马太福音 24:1-51

24  耶稣Yēsū离开líkāi圣殿shèngdiànshí门徒méntúláiqǐng观看guānkàn圣殿shèngdiànde建筑jiànzhù  耶稣Yēsūjiùshuō:“你们Nǐmenkàndàozhè一切yíqièlema实在shízài告诉gàosu你们nǐmen这里zhèlǐjuéhuìyǒukuài石头shítouliúzài石头shítoushang全都quándōuhuìbèichāi下来xiàlái+。”  耶稣Yēsūzuòzài橄榄山Gǎnlǎn Shānshang+门徒méntú私下sīxiàláijiànshuō:“Qǐng告诉gàosu我们wǒmen什么shénme时候shíhouyǒu这些zhèxiēshìne将来Jiāngláihuìyǒu什么shénme征象zhēngxiàng显示xiǎnshì已经yǐjīnghuídào我们wǒmen这里zhèlǐ+显示xiǎnshì这个zhège制度zhìdù已经yǐjīngshì末期mòqīle+  耶稣Yēsū回答huídá他们tāmen:“你们Nǐmenyào当心dāngxīn免得miǎndebèirén误导wùdǎo+  因为yīnwèihuìyǒuhěnduōrénmàodemíngérláishuō就是jiùshì基督Jīdū’,hěnduōrénjiùbèi误导wùdǎole+  你们Nǐmen将要jiāngyàotīngdào战争zhànzhēngde声音shēngyīn战争zhànzhēngde消息xiāoxi千万Qiānwàn不要búyào恐慌kǒnghuāng这些Zhèxiēshì一定yídìnghuì发生fāshēng不过búguò末日mòrìhái没有méiyǒudào+  “民族Mínzúyào攻打gōngdǎ民族mínzú国家guójiā*yào攻打gōngdǎ国家guójiā+chùjiēchùyǒu粮荒liánghuāng+地震dìzhèn+  Zhè一切yíqiè只是zhǐshì苦难kǔnànde开始kāishǐ  “到时Dàoshí人们rénmenhuì你们nǐmensòng受苦shòukǔ+háihuì你们nǐmenshā+你们Nǐmen为了wèiledemínghuìbèi所有suǒyǒu国族guózú憎恨zēnghèn+ 10  到时Dàoshíhuìyǒuhěnduōrén放弃fàngqì信仰xìnyǎng彼此bǐcǐ出卖chūmài互相hùxiāng憎恨zēnghèn 11  Jiānghuìyǒuhěnduō假先知jiǎ-xiānzhī出现chūxiàn他们tāmenhuì误导wùdǎohěnduōrén+ 12  因为yīnwèi不法bùfǎdeshì增多zēngduō大多数dàduōshùrénde爱心àixīndōuhuì冷淡lěngdàn下来xiàlái+ 13  可是Kěshì忍耐rěnnài到底dàodǐderén必然bìrán得救déjiù+ 14  Zhè王国wángguóde好消息hǎo xiāoxihuìchuánbiàn天下tiānxiàràng所有suǒyǒu国族guózúdōunéng听见tīngjiàn+到时dàoshí末日mòrìjiùhuìláidào 15  “所以Suǒyǐ你们nǐmen看见kànjiàn先知xiānzhī但以理Dànyǐlǐdàode造成zàochéng荒凉huāngliángde可憎kězēngzhīzhànzài圣地shèngdì+zhèhuàderényào辨明biànmíng含意hányì), 16  zài犹地亚Yóudìyàdejiùgāitáodàoshānshang+ 17  Zàifángdǐngshangde不要búyàoxiàdàoli财物cáiwù 18  zàitiánlide不要búyào回去huíqù外衣wàiyī+ 19  Zàiduàn时期shíqī怀孕huáiyùnde哺育bǔyù婴儿yīngʼérdeyǒuhuòle+ 20  你们Nǐmenyào不断búduàn祷告dǎogào祈求qíqiú你们nǐmen逃难táonànde时候shíhou不要búyàoshàng寒冬hándōnghuò安息日Ānxīrì 21  因为Yīnwèi到时dàoshíhuìyǒu大患难dàhuànnàn+这样zhèyàngde患难huànnàncóng世界shìjiède起头qǐtóu直到zhídào现在xiànzàidōu没有méiyǒu发生fāshēngguo将来jiāngláijuéhuìzài发生fāshēng+ 22  要不是Yàobúshìduàn时期shíqībèi缩短suōduǎnjiù没有méiyǒurén可以kěyǐ得救déjiùle可是Kěshì为了wèilebèixuǎnshàngderénduàn时期shíqīshìhuìbèi缩短suōduǎnde+ 23  “到时Dàoshí要是yàoshiyǒurénduì你们nǐmenshuōkàn基督Jīdūzài这里zhèlǐ+’,或者huòzhěshuō基督Jīdūzài那里nàlǐ’,你们nǐmen不要búyào相信xiāngxìn+ 24  因为Yīnwèihuìyǒu假基督jiǎ-Jīdū假先知jiǎ-xiānzhī+出现chūxiàn他们tāmenhuì施行shīxíng神迹shénjì奇事qíshì如果rúguǒ可能kěnéngjiùliánbèixuǎnshàngderénxiǎng迷惑míhuò*+ 25  Yàozhù已经yǐjīng预先yùxiān警告jǐnggào你们nǐmenle 26  所以Suǒyǐ要是yàoshiyǒurénduì你们nǐmenshuōkàn基督Jīdūzài旷野kuàngyě’,你们nǐmen不要búyào出去chūqù或者huòzhěshuōkàn基督Jīdūzài内室nèishì’,你们nǐmen不要búyào相信xiāngxìn+ 27  正如Zhèngrú闪电shǎndiàncóng东方dōngfāng发出fāchūzhízhàodào西方xīfāng将来jiānglái人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhouhuì这样zhèyàng+ 28  尸体Shītǐzài哪里nǎlǐyīngjiù聚集jùjízài哪里nǎlǐ+ 29  “duàn时期shíqīde患难huànnàn之后zhīhòujǐn接着jiēzhe太阳tàiyángjiùhuìbiànhēi+月亮yuèliangfàngguāng星辰xīngchéncóngtiānshang坠落zhuìluòtiānshangde力量lìliànghuì动摇dòngyáo+ 30  到时Dàoshí人子rénzǐde神迹shénjìhuìzàitiānshang出现chūxiàn于是yúshìshang所有suǒyǒu民族mínzúdōu悲痛bēitòngchuíxiōng+他们tāmenhuì看见kànjiàn人子rénzǐ+zài天云tiānyúnshangdàizhe力量lìliàng荣耀róngyào*láidào+ 31  huìpàide天使tiānshǐyòng响亮xiǎngliàngde号筒声hàotǒngshēngbèixuǎnshàngderéncóng四方sìfāngcóngtiānzhèbiāndàotiānbiāndōu聚集jùjí起来qǐlái+ 32  “你们Nǐmenyàocóng无花果树wúhuāguǒshùde比喻bǐyùxué道理dàolǐshù开始kāishǐ嫩枝nènzhīzhǎngxīn你们nǐmenjiù知道zhīdào夏天xiàtiānjìnle+ 33  照样Zhàoyàngdāng你们nǐmenkàndào所有suǒyǒu这些zhèxiēshìjiùgāi知道zhīdàojìnzài门口ménkǒule+ 34  实在shízài告诉gàosu你们nǐmenzhè一切yíqièhuìxiān发生fāshēngzhèdàiréncáihuì消逝xiāoshì 35  天地Tiāndìdōuhuì消逝xiāoshìdehuàquèjuéhuì消逝xiāoshì+ 36  “至于Zhìyú那个nàge日子rìzi那个nàge时刻shíkèshéi知道zhīdào+tiānshangde天使tiānshǐ知道zhīdào儿子érzi知道zhīdào只有zhǐyǒude父亲fùqīn知道zhīdào+ 37  挪亚Nuóyàde时代shídài怎样zěnyàng+将来jiānglái人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhouhuì怎样zěnyàng+ 38  大洪水Dà-hóngshuǐ以前yǐqiánde时代shídàirényòuchīyòuyòuyòujià直到zhídào挪亚Nuóyàjìn方舟fāngzhōudetiān+ 39  他们tāmenháo留意liúyì大洪水dà-hóngshuǐláijiù他们tāmen全都quándōuchōngzǒule+将来Jiānglái人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhouhuì这样zhèyàng 40  到时Dàoshíliǎng男人nánrénzàitiánli工作gōngzuòbèijiēbèi舍弃shěqì 41  Liǎng女人nǚréntuīzhe手磨shǒumòbèijiēbèi舍弃shěqì+ 42  所以Suǒyǐ你们nǐmenyào不断búduàn守望shǒuwàng因为yīnwèi你们nǐmen知道zhīdào你们nǐmendezhǔzài什么shénme日子rìziláidào+ 43  “Yǒujiànshì你们nǐmenyào知道zhīdàojiāde主人zhǔrén如果rúguǒzǎo知道zhīdàogēngtiān*yǒuzéilái+jiùhuì保持bǎochí警醒jǐngxǐngràngzéidòngjìnjiālilái+ 44  所以Suǒyǐ你们nǐmenyàozuòhǎo准备zhǔnbèi+因为yīnwèi人子rénzǐhuìzài你们nǐmen认为rènwéi可能kěnéngde时刻shíkèláidào 45  “到底Dàodǐshéishì忠信zhōngxìn睿智ruìzhìde奴隶núlìshòu主人zhǔrén委派wěipài管理guǎnlǐde仆役púyìzài适当shìdàngde时候shíhougěi他们tāmen食物shíwùne+ 46  de主人zhǔrénláidào看见kànjiàn奴隶núlìzhèng这样zhèyàngzuò奴隶núlìjiùyǒule*+ 47  实在shízài告诉gàosu你们nǐmen主人zhǔrénhuì委派wěipài管理guǎnlǐ所有suǒyǒu财物cáiwù 48  “可是Kěshì如果rúguǒ那个nàge奴隶núlìshì邪恶xiéʼèdezài心里xīnlǐshuō主人zhǔrénhuì这么zhèmekuài回来huílái+’, 49  hái动手dòngshǒu其他qítāde奴隶núlìyòugēn酒徒jiǔtú一起yìqǐ吃喝chīhē 50  奴隶núlìde主人zhǔrénjiùhuìzài意料yìliàodàode日子rìzizài知道zhīdàode时刻shíkèláidào+ 51  gěizuì严厉yánlìde惩罚chéngfá使shǐgēn虚伪xūwěiderényǒu同样tóngyàngde下场xiàchǎnghuìzài那里nàlǐ痛哭tòngkūliúlèi咬牙切齿yǎoyá-qièchǐ+。”

