马可福音 6:1-56

6  耶稣Yēsū离开líkāi那里nàlǐláidào家乡jiāxiāng+门徒méntú跟随gēnsuí  Dàole安息日Ānxīrìzài会堂huìtángli教导jiàodǎorén大多数dàduōshù听见tīngjiànderéndōu感到gǎndào惊讶jīngyàshuō:“这个Zhègeréncóng哪里nǎlǐ得到dédàozhè一切yíqiè+怎么zěnmehuì得到dédào这样zhèyàngde智慧zhìhuìyǒu能力nénglì施行shīxíng这样zhèyàngde奇迹qíjì+  shì那个nàge木匠mùjiàng+mashì马利亚Mǎlìyàde儿子érzi+雅各Yǎgè+约瑟Yuēsè犹大Yóudà西门Xīménde哥哥gēgema+de妹妹们mèimeimenshìzài我们wǒmen这里zhèlǐma?”他们Tāmenjiù因此yīncǐkěn相信xiāngxìn耶稣Yēsū*  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“先知Xiānzhī只有zhǐyǒuzàiběnxiāngběn本家běnjiācáishòu尊重zūnzhòng+。”  于是Yúshì除了chúleshǒufàngzài病人bìngrén身上shēnshangzhìhǎo他们tāmen以外yǐwàijiù没有méiyǒuzài那里nàlǐ施行shīxíng什么shénme奇迹qíjìle  他们Tāmenxìnzhè使shǐ耶稣Yēsūhěn惊讶jīngyà周游zhōuyóucūn到处dàochù教导jiàodǎorén+  耶稣Yēsūzhào十二shíʼèr使徒shǐtúlái开始kāishǐpài他们tāmenliǎngliǎngde出去chūqù+bìng他们tāmen制伏zhìfú邪灵xiélíng*de权力quánlì+  hái吩咐fēnfù他们tāmen除了chúle手杖shǒuzhàng不要búyàodài什么shénme东西dōngxi上路shànglù不要búyàodài食物shíwù不要búyàodài粮袋liángdài不要búyàozàizhuāngqiánde腰带yāodàilifàngqián*+  只要zhǐyào穿chuānshàngxié不要búyào穿chuānliǎngjiàn衣服yīfu* 10  耶稣Yēsūyòuduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen不管bùguǎnjìnjiādōuyàozhùzài那里nàlǐ直到zhídào离开líkāi那个nàge地方dìfang+ 11  哪个Nǎge地方dìfangderén接待jiēdài你们nǐmentīng你们nǐmendehuà你们nǐmen离开líkāide时候shíhoujiùyàodǒuluòjiǎoshangde泥土nítǔ表明biǎomíng他们tāmen已经yǐjīngshòudào警告jǐnggào+。” 12  于是Yúshì他们tāmen出去chūqù传道chuándàoquànrén悔改huǐgǎi+ 13  驱逐qūzhú许多xǔduō邪灵xiélíng+并且bìngqiěyòngyóule许多xǔduō病人bìngrénzhìhǎo他们tāmen 14  耶稣Yēsūde名声míngshēngchuánkāile希律Xīlǜwáng+听说tīngshuōleYǒurénshuō:“施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànér复生fùshēngle所以suǒyǐnéng施行shīxíng这些zhèxiē奇迹qíjì+。” 15  Yòuyǒurénshuō:“shì以利亚Yǐlìyà。”Háiyǒurénshuō:“shì先知xiānzhījiùxiàng古代gǔdàide那些nàxiē先知xiānzhī一样yíyàng+。” 16  希律Xīlǜ听见tīngjiànquèshuō:“shìbèizhǎnletóude约翰Yuēhàn复活fùhuóle。” 17  原来Yuánlái希律Xīlǜle哥哥gēge腓力Féilìde妻子qīzi希罗底Xīluódǐ希律Xīlǜ为了wèilepàirén逮捕dàibǔ约翰Yuēhàn捆绑kǔnbǎnghòuguānzài监牢jiānláoli+ 18  因为yīnwèi约翰Yuēhàn屡次lǚcìduì希律Xīlǜshuō:“哥哥gēgede妻子qīzishì合法héfǎde+。” 19  希罗底Xīluódǐjiù记恨jìhèn约翰Yuēhànhěnxiǎngshāquènéng得逞déchěng 20  希律Xīlǜ知道zhīdào约翰Yuēhànshì正义zhèngyì圣洁shèngjiéderén+jiù惧怕jùpà一直yìzhí保护bǎohù希律Xīlǜměitīngdào约翰Yuēhàndehuàdōu十分shífēn为难wéinánzhīgāi怎么zěnmebàndàn还是háishi喜欢xǐhuantīng讲话jiǎnghuà 21  希律Xīlǜ生日shēngrì+tiān机会jīhuìláile希律Xīlǜzài晚上wǎnshangshèyàn款待kuǎndài手下shǒuxiàde高官gāoguān将军jiāngjūn加利利Jiālìlìde显要xiǎnyào人物rénwù+ 22  希罗底Xīluódǐde女儿nǚʼér进来jìnlái跳舞tiàowǔ使shǐ希律Xīlǜ一起yìqǐ用餐yòngcānderén*十分shífēn高兴gāoxìngWángduì那个nàge女孩nǚháishuō:“xiǎngyào什么shénme只管zhǐguǎnqiú一定yídìnggěi。” 23  甚至shènzhìduì女孩nǚhái发誓fāshìshuō:“无论Wúlùnqiú什么shénme就算jiùsuànshì王国wángguóde一半yíbàn一定yídìnggěi。” 24  女孩Nǚhái出去chūqùduì母亲mǔqīnshuō:“qiú什么shénmehǎone?”母亲mǔqīnshuō:“施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhàndetóu。” 25  赶快gǎnkuài进去jìnqùjiànwáng请求qǐngqiúshuō:“Yuànwáng立刻lìkè施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàndetóufàngzài盘子pánzishanggěi+。” 