshìkoʹsmos。Běnjié经文jīngwénshuō耶稣Yēsūláidào世人shìrén当中dāngzhōng看来kànláishuōde主要zhǔyàoshì受浸shòujìnérshì降世jiàngshìwéirénde时候shíhou耶稣Yēsū受浸shòujìnhòu开始kāishǐ执行zhíxíng传道chuándào职务zhíwùwèi世人shìréndàilái亮光liàngguāng。(参看CānkànYuē3:17,19;6:14;9:39;10:36;11:27;12:46;约一Yuē-Yī4:9

世人Shìrénshì通过tōngguòéryǒude Zàiběnjié经文jīngwénlizuò世人shìrénde希腊Xīlà语词yǔcíshìkoʹsmos,有些yǒuxiē译本yìběn翻译fānyìwéi世界shìjiè”。既然Jìránxiàbànjiéshuōkoʹsmos认识rènshi可见kějiàn这个zhègezài这里zhèlǐzhǐdeshì世上shìshàngderénZài世俗shìsú著作zhùzuòzhōng这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí有时yǒushíyòngláizhǐ宇宙yǔzhòushòuzào万物wànwù使徒Shǐtú保罗Bǎoluózàiduì一些yìxiē希腊人Xīlàrén讲话jiǎnghuàshíyòngle这个zhègezuò世界shìjiè”),表达biǎodáde也许yěxǔ就是jiùshì这个zhège意思yìsi。(17:24不过Búguòzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这个zhège通常tōngchángzhǐ世上shìshàngde所有suǒyǒurénhuò部分bùfenrén耶稣Yēsū确实quèshí参与cānyùle创造chuàngzào天地tiāndì万物wànwùde工作gōngzuòdànběnjié经文jīngwén强调qiángdiàodeshìzài创造chuàngzào人类rénlèizhèjiàn工作gōngzuòshang担任dānrènde角色juésè。(Chuàng1:26;Yuē1:3;西1:15-17

世人Shìrén 希腊语Xīlàyǔshìkoʹsmos。这个Zhègezài希腊Xīlà文学wénxué作品zuòpǐnzhōng主要zhǔyàoyòngláizhǐ人类rénlèizhèshì圣经Shèngjīngzhōngzuìchángjiànde用法yòngfǎ。(LìngjiànYuē1:10de注释zhùshìZài这里zhèlǐ,koʹsmoszhǐdeshì救赎jiùshúde人类rénlèi约翰福音Yuēhàn Fúyīn1:29shuō他们tāmendōuyǒuzuì”,érzhèzuìshìcóng亚当Yàdāng遗传yíchuán下来xiàláide

Zài世上shìshàng出生chūshēng 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐyòngshēng孩子háizi作为zuòwéi比喻bǐyùlái说明shuōmíng痛苦tòngkǔ忧愁yōuchóuhuì怎样zěnyànghuàwéi喜乐xǐlè”。(Yuē16:20女人Nǚrénshēng孩子háizide时候shíhouhuì经历jīnglì产痛chǎntòngdànxīn生命shēngmìngdàidào世上shìshàngde喜乐xǐlèhuìràng生育shēngyùde痛苦tòngkǔ显得xiǎnde无足轻重wúzúqīngzhòng甚至shènzhì使shǐ忘记wàngjì之前zhīqiánde痛苦tòngkǔZài这里zhèlǐ,“世上shìshàng”(希腊语Xīlàyǔshìkoʹsmos)zhǐdeshì组织zǔzhī起来qǐláide人类rénlèi社会shèhuì就是jiùshì人类rénlèi生活shēnghuóde领域lǐngyùér孩子háizi出生chūshēnghòu来到láidàode就是jiùshì这样zhèyàngde世界shìjièZài圣经Shèngjīnglizuò世上shìshànghuò世界shìjiède希腊Xīlà语词yǔcí有时yǒushí表达biǎodáde就是jiùshì这个zhège意思yìsi。(林前Lín-Qián14:10;提前Tí-Qián6:7lìngjiàn9:25de注释zhùshì