脚注

直译Zhíyì王国wángguó”。
Yòu误导wùdǎo”。
zuòdàizhe荣耀róngyàode力量lìliàng”。
Yòu晚上wǎnshang什么shénme时候shíhou”。
Yòu快乐kuàilèle”。

注释

实在Shízài 希腊Xīlà语词yǔcía·menʹ(阿们āmenshì希伯来Xībólái语词yǔcíʹa·menʹde转写zhuǎnxiě意思yìsishì诚心chéngxīn希望xīwàng如此rúcǐhuò确实quèshí如此rúcǐ”。Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénli耶稣Yēsū经常jīngchánghuìxiānshuōchū这个zhège然后ránhòucái陈述chénshù事情shìqingxià承诺chéngnuòhuòshuōchū预言yùyánjiè强调qiángdiàoshuōdehuàshì真实zhēnshí可信kěxìnde有些Yǒuxiē学者xuézhěshuō耶稣Yēsū使用shǐyòng实在shízài”(阿们āmen这个zhègede方式fāngshìzài圣经Shèngjīng其他qítā宗教zōngjiào书籍shūjízhōngdōushì独一无二dúyī-wúʼèrdeZài约翰福音Yuēhàn Fúyīnde原文yuánwénzhōng耶稣Yēsū总是zǒngshìa·menʹ这个zhège重复chóngfùshuōliǎng中文Zhōngwénzuò实实在在shíshí-zàizài”。(LìngjiànYuē1:51de注释zhùshì

实在Shízài JiànTài5:18de注释zhùshì

这里Zhèlǐjuéhuìyǒukuài石头shítouliúzài石头shítoushang 公元Gōngyuán70nián罗马人Luómǎrén摧毁cuīhuǐle耶路撒冷Yēlùsālěng其中qízhōngde圣殿shèngdiàn耶稣Yēsūde这个zhège预言yùyánjiù获得huòdéle惊人jīngrénde应验yìngyàn除了Chúle部分bùfen城墙chéngqiángsānzuò塔楼tǎlóu以外yǐwàizhěngzuòchéngdōubèi夷为平地yíwéi-píngdì

末日Mòrì Yòu终结zhōngjié”。这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcí(teʹlos)gēn马太福音Mǎtài Fúyīn24:3zuò末期mòqīde希腊Xīlà语词yǔcí(syn·teʹlei·a)tóng。(LìngjiànTài24:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

末日Mòrì Yòu终结zhōngjié”。(LìngjiànTài24:3,6de注释zhùshì

橄榄山Gǎnlǎn Shān Zhèzuòshān位于wèiyú耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéng东面dōngmiàn两者liǎngzhězhījiānzhe汲沦谷Jílún GǔZàizhèzuòshānshang耶稣Yēsū门徒méntú彼得Bǐdé雅各Yǎgè约翰Yuēhàn安得烈Āndéliè”(13:3,4可以kěyǐhěn容易róngyìkàndào耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéng其中qízhōngde圣殿shèngdiàn

Huídào我们wǒmen这里zhèlǐ Yòu临在línzài”。希腊语Xīlàyǔshìpa·rou·siʹa(帕露西阿pàlùxīʼā有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò来临láilín”),字面zìmiàn意思yìsishìzàishēnpáng”。“帕露西阿Pàlùxīʼāshìjǐnzhǐmǒurén来临láilínde一刻yíkèhái包括bāokuò接着jiēzheliú下来xiàláide时期shíqī这个Zhège含义hányì可以kěyǐcóng马太福音Mǎtài Fúyīn24:37-39kàn出来chūlái耶稣Yēsūzài经文jīngwénlijiù人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhougēn挪亚Nuóyàde时代shídài”“大洪水dà-hóngshuǐ以前yǐqiánde时代shídàizuòle对照duìzhàoZài腓立比书Féilìbǐshū2:12保罗Bǎoluóyòngle这个zhège希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshùzài腓立比Féilìbǐshíde情况qíngkuànggēn不在búzài那里nàlǐshí进行jìnxíng对比duìbǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì帕露西阿Pàlùxīʼā”)

这个Zhège制度zhìdù Yòu这个zhège时代shídài”。zuò制度zhìdùde希腊Xīlà语词yǔcíai·onʹ可以kěyǐzhǐ当前dāngqiánde社会shèhuì状况zhuàngkuàng可以kěyǐzhǐmǒu年代niándài时期shíqī时代shídài区分qūfēn开来kāiláide特征tèzhēng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì制度Zhìdù”)

末期Mòqī 希腊语Xīlàyǔshìsyn·teʹlei·a,意思yìsishì共同gòngtóngde终结zhōngji锓联合liánhéde终结zhōngji锓一起yìqǐ结束jiéshù”。(Tài13:39,40,49;28:20;Lái9:26)“末期Mòqīzhǐdeshì马太福音Mǎtài Fúyīn24:6,14dàode末日mòrìláidào之前zhīqiándeduàn时期shíqīzuò末日mòrìdeshìlìng希腊Xīlà语词yǔcíteʹlos,yòu终结zhōngjié”),zhè期间qījiānhuì发生fāshēng许多xǔduō大事dàshì。(LìngjiànTài24:6,14de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

基督Jīdū 希腊语XīlàyǔshìKhri·stosʹ。“基督Jīdū这个zhège头衔tóuxián相当xiāngdāng弥赛亚Mísàiyà”(yuán希伯来语Xībóláiyǔma·shiʹach),liǎng头衔tóuxiánde意思yìsidōushìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě”。根据Gēnjù犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsīde记载jìzǎi公元gōngyuán1世纪shìjì出现chūxiànguo一些yìxiē自称zìchēng先知xiānzhīhuò解放者jiěfàngzhěderén他们tāmen承诺chéngnuòhuì帮助bāngzhù犹太人Yóutàirén摆脱bǎituō罗马Luómǎ政府zhèngfǔde压迫yāpò这些Zhèxiērén可能kěnéngbèi追随者zhuīsuízhěshìwéi政治zhèngzhìshangde弥赛亚Mísàiyà

末期Mòqī 希腊语Xīlàyǔshìsyn·teʹlei·a,意思yìsishì共同gòngtóngde终结zhōngji锓联合liánhéde终结zhōngji锓一起yìqǐ结束jiéshù”。(Tài13:39,40,49;28:20;Lái9:26)“末期Mòqīzhǐdeshì马太福音Mǎtài Fúyīn24:6,14dàode末日mòrìláidào之前zhīqiándeduàn时期shíqīzuò末日mòrìdeshìlìng希腊Xīlà语词yǔcíteʹlos,yòu终结zhōngjié”),zhè期间qījiānhuì发生fāshēng许多xǔduō大事dàshì。(LìngjiànTài24:6,14de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

末日Mòrì Yòu终结zhōngjié”。这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcí(teʹlos)gēn马太福音Mǎtài Fúyīn24:3zuò末期mòqīde希腊Xīlà语词yǔcí(syn·teʹlei·a)tóng。(LìngjiànTài24:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

天下Tiānxià……所有suǒyǒu国族guózú Zhèliǎng说法shuōfǎdōu强调qiángdiào传道chuándào工作gōngzuòde规模guīmó。“天下Tiānxià”,yòuyǒurén居住jūzhùde大地dàdì”,希腊语Xīlàyǔshìoi·kou·meʹne,zài广义guǎngyìshangzhǐ地球dìqiú这个zhège人类rénlèi居住jūzhùde地方dìfang。(4:5;17:31;Luó10:18;12:9;16:14Zài公元gōngyuán1世纪shìjì这个zhègezhǐ幅员fúyuán辽阔liáokuòde罗马Luómǎ帝国dìguó犹太人Yóutàirén散居sǎnjū其中qízhōng。(2:1;24:5zuò国族guózúde希腊Xīlà语词yǔcí(eʹthnos)chángzhǐzài血缘xuèyuánshanghuòduōhuòshǎo相互xiānghù关连guānliándeqúnrén他们tāmen使用shǐyòng共同gòngtóngde语言yǔyán这些Zhèxiē国家guójiāhuò民族mínzú通常tōngchángzài固定gùdìngde地域dìyùnèi聚居jùjū