26  Wáng非常fēicháng苦恼kǔnǎodàn因为yīnwèileshìyòu因为yīnwèiyǒu宾客bīnkè*在场zàichǎngjiùxiǎng拒绝jùjué 27  Wáng立刻lìkèpài侍卫shìwèi吩咐fēnfù约翰Yuēhàndetóulái侍卫Shìwèijiùdào监狱jiānyùzhǎnle约翰Yuēhàndetóu 28  tóufàngzài盘子pánzishangjiāogěi女孩nǚhái女孩nǚháijiùjiāogěi母亲mǔqīn 29  约翰Yuēhànde门徒méntú听说tīngshuōlejiùlái领取lǐngqǔ约翰Yuēhànde遗体yítǐ安放ānfàngzài墓穴mùxuéli 30  使徒Shǐtú聚集jùjízài耶稣Yēsū身边shēnbiānsuǒzuòsuǒjiāode一切yíqièshì报告bàogàogěi耶稣Yēsū+ 31  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“Lái我们wǒmendào偏僻piānpìde地方dìfang休息xiūxi一下yíxià+。”Zhèshì因为yīnwèi来来往往láilái-wǎngwǎngderénduō他们tāmenlián吃饭chīfàn没有méiyǒukòng+ 32  他们Tāmenshànglechuányào偏僻piānpìde地方dìfang离开líkāi人群rénqún+ 33  但是Dànshìyǒurén看见kànjiàn他们tāmen离开líkāi许多xǔduōrén知道zhīdàole这些zhèxiē民众mínzhòngjiùcóngchéng出来chūláipǎodào他们tāmenyàode地方dìfang他们tāmenháixiāndào 34  耶稣Yēsū下船xiàchuán看见kànjiànqúnrénjiù怜悯liánmǐn他们tāmen+因为yīnwèi他们tāmen好像hǎoxiàng没有méiyǒu牧人mùrénde绵羊miányáng一样yíyàng+耶稣Yēsūjiù教导jiàodǎo他们tāmen许多xǔduōshì+ 35  时候Shíhouzǎole门徒méntúláiduì耶稣Yēsūshuō:“这个Zhège地方dìfanghěn偏僻piānpì时候shíhouzǎole+ 36  qǐngjiào他们tāmen离开líkāiràng他们tāmendào周围zhōuwéide乡村xiāngcūn自己zìjǐmǎi东西dōngxichī+。” 37  耶稣Yēsū回答huídá门徒méntúshuō:“你们Nǐmendiǎnr东西dōngxigěi他们tāmenchība。”门徒Méntúshuō:“我们Wǒmenyàomǎi200银元yínyuánde食物shíwùgěi众人zhòngrénchīma+ 38  耶稣Yēsūshuō:“你们Nǐmenyǒu多少duōshaobǐng看看kànkan!”他们Tāmen查看chákànhòushuō:“Yǒubǐngháiyǒuliǎngtiáo+。” 39  于是Yúshì耶稣Yēsū吩咐fēnfù所有suǒyǒuréndezuòzài青草qīngcǎoshang+ 40  他们Tāmenjiùfēnzuòxiàyǒude100rényǒude50rén 41  耶稣Yēsūbǐngliǎngtiáo抬头táitóuwàngtiān祷告dǎogàole+bǐngbāikāijiāogěi门徒méntú门徒méntújiùfēngěi众人zhòngrényòuliǎngtiáofēngěi所有suǒyǒurén 42  所有Suǒyǒuréndōuchī而且érqiěchībǎole 43  他们Tāmenshèngxiàde碎块suìkuài收拾shōushi起来qǐláizhuāngmǎnle12篮子lánzi另外lìngwàiháiyǒushèngxiàde+ 44  Chībǐngde人数rénshù男人nánrényǒu5000。 45  耶稣Yēsū立刻lìkèjiào门徒méntúshàngchuánxiānzǒujīng伯赛大Bósàidàdào对岸duìʼàn自己zìjǐquèliú下来xiàláisòng民众mínzhòng离开líkāi+ 46  gēn大家dàjiā道别dàobiélejiùshānshang祷告dǎogào+ 47  Dàole晚上wǎnshangchuánzàihǎizhōng独自dúzìzàishānshang+ 48  Tiānkuàiliàngde时候shíhou看见kànjiàn门徒méntú逆风nìfēng航行hángxínghuádehěn辛苦xīnkǔjiùcónghǎishangxiàng他们tāmenzǒukàn起来qǐláiquè好像hǎoxiàngyàocóng他们tāmen旁边pángbiān经过jīngguò 49  门徒Méntú看见kànjiànzàihǎishang行走xíngzǒu心里xīnlǐjiùxiǎng:“Zhèshì幻象huànxiànga+他们Tāmenjiù高声gāoshēng喊叫hǎnjiào 50  他们Tāmen看见kànjiàndōuhěn惊慌jīnghuāng耶稣Yēsū立刻lìkèduì他们tāmenshuō:“放心Fàngxīn*Shì不要búyào+。” 51  于是Yúshì耶稣Yēsūshàngchuángēn他们tāmenzài一起yìqǐfēngjiùtíngle+他们Tāmendōu非常fēicháng惊讶jīngyà 52  因为yīnwèi他们tāmenhái没有méiyǒu明白míngbaifēnbǐng奇迹qíjìde意义yìyì心思xīnsi仍然réngrán迟钝chídùn 53  他们Tāmenguòdào对岸duìʼànláidào革尼撒勒Génísālèchuánkàoànshuānhǎo+ 54  他们Tāmen下船xiàchuán人们rénmenjiùrènchū耶稣Yēsū 55  于是Yúshì民众mínzhòngpǎobiàn一带yídài病人bìngrénfàngzài担架dānjiàshangtáidào他们tāmen听说tīngshuō耶稣Yēsū所在suǒzàide地方dìfang 56  不管Bùguǎn耶稣Yēsūjìncūnjìnchéng下乡xiàxiāng人们rénmenzǒng病人bìngrénfàngzài市集shìjí广场guǎngchǎngshangqiú耶稣Yēsūràng他们tāmen摸摸mōmo外衣wàiyīde穗边suìbiān+凡是Fánshìdàoderénbìngdōuhǎole*

