路加福音 12:1-59

12  时候shíhou聚集jùjíde民众mínzhòng成千上万chéngqiān-shàngwàn他们tāmendōuzài一起yìqǐ甚至shènzhìcǎidào别人biérén耶稣Yēsūxiānduì门徒méntúshuō:“Yào提防dīfang法利赛Fǎlìsàipàidejiào就是jiùshì虚伪xūwěi+  小心Xiǎoxīn掩盖yǎngàideshì没有méiyǒu显露xiǎnlùde秘密mìmì没有méiyǒubèirén知道zhīdàode+  所以Suǒyǐ你们nǐmenzài暗处ànchùshuōdehuìzài明处míngchùbèiréntīngdào你们nǐmenzài自己zìjǐ房间fángjiānli低声dīshēngshuō*dehuìzàifángdǐngshang广传guǎngchuán开去kāiqù  de朋友péngyou+告诉gàosu你们nǐmen不要búyào畏惧wèijù那些nàxiēshā身体shēntǐ以后yǐhòunéngzàizuò什么shénmede+  yào告诉gàosu你们nǐmengāi畏惧wèijùdeshìshéi就是jiùshìshālerén以后yǐhòuháiyǒuquánrénrēngjìn欣嫩Xīnnèn Gǔde+告诉gàosu你们nǐmendāng敬畏jìngwèizhèwèi+  zhī麻雀máquèshìmàiliǎng小钱xiǎoqiánma可是Kěshì上帝Shàngdìzhī遗忘yíwàng*+  其实Qíshíjiùlián你们nǐmende头发tóufa全都quándōushǔguole+不要Búyào害怕hàipà你们nǐmen许多xǔduō麻雀máquè贵重guìzhòngdeduōne+  “告诉gàosu你们nǐmenzài别人biérén面前miànqiánrènde+人子rénzǐzài上帝Shàngdìde天使tiānshǐ面前miànqiánhuìrèn+  Dànshéizài别人biérén面前miànqiánrèn人子rénzǐzài上帝Shàngdìde天使tiānshǐ面前miànqiánhuìrèn+ 10  说话Shuōhuà冒犯màofàn人子rénzǐdedōu可以kěyǐ得到dédào宽恕kuānshù可是kěshì亵渎xièdú神圣力量shénshèng lìliàngdehuì得到dédào宽恕kuānshù+ 11  人们Rénmen你们nǐmendàidào公众gōngzhòng集会jíhuìshangdàidào政府zhèngfǔ官员guānyuánhuò掌权zhǎngquánderén面前miànqiánshí你们nǐmen不要búyào忧虑yōulǜ怎样zěnyàng申辩shēnbiàn申辩shēnbiàn什么shénmehuòshuō什么shénmehuà+ 12  因为yīnwèizài时候shíhou神圣力量shénshèng lìliànghuìjiāo你们nǐmengāishuōdehuà+。” 13  人群Rénqúnzhōngyǒurénduì耶稣Yēsūshuō:“老师Lǎoshīqǐng吩咐fēnfùde兄弟xiōngdìgēnfēn家业jiāyè。” 14  耶稣Yēsūduìshuō:“朋友Péngyoushéi委任wěirènzuò你们nǐmenliǎngrénde审判官shěnpànguānhuò仲裁人zhòngcáirénne?” 15  然后Ránhòu耶稣Yēsūduì众人zhòngrénshuō:“Yào小心xiǎoxīn提防dīfangzhǒng贪婪tānlán+因为yīnwèirén不管bùguǎn多么duōme富有fùyǒu拥有yōngyǒude东西dōngxinénggěi生命shēngmìng+。” 16  耶稣Yēsūjiùduì他们tāmenshuōle比喻bǐyù:“Yǒu富翁fùwēng田产tiánchǎn丰饶fēngráo 17  jiùzài心里xīnlǐ盘算pánsuanshuō:‘de收成shōucheng没有méiyǒu地方dìfang储存chǔcúnle怎么zěnmebànne?’ 18  shuō:‘这样Zhèyàngba+yào这些zhèxiē仓房cāngfángchāidiào建造jiànzàogèngdeyàode谷物gǔwù财物cáiwù全都quándōufàngzài里面lǐmiàn 19  然后Ránhòuhuìduì自己zìjǐshuō:“积蓄jīxùle许多xǔduō财物cáiwùgòuduōnián享用xiǎngyòng只管zhǐguǎn轻轻松松qīngqīng-sōngsōng吃喝chīhē快乐kuàilèba!”’ 20  可是Kěshì上帝Shàngdìduìshuō:‘míng事理shìlǐderén今天jīntiān晚上wǎnshangjiùhuì失去shīqù性命xìngmìng积存jīcúndeyàoguīshéine+ 21  Shéiwèi自己zìjǐ积蓄jīxù财宝cáibǎozài上帝Shàngdìyǎnzhōngquè富足fùzúshì这样zhèyàng+。” 22  耶稣Yēsūyòuduì门徒méntúshuō:“所以Suǒyǐ告诉gàosu你们nǐmen不要búyàozàiwèi生命shēngmìng忧虑yōulǜchī什么shénmewèi身体shēntǐ忧虑yōulǜ穿chuān什么shénme+ 23  生命Shēngmìng食物shíwù宝贵bǎoguìdeduō身体shēntǐ衣服yīfu宝贵bǎoguìdeduō 24  想想Xiǎngxiangkàn渡鸦dùyāzhǒng收割shōugē没有méiyǒu粮仓liángcāng没有méiyǒu库房kùfáng上帝Shàngdì还是háishi养活yǎnghuo它们tāmen+你们Nǐmenshì飞鸟fēiniǎo宝贵bǎoguìdeduōma+ 25  你们Nǐmenshéinéngkào忧虑yōulǜjiào寿命shòumìng延长yáncháng一点yìdiǎnrne 26  你们Nǐmenlián这么zhèmexiǎodeshìbànbudào为什么wèi shénmehái忧虑yōulǜ其余qíyúdeshìne+ 27  你们Nǐmen想想xiǎngxiang百合花bǎihéhuā怎样zěnyàng生长shēngzhǎng百合花Bǎihéhuā劳碌láolùfǎngshā可是kěshì告诉gàosu你们nǐmen就是jiùshì所罗门Suǒluóménzuì荣耀róngyàode时候shíhou穿戴chuāndàidehái不如bùrú这些zhèxiēhuāzhōngdeduǒne+ 28  信心Xìnxīn不足bùzúderéna野地Yědìlide花草huācǎo今天jīntiānháizài明天míngtiānjiùrēngjìn火炉huǒlúli上帝Shàngdì尚且shàngqiě它们tāmen这样zhèyàngde衣服yīfu何况hékuàng你们nǐmenne 29  你们Nǐmen不要búyàozài老是lǎoshì关心guānxīnchī什么shénme什么shénme不要búyàozài忧虑yōulǜ不安bùʼān+ 30  Zhè一切yíqièdōushì世人shìrén*努力nǔlì追求zhuīqiúdeér你们nǐmende天父Tiānfù知道zhīdào你们nǐmen需要xūyào这些zhèxiē东西dōngxi+ 31  你们Nǐmen只要zhǐyào不断búduàn追求zhuīqiúde王国wángguó这些zhèxiē东西dōngxijiùhuìgěi你们nǐmenle+ 32  “小群羊Xiǎoqúnyáng+a不要búyào害怕hàipà你们nǐmende天父Tiānfù乐意lèyì王国wángguógěi你们nǐmen+ 33  你们Nǐmenyàomàidiào财物cáiwù接济jiējì穷人qióngrén+Yàowèi自己zìjǐzuòyǒng破损pòsǔnde钱袋qiándàizàitiānshang积存jīcún取之不尽qǔzhībújìnde财宝cáibǎo+Zài那里nàlǐzéinéng接近jiējìnchóngnéng蛀蚀zhùshí 34  你们Nǐmende财宝cáibǎozài哪里nǎlǐ你们nǐmendexīnzài哪里nǎlǐ 35  “你们Nǐmenyàoshùshàng腰带yāodài+diǎnshàngdēng+ 36  xiàng奴隶núlì等候děnghòu主人zhǔrén+参加cānjiāwán婚礼hūnlǐ*回来huílái一样yíyàng+主人Zhǔrénláidàoqiāomén他们tāmenjiù马上mǎshànggěi主人zhǔrén开门kāimén 37  主人Zhǔrénláidào看见kànjiàn奴隶núlì警醒jǐngxǐng守望shǒuwàng那些nàxiē奴隶núlìjiùyǒu*le实在shízài告诉gàosu你们nǐmen主人zhǔrénhuìshùshàng腰带yāodàijiào奴隶núlìzuòxià吃饭chīfànháihuìdào旁边pángbiān服侍fúshi他们tāmen 38  主人Zhǔrén如果rúguǒzàièrgēng甚至shènzhìsāngēngcáiláidào看见kànjiàn奴隶núlì准备zhǔnbèihǎole那些nàxiē奴隶núlìjiùyǒule 39  你们Nǐmenyào知道zhīdàojiāde主人zhǔrén如果rúguǒzǎo知道zhīdàozéi什么shénme时候shíhouláijiùhuìràngzéidòngjìnjiālilái+ 40  你们Nǐmenyàozuòhǎo准备zhǔnbèi*因为yīnwèizài你们nǐmen认为rènwéi可能kěnéngde时刻shíkè人子rénzǐjiùláile+。” 41  彼得Bǐdéshuō:“Zhǔa这个zhège比喻bǐyùshìzhǐduì我们wǒmenshuōde还是háishiduì其他qítārénshuōde?” 42  Zhǔshuō:“Shéishì忠信zhōngxìn睿智ruìzhìde管家guǎnjiāshòu主人zhǔrén委派wěipài管理guǎnlǐ全体quántǐ家仆jiāpúzài适当shìdàngde时候shíhou需要xūyàode食物shíwù分配fēnpèigěirénne+ 43  de主人zhǔrénláidào看见kànjiàn奴隶núlìzhèng这样zhèyàngzuò奴隶núlìjiùyǒule 44  实在shízài告诉gàosu你们nǐmen主人zhǔrénhuì委派wěipài管理guǎnlǐ所有suǒyǒu财物cáiwù 45  可是Kěshì奴隶núlì如果rúguǒ心里xīnlǐshuō,‘主人zhǔrénhuì这么zhèmekuài回来huílái+’,hái动手dòngshǒu其他qítāde奴仆núpúyòu吃喝chīhē醉酒zuìjiǔ+ 46  奴隶núlìde主人zhǔrénjiùhuìzài意料yìliàodàode日子rìzizài知道zhīdàode时刻shíkèláidàogěizuì严厉yánlìde惩罚chéngfá使shǐgēn不忠bùzhōngderényǒu同样tóngyàngde下场xiàchǎng 47  奴隶Núlì明白míngbai主人zhǔrénde意思yìsiquè准备zhǔnbèizhàode意思yìsi办事bàn shìjiùhuìduōshòu责打zédǎ+ 48  可是Kěshì明白míngbaide尽管jǐnguǎnzuòlegāishòu责打zédǎdeshìhuìshǎoshòu责打zédǎDuōgěishéijiùxiàngshéiduōduō托付tuōfùshéijiùxiàngshéi格外géwàiduōyào+ 49  “láishìyàozàishangdiǎnhuǒláiHuǒ已经yǐjīngdiǎnzháoleháiqiú什么shénmene 50  yǒugāishòude浸礼jìnlǐ+浸礼jìnlǐ完成wánchéng之前zhīqiánshì多么duōme痛苦tòngkǔ+ 51  你们Nǐmen以为yǐwéiláishìyàogěishangdàilái和睦hémùma告诉gàosu你们nǐmenshì和睦hémùérshì分裂fēnliè+ 52  Cóngjīn以后yǐhòujiākǒuyào分裂fēnlièsān对抗duìkàngliǎngliǎng对抗duìkàngsān 53  他们Tāmenyào分裂fēnliè父亲fùqīn对抗duìkàng儿子érzi儿子érzi对抗duìkàng父亲fùqīn母亲mǔqīn对抗duìkàng女儿nǚʼér女儿nǚʼér对抗duìkàng母亲mǔqīn婆婆pópo对抗duìkàng儿媳érxí儿媳érxí对抗duìkàng婆婆pópo+。” 54  耶稣Yēsūduì民众mínzhòngshuō:“你们Nǐmen看见kànjiàn西方xīfāngyǒuyúnshēngjiù马上mǎshàngshuō暴风雨bàofēngyǔyàoláile’,结果jiéguǒzhēndeshì这样zhèyàng 55  你们Nǐmen看见kànjiàn南风nánfēngchuīláijiùshuō热浪rèlàngyàoláile’,结果jiéguǒzhēndeshì这样zhèyàng 56  虚伪Xūwěiderén你们nǐmen知道zhīdào怎样zěnyàng观察guānchá天地tiāndì气象qìxiàng怎么zěnme知道zhīdào观察guānchá这个zhège时代shídàine+ 57  你们Nǐmen为什么wèi shénme自己zìjǐ判断pànduàn一下yíxià怎样zěnyàngzuòcáishìduìdene 58  举例Jǔlìshuōgēn控告kònggàoderén一起yìqǐjiàn地方官dìfāngguānjiùgāichènháizài路上lùshang尽力jìnlìgēn解决jiějué争端zhēngduān免得miǎndedào审判官shěnpànguān面前miànqián审判官shěnpànguānjiāogěi法庭fǎtíngde差役chāiyì差役chāiyìjiùguānjìn监狱jiānyùli+ 59  告诉gàosuhuánqīng最后zuìhòufēnqiánjiùjuénéngcóng监狱jiānyùli出来chūlái。”