民族Mínzú Yòu国族guózú”。希腊语Xīlàyǔshìeʹthnos,这个zhège可以kěyǐzhǐ居住jūzhùzài同一tóngyī领土lǐngtǔhuò地域dìyùnèide人民rénmín例如lìrú国家guójiā),可以kěyǐzhǐ民族mínzú。(LìngjiànTài24:14de注释zhùshì

攻打Gōngdǎ Yòu起来qǐlái对抗duìkàng”。希腊语Xīlàyǔ原文yuánwényǒu怀huáizhe敌意díyìshàngqián对抗duìkàngde意思yìsi

苦难Kǔnàn 直译Zhíyì产痛chǎntòng”,希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhǐ分娩fēnmiǎnshíde阵痛zhèntòngZài这里zhèlǐ虽然suīrán这个zhège泛指fànzhǐ苦难kǔnàn祸患huòhuàndàn可能kěnéng暗示ànshìZài马太福音Mǎtài Fúyīn24:21dàode大患难dàhuànnànláidào之前zhīqián耶稣Yēsū预告yùgàodezhǒng苦难kǔnànhuìxiàng产痛chǎntòng一样yíyàng越来越yuèláiyuè频繁pínfán越来越yuèláiyuè严重yánzhòng越来越yuèláiyuè持久chíjiǔ

Míng Zhǐdeshì上帝Shàngdìde名字míngzi这个zhège名字míngzishìyóu希伯来字母Xībólái Zìmǔיהוה代表dàibiǎode相当xiāngdāng英语YīngyǔdeYHWH),中文Zhōngwén通常tōngchángzuò耶和华Yēhéhuá”。Zài中文Zhōngwénde新世界Xīn-shìjiè译本Yìběnzhōng上帝Shàngdìde名字míngzizài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànle7029其中qízhōng50zài原文yuánwénlishì缩写suōxiě),zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànle241其中qízhōng4zài原文yuánwénlishì缩写suōxiě)。(关于Guānyú希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng上帝Shàngdìde名字míngzi如果rúguǒxiǎngyào了解liǎojiěgèngduōqǐngkàn附录FùlùA5以及yǐjí附录FùlùC)Zài圣经Shèngjīngzhōng,“míng这个zhège有时yǒushí代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjísuǒ透露tòulùde关于guānyú自己zìjǐde任何rènhéshì。(参看CānkànChū34:5,6;3:4脚注jiǎozhù

Yīndemíng Zài圣经Shèngjīngli,“míng这个zhège可以kěyǐ代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjí代表dàibiǎode一切yíqiè。(LìngjiànTài6:9de注释zhùshì至于Zhìyú耶稣Yēsūdemínghái代表dàibiǎo天父Tiānfùgěide权力quánlì地位dìwèi。(Tài28:18;Féi2:9,10;Lái1:3,4耶稣Yēsūzài这里zhèlǐzhǐchū世人shìrén之所以zhīsuǒyǐhuìxiǎngjìn办法bànfǎlái对付duìfude门徒méntúshì因为yīnwèi他们tāmen认识rènshiwèipàiláide只有Zhǐyǒu认识rènshi上帝Shàngdì他们tāmencáihuì明白míngbai承认chéngrèn耶稣Yēsūdemíng代表dàibiǎode一切yíqiè4:12),包括bāokuò耶稣Yēsūshì上帝Shàngdì任命rènmìngde统治者tǒngzhìzhěshì万王之王Wànwángzhīwángshì所有suǒyǒuxiǎngyào得到dédào生命shēngmìngderéndōu必须bìxū臣服chénfúdewèi。(Yuē17:3;19:11-16参看cānkànShī2:7-12

为了Wèiledemíng Zài圣经Shèngjīngzhōng,“míng这个zhège有时yǒushí代表dàibiǎo拥有yōngyǒu这个zhège名字míngzide个体gètǐde名声míngshēng以及yǐjí代表dàibiǎode一切yíqiè。(LìngjiànTài6:9de注释zhùshì至于Zhìyú耶稣Yēsūdemínghái代表dàibiǎo天父Tiānfùgěide权力quánlì地位dìwèi。(Tài28:18;Féi2:9,10;Lái1:3,4脚注jiǎozhù耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ表明biǎomíng人们rénmenhuì憎恨zēnghènde门徒méntúshì因为yīnwèidemíng代表dàibiǎode一切yíqiè包括bāokuòshì上帝Shàngdì任命rènmìngde统治者tǒngzhìzhěshì万王之王Wànwángzhīwángshì所有suǒyǒuxiǎngyào得到dédào生命shēngmìngderéndōu必须bìxū臣服chénfúdewèi。(LìngjiànYuē15:21de注释zhùshì

他们Tāmenjiù因此yīncǐkěn相信xiāngxìn耶稣Yēsū Yòu他们tāmenjiù因为yīnwèi耶稣Yēsūérdiēdǎo”。Zàizhèjié经文jīngwénli希腊Xīlà语词yǔcískan·da·liʹzoshìzhǐzài比喻bǐyù意义yìyìshangdiēdǎo意思yìsishìdào信心xìnxīnshangde障碍zhàngʼàiZhèhuà可以kěyǐzuò他们tāmenjiùduì耶稣Yēsūhěn反感fǎngǎn”。Zài其他qítā经文jīngwénli这个zhège希腊Xīlà语词yǔcíde意思yìsi包括bāokuò自己zìjǐ犯罪fànzuìhuò使shǐ别人biérén犯罪fànzuì。(LìngjiànTài5:29de注释zhùshì

绊脚石Bànjiǎoshí 关于Guānyúzuò绊脚石bànjiǎoshíde希腊Xīlà语词yǔcískanʹda·lon,有些yǒuxiē学者xuézhě认为rènwéi这个zhège原本yuánběnshìzhǐ陷阱xiànjǐng有些yǒuxiē认为rènwéishìzhǐ陷阱xiànjǐnglibǎngzhe诱饵yòuʼěrdegēn棍子gùnzi后来Hòulái这个zhège泛指fànzhǐ任何rènhé导致dǎozhìrénbàndǎohuòdiēdǎode障碍物zhàngʼàiwùYòngzuò比喻bǐyùshí这个zhègezhǐ导致dǎozhìrén犯罪fànzuìshàng歧途qítúhuòzài道德dàodéshang失足shīzúdemǒuzhǒng行为xíngwéihuò情况qíngkuàng相关Xiāngguānde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcískan·da·liʹzozài马太福音Mǎtài Fúyīn18:8,9lizuò使shǐ……失足shīzú”,这个zhège动词dòngcíhái可以kěyǐzuò成为chéngwéi……陷阱xiànjǐnghuò导致dǎozhì……犯罪fànzuì”。

放弃Fàngqì信仰xìnyǎng Yòudiēdǎo”。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng希腊Xīlà语词yǔcískan·da·liʹzoshìzhǐzài比喻bǐyù意义yìyìshangdiēdǎo意思yìsi可能kěnéng包括bāokuò自己zìjǐ犯罪fànzuìhuò使shǐ别人biérén犯罪fànzuìZài圣经Shèngjīngligēn这个zhège相关xiāngguāndezuì可能kěnéng涉及shèjí以下yǐxià方面fāngmiàn违犯wéifàn上帝Shàngdìzài道德dàodé方面fāngmiàn订立dìnglìde法律fǎlǜ失去shīqùduì上帝Shàngdìde信心xìnxīnhuò接受jiēshòu错误cuòwùde教义jiàoyìZàizhèjié经文jīngwénli这个zhège除了chúle可以kěyǐzuò放弃fàngqì信仰xìnyǎng”,可以kěyǐ翻译fānyìwéibèi引诱yǐnyòu犯罪fànzuì”。此外Cǐwài这个zhège希腊Xīlà语词yǔcíháiyǒuduì……hěn反感fǎngǎnde意思yìsi。(LìngjiànTài13:57;18:7de注释zhùshì

不法Bùfǎdeshì 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhǐ有些yǒuxiērén违犯wéifàn法律fǎlǜyòu藐视miǎoshì法律fǎlǜ仿佛fǎngfú法律fǎlǜ根本gēnběn存在cúnzài一样yíyàngZài圣经Shèngjīngli这个zhègezhǐ漠视mòshì上帝Shàngdìde法律fǎlǜ。(Tài7:23;林后Lín-Hòu6:14脚注jiǎozhù帖后Tiē-Hòu2:3-7;约一Yuē-Yī3:4脚注jiǎozhù

大多数Dàduōshùrén 其他Qítā圣经Shèngjīng译本yìběnzuò许多xǔduōrénhuòhěnduōrén”,dàn这里zhèlǐyào表达biǎodáde不仅bùjǐnshìduōde意思yìsi这里Zhèlǐshuōdeshìzài那些nàxiēshòu假先知jiǎ-xiānzhī不法bùfǎdeshì影响yǐngxiǎngderén当中dāngzhōng部分bùfenrénde爱心àixīndōuhuì冷淡lěngdàn下来xiàlái。(Tài24:11,12

末日Mòrì Yòu终结zhōngjié”。这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcí(teʹlos)gēn马太福音Mǎtài Fúyīn24:3zuò末期mòqīde希腊Xīlà语词yǔcí(syn·teʹlei·a)tóng。(LìngjiànTài24:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

