路加福音 11:1-54

11  Yǒu耶稣Yēsūzài地方dìfang祷告dǎogào祷告Dǎogàowánleyǒu门徒méntúduìshuō:“Zhǔaqiújiāo我们wǒmen祷告dǎogàojiùxiàng约翰Yuēhànjiāode门徒méntú祷告dǎogào一样yíyàng。”  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmen祷告dǎogàoyàoshuō:‘父亲Fùqīnyuàndemíng彰显zhāngxiǎnwéishèng*+Yuànde王国wángguó来临láilín+  Qiúàn我们wǒmenměitiānde需要xūyàoměitiāngěi我们wǒmen食物shíwù+  Qiú宽恕kuānshù我们wǒmendezuì+因为yīnwèi我们wǒmen宽恕kuānshùle得罪dézuì我们wǒmenderén+不要Búyàoràng我们wǒmen陷入xiànrù引诱yǐnyòu+。’”  耶稣Yēsūyòuduì他们tāmenshuō:“假如Jiǎrúyǒu朋友péngyou半夜bànyèdào那里nàlǐduìshuō:‘朋友Péngyoujiègěisānbǐngba  yǒu朋友péngyougāngcóng其他qítā地方dìfangláidào这里zhèlǐ没有méiyǒu什么shénme可以kěyǐ招待zhāodài。’  那个Nàgerénquècóngli回答huídáshuō:‘不要Búyào打扰dǎrǎoMén已经yǐjīngsuǒshàng孩子们háizimenshànglechuángnéng起来qǐláigěi什么shénme。’  告诉gàosu你们nǐmen就算jiùsuàn那个nàgerénhuì因为yīnwèishì朋友péngyouér起来qǐláigěi什么shénmehuìyīn大胆dàdǎn坚持jiānchí+ér起来qǐlái需要xūyào什么shénmejiùgěi什么shénme  所以Suǒyǐduì你们nǐmenshuōyào不断búduàn恳求kěnqiú+jiùhuìgěi你们nǐmen不断búduàn寻找xúnzhǎojiùhuìzhǎodào不断búduànqiāoménjiùhuìgěi你们nǐmen开门kāimén+ 10  因为Yīnwèi恳求kěnqiúdedōuhuì得到dédào+寻找xúnzhǎodedōuhuìzhǎodàoqiāoméndedōuhuìgěi开门kāimén 11  你们Nǐmen当中dāngzhōngzuò父亲fùqīnde如果rúguǒ儿子érziqiúhuìshédānggěine+ 12  如果Rúguǒ儿子érziqiúdànhuì蝎子xiēzigěine 13  你们Nǐmen虽然suīránshì罪人zuìrén*尚且shàngqiě懂得dǒngdesònghǎo东西dōngxigěi儿女érnǚ何况hékuàng天父Tiānfùshìgèngyào神圣力量shénshèng lìliànggěi恳求kěnqiúderénma+ 14  耶稣Yēsū驱逐qūzhúle使shǐrénbiànchéng哑巴yǎbade邪灵xiélíng+邪灵Xiélíng出来chūlái那个nàgerénjiùnéng说话shuōhuàle大家Dàjiādōuhěn惊讶jīngyà+ 15  可是Kěshìyǒurénshuō:“驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe邪灵xiélíngde首领shǒulǐng别西卜Biéxībǔ+。” 16  Háiyǒurénxiǎng试探shìtan要求yāoqiúxiǎncóngtiānshangláide神迹shénjì*+ 17  耶稣Yēsū知道zhīdào他们tāmende想法xiǎngfǎ+jiùduì他们tāmenshuō:“国家guójiā分裂fēnliè内讧nèihòngjiùhuì灭亡mièwáng家庭jiātíng分裂fēnliè内讧nèihòngjiùhuì破碎pòsuì 18  如果Rúguǒ撒但Sādàn分裂fēnliè内讧nèihòngdeguózěnnéng继续jìxù存在cúnzàine你们Nǐmenshuō驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe别西卜Biéxībǔ 19  如果Rúguǒ驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe别西卜Biéxībǔ你们nǐmende弟子dìzǐ驱逐qūzhú邪灵xiélíngyòushìkàozheshéine因此Yīncǐ你们nǐmende弟子dìzǐhuì证明zhèngmíng你们nǐmenshìcuòde* 20  Dàn如果rúguǒ驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe上帝Shàngdìde手指shǒuzhǐ+上帝Shàngdìde王国Wángguójiù已经yǐjīng临到líndào你们nǐmenle*+ 21  壮汉zhuànghàn全副quánfù武装wǔzhuāng守卫shǒuwèi自己zìjǐde房子fángzide财物cáiwùjiùnéng平安无事píngʼān-wúshì 22  可是Kěshì一旦yídànyǒu强壮qiángzhuàngderénlái攻击gōngjī战胜zhànshèngle那个nàgerénjiùhuì信赖xìnlàide全副quánfù武装wǔzhuāngduóháihuìde东西dōngxiqiǎngfēngěi别人biérén 23  zhànzàizhè一边yìbiānde就是jiùshì反对fǎnduìdegēn一起yìqǐ聚集jùjíde就是jiùshìzài拆散chāisàn+ 24  “邪灵xiélíng*cóngrén身上shēnshang出来chūláizǒubiàn干旱gānhànde地方dìfangyàozhǎo地方dìfang休息xiūxiquèzhǎobudàojiùshuō:‘yàohuídàobān出来chūláidejiā+。’ 25  dàole以后yǐhòu发现fāxiàn里面lǐmiàn已经yǐjīng打扫dǎsǎo干净gānjìng装饰zhuāngshì一新yìxīn 26  jiùdài自己zìjǐgèng邪恶xiéʼède灵体língtǐlái进去jìnqùzhùzài里面lǐmiàn那个Nàgerén最终zuìzhōngde情形qíngxingjiù先前xiānqiángèngzāole+。” 