脚注

Yòu他们tāmenjiù因为yīnwèi耶稣Yēsūérdiēdǎo”。
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
直译Zhíyìtóng”。
Yòu不要búyào额外éwàidàijiàn衣服yīfu”。
Yòu晚宴wǎnyànshangde宾客bīnkèhuò那些nàxiēgēn一起yìqǐxiékàozàizhuōqiánderén”。
Yòu那些nàxiēxiékàozàizhuōqiánderén”。
Yòu:“勇气yǒngqì!”
Bìngdōuhǎoleyòudōu得救déjiùle”。

注释

家乡Jiāxiāng 直译Zhíyì父亲fùqīnde地方dìfang”,rénde直系亲属zhíxì qīnshǔ来自láizìde地方dìfang耶稣Yēsūde家乡jiāxiāngshì拿撒勒Násālè

家乡Jiāxiāng JiànTài13:54de注释zhùshì

木匠Mùjiàngde儿子érzi zuò木匠mùjiàngde希腊Xīlà语词yǔcíteʹkton泛指fànzhǐ任何rènhé工匠gōngjiànghuò从事cóngshì建筑jiànzhù工作gōngzuòderén这个Zhègeyòngláizhǐ木匠mùjiàngshí可以kěyǐzhǐ参与cānyù建筑jiànzhù工作gōngzuòde木工mùgōng可以kěyǐzhǐ制造zhìzào家具jiājù其他qítā木制品mùzhìpǐnde工匠gōngjiàng公元Gōngyuán2世纪shìjìde殉道者xùndàozhě查斯丁Chásīdīngzài著作zhùzuòzhōngdào耶稣Yēsūzài世人shìrén当中dāngzhōngde时候shíhouzuòguo木匠mùjiàng制造zhìzàoè”。chéng古代gǔdài语言yǔyánde一些yìxiē早期zǎoqī圣经Shèngjīng译本yìběnshuō耶稣Yēsūshì木匠mùjiàng耶稣Yēsūbèichēngwéi木匠mùjiàngde儿子érzi”,bèichēngwéi木匠mùjiàng”。(6:3耶稣Yēsū显然xiǎnránshìcóng养父yǎngfù约瑟Yuēsè那里nàlǐxuédào木匠mùjiàng手艺shǒuyìde一般Yìbānláishuōxué木工mùgōngde男孩nánháihuìzài12dào15suì期间qījiān开始kāishǐzuò学徒xuétú而且érqiěyào学习xuéxíhěnduōnián

雅各Yǎgè 耶稣Yēsū这个zhège同母异父tóngmǔ-yìfùde弟弟dìdi显然xiǎnrángēn使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn12:17jiàn注释zhùshì加拉太书Jiālātàishū1:19dàode雅各Yǎgèshìtóngrén这个Zhège雅各Yǎgè显然xiǎnrán就是jiùshì雅各书Yǎgèshūde执笔者zhíbǐzhě。(1:1

犹大Yóudà 耶稣Yēsū这个zhège同母异父tóngmǔ-yìfùde弟弟dìdi显然xiǎnrán就是jiùshì犹大书Yóudàshūde执笔者zhíbǐzhě。(Yóu1

木匠Mùjiàng 耶稣Yēsūbèichēngwéi木匠mùjiàngbèichēngwéi木匠mùjiàngde儿子érzi”,zhèràng我们wǒmen大概dàgài了解liǎojiědào耶稣Yēsūcóng12suì圣经Shèngjīng记载jìzǎilenián圣殿shèngdiànshí发生fāshēngdeshìdào开始kāishǐ传道chuándào职务zhíwùzhījiānde生活shēnghuóshì怎样zěnyàngde。(LìngjiànTài13:55de注释zhùshì马太Mǎtài马可Mǎkěde记载jìzǎishì互相hùxiāng补充bǔchōng和谐héxié一致yízhìde

马利亚Mǎlìyàde儿子érzi Zhèshì圣经Shèngjīng唯一wéiyī这样zhèyàng称呼chēnghu耶稣Yēsū当时Dāngshí没有méiyǒuréndào约瑟Yuēsèzhè表明biǎomíng约瑟Yuēsè可能kěnéng已经yǐjīng去世qùshìleHáiyǒujiànshì支持zhīchí这个zhège推论tuīlùn就是jiùshì耶稣Yēsūqǐng约翰Yuēhànzàihòu照顾zhàogùde母亲mǔqīn马利亚Mǎlìyà。(Yuē19:26,27

雅各Yǎgè JiànTài13:55de注释zhùshì

犹大Yóudà JiànTài13:55de注释zhùshì

哥哥Gēge 直译Zhíyì兄弟xiōngdì”。Zài圣经Shèngjīngli希腊Xīlà语词yǔcía·del·phosʹ可以kěyǐzhǐyǒu相同xiāngtóng信仰xìnyǎngderéndànzài这里zhèlǐzhǐ耶稣Yēsūgēn同母异父tóngmǔ-yìfùde弟弟dìdizhījiānde关系guānxìde这些zhèxiē弟弟dìdishì约瑟Yuēsè马利亚Mǎlìyà后来hòuláishēngde有些Yǒuxiērén相信xiāngxìn马利亚Mǎlìyàzàishēngxià耶稣Yēsū之后zhīhòu继续jìxù保持bǎochí处女chǔnǚzhīshēn他们tāmen声称shēngchēnga·del·phosʹzài这里zhèlǐzhǐdeshì表兄弟biǎoxiōngdìhuò堂兄弟tángxiōngdì可是Kěshì,《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàndào表兄弟biǎoxiōngdìhuò堂兄弟tángxiōngdìshí使用shǐyòngdequèshì完全wánquántóngde希腊Xīlà语词yǔcía·ne·psi·osʹ,出现chūxiànzài歌罗西书Gēluóxīshū4:10)。此外Cǐwài路加福音Lùjiā Fúyīn21:16yòngleliǎngtóngde希腊Xīlà语词yǔcía·del·phosʹsyg·ge·nesʹ分别fēnbiézhǐ兄弟xiōngdì亲戚qīnqi”。这些Zhèxiē例子lìzi说明shuōmíngzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànli表示biǎoshì亲属qīnshǔ关系guānxìdede用法yòngfǎbìngshì宽泛kuānfàn笼统lǒngtǒngde

Jiù没有méiyǒuzài那里nàlǐ施行shīxíng什么shénme奇迹qíjìle没有Méiyǒu”,直译zhíyìnéng”。耶稣Yēsū没有méiyǒu施行shīxínghěnduō奇迹qíjìshì因为yīnwèi缺乏quēfá力量lìliàngérshì因为yīnwèi情况qíngkuàng合适héshì拿撒勒Násālèderén缺乏quēfá信心xìnxīn所以suǒyǐ耶稣Yēsū没有méiyǒuzài那里nàlǐ施行shīxínghěnduō奇迹qíjì。(Tài13:58来自Láizì上帝Shàngdìde力量lìliàngjuégāi浪费làngfèizàizhèzhǒngchí怀疑huáiyí态度tàidùkěn接受jiēshòu真理zhēnlǐderén身上shēnshang。(参看CānkànTài10:14;16:29-31

教导Jiàodǎo……传讲chuánjiǎng 教导Jiàodǎotóng传讲chuánjiǎng教导Jiàodǎoshí不仅bùjǐnyào传讲chuánjiǎngmǒujiànshìháiyào指导zhǐdǎo解释jiěshìchūlìngrén信服xìnfúde论据lùnjù以及yǐjí提供tígōng证据zhèngjù。(LìngjiànTài3:1;28:20de注释zhùshì

