马太福音 16:1-28

16  法利赛Fǎlìsàipài撒都该Sādūgāipàiderénláijiàn耶稣Yēsūyào试探shìtanjiùqǐng耶稣Yēsūxiǎncóngtiānshangláide神迹shénjì*gěi他们tāmenkàn+  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmenshuō:“Dàole傍晚bàngwǎn你们nǐmenshuō:‘天空Tiānkōnghóngdexiànghuǒ明天míngtiānhuìshì晴天qíngtiān+。’  早上Zǎoshangjiùshuō:‘天空Tiānkōng虽然suīránhóngdexiànghuǒquè阴沉沉yīnchénchénde今天jīntiānhuìyǒu风雨fēngyǔ。’你们Nǐmenkàndedǒng天象tiānxiàngquèkànbudǒng这个zhège时代shídàide征象zhēngxiàng  Zhè一代yídài邪恶xiéʼè不忠bùzhōngderén老是lǎoshìyàokàn神迹shénjì*可是kěshì除了chúle约拿Yuēnáde神迹shénjìzài没有méiyǒu神迹shénjìgěi他们tāmenle+。”耶稣Yēsūjiù离开líkāi他们tāmenzǒule  门徒Méntúguò对岸duìʼànwàngledàibǐng+  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenyào小心xiǎoxīn*提防dīfang法利赛Fǎlìsàipài撒都该Sādūgāipàidejiào+。”  他们Tāmenjiù彼此bǐcǐ议论yìlùnshuō:“Shì因为yīnwèi我们wǒmen没有méiyǒudàibǐngláiba。”  耶稣Yēsū知道zhīdàolejiùshuō:“信心Xìnxīn不足bùzúderéna为什么wèi shénme因为yīnwèi没有méiyǒubǐngjiù这样zhèyàng彼此bǐcǐ议论yìlùnne  你们Nǐmenhái明白míngbaima你们Nǐmen记得jìdema?5bǐngfēngěi5000rén你们nǐmenzhuāngmǎnle多少duōshao篮子lánzi+ 10  háiyǒu7bǐngfēngěi4000rén你们nǐmenyòuzhuāngmǎnle多少duōshao箩筐luókuāng+ 11  你们Nǐmen怎么zěnmekànbuchūgēn你们nǐmenshuōdeshìbǐngne你们Nǐmenyào提防dīfang法利赛Fǎlìsàipài撒都该Sādūgāipàidejiào+。” 12  Zhèshí他们tāmencái明白míngbai耶稣Yēsūshuōyào提防dīfangdeshìbǐngdejiàoérshì法利赛Fǎlìsàipài撒都该Sādūgāipàide教义jiàoyì 13  耶稣Yēsūláidào凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ Chéng附近fùjìnjiùwèn门徒méntú:“人们Rénmenshuō人子rénzǐshìshéi+ 14  他们Tāmenshuō:“Yǒudeshuōshì施浸者shījìnzhě约翰Yuēhàn+yǒudeshuōshì以利亚Yǐlìyà+háiyǒudeshuōshì耶利米Yēlìmǐhuò先知xiānzhīzhōngdewèi。” 15  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“你们Nǐmenne你们Nǐmenshuōshìshéi?” 16  西门Xīmén·彼得Bǐdé回答huídáshuō:“shì基督Jīdū+shì真神zhēnshénde儿子érzi+。” 17  耶稣Yēsūjiùduìshuō:“约拿Yuēnáde儿子érzi西门Xīménshìyǒu*de因为yīnwèi使shǐ知道zhīdàozhèjiànshìdeshì血肉之躯xuèròuzhīqūérshìde天父Tiānfù+ 18  yòu告诉gàosushì彼得Bǐdé+zàizhèkuài磐石pánshíshang+yào建造jiànzàode会众huìzhòngZhè会众huìzhònghuìbèi囚禁qiújìnzài坟墓fénmùdeménnèi+ 19  yàogěitiānshang王国Wángguóde钥匙yàoshi凡是Fánshìzàishang捆绑kǔnbǎngdedōushìtiānshang已经yǐjīng捆绑kǔnbǎngde凡是fánshìzàishangjiěkāidedōushìtiānshang已经yǐjīngjiěkāide+。” 20  然后Ránhòu郑重zhèngzhòngde吩咐fēnfù门徒méntú不要búyàoxiàng任何rènhérénshuōshì基督Jīdū+ 21  Cóngshí耶稣Yēsū开始kāishǐxiàng门徒méntú说明shuōmíng必须bìxūdào耶路撒冷Yēlùsālěngzài长老zhǎnglǎo祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshìshǒuxiàshòuhěnduōyòuyàobèishāsāntiān复活fùhuó+ 22  于是Yúshì彼得Bǐdédào一旁yìpáng劝阻quànzǔshuō:“Zhǔagāi爱惜àixī自己zìjǐjuéhuìyǒuzhèzhǒng下场xiàchǎngde+。” 23  耶稣Yēsūquèzhuǎnguòshēn*duì彼得Bǐdéshuō:“撒但Sādàn退tuìdào后面hòumiànshìde绊脚石bànjiǎoshí因为yīnwèisuǒxiǎngdeshì上帝Shàngdìde想法xiǎngfǎérshìrénde想法xiǎngfǎ+。” 24  shí耶稣Yēsūduì门徒méntúshuō:“Shéixiǎnglái跟从gēncóngjiùgāi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐbēi自己zìjǐde苦刑柱kǔxíngzhù不断búduàn跟随gēnsuí+ 25  Shéixiǎngjiù自己zìjǐde生命shēngmìngjiùhuì失去shīqù生命shēngmìngshéiwèi失去shīqù生命shēngmìngjiùhuì得到dédào生命shēngmìng+ 26  Rén就算jiùsuànzhuàndàoquán世界shìjièquèpéishàng自己zìjǐde生命shēngmìngyòuyǒu什么shénme益处yìchùne+Rénháinéng什么shénmeláihuàn生命shēngmìngne+ 27  人子Rénzǐhuìzài父亲fùqīnde荣耀róngyàoligēnde天使tiānshǐ一起yìqǐláidào+然后ránhòu按照ànzhàorénde行为xíngwéi给予jǐyǔ奖赏jiǎngshǎnghuò惩罚chéngfá+ 28  实在shízài告诉gàosu你们nǐmenzhànzài这里zhèlǐderényǒudehái没有méiyǒuchángdàode滋味zīwèijiùhuì看见kànjiàn人子rénzǐzàide王国wángguóliláidào+。”