27  耶稣Yēsūshuō这些zhèxiēhuàde时候shíhou人群rénqúnzhōngyǒu女人nǚrén高声gāoshēngduìshuō:“怀胎Huáitāishēngde乳养rǔyǎngdeyǒule*+ 28  耶稣Yēsūshuō:“shìde听见Tīngjiàn上帝Shàngdìde话语huàyǔyòu遵守zūnshǒuderéncáiyǒu+ 29  民众Mínzhòng聚集jùjíde时候shíhou耶稣Yēsūshuō:“Zhèdàirénshì邪恶xiéʼède一代yídài他们tāmenyàokàn神迹shénjì*可是kěshì除了chúle约拿Yuēnáde神迹shénjìzài没有méiyǒu神迹shénjìgěi他们tāmenle+ 30  约拿Yuēnádeshì+chéngle尼尼微Níníwēirényǎnzhōngde神迹shénjì人子rénzǐdeshìhuì照样zhàoyàng成为chéngwéizhèdàirényǎnzhōngde神迹shénjì 31  审判Shěnpànde时候shíhou南方nánfāng女王nǚwáng+huìgēnzhèdàirén一同yìtóng起来qǐlái而且érqiěhuìdìngzhèdàirényǒuzuì因为yīnwèi曾经céngjīngcóng遥远yáoyuǎnde地方dìfang*láitīng所罗门Suǒluóménde智慧zhìhuìzhīyánDàn你们nǐmenkàn这里zhèlǐyǒu所罗门Suǒluóméngèng重要zhòngyàoderén+ 32  审判Shěnpànde时候shíhou尼尼微Níníwēirénhuìgēnzhèdàirén一同yìtóng起来qǐlái而且érqiěhuìdìngzhèdàirényǒuzuì因为yīnwèi尼尼微Níníwēiréntīngle约拿Yuēná传讲chuánjiǎngde信息xìnxījiù悔改huǐgǎile+Dàn你们nǐmenkàn这里zhèlǐyǒu约拿Yuēnágèng重要zhòngyàoderén 33  Réndiǎnledēnghuìdēngcáng起来qǐláihuìfàngzài篮子lánzixiàérshìfàngzài灯台dēngtáishang+ràng进来jìnláiderén看见kànjiànguāng 34  眼睛Yǎnjingshì身体shēntǐdedēng要是Yàoshide目光mùguāng专注zhuānzhù全身quánshēnjiùdōu光明guāngmíng+要是yàoshide目光mùguāngxiǎnchū贪欲tānyù身体shēntǐjiù黑暗hēiʼàn+ 35  所以Suǒyǐyào警觉jǐngjué恐怕kǒngpà里面lǐmiàndeguāng原来yuánláishì黑暗hēiʼàn 36  全身quánshēn明亮míngliàng没有méiyǒu一点yìdiǎnr黑暗hēiʼànjiùhuì光辉guānghuī灿烂cànlànxiàng灯光dēngguāng照耀zhàoyào一样yíyàng。” 37  耶稣Yēsūjiǎngwánlehuàyǒu法利赛Fǎlìsàipàiderénqǐng吃饭chīfànjiù进去jìnqùzuòxià* 38  这个Zhège法利赛Fǎlìsàipàiderénjiàn饭前fànqiánshǒujiù感到gǎndào意外yìwài+ 39  Zhǔduìshuō:“你们Nǐmen法利赛Fǎlìsàipàijìng杯盘bēipánde外面wàimiànxīn里面lǐmiànquè充满chōngmǎn贪婪tānlán*邪恶xiéʼè+ 40  míng事理shìlǐderénazào外面wàimiàndezào里面lǐmiànma 41  Yàoxīn里面lǐmiànde东西dōngxi施与shīyǔgěirén你们nǐmende一切yíqièjiùdōu洁净jiéjìngle*+ 42  你们Nǐmen法利赛Fǎlìsàipàiyǒuhuòle因为yīnwèi薄荷bòhe芸香yúnxiāng其他qítā*zuò香料xiāngliàode植物zhíwù*你们nǐmendōu交纳jiāonàshífēnzhī+可是kěshì公正gōngzhèng*ài上帝Shàngdìdexīn你们nǐmen反而fǎnʼér漠视mòshìleQiánlèideshì你们nǐmen必须bìxūzuòdànhòulèideshì你们nǐmengènggāi漠视mòshì+ 43  你们Nǐmen法利赛Fǎlìsàipàiyǒuhuòle因为yīnwèi你们nǐmen喜爱xǐʼài会堂huìtánglide前座qiánzuò喜爱xǐʼàirénzài市集shìjí广场guǎngchǎngshang恭敬gōngjìngdexiàng你们nǐmen问好wènhǎo+ 44  你们Nǐmenyǒuhuòle因为yīnwèi你们nǐmenxiàng显眼xiǎnyǎnde坟墓fénmù+人们rénmenzǒuzài上面shàngmiàn知道zhīdào!” 45  Yǒu精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnderén回应huíyìng耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshī这样zhèyàngshuōlián我们wǒmen侮辱wǔrǔle。” 46  耶稣Yēsūshuō:“你们Nǐmen精通jīngtōng法典fǎdiǎnderényǒuhuòle因为yīnwèi你们nǐmenjiàoréntiāonántiāode担子dànzi可是kěshì这些zhèxiē担子dànzi你们nǐmenlián指头zhǐtoupèng一下yíxià+ 47  “你们Nǐmenyǒuhuòle因为yīnwèi你们nǐmenwèi先知xiānzhī建造jiànzào坟墓fénmù其实qíshí那些nàxiē先知xiānzhīshìbèi你们nǐmen祖先zǔxiān杀害shāhàide+ 48  你们Nǐmen祖先zǔxiānzuòdeshì你们nǐmen不但búdànshì证人zhèngrén而且érqiě认同rèntóng因为yīnwèi从前cóngqián他们tāmen杀害shāhài先知xiānzhī+现在xiànzài你们nǐmenquèwèi先知xiānzhī建造jiànzào坟墓fénmù 49  所以Suǒyǐ上帝Shàngdìde智慧zhìhuìshuōguo:‘yàopài先知xiānzhī使徒shǐtúdào他们tāmen那里nàlǐyǒude他们tāmenyàoshāyǒude他们tāmenyào迫害pòhài+ 50  这样Zhèyàngcóng世界shìjiè奠基diànjī以来yǐlái杀害shāhàizhòng先知xiānzhīde血债xuèzhàidōuyàoxiàngzhè一代yídài追讨zhuītǎo+ 51  cóng亚伯Yàbóde血债xuèzhài+开始kāishǐdàozài祭坛jìtán圣殿shèngdiànzhījiān遇害yùhàide撒迦利亚Sājiālìyàde血债xuèzhài+为止wéizhǐ。’告诉gàosu你们nǐmen他们tāmende血债xuèzhàiyàoxiàngzhè一代yídài追讨zhuītǎo 52  “你们Nǐmen精通jīngtōng法典fǎdiǎnderényǒuhuòle因为yīnwèi你们nǐmenzǒule知识zhīshide钥匙yàoshi自己zìjǐ进去jìnqùliánzhèngyào进去jìnqùderén你们nǐmen阻止zǔzhǐ+ 53  耶稣Yēsūcóng那里nàlǐ出来chūláihòu抄经士chāojīngshì法利赛Fǎlìsàipàijiù群起qúnqǐ攻击gōngjītíngde质问zhìwèn 54  伺机sìjīcóngkǒuzhōngzhǎo把柄bǎbǐng+