脚注

低声Dīshēngshuō直译zhíyì耳语ěryǔ”。
Yòu忽视hūshì”。
Yòu世上shìshàng列国lièguóderén”。
Yòu婚宴hūnyàn”。
Yòu快乐kuàilè”。
Yòu随时suíshí准备zhǔnbèihǎo”。

注释

成千上万Chéngqiān-shàngwàn 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshì一万yíwànde复数fùshù可以kěyǐyòngláizhǐ没有méiyǒu具体jùtǐ说明shuōmíngde巨大jùdà数目shùmù

Jiào Yòu酵母jiàomǔ”。Zài圣经Shèngjīnglijiào常常chángchángyònglái代表dàibiǎozuì腐败fǔbàizài这里zhèlǐzhǐ错误cuòwùde教义jiàoyì不良bùliángde影响yǐngxiǎng。(Tài16:6,11,12;林前Lín-Qián5:6-8

Zàifángdǐngshang广传guǎngchuán开去kāiqù 这个Zhège说法shuōfǎde意思yìsishìxiàng公众gōngzhòng宣告xuāngào”。圣经Shèngjīng时代shídàide房屋fángwūdōuyǒu平顶píngdǐng人们rénmen可以kěyǐzàifángdǐngshang宣告xuāngào消息xiāoxi可以kěyǐzàifángdǐngshang进行jìnxíng其他qítā活动huódòng引起yǐnqǐ公众gōngzhòng注意zhùyì。(撒下Sā-Xià16:22