忍耐Rěnnài zuò忍耐rěnnàide希腊语Xīlàyǔ动词dòngcí(hy·po·meʹno)de字面zìmiàn意思yìsishìliúzàimǒuzhǒng情况qíngkuàngzhīxià”。这个Zhège表达biǎodáde意思yìsi通常tōngchángshìliúxiàérshì逃走táozǒu”“站稳zhànwěn立场lìchǎng”“坚持不懈jiānchí-búxi蔓坚定jiāndìng”。(Tài10:22;Luó12:12;Lái10:32;5:11Zàiběnjié经文jīngwénli这个zhègezhǐdeshì基督Jīdūde门徒méntúzài反对fǎnduì考验kǎoyànxià继续jìxù坚守jiānshǒu信仰xìnyǎng。(Tài24:9-12

到底Dàodǐ Yòu直到zhídào终结zhōngjié”。(LìngjiànTài24:6de注释zhùshì

王国Wángguó 希腊语Xīlàyǔshìba·si·leiʹa,zhèshì圣经Shèngjīng原文yuánwén出现chūxiàn这个zhège。“王国Wángguózhǐdeshì国王guówángwéi元首yuánshǒude国家guójiāzhǐzài国王guówáng统治tǒngzhìxiàde土地tǔdì人民rénmínZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànle162其中qízhōngyǒu55出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīnli部分bùfengēn上帝Shàngdìcóngtiānshang施行shīxíngde统治tǒngzhì有关yǒuguān由于Yóuyú马太Mǎtài经常jīngcháng使用shǐyòng这个zhège所以suǒyǐxiěde福音书Fúyīnshū可以kěyǐchēngwéi王国wángguó福音fúyīn”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì上帝Shàngdìde王国Wángguó”)

好消息Hǎo xiāoxi 希腊语Xīlàyǔshìeu·ag·geʹli·on,zhèshì圣经Shèngjīng原文yuánwén出现chūxiàn这个zhège其他Qítā圣经Shèngjīng译本yìběn这个zhègezuò福音fúyīn”。Gēn这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí相关xiāngguānde词语cíyǔshìeu·ag·ge·li·stesʹ,通常tōngchángzuò传福音者chuánfúyīnzhě”,意思yìsishì宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén”。(21:8;4:11脚注jiǎozhù提后Tí-Hòu4:5脚注jiǎozhù

传道Chuándào 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde基本jīběn意思yìsishì公众gōngzhòng使者shǐzhěde身份shēnfèn宣告xuāngào”。这个Zhège强调qiángdiào宣告xuāngàode方式fāngshì通常tōngchángshìzhǐ公开gōngkāidexiàng大众dàzhòng宣讲xuānjiǎngérshìxiàng特定tèdìngdeqúnrén布道bùdào

末期Mòqī 希腊语Xīlàyǔshìsyn·teʹlei·a,意思yìsishì共同gòngtóngde终结zhōngji锓联合liánhéde终结zhōngji锓一起yìqǐ结束jiéshù”。(Tài13:39,40,49;28:20;Lái9:26)“末期Mòqīzhǐdeshì马太福音Mǎtài Fúyīn24:6,14dàode末日mòrìláidào之前zhīqiándeduàn时期shíqīzuò末日mòrìdeshìlìng希腊Xīlà语词yǔcíteʹlos,yòu终结zhōngjié”),zhè期间qījiānhuì发生fāshēng许多xǔduō大事dàshì。(LìngjiànTài24:6,14de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

末日Mòrì Yòu终结zhōngjié”。这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcí(teʹlos)gēn马太福音Mǎtài Fúyīn24:3zuò末期mòqīde希腊Xīlà语词yǔcí(syn·teʹlei·a)tóng。(LìngjiànTài24:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

王国Wángguó Zhǐdeshì上帝Shàngdìde王国Wángguóshì耶稣Yēsū传道chuándàojiāorénde主题zhǔtíZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànli,“好消息hǎo xiāoxi”(jiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì好消息Hǎo xiāoxi总是zǒngshìgēn上帝Shàngdìde王国Wángguó密切mìqiè相关xiāngguān。(LìngjiànTài3:2;4:234:43de注释zhùshì

好消息Hǎo xiāoxi 其他Qítā译本yìběnzuò福音fúyīn”。希腊语Xīlàyǔshìeu·ag·geʹli·on,yuánliǎng希腊Xīlà语词yǔcí:eu,意思yìsishìhǎo”;agʹge·los,意思yìsishìdàilái消息xiāoxiderén”“宣告xuāngào信息xìnxīderén”。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì相关Xiāngguānde希腊Xīlà语词yǔcí(eu·ag·ge·li·stesʹ)zuò传福音者chuánfúyīnzhě”,意思yìsishì宣扬xuānyáng好消息hǎo xiāoxiderén”。(21:8;4:11脚注jiǎozhù提后Tí-Hòu4:5脚注jiǎozhù

Chuán Yòu宣告xuāngào”。(LìngjiànTài3:1de注释zhùshì

天下Tiānxià……所有suǒyǒu国族guózú Zhèliǎng说法shuōfǎdōu强调qiángdiào传道chuándào工作gōngzuòde规模guīmó。“天下Tiānxià”,yòuyǒurén居住jūzhùde大地dàdì”,希腊语Xīlàyǔshìoi·kou·meʹne,zài广义guǎngyìshangzhǐ地球dìqiú这个zhège人类rénlèi居住jūzhùde地方dìfang。(4:5;17:31;Luó10:18;12:9;16:14Zài公元gōngyuán1世纪shìjì这个zhègezhǐ幅员fúyuán辽阔liáokuòde罗马Luómǎ帝国dìguó犹太人Yóutàirén散居sǎnjū其中qízhōng。(2:1;24:5zuò国族guózúde希腊Xīlà语词yǔcí(eʹthnos)chángzhǐzài血缘xuèyuánshanghuòduōhuòshǎo相互xiānghù关连guānliándeqúnrén他们tāmen使用shǐyòng共同gòngtóngde语言yǔyán这些Zhèxiē国家guójiāhuò民族mínzú通常tōngchángzài固定gùdìngde地域dìyùnèi聚居jùjū

Ràng……dōunéng听见tīngjiàn Yòuduì……zuò见证jiànzhèng”。耶稣Yēsūdehuà保证bǎozhèng所有suǒyǒu国族guózúdōu一定yídìnghuì听见tīngjiàn好消息hǎo xiāoxi这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcímar·tyʹri·on相关xiāngguānde希腊Xīlà语词yǔcí通常tōngchángzhǐxiàngrén讲述jiǎngshùgēnmǒu主题zhǔtí相关xiāngguānde事实shìshí事件shìjiàn。(Lìngjiàn1:8de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshìZuò见证jiànzhèng”)耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ预告yùgào将来jiāngláizài世界shìjièdōuhuìyǒurénwèi上帝Shàngdìde王国Wángguózuò见证jiànzhèngbìng宣讲xuānjiǎng上帝Shàngdì王国Wángguó将要jiāngyào成就chéngjiùde大事dàshì耶稣Yēsūdehuà表明biǎomíng全球quánqiú规模guīmóde王国wángguó传道chuándào工作gōngzuò本身běnshēn就是jiùshì显示xiǎnshì已经yǐjīnghuídào我们wǒmen这里zhèlǐde重要zhòngyào征象zhēngxiàng。(Tài24:3尽管Jǐnguǎn所有suǒyǒu国族guózúdōuhuì听见tīngjiàn王国wángguóde好消息hǎo xiāoxidànzhèbìng意味着yìwèizhe所有suǒyǒu国族guózúdōuhuì归信guīxìn真正zhēnzhèngde基督教Jīdūjiào