脚注

彰显Zhāngxiǎnwéishèngyòubèifèngwéi神圣shénshènghuòbèizūnwéishèng”。
直译Zhíyì邪恶xiéʼèderén”。
Yòu征象zhēngxiàng”。
直译Zhíyì他们tāmenhuìzuò你们nǐmende审判官shěnpànguān”。
Yòu上帝Shàngdìde王国Wángguózài你们nǐmen意想不到yìxiǎngbúdàode时候shíhoujiù已经yǐjīng临到líndàole”。
直译Zhíyì不洁bùjiéde灵体língtǐ”。
Yòu快乐kuàilèle”。
Yòu征象zhēngxiàng”。
遥远Yáoyuǎnde地方dìfangyòu地极dìjí”。
Yòuxiékàozàizhuōqián”。
Yòu劫掠jiélüè”。
zuòduì你们nǐmenláishuō一切yíqièjiùdōu洁净jiéjìngle”。
Yòu所有suǒyǒu其他qítā种类zhǒnglèide”。
Zuò香料xiāngliàode植物zhíwùzuò蔬菜shūcài”。
Yòu上帝Shàngdìde正义zhèngyì审判shěnpàn”。

注释

Zhǔaqiújiāo我们wǒmen祷告dǎogào 只有Zhǐyǒu路加Lùjiādàole这个zhège门徒méntúde请求qǐngqiú大约Dàyuēniánbànqián耶稣Yēsūzài登山宝训Dēngshān Bǎoxùnzhōng已经yǐjīng教导jiàodǎoguo门徒méntú如何rúhé祷告dǎogào。(Tài6:9-13这个Zhège门徒méntú也许yěxǔ当时dāngshí在场zàichǎng所以suǒyǐ耶稣Yēsū耐心nàixīnde模范mófàn祷告dǎogàode要点yàodiǎn复述fùshùlebiàn犹太人Yóutàirénzài日常rìcháng生活shēnghuó宗教zōngjiào活动huódòngzhōngdōu经常jīngcháng祷告dǎogào而且érqiě希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōngde诗篇Shīpiān以及yǐjí其他qítā经卷jīngjuàndōu记载jìzǎilehěnduō祷告dǎogào因此Yīncǐ这个zhège门徒méntú看来kànláibìngshìduì祷告dǎogào一无所知yìwúsuǒzhīshìcóngméi祷告dǎogàoguo犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiù那些nàxiē装模作样zhuāngmú-zuòyàngde祷告dǎogào肯定kěndìngtīngguoshǎo现在Xiànzàixiàng耶稣Yēsūchū这个zhège请求qǐngqiúhěn可能kěnéngshì因为yīnwèikànchū耶稣Yēsūde祷告dǎogàogēn拉比Lābǐ那些nàxiēzuò神圣shénshèngde祷告dǎogàohěn一样yíyàng。(Tài6:5-8

Míng Zhǐdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi这个zhège名字míngzishìyóu希伯来字母Xībólái Zìmǔיהוה代表dàibiǎode相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH),中文Zhōngwén通常tōngchángzuò耶和华Yēhéhuá”。Zài中文Zhōngwénde新世界Xīn-shìjiè译本Yìběnzhōng上帝Shàngdìde名字míngzizài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànle7029其中qízhōng50zài原文yuánwénlishì缩写suōxiě),zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànle241其中qízhōng4zài原文yuánwénlishì缩写suōxiě)。(关于Guānyú希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng上帝Shàngdìde名字míngzi如果rúguǒxiǎngyào了解liǎojiěgèngduōqǐngkàn附录FùlùA5以及yǐjí附录FùlùC)Zài圣经Shèngjīngzhōng,“míng这个zhège有时yǒushí代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde关于guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(参看CānkànChū34:5,6;3:4脚注jiǎozhù

彰显Zhāngxiǎnwéishèng Yòubèifèngwéi神圣shénshènghuòbèizūnwéishèng”。Yuàn上帝Shàngdìdemíng彰显zhāngxiǎnwéishèngde意思yìsishì希望xīwàng所有suǒyǒu受造物shòuzàowù包括bāokuò人类rénlèi天使tiānshǐdōu上帝Shàngdìdemíngfèngwéi神圣shénshèng这个Zhège祈求qíqiú表明biǎomíng尽管jǐnguǎncóng人类rénlèide始祖shǐzǔzài伊甸园Yīdiànyuán反叛fǎnpàn以来yǐlái上帝Shàngdìdemíng一直yìzhíshòudào各种各样gèzhǒng-gèyàngde羞辱xiūrǔdàn上帝Shàngdìhuì恢复huīfù自己zìjǐde名声míngshēng使shǐ自己zìjǐdemíng彰显zhāngxiǎnwéishèng

Yuànde王国wángguó来临láilín 上帝Shàngdìde王国Wángguóshì为了wèile体现tǐxiàn上帝Shàngdìduì地球dìqiúde至高统治权zhìgāo tǒngzhìquánér建立jiànlìde政府zhèngfǔ这样Zhèyàng祈求qíqiúde意思yìsishì希望xīwàng上帝Shàngdì采取cǎiqǔ行动xíngdòng使shǐ这个zhègeyóu君王jūnwáng弥赛亚Mísàiyà14wàn4000rén一起yìqǐ统治tǒngzhìde王国wángguó成为chéngwéishang唯一wéiyīde政府zhèngfǔ耶稣Yēsūzài路加福音Lùjiā Fúyīn19:11-27shuōde比喻bǐyù表明biǎomíng上帝Shàngdìde王国Wángguó来临láilínshí王国wángguó政府zhèngfǔhuì执行zhíxíng判决pànjué毁灭huǐmiè所有suǒyǒu敌人dírénbìng奖赏jiǎngshǎngduì王国wángguóyǒu信心xìnxīnderén。(JiànTài24:42,44这个Zhège王国wángguóhuì铲除chǎnchú目前mùqiánde邪恶xiéʼè制度zhìdù包括bāokuò世上shìshàngde所有suǒyǒu政府zhèngfǔhuìdàilái正义zhèngyìde新世界xīn-shìjiè。(Dàn2:44;彼后Bǐ-Hòu3:13;16:14-16;19:11-21

你们Nǐmen祷告dǎogàoyàoshuō Jiē下来xiàlái记载jìzǎizài11:2xià-4de祷告dǎogàogēnniánbànqián耶稣Yēsūzài登山宝训Dēngshān Bǎoxùnli教导jiàodǎo门徒méntúde模范mófàn祷告dǎogào大致dàzhì相同xiāngtóng。(Tài6:9xià-13值得Zhídé注意zhùyìdeshì耶稣Yēsūbìng没有méiyǒubiànde复述fùshùshàngde内容nèiróngzhè表明biǎomínggěi门徒méntúdeshìpiānyàozài宗教zōngjiào仪式yíshìzhōng反复fǎnfù背诵bèisòngde祷文dǎowén后来Hòulái耶稣Yēsūde门徒méntú祷告dǎogàoshídōu没有méiyǒuzhàobān模范mófàn祷告dǎogàode字眼zìyǎnhuò模式móshì

Míng JiànTài6:9de注释zhùshì

彰显Zhāngxiǎnwéishèng JiànTài6:9de注释zhùshì

Yuànde王国wángguó来临láilín JiànTài6:10de注释zhùshì

Àn我们wǒmenměitiānde需要xūyào……gěi我们wǒmen食物shíwù 耶稣Yēsūzhǐchū敬奉jìngfèng上帝Shàngdìderén可以kěyǐ满怀mǎnhuái信心xìnxīnde祈求qíqiú上帝Shàngdì供应gōngyìng他们tāmenměitiān需要xūyàode食物shíwùérshì祈求qíqiú上帝Shàngdì供应gōngyìng超出chāochū他们tāmen需要xūyàode分量fènliàng这个Zhège祈求qíqiúràngrénxiǎngdào上帝Shàngdì施行shīxíng奇迹qíjìxià吗哪mǎnǎshícéng吩咐fēnfù以色列人Yǐsèlièrénjiǎn当天dàngtiānyàochīde分量fènliàng”。(Chū16:4耶稣Yēsūzhèdeyònggēnniánbànqiánzài登山宝训Dēngshān Bǎoxùnli教导jiàodǎo门徒méntúdehuà类似lèisìdàn并非bìngfēi一模一样yìmú-yíyàng。(Tài6:9xià-13Zhè表明biǎomíng耶稣Yēsūbìng希望xīwàng门徒méntú一字不差yízìbúchàde背诵bèisòng这个zhège祷告dǎogào。(Tài6:7Zài复述fùshù重要zhòngyàode教导jiàodǎoshí例如lìrúzhèjiāorén怎样zěnyàng祷告dǎogào),耶稣Yēsūyòngde方式fāngshìnéngràng之前zhīqián在场zàichǎngderén得益déyìnéngràng之前zhīqián在场zàichǎngderénxiǎng他们tāmenxuéguode要点yàodiǎn