他们Tāmenxìnzhè使shǐ耶稣Yēsūhěn惊讶jīngyà 耶稣Yēsūkàndàoběnxiāngderén接纳jiēnàshí非常fēicháng惊讶jīngyàZài福音书Fúyīnshūde执笔者zhíbǐzhězhōng只有zhǐyǒu马可Mǎkědàodezhèzhǒng感觉gǎnjué。(Tài13:57,58lìngjiàn马可福音Mǎkě Fúyīn简介jiǎnjiè”)这里Zhèlǐzuòhěn惊讶jīngyàde希腊Xīlà语词yǔcíthau·ma′zo,常常chángchángyònglái描述miáoshù人们rénmenduì耶稣Yēsūde奇迹qíjì教导jiàodǎode反应fǎnyìng。(5:20;15:5不过Búguò这个zhègeyǒuliǎng描述miáoshùdeshì耶稣Yēsūde反应fǎnyìngshì形容xíngróngkàndào军官jūnguānxiǎnchūde信心xìnxīnshí感到gǎndào惊讶jīngyàTài8:10;7:9),lìngshìzài这里zhèlǐ形容xíngróng耶稣Yēsūkàndào拿撒勒人Násālèrén缺乏quēfá信心xìnxīnshí惊讶jīngyàyòu失望shīwàngde感觉gǎnjué

周游Zhōuyóucūn到处dàochù教导jiàodǎorén 耶稣Yēsū开始kāishǐlezài加利利Jiālìlìdesān传道chuándào旅程lǚchéng。(Tài9:35;9:1这里Zhèlǐzuò周游zhōuyóude希腊Xīlà语词yǔcí字面zìmiàn意思yìsishì圆圈yuánquān”。Zhè可能kěnéng暗示ànshì耶稣Yēsūzǒubiànle整个zhěnggè地区dìqū而且érqiě根据gēnjù一些yìxiē学者xuézhěde看法kànfǎ最终zuìzhōnghuídàole开始kāishǐde地方dìfang耶稣Yēsū传道chuándào职务zhíwùde重要zhòngyào特色tèsèshì施行shīxíng教导jiàodǎo。(LìngjiànTài4:23de注释zhùshì

Yàozhùzài那里nàlǐ直到zhídào离开líkāi那个nàge地方dìfang 耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ告诉gàosu使徒shǐtú他们tāmendàole城镇chéngzhènhòujiā愿意yuànyì款待kuǎndài他们tāmen他们tāmenjiùgāizhùzàijiā后来Hòulái耶稣Yēsūgěile70门徒méntú同样tóngyàngde指示zhǐshì吩咐fēnfù他们tāmen不要búyàocóngjiādàolìngjiābānláibān”。(10:1-7如果Rúguǒ他们tāmen追求zhuīqiúgèng舒适shūshìde环境huánjìnghuògèngduōde物质wùzhì享受xiǎngshòu因此yīncǐérbānláibānjiùnéng表明biǎomínggēn他们tāmende传道chuándào使命shǐmìng相比xiāngbǐ这些zhèxiē东西dōngxidōushì次要cìyàode

Dǒuluòjiǎoshangde泥土nítǔ 门徒Méntúzuòchū这个zhège举动jǔdòngshìyào表示biǎoshìdāng那个nàge地方dìfangshòu上帝Shàngdì惩罚chéngfáshí他们tāmen承担chéngdān任何rènhé责任zérèn马太福音Mǎtài Fúyīn10:14路加福音Lùjiā Fúyīn9:5yǒu类似lèisìde说法shuōfǎ马可Mǎkě路加Lùjiāhái补充bǔchōnglehuà表明Biǎomíng他们tāmen已经yǐjīngshòudào警告jǐnggàoyòu指证zhǐzhèng他们tāmendeshì”)。保罗Bǎoluó巴拿巴Bānábāzài皮西迪亚Píxīdíyàde安提阿Āntíʼājiù按照ànzhào这个zhège指示zhǐshìzuòle。(13:51保罗Bǎoluózài哥林多Gēlínduōzuòchū类似lèisìde举动jǔdòng抖抖dǒudǒu衣服yīfu”,接着jiēzhe解释jiěshìshuō:“你们Nǐmen如果rúguǒ灭亡mièwángjiùyào自己zìjǐ承担chéngdān血债xuèzhàishì清白qīngbáide。”(18:6这些Zhèxiē举动jǔdòngduì门徒méntúláishuō可能kěnéngbìng陌生mòshēng时候shíhou恪守kèshǒu宗教zōngjiào信仰xìnyǎngde犹太人Yóutàirén觉得juéde外族人wàizúrén地区dìqūde尘土chéntǔdōushì不洁bùjiéde所以suǒyǐdāng他们tāmencóng这些zhèxiē地区dìqūhuídào犹太人Yóutàirénde地区dìqūqiánhuìxiāndǒuluòjiǎoshangde尘土chéntǔ不过Búguò耶稣Yēsūgěi门徒méntú这些zhèxiē指示zhǐshìshíxiǎngyào表达biǎodáde显然xiǎnránshìtóngde意思yìsi

Yòngyóule许多xǔduō病人bìngrén 这个Zhège动作dòngzuòyǒu象征xiàngzhēng意义yìyì一般Yìbān认为rènwéiyóu具有jùyǒu治疗zhìliáode功效gōngxiào。(参看Cānkàn10:34尽管Jǐnguǎn如此rúcǐ这些zhèxiē病人bìngrén之所以zhīsuǒyǐnéngbèizhìhǎobìngshì因为yīnwèiyóu本身běnshēnde功效gōngxiàoérshì因为yīnwèi上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng发挥fāhuīle神奇shénqíde作用zuòyòng。(9:1,6

希律Xīlǜ 这里Zhèlǐzhǐ希律Xīlǜ大帝dàdìde儿子érzi希律Xīlǜ·安提帕Āntípà。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

施浸者Shījìnzhě Yòu使shǐrénjìnshuǐzhōngderén”。Zàiběnjié经文jīngwén马可福音Mǎkě Fúyīn6:14,24,“施浸者Shījìnzhěde原文yuánwénshì希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíbaptizode分词fēncí形式xíngshì可以kěyǐ翻译fānyìwéigěirén施浸shījìnde”。马可福音Mǎkě Fúyīn6:258:28以及yǐjí马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīnde经文jīngwénquèyòng希腊语Xīlàyǔ名词míngcíBa·pti·stesʹlái称呼chēnghu约翰Yuēhàn尽管Jǐnguǎnliǎng希腊Xīlà语词yǔcíde形态xíngtàiyǒusuǒtóngdàn意思yìsishì一样yíyàngde中文Zhōngwéndōu翻译fānyìwéi施浸者shījìnzhě”。(LìngjiànTài3:1de注释zhùshì