末日Mòrì Yòu终结zhōngjié”。(LìngjiànTài24:3,6de注释zhùshì

献殿节Xiàndiànjié 这个Zhège节期jiéqīde希伯来语Xībóláiyǔ名字míngzishìchanuk·kahʹ(哈努卡hānǔkǎ),意思yìsishì启用qǐyòng”“呈献chéngxiàn”。献殿节Xiàndiànjiéshì为了wèile纪念jìniàn耶路撒冷Yēlùsālěngde圣殿shèngdiànzài公元前gōngyuánqián165nián再次zàicì呈献chéngxiàngěi耶和华Yēhéhuáér设立shèlìde为期wéiqītiāncóng犹太历Yóutàilì基斯流月Jīsīliúyuè二十五èrshíwǔ开始kāishǐ靠近kàojìn冬至dōngzhìde时候shíhou。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì冬季Dōngjì附录FùlùB15犹太人Yóutàirén之所以zhīsuǒyǐ再次zàicì圣殿shèngdiàn呈献chéngxiàngěi耶和华Yēhéhuáshì因为yīnwèi之前zhīqián叙利亚王Xùlìyàwáng安条克Āntiáokè四世Sìshì蓄意xùyì玷污diànwū圣殿shèngdiànshìduì犹太人Yóutàirénde上帝Shàngdì耶和华Yēhéhuáde鄙视bǐshì例如Lìrúzài以往yǐwǎngměitiānyòngláixiàn全烧祭quánshāojìde祭坛jìtánshanglìngjiànlezuò祭坛jìtán为了Wèile彻底chèdǐ玷污diànwū耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiàn安条克Āntiáokèzài公元前gōngyuánqián168nián基斯流月Jīsīliúyuè二十五èrshíwǔzhū作为zuòwéi祭物jìwùxiànzài这个zhège祭坛jìtánshangbìngzhǔ猪肉zhūròudetāngbiàn圣殿shèngdiànchùhái焚毁fénhuǐ圣殿shèngdiànde大门dàménchāidiào祭司jìsīde厢房xiāngfángzǒujīn香坛xiāngtánjīn灯台dēngtáifàng陈设饼chénshèbǐngde桌子zhuōzi之后Zhīhòu甚至shènzhìjiāng耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiàn呈献chéngxiàngěi异教yìjiào神明shénmíng奥林波斯山Àolínbōsī Shānde宙斯ZhòusīLiǎngniánhòu犹大Yóudà·马加比Mǎjiābǐduóhuíle耶路撒冷Yēlùsālěng其中qízhōngde圣殿shèngdiàn圣殿Shèngdiànzài彻底chèdǐ恢复huīfù洁净jiéjìnghòu公元前gōngyuánqián165nián基斯流月Jīsīliúyuè二十五èrshíwǔ再次zàicì呈献chéngxiàngěi耶和华Yēhéhuátiān距离jùlí安条克Āntiáokèzàitánshang可憎kězēngde祭物jìwùxiàngěi宙斯Zhòusī正好zhènghǎoguòlesānnián之后Zhīhòuměitiānxiàng耶和华Yēhéhuáxiàn全烧祭quánshāojìde安排ānpái得以déyǐ恢复huīfù圣经Shèngjīng没有méiyǒushuōshì耶和华Yēhéhuá使shǐ犹大Yóudà·马加比Mǎjiābǐ战胜zhànshèng敌人dírénde没有méiyǒushuō耶和华Yēhéhuá吩咐fēnfù修复xiūfù圣殿shèngdiàn不过Búguò耶和华Yēhéhuá的确díquècéng任用rènyòng外族人wàizúrén例如lìrú波斯王Bōsīwáng居鲁士Jūlǔshì实现shíxiànde旨意zhǐyì促进cùjìn正确zhèngquè崇拜chóngbài。(Sài45:1因此Yīncǐ我们wǒmenyǒu理由lǐyóu相信xiāngxìn耶和华Yēhéhuá可能kěnénghuìcóng自己zìjǐde子民zǐmín犹太人Yóutàirén当中dāngzhōngtiāorén执行zhíxíngde旨意zhǐyìCóng圣经Shèngjīng可以kěyǐkànchū圣殿shèngdiàn必须bìxū仍然réngrán存在cúnzài并且bìngqiě正常zhèngcháng运作yùnzuògēn弥赛亚Mísàiyàde传道chuándào活动huódòng牺牲xīshēng有关yǒuguānde预言yùyáncáinéng应验yìngyàn此外Cǐwài直到zhídào弥赛亚Mísàiyàwèiquán人类rénlèixiànshàng自己zìjǐde生命shēngmìngzhègèng伟大wěidàde祭物jìwù之前zhīqián利未人Lìwèirén必须bìxū一直yìzhí履行lǚxíng献祭xiànjìde职责zhízé。(Dàn9:27;Yuē2:17;Lái9:11-14圣经Shèngjīng没有méiyǒu吩咐fēnfù基督徒Jīdūtúyàoshǒu献殿节Xiàndiànjié西2:16,17),dàn没有méiyǒudào耶稣Yēsūhuò门徒méntú谴责qiǎnzérén庆祝qìngzhù这个zhège节期jiéqī

圣城Shèngchéng Zhǐ耶路撒冷Yēlùsālěng耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiànjiùzài耶路撒冷Yēlùsālěng所以suǒyǐzhèzuòchéngchángbèichēngwéi圣城shèngchéng”。(11:1;Sài52:1

造成zàochéng荒凉huāngliángde可憎kězēngzhī 但以理Dànyǐlǐ预告yùgào,“可憎kězēngzhīhuìgēn荒凉huāngliáng有关yǒuguān。(Dàn9:27;11:31;12:11耶稣Yēsūdehuà表明biǎomíng,“造成zàochéng荒凉huāngliángde可憎kězēngzhī当时dāngshíháiméi出现chūxiànyàozài未来wèiláicáihuì出现chūxiàn耶稣Yēsū去世qùshì33niánhòu基督徒Jīdūtú经历jīnglìle这个zhège预言yùyánde应验yìngyàn他们Tāmen的确díquè看见kànjiàn可憎kězēngzhīzhànzài圣地shèngdì平行Píngxíng记载jìzǎi路加福音Lùjiā Fúyīn21:20zhǐchū基督Jīdūde门徒méntú看见kànjiàn军队jūnduì……扎营zhāyíng围城wéichéngshíjiùhuì知道zhīdào耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéng快要kuàiyào荒凉huāngliángle。“圣城Shèngchéng耶路撒冷Yēlùsālěng就是jiùshì犹太人Yóutàirényǎnzhōngde圣地shèngdìzhèzuòchéngshì犹太人Yóutàirén反叛fǎnpàn罗马Luómǎ统治tǒngzhìde中心zhōngxīn。(Tài4:5;27:53公元Gōngyuán66nián信奉xìnfèng异教yìjiàode罗马Luómǎ军队jūnduì包围bāowéile耶路撒冷Yēlùsālěng罗马Luómǎ军队jūnduìzhebèishìwéi偶像ǒuxiàngde军旗jūnqíláidàoyǒu辨识力biànshílìde基督徒Jīdūtúkànchū他们tāmen就是jiùshì耶稣Yēsūshuōde可憎kězēngzhī”。Duì这些zhèxiē基督徒Jīdūtúláishuō罗马Luómǎ军队jūnduì围城wéichéng就是jiùshì他们tāmenyàotáodàoshānshangde最后zuìhòu信号xìnhào。(Tài24:15,16;19:43,44;21:20-22这些Zhèxiē基督徒Jīdūtú逃走táozǒuhòu耶路撒冷Yēlùsālěng果然guǒrán荒凉huāngliángle犹太Yóutài民族mínzú没落mòluòle公元Gōngyuán70nián耶路撒冷Yēlùsālěngbèi罗马人Luómǎrén摧毁cuīhuǐ公元gōngyuán73nián犹太人Yóutàirénde最后zuìhòu要塞yàosài梅察达Méichádáluò罗马人Luómǎrénshǒuzhōng。(参看CānkànDàn9:25-27既然Jìrán预言yùyánde应验yìngyàn如此rúcǐ准确zhǔnquè我们wǒmenjiùyǒu充分chōngfènde理由lǐyóu相信xiāngxìngèng规模guīmóde应验yìngyàn一定yídìnghuì发生fāshēng之后zhīhòu耶稣Yēsūhuìzài天云tiānyúnshangdàizhe力量lìliàng荣耀róngyàoláidào”。(Tài24:30虽然Suīrán耶稣Yēsū表明biǎomíng但以理Dànyǐlǐde预言yùyánhuìzài未来wèilái应验yìngyàndànhěnduōrén还是háishi理会lǐhuì耶稣Yēsūdehuà他们Tāmen跟随gēnsuí犹太人Yóutàirénde传统chuántǒng认为rènwéi但以理Dànyǐlǐde预言yùyángēn公元前gōngyuánqián168nián叙利亚王Xùlìyàwáng安条克Āntiáokè四世Sìshì亵渎xièdú耶和华Yēhéhuáde圣殿shèngdiànshì有关yǒuguān为了Wèile使shǐrénzài崇拜chóngbài耶和华Yēhéhuá安条克Āntiáokè四世Sìshìzài耶路撒冷Yēlùsālěng圣殿shèngdiànde祭坛jìtánshanglìngjiànlezuò祭坛jìtánbìngzàitánshangzhūwéixiàngěi异教yìjiào神明shénmíng奥林波斯山Àolínbōsī Shānde宙斯Zhòusī。(LìngjiànYuē10:22de注释zhùshìZàichēngwéi玛加伯上Mǎjiābó Shàngde次经cìjīngliyǒujié经文jīngwén(1:54)zài描述miáoshù公元前gōngyuánqián168nián发生fāshēngdejiànshìshíyònglegēn但以理书Dànyǐlǐshū类似lèisìde说法shuōfǎ可憎kězēngzhīgēn荒凉huāngliáng联系liánxìzài一起yìqǐ)。不过Búguò犹太人Yóutàirénde传统chuántǒng理解lǐjiě玛加伯上Mǎjiābó Shàngde记载jìzǎidōu只是zhǐshìrénde见解jiànjiěbìngshì来自láizì上帝Shàngdìde启示qǐshì安条克Āntiáokè四世Sìshì亵渎xièdú圣殿shèngdiànshì的确díquè可憎kězēngdànde行动xíngdòngbìng没有méiyǒu使shǐ耶路撒冷Yēlùsālěng其中qízhōngde圣殿shèngdiàn荒凉huāngliáng没有méiyǒu使shǐ犹太Yóutài民族mínzú没落mòluò

圣地Shèngdì 这个Zhège预言yùyán应验yìngyànshí,“圣地shèngdìzhǐdeshì圣殿shèngdiàn所在suǒzàide耶路撒冷Yēlùsālěng。(LìngjiànTài4:5de注释zhùshì

zhèhuàderényào辨明biànmíng含意hányì Zài研读yándú上帝Shàngdìde话语huàyǔshírén总是zǒngshì应该yīnggāi辨明biànmíng经文jīngwénde含意hányì不过Búguòyào理解lǐjiě但以理Dànyǐlǐ预言yùyánde这个zhège部分bùfenhuì怎样zěnyàng应验yìngyàn看来kànlái特别tèbié需要xūyào辨识力biànshílì耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ提醒tíxǐngrén预言yùyán应验yìngyànde时间shíjiānshìzài过去guòqùérshìzài未来wèilái。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshì造成zàochéng荒凉huāngliángde可憎kězēngzhī