Zuì 直译Zhíyìzhài”。我们Wǒmen得罪dézuìle别人biérénjiù好像hǎoxiàngqiànle对方duìfāngzhài必须bìxū寻求xúnqiú对方duìfāng宽恕kuānshùcáinénghuánqīngzhèzhài我们Wǒmenxiǎngyào得到dédào上帝Shàngdìde宽恕kuānshùjiùyào宽恕kuānshù那些nàxiē得罪dézuì我们wǒmenderén或者huòzhěshuō宽恕kuānshùqiàn我们wǒmenzhàiderén”。(Tài6:14,15;18:35;11:4脚注jiǎozhù

不要Búyàoràng我们wǒmen陷入xiànrù引诱yǐnyòu Yòu不要búyàoràng我们wǒmen屈服qūfú引诱yǐnyòu”,直译Zhíyì不要búyào我们wǒmendàijìn引诱yǐnyòu”。Yǒu时候shíhou圣经Shèngjīnghuìshuōmǒujiànshìshì上帝Shàngdì造成zàochéngdedàn其实qíshí上帝Shàngdì只是zhǐshì容许róngxǔjiànshì发生fāshēng而已éryǐ。(1:20,21因此Yīncǐ耶稣Yēsūshìshuō上帝Shàngdìhuì引诱yǐnyòurén犯罪fànzuì。(1:13其实Qíshíshì鼓励gǔlì门徒méntúyàoxiàng上帝Shàngdì祷告dǎogàoqiú上帝Shàngdì帮助bāngzhù他们tāmen避开bìkāi引诱yǐnyòuhuòzài引诱yǐnyòuxià忍耐rěnnàidezhù。(林前Lín-Qián10:13

得罪Dézuì我们wǒmenderén 直译Zhíyìqiàn我们wǒmenzhàiderén”。我们Wǒmen得罪dézuìle别人biérénjiù好像hǎoxiàngqiànle对方duìfāngzhài必须bìxū寻求xúnqiú对方duìfāng宽恕kuānshùcáinénghuánqīng根据Gēnjù圣经Shèngjīng原文yuánwénzài登山宝训Dēngshān Bǎoxùnde模范mófàn祷告dǎogàoli耶稣Yēsūyòngde就是jiùshìzhàiérshìzuì。(LìngjiànTài6:12de注释zhùshìzuò宽恕kuānshùde希腊Xīlà语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishìfàngguo”,就是jiùshìfàngguo欠债qiànzhàiderénzài追讨zhuītǎo债务zhàiwù

不要Búyàoràng我们wǒmen陷入xiànrù引诱yǐnyòu JiànTài6:13de注释zhùshì

朋友Péngyoujiègěisānbǐngba Zài中东Zhōngdōngde文化wénhuàli好客hàokèbèishìwéiyīngjìnde责任zérèn人们rénmenhuì竭尽jiéjìnsuǒnéng款待kuǎndài客人kèrén这个zhège比喻bǐyùjiù充分chōngfèn反映fǎnyìnglezhèdiǎn尽管Jǐnguǎn客人kèrénshì半夜bànyè突然tūrán到访dàofǎng这个zhège细节xìjié也许yěxǔ表明biǎomíng当时dāngshíchū远门yuǎnményǒuhěnduō确定quèdìngde因素yīnsù),主人zhǔrén还是háishihěnxiǎnggěi客人kèrén一些yìxiēchīde甚至shènzhì觉得juéde必须bìxūzài这个zhège时候shíhou打扰dǎrǎo邻居línjūxiàng他们tāmenjièbǐng

不要Búyào打扰dǎrǎo 比喻Bǐyùzhōngde邻居línjūtài愿意yuànyì帮忙bāngmángshì因为yīnwèi仁慈réncíérshì因为yīnwèi已经yǐjīngshàngchuáng睡觉shuìjiàole当时Dāngshíde房子fángzi特别tèbiéshì穷人qióngréndejiā往往wǎngwǎng只是zhǐshì房间fángjiān那个Nàgerén如果rúguǒ起来qǐláibǐngjiù可能kěnénghuìchǎoxǐngquánjiā包括bāokuò熟睡shúshuìde孩子háizi

大胆Dàdǎn坚持jiānchí 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐ直译zhíyìwéi不顾búgù颜面yánmiànhuòzhī羞耻xiūchǐ”,dàn这个zhègezàiběnjié经文jīngwénliyǒu大胆dàdǎn坚持jiānchíkěn放弃fàngqìde意思yìsi为了Wèile得到dédàoxiǎngyàode东西dōngxi比喻bǐyùzhōngde那个nàgerén坚持不懈jiānchí-búxiède恳求kěnqiú丝毫sīháo觉得juéde羞耻xiūchǐ没有méiyǒu退缩tuìsuō耶稣Yēsūwéi教导jiàodǎo门徒méntú祷告dǎogàoshíyào这样zhèyàng坚持不懈jiānchí-búxiè。(11:9,10

不断Búduàn恳求kěnqiú……寻找xúnzhǎo……qiāomén 意思Yìsishì祷告dǎogàoyào坚持不懈jiānchí-búxièZài希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhōng这里zhèlǐde动词dòngcí形态xíngtàidōu显示xiǎnshì这些zhèxiē行动xíngdòngshì持续chíxù不断búduànde因此yīncǐ译文yìwényòngle不断búduàn这个zhège连续Liánxù使用shǐyòngsān动词dòngcíháiyǒu强调qiángdiàode作用zuòyòng耶稣Yēsūzài路加福音Lùjiā Fúyīn11:5-8de比喻bǐyùli说明shuōmíngle类似lèisìde要点yàodiǎn

不断Búduàn恳求kěnqiú……寻找xúnzhǎo……qiāomén JiànTài7:7de注释zhùshì

你们Nǐmen虽然suīránshì罪人zuìrén 罪人Zuìrén直译zhíyì邪恶xiéʼèderén”。由于Yóuyú遗传yíchuándezuì所有suǒyǒuréndōu不完美bùwánměi所以suǒyǐcóng这个zhège角度jiǎodùkàndōushì邪恶xiéʼède

尚且Shàngqiě……何况hékuàng…… 耶稣Yēsū经常jīngchángyòng这样zhèyàngde推理tuīlǐ方式fāngshìcóng简单jiǎndānde事实shìshí推论tuīlùnchū重要zhòngyàode结论jiélùn首先shǒuxiānhuì陈述chénshù显而易见xiǎnʼéryìjiànde事实shìshíhuò人们rénmen熟知shúzhīde道理dàolǐ然后ránhòu根据gēnjùdàode事实shìshízuòchū更加gèngjiā反驳fǎnbóde结论jiélùn。(Tài10:25;12:12;11:13;12:28