希律Xīlǜwáng Zhǐ希律Xīlǜ大帝dàdìde儿子érzi希律Xīlǜ·安提帕Āntípà。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì希律Xīlǜ”)管治guǎnzhìde地区dìqū包括bāokuò加利利Jiālìlì比利阿Bǐlìʼā马太Mǎtài路加Lùjiā使用shǐyònglede罗马Luómǎ官方guānfāng头衔tóuxián分封侯fēnfēnghóu”。(LìngjiànTài14:1;3:1de注释zhùshì不过Búguò一般yìbānréndōuchēng希律Xīlǜ·安提帕Āntípàwéiwáng”。马太Mǎtàiyòngguo这个zhège头衔tóuxián马可Mǎkězhǐyòng这个zhège头衔tóuxiánlái称呼chēnghu。(Tài14:9;6:22,25-27

Yǒurénshuō 直译Zhíyì他们tāmenshuō”。有些Yǒuxiē抄本chāoběnxiědeshìshuō”。

施浸者Shījìnzhě Jiàn1:4de注释zhùshì

哥哥gēge腓力Féilìde妻子qīzi希罗底Xīluódǐ 希律Xīlǜ·安提帕Āntípàshàngle希罗底Xīluódǐ就是jiùshì自己zìjǐ同父异母tóngfù-yìmǔde哥哥gēge希律Xīlǜ·腓力Féilìde妻子qīzi希罗底Xīluódǐgēn腓力Féilì离婚líhūn安提帕Āntípàgēn妻子qīzi离婚líhūn然后ránhòu希罗底Xīluódǐ安提帕Āntípàjiélehūn施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhànbèi入狱rùyùde原因yuányīn就是jiùshìzhǐchū希罗底Xīluódǐ安提帕Āntípàde结合jiéhé符合fúhé道德dàodé伦理lúnlǐ违犯wéifànle犹太Yóutài法律fǎlǜ

约翰Yuēhàn逮捕dàibǔ……guānzài监牢jiānláoli 圣经Shèngjīng没有méiyǒudàozhèjiànshì发生fāshēngde地点dìdiǎn根据Gēnjù约瑟夫斯Yuēsèfūsīde说法shuōfǎ约翰Yuēhànbèiguānzài位于wèiyú死海Sǐ Hǎi东岸dōngʼànde马卡鲁斯Mǎkǎlǔsī城堡chéngbǎobìngzài那里nàlǐbèishā约翰Yuēhàn确实quèshí可能kěnéngcéngbèiguānzài那个nàge监狱jiānyùduàn时间shíjiān。(Tài4:12不过Búguòzài临死línsǐqiánbèi关押guānyāde地方dìfanghěn可能kěnéngshì加利利海Jiālìlì Hǎi西岸xīʼànde提比里亚Tíbǐlǐyà这个Zhège结论jiélùn基于jīyú以下yǐxiàliǎng理由lǐyóu:(1)当时Dāngshí约翰Yuēhànbèi关押guānyāde地方dìfang看来kànlái耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlì传道chuándàode地方dìfangyuǎn约翰Yuēhàn听说tīngshuō耶稣Yēsūsuǒzuòdeshìhòujiùcóng监牢jiānláolipài自己zìjǐde门徒méntúwèn耶稣Yēsū问题wèntí。(Tài11:1-3)(2)根据Gēnjù马可Mǎkěde记载jìzǎi出席chūxí希律Xīlǜ生日shēngrì宴会yànhuìde宾客bīnkè包括bāokuò加利利Jiālìlìde显要xiǎnyào人物rénwù”,zhè表明biǎomíng宴会yànhuì举行jǔxíngde地点dìdiǎnshì希律Xīlǜzài提比里亚Tíbǐlǐyàde住所zhùsuǒ约翰Yuēhànbèi关押guānyāde监狱jiānyù显然xiǎnrán这个zhège宴会yànhuì地点dìdiǎnhěnjìn。(6:21-29;Tài14:6-11

希律Xīlǜle哥哥gēge腓力Féilìde妻子qīzi希罗底Xīluódǐ JiànTài14:3de注释zhùshì

逮捕Dàibǔ约翰Yuēhàn捆绑kǔnbǎnghòuguānzài监牢jiānláoli JiànTài14:3de注释zhùshì

知道Zhīdào约翰Yuēhànshì正义zhèngyì圣洁shèngjiéderén 希律Xīlǜ·安提帕Āntípà喜欢xǐhuantīng约翰Yuēhàn讲话jiǎnghuà一直yìzhí保护bǎohù因为yīnwèi知道zhīdàoshì正义zhèngyìyòu圣洁shèngjiéderén尽管Jǐnguǎn希律Xīlǜ惧怕jùpàdàn由于yóuyú害怕hàipàzài宾客bīnkè面前miànqián丢脸diūliǎn由于yóuyú缺乏quēfá信心xìnxīn希律Xīlǜ还是háishizài别人biérénde摆布bǎibùxiàshāle约翰Yuēhàn犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsīshuō施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànshì好人hǎorén”。

约翰Yuēhàn逮捕dàibǔ……guānzài监牢jiānláoli 圣经Shèngjīng没有méiyǒudàozhèjiànshì发生fāshēngde地点dìdiǎn根据Gēnjù约瑟夫斯Yuēsèfūsīde说法shuōfǎ约翰Yuēhànbèiguānzài位于wèiyú死海Sǐ Hǎi东岸dōngʼànde马卡鲁斯Mǎkǎlǔsī城堡chéngbǎobìngzài那里nàlǐbèishā约翰Yuēhàn确实quèshí可能kěnéngcéngbèiguānzài那个nàge监狱jiānyùduàn时间shíjiān。(Tài4:12不过Búguòzài临死línsǐqiánbèi关押guānyāde地方dìfanghěn可能kěnéngshì加利利海Jiālìlì Hǎi西岸xīʼànde提比里亚Tíbǐlǐyà这个Zhège结论jiélùn基于jīyú以下yǐxiàliǎng理由lǐyóu:(1)当时Dāngshí约翰Yuēhànbèi关押guānyāde地方dìfang看来kànlái耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlì传道chuándàode地方dìfangyuǎn约翰Yuēhàn听说tīngshuō耶稣Yēsūsuǒzuòdeshìhòujiùcóng监牢jiānláolipài自己zìjǐde门徒méntúwèn耶稣Yēsū问题wèntí。(Tài11:1-3)(2)根据Gēnjù马可Mǎkěde记载jìzǎi出席chūxí希律Xīlǜ生日shēngrì宴会yànhuìde宾客bīnkè包括bāokuò加利利Jiālìlìde显要xiǎnyào人物rénwù”,zhè表明biǎomíng宴会yànhuì举行jǔxíngde地点dìdiǎnshì希律Xīlǜzài提比里亚Tíbǐlǐyàde住所zhùsuǒ约翰Yuēhànbèi关押guānyāde监狱jiānyù显然xiǎnrán这个zhège宴会yànhuì地点dìdiǎnhěnjìn。(6:21-29;Tài14:6-11