Zài明处míngchù 意思Yìsishìzài众人zhòngrén面前miànqiánhuò公开gōngkāide

Zàifángdǐngshang广传guǎngchuán开去kāiqù JiànTài10:27de注释zhùshì

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ 欣嫩谷Xīnnèn Gǔ位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde南面nánmiàn西南面xīnánmiàn。(Lìngjiàn附录FùlùB12zhōngde地图dìtú耶路撒冷Yēlùsālěng附近fùjìn一带yídài”)Zài耶稣Yēsūde时代shídài欣嫩谷Xīnnèn Gǔshì焚烧fénshāo垃圾lājīde地方dìfang所以suǒyǐyòng欣嫩谷Xīnnèn Gǔ象征xiàngzhēng彻底chèdǐde毁灭huǐmièshìhěn恰当qiàdàngde。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

欣嫩谷Xīnnèn Gǔ JiànTài5:22de注释zhùshì

麻雀Máquè 希腊Xīlà语词yǔcístrou·thiʹonshìzhǐxiǎo形式xíngshìde可以kěyǐzhǐ任何rènhé小鸟xiǎoniǎo不过búguò通常tōngchángzhǐ麻雀máquèZài售卖shòumàigěirénzuò食物shíwùde鸟类niǎolèizhōng麻雀máquèshìzuì便宜piányide

麻雀Máquè JiànTài10:29de注释zhùshì

Liǎng小钱xiǎoqián 直译Zhíyìliǎngméi阿沙利安Āshālìʼān”。méi阿沙利安Āshālìʼānshì当时dāngshírén工作gōngzuò45分钟fēnzhōngde工资gōngzī。(Lìngjiàn附录FùlùB14之前Zhīqián耶稣Yēsūsānzài加利利Jiālìlì进行jìnxíng传道chuándàozhī期间qījiānshuōguoliǎngzhī麻雀máquède售价shòujiàshìméi阿沙利安Āshālìʼān。(Tài10:29现在Xiànzài看来kànláishìniánhòu耶稣Yēsū正在zhèngzài犹地亚Yóudìyà传道chuándào根据Gēnjù路加Lùjiāde记载jìzǎi耶稣Yēsūzhèshuōliǎngméi阿沙利安Āshālìʼān可以kěyǐmǎidàozhī麻雀máquè比较Bǐjiàozhèliǎng记载jìzǎijiùnéngkànchū麻雀máquèduì商人shāngrénláishuō没什么méi shénme价值jiàzhízhī可以kěyǐ免费miǎnfèi赠送zèngsòng

Jiùlián你们nǐmende头发tóufa全都quándōushǔguole 估计gūjì一般yìbānrén平均píngjūnyǒu超过chāoguò10wàngēn头发tóufa耶和华Yēhéhuá非常fēicháng了解liǎojiě我们wǒmenlián这么zhème微小wēixiǎode细节xìjiédōu一清二楚yìqīng-èrchǔYóu我们wǒmen可以kěyǐ确信quèxìn一直yìzhí无微不至wúwēibúzhìde关心guānxīnzheměi跟从gēncóng基督Jīdūderén

Jiùlián你们nǐmende头发tóufa全都quándōushǔguole JiànTài10:30de注释zhùshì

地方Dìfāng法庭fǎtíng zuò地方dìfāng法庭fǎtíngde希腊Xīlà语词yǔcíshìsy·neʹdri·onde复数fùshù形式xíngshìZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng,sy·neʹdri·onzuìchángyòngláizhǐ公议会gōngyìhuì就是jiùshì位于wèiyú耶路撒冷Yēlùsālěngde犹太Yóutàizuìgāo法庭fǎtíng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì公议会Gōngyìhuì以及yǐjíTài5:22;26:59de注释zhùshì不过Búguò这个zhège泛指fànzhǐ公众gōngzhòng集会jíhuìhuò聚会jùhuìBěnjié经文jīngwénlide地方dìfāng法庭fǎtíngshìzhǐzài会堂huìtángli运作yùnzuòde法庭fǎtíngyǒuquánduìrén施行shīxíng鞭打biāndǎde刑罚xíngfá可以kěyǐrénzhúchū会堂huìtáng。(Tài23:34;13:9;21:12;Yuē9:22;12:42;16:2

公众Gōngzhòng集会jíhuì zuò会堂huìtáng”。希腊语Xīlàyǔshìsy·na·go·geʹ,这个zhège名词míngcíde字面zìmiàn意思yìsishì集会jíhuìhuò会众huìzhòng”。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这个zhège通常tōngchángyòngláizhǐ建筑物jiànzhùwùhuò地方dìfang犹太人Yóutàirénhuìzài那里nàlǐ聚集jùjí起来qǐlái朗读lǎngdú经文jīngwén施行shīxíng教导jiàodǎo传道chuándào祷告dǎogào。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì会堂Huìtáng”)根据Gēnjù这里zhèlǐde上下文shàngxiàwén这个zhège可以kěyǐzhǐ会堂huìtáng”,érde犹太Yóutài法庭fǎtíngjiùzài这些zhèxiē会堂huìtángli运作yùnzuòlìngjiànTài10:17de注释zhùshì),dànzàiběnjié经文jīngwénli这个zhège看来kànlái泛指fànzhǐ犹太人Yóutàirén非犹太人fēi-Yóutàiréndōu可以kěyǐ参加cānjiāde公众gōngzhòng集会jíhuì召开Zhàokāi这样zhèyàngde集会jíhuìshì为了wèile起诉qǐsùmǒu基督徒Jīdūtú也许yěxǔháihuì因为yīnwèide信仰xìnyǎng判处pànchǔmǒuzhǒng刑罚xíngfá

Gēnfēn家业jiāyè 关于Guānyú怎样zěnyàngfēn家业jiāyè摩西Móxī法典fǎdiǎnyǒu非常fēicháng明确míngquède规定guīdìng长子Zhǎngzǐhuì得到dédào双倍shuāngbèide财产cáichǎn因为yīnwèiyào一家之主yìjiāzhīzhǔde责任zérèn。(Shēn21:17Shèngxiàde财产cáichǎnhuì分配fēnpèigěi其他qítā继承人jìchéngrén看来Kànláiběnjié经文jīngwéndàoderényǒu贪婪tānlánde想法xiǎngfǎxiǎng得到dédàode法律fǎlǜ规定guīdìngdegèngduō也许Yěxǔ因为yīnwèi这个zhège原因yuányīn这个zhègeréncáihuìzài耶稣Yēsū谈论tánlùngēn崇拜chóngbài上帝Shàngdì有关yǒuguāndeshìshí贸然màoránduàn请求qǐngqiú帮忙bāngmáng处理chǔlǐ世俗shìsúde事务shìwù耶稣Yēsū明智míngzhìde拒绝jùjué插手chāshǒuzhèjiànshì然后ránhòu警告jǐnggàorényào提防dīfang贪婪tānlán

仲裁人Zhòngcáirén Yòufēn家业jiāyèderén”。耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ表明biǎomíngméi必要bìyào插手chāshǒujiàn摩西Móxī法典fǎdiǎnyǒu明文míngwén规定guīdìngdeshì况且Kuàngqiě法典fǎdiǎnhái规定guīdìng金钱jīnqián方面fāngmiànde纠纷jiūfēn应该yīnggāiyóu长老zhǎnglǎo仲裁zhòngcái耶稣Yēsū清楚qīngchu明白míngbaibèipàidàoshangláishìyào宣扬xuānyáng上帝Shàngdì王国Wángguóde好消息hǎo xiāoxiérshìyàojuǎn世俗shìsú事务shìwù