Quán世界shìjiè 希腊Xīlà语词yǔcíkoʹsmosde基本jīběn意思yìsishì秩序zhìxùhuò安排ānpái”,zuìchángjiànde译法yìfǎshì世界shìjiè”。Zài希腊Xīlà文学wénxué作品zuòpǐnzhōng这个zhège可以kěyǐyòngláizhǐ世人shìrénzhèshì希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōngchángjiànde用法yòngfǎ。(LìngjiànYuē1:9,10;3:16de注释zhùshì不过Búguò,koʹsmosbìng不仅bùjǐnshì世人shìrénde同义词tóngyìcíZài圣经Shèngjīngli这个zhège保留bǎoliúle原本yuánběnde词义cíyì秩序zhìxùhuò安排ānpái”,因为yīnwèi人类rénlèi世界shìjiè本来běnláijiùyǒu一定yídìngde架构jiàgòu这些zhèxiē架构jiàgòuyóutóngde文化wénhuà部族bùzú国族guózú以及yǐjí经济jīngjì体系tǐxì组成zǔchéng。(约一Yuē-Yī3:17;7:9;14:6Zhè就是jiùshì世界shìjièzàiběnjié经文jīngwén以及yǐjí其他qítā经文jīngwénlide意思yìsi千百Qiānbǎiniánlái随着suízhe世上shìshàngde人口rénkǒu不断búduàn增长zēngzhǎnggēn人类rénlèi生活shēnghuó相关xiāngguānde种种zhǒngzhǒng架构jiàgòu越来越yuèláiyuè复杂fùzá规模guīmó越来越yuèláiyuè。(LìngjiànYuē16:21de注释zhùshì

Shuōle这些zhèxiēhuà以后yǐhòu大约dàyuēguòletiān 马太Mǎtài马可Mǎkěde记载jìzǎidōushìshuōliùtiān以后yǐhòu”。(Tài17:1;9:2路加Lùjiā计算jìsuàntiānshùde方法fāngfǎgēn马太Mǎtài马可Mǎkětài一样yíyàngshuōdetiān看来kànlái包括bāokuò耶稣Yēsūzuòchū承诺chéngnuòdetiān9:27),包括bāokuò耶稣Yēsū改变gǎibiàn形貌xíngmàodetiān马太Mǎtài马可Mǎkě计算jìsuàndeshìzhèliǎngjiànshì中间zhōngjiān相隔xiānggédetiānshù另外Lìngwài路加Lùjiāshìshuō大约dàyuēguòletiān”,可见kějiànshuōdeshì大概dàgàide时间shíjiān

祷告Dǎogào 关于Guānyú耶稣Yēsū改变gǎibiàn形貌xíngmàoshì只有zhǐyǒu路加Lùjiāzài记载jìzǎizhōngdàole祷告dǎogào这个zhège细节xìjiéXiàjié经文jīngwéndào耶稣Yēsūzài祷告dǎogào。(9:29Háiyǒu一些yìxiēgēn耶稣Yēsū祷告dǎogào有关yǒuguānde记载jìzǎishì其他qítā福音书Fúyīnshū没有méiyǒude例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn3:21;5:16;6:12;9:18;11:1;23:46

耶稣Yēsū……离世líshìdeshì 直译Zhíyìde离开líkāi”。zuò离世líshìdeshìde希腊Xīlà语词yǔcíshìeʹxo·dos,这个zhège出现chūxiànzài彼得后书Bǐdé Hòushū1:15(“离世Líshì”)希伯来书Xībóláishū11:22(“离开Líkāi埃及Āijí”)。耶稣Yēsū离世líshìdeshìhuòde离开líkāi”,看来kànláigēnbìngzài其后qíhòu复活fùhuó成为chéngwéi灵体língtǐzhèliǎngjiànshì有关yǒuguān

Cóngtiānshangyǒu声音shēngyīnchuánchū 根据Gēnjù福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶和华Yēhéhuácéngsānyòngrénnéng听见tīngjiànde声音shēngyīnxiàngrén说话shuōhuàZhèshì。(Lìngjiàn9:35;Yuē12:28de注释zhùshì