犹地亚Yóudìyà Zhǐ罗马Luómǎ帝国dìguóde犹地亚Yóudìyà行省xíngshěng

Dàoshānshang 公元gōngyuán4世纪shìjìde历史学家lìshǐ xuéjiā优西比乌斯Yōuxībǐwūsīshuō当时dāngshízài犹地亚Yóudìyà耶路撒冷Yēlùsālěngde基督徒Jīdūtú越过yuèguò约旦河Yuēdàn Hétáodàole德卡波利斯Dékǎ-bōlìsī山区shānqūde佩拉城Pèilā Chéng

Zàifángdǐngshang 当时Dāngshídefángdǐngshìpíngdeyǒuduōzhǒng用途yòngtú包括bāokuò储藏chǔcángShū2:6)、休息xiūxi撒下Sā-Xià11:2)、睡觉shuìjiào撒上Sā-Shàng9:26举行jǔxíng节期jiéqīde崇拜chóngbài活动huódòng8:16-18)。Zhè就是jiùshì为什么wèi shénmefángdǐngshangdōuyàojiàndàoǎi围墙wéiqiáng。(Shēn22:8一般Yìbānláishuōrén可以kěyǐyòng房子fángzi外面wàimiànde楼梯lóutīhuò梯子tīzicóngfángdǐng下来xiàláiér不必búbì进入jìnrùliZhè可以kěyǐ帮助bāngzhù我们wǒmen理解lǐjiě耶稣Yēsū发出fāchūde警告jǐnggàoshìyàorén迅速xùnsù采取cǎiqǔ行动xíngdòng逃走táozǒu

寒冬Hándōng 这个Zhège季节jìjié常常chángcháng大雨dàyǔ滂沱pāngtuó洪水hóngshuǐ泛滥fànlàn天气tiānqì寒冷hánlěng因此yīncǐ出行chūxínghěn困难kùnnan容易róngyìzhǎodào食物shíwù住处zhùchù。(10:9,13

安息日Ānxīrì Zài犹地亚Yóudìyà这样zhèyàngde地区dìqūgēn安息日Ānxīrì法律fǎlǜ有关yǒuguānde规定guīdìngràngrénhěnnánzàizhètiān远行yuǎnxínghuò携带xiédài重物zhòngwù此外Cǐwài城门chéngménzài安息日Ānxīrìdōuhuì关闭guānbì。(Lìngjiàn1:12以及yǐjí附录FùlùB12

基督Jīdū 希腊语XīlàyǔshìKhri·stosʹ。“基督Jīdū这个zhège头衔tóuxián相当xiāngdāng弥赛亚Mísàiyà”(yuán希伯来语Xībóláiyǔma·shiʹach),liǎng头衔tóuxiánde意思yìsidōushìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě”。根据Gēnjù犹太Yóutài历史学家lìshǐ xuéjiā约瑟夫斯Yuēsèfūsīde记载jìzǎi公元gōngyuán1世纪shìjì出现chūxiànguo一些yìxiē自称zìchēng先知xiānzhīhuò解放者jiěfàngzhěderén他们tāmen承诺chéngnuòhuì帮助bāngzhù犹太人Yóutàirén摆脱bǎituō罗马Luómǎ政府zhèngfǔde压迫yāpò这些Zhèxiērén可能kěnéngbèi追随者zhuīsuízhěshìwéi政治zhèngzhìshangde弥赛亚Mísàiyà

假基督Jiǎ-Jīdū Yòu假弥赛亚jiǎ-Mísàiyà”。希腊Xīlà语词yǔcípseu·doʹkhri·stoszhǐ出现chūxiànzài这里zhèlǐ平行píngxíng记载jìzǎi马可福音Mǎkě Fúyīn13:22zhǐ任何rènhé假冒jiǎmào基督Jīdūhuò弥赛亚Mísàiyàderén。(Zài原文yuánwénli基督Jīdū弥赛亚Mísàiyàde意思yìsidōushìshòu任命rènmìngderénhuò受膏者shòugāozhě”;lìngjiànTài24:5de注释zhùshì

Kànna 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ,这个zhègechángbèiyònglái提醒tíxǐng读者dúzhě注意zhùyìjiē下来xiàlái发生fāshēngdeshì鼓励gǔlì读者dúzhě想象xiǎngxiàng当时dāngshíde场景chǎngjǐnghuò留意liúyì叙述xùshùzhōngdàode细节xìjiébèiyònglái强调qiángdiàohuò介绍jièshào一些yìxiēxīndehuòlìngrén惊讶jīngyàde事物shìwù这个Zhège除了chúlezuòkànna”,huì按照ànzhào语境yǔjìngfānzuò其他qítā词语cíyǔ有时yǒushíhuì省略shěnglüèZài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn》,这个zhège经常jīngcháng出现chūxiànzài马太福音Mǎtài Fúyīn路加福音Lùjiā Fúyīn启示录QǐshìlùliGēn这个zhège对应duìyìngde希伯来Xībólái语词yǔcí经常jīngcháng出现chūxiànzài希伯来语Xībóláiyǔ经卷jīngjuànzhōng

Yàozhù 希腊语Xīlàyǔshìi·douʹ。(LìngjiànTài1:23de注释zhùshì

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Huídào我们wǒmen这里zhèlǐ Yòu临在línzài”。希腊语Xīlàyǔshìpa·rou·siʹa(帕露西阿pàlùxīʼā有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò来临láilín”),字面zìmiàn意思yìsishìzàishēnpáng”。“帕露西阿Pàlùxīʼāshìjǐnzhǐmǒurén来临láilínde一刻yíkèhái包括bāokuò接着jiēzheliú下来xiàláide时期shíqī这个Zhège含义hányì可以kěyǐcóng马太福音Mǎtài Fúyīn24:37-39kàn出来chūlái耶稣Yēsūzài经文jīngwénlijiù人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhougēn挪亚Nuóyàde时代shídài”“大洪水dà-hóngshuǐ以前yǐqiánde时代shídàizuòle对照duìzhàoZài腓立比书Féilìbǐshū2:12保罗Bǎoluóyòngle这个zhège希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshùzài腓立比Féilìbǐshíde情况qíngkuànggēn不在búzài那里nàlǐshí进行jìnxíng对比duìbǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì帕露西阿Pàlùxīʼā”)

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

Huídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhou JiànTài24:3de注释zhùshì

人子Rénzǐde神迹shénjì zuò神迹shénjìde希腊Xīlà语词yǔcígēn马太福音Mǎtài Fúyīn24:3zuò征象zhēngxiàngde希腊Xīlà语词yǔcíshìtóngdànzhǐdeshìtóngjiànshì这里Zhèlǐde神迹shénjìgēn人子rénzǐzài大患难dàhuànnàn期间qījiānláidào有关yǒuguān到时dàoshíhuì审判官shěnpànguānde身份shēnfènlái宣布xuānbùbìng执行zhíxíng判决pànjué。(Lìngjiànběnjié经文jīngwénde注释zhùshìLáidào

悲痛Bēitòngchuíxiōng Yòu哀哭āikū”。Rén不断búduàn捶打chuídǎ胸口xiōngkǒuwèideshì表达biǎodá极度jídùde悲伤bēishānghuò悔恨huǐhèn。(Sài32:12;鸿Hóng2:7;23:48

看见Kànjiàn zuò看见kànjiànde希腊语Xīlàyǔ动词dòngcí不仅bùjǐn可以kěyǐzhǐ实际shíjì看见kànjiànhái可以kěyǐzhǐzài比喻bǐyùde意义yìyìshang看见kànjiàn就是jiùshìyòngxīnzhōngde眼睛yǎnjingkànchūhuò辨明biànmíng”。(1:18

天云Tiānyún 虽然Suīrányún通常tōngchánghuì遮挡zhēdǎng视线shìxiànérhuìràngrénkàndegèng清楚qīngchu1:9),dànrén可以kěyǐyòngxīnzhōngde眼睛yǎnjingkànchū事情shìqing背后bèihòude含意hányì

Láidào 马太福音Mǎtài Fúyīn2425zhāng总共zǒnggòng提及tíjí耶稣Yēsūláidào这里zhèlǐshì。(Tài24:42,44,46;25:10,19,27,31Zài这些zhèxiē地方dìfang原文yuánwéndōugēn意思yìsiwéiláide希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíerʹkho·mai(埃科迈āikēmài有关yǒuguānZài这里zhèlǐ耶稣Yēsūláidàoshìzhǐyào采取cǎiqǔgēn人类rénlèi有关yǒuguāndemǒu行动xíngdòng就是jiùshìzài大患难dàhuànnàn期间qījiān审判官shěnpànguānde身份shēnfènlái宣布xuānbùbìng执行zhíxíng判决pànjué

四方Sìfāng 直译Zhíyìfēng”。Zhèshì惯用语guànyòngyǔzhǐ罗盘luópánshangdōngnán西běi方向fāngxiàng泛指fànzhǐ所有suǒyǒu方向fāngxiànghuò各个gègè地方dìfang。(49:36;Jié37:9脚注jiǎozhùDàn8:8脚注jiǎozhù

比喻Bǐyù 希腊语Xīlàyǔshìpa·ra·bo·leʹ,字面zìmiàn意思yìsishì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,可以kěyǐzhǐ比喻bǐyù俗语súyǔhuò寓言yùyán故事gùshi耶稣Yēsūzài解释jiěshìmǒujiànshìshí常常chángchánghuìzhèjiànshìgēnlìngjiàn相似xiāngsìdeshì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,就是jiùshìzuòjiànshì。(4:30耶稣Yēsūde比喻bǐyùdōuhěn简短jiǎnduǎnchángyòng虚构xūgòude故事gùshilái阐述chǎnshù道德dàodéhuò宗教zōngjiào方面fāngmiànde道理dàolǐ