贪婪Tānlán Yòu贪心tānxīn”。希腊语Xīlàyǔshìple·o·ne·xiʹa,字面zìmiàn意思yìsishì得到dédàogèngduō”,形容xíngróng贪得无厌tāndé-wúyànde心态xīntài这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài以弗所书Yǐfúsuǒshū4:19;5:3Zài歌罗西书Gēluóxīshū3:5保罗Bǎoluódào贪婪tānlánhòujǐnjiēzheshuō,“贪婪tānlánjiù等于děngyúbài偶像ǒuxiàng”。

比喻Bǐyù 希腊语Xīlàyǔshìpa·ra·bo·leʹ,字面zìmiàn意思yìsishì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,可以kěyǐzhǐ比喻bǐyù俗语súyǔhuò寓言yùyán故事gùshi耶稣Yēsūzài解释jiěshìmǒujiànshìshí常常chángchánghuìzhèjiànshìgēnlìngjiàn相似xiāngsìdeshì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,就是jiùshìzuòjiànshì。(4:30耶稣Yēsūde比喻bǐyùdōuhěn简短jiǎnduǎnchángyòng虚构xūgòude故事gùshilái阐述chǎnshù道德dàodéhuò宗教zōngjiào方面fāngmiànde道理dàolǐ

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注释zhùshì

性命Xìngmìng 直译Zhíyì普绪克pǔxùkè”。正如Zhèngrú路加福音Lùjiā Fúyīn12:19de注释zhùshìdào希腊Xīlà语词yǔcípsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò灵魂línghún”)de意思yìsi需要xūyào根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái确定quèdìngZàiběnjié经文jīngwénli这个zhègezhǐdeshìrénde生命shēngmìng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

自己Zìjǐ 直译Zhíyìde普绪克pǔxùkè”。希腊Xīlà语词yǔcípsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò灵魂línghún”)zài1920jié出现chūxiànlesān这个Zhègede意思yìsi需要xūyào根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái确定quèdìng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)Zài这里zhèlǐ这个zhègezhǐde就是jiùshì那个nàgerén本身běnshēnshìkàndejiàndezháoderénérshìrén体内tǐnèimǒuzhǒngkànbujiànzháode东西dōngxi因此Yīncǐ,“de普绪克pǔxùkède意思yìsi基本上jīběnshàng就是jiùshì自己zìjǐ”。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì……;12:20de注释zhùshì

…… 直译Zhíyì普绪克pǔxùkèa……”。那个Nàge愚蠢yúchǔnderénshìzàiduì自己zìjǐ说话shuōhuà正如Zhèngrúběnjié经文jīngwén关于guānyú自己zìjǐde注释zhùshìdào希腊Xīlà语词yǔcípsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò灵魂línghún”)zài这里zhèlǐzhǐde就是jiùshì那个nàgerén本身běnshēn。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

自己Zìjǐ 直译Zhíyìde普绪克pǔxùkè”。希腊Xīlà语词yǔcípsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò灵魂línghún”)zài1920jié出现chūxiànlesān这个Zhègede意思yìsi需要xūyào根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái确定quèdìng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)Zài这里zhèlǐ这个zhègezhǐde就是jiùshì那个nàgerén本身běnshēnshìkàndejiàndezháoderénérshìrén体内tǐnèimǒuzhǒngkànbujiànzháode东西dōngxi因此Yīncǐ,“de普绪克pǔxùkède意思yìsi基本上jīběnshàng就是jiùshì自己zìjǐ”。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì……;12:20de注释zhùshì

…… 直译Zhíyì普绪克pǔxùkèa……”。那个Nàge愚蠢yúchǔnderénshìzàiduì自己zìjǐ说话shuōhuà正如Zhèngrúběnjié经文jīngwén关于guānyú自己zìjǐde注释zhùshìdào希腊Xīlà语词yǔcípsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò灵魂línghún”)zài这里zhèlǐzhǐde就是jiùshì那个nàgerén本身běnshēn。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

míng事理shìlǐderén Yòu这个zhège蠢材chǔncái”。Zài圣经Shèngjīngli,“míng事理shìlǐderénhuò蠢材chǔncáizhèlèi通常tōngchángshìzhǐ智力zhìlìyǒu问题wèntíderénérshìzhǐ那些nàxiējiǎng道理dàolǐderén他们tāmen漠视mòshì道德dàodé行事xíngshìgēn上帝Shàngdìde正义zhèngyì标准biāozhǔn背道而驰bèidàoʼérchí

jiùhuì失去shīqù性命xìngmìng 按照Ànzhào希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhèhuà可以kěyǐ直译zhíyìwéi他们tāmenjiùyàode性命xìngmìng”,因为yīnwèizuòde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcízài这里zhèlǐshìsān人称rénchēng复数fùshù形式xíngshì不过Búguò比喻bǐyùbìng没有méiyǒudào可以kěyǐyòng他们tāmenláizhǐdàide任何rènhéqúnrénhuò天使tiānshǐ这里Zhèlǐde动词dòngcí形式xíngshì只是zhǐshì表明biǎomíng那个nàgerénhuìyǒu什么shénme结局jiéjú耶稣Yēsū没有méiyǒu说明shuōmíng比喻bǐyùzhōngde富翁fùwēnghuì怎样zěnyànghuòshéihuìde性命xìngmìng重点Zhòngdiǎnshì那个nàgerén当天dàngtiān晚上wǎnshangjiùhuìérshìhuì怎样zěnyàng

性命Xìngmìng 直译Zhíyì普绪克pǔxùkè”。正如Zhèngrú路加福音Lùjiā Fúyīn12:19de注释zhùshìdào希腊Xīlà语词yǔcípsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò灵魂línghún”)de意思yìsi需要xūyào根据gēnjù上下文shàngxiàwénlái确定quèdìngZàiběnjié经文jīngwénli这个zhègezhǐdeshìrénde生命shēngmìng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

Zài上帝Shàngdìyǎnzhōng……富足fùzú 意思Yìsishìzài上帝Shàngdì看来kànlái重要zhòngyàodeshìshang富足fùzú

不要Búyàozài……忧虑yōulǜ Yòu不要búyàozài……担心dānxīn”。Zàizhèhuàzhōng希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde时态shítài表示biǎoshì停止tíngzhǐ正在zhèngzàizuòdeshìzuò忧虑yōulǜde希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐzhǐ因为yīnwèi担心dānxīnérfēnlexīnnéng集中jízhōng精神jīngshén结果jiéguǒ失去shīqù喜乐xǐlè这个Zhège出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn6:27,28,31,34

不要Búyàozài……忧虑yōulǜ Yòu不要búyàozài……担心dānxīn”。Zài这里zhèlǐ希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíme·ri·mnaʹode时态shítài表示biǎoshì这个zhège劝诫quànjiède意思yìsishìyào停止tíngzhǐ正在zhèngzàizuòdeshìzuò忧虑yōulǜde希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐzhǐ因为yīnwèi担心dānxīnérfēnlexīnnéng集中jízhōng精神jīngshén结果jiéguǒ失去shīqù喜乐xǐlèTóng希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài路加福音Lùjiā Fúyīn12:11,25,26保罗Bǎoluózài哥林多前书Gēlínduō Qiánshū7:32-34腓立比书Féilìbǐshū4:6yòngle这个zhège动词dòngcí。(LìngjiànTài6:25de注释zhùshì

生命Shēngmìng 直译Zhíyì普绪克pǔxùkè”。Zài这里zhèlǐ希腊Xīlà语词yǔcípsy·kheʹ(普绪克pǔxùkè有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò灵魂línghún”)zhǐdeshìrénde生命shēngmìng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”)