庆祝Qìngzhù……生日shēngrì 这个Zhège生日shēngrì宴会yànhuì举行jǔxíngde地点dìdiǎnhěn可能kěnéngshì希律Xīlǜ·安提帕Āntípà位于wèiyú提比里亚Tíbǐlǐyàde住所zhùsuǒ。(LìngjiànTài14:36:21de注释zhùshì圣经Shèngjīng只有zhǐyǒuliǎngdàoyǒurén庆祝qìngzhù生日shēngrì就是jiùshì这里zhèlǐ记载jìzǎide安提帕Āntípàde生日shēngrì宴会yànhuì期间qījiān约翰Yuēhànbèi斩首zhǎnshǒuLìngshì埃及Āijí法老Fǎlǎode生日shēngrìshí法老Fǎlǎodeshàn总管zǒngguǎnbèi处决chǔjué。(Chuàng40:18-22Zhèliǎngduàn记载jìzǎide共同点gòngtóngdiǎnshìliǎngdōubǎi宴席yànxíliǎngdōuyǒurénbèi处决chǔjué

希律Xīlǜ生日shēngrì 这个Zhège生日shēngrì宴会yànhuì举行jǔxíngde地点dìdiǎnhěn可能kěnéngshì希律Xīlǜ·安提帕Āntípà位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎi西岸xīʼànde提比里亚Tíbǐlǐyàde住所zhùsuǒ这样Zhèyàng推测tuīcède理由lǐyóushì马可Mǎkěshuō参加cānjiā宴会yànhuìde宾客bīnkè包括bāokuò加利利Jiālìlìde显要xiǎnyào人物rénwù”。LìngjiànTài14:3,6de注释zhùshì圣经Shèngjīng只有zhǐyǒuliǎngdàoyǒurén庆祝qìngzhù生日shēngrì就是jiùshì这里zhèlǐ记载jìzǎide希律Xīlǜ·安提帕Āntípàde生日shēngrì宴会yànhuì期间qījiān约翰Yuēhànbèi斩首zhǎnshǒuLìngshì埃及Āijí法老Fǎlǎode生日shēngrìshí法老Fǎlǎodeshàn总管zǒngguǎnbèi处决chǔjué。(Chuàng40:18-22Zhèliǎngduàn记载jìzǎide共同点gòngtóngdiǎnshìLiǎngdōubǎi宴席yànxíliǎngdōuyǒurénbèi处决chǔjué

将军Jiāngjūn 希腊语Xīlàyǔshìkhi·liʹar·khos(千夫长qiānfūzhǎng),字面zìmiàn意思yìsishì统管tǒngguǎn一千yìqiān士兵shìbīngderén”,zhǐdeshì罗马Luómǎ军队jūnduìlide保民官bǎomínguān罗马Luómǎ军队jūnduìdeměi军团jūntuányǒuliù保民官bǎomínguān不过Búguòměi军团jūntuánbìnghuì划分huàfēnwéiliù支队zhīduìérshì整个zhěnggè军团jūntuánměiliǎngyuèyóu其中qízhōngliǎng保民官bǎomínguān轮流lúnliú统领tǒnglǐng这些Zhèxiē军官jūnguān拥有yōngyǒuhěnde权力quánlì包括bāokuò提名tímíng任命rènmìng百夫长bǎifūzhǎngTóng希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐ泛指fànzhǐ级别jíbiéjiàogāode军官jūnguān由于Yóuyú这些zhèxiē高官gāoguān在场zàichǎng希律Xīlǜ觉得juéde不得不bùdébù履行lǚxíng誓言shìyán最终zuìzhōng下令xiàlìngkǎnle施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàndetóu

希罗底Xīluódǐde女儿nǚʼér 圣经Shèngjīng没有méiyǒudàode名字míngzidàn约瑟夫斯Yuēsèfūsīde著作zhùzuòshuōjiào撒罗米Sāluómǐ莎乐美Shālèměi)。shì希律Xīlǜ·腓力Féilìde女儿nǚʼérshì希罗底Xīluódǐ唯一wéiyīde孩子háizi后来Hòulái希律Xīlǜ·安提帕Āntípàle同父异母tóngfù-yìmǔde兄弟xiōngdì希律Xīlǜ·腓力Féilìde妻子qīzi希罗底Xīluódǐ这样zhèyàngde结合jiéhé相当xiāngdāng通奸tōngjiān

施浸者Shījìnzhě Yòu使shǐrénjìnshuǐzhōngderén”。Zàiběnjié经文jīngwén马可福音Mǎkě Fúyīn6:14,24,“施浸者Shījìnzhěde原文yuánwénshì希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíbaptizode分词fēncí形式xíngshì可以kěyǐ翻译fānyìwéigěirén施浸shījìnde”。马可福音Mǎkě Fúyīn6:258:28以及yǐjí马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīnde经文jīngwénquèyòng希腊语Xīlàyǔ名词míngcíBa·pti·stesʹlái称呼chēnghu约翰Yuēhàn尽管Jǐnguǎnliǎng希腊Xīlà语词yǔcíde形态xíngtàiyǒusuǒtóngdàn意思yìsishì一样yíyàngde中文Zhōngwéndōu翻译fānyìwéi施浸者shījìnzhě”。(LìngjiànTài3:1de注释zhùshì

施浸者Shījìnzhě Jiàn1:4de注释zhùshì

leshì 这里Zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén显示xiǎnshì希律Xīlǜle不只bùzhǐshì马太福音Mǎtài Fúyīn14:7de原文yuánwénquè显示xiǎnshìgāng开始kāishǐzhǐleshì)。这个Zhège细节xìjié显示xiǎnshì希律Xīlǜ可能kěnéng为了wèile强调qiángdiào自己zìjǐhuì信守xìnshǒu承诺chéngnuòérle好几hǎojǐshì

leshì 这里Zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén显示xiǎnshì希律Xīlǜle不只bùzhǐshì这个Zhège细节xìjié表明biǎomíng希律Xīlǜ可能kěnéng为了wèile强调qiángdiào自己zìjǐhuì信守xìnshǒu承诺chéngnuòérduì希罗底Xīluódǐde女儿nǚʼérle好几hǎojǐshì。(6:23lìngjiànTài14:9de注释zhùshì