Yǒu声音shēngyīncóngyúnli发出fāchū 根据Gēnjù福音书Fúyīnshūde记载jìzǎi耶和华Yēhéhuácéngsān直接zhíjiēxiàngrén说话shuōhuàZhèshìèr。(Lìngjiàn3:22;Yuē12:28de注释zhùshì

独生子Dúshēngzǐ 一般Yìbānzuò独生dúshēngde)”de希腊Xīlà语词yǔcíshìmo·no·ge·nesʹ,词典cídiǎnde定义dìngyìshì同类tónglèizhōngjǐnyǒude”“独一无二dúyī-wúʼèrde”“唯一wéiyīde”。圣经Shèngjīngyòng这个zhègelái形容xíngróngrén无论wúlùn男女nánnǚshì父母fùmǔ唯一wéiyīde孩子háizi。(Lìngjiàn7:12;8:42;9:38de注释zhùshìZài使徒shǐtú约翰Yuēhànxiěde书卷shūjuànli这个zhègezhǐyòngzài耶稣Yēsū身上shēnshangYuē3:16,18;约一Yuē-Yī4:9),dàncóng没有méiyǒuyòngláizhǐ降生jiàngshēngwéirénshíhuò之后zhīhòude耶稣Yēsū约翰Yuēhàn总是zǒngshìyòng这个zhègelái形容xíngróng降生jiàngshēngwéirénqiánde耶稣Yēsūshíshì话语huàyǔ”,“zài最初zuìchūjiùgēn上帝Shàngdìtóngzài”,甚至shènzhìhái没有méiyǒu世人shìrén以前yǐqiánjiù已经yǐjīnggēn上帝Shàngdìtóngzàile。(Yuē1:1,2;17:5,24耶稣Yēsūshì独生子dúshēngzǐ”,因为yīnwèishì耶和华Yēhéhuáde头生子tóushēngzǐ”,只有zhǐyǒushì上帝Shàngdì亲自qīnzì创造chuàngzàode尽管Jǐnguǎn其他qítā灵体língtǐbèichēngwéi上帝Shàngdìde儿子们érzimen”(Chuàng6:2,4;1:6;2:1;38:4-7),dàn他们tāmendōushì耶和华Yēhéhuá通过tōngguòde头生子tóushēngzǐ创造chuàngzào出来chūláide西1:15,16)。Zǒngdeláishuō希腊Xīlà语词yǔcímo·no·ge·nesʹyònglái描述miáoshù耶稣Yēsūshízhǐshì同类tónglèizhōngjǐnyǒude”“独一无二dúyī-wúʼèrde”“无与伦比wúyǔlúnbǐde”,zhǐshì唯一wéiyībèi上帝Shàngdì亲自qīnzì创造chuàngzào出来chūláide儿子érzi。(约一Yuē-Yī5:18lìngjiànLái11:17de注释zhùshì

独生子Dúshēngzǐ 一般Yìbānzuò独生dúshēngde)”de希腊Xīlà语词yǔcíshìmo·no·ge·nesʹ,词典cídiǎnde定义dìngyìshì同类tónglèizhōngjǐnyǒude”“独一无二dúyī-wúʼèrde”“唯一wéiyīde”。Zài使徒shǐtú约翰Yuēhànxiěde书卷shūjuànli这个zhègezhǐyòngzài耶稣Yēsū身上shēnshang。(Yuē1:14;3:18;约一Yuē-Yī4:9lìngjiànYuē1:14de注释zhùshì尽管Jǐnguǎn其他qítā灵体língtǐbèichēngwéi上帝Shàngdìde儿子们érzimen”,dàn只有zhǐyǒu耶稣Yēsūbèichēngwéi独生子dúshēngzǐ”。(Chuàng6:2,4;1:6;2:1;38:4-7耶稣Yēsūshì上帝Shàngdìde头生子tóushēngzǐ只有zhǐyǒushì天父Tiānfù亲自qīnzì创造chuàngzàode因此yīncǐ独一无二dúyī-wúʼèrgēn上帝Shàngdìde其他qítā儿子érzidōu一样yíyàng他们tāmendōushì耶和华Yēhéhuá通过tōngguò这个zhège头生子tóushēngzǐ创造chuàngzàode保罗Bǎoluóshuō以撒Yǐsāshì亚伯拉罕Yàbólāhǎnde独生子dúshēngzǐ”(mo·no·ge·nesʹ)shí表达biǎodádeshì类似lèisìde意思yìsi。(Lái11:17虽然Suīrán亚伯拉罕Yàbólāhǎngēn夏甲Xiàjiǎshēngle以实玛利Yǐshímǎlìgēn基杜拉Jīdùlāshēngle儿子érziChuàng16:15;25:1,2;代上Dài-Shàng1:28,32),dàn以撒Yǐsāzàizhǒng特别tèbiéde意义yìyìshangshìde独生子dúshēngzǐ”。以撒Yǐsā既是jìshì亚伯拉罕Yàbólāhǎn唯一wéiyīyīn上帝Shàngdì承诺chéngnuòéryǒude儿子érzishì撒拉Sālā唯一wéiyīde儿子érzi。(Chuàng17:16-19