脚注

Yòu征象zhēngxiànghuò神奇shénqíde证据zhèngjù”。
Yòu征象zhēngxiànghuò神奇shénqíde证据zhèngjù”。
Yòuzhēng眼睛yǎnjing”。
Yòu快乐kuàilè”。
Yòu转身zhuǎnshēnbèiduìzhe”。

注释

耶稣Yēsū回答huídá他们tāmenshuō 少数Shǎoshù重要zhòngyàode古抄本gǔchāoběn包含bāohán2jiéjiē下来xiàláide部分bùfen以及yǐjí3jiéde全部quánbù尽管Jǐnguǎn这些zhèxiē内容nèiróngde真实性zhēnshíxìng存在cúnzài一些yìxiē争议zhēngyìhěnduō学术xuéshù权威quánwēiréng倾向qīngxiàng保留bǎoliú下来xiàlái因为yīnwèi大多数dàduōshù早期zǎoqī后期hòuqīde古抄本gǔchāoběndōu包含bāohán这些zhèxiēhuà

约拿Yuēnáde神迹shénjì 约拿Yuēnázài鱼腹yúfùzhōng大约dàyuēsāntiānhòu得救déjiù这个zhège经历jīnglìzuòcóng坟墓fénmùzhōng复活fùhuó。(1:17-2:2正如Zhèngrú约拿Yuēnázhēndecóng鱼腹yúfùzhōng得救déjiùle耶稣Yēsūhuìzhēndecóng坟墓fénmùzhōng复活fùhuó不过Búguò尽管jǐnguǎn耶稣Yēsūsāntiānhòudànshì整整zhěngzhěngsāntiān确实quèshí复活fùhuóle批评pīpíngderén还是háishi顽固不化wángù-búhuà没有méiyǒuduìxiǎnchū信心xìnxīn

不忠Bùzhōng 直译Zhíyì通奸tōngjiān”。Zài这里zhèlǐ,“通奸tōngjiānshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎ意思yìsishìduì上帝Shàngdì不忠bùzhōng。(Lìngjiàn8:38de注释zhùshì

约拿Yuēnáde神迹shénjì JiànTài12:39de注释zhùshì

不忠Bùzhōng 直译Zhíyì通奸tōngjiān”。Zài这里zhèlǐ,“通奸tōngjiānshìzhǒng比喻bǐyùde说法shuōfǎzhǐ那些nàxiēgēn上帝Shàngdìleyuēderénduì不忠bùzhōng血统Xuètǒngshangde以色列人Yǐsèlièrén跟随gēnsuí错误cuòwù宗教zōngjiàode习俗xísú违背wéibèile法典fǎdiǎnzhīyuē结果jiéguǒzài比喻bǐyù意义yìyìshangfànle通奸罪tōngjiānzuì。(3:8,9;5:7,8;9:2;13:27;23:10;7:4基于Jīyú同样tóngyàngde理由lǐyóu耶稣Yēsū谴责qiǎnzé那些nàxiēgēntóng时代shídàide犹太人Yóutàirénshuō他们tāmenshì通奸tōngjiānderén。(LìngjiànTài12:3916:4de注释zhùshìGēn上帝Shàngdì缔结dìjiéle新约xīnyuēde基督徒Jīdūtú如果rúguǒgēn世界shìjiè同流合污tóngliú-héwū就是jiùshìzài比喻bǐyù意义yìyìshang通奸tōngjiānle原则Yuánzéshangzhè适用shìyòng所有suǒyǒuxiànleshēngěi耶和华Yēhéhuáderén。(4:4

Guò对岸duìʼàn 这里Zhèlǐzhǐguòdào加利利海Jiālìlì Hǎide对岸duìʼàn就是jiùshì伯赛大Bósàidà所在suǒzàide东北dōngběiàn

Jiào 这里Zhèlǐzhǐshàngróumiànhòuliúxiàde小块xiǎokuài已经yǐjīng发酵fājiàode面团miàntuányòngláijiāzàixīnde面团miàntuánli使shǐ面团miàntuán起来qǐlái耶稣Yēsūzài这里zhèlǐdàodeshìkǎobǐngde一般yìbān做法zuòfǎ虽然Suīrán圣经Shèngjīng常常chángchángyòngjiào代表dàibiǎozuì腐败fǔbàijiànTài16:6de注释zhùshì),dànjiàobìng总是zǒngshì代表dàibiǎohǎode事物shìwù7:11-15)。Zàizhèjié经文jīngwénli发酵fājiàode过程guòchéng显然xiǎnrán比喻bǐyùmǒuzhǒng良好liánghǎo事物shìwùhuò情况qíngkuàngde扩展kuòzhǎn