生命Shēngmìng 直译Zhíyì普绪克pǔxùkè”。Gēnshàngjié经文jīngwén一样yíyàng希腊Xīlà语词yǔcípsy·kheʹ(普绪克pǔxùkèzài这里zhèlǐzhǐdeshìrénde生命shēngmìngBěnjié经文jīngwén同时tóngshídào生命shēngmìng普绪克pǔxùkè身体shēntǐ意思yìsishìzhǐ整个zhěnggèrén

渡鸦Dùyā 这里zhèlǐshì希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn唯一wéiyīdàozhèzhǒngniǎode地方dìfang耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlì发表fābiǎo登山宝训Dēngshān Bǎoxùnshígěichūle类似lèisìde劝告quàngào没有méiyǒu具体jùtǐdàomǒuzhǒngniǎo。(Tài6:26Zài这里zhèlǐ路加Lùjiā记载jìzǎideshì耶稣Yēsūniánbànhòuzài犹地亚Yóudìyà传道chuándào期间qījiān发生fāshēngdeshìZhè耶稣Yēsū为了wèile强调qiángdiào要点yàodiǎnyòngle渡鸦dùyā作为zuòwéi例子lìziér渡鸦dùyāshì摩西Móxī法典fǎdiǎndìngwéi不洁bùjiédeniǎo。(11:13,15Cóng耶稣Yēsūdehuà我们wǒmen可以kěyǐxuédào如果rúguǒ上帝Shàngdìlián不洁bùjiéde渡鸦dùyādōuhuì照顾zhàogù一定yídìnghuìpiēxià那些nàxiē信赖xìnlàiderén

Jiào寿命shòumìng延长yáncháng一点yìdiǎnr zuò一点yìdiǎnrde希腊Xīlà语词yǔcíde字面zìmiàn意思yìsishì“1肘尺zhǒuchǐ”(cóng手肘shǒuzhǒudào指尖zhǐjiānde距离jùlí),长度chángdùyuēwéi44.5厘米límǐ耶稣Yēsū使用shǐyòng这个zhègegēn距离jùlí有关yǒuguānde看来kànláishìrénde生命shēngmìngzuòduàn旅程lǚchéngzhǐchū没有méiyǒurénnéngkàozhe忧虑yōulǜ使shǐ自己zìjǐde生命shēngmìng延长yáncháng一点yìdiǎnr。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì肘尺Zhǒuchǐ以及yǐjí附录FùlùB14

Jiào寿命shòumìng延长yáncháng一点yìdiǎnr JiànTài6:27de注释zhùshì

这么Zhèmexiǎodeshì Yòuzhèxiǎodeshì”,直译zhíyìzuìxiǎodeshì”。Zhè看来kànláishìzhǐshàngjié经文jīngwénshuōdejiào寿命shòumìng延长yáncháng一点yìdiǎnrzhèjiànshì既然Jìránrén无法wúfǎ延长yáncháng自己zìjǐde寿命shòumìnglián延长yáncháng一点yìdiǎnrdōuzuòbudàoyòu何必hébìzǒngxiǎngzheyàoyǒugèngduōde金钱jīnqián食物shíwù衣服yīfu房子fángziwèi这些zhèxiēshì忧虑yōulǜne

百合花Bǎihéhuā Yǒurén认为rènwéizhèzhǒnghuāshì银莲花yínliánhuādàn耶稣Yēsūshuōde可能kěnéngshì其他qítā种类zhǒnglèidehuā例如lìrú郁金香yùjīnxiāng风信子fēngxìnzǐ鸢尾花yuānwěihuāhuò剑兰jiànlányǒurén认为rènwéi耶稣Yēsūshuōde只是zhǐshì当地dāngdìdezhǒng野花yěhuā所以suǒyǐ一些yìxiē译本yìběnzài翻译fānyì这个zhège希腊Xīlà语词yǔcíshíyòngdeshì比较bǐjiào宽泛kuānfànde词语cíyǔ例如lìrú花朵huāduǒhuò野花yěhuā”。这个Zhège理解lǐjiě看来kànláishìduìde因为yīnwèizài经文jīngwénde下文xiàwéngēn这个zhège对应duìyìngdeshì野地yědìlide花草huācǎo”。(12:28;Tài6:28-30

信心Xìnxīn不足bùzúderén 耶稣Yēsū门徒méntúchēngwéi信心xìnxīn不足bùzúderén”,意思yìsishì他们tāmende信心xìnxīn不够búgòuqiáng。(Tài8:26;14:31;16:8;12:28dehuà显示xiǎnshì门徒méntúshì完全wánquán没有méiyǒu信心xìnxīnérshì没有méiyǒu足够zúgòude信心xìnxīn

花草Huācǎo……火炉huǒlú Zài以色列Yǐsèliède夏季xiàjì花草huācǎozài炎热yánrède天气tiānqìlidàoliǎngtiānjiùhuì枯萎kūwěi干枯Gānkūde花梗huāgěng杂草zácǎohuìbèi收集shōují起来qǐlái作为zuòwéi烤炉kǎolúde燃料ránliào

信心Xìnxīn不足bùzúderén JiànTài6:30de注释zhùshì

花草Huācǎo……火炉huǒlú JiànTài6:30de注释zhùshì

不要Búyàozài忧虑yōulǜ不安bùʼān Yòu不要búyàozài担心dānxīn”。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng希腊Xīlà语词yǔcíme·te·o·riʹzo·maizhǐzài这里zhèlǐ出现chūxiànguoZài古典gǔdiǎn希腊语Xīlàyǔli这个zhègeyǒu使shǐ……shēngdào高处gāochùhuò使shǐ……xuánzhede意思yìsi有时yǒushí甚至shènzhìyònglái形容xíngróngchuánbèi海浪hǎilàngpāo上下shàngxià颠簸diānbǒDàn这个zhègezàiběnjié经文jīngwényòngzuò比喻bǐyù形容xíngróngrén忧心忡忡yōuxīn-chōngchōng忐忑不安tǎntè-bùʼān仿佛fǎngfú因为yīnwèi忧虑yōulǜhuò怀疑huáiyíérbèipāoláipāo

不断Búduàn追求zhuīqiú 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshì动词dòngcí表示biǎoshì持续chíxù不断búduànde行动xíngdòngyòu继续jìxù寻求xúnqiú”。耶稣Yēsūde真正zhēnzhèng门徒méntúhuì只是zhǐshì追求zhuīqiú王国wángguóduàn时间shíjiān然后ránhòuzuò其他qítādeshì他们Tāmen总是zǒngshìhuì王国wángguófàngzài生活shēnghuóde首位shǒuwèi马太福音Mǎtài Fúyīn6:33记载jìzǎilegēnběnjié经文jīngwén同样tóngyàngde劝告quàngàoshì耶稣Yēsūzài加利利Jiālìlì发表fābiǎo登山宝训Dēngshān Bǎoxùnshíchūde路加Lùjiāzài这里zhèlǐ记载jìzǎideshì发生fāshēngzàiniánbàn以后yǐhòu当时dāngshí耶稣Yēsūhěn可能kěnéngzài犹地亚Yóudìyàde传道chuándào职务zhíwù已经yǐjīng接近jiējìn尾声wěishēng看来Kànlái耶稣Yēsū觉得juédeyǒu必要bìyào再次zàicìchū这个zhège劝告quàngào

接济Jiējì穷人qióngrén Zhǐzài物质wùzhìshang援助yuánzhù穷人qióngrén例如lìrúgěi他们tāmenqiánhuò食物shíwùzuò接济jiējì穷人qióngrénde希腊Xīlà语词yǔcíshìe·le·e·mo·syʹne,这个zhègegēn意思yìsishì怜悯liánmǐnde希腊Xīlà语词yǔcí有关yǒuguān