你们Nǐmen虽然suīránshì罪人zuìrén JiànTài7:11de注释zhùshì

尚且Shàngqiě……何况hékuàng…… JiànTài7:11de注释zhùshì

别西卜Biéxībǔ Zài原文yuánwénli,“别西卜Biéxībǔ”(Beelzebub)可能kěnéngshì巴力西卜Bālìxībǔ”(Baal-zebub)delìngzhǒng拼法pīnfǎ。“巴力西卜Bālìxībǔshì以革伦Yǐgélúnde非利士人Fēilìshìrén崇拜chóngbàide巴力神Bālìshén王下Wáng-Xià1:3),这个zhège名字míngzide意思yìsishì苍蝇cāngyingde主人zhǔrén”。有些Yǒuxiē希腊语Xīlàyǔ抄本chāoběnsuǒyòngde拼法pīnfǎshāoyǒutóng包括bāokuòBeelzeboulBeezeboul,意思yìsi也许yěxǔshì高处gāochù居所jūsuǒde主人zhǔrén”。Dàn如果rúguǒzhèliǎng拼法pīnfǎshì特意tèyìyàogēn希伯来Xībólái语词yǔcízeʹvel(意即yìjí粪便fènbiàn这个zhège没有méiyǒuzài圣经Shèngjīng出现chūxiàn相似xiāngsì那么nàme意思yìsi也许yěxǔshì粪便fènbiànde主人zhǔrén”。路加福音Lùjiā Fúyīn11:18显示xiǎnshì,“别西卜Biéxībǔzhǐdeshì邪灵xiélíngde首领shǒulǐng撒但Sādàn

Jiā Zài原文yuánwénli这个zhège可以kěyǐzhǐ家庭jiātínghuò家族jiāzú可以kěyǐ泛指fànzhǐjiālide所有suǒyǒurén例如lìrú君王jūnwángjiāliderén。(7:10;Féi4:22这个Zhègechángyòngláizhǐ当时dāngshí正在zhèngzài统治tǒngzhìde王朝wángcháo例如lìrú希律Xīlǜ王朝wángcháo这些Zhèxiē王朝wángcháochángyǒu分裂fēnliè内讧nèihòng最终zuìzhōngzǒuxiàng灭亡mièwáng

家庭Jiātíng Jiàn3:25de注释zhùshì

上帝Shàngdìde手指shǒuzhǐ Zhǐdeshì上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàngzhè可以kěyǐcóng马太Mǎtài记载jìzǎideduàn类似lèisìde对话duìhuàkàn出来chūlái根据Gēnjù这里zhèlǐ路加Lùjiāde记载jìzǎi耶稣Yēsūshuō驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe上帝Shàngdìde手指shǒuzhǐ”,ér根据gēnjù马太Mǎtàide记载jìzǎi耶稣Yēsū之前zhīqiánshuō驱逐qūzhú邪灵xiélíngshìkàozhe上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng”。(Tài12:28

打扫Dǎsǎo干净gānjìng 有些Yǒuxiē抄本chāoběnxiědeshìkōngzhe打扫dǎsǎo干净gānjìng”,dàn早期zǎoqīde权威quánwēi抄本chāoběn支持zhīchí正文zhèngwénde译法yìfǎ马太福音Mǎtài Fúyīn12:44记载jìzǎile耶稣Yēsūshuōguode类似lèisìdehuà那里nàlǐyòngle意思yìsiwéikōngzhede希腊Xīlà语词yǔcí因此Yīncǐ有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi一些yìxiē抄经士chāojīngshìzài抄本chāoběnli加插jiāchāle那个nàge目的mùdìshìyào使shǐ路加Lùjiāde记载jìzǎigēn马太Mǎtàide一致yízhì

约拿Yuēnáde神迹shénjì 耶稣Yēsū之前zhīqiáncéngyòng约拿Yuēnáde神迹shénjìláizhǐ自己zìjǐde死亡sǐwáng复活fùhuó。(Tài12:39,40约拿Yuēnázài鱼腹yúfùzhōng大约dàyuēsāntiānhòu得救déjiù这个zhège经历jīnglìzuòcóng坟墓fénmùzhōng复活fùhuó。(1:17-2:2正如Zhèngrú约拿Yuēnázhēndecóng鱼腹yúfùzhōng得救déjiùle耶稣Yēsūhuìzhēndecóng坟墓fénmùzhōng复活fùhuó不过Búguò尽管jǐnguǎn耶稣Yēsūsāntiānhòudànshì整整zhěngzhěngsāntiān确实quèshí复活fùhuóle批评pīpíngderén还是háishi顽固不化wángù-búhuà没有méiyǒuduìxiǎnchū信心xìnxīn另外Lìngwài约拿Yuēná勇敢yǒnggǎnde传道chuándào推使tuīshǐ尼尼微人Níníwēirén悔改huǐgǎizài这个zhège意义yìyìshangchéngle神迹shénjì。(Tài12:41;11:32

南方Nánfāng女王nǚwáng Zhǐ示巴Shìbā女王nǚwáng有些Yǒuxiērén认为rènwéide王国wángguó位于wèiyú阿拉伯Ālābóde西南部xīnánbù。(王上Wáng-Shàng10:1

南方Nánfāng女王nǚwáng JiànTài12:42de注释zhùshì

Kànna 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ,这个zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng读者dúzhě注意zhùyìjiē下来xiàlái发生fāshēngdeshì鼓励gǔlì读者dúzhě想象xiǎngxiàng当时dāngshíde场景chǎngjǐnghuò留意liúyì叙述xùshùzhōngdàode细节xìjiébèiyònglái强调qiángdiàohuò介绍jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén惊讶jīngyàde事物shìwù这个Zhège除了chúlezuòkànna”,huì按照ànzhào语境yǔjìngfānzuò其他qítā词语cíyǔ有时yǒushíhuì省略shěnglüèZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège经常jīngcháng出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn启示录QǐshìlùliGēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí经常jīngcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng

你们Nǐmenkàn JiànTài1:23de注释zhùshì

Dēng Zài圣经Shèngjīng时代shídài一般yìbān家用jiāyòngdedēngshìzhǒng小型xiǎoxíng陶器táoqì里面lǐmiànzhuāngzhe橄榄油gǎnlǎnyóu

篮子Lánzi Yònglái称量chēngliáng谷物gǔwùlèidegānhuòde器具qìjù这里Zhèlǐdàode篮子lánzi”(希腊语Xīlàyǔshìmoʹdi·os)de容量róngliàngyuēwéi9shēng

Dēng JiànTài5:15de注释zhùshì

篮子Lánzi JiànTài5:15de注释zhùshì

眼睛Yǎnjingshì身体shēntǐdedēng Zài这里zhèlǐ,“眼睛yǎnjingshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎ。(1:18Duì身体shēntǐláishuō视力shìlì正常zhèngchángde眼睛yǎnjing好比hǎobǐzhǎnzài暗处ànchùdiǎnzháodedēng眼睛Yǎnjingnéng使shǐrénkànqīngbìng察觉chájué周围zhōuwéi发生fāshēngdeshì

目光Mùguāng专注zhuānzhù Yòu眼睛yǎnjing焦点jiāodiǎn清晰qīngxīhuò眼睛yǎnjing健康jiànkāng”。zuò专注zhuānzhùde希腊Xīlà语词yǔcíshìha·plousʹ,基本jīběn意思yìsishì单一dānyīhuò简单jiǎndān”。这个Zhègeyǒu专心致志zhuānxīn-zhìzhìhuò专注zhuānzhù目标mùbiāode意思yìsi眼睛Yǎnjingyào发挥fāhuī正常zhèngchángde功能gōngnéngjiù必须bìxū能够nénggòu目光mùguāng集中jízhōngzài焦点jiāodiǎnshangRénde目光mùguāng如果rúguǒzhǐ专注zhuānzhù正确zhèngquède目标mùbiāoTài6:33),jiùhuìduìde品行pǐnxíng产生chǎnshēng良好liánghǎode影响yǐngxiǎng