独生Dúshēng 希腊语Xīlàyǔshìmo·no·ge·nesʹ,词典cídiǎnde定义dìngyìshì同类tónglèizhōngjǐnyǒude”“独一无二dúyī-wúʼèrde”“唯一wéiyīde”。这个Zhège可以kěyǐyònglái形容xíngróngrén无论wúlùn男女nánnǚshì父母fùmǔ唯一wéiyīde孩子háizizàiběnjié经文jīngwén就是jiùshì这样zhèyàngde用法yòngfǎTóng希腊Xīlà语词yǔcíyòngláizhǐ拿因城Náyīn Chéng寡妇guǎfu独生dúshēngde儿子érzi以及yǐjí崖鲁Yálǔ独生dúshēngde女儿nǚʼér。(7:12;8:41,42圣经Shèngjīngtándào耶弗他Yēfútāde女儿nǚʼérshíshuō:“耶弗他Yēfútājiù只有zhǐyǒu这么zhème女儿nǚʼér没有méiyǒubiéde孩子háizi。”(Shì11:34希腊语Xīlàyǔ七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyìzhèhuàshíyònglemo·no·ge·nesʹZài使徒shǐtú约翰Yuēhàn执笔zhíbǐde书卷shūjuànzhōng这个zhège出现chūxiànledōushìyòngláizhǐ耶稣Yēsū。(关于Guānyú这个zhègeyòngzài耶稣Yēsū身上shēnshangshíyǒu什么shénme含意hányìlìngjiànYuē1:14;3:16de注释zhùshì

上帝Shàngdìde神威shénwēi Yòu上帝Shàngdìde伟大wěidà威荣wēiróng)”。耶稣Yēsūzhìhǎo病人bìngrénhòucóng没有méiyǒu注意力zhùyìlìyǐndào自己zìjǐ身上shēnshangér总是zǒngshì功劳gōngláoguīgěi上帝Shàngdìràngrén知道zhīdào施行shīxíng这些zhèxiē奇迹qíjìdōushìkào上帝Shàngdìde力量lìliàng

耶稣Yēsūbèijiē上天shàngtiān zuòbèijiē上天shàngtiānde希腊Xīlà语词yǔcíshìa·naʹlem·psis,zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōngzhǐ出现chūxiànguozhè按照Ànzhào一般yìbānde理解lǐjiě这个zhègezhǐdeshì耶稣Yēsūshēngdàotiānshangzhèjiànshì相关Xiāngguānde动词dòngcí出现chūxiànzài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn1:211(“bèijiēdàotiānshang”),以及yǐjí1:22(“Bèijiēzǒu”)。

一定yídìngyào前往qiánwǎng…… 直译Zhíyìdeliǎnxiàng……huòdeliǎn朝向cháoxiàng……”。类似Lèisìde词组cízǔ出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng意思yìsishì为了wèilemǒu目标mùbiāohuò愿望yuànwàngér努力nǔlì王下Wáng-Xià12:17脚注jiǎozhù),yǒuxiàdìng决心juéxīn目的mùdìshì罢休bàxiūde意思yìsi代下Dài-Xià20:3脚注jiǎozhù)。