Jiào Yòu酵母jiàomǔ”。Zài圣经Shèngjīnglijiào常常chángchángyònglái代表dàibiǎozuì腐败fǔbàizài这里zhèlǐzhǐ错误cuòwùde教义jiàoyì。(Tài16:12;林前Lín-Qián5:6-8参看cānkànTài13:33de注释zhùshì

篮子Lánzi 耶稣Yēsūcéngliǎng施行shīxíng奇迹qíjìràng群众qúnzhòngchībǎo而且érqiěměidōuyòng容器róngqì剩余shèngyúde食物shíwù收拾shōushi起来qǐlái关于Guānyúzhèliǎng使用shǐyòngde容器róngqìlìngjiànTài14:20;15:37;16:10de注释zhùshì以及yǐjí平行píngxíng记载jìzǎi6:43;8:8,19,20),圣经Shèngjīngyòngleliǎng完全wánquántóngde加以jiāyǐ区分qūfēn:5000rényòngdedōushì希腊Xīlà语词yǔcíkoʹphi·nos(zuò篮子lánzi”);4000rényòngdedōushì希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ(zuò箩筐luókuāng”)。这个Zhège细节xìjié表明biǎomíngliǎngwèi执笔者zhíbǐzhě要么yàome当时dāngshí在场zàichǎng要么yàomeshìcóng可靠kěkàode目击者mùjīzhě那里nàlǐ获得huòdéle这些zhèxiē信息xìnxī

篮子Lánzi 这里Zhèlǐzhǐde可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíng编织biānzhīlányǒutiáo绳子shéngzizuòshǒu方便fāngbiànrén外出wàichūshí携带xiédàiZhèzhǒng篮子lánzide容量róngliàngyuēwéi7.5shēng。(LìngjiànTài16:9,10de注释zhùshì

箩筐Luókuāng 这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ看来kànláizhǐzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi先前xiānqiányòngde篮子lánzi耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎo。(LìngjiànTài14:20de注释zhùshìTóng希腊Xīlà语词yǔcíyònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi。(Lìngjiàn9:25de注释zhùshì

箩筐Luókuāng JiànTài15:37;16:9de注释zhùshì

箩筐Luókuāng 这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ看来kànláizhǐzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi先前xiānqiányòngde篮子lánzi耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎo。(LìngjiànTài14:20de注释zhùshìTóng希腊Xīlà语词yǔcíyònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi。(Lìngjiàn9:25de注释zhùshì

篮子Lánzi 耶稣Yēsūcéngliǎng施行shīxíng奇迹qíjìràng群众qúnzhòngchībǎo而且érqiěměidōuyòng容器róngqì剩余shèngyúde食物shíwù收拾shōushi起来qǐlái关于Guānyúzhèliǎng使用shǐyòngde容器róngqìlìngjiànTài14:20;15:37;16:10de注释zhùshì以及yǐjí平行píngxíng记载jìzǎi6:43;8:8,19,20),圣经Shèngjīngyòngleliǎng完全wánquántóngde加以jiāyǐ区分qūfēn:5000rényòngdedōushì希腊Xīlà语词yǔcíkoʹphi·nos(zuò篮子lánzi”);4000rényòngdedōushì希腊Xīlà语词yǔcísphy·risʹ(zuò箩筐luókuāng”)。这个Zhège细节xìjié表明biǎomíngliǎngwèi执笔者zhíbǐzhě要么yàome当时dāngshí在场zàichǎng要么yàomeshìcóng可靠kěkàode目击者mùjīzhě那里nàlǐ获得huòdéle这些zhèxiē信息xìnxī

箩筐Luókuāng JiànTài15:37;16:9de注释zhùshì

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

凯撒里亚腓立比城Kǎisālǐyà Féilìbǐ Chéng 坐落Zuòluòzài约旦河Yuēdàn Hé源头yuántóude城镇chéngzhèn海拔hǎibá350Zhèzuòchéng位于wèiyú加利利海Jiālìlì Hǎiběi大约dàyuē40公里gōnglǐde地方dìfang靠近kàojìn黑门山Hēimén Shānde西南xīnánjiǎo为了Wèile尊崇zūnchóng罗马Luómǎ皇帝huángdì希律Xīlǜ大帝dàdìde儿子érzi分封侯fēnfēnghóu腓力Féilìzhèzuòchéngchēngwéi凯撒里亚Kǎisālǐyà为了Wèilegēn同名tóngmíngde港口gǎngkǒu城市chéngshì区分qūfēn开来kāiláizhèzuòchéngbèichēngwéi凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ意思yìsishì腓力Féilìde凯撒里亚Kǎisālǐyà”。(Lìngjiàn附录FùlùB10

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

以利亚Yǐlìyà 这个Zhège名字míngzizài希伯来语Xībóláiyǔ原文yuánwénzhōngde意思yìsishìde上帝Shàngdìshì耶和华Yēhéhuá”。