接济Jiējì穷人qióngrén JiànTài6:2de注释zhùshì

Chóng zuòchóngde希腊Xīlà语词yǔcízhǐzhǒnghuìchīde飞蛾fēiʼé

Yàoshùshàng腰带yāodài Yòu整理zhěnglǐ衣服yīfu准备zhǔnbèi工作gōngzuò”。Zài原文yuánwénlizhèshì惯用语guànyòngyǔzhǐyòng腰带yāodàishù衣服yīfude下摆xiàbǎiwèideshì方便fāngbiàn奔跑bēnpǎohuòzuò体力tǐlì工作gōngzuòděng事情shìqing后来hòulái引申yǐnshēnzhǐzuòhǎo准备zhǔnbèi从事cóngshì任何rènhé活动huódòng类似Lèisìde说法shuōfǎcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn》。(例如LìrúChū12:11;王上Wáng-Shàng18:46;王下Wáng-Xià3:21脚注jiǎozhù4:29;Zhēn31:17脚注jiǎozhù1:17脚注jiǎozhù原文Yuánwénzài这里zhèlǐ使用shǐyòngde动词dòngcí形态xíngtài表明biǎomíngzhèshìzhǒng持续chíxù不断búduànde状态zhuàngtài意思yìsishì上帝Shàngdìde仆人púrényào随时suíshízuòhǎo准备zhǔnbèi从事cóngshìgēn崇拜chóngbài有关yǒuguānde活动huódòngZài路加福音Lùjiā Fúyīn12:37tóng希腊语Xīlàyǔ动词dòngcí可以kěyǐ翻译fānyìwéi整理zhěnglǐ衣服yīfu准备zhǔnbèi服侍fúshirén”。Zài彼得前书Bǐdé Qiánshū1:13zuò振作zhènzuò精神jīngshen准备zhǔnbèi行动xíngdòngde原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishìràngde头脑tóunǎoshù腰带yāodài”。

Yàoshùshàng腰带yāodài Yòu整理zhěnglǐ衣服yīfu准备zhǔnbèi工作gōngzuò”。Zài原文yuánwénlizhèshì惯用语guànyòngyǔzhǐyòng腰带yāodàishù衣服yīfude下摆xiàbǎiwèideshì方便fāngbiàn奔跑bēnpǎohuòzuò体力tǐlì工作gōngzuòděng事情shìqing后来hòulái引申yǐnshēnzhǐzuòhǎo准备zhǔnbèi从事cóngshì任何rènhé活动huódòng类似Lèisìde说法shuōfǎcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn》。(例如LìrúChū12:11;王上Wáng-Shàng18:46;王下Wáng-Xià3:21脚注jiǎozhù4:29;Zhēn31:17脚注jiǎozhù1:17脚注jiǎozhù原文Yuánwénzài这里zhèlǐ使用shǐyòngde动词dòngcí形态xíngtài表明biǎomíngzhèshìzhǒng持续chíxù不断búduànde状态zhuàngtài意思yìsishì上帝Shàngdìde仆人púrényào随时suíshízuòhǎo准备zhǔnbèi从事cóngshìgēn崇拜chóngbài有关yǒuguānde活动huódòngZài路加福音Lùjiā Fúyīn12:37tóng希腊语Xīlàyǔ动词dòngcí可以kěyǐ翻译fānyìwéi整理zhěnglǐ衣服yīfu准备zhǔnbèi服侍fúshirén”。Zài彼得前书Bǐdé Qiánshū1:13zuò振作zhènzuò精神jīngshen准备zhǔnbèi行动xíngdòngde原文yuánwénde字面zìmiàn意思yìsishìràngde头脑tóunǎoshù腰带yāodài”。

shàng围裙wéiqún 希腊语Xīlàyǔshìpe·ri·zonʹny·mai,字面zìmiàn意思yìsishìshùyāo”,zhǐbǎngjǐn围裙wéiqúnhuòjǐn衣服yīfu通常tōngchángyòngtiáo腰带yāodài),目的mùdìshìzuòhǎo准备zhǔnbèi工作gōngzuòZài这里zhèlǐ这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐ翻译fānyìwéi整理zhěnglǐ衣服yīfu准备zhǔnbèi工作gōngzuò”。Tóng希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài路加福音Lùjiā Fúyīn12:35,37以弗所书Yǐfúsuǒshū6:14。(Lìngjiàn12:35,37de注释zhùshì

主人Zhǔrénhuìshùshàng腰带yāodài Yòu整理zhěnglǐ衣服yīfu准备zhǔnbèi服侍fúshirén”。(Lìngjiàn12:35;17:8de注释zhùshì

Tiānkuàiliàngde时候shíhou Yòugēngde时候shíhou”,就是jiùshìcóng大约dàyuē凌晨língchén3diǎn开始kāishǐdào大约dàyuē6diǎn接近jiējìn日出rìchūde时候shíhou夜晚yèwǎn划分huàfēnwéigēngshì希腊人Xīlàrén罗马人Luómǎrénde做法zuòfǎ起初Qǐchū希伯来人Xībóláirén夜晚yèwǎn划分huàfēnwéisāngēngměigēng大约dàyuē小时xiǎoshí。(Chū14:24;Shì7:19不过Búguòdàole耶稣Yēsūde时代shídài他们tāmen已经yǐjīng采用cǎiyòng罗马人Luómǎrénde方法fāngfǎ

半夜Bànyè Zhǐdeshì夜晚yèwǎndeèrgēng就是jiùshì大约dàyuēcóng晚上wǎnshang9diǎndào12diǎn根据gēnjùdeshì希腊人Xīlàrén罗马人Luómǎrén划分huàfēn夜晚yèwǎnde方法fāngfǎ。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì黄昏huánghūn

黎明Límíngqián 直译Zhíyìjiàoshí”,zhǐdeshì夜晚yèwǎndesāngēng就是jiùshì大约dàyuēcóng晚上wǎnshang12diǎndào早上zǎoshang3diǎn根据gēnjùdeshì希腊人Xīlàrén罗马人Luómǎrén划分huàfēn夜晚yèwǎnde方法fāngfǎ。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde相关xiāngguān注释zhùshìHěn可能kěnéng就是jiùshìzàizhèduàn时间shíjiānli彼得Bǐdérèn耶稣Yēsū然后ránhòujiùjiàole”。(14:72一般Yìbān认为rènwéizài地中海Dìzhōng Hǎidōngde地区dìqū人们rénmencóngzhìjīndōushì根据gēnjùjiàolái判断pànduàn时间shíjiānde。(LìngjiànTài26:34;14:30,72de注释zhùshì

èrgēng Zhǐ大约dàyuē晚上wǎnshang9diǎndào午夜wǔyè根据gēnjùdeshì希腊人Xīlàrén罗马人Luómǎrén夜晚yèwǎn划分huàfēnwéigēngde方法fāngfǎ起初Qǐchū希伯来人Xībóláirén夜晚yèwǎn划分huàfēnwéisāngēngměigēng大约dàyuē小时xiǎoshí。(Chū14:24;Shì7:19不过Búguòdàole公元gōngyuán1世纪shìjì他们tāmen已经yǐjīng采用cǎiyòng罗马人Luómǎrénde方法fāngfǎ。(LìngjiànTài14:25;13:35de注释zhùshì

sāngēng 大约Dàyuē午夜wǔyèdào凌晨língchén3diǎn。(Lìngjiàn13:35de注释zhùshì

睿智Ruìzhì Yòu精明jīngmíng”。希腊语Xīlàyǔshìphroʹni·mos,yònglái形容xíngróngrénhěnyǒu理解力lǐjiělìzhèzhǒng理解力lǐjiělìgēn洞察力dòngchálì远见yuǎnjiàn辨识力biànshílì审慎shěnshèn精明jīngmíng实用shíyòngde智慧zhìhuìdōu有关yǒuguān马太福音Mǎtài Fúyīn7:2425:2,4,8,9dōuyòngle这个zhège。《七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì创世记Chuàngshìjì41:33,39zhōng形容xíngróng约瑟Yuēsèdeshíyòngletóng希腊Xīlà语词yǔcí中文Zhōngwénzuò精明jīngmíng”。这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcídelìngzhǒng形式xíngshì出现chūxiànzài路加福音Lùjiā Fúyīn16:8zuògèngyǒu实用shíyòngde智慧zhìhuì”。