没有Méiyǒuzhěntóude地方dìfang 意思Yìsishì没有méiyǒu属于shǔyú自己zìjǐdejiā

没有Méiyǒuzhěntóude地方dìfang JiànTài8:20de注释zhùshì

Zhǔ 有些Yǒuxiē抄本chāoběn没有méiyǒuzhǔdàn这个zhège出现chūxiànzài一些yìxiē早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběnli

埋葬Máizàng父亲fùqīn 看来Kànlái那个nàgerénde意思yìsishìshuō父亲fùqīngāng去世qùshìér只是zhǐshìxiǎng安排ānpái葬礼zànglǐ如果Rúguǒzhēnshì这样zhèyàngjiù可能kěnéngzài这里zhèlǐgēn耶稣Yēsū说话shuōhuàleZài古代gǔdài中东Zhōngdōng地区dìqū如果rúguǒjiāliyǒurén去世qùshì一般yìbānhuìzài当天dàngtiānjiù举行jǔxíng葬礼zànglǐ可见Kějiàn那个nàgerénde父亲fùqīn可能kěnéng只是zhǐshì年纪niánjì老迈lǎomàihuòyǒubìngzàishēnbìng没有méiyǒu去世qùshì耶稣Yēsūshìhuì要求yāoqiú那个nàgerénpiēxià生病shēngbìngde父亲fùqīnràng父亲fùqīn无依无靠wúyī-wúkàode所以suǒyǐjiāli肯定kěndìngháiyǒu其他qítā成员chéngyuán可以kěyǐ照顾zhàogù父亲fùqīnde需要xūyào。(7:9-13因此Yīncǐ那个nàgerén等于děngyúzàishuō:“huì跟随gēnsuídàn现在xiànzài不行bùxíng因为yīnwèi父亲fùqīnháizàiDěng去世qùshì埋葬máizànghǎocáinéng跟随gēnsuí。”不过Búguòzài耶稣Yēsū看来kànlái那个nàgerén没有méiyǒu好好hǎohǎo把握bǎwò时机shíjī没有méiyǒu上帝Shàngdìde王国Wángguófàngzài生活shēnghuóde首位shǒuwèi。(9:60,62

埋葬Máizàng父亲fùqīn 看来Kànlái那个nàgerénde意思yìsishìshuō父亲fùqīngāng去世qùshìér只是zhǐshìxiǎng安排ānpái葬礼zànglǐ如果Rúguǒzhēnshì这样zhèyàngjiù可能kěnéngzài这里zhèlǐgēn耶稣Yēsū说话shuōhuàleZài古代gǔdài中东Zhōngdōng地区dìqū如果rúguǒjiāliyǒurén去世qùshì一般yìbānhuìzài当天dàngtiānjiù举行jǔxíng葬礼zànglǐ可见Kějiàn那个nàgerénde父亲fùqīn可能kěnéng只是zhǐshì年纪niánjì老迈lǎomàihuòyǒubìngzàishēnbìng没有méiyǒu去世qùshì耶稣Yēsūshìhuì要求yāoqiú那个nàgerénpiēxià生病shēngbìngde父亲fùqīnràng父亲fùqīn无依无靠wúyī-wúkàode所以suǒyǐjiāli肯定kěndìngháiyǒu其他qítā成员chéngyuán可以kěyǐ照顾zhàogù父亲fùqīnde需要xūyào。(7:9-13因此Yīncǐ那个nàgerén等于děngyúzàishuō:“huì跟随gēnsuídàn现在xiànzài不行bùxíng因为yīnwèi父亲fùqīnháizàiDěng去世qùshì埋葬máizànghǎocáinéng跟随gēnsuí。”不过Búguòzài耶稣Yēsū看来kànlái那个nàgerén没有méiyǒu好好hǎohǎo把握bǎwò时机shíjī没有méiyǒu上帝Shàngdìde王国Wángguófàngzài生活shēnghuóde首位shǒuwèi。(9:60,62