目光Mùguāngxiǎnchū贪欲tānyù 直译Zhíyì眼睛yǎnjinghǎohuò眼睛yǎnjing邪恶xiéʼè”。视力Shìlìhǎode眼睛yǎnjing无法wúfǎkànde清楚qīngchu类似Lèisìderénde目光mùguāng要是yàoshixiǎnchū贪欲tānyùjiùnéng专注zhuānzhù真正zhēnzhèng重要zhòngyàode事情shìqing。(Tài6:33目光Mùguāngxiǎnchū贪欲tānyùderén知足zhīzú贪婪tānlán诡诈guǐzhà容易róngyì分心fēnxīn结果jiéguǒduì事情shìqingyǒu错误cuòwùde判断pànduàn追求zhuīqiú自我zìwǒwéi中心zhōngxīnde生活shēnghuó方式fāngshì。(LìngjiànTài6:22de注释zhùshì

眼睛Yǎnjingshì身体shēntǐdedēng JiànTài6:22de注释zhùshì

目光Mùguāng专注zhuānzhù JiànTài6:22de注释zhùshì

目光Mùguāngxiǎnchū贪欲tānyù JiànTài6:23de注释zhùshì

Yòngshuǐ使shǐ自己zìjǐ洁净jiéjìng Hěnduō古抄本gǔchāoběnzài这里zhèlǐ使用shǐyòngle希腊Xīlà语词yǔcíba·ptiʹzo,意思yìsishì使shǐ……jìnshuǐzhōng]”。这个Zhègezài部分bùfen情况qíngkuàngxiàzhǐ基督徒Jīdūtúde浸礼jìnlǐ不过búguòzài路加福音Lùjiā Fúyīn11:38这个zhègeyòngláizhǐyuán犹太Yóutài传统chuántǒngdezhǒng繁杂fánzá重复chóngfùde洁净礼jiéjìnglǐ其他Qítā一些yìxiē古抄本gǔchāoběnzài这里zhèlǐyòngdeshì希腊Xīlà语词yǔcírhan·tiʹzo,意思yìsishì……”huò为了wèile使shǐ……洁净jiéjìngér……”。(Lái9:13,19,21,22无论Wúlùnzhǒng抄本chāoběnde写法xiěfǎshì正确zhèngquède基本jīběn意思yìsidōu一样yíyàng虔诚Qiánchéngde犹太人Yóutàirén如果rúguǒxiān举行jǔxíngmǒuzhǒng洁净礼jiéjìnglǐjiùhuì吃饭chīfànZài耶路撒冷Yēlùsālěngyǒu考古kǎogǔ证据zhèngjù显示xiǎnshì当时dāngshíde犹太人Yóutàirénhuì举行jǔxíng沐浴礼mùyùlǐ这个Zhège发现fāxiàn表明biǎomíng,“yòngshuǐ使shǐ自己zìjǐ洁净jiéjìng可以kěyǐ翻译fānyìchéng使shǐ自己zìjǐjìnshuǐzhōng]”,dàn前提qiántíshì原文yuánwényòngdeshìba·ptiʹzo这个zhège动词dòngcí

shǒu 意思Yìsishì举行jǔxíngshǒude仪式yíshìzuòde希腊Xīlà语词yǔcíshìba·ptiʹzo,意思yìsishì使shǐ……jìnshuǐzhōng]”。这个Zhègezài部分bùfen情况qíngkuàngxiàzhǐ基督徒Jīdūtúde浸礼jìnlǐdànzàiběnjié经文jīngwénzhǐyuán犹太Yóutài传统chuántǒngdezhǒng繁杂fánzá重复chóngfùde洁净礼jiéjìnglǐ。(Lìngjiàn7:4de注释zhùshì

接济Jiējì穷人qióngrén Zhǐzài物质wùzhìshang援助yuánzhù穷人qióngrén例如lìrúgěi他们tāmenqiánhuò食物shíwùzuò接济jiējì穷人qióngrénde希腊Xīlà语词yǔcíshìe·le·e·mo·syʹne,这个zhègegēn意思yìsishì怜悯liánmǐnde希腊Xīlà语词yǔcí有关yǒuguān

Xīn里面lǐmiànde东西dōngxi 直译Zhíyì里面lǐmiànde东西dōngxi”。既然Jìrán耶稣Yēsūzàixiàjié经文jīngwén强调qiángdiàodeshì公正gōngzhèng爱心àixīn11:42),那么nàmezàiběnjié经文jīngwénsuǒzhǐdehěn可能kěnéngshì内心nèixīnde美好měihǎo特质tèzhìérshì上文shàngwéndàode杯盘bēipán里面lǐmiànde东西dōngxi真正Zhēnzhèngde施与shīyǔ必须bìxū内心nèixīnběnzhe爱心àixīn乐意lèyìde精神jīngshén

施与Shīyǔ JiànTài6:2de注释zhùshì

薄荷Bòhe芸香yúnxiāng其他qítāzuò香料xiāngliàode植物zhíwù你们nǐmendōu交纳jiāonàshífēnzhī 摩西Móxī法典fǎdiǎn规定guīdìng以色列人Yǐsèlièrényàoxiànshàng收成shōuchengdeshífēnzhī。(27:30;Shēn14:22Dàn法典fǎdiǎn没有méiyǒu明文míngwén规定guīdìngrényào薄荷bòhe芸香yúnxiāngděng香料xiāngliào交纳jiāonàshífēnzhī尽管Jǐnguǎn如此rúcǐ耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ批评pīpíngdebìngshì这个zhège传统chuántǒng事实Shìshíshangshìzài谴责qiǎnzé抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipài因为yīnwèi他们tāmen专注zhuānzhù法典fǎdiǎnde细节xìjiéquè没有méiyǒu倡导chàngdǎo法典fǎdiǎn背后bèihòude原则yuánzé例如lìrú公正gōngzhèngài上帝Shàngdì根据Gēnjù马太福音Mǎtài Fúyīn23:23耶稣Yēsū后来hòuláishuōle类似lèisìdehuàdàodeshì薄荷bòhe莳萝shíluó孜然zīrán

前座Qiánzuò Yòuzuìhǎode座位zuòwèi”。这些Zhèxiē特别tèbiéde座位zuòwèi可能kěnéngshìliúgěi会堂huìtáng主管zhǔguǎn贵宾guìbīnděng显要xiǎnyào人物rénwùde他们Tāmen看来kànláihuìzuòzài经卷jīngjuànde附近fùjìnshì会堂huìtángli所有suǒyǒuréndōunéngkàndàode地方dìfang

市集Shìjí广场guǎngchǎng Zài这里zhèlǐ希腊Xīlà语词yǔcía·go·raʹzhǐdeshì开阔kāikuòde场地chǎngdìZài古代gǔdài中东Zhōngdōng地区dìqū以及yǐjí希腊Xīlà罗马Luómǎ世界shìjiède城镇chéngzhèn市集shìjí广场guǎngchǎng既是jìshì买卖mǎimai活动huódòngde中心zhōngxīnshì公众gōngzhòng集会jíhuìde地方dìfang