管家Guǎnjiā 希腊语Xīlàyǔshìoi·ko·noʹmos,zhǐ仆人púrénde总管zǒngguǎn不过búguò自己zìjǐshì仆人púrénZài古代gǔdài管家guǎnjiā一般yìbāndōuyóu忠信zhōngxìnde仆人púrén担任dānrèn负责fùzé管理guǎnlǐ主人zhǔrénjiālide事务shìwùshēnshòu主人zhǔrén信任xìnrèn。“管理Guǎnlǐ亚伯拉罕Yàbólāhǎn所有suǒyǒu财产cáichǎnde仆人púrén就是jiùshì这样zhèyàngdewèi管家guǎnjiā。(Chuàng24:2创世记Chuàngshìjì39:4shuō约瑟Yuēsèbèiwěi管家guǎnjiāde重任zhòngrènZài耶稣Yēsūde这个zhège比喻bǐyùli,“管家guǎnjiāde原文yuánwénshì单数dānshùdànzhè一定yídìng表示biǎoshì这个zhège管家guǎnjiā就是jiùshìzhǐ特定tèdìngderén圣经Shèngjīng有些yǒuxiē例子lìzi表明biǎomíng单数dānshù名词míngcí可以kěyǐyòngláizhǐ群体qúntǐ例如lìrú耶和华Yēhéhuácéngduì以色列Yǐsèliè国族guózúshuō:“你们Nǐmenshìde见证人jiànzhèngrén原文yuánwénshì复数fùshù],shì挑选tiāoxuǎnde仆人púrén原文yuánwénshì单数dānshù]。”(Sài43:10类似Lèisìde比喻bǐyùzhōngde管家guǎnjiāshì群体qúntǐZài马太福音Mǎtài Fúyīn24:45记载jìzǎide类似lèisìde比喻bǐyùli这个zhège管家guǎnjiābèichēngwéi忠信zhōngxìn睿智ruìzhìde奴隶núlì”。

全体Quántǐ家仆jiāpú Yòujiālide仆人púrén”。Gēn马太福音Mǎtài Fúyīn24:45yòngde仆役púyì”(希腊语Xīlàyǔoi·ke·teiʹa)类似lèisì,“全体quántǐ家仆jiāpú”(希腊语Xīlàyǔthe·ra·peiʹa)zhǐdeshì所有suǒyǒuzài主人zhǔrénjiāli工作gōngzuòderén路加Lùjiāyòngdeshì古典gǔdiǎn希腊语Xīlàyǔzhōngchángjiànde基本jīběn意思yìsigēn马太Mǎtàiyòngde一样yíyàng路加Lùjiā使用shǐyòng这个zhège也许yěxǔgēnde背景bèijǐng教育jiàoyù程度chéngdù有关yǒuguān

管家Guǎnjiā 希腊语Xīlàyǔshìoi·ko·noʹmos,zhǐ仆人púrénde总管zǒngguǎn不过búguò自己zìjǐshì仆人púrénZài古代gǔdài管家guǎnjiā一般yìbāndōuyóu忠信zhōngxìnde仆人púrén担任dānrèn负责fùzé管理guǎnlǐ主人zhǔrénjiālide事务shìwùshēnshòu主人zhǔrén信任xìnrèn。“管理Guǎnlǐ亚伯拉罕Yàbólāhǎn所有suǒyǒu财产cáichǎnde仆人púrén就是jiùshì这样zhèyàngdewèi管家guǎnjiā。(Chuàng24:2创世记Chuàngshìjì39:4shuō约瑟Yuēsèbèiwěi管家guǎnjiāde重任zhòngrènZài耶稣Yēsūde这个zhège比喻bǐyùli,“管家guǎnjiāde原文yuánwénshì单数dānshùdànzhè一定yídìng表示biǎoshì这个zhège管家guǎnjiā就是jiùshìzhǐ特定tèdìngderén圣经Shèngjīng有些yǒuxiē例子lìzi表明biǎomíng单数dānshù名词míngcí可以kěyǐyòngláizhǐ群体qúntǐ例如lìrú耶和华Yēhéhuácéngduì以色列Yǐsèliè国族guózúshuō:“你们Nǐmenshìde见证人jiànzhèngrén原文yuánwénshì复数fùshù],shì挑选tiāoxuǎnde仆人púrén原文yuánwénshì单数dānshù]。”(Sài43:10类似Lèisìde比喻bǐyùzhōngde管家guǎnjiāshì群体qúntǐZài马太福音Mǎtài Fúyīn24:45记载jìzǎide类似lèisìde比喻bǐyùli这个zhège管家guǎnjiābèichēngwéi忠信zhōngxìn睿智ruìzhìde奴隶núlì”。

奴隶Núlì 这里Zhèlǐde奴隶núlìzhǐdeshì路加福音Lùjiā Fúyīn12:42shuōde管家guǎnjiā如果Rúguǒ这个zhège奴隶núlìwèirén忠信zhōngxìnjiùhuì得到dédào奖赏jiǎngshǎng。(12:43,44Dàn如果rúguǒ这个zhège奴隶núlì不忠bùzhōngjiùhuìshòudàozuì严厉yánlìde惩罚chéngfá”。(12:46Zài这里zhèlǐ耶稣Yēsūshìzài告诫gàojiè这个zhège忠信zhōngxìnde管家guǎnjiā同样Tóngyàngzài马太福音Mǎtài Fúyīn24:45-51类似lèisìde比喻bǐyùzhōngdāng耶稣Yēsūshuō如果rúguǒ那个nàge奴隶núlìshì邪恶xiéʼèdezài心里xīnlǐshuōzhèhuàshíshì预告yùgàojiānghuìyǒu邪恶xiéʼède奴隶núlì出现chūxiànshìshuōhuì委派wěipài邪恶xiéʼèderénzuò奴隶núlìérshìzài警告jǐnggào那个nàge忠信zhōngxìnde奴隶núlì如果rúguǒ对方duìfāng开始kāishǐxiǎnchū邪恶xiéʼè奴隶núlìde特质tèzhìjiùhuìyǒu什么shénme下场xiàchǎng

奴隶Núlì 42jiéshuōde管家guǎnjiāzài这里zhèlǐbèichēngwéi奴隶núlì”。(Lìngjiàn12:42de注释zhùshì如果Rúguǒ奴隶núlì保持bǎochí忠信zhōngxìnjiùhuì得到dédào奖赏jiǎngshǎng。(12:44Zài马太福音Mǎtài Fúyīn24:45-47记载jìzǎide类似lèisìde比喻bǐyùli这个zhège管家guǎnjiābèichēngwéi忠信zhōngxìn睿智ruìzhìde奴隶núlì”。(Lìngjiàn12:45de注释zhùshì