施浸者Shījìnzhě Yòu使shǐrénjìnshuǐzhōngderén”。“施浸者Shījìnzhě显然xiǎnránshì别号biéhào表明biǎomíng约翰Yuēhànshìgěirén施浸shījìnérwéirénsuǒzhīde犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsījiùcéngchēngwéi约翰Yuēhàn别号biéhào施浸者Shījìnzhě”。

施浸者Shījìnzhě约翰Yuēhàn JiànTài3:1de注释zhùshì

以利亚Yǐlìyà JiànTài11:14de注释zhùshì

约翰Yuēhàn Yuán希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi耶何哈南Yēhéhānánhuò约哈南Yuēhānán”,意思yìsishì耶和华Yēhéhuá已经yǐjīngshīēnhuò耶和华Yēhéhuá已经yǐjīng表明biǎomíngshìyǒu恩典ēndiǎnde”。

基督Jīdū Zài这里zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhōng,“基督Jīdū这个zhège头衔tóuxián前面qiánmiànyǒu定冠词dìngguàncí显然xiǎnránshìyào强调qiángdiào耶稣Yēsūde弥赛亚Mísàiyà身份shēnfèn

西门Xīmén·彼得Bǐdé JiànTài10:2de注释zhùshì

基督Jīdū 彼得Bǐdéshuō耶稣Yēsū就是jiùshì基督Jīdū”(希腊语XīlàyǔKhri·stosʹ),这个zhège头衔tóuxián相当xiāngdāng弥赛亚Mísàiyà”(yuán希伯来语Xībóláiyǔma·shiʹach),liǎng头衔tóuxiánde意思yìsidōushìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě”。Zài这里zhèlǐzuò基督Jīdūde希腊Xīlà语词yǔcí前面qiánmiànyǒu定冠词dìngguàncí显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiào耶稣Yēsūde弥赛亚Mísàiyà身份shēnfèn。(LìngjiànTài1:1;2:4de注释zhùshì

真神Zhēnshén 直译Zhíyìhuózhede上帝Shàngdì”。Zhèduàn对话duìhuà发生fāshēngzài凯撒里亚腓立比城Kǎisālǐyà Féilìbǐ Chéng附近fùjìnTài16:13),那里nàlǐderén崇拜chóngbàitóngde假神jiǎshén彼得Bǐdédehuà强调qiángdiào耶和华Yēhéhuáshì真实zhēnshí存在cúnzàideshìhuózhedegēn列国lièguó那些nàxiē没有méiyǒu生命shēngmìngde假神jiǎshén截然不同jiérán-bùtóng14:15脚注jiǎozhù)。《希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànguo这个zhège词语cíyǔ。(Shēn5:26脚注jiǎozhù撒上Sā-Shàng17:26脚注jiǎozhù

基督Jīdū 基督Jīdūshì头衔tóuxiányuán希腊Xīlà语词yǔcíKhri·stosʹ,相当xiāngdāng弥赛亚Mísàiyà”(yuán希伯来Xībólái语词yǔcíma·shiʹach),zhèliǎng头衔tóuxiánde意思yìsidōushìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě”。Zài圣经Shèngjīng时代shídài人们rénmenhuì举行jǔxíng仪式yíshìyóudàozài统治者tǒngzhìzhědetóushang确认quèrèn这个zhègerén正式zhèngshìshòudào任命rènmìng膏立gāolì)。

叫做Jiàozuò彼得Bǐdéde西门Xīmén Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénzhōng彼得Bǐdéyǒutóngde名字míngzi:(1)“西满Xīmǎn”(Symeon),yòng希腊字母Xīlà zìmǔ拼写pīnxiěde希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzi;(2)“西门Xīmén”(Simon),希腊语Xīlàyǔ名字míngzi(“西满Xīmǎn西门Xīméndōuyuán意思yìsiwéitīnghuò听见tīngjiànde希伯来语Xībóláiyǔ动词dòngcí);(3)“彼得Bǐdé”(Peter),希腊语Xīlàyǔ名字míngzi意思yìsishìkuài磐石pánshí”,圣经Shèngjīngzhōng只有zhǐyǒujiào这个zhège名字míngzi;(4)“矶法Jīfǎ”(Cephas),gēn彼得Bǐdé对应duìyìngde闪米特Shǎnmǐtè名字míngzi也许yěxǔgēn约伯记Yuēbójì30:6耶利米书Yēlìmǐshū4:29lide希伯来Xībólái语词yǔcíke·phimʹ(意思yìsishì岩石yánshí”)有关yǒuguān;(5)“西门Xīmén·彼得Bǐdé”,yóuliǎng希腊语Xīlàyǔ名字míngzi合并hébìngérchéng。(15:14;Yuē1:42;Tài16:16

约拿Yuēnáde儿子érzi Yòu巴约拿Bāyuēná”。Hěnduō希伯来人Xībóláirénde名字míngzidōu包含bāohán前缀qiánzhuì希伯来语Xībóláiyǔben“běnhuò阿拉米语Ālāmǐyǔbar“”,意思yìsidōushì儿子érzi),这个zhège前缀qiánzhuìgēnmǒurén父亲fùqīnde名字míngzi结合jiéhé起来qǐláijiù成为chéngwéi那个nàgerénde称呼chēnghuZài耶稣Yēsūde时代shídài一些yìxiērénde名字míngzi借用jièyòngle阿拉米语Ālāmǐyǔ作为zuòwéi前缀qiánzhuì例如lìrú巴多罗买Bāduōluómǎi巴提迈Bātímài巴拿巴Bānábā巴耶稣BāyēsūZhè现象xiànxiàng表明biǎomíng当时dāngshí人们rénmensuǒshuōde希伯来语Xībóláiyǔshòudàole阿拉米语Ālāmǐyǔde影响yǐngxiǎng