前座Qiánzuò JiànTài23:6de注释zhùshì

市集Shìjí广场guǎngchǎng JiànTài23:7de注释zhùshì

Shuāle白灰báihuīde坟墓fénmù Zài以色列Yǐsèliè人们rénmen通常tōngchánghuìgěi坟墓fénmùshuāshàng白灰báihuīZhèzhǒng做法zuòfǎshì为了wèile提醒tíxǐng路过lùguòderén免得miǎnde他们tāmen小心xiǎoxīnpèngdào坟地féndì结果jiéguǒzài礼仪lǐyíshangbiànde不洁bùjié。(Mín19:16犹太教Yóutàijiàode密西拿Mìxīnáshuō人们rénmenhuìzàiměinián逾越节Yúyuèjiédeyuèqián这样zhèyàngzuò耶稣Yēsūzài这里zhèlǐyòngshuāle白灰báihuīde坟墓fénmù象征xiàngzhēng虚伪xūwěi

显眼xiǎnyǎnde坟墓fénmù Yòu没有méiyǒu标示biāoshì出来chūláide坟墓fénmù”。一般Yìbānláishuō犹太人Yóutàirénde坟墓fénmùhuìyǒuhěnduō装饰zhuāngshìhuìhěn奢华shēhuá正如Zhèngrúběnjié经文jīngwéndàode有些yǒuxiē坟墓fénmùhěn显眼xiǎnyǎn人们rénmenzǒuzài上面shàngmiàn知道zhīdào结果jiéguǒzài礼仪lǐyíshangbiànde不洁bùjié根据Gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎnshéipèngguogēn死人sǐrén有关yǒuguānde东西dōngxijiùhuìbiànde不洁bùjié所以suǒyǐrén如果rúguǒzǒuzài显眼xiǎnyǎnde坟墓fénmùshanghuì一连yìliántiānzài礼仪lǐyíshang不洁bùjié。(Mín19:16为了Wèile使shǐ坟墓fénmùgèng显眼xiǎnyǎnràng路过lùguòderén可以kěyǐ避开bìkāi犹太人Yóutàirénměiniándōuhuìgěi坟墓fénmùshuāshàng白灰báihuī耶稣Yēsūzài这里zhèlǐde意思yìsi显然xiǎnránshìrén如果rúguǒ常常chángchánggēn法利赛派Fǎlìsàipàiderén来往láiwǎng以为yǐwéi他们tāmenshì好人hǎorénjiùhuì不知不觉bùzhī-bùjuédebèi他们tāmen不良bùliángde态度tàidù不洁bùjiéde思想sīxiǎng腐化fǔhuà。(LìngjiànTài23:27de注释zhùshì

上帝Shàngdìde智慧zhìhuìshuōguo 这里Zhèlǐde意思yìsi看来kànláishì:“充满Chōngmǎn智慧zhìhuìde上帝Shàngdìshuōguo”。Běnjié经文jīngwénzhōngjiē下来xiàláidehuà来自láizì上帝Shàngdìdàn耶稣Yēsūzàilìng场合chǎnghéshuōguo类似lèisìdehuà。(Tài23:34

世界Shìjiè奠基diànjī zuò奠基diànjīde希腊Xīlà语词yǔcízài希伯来书Xībóláishū11:11zuò孕育yùnyù”,gēnzuò孩子háizide希腊Xīlà语词yǔcí一起yìqǐ使用shǐyòng这个Zhègezài世界shìjiè奠基diànjī这个zhège词组cízǔli看来kànláizhǐ亚当Yàdāng夏娃Xiàwá孕育yùnyùbìngshēngxià孩子háizizhèjiànshì耶稣Yēsū世界shìjiè奠基diànjīgēn亚伯Yàbó联系liánxìzài一起yìqǐér亚伯Yàbó显然xiǎnránshì人类rénlèi世界shìjièzhōng可以kěyǐ得到dédào救赎jiùshúderénde名字míngzicóng世界shìjiè奠基diànjī以来yǐláijiù已经yǐjīngxiězài生命册shēngmìngcèshangle。(11:50,51;17:8

世界Shìjiè奠基diànjī zuò奠基diànjīde希腊Xīlà语词yǔcízài希伯来书Xībóláishū11:11zuò孕育yùnyù”,gēnzuò孩子háizide希腊Xīlà语词yǔcí一起yìqǐ使用shǐyòng这个Zhègezài世界shìjiè奠基diànjī这个zhège词组cízǔli看来kànláizhǐ亚当Yàdāng夏娃Xiàwáshēngxià孩子háizizhèjiànshì耶稣Yēsū世界shìjiè奠基diànjīgēn亚伯Yàbó联系liánxìzài一起yìqǐér亚伯Yàbó显然xiǎnránshì人类rénlèi世界shìjièzhōng可以kěyǐ得到dédào救赎jiùshúderénde名字míngzicóng世界shìjiè奠基diànjī以来yǐláijiù已经yǐjīngxiězài生命册shēngmìngcèshangle。(11:51;17:8lìngjiànTài25:34de注释zhùshì

Cóng正义zhèngyìde亚伯Yàbó开始kāishǐdào……撒迦利亚Sājiālìyà为止wéizhǐ 耶稣Yēsūdehuà涵盖hángàile希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàndàode所有suǒyǒuwèi耶和华Yēhéhuázuò见证jiànzhèngérbèishāderéncóng创世记Chuàngshìjì4:8dàode亚伯Yàbódào历代志下Lìdàizhì Xià24:20dàode撒迦利亚SājiālìyàZài犹太人Yóutàirén传统chuántǒngde圣经Shèngjīng正典zhèngdiǎnli创世记Chuàngshìjìshìjuànshū历代志Lìdàizhìshì最后zuìhòujuàn因此Yīncǐ耶稣Yēsūshuōcóng……亚伯Yàbó开始kāishǐdào……撒迦利亚Sājiālìyà为止wéizhǐ”,jiù等于děngyúzàishuōcóng一例yílìdào最后zuìhòu一例yílì”。

Cóng亚伯Yàbóde血债xuèzhài开始kāishǐdào……撒迦利亚Sājiālìyàde血债xuèzhài为止wéizhǐ JiànTài23:35de注释zhùshì

Zài祭坛jìtán圣殿shèngdiànzhījiān 这里Zhèlǐde圣殿shèngdiàn特指tèzhǐ包含bāohán圣所shèngsuǒ至圣所zhìshèngsuǒde建筑物jiànzhùwù全烧祭Quánshāojìde祭坛jìtánjiù位于wèiyúzhèzuò建筑物jiànzhùwùde入口rùkǒu前方qiánfāng这个zhège地方dìfangshì内院nèiyuànde部分bùfen。(Jiàn附录FùlùB8历代志下Lìdàizhì Xià24:21shuō撒迦利亚Sājiālìyàshìzài耶和华Yēhéhuá圣殿shèngdiàn泛指fànzhǐ整个zhěnggè圣殿shèngdiàn建筑群jiànzhùqúnde院子yuànzilibèi杀害shāhàideZhègēn耶稣Yēsūdàodeshì地点dìdiǎn一致yízhì