奴隶Núlì 这里Zhèlǐde奴隶núlìzhǐdeshì路加福音Lùjiā Fúyīn12:42shuōde管家guǎnjiā如果Rúguǒ这个zhège奴隶núlìwèirén忠信zhōngxìnjiùhuì得到dédào奖赏jiǎngshǎng。(12:43,44Dàn如果rúguǒ这个zhège奴隶núlì不忠bùzhōngjiùhuìshòudàozuì严厉yánlìde惩罚chéngfá”。(12:46Zài这里zhèlǐ耶稣Yēsūshìzài告诫gàojiè这个zhège忠信zhōngxìnde管家guǎnjiā同样Tóngyàngzài马太福音Mǎtài Fúyīn24:45-51类似lèisìde比喻bǐyùzhōngdāng耶稣Yēsūshuō如果rúguǒ那个nàge奴隶núlìshì邪恶xiéʼèdezài心里xīnlǐshuōzhèhuàshíshì预告yùgàojiānghuìyǒu邪恶xiéʼède奴隶núlì出现chūxiànshìshuōhuì委派wěipài邪恶xiéʼèderénzuò奴隶núlìérshìzài警告jǐnggào那个nàge忠信zhōngxìnde奴隶núlì如果rúguǒ对方duìfāng开始kāishǐxiǎnchū邪恶xiéʼè奴隶núlìde特质tèzhìjiùhuìyǒu什么shénme下场xiàchǎng

Gěizuì严厉yánlìde惩罚chéngfá 直译Zhíyìzhǎnchéngliǎngduàn”。原文Yuánwénzhōng这个zhège形象xíngxiàngde说法shuōfǎ显然xiǎnrán应该yīnggāi按照ànzhào字面zìmiàn意思yìsi理解lǐjiě其实Qíshí这样zhèyàngshuōshì为了wèile表示biǎoshì惩罚chéngfáhuì多么duōme严厉yánlì

Gěizuì严厉yánlìde惩罚chéngfá JiànTài24:51de注释zhùshì

Diǎnhuǒlái 耶稣Yēsūláidàoshangdeduàn时期shíqī仿佛fǎngfúgěi犹太人Yóutàiréndàiláilechǎng大火dàhuǒ引起yǐnqǐ激烈jīliède争论zhēnglùnjiù好像hǎoxiàngdiǎnhuǒláizhèhuǒ最终zuìzhōng错误cuòwùde道理dàolǐ传统chuántǒngdōushāochéng灰烬huījìn例子lìzishìgēn民族mínzú情绪qíngxù高涨gāozhǎngde犹太人Yóutàirénduì弥赛亚Mísàiyàde期待qīdài相反xiāngfǎn耶稣Yēsūzàishangshí不但búdàn没有méiyǒu解救jiějiù他们tāmen脱离tuōlí罗马人Luómǎrénde统治tǒngzhì反而fǎnʼérshòujìn折磨zhémó羞辱xiūrǔér耶稣Yēsū热心rèxīn传道chuándào使shǐ上帝Shàngdìde王国Wángguó成为chéngwéi大众dàzhòng注意zhùyìde焦点jiāodiǎn结果jiéguǒjiùxiàng点火diǎnhuǒ一样yíyàngzàide犹太人Yóutàirén当中dāngzhōng引发yǐnfāle激烈jīliède辩论biànlùn。(林前Lín-Qián1:23

和睦Hémù Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì安宁Ānníng”。

最后Zuìhòufēnqián 直译Zhíyì最后zuìhòuméi雷普顿léipǔdùn”。希腊Xīlà语词yǔcíle·ptonʹ(雷普顿léipǔdùnde意思yìsishìyòuxiǎoyòubáode东西dōngxi看来kànláishì以色列Yǐsèliè地区dìqū价值jiàzhízuìxiǎode铜币tóngbìhuò青铜币qīngtóngbì。1雷普顿léipǔdùnde价值jiàzhíshì1第纳流斯dìnàliúsīde1/128。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì雷普顿Léipǔdùn以及yǐjí附录FùlùB14

多媒体资料

现代Xiàndài的de欣嫩谷Xīnnèn Gǔ
现代Xiàndàide欣嫩谷Xīnnèn Gǔ

图片Túpiànzhōng标示biāoshìdeliǎng地点dìdiǎn分别fēnbiéshì希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàndàode欣嫩谷Xīnnèn Gǔ(1)圣殿山Shèngdiàn Shān(2)。公元Gōngyuán1世纪shìjìde犹太Yóutài圣殿shèngdiàn建筑群jiànzhùqúnjiù位于wèiyú圣殿山Shèngdiàn Shānshang今天Jīntiānzhèzuòshānshangzuì显眼xiǎnyǎnde建筑物jiànzhùwùshìzuòbèi伊斯兰教徒Yīsīlánjiàotúshìwéi神圣shénshèngde宗教zōngjiào建筑jiànzhù一般yìbānchēngwéi圆顶Yuándǐng清真寺qīngzhēnsì”。(Lìngjiàn附录FùlùB12de地图dìtú

渡鸦Dùyā
渡鸦Dùyā

渡鸦Dùyāshì圣经Shèngjīnglizuìxiān指名zhǐmíngdàodeniǎo。(Chuàng8:7渡鸦Dùyāshì飞行fēixíng高手gāoshǒuyǒurén认为rènwéishìzuì聪明cōngmíng适应shìyìng能力nénglìzuìqiángde鸟类niǎolèizhīZài引导yǐndǎo约伯Yuēbó领悟lǐngwùshòuzào万物wànwù蕴含yùnhánde智慧zhìhuìshí耶和华Yēhéhuáshuōgěi渡鸦dùyā食物shíwù”。(38:41诗篇Shīpiān执笔者zhíbǐzhěshuō耶和华Yēhéhuá仁慈réncídexià食物shíwùràng渡鸦dùyā可以kěyǐ喂养wèiyǎng嗷嗷待哺áoʼáo-dàibǔde雏鸦chúyā。(Shī147:9耶稣Yēsū渡鸦dùyāwéixiàng门徒méntú保证bǎozhèng上帝Shàngdì既然jìránliánzhèzhǒngniǎodōuhuì照顾zhàogù一定yídìnghuì满足mǎnzú仆人púrénde生活shēnghuósuǒ按照Ànzhào摩西Móxī法典fǎdiǎnde规定guīdìng渡鸦dùyāshì不洁bùjiédeniǎo可以kěyǐchī。(11:13,15如果Rúguǒ上帝Shàngdìhuì照顾zhàogù不洁bùjiéde渡鸦dùyājiù一定yídìnghuìpiēxià那些nàxiē信赖xìnlàiderén

野地Yědì里li的de百合花bǎihéhuā
野地Yědìlide百合花bǎihéhuā

耶稣Yēsū鼓励gǔlì门徒méntúyào仔细zǐxì观察guānchá野地yědìlide百合花bǎihéhuā看看kànkan花朵huāduǒ怎样zěnyàng生长shēngzhǎng”。Zài圣经Shèngjīngli通常tōngchángzuò百合花bǎihéhuāde词语cíyǔzài原文yuánwénli可能kěnéngzhǐhěnduōtóng种类zhǒnglèidehuā例如lìrú郁金香yùjīnxiāng银莲花yínliánhuā风信子fēngxìnzǐ鸢尾花yuānwěihuāhuò剑兰jiànlán有些Yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi耶稣Yēsū当时dāngshíxiǎngdàode可能kěnéngshì银莲花yínliánhuādàn耶稣Yēsūshuōde可能kěnéng只是zhǐshì一般yìbānde野花yěhuāzhōngkàndàodeshì红色hóngsède银莲花yínliánhuā学名xuémíngAnemone coronaria)。银莲花yínliánhuāzài以色列Yǐsèlièhěnchángjiàn颜色yánsèháiyǒu蓝色lánsè粉红色fěnhóngsè紫色zǐsè白色báisè