血肉Xuèròuzhī Yòurén”。Zhèshì犹太人Yóutàirénchángyòngde说法shuōfǎZài这里zhèlǐ耶稣Yēsūde意思yìsishì彼得Bǐdéchūde结论jiélùnshì彼得Bǐdé自己zìjǐxiǎng出来chūláideshì其他qítārén告诉gàosude

shì彼得Bǐdézàizhèkuài磐石pánshíshang 希腊Xīlà语词yǔcípeʹtrosshì阳性词yángxìngcí意思yìsishìkuài磐石pánshíhuòkuài石头shítou”。Zài这里zhèlǐ这个zhège希腊Xīlà语词yǔcíshì人名rénmíng彼得Bǐdé),就是jiùshì耶稣Yēsūgěi西门Xīménde名字míngzide希腊语Xīlàyǔ译法yìfǎ。(Yuē1:42希腊Xīlà语词yǔcípeʹtrashì阴性词yīnxìngcízài这里zhèlǐzuò磐石pánshí”,可以kěyǐzhǐ基岩jīyán峭壁qiàobì岩石yánshíhuò石头shítou这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài以下yǐxià经文jīngwénli马太福音Mǎtài Fúyīn7:24,25;27:60;路加福音Lùjiā Fúyīn6:48;8:6;罗马书Luómǎshū9:33;哥林多前书Gēlínduō Qiánshū10:4;彼得前书Bǐdé Qiánshū2:8Zàiběnjié经文jīngwénli耶稣Yēsūshuōhuìzàizhèkuài磐石pánshíshang建造jiànzàode会众huìzhòng彼得Bǐdé显然xiǎnrán没有méiyǒu觉得juéde自己zìjǐ就是jiùshìzhèkuài磐石pánshí”,因为yīnwèizài彼得前书Bǐdé Qiánshū2:4-8zhǐchū耶稣Yēsūcáishì圣经Shèngjīngzǎojiù预告yùgàodeyóu上帝Shàngdì亲自qīnzì挑选tiāoxuǎnde根基gēnjī房角石fángjiǎoshí”。使徒Shǐtú保罗Bǎoluóshuō耶稣Yēsūshì根基gēnjī”,shì上帝Shàngdìxiàde磐石pánshí”。(林前Lín-Qián3:11;10:4因此Yīncǐzàiběnjié经文jīngwénli耶稣Yēsū看来kànláiyòngle巧妙qiǎomiàode说法shuōfǎ等于děngyúshìshuōjiào彼得Bǐdé(peʹtros),zhèkuài磐石pánshí(peʹtros)rènchūleshì基督Jīdūér基督Jīdū就是jiùshìzhèkuài磐石pánshí(peʹtra)”,shì将来jiānglái基督徒Jīdūtú会众huìzhòngde根基gēnjī

会众Huìzhòng 这里Zhèlǐshì希腊Xīlà语词yǔcíek·kle·siʹa出现chūxiànde地方dìfang这个Zhègeyuánliǎng希腊Xīlà语词yǔcíshìek(意思yìsishì出来chūlái”),lìngshìka·leʹo(意思yìsishì呼召hūzhào”)。因此Yīncǐek·kle·siʹazhǐdeshì为了wèilemǒu特定tèdìng目的mùdìhuò活动huódòngérbèi呼召hūzhào出来chūlái聚集jùjí起来qǐláideqúnrén。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshìZàiběnjié经文jīngwénli耶稣Yēsū预告yùgàole基督徒Jīdūtú会众huìzhòngde成立chénglìzhè会众huìzhòngshìyóu上帝Shàngdì挑选tiāoxuǎntiānshangde基督徒Jīdūtú组成zǔchéngdeér他们tāmendōushì活石huóshí”,“zhèngbèi上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàngjiànchéng圣殿shèngdiàn”。(彼前Bǐ-Qián2:4,5Zài七十子Qīshízǐ译本yìběnli这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí通常tōngchángyònglái翻译fānyìzuò会众huìzhòngde希伯来Xībólái语词yǔcí后者hòuzhě常常chángchángzhǐyóu上帝Shàngdìde子民zǐmín组成zǔchéngde整个zhěnggè以色列Yǐsèliè国族guózú。(Shēn23:3;31:30Zài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn7:38cóng埃及Āijíbèi呼召hūzhào出来chūláide以色列人Yǐsèlièrénjiùbèichēngwéi会众huìzhòng”。(《新世界Xīn-shìjiè译本Yìběn》2001niánbǎn类似Lèisìde那些nàxiēcóng黑暗hēiʼànzhōngbèi呼召hūzhào……出来chūlái”、cóng世界shìjièzhōngbèi挑选tiāoxuǎn出来chūláide基督徒Jīdūtú组成zǔchéngle上帝Shàngdìde会众huìzhòng。(彼前Bǐ-Qián2:9;Yuē15:19;林前Lín-Qián1:2