拉丁语Lādīngyǔ Zhèshì圣经Shèngjīng唯一wéiyī明确míngquèdào拉丁语Lādīngyǔde地方dìfangZài耶稣Yēsūde时代shídài拉丁语Lādīngyǔshì管辖guǎnxiá以色列Yǐsèliè地区dìqūde罗马Luómǎ官员guānyuánsuǒyòngde语言yǔyán拉丁语Lādīngyǔ出现chūxiànzài当时dāngshíde官方guānfāng铭文míngwénlidànshì平民píngmín百姓bǎixìng日常rìcháng使用shǐyòngde语言yǔyán约翰福音Yuēhàn Fúyīn19:19记述jìshùzài耶稣Yēsū基督Jīdūbèi处决chǔjuéshí彼拉多Bǐlāduōzài耶稣Yēsūtóushangānlexiěmíng罪状zuìzhuàngde牌子páizi看来Kànláizhèngshì因为yīnwèi当时dāngshí通用tōngyòngde语言yǔyán不止bùzhǐzhǒng牌子páizishangde罪名zuìmíngshìyòng罗马Luómǎde官方guānfāng语言yǔyán拉丁语Lādīngyǔ以及yǐjí希伯来语Xībóláiyǔ希腊语Xīlàyǔ古希腊共同语Gǔ-Xīlà Gòngtóngyǔ写成xiěchéngde。《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōngyǒu一些yìxiē词组cízǔshìyuán拉丁语Lādīngyǔde。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì拉丁语Lādīngyǔ以及yǐjí马可福音Mǎkě Fúyīn简介jiǎnjiè”)

侍卫Shìwèi 希腊语Xīlàyǔshìspe·kou·laʹtor,yuán拉丁Lādīng语词yǔcí(speculator)。这个Zhège可以kěyǐzhǐ侍卫shìwèi信使xìnshǐ有时yǒushí可以kěyǐzhǐ行刑者xíngxíngzhě。《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōngyǒu大约dàyuē30yuán拉丁语Lādīngyǔde希腊Xīlà语词yǔcí大多dàduō出现chūxiànzài马可福音Mǎkě Fúyīn马太福音Mǎtài Fúyīnli这些zhèxiēgēn军事jūnshì司法sīfǎ钱币qiánbì日常rìcháng生活shēnghuó有关yǒuguān一般Yìbān认为rènwéi马可福音Mǎkě Fúyīnde写作xiězuò地点dìdiǎnshì罗马Luómǎ写作xiězuò对象duìxiàng主要zhǔyàoshì非犹太人fēi-Yóutàirén特别tèbiéshì罗马人Luómǎrén马可Mǎkě使用shǐyòng这些zhèxiē外来wàiláide次数cìshù超过chāoguò其他qítā任何rènhé圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhězhè进一步jìnyíbù支持zhīchíle这个zhège说法shuōfǎ。(LìngjiànYuē19:20de注释zhùshì

墓穴Mùxué Yòu纪念墓jìniànmù”。(Lìngjiàn词语cíyǔ解释jiěshì纪念墓jìniànmù”)

怜悯Liánmǐn Zài希腊语Xīlàyǔzhōngzuò怜悯liánmǐnde动词dòngcísplag·khniʹzo·maishìyònglái描述miáoshù同情tóngqíngde词语cíyǔzhōng程度chéngdùzuìshēnde这个Zhègegēn意思yìsiwéi肠子chángzidesplagʹkhna有关yǒuguān往往wǎngwǎngyònglái描述miáoshùrénzuì深处shēnchùde感觉gǎnjuézhǒng强烈qiángliède情感qínggǎn

怜悯Liánmǐn Yòu同情tóngqíng”。(LìngjiànTài9:36de注释zhùshì

你们Nǐmendiǎnr东西dōngxigěi他们tāmenchība Zài耶稣Yēsū施行shīxíngde奇迹qíjìzhōng只有zhǐyǒuzhèshìběn福音书Fúyīnshūdōuyǒu记载jìzǎide。(Tài14:15-21;6:35-44;9:10-17;Yuē6:1-13

银元Yínyuán Jiàn词语cíyǔ解释jiěshì第纳流斯dìnàliúsī以及yǐjí附录fùlùB14

Zài圣经Shèngjīng时代shídài人们rénmen通常tōngchánghuìkǎoshúhuòyòngyán腌制yānzhìhòushàigān然后ránhòugēnbǐng一起yìqǐchī耶稣Yēsūyòngdehěn可能kěnéng就是jiùshìyòngyán腌制yānzhìhòushàigānde

bǐngbāikāi 圣经Shèngjīng时代shídàidebǐng通常tōngchánghuìzuòchéngbiǎnpíngde形状xíngzhuànghōngkǎohòu有点yǒudiǎnryìng因此Yīncǐbǐngbāikāiláichīshìzhǒngchángjiànde做法zuòfǎ。(Tài14:19;15:36;26:26;8:6;9:16

篮子Lánzi 耶稣Yēsūcéngliǎng施行shīxíng奇迹qíjìràng群众qúnzhòngchībǎo而且érqiěměidōuyòng容器róngqì剩余shèngyúde食物shíwù收拾shōushi起来qǐlái关于Guānyúzhèliǎng使用shǐyòngde容器róngqìlìngjiàn6:43;8:8,20de注释zhùshì以及yǐjí平行píngxíng记载jìzǎiTài14:20;15:37;16:9,10),圣经Shèngjīngyòngleliǎng完全wánquántóngde加以jiāyǐ区分qūfēn:5000rényòngdedōushì希腊Xīlà语词yǔcíkoʹphi·nos(“篮子lánzi”);4000rényòngdedōushì希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ(“箩筐luókuāng”)。这个Zhège细节xìjié表明biǎomíngliǎngwèi执笔者zhíbǐzhě要么yàome当时dāngshí在场zàichǎng要么yàomeshìcóng可靠kěkàode目击者mùjīzhě那里nàlǐ获得huòdéle这些zhèxiē信息xìnxī

箩筐Luókuāng Jiàn8:8,19de注释zhùshì

篮子Lánzi 这里Zhèlǐzhǐde可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíng编织biānzhīlányǒutiáo绳子shéngzizuòshǒu方便fāngbiànrén外出wàichūshí携带xiédàiZhèzhǒng篮子lánzide容量róngliàngyuēwéi7.5shēng。(Lìngjiàn8:19,20de注释zhùshì

男人Nánrényǒu5000 Zài耶稣Yēsū施行shīxíngde奇迹qíjìzhōng唯独wéidúzhèshìběn福音书Fúyīnshūdōuyǒu记载jìzǎideTài14:15-21;6:35-44;9:10-17;Yuē6:1-13),dàn只有zhǐyǒu马太Mǎtàidào在场zàichǎngdeháiyǒu妇女fùnǚ小孩xiǎoháir当时Dāngshíyīn耶稣Yēsū施行shīxíng奇迹qíjìér得到dédào食物shíwùde人数rénshù可能kěnéng超过chāoguò1wàn5000。