知识Zhīshide钥匙yàoshi Zài圣经Shèngjīnglirén得到dédào实际shíjìhuò比喻性bǐyùxìngde钥匙yàoshijiù意味着yìwèizhe得到dédào一定yídìngde权力quánlì。(代上Dài-Shàng9:26,27;Sài22:20-22)“钥匙Yàoshi因此yīncǐ成为chéngwéi权力quánlì责任zérènde象征xiàngzhēngZài这里zhèlǐ既然jìrán耶稣Yēsū说话shuōhuàde对象duìxiàngshì精通jīngtōng法典fǎdiǎnde宗教zōngjiào领袖lǐngxiù,“知识zhīshi看来kànlái就是jiùshìzhǐ上帝Shàngdìxiàde知识zhīshi那些Nàxiērénběngāi善用shànyòng权力quánlì教导jiàodǎo人民rénmín关于guānyú上帝Shàngdìde确切quèqiè知识zhīshi就是jiùshì阐明chǎnmíng上帝Shàngdìde话语huàyǔjiěkāi其中qízhōngde含意hányì比较Bǐjiào一下yíxiàběnjié经文jīngwén马太福音Mǎtài Fúyīn23:13jiù可以kěyǐkànchū进去jìnqùshìzhǐ进入jìnrùtiānshangde王国Wángguó因为yīnwèizài马太Mǎtàide记载jìzǎili耶稣Yēsūshuō那些nàxiē宗教zōngjiào领袖lǐngxiùzài众人zhòngrén面前miànqiántiānshang王国Wángguódeménguān起来qǐlái”。宗教Zōngjiào领袖lǐngxiù没有méiyǒu教导jiàodǎo人民rénmín关于guānyú上帝Shàngdìde确切quèqiè知识zhīshijiù等于děngyúzǒule许多xǔduōrén正确zhèngquè理解lǐjiě上帝Shàngdì话语huàyǔ以及yǐjí进入jìnrù上帝Shàngdì王国Wángguóde机会jīhuì

群起Qúnqǐ攻击gōngjī 这个Zhège词组cízǔ可以kěyǐzhǐ实际shíjìwéizhùmǒuréndànzàiběnjié经文jīngwén看来kànláizhǐ宗教zōngjiào领袖lǐngxiù非常fēicháng痛恨tònghèn耶稣Yēsū因此yīncǐ极力jílìduì施加shījiā压力yālì恐吓kǒnghè这里Zhèlǐyòngde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcízài马可福音Mǎkě Fúyīn6:19zuò记恨jìhèn”,yònglái描述miáoshù希罗底Xīluódǐduì施浸者shījìnzhě约翰Yuēhànde仇恨chóuhèn

多媒体资料

蝎Xiē子zi
Xiēzi

蝎子Xiēzide种类zhǒnglèi超过chāoguò600zhǒngyǒudechángdào2.5厘米límǐyǒudecháng20厘米límǐzài以色列Yǐsèliè叙利亚Xùlìyà出没chūmòdeyuēyǒu12zhǒng蝎子Xiēzide毒刺dúcì一般yìbānhuì使shǐrén丧命sàngmìngdàn按照ànzhào比例bǐlìláishuōyǒuzhǒng蝎子xiēzide毒液dúyè许多xǔduō沙漠shāmò毒蛇dúshéde毒液dúyèháiyàozhōngshì以色列Yǐsèliè金蝎jīnxiē学名xuémíngLeiurus quinquestriatus),zài以色列Yǐsèliède蝎子xiēzizhōng毒性dúxìngzuìqiáng启示录Qǐshìlù9:3,5,10shuōbèi蝎子xiēzidīngderénhuì感到gǎndào非常fēicháng痛苦tòngkǔZài犹地亚Yóudìyà旷野kuàngyě以及yǐjí西奈Xīnài半岛bàndǎo可怕kěpàde旷野kuàngyěli蝎子xiēzidōu十分shífēnchángjiàn。(Shēn8:15

家用Jiāyòng的de灯台dēngtái
家用Jiāyòngde灯台dēngtái

图片Túpiànsuǒshìde家用jiāyòng灯台dēngtái(1),shì画家huàjiā参照cānzhào一些yìxiē公元gōngyuán1世纪shìjìde文物wénwùhuà出来chūláide发现Fāxiàn文物wénwùde地点dìdiǎn分别fēnbiéshì以弗所Yǐfúsuǒ位于wèiyú现今xiànjīnde土耳其Tǔʼěrqí意大利Yìdàlì富有Fùyǒuderén可能kěnénghuì使用shǐyòngzhèzhǒng灯台dēngtái穷人Qióngrénhuìdēngyòng绳子shéngzidiàozài屋梁wūliángxiàfàngzài壁龛bìkānli(2),或者huòzhěfàngzài陶制táozhìhuò木制mùzhìde架子jiàzishàng

芸香Yúnxiāng
芸香Yúnxiāng

芸香Yúnxiāngshìzhǒngduōniánshēng灌木guànmùjīngyǒu茸毛róngmáo气味qìwèi浓郁nóngyù可以kěyǐzhǎngdàoyuē1gāo芸香Yúnxiāngyǒuhuī绿色lǜsède叶子yèzihuìkāichū一簇簇yícùcù黄色huángsède小花xiǎohuāzhōngshìzhǒngzài以色列Yǐsèliè生长shēngzhǎngde芸香yúnxiāng学名xuémíngRuta chalepensis latifolia),当地dāngdìháiyǒuzhǒngchángjiànde芸香yúnxiāng学名xuémíngRuta graveolens)。Zài耶稣Yēsūde时代shídài人们rénmen可能kěnéng已经yǐjīng栽种zāizhòng芸香yúnxiāng芸香yúnxiāng当作dàngzuò药物yàowù调味料tiáowèiliào圣经Shèngjīng只有zhǐyǒuzài路加福音Lùjiā Fúyīn11:42dào芸香yúnxiāng经文jīngwén记载jìzǎi耶稣Yēsū谴责qiǎnzé法利赛派Fǎlìsàipàishuō他们tāmenzàishífēnzhī奉献fèngxiàndeshìshang一丝不苟yìsī-bùgǒu为人wéirénquè非常fēicháng虚伪xūwěi。(参看CānkànTài23:23

市集Shìjí广场guǎngchǎng
市集Shìjí广场guǎngchǎng

Zài圣经Shèngjīng时代shídài有些yǒuxiē市集shìjí广场guǎngchǎng坐落zuòluòzài街道jiēdàoshangjiùxiàng图片túpiàn描绘miáohuìde那样nàyàng商贩Shāngfàn常常chángcháng大量dàliàng货物huòwù摆放bǎifàngzài街道jiēdàoshang以致yǐzhì道路dàolù堵塞dǔsè附近Fùjìnde居民jūmín可以kěyǐ那里nàlǐ购买gòumǎi日常rìcháng家居jiājū用品yòngpǐn陶器táoqì昂贵ángguìde玻璃bōli器皿qìmǐn以及yǐjí新鲜xīnxiānde农产品nóngchǎnpǐn由于Yóuyú那个nàge年代niándài没有méiyǒu冰箱bīngxiāng人们rénmenměitiāndōu需要xūyào市场shìchǎngmǎi东西dōngxiZài那里nàlǐmǎi东西dōngxiderén可以kěyǐcóng商贩shāngfànhuò其他qítā客人kèréntīngdàozhǒng消息xiāoxi孩子们Háizimen可以kěyǐzài那里nàlǐ玩耍wánshuǎ没有méiyǒu工作gōngzuòderén可以kěyǐzài那里nàlǐděngrénlái雇用gùyòng他们tāmen耶稣Yēsūcéngzài市集shìjí广场guǎngchǎngzhìhǎo病人bìngrén保罗Bǎoluócéngzài市集shìjí广场guǎngchǎng传道chuándào。(17:17骄傲Jiāoʼàode抄经士chāojīngshì法利赛派Fǎlìsàipàiquè喜欢xǐhuan人们rénmenzài这样zhèyàngde公共gōnggòng场所chǎngsuǒxiàng他们tāmen问好wènhǎo关注guānzhù他们tāmen