坟墓Fénmù 希腊语Xīlàyǔshìhaiʹdes(海地斯hǎidìsī)。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshìTándàoderén圣经Shèngjīngshuō他们tāmen仿佛fǎngfúzǒujìnle死亡sǐwángde门口ménkǒu”(Shī107:18huò坟墓fénmùdemén”(Sài38:10),就是jiùshìshuō他们tāmendōushòudào死亡sǐwángde奴役núyì耶稣Yēsū承诺chéngnuòhuì战胜zhànshèng坟墓fénmù”,意思yìsishìhuì敞开chǎngkāi坟墓fénmùdemén”,释放shìfàng其中qízhōngde死人sǐrénérsuǒyòngde方法fāngfǎ就是jiùshì复活fùhuó耶稣Yēsū自己zìjǐbèi复活fùhuóshì证明zhèngmíngde承诺chéngnuò真实zhēnshí可信kěxìn。(Tài16:21因为Yīnwèi基督徒Jīdūtú会众huìzhòng建立jiànlìzài耶稣Yēsūzhèkuài磐石pánshíshangér耶稣Yēsū能够nénggòuràngrén摆脱bǎituō死亡sǐwáng所以suǒyǐ基督徒Jīdūtú会众huìzhònghuìbèi坟墓fénmù战胜zhànshènghuì永远yǒngyuǎnshòu坟墓fénmùde辖制xiázhì。(2:31;1:18;20:13,14

Tiānshang王国Wángguóde钥匙yàoshi Zài圣经Shèngjīnglirén得到dédào实际shíjìhuò比喻性bǐyùxìngde钥匙yàoshijiù意味着yìwèizhe得到dédào一定yídìngde权力quánlì。(代上Dài-Shàng9:26,27;Sài22:20-22因此Yīncǐ钥匙yàoshi成为chéngwéi权力quánlì责任zérènde象征xiàngzhēng彼得Bǐdéyòng交托jiāotuōgěide钥匙yàoshi先后xiānhòuwèi犹太人Yóutàirén2:22-41)、撒马利亚人Sāmǎlìyàrén8:14-17外族人wàizúrén10:34-38打开dǎkāi大门dàménràng他们tāmenyǒu机会jīhuì得到dédào上帝Shàngdìde神圣力量shénshèng lìliàng可以kěyǐ进入jìnrùtiānshangde王国Wángguó

捆绑Kǔnbǎng……jiěkāi Yòusuǒshàng……释放shìfàng”。看来Kànláizhǐduìmǒu行动xíngdònghuò情况qíngkuàngzuòchūde决定juédìng捆绑kǔnbǎngzhǐdeshì禁止jìnzhǐjiěkāizhǐdeshì容许róngxǔ。(参看CānkànTài18:18de注释zhùshì

已经Yǐjīng捆绑kǔnbǎng……已经yǐjīngjiěkāi Zài这里zhèlǐzhèliǎng希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde形态xíngtài非常fēicháng特别tèbié表明biǎomíng彼得Bǐdézuòchūde任何rènhé决定juédìng(“凡是fánshì……捆绑kǔnbǎngde”“凡是fánshì……jiěkāide”),dōushì跟从gēncóngtiānshang已经yǐjīngzuòchūde决定juédìngérshìxiāntiānshangde决定juédìng。(参看CānkànTài18:18de注释zhùshì

已经Yǐjīng捆绑kǔnbǎng……已经yǐjīngjiěkāi Zài这里zhèlǐzhèliǎng希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde形态xíngtài非常fēicháng特别tèbié表明biǎomíng门徒méntúzuòchūměi决定juédìng之前zhīqián(“凡是fánshì你们nǐmen……捆绑kǔnbǎngde”“凡是fánshì你们nǐmen……jiěkāide”),tiānshangdōu已经yǐjīngzuòchūle相关xiāngguānde决定juédìng门徒Méntúde任何rènhé决定juédìng其实qíshídōushì跟从gēncóngtiānshangde决定juédìngérshìxiāntiānshang而且érqiě根据gēnjùdedōushìtiānshang已经yǐjīngdìngxiàde原则yuánzé所以Suǒyǐ经文jīngwénshìzàishuōshangzuòchū决定juédìng之后zhīhòujiùhuì得到dédàotiānshangde支持zhīchíhuò认可rènkě经文Jīngwénde意思yìsi其实qíshíshì门徒méntúhuì获得huòdé来自láizìtiānshangde指引zhǐyǐnZhèdiǎn强调qiángdiào为了wèile确保quèbǎoshangde决定juédìnggēntiānshang已经yǐjīngzuòchūde决定juédìng一致yízhì门徒méntú必须bìxū得到dédào这样zhèyàngde指引zhǐyǐn。(参看CānkànTài16:19de注释zhùshì

凡是Fánshì你们nǐmen……捆绑kǔnbǎng……jiěkāi zài这里zhèlǐ,“捆绑kǔnbǎng看来kànláizhǐ判定pàndìngyǒuzuì”,“jiěkāi看来kànláizhǐ判定pàndìng无罪wúzuì”。经文Jīngwénliyòngde代词dàicíshì你们nǐmen”,zhè表明biǎomíng除了chúle彼得Bǐdé以外yǐwàiháihuìyǒu其他qítārén参与cānyùzuòchūzhèlèi决定juédìng。(参看CānkànTài16:19de注释zhùshì