比喻Bǐyù JiànTài13:3de注释zhùshì

天地Tiāndìdōuhuì消逝xiāoshì 圣经Shèngjīngde其他qítā经文jīngwén表明biǎomíng天地tiāndìhuì永远yǒngyuǎn长存chángcún。(Chuàng9:16;Shī104:5;Chuán1:4所以Suǒyǐ耶稣Yēsūzài这里zhèlǐdehuà可以kěyǐ理解lǐjiěwéi夸张kuāzhāngde说法shuōfǎ天地Tiāndìshì可能kěnéng消逝xiāoshìdedàn就算jiùsuàn天地tiāndìzhēnde消逝xiāoshìle耶稣Yēsūdehuà还是háishihuì实现shíxiàn。(参看CānkànTài5:18不过Búguò这里zhèlǐde天地tiāndìhěn可能kěnéngzhǐ比喻bǐyù意义yìyìshangdetiān就是jiùshì启示录Qǐshìlù21:1shuōde从前cóngqiándetiān从前cóngqiánde”。

dehuàquèjuéhuì消逝xiāoshì 直译Zhíyìdehuàquèhuìhuì消逝xiāoshì”。原文Yuánwénzài动词dòngcíqiányòngleliǎng表示biǎoshì否定fǒudìngdezhèzhǒng结构jiégòuyòng强调qiángdiàomǒujiànshìjuéhuì发生fāshēngZhèhuà生动shēngdòngde表明biǎomíng耶稣Yēsūdehuà一定yídìnghuì实现shíxiàn

Huídào我们wǒmen这里zhèlǐ Yòu临在línzài”。希腊语Xīlàyǔshìpa·rou·siʹa(帕露西阿pàlùxīʼā有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò来临láilín”),字面zìmiàn意思yìsishìzàishēnpáng”。“帕露西阿Pàlùxīʼāshìjǐnzhǐmǒurén来临láilínde一刻yíkèhái包括bāokuò接着jiēzheliú下来xiàláide时期shíqī这个Zhège含义hányì可以kěyǐcóng马太福音Mǎtài Fúyīn24:37-39kàn出来chūlái耶稣Yēsūzài经文jīngwénlijiù人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhougēn挪亚Nuóyàde时代shídài”“大洪水dà-hóngshuǐ以前yǐqiánde时代shídàizuòle对照duìzhàoZài腓立比书Féilìbǐshū2:12保罗Bǎoluóyòngle这个zhège希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshùzài腓立比Féilìbǐshíde情况qíngkuànggēn不在búzài那里nàlǐshí进行jìnxíng对比duìbǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì帕露西阿Pàlùxīʼā”)

Huídào我们wǒmen这里zhèlǐ Yòu临在línzài”。希腊语Xīlàyǔshìpa·rou·siʹa(帕露西阿pàlùxīʼā有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò来临láilín”),字面zìmiàn意思yìsishìzàishēnpáng”。“帕露西阿Pàlùxīʼāshìjǐnzhǐmǒurén来临láilínde一刻yíkèhái包括bāokuò接着jiēzheliú下来xiàláide时期shíqī这个Zhège含义hányì可以kěyǐcóng马太福音Mǎtài Fúyīn24:37-39kàn出来chūlái耶稣Yēsūzài经文jīngwénlijiù人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhougēn挪亚Nuóyàde时代shídài”“大洪水dà-hóngshuǐ以前yǐqiánde时代shídàizuòle对照duìzhàoZài腓立比书Féilìbǐshū2:12保罗Bǎoluóyòngle这个zhège希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshùzài腓立比Féilìbǐshíde情况qíngkuànggēn不在búzài那里nàlǐshí进行jìnxíng对比duìbǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì帕露西阿Pàlùxīʼā”)

挪亚Nuóyàde时代shídài 既然Jìrán挪亚Nuóyàde时代shídài实际shíjìshang涵盖hángàileduàn相当xiāngdāngchángde时间shíjiān按理ànlǐláishuō经文jīngwén预告yùgàode人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhouhuì涵盖hángàiduàn相当xiāngdāngchángde时间shíjiān。“挪亚Nuóyàde时代shídàizài大洪水dà-hóngshuǐláidàoshí达到dádào高潮gāocháo类似lèisìde,“人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhouhuìzài那些nàxiē寻求xúnqiú拯救zhěngjiùderénbèi毁灭huǐmièshí达到dádào高潮gāocháo。(LìngjiànTài24:3de注释zhùshì

Huídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhou JiànTài24:3de注释zhùshì

大洪水Dà-hóngshuǐ Yòu大灾难dàzāinàn”。希腊语Xīlàyǔshìka·ta·kly·smosʹ,可以kěyǐzhǐ规模guīmóhěn破坏力pòhuàilìhěnqiángde洪水hóngshuǐ圣经Shèngjīngyòng这个zhègeláizhǐ挪亚Nuóyà时代shídàide大洪水dà-hóngshuǐ。(Tài24:39;17:27;彼后Bǐ-Hòu2:5

方舟Fāngzhōu 这里Zhèlǐde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén可以kěyǐ翻译fānyìwéi箱子xiāngzi”“盒子hézi”。这个Zhège也许yěxǔshìyònglái表示biǎoshì方舟fāngzhōujiùxiàng箱子xiāngzi

Huídào我们wǒmen这里zhèlǐ Yòu临在línzài”。希腊语Xīlàyǔshìpa·rou·siʹa(帕露西阿pàlùxīʼā有些yǒuxiē中文Zhōngwén译本yìběnzuò来临láilín”),字面zìmiàn意思yìsishìzàishēnpáng”。“帕露西阿Pàlùxīʼāshìjǐnzhǐmǒurén来临láilínde一刻yíkèhái包括bāokuò接着jiēzheliú下来xiàláide时期shíqī这个Zhège含义hányì可以kěyǐcóng马太福音Mǎtài Fúyīn24:37-39kàn出来chūlái耶稣Yēsūzài经文jīngwénlijiù人子rénzǐhuídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhougēn挪亚Nuóyàde时代shídài”“大洪水dà-hóngshuǐ以前yǐqiánde时代shídàizuòle对照duìzhàoZài腓立比书Féilìbǐshū2:12保罗Bǎoluóyòngle这个zhège希腊Xīlà语词yǔcílái描述miáoshùzài腓立比Féilìbǐshíde情况qíngkuànggēn不在búzài那里nàlǐshí进行jìnxíng对比duìbǐ。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì帕露西阿Pàlùxīʼā”)

Huídào你们nǐmen这里zhèlǐde时候shíhou JiànTài24:3de注释zhùshì

Bèijiē zuòbèijiēde希腊Xīlà语词yǔcí出现chūxiànzàitóng经文jīngwénli而且érqiě表达biǎodáde意思yìsi往往wǎngwǎngdōushì正面zhèngmiànde例如Lìrú这个zhègezài马太福音Mǎtài Fúyīn1:20zuòjiē……回家huíjiā”,zài马太福音Mǎtài Fúyīn17:1zuòdàizhe……一起yìqǐ”,zài约翰福音Yuēhàn Fúyīn14:3zuòjiē……dào……jiāli”。Zàiběnjié经文jīngwénli这个zhège看来kànláizhǐshòuzhǔde认可rènkěbìng得到dédào拯救zhěngjiù。(17:37这个Zhège描述miáoshùde情况qíngkuàng也许yěxǔgēn以下yǐxiàliǎng事件shìjiàn类似lèisì挪亚Nuóyàzài大洪水dà-hóngshuǐjiàngxiàdetiānbèidàijìn方舟fāngzhōu天使tiānshǐzhe罗得Luódédeshǒudàidào所多玛城Suǒduōmǎ Chéngwài。(17:26-29如果Rúguǒshì这样zhèyàngbèi舍弃shěqì就是jiùshìzhǐbèi判定pàndìngwéigāishòu毁灭huǐmiè

Bèijiē……bèi舍弃shěqì Jiàn17:34de注释zhùshì

守望Shǒuwàng 直译Zhíyì保持bǎochíxǐngzhe”。耶稣Yēsū已经yǐjīngxiàng门徒méntú强调qiángdiàoguoyào保持bǎochí警醒jǐngxǐng因为yīnwèi他们tāmen知道zhīdàohuìzài哪个nǎge日子rìzi哪个nǎge时刻shíkèláidào。(LìngjiànTài24:42;25:13de注释zhùshì耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ重申chóngshēnle这个zhège劝勉quànmiǎnZài马太福音Mǎtài Fúyīn26:41再次zàicì提醒tíxǐng门徒méntúyào保持bǎochí警醒jǐngxǐngbìng同时tóngshídàoyào不断búduàn祷告dǎogào。《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànyǒuhěnduō类似lèisìde劝勉quànmiǎn可见kějiàn保持bǎochí警醒jǐngxǐngduìzhēn基督徒Jīdūtúláishuōzhìguān重要zhòngyào。(林前Lín-Qián16:13;西4:2;帖前Tiē-Qián5:6;彼前Bǐ-Qián5:8;16:15