Tiānkuàiliàngde时候shíhou Yòugēngde时候shíhou”,就是jiùshìcóng大约dàyuē凌晨língchén3diǎn开始kāishǐdào大约dàyuē6diǎn接近jiējìn日出rìchūde时候shíhou夜晚yèwǎn划分huàfēnwéigēngshì希腊人Xīlàrén罗马人Luómǎrénde做法zuòfǎ起初Qǐchū希伯来人Xībóláirén夜晚yèwǎn划分huàfēnwéisāngēngměigēng大约dàyuē小时xiǎoshí。(Chū14:24;Shì7:19不过Búguòdàole耶稣Yēsūde时代shídài他们tāmen已经yǐjīng采用cǎiyòng罗马人Luómǎrénde方法fāngfǎ

Tiānkuàiliàng 直译Zhíyìgēng”,就是jiùshì大约dàyuē凌晨língchén3diǎndào6diǎn接近jiējìn日出rìchūde时候shíhou。(LìngjiànTài14:25de注释zhùshì

Kàn起来qǐláiquè好像hǎoxiàngyào Yòuxiǎngyào”。这里Zhèlǐde意思yìsi显然xiǎnránshìcóng门徒méntúde角度jiǎodùláikàn耶稣Yēsū当时dāngshí似乎sìhūyàocóng他们tāmen旁边pángbiān经过jīngguò

他们Tāmenhái没有méiyǒu明白míngbaifēnbǐng奇迹qíjìde意义yìyì 差不多Chàbuduō小时xiǎoshíqián门徒méntú刚刚gānggāngkàndàole耶稣Yēsū施行shīxíngdefēnbǐng奇迹qíjìjiànshì清楚qīngchu表明biǎomíng耶稣Yēsūkàozhe神圣力量shénshèng lìliàngyǒule多么duōmede能力nénglìDàn门徒méntúbìng没有méiyǒu明白míngbaifēnbǐng奇迹qíjìde意义yìyì结果Jiéguǒdāng他们tāmenkàndào耶稣Yēsūzǒuzài水面shuǐmiànshangbìng平息píngxī风暴fēngbàoshídōu感到gǎndào非常fēicháng惊讶jīngyà他们Tāmen开始kāishǐ甚至shènzhì以为yǐwéi耶稣Yēsūzàihǎishang行走xíngzǒu只是zhǐshì幻象huànxiàng”,bìngshì真实zhēnshí发生fāshēngdeshì。(6:49

革尼撒勒Génísālè 加利利海Jiālìlì Hǎi西北xīběiàn面积miànjīde平原píngyuánchángyuē5公里gōnglǐkuānyuē2.5公里gōnglǐ路加福音Lùjiā Fúyīn5:1加利利海Jiālìlì Hǎichēngwéi革尼撒勒湖Génísālè Hú”。

革尼撒勒Génísālè JiànTài14:34de注释zhùshì

多媒体资料

手杖Shǒuzhàng和hé粮袋liángdài
手杖Shǒuzhàng粮袋liángdài

Zhànggùnhuòbàngshì古代gǔdài希伯来人Xībóláirénzài生活shēnghuózhōng常常chángcháng使用shǐyòngde工具gōngjù用途yòngtú包括bāokuò支撑zhīchēngChū12:11;8:4;Lái11:21)、防护fánghù撒下Sā-Xià23:21)、脱粒tuōlìSài28:27),以及yǐjí采收cǎishōu橄榄gǎnlǎnShēn24:20;Sài24:13)。粮袋Liángdài通常tōngchángshì皮制pízhìde袋子dàizi使用shǐyòngderén例如lìrú旅客lǚkè牧人mùrén农夫nóngfūhuìguàzàijiānshangyòngláizhuāng食物shíwù衣服yīfu其他qítā用品yòngpǐn耶稣Yēsūpài使徒shǐtú出去chūqù传道chuándàoqiánchūle一些yìxiē指示zhǐshì其中qízhōngdào手杖shǒuzhàng粮袋liángdài使徒们Shǐtúmenzhǐdàishang基本jīběnde东西dōngxigāi为了wèile准备zhǔnbèi额外éwàide东西dōngxiér分心fēnxīn耶和华Yēhéhuáhuì照顾zhàogù他们tāmende生活shēnghuósuǒ。(关于Guānyú应该yīnggāi如何rúhé理解lǐjiě耶稣Yēsūchūde指示zhǐshìlìngjiàn9:310:4de注释zhùshì

篮子Lánzi和hé箩筐luókuāng
篮子Lánzi箩筐luókuāng

圣经Shèngjīngyòngle好几hǎojǐtóngdelái描述miáoshù篮子lánzilèide容器róngqì耶稣Yēsū施行shīxíng奇迹qíjì使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāngmǎnle12容器róngqì原文Yuánwén使用shǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcí表明biǎomíng这些zhèxiē容器róngqì可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíngde手提shǒutí编织biānzhīlánLìng耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē4000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāngmǎnle7容器róngqìzhè经文jīngwénsuǒyòngdequèshìlìng希腊Xīlà语词yǔcí。(8:8,9这个Zhègezhǐdeshìzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi例如lìrú箩筐luókuāngTóng希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn9:25yònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi

市集Shìjí广场guǎngchǎng
市集Shìjí广场guǎngchǎng

Zài圣经Shèngjīng时代shídài有些yǒuxiē市集shìjí广场guǎngchǎng坐落zuòluòzài街道jiēdàoshangjiùxiàng图片túpiàn描绘miáohuìde那样nàyàng商贩Shāngfàn常常chángcháng大量dàliàng货物huòwù摆放bǎifàngzài街道jiēdàoshang以致yǐzhì道路dàolù堵塞dǔsè附近Fùjìnde居民jūmín可以kěyǐ那里nàlǐ购买gòumǎi日常rìcháng家居jiājū用品yòngpǐn陶器táoqì昂贵ángguìde玻璃bōli器皿qìmǐn以及yǐjí新鲜xīnxiānde农产品nóngchǎnpǐn由于Yóuyú那个nàge年代niándài没有méiyǒu冰箱bīngxiāng人们rénmenměitiāndōu需要xūyào市场shìchǎngmǎi东西dōngxiZài那里nàlǐmǎi东西dōngxiderén可以kěyǐcóng商贩shāngfànhuò其他qítā客人kèréntīngdàozhǒng消息xiāoxi孩子们Háizimen可以kěyǐzài那里nàlǐ玩耍wánshuǎ没有méiyǒu工作gōngzuòderén可以kěyǐzài那里nàlǐděngrénlái雇用gùyòng他们tāmen耶稣Yēsūcéngzài市集shìjí广场guǎngchǎngzhìhǎo病人bìngrén保罗Bǎoluócéngzài市集shìjí广场guǎngchǎng传道chuándào。(17:17骄傲Jiāoʼàode抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiquè喜欢xǐhuan人们rénmenzài这样zhèyàngde公共gōnggòng场所chǎngsuǒxiàng他们tāmen问好wènhǎo关注guānzhù他们tāmen