基督Jīdū JiànTài16:16de注释zhùshì

基督Jīdū 彼得Bǐdéshuō耶稣Yēsū就是jiùshì基督Jīdū”(希腊语XīlàyǔKhri·stosʹ),这个zhège头衔tóuxián相当xiāngdāng弥赛亚Mísàiyà”(yuán希伯来语Xībóláiyǔma·shiʹach),liǎng头衔tóuxiánde意思yìsidōushìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě”。Zài这里zhèlǐzuò基督Jīdūde希腊Xīlà语词yǔcí前面qiánmiànyǒu定冠词dìngguàncí显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiào耶稣Yēsūde弥赛亚Mísàiyà身份shēnfèn。(LìngjiànTài1:1;2:4de注释zhùshì

耶稣Yēsū 少数Shǎoshù古抄本gǔchāoběnxiědeshì耶稣Yēsū基督Jīdū”。

长老Zhǎnglǎo 直译Zhíyìjiào年长niánzhǎngde男子nánzǐ”。Zài圣经Shèngjīngli希腊Xīlà语词yǔcípre·sbyʹte·ros主要zhǔyàoyòngláizhǐ那些nàxiēzài社区shèqū国族guózúli拥有yōngyǒu权力quánlì职责zhízéderén虽然Suīrán这个zhège有时yǒushízhǐ年纪niánjìjiàozhǎngderén例如lìrú路加福音Lùjiā Fúyīn15:25zhōngde儿子érzi使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn2:17zhōngde老年人lǎoniánrén”),dànbìng限于xiànyúzhǐ实际shíjì年龄niánlíng比较bǐjiàoderénZài这里zhèlǐ这个zhège希腊Xīlà语词yǔcízhǐdeshì犹太Yóutài国族guózúzhōng带头dàitóuderénér圣经Shèngjīng常常chángcháng这些zhèxiēréngēn祭司长jìsīzhǎng抄经士chāojīngshì一并yíbìng提及tíjí公议会Gōngyìhuìde成员chéngyuánjiù来自láizìzhèsān群体qúntǐ。(Tài21:23;26:3,47,57;27:1,41;28:12lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

祭司长Jìsīzhǎng JiànTài2:4de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

抄经士Chāojīngshì JiànTài2:4de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì

祭司长Jìsīzhǎng Zài这里zhèlǐ希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénshì复数fùshùzhǐdeshì祭司jìsī当中dāngzhōngde那些nàxiē主要zhǔyào人物rénwù包括bāokuò卸任xièrènde大祭司dàjìsī可能kěnéng包括bāokuò24bān祭司jìsīde所有suǒyǒu首领shǒulǐng如果Rúguǒ这个zhègede原文yuánwénshì单数dānshùjiùhuìzuò大祭司dàjìsī”,就是jiùshì那个nàgezài上帝Shàngdì面前miànqián代表dàibiǎo人民rénmínde主要zhǔyào人物rénwù

抄经士Chāojīngshì 原本Yuánběnzhǐ抄写chāoxiě圣经Shèngjīngderéndànzài耶稣Yēsūde时代shídài,“抄经士chāojīngshìzhǐ精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnde法律fǎlǜ导师dǎoshī。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

撒但Sādàn 耶稣Yēsū称呼chēnghu彼得Bǐdéwéi撒但Sādàn”(希伯来语Xībóláiyǔsa·tanʹ),看来kànláishìshuō彼得Bǐdéshì敌对者díduìzhě”,就是jiùshìsa·tanʹzài希伯来语Xībóláiyǔzhōngde意思yìsi耶稣Yēsūdehuà可能kěnéng暗示ànshì彼得Bǐdézhède行为xíngwéi说明shuōmíng已经yǐjīngràng自己zìjǐshòudào撒但Sādànde影响yǐngxiǎng

退Tuìdào后面hòumiàn Zài这里zhèlǐ耶稣Yēsū严厉yánlìde斥责chìzéle彼得Bǐdé。(8:33juéhuìràng任何rènhé事情shìqing妨碍fángʼài自己zìjǐ遵行zūnxíng天父Tiānfùde旨意zhǐyì关于Guānyú原文yuánwénde这个zhège惯用语guànyòngyǔ有些yǒuxiē辞典cídiǎn认为rènwéi意思yìsi等同děngtóngcóng眼前yǎnqián消失xiāoshī”,有些yǒuxiē圣经Shèngjīng译本yìběnzhèhuàzuòzǒukāi”。Duì彼得Bǐdéláishuō耶稣Yēsūdehuà可能kěnéngshì提醒tíxǐng作为Zuòwéi耶稣Yēsūde门徒méntúběngāi支持zhīchí耶稣Yēsūérgāizuò耶稣Yēsūde绊脚石bànjiǎoshí”。

绊脚石Bànjiǎoshí JiànTài18:7de注释zhùshì

绊脚石Bànjiǎoshí 关于Guānyúzuò绊脚石bànjiǎoshíde希腊Xīlà语词yǔcískanʹda·lon,有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这个zhège原本yuánběnshìzhǐ陷阱xiànjǐng有些yǒuxiē认为rènwéishìzhǐ陷阱xiànjǐnglibǎngzhe诱饵yòuʼěrdegēn棍子gùnzi后来Hòulái这个zhège泛指fànzhǐ任何rènhé导致dǎozhìrénbàndǎohuòdiēdǎode障碍物zhàngʼàiwùYòngzuò比喻bǐyùshí这个zhègezhǐ导致dǎozhìrén犯罪fànzuìshàng歧途qítúhuòzài道德dàodéshang失足shīzúdemǒuzhǒng行为xíngwéihuò情况qíngkuàng相关Xiāngguānde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcískan·da·liʹzozài马太福音Mǎtài Fúyīn18:8,9lizuò使shǐ……失足shīzú”,这个zhège动词dòngcíhái可以kěyǐzuò成为chéngwéi……陷阱xiànjǐnghuò导致dǎozhì……犯罪fànzuì”。