不断Búduàn守望shǒuwàng 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde基本jīběn意思yìsishì保持bǎochíxǐngzhe”,dànzàihěnduō经文jīngwénlizhǐ保持bǎochí警醒jǐngxǐng”“一直yìzhí守望shǒuwàng”。Zài马太福音Mǎtài Fúyīn24:4325:13以及yǐjí26:38,40,41马太Mǎtàidōuyòngle这个zhègeZài马太福音Mǎtài Fúyīn24:44保持bǎochí警醒jǐngxǐnggēnyàozuòhǎo准备zhǔnbèi联系liánxì起来qǐlái。(LìngjiànTài26:38de注释zhùshì

管家Guǎnjiā 希腊语Xīlàyǔshìoi·ko·noʹmos,zhǐ仆人púrénde总管zǒngguǎn不过búguò自己zìjǐshì仆人púrénZài古代gǔdài管家guǎnjiā一般yìbāndōuyóu忠信zhōngxìnde仆人púrén担任dānrèn负责fùzé管理guǎnlǐ主人zhǔrénjiālide事务shìwùshēnshòu主人zhǔrén信任xìnrèn。“管理Guǎnlǐ亚伯拉罕Yàbólāhǎn所有suǒyǒu财产cáichǎnde仆人púrén就是jiùshì这样zhèyàngdewèi管家guǎnjiā。(Chuàng24:2创世记Chuàngshìjì39:4shuō约瑟Yuēsèbèiwěi管家guǎnjiāde重任zhòngrènZài耶稣Yēsūde这个zhège比喻bǐyùli,“管家guǎnjiāde原文yuánwénshì单数dānshùdànzhè一定yídìng表示biǎoshì这个zhège管家guǎnjiā就是jiùshìzhǐ特定tèdìngderén圣经Shèngjīng有些yǒuxiē例子lìzi表明biǎomíng单数dānshù名词míngcí可以kěyǐyòngláizhǐ群体qúntǐ例如lìrú耶和华Yēhéhuácéngduì以色列Yǐsèliè国族guózúshuō:“你们Nǐmenshìde见证人jiànzhèngrén原文yuánwénshì复数fùshù],shì挑选tiāoxuǎnde仆人púrén原文yuánwénshì单数dānshù]。”(Sài43:10类似Lèisìde比喻bǐyùzhōngde管家guǎnjiāshì群体qúntǐZài马太福音Mǎtài Fúyīn24:45记载jìzǎide类似lèisìde比喻bǐyùli这个zhège管家guǎnjiābèichēngwéi忠信zhōngxìn睿智ruìzhìde奴隶núlì”。

睿智Ruìzhì 这里Zhèlǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcíyònglái形容xíngróngrénhěnyǒu理解力lǐjiělìzhèzhǒng理解力lǐjiělìgēn洞察力dòngchálì远见yuǎnjiàn辨识力biànshílì审慎shěnshèn精明jīngmíng实用shíyòngde智慧zhìhuìdōu有关yǒuguān马太福音Mǎtài Fúyīn7:2425:2,4,8,9dōuyòngle这个zhège七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì创世记Chuàngshìjì41:33,39zhōng形容xíngróng约瑟Yuēsèdeshíyòngle这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí中文Zhōngwénzuò精明jīngmíng”。

奴隶Núlì Zài耶稣Yēsūde这个zhège比喻bǐyùli,“奴隶núlìde原文yuánwénshì单数dānshùdànzhè一定yídìng表示biǎoshì这个zhège奴隶núlì就是jiùshìzhǐ特定tèdìngderén圣经Shèngjīng有些yǒuxiē例子lìzi表明biǎomíng单数dānshù名词míngcí可以kěyǐyòngláizhǐ群体qúntǐ例如lìrú耶和华Yēhéhuácéngduì以色列Yǐsèliè国族guózúshuō:“你们Nǐmenshìde见证人jiànzhèngrén原文yuánwénshì复数fùshù],shì挑选tiāoxuǎnde仆人púrén原文yuánwénshì单数dānshù]。”(Sài43:10Zài路加福音Lùjiā Fúyīn12:42记载jìzǎide类似lèisìde比喻bǐyùli这个zhège奴隶núlìbèichēngwéi忠信zhōngxìn睿智ruìzhìde管家guǎnjiā”。(Lìngjiàn12:42de注释zhùshì

de仆役púyì Yòujiālide仆人púrén”。这个Zhège可以kěyǐyòngláizhǐ所有suǒyǒuzài主人zhǔrénjiāli工作gōngzuòderén

Láidào 马太福音Mǎtài Fúyīn2425zhāng总共zǒnggòng提及tíjí耶稣Yēsūláidào这里zhèlǐshì。(Tài24:42,44,46;25:10,19,27,31Zài这些zhèxiē地方dìfang原文yuánwéndōugēn意思yìsiwéiláide希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíerʹkho·mai(埃科迈āikēmài有关yǒuguānZài这里zhèlǐ耶稣Yēsūláidàoshìzhǐyào采取cǎiqǔgēn人类rénlèi有关yǒuguāndemǒu行动xíngdòng就是jiùshìzài大患难dàhuànnàn期间qījiān审判官shěnpànguānde身份shēnfènlái宣布xuānbùbìng执行zhíxíng判决pànjué

Láidào JiànTài24:30de注释zhùshì

奴隶Núlì 这里Zhèlǐde奴隶núlìzhǐdeshì路加福音Lùjiā Fúyīn12:42shuōde管家guǎnjiā如果Rúguǒ这个zhège奴隶núlìwèirén忠信zhōngxìnjiùhuì得到dédào奖赏jiǎngshǎng。(12:43,44Dàn如果rúguǒ这个zhège奴隶núlì不忠bùzhōngjiùhuìshòudàozuì严厉yánlìde惩罚chéngfá”。(12:46Zài这里zhèlǐ耶稣Yēsūshìzài告诫gàojiè这个zhège忠信zhōngxìnde管家guǎnjiā同样Tóngyàngzài马太福音Mǎtài Fúyīn24:45-51类似lèisìde比喻bǐyùzhōngdāng耶稣Yēsūshuō如果rúguǒ那个nàge奴隶núlìshì邪恶xiéʼèdezài心里xīnlǐshuōzhèhuàshíshì预告yùgàojiānghuìyǒu邪恶xiéʼède奴隶núlì出现chūxiànshìshuōhuì委派wěipài邪恶xiéʼèderénzuò奴隶núlìérshìzài警告jǐnggào那个nàge忠信zhōngxìnde奴隶núlì如果rúguǒ对方duìfāng开始kāishǐxiǎnchū邪恶xiéʼè奴隶núlìde特质tèzhìjiùhuìyǒu什么shénme下场xiàchǎng

如果Rúguǒ那个nàge奴隶núlìshì邪恶xiéʼède Zài这里zhèlǐ耶稣Yēsūshìzài告诫gàojiè马太福音Mǎtài Fúyīn24:45dàode忠信zhōngxìn睿智ruìzhìde奴隶núlì”。耶稣Yēsūshì预告yùgàojiānghuìyǒu邪恶xiéʼède奴隶núlì出现chūxiànshìshuōhuì委派wěipài邪恶xiéʼèderénzuò奴隶núlì耶稣Yēsū其实qíshíshìzài警告jǐnggào那个nàge忠信zhōngxìnde奴隶núlì如果rúguǒ开始kāishǐxiǎnchū邪恶xiéʼè奴隶núlìde特质tèzhìjiùhuìyǒu什么shénme下场xiàchǎng不忠Bùzhōngde奴隶núlìhuìshòudàozuì严厉yánlìde惩罚chéngfá”。(Tài24:51lìngjiàn12:45de注释zhùshì

虚伪Xūwěiderén 希腊语Xīlàyǔshìhy·po·kri·tesʹ,原本yuánběnzhǐ希腊Xīlà以及yǐjí后来hòuláide罗马Luómǎde戏剧xìjù演员yǎnyuán这些Zhèxiē演员yǎnyuán演出yǎnchūshíhuìdàizheyǒuzhù扩音kuòyīnde面具miànjù这个Zhège后来hòuláibèiyònglái比喻bǐyù那些nàxiē虚伪xūwěi装假zhuāngjiǎ隐藏yǐncáng自己zìjǐ真正zhēnzhèng动机dòngjīhuò性格xìnggéderén耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ犹太Yóutài宗教zōngjiào领袖lǐngxiùchēngwéi虚伪xūwěiderén”。(Tài6:5,16

咬牙切齿Yǎoyá-qièchǐ 形容Xíngróng痛苦tòngkǔ绝望juéwànghuò愤怒fènnùde样子yàngziRén咬牙切齿yǎoyá-qièchǐshí也许yěxǔháihuìyǒurénrénděng粗鲁cūlǔde行为xíngwéi

Gěizuì严厉yánlìde惩罚chéngfá 直译Zhíyìzhǎnchéngliǎngduàn”。原文Yuánwénzhōng这个zhège形象xíngxiàngde说法shuōfǎ显然xiǎnrán应该yīnggāi按照ànzhào字面zìmiàn意思yìsi理解lǐjiě其实Qíshí这样zhèyàngshuōshì为了wèile表示biǎoshì惩罚chéngfáhuì多么duōme严厉yánlì

虚伪Xūwěiderén JiànTài6:2de注释zhùshì

咬牙切齿Yǎoyá-qièchǐ JiànTài8:12de注释zhùshì

多媒体资料

圣殿山Shèngdiàn Shān残留cánliú的de石头shítou
圣殿山Shèngdiàn Shān残留cánliúde石头shítou

zhōng这些zhèxiē石头shítou堆放duīfàngzài耶路撒冷Yēlùsālěng西墙Xīqiángde南端nánduān附近fùjìn一般Yìbān认为