Ràng死人sǐrén埋葬máizàng他们tāmende死人sǐrénhǎole 正如Zhèngrú路加福音Lùjiā Fúyīn9:59de注释zhùshìshuō那个nàgerénde父亲fùqīn可能kěnéng只是zhǐshì年纪niánjì老迈lǎomàihuòyǒubìngzàishēnbìng没有méiyǒu去世qùshì看来Kànlái耶稣Yēsūde意思yìsishì:“Ràng那些nàxiēzài上帝Shàngdìyǎnzhōng仿佛fǎngfúlederén埋葬máizàng他们tāmende死人sǐrénhǎole。”Huànhuàshuō那个nàgeréngāi等到děngdào父亲fùqīn去世qùshìcái跟随gēnsuí耶稣Yēsū因为yīnwèi显然xiǎnránháiyǒu其他qítā亲人qīnrén可以kěyǐ照顾zhàogù父亲fùqīn直到zhídào终老zhōnglǎo那个Nàgerén如果rúguǒ跟随gēnsuí耶稣Yēsūjiùhuìzǒushangtōngwǎng永远yǒngyuǎn生命shēngmìngde道路dàolùzài上帝Shàngdìyǎnzhōngzàixiàng其他qítārén一样yíyàng仿佛fǎngfú已经yǐjīng耶稣Yēsū回答huídá那个nàgeréndehuà表明biǎomíngxiǎngyàozài上帝Shàngdìyǎnzhōnghuózhejiù必须bìxū上帝Shàngdìde王国Wángguófàngzài生活shēnghuóde首位shǒuwèibìng努力nǔlì宣扬xuānyáng王国wángguó

Shǒuzheyòuxiànghòukànde 耶稣Yēsūzàigēnrén说话shuōhuàshídàode工作gōngzuòwèideshì强调qiángdiào门徒méntú全心全意quánxīn-quányì跟随gēnsuí多么duōme重要zhòngyào那个Nàgerénshuō自己zìjǐxiǎng跟随gēnsuí耶稣Yēsūdànyǒu条件tiáojiàn就是jiùshì容许róngxǔxiānxiàng家人jiārén道别dàobié。(9:61derén如果rúguǒ专注zhuānzhù手头shǒutóude工作gōngzuòchūdegōujiùhuìbiànde弯弯曲曲wānwān-qūqū如果rúguǒ为了wèilexiànghòukànér停止tíngzhǐjiùhuì耽误dānwutiánlide工作gōngzuò类似Lèisìderén如果rúguǒshòudào邀请yāoqǐng成为chéngwéi基督Jīdūde门徒méntúquè因为yīnwèi分心fēnxīnér没有méiyǒu基督徒Jīdūtúde责任zérènjiù不配búpèizuò上帝Shàngdì王国Wángguóde子民zǐmín

多媒体资料

手杖Shǒuzhàng和hé粮袋liángdài
手杖Shǒuzhàng粮袋liángdài

Zhànggùnhuòbàngshì古代gǔdài希伯来人Xībóláirénzài生活shēnghuózhōng常常chángcháng使用shǐyòngde工具gōngjù用途yòngtú包括bāokuò支撑zhīchēngChū12:11;8:4;Lái11:21)、防护fánghù撒下Sā-Xià23:21)、脱粒tuōlìSài28:27),以及yǐjí采收cǎishōu橄榄gǎnlǎnShēn24:20;Sài24:13)。粮袋Liángdài通常tōngchángshì皮制pízhìde袋子dàizi使用shǐyòngderén例如lìrú旅客lǚkè牧人mùrén农夫nóngfūhuìguàzàijiānshangyòngláizhuāng食物shíwù衣服yīfu其他qítā用品yòngpǐn耶稣Yēsūpài使徒shǐtú出去chūqù传道chuándàoqiánchūle一些yìxiē指示zhǐshì其中qízhōngdào手杖shǒuzhàng粮袋liángdài使徒们Shǐtúmenzhǐdàishang基本jīběnde东西dōngxigāi为了wèile准备zhǔnbèi额外éwàide东西dōngxiér分心fēnxīn耶和华Yēhéhuáhuì照顾zhàogù他们tāmende生活shēnghuósuǒ。(关于Guānyú应该yīnggāi如何rúhé理解lǐjiě耶稣Yēsūchūde指示zhǐshìlìngjiàn9:310:4de注释zhùshì