Jiùgāi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐ Yòujiù必须bìxū放弃fàngqì自己zìjǐde所有suǒyǒu权利quánlì”。这样Zhèyàngzuòderén甘愿gānyuànzài各个gègè方面fāngmiàn克制kèzhì自己zìjǐ就是jiùshì甘愿gānyuàn放弃fàngqìduì自己zìjǐde掌控zhǎngkòngquán自己zìjǐ完完全全wánwán-quánquánjiāogěi上帝ShàngdìZhèhuàde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐzuòjiù必须bìxūduì自己zìjǐshuō”。这个Zhège译法yìfǎhěn恰当qiàdàng因为yīnwèi承认chéngrènzài拥有yōngyǒu自己zìjǐ可能kěnéng意味着yìwèizheduì自己zìjǐde欲望yùwàng抱负bàofù便利biànlìshuō”。(林后Lín-Hòu5:14,15

苦刑柱Kǔxíngzhù Yòu行刑柱xíngxíngzhù”。Zài古典gǔdiǎn希腊语Xīlàyǔzhōng,stau·rosʹ(斯陶罗斯sītáoluósī主要zhǔyàoshìzhǐgēn直立zhílìde木柱mùzhùhuò桩子zhuāngzi这个Zhège有时yǒushí比喻bǐyù跟随gēnsuí耶稣Yēsūderénhuì经历jīnglìde苦难kǔnàn羞辱xiūrǔ折磨zhémó甚至shènzhì死亡sǐwáng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

生命Shēngmìng Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”。

生命Shēngmìng Jiàn词语Cíyǔ解释jiěshì尼发希Nífāxī普绪克pǔxùkè”。

实在Shízài JiànTài5:18de注释zhùshì

实在Shízài 希腊Xīlà语词yǔcía·menʹ(阿们āmenshì希伯来Xībólái语词yǔcíʹa·menʹde转写zhuǎnxiě意思yìsishì诚心chéngxīn希望xīwàng如此rúcǐhuò确实quèshí如此rúcǐ”。Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénli耶稣Yēsū经常jīngchánghuìxiānshuōchū这个zhège然后ránhòucái陈述chénshù事情shìqingxià承诺chéngnuòhuòshuōchū预言yùyánjiè强调qiángdiàoshuōdehuàshì真实zhēnshí可信kěxìnde有些Yǒuxiē学者xuézhěshuō耶稣Yēsū使用shǐyòng实在shízài”(阿们āmen这个zhègede方式fāngshìzài圣经Shèngjīng其他qítā宗教zōngjiào书籍shūjízhōngdōushì独一无二dúyī-wúʼèrdeZài约翰福音Yuēhàn Fúyīnde原文yuánwénzhōng耶稣Yēsū总是zǒngshìa·menʹ这个zhège重复chóngfùshuōliǎng中文Zhōngwénzuò实实在在shíshí-zàizài”。(LìngjiànYuē1:51de注释zhùshì

多媒体资料

篮子Lánzi和hé箩筐luókuāng
篮子Lánzi箩筐luókuāng

圣经Shèngjīngyòngle好几hǎojǐtóngdelái描述miáoshù篮子lánzilèide容器róngqì耶稣Yēsū施行shīxíng奇迹qíjì使shǐ大约dàyuē5000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāngmǎnle12容器róngqì原文Yuánwén使用shǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcí表明biǎomíng这些zhèxiē容器róngqì可能kěnéngshìzhǒng小型xiǎoxíngde手提shǒutí编织biānzhīlánLìng耶稣Yēsū使shǐ大约dàyuē4000男人nánrénchībǎohòushèngxiàde食物shíwùzhuāngmǎnle7容器róngqìzhè经文jīngwénsuǒyòngdequèshìlìng希腊Xīlà语词yǔcí。(8:8,9这个Zhègezhǐdeshìzhǒng比较bǐjiàode篮子lánzi例如lìrú箩筐luókuāngTóng希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzài使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn9:25yònglái描述miáoshù保罗Bǎoluózài大马士革Dàmǎshìgébèiréncóng城墙chéngqiángshangde窗口chuāngkǒufàngdào地面dìmiànshí使用shǐyòngdezhǒng篮子lánzi

从Cóng加利利海Jiālìlì Hǎi到dào凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ一带yídài
Cóng加利利海Jiālìlì Hǎidào凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ一带yídài

耶稣Yēsū门徒méntúcóng马加丹Mǎjiādānzuòchuándàole加利利海Jiālìlì Hǎi北岸běiʼànde伯赛大Bósàidà。(8:22这个Zhège位于wèiyú海平面hǎipíngmiàn以下yǐxià210他们Tāmen可能kěnénghuāletiānde时间shíjiānzǒule大约dàyuē40公里gōnglǐcái到达dàodá海平面hǎipíngmiàn以上yǐshàng350de凯撒里亚腓立比Kǎisālǐyà Féilìbǐ一带yídài。(关于Guānyú耶稣Yēsū传道chuándào活动huódòngde详尽xiángjìn地图dìtúlìngjiàn附录FùlùA7-E