希律Xīlǜ·安提帕Āntípà铸造zhùzào的de钱币qiánbì
希律Xīlǜ·安提帕Āntípà铸造zhùzàode钱币qiánbì

照片Zhàopiàn展示zhǎnshìdeshìméitóng合金héjīn钱币qiánbìdezhèngfǎnliǎngmiàn铸造zhùzào时间shíjiān大约dàyuēshì耶稣Yēsū从事cóngshì传道chuándào工作gōngzuòde时期shíqī下令Xiàlìng铸造zhùzào钱币qiánbìdeshì分封侯fēnfēnghóu希律Xīlǜ·安提帕Āntípà管辖guǎnxiáde地区dìqūshì加利利Jiālìlì比利阿BǐlìʼāYǒu耶稣Yēsū经由jīngyóu比利阿Bǐlìʼā前往qiánwǎng耶路撒冷Yēlùsālěnghěn可能kěnéng就是jiùshìzàizhèduàn路途lùtúzhōng法利赛派Fǎlìsàipàiderén告诉gàosu耶稣Yēsū希律Xīlǜxiǎngyàoshā耶稣Yēsū回应huíyìngshí希律Xīlǜchēngwéizhī狐狸húli”。(Lìngjiàn13:32de注释zhùshì希律Xīlǜ辖区xiáqūnèide百姓bǎixìng部分bùfenshì犹太人Yóutàirén因此yīncǐzài钱币qiánbìshang使用shǐyònglehuì冒犯màofàn犹太人Yóutàirénde图案túʼàn例如lìrú棕榈枝zōnglǘzhī(1)花环huāhuán(2)。

篮子Lánzi和hé箩筐luókuāng
篮子Lánzi箩筐luókuāng

圣经Shèngjīngyòngle好几hǎojǐtóngdelái描述miáoshù篮子lánzilèide容器róngqì耶稣Yēsū施行shīxíng奇迹qíjì使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāngmǎnle12容器róngqì原文Yuánwén使用shǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcí表明biǎomíng这些zhèxiē容器róngqì可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíngde手提shǒutí编织biānzhīlánLìng耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē4000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāngmǎnle7容器róngqìzhè经文jīngwénsuǒyòngdequèshìlìng希腊Xīlà语词yǔcí。(8:8,9这个Zhègezhǐdeshìzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi例如lìrú箩筐luókuāngTóng希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn9:25yònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi

黑门山Hēimén Shān
黑门山Hēimén Shān

黑门山Hēimén Shān坐落zuòluòzài凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ附近fùjìn海拔hǎibágāo2814shì以色列Yǐsèliè一带yídàizuìgāodeshān白雪Báixuě覆盖fùgàide山顶shāndǐngyǒu水气shuǐqì凝结níngjié产生chǎnshēng充盈chōngyíngde露水lùshuizhèràngcǎo能够nénggòuguò漫长mànchángde旱季hànjì。(Shī133:3黑门山Hēimén Shānderóngxuěshì约旦河Yuēdàn Héde主要zhǔyào水源shuǐyuán耶稣Yēsū改变gǎibiàn形貌xíngmàode地点dìdiǎnyǒu可能kěnéng就是jiùshì黑门山Hēimén Shān。(Tài17:2

从Cóng胡拉Húlā自然zìrán保护区bǎohùqū远yuǎn望wàng黑门山Hēimén Shān
Cóng胡拉Húlā自然zìrán保护区bǎohùqūyuǎnwàng黑门山Hēimén Shān

黑门山Hēimén Shān位于wèiyú应许yīngxǔzhī北面běimiànde疆界jiāngjièyóuzuòtóngde山峰shānfēng组成zǔchéng其中qízhōngdezuì高峰gāofēng海拔hǎibá2814这些Zhèxiē山峰shānfēng构成gòuchéng东黎巴嫩Dōnglíbānèn山脉shānmài南部nánbùdeduàn耶稣Yēsū改变gǎibiàn形貌xíngmàode地方dìfang可能kěnéng就是jiùshì黑门山Hēimén Shān

狐狸Húli的de洞穴dòngxué和hé飞鸟fēiniǎo的de窝wō
狐狸Húlide洞穴dòngxué飞鸟fēiniǎode

耶稣Yēsūshuō自己zìjǐdìngsuǒér狐狸húli飞鸟fēiniǎoquèyǒu各自gèzìdedòngzhōngdezhèzhǒng狐狸húli学名xuémíngVulpes vulpes),不仅bùjǐn生活shēnghuózài中东Zhōngdōng地区dìqū分布fēnbù亚洲Yàzhōu非洲Fēizhōu其他qítā地方dìfang以至yǐzhì北美洲Běi-Měizhōu欧洲Ōuzhōu后来hòuláibèi引进yǐnjìndào澳大利亚Àodàlìyà狐狸Húli如果rúguǒzhǎobudào天然tiānránde石缝shífènghuò其他qítā动物dòngwùyòngguodejiùdònghuò无法wúfǎ侵占qīnzhàn其他qítā动物dòngwùde洞穴dòngxuéjiùhuì自己zìjǐ地洞dìdòngláizuòzhōngdezhèzhǒngniǎoshì宽尾树莺kuānwěi shùyīng学名xuémíngCettia cetti)。估计gūjìzài以色列Yǐsèliènián当中dāngzhōng可以kěyǐkàndào大约dàyuē470zhǒngtóngdeniǎo宽尾树莺kuānwěi shùyīng就是jiùshì其中qízhōngzhǒng鸟窝Niǎowōde种类zhǒnglèihěnduōyǒudezàishùshangyǒudezài中空zhōngkōngde树干shùgànliháiyǒudezài悬崖xuányáshangde材料cáiliàoyǒu枝条zhītiáo树叶shùyè海藻hǎizǎo羊毛yángmáo麦秆màigǎn苔藓táixiǎn羽毛yǔmáo等等děngděng以色列Yǐsèliè地形dìxíngduōbiànyǒu清凉qīngliángde山峰shānfēngyòuyǒu炎热yánrède深谷shēngǔyǒu干燥gānzàode沙漠shāmòyòuyǒu沿海yánhǎide平原píngyuán全都quándōuzài地中海Dìzhōng Hǎide东南角dōngnánjiǎo附近fùjìn所以suǒyǐ吸引xīyǐnletóng种类zhǒnglèide留鸟liúniǎo候鸟hòuniǎozài这里zhèlǐ栖息qīxī

犁Lí地dì

Zài古代gǔdài农夫nóngfū通常tōngchángzài秋天qiūtiān因为yīnwèi土地tǔdìzài炎热yánrède夏季xiàjìbèishàideyòugānyòuyìngdàn经过jīngguò秋雨qiūyǔde滋润zīrùnhòujiù松软sōngruǎnhěnduō。(Lìngjiàn附录FùlùB15有些Yǒuxiē构造gòuzào简单jiǎndān只是zhǐshìgēnxiāojiānde木棍mùgùn末端mòduān可能kěnéngtàoshangle金属jīnshǔ连接liánjiēzàigēn木棒mùbàngshangyóutóuhuòduōtóu牲畜shēngchù拉动lādòng土地Tǔdìguo之后zhīhòujiù可以kěyǐzhǒngleZài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn》,shǎo比喻bǐyùdōu直接zhíjiēhuò间接jiànjiēdàozhèzhǒng人们rénmen熟悉shúxide工作gōngzuò。(Shì14:18;Sài2:4;4:3;4:3耶稣Yēsūzài教导jiàodǎorén重要zhòngyàode道理dàolǐshí常常chángchángyòng农耕nónggēng活动huódòng比方bǐfang例如Lìrú曾经céngjīng谈及tánjíde工作gōngzuòwèideshì强调qiángdiào门徒méntú全心全意quánxīn-quányì跟随gēnsuí多么duōme重要zhòngyào。(9:62derén如果rúguǒ专注zhuānzhù手头shǒutóude工作gōngzuòchūdegōujiùhuìbiànde弯弯曲曲wānwān-qūqū类似Lèisìde基督徒Jīdūtú如果rúguǒfēnlexīn或者huòzhě没有méiyǒuyīngjìnde责任zérènjiù不配búpèizuò上帝Shàngdì王国Wángguóde子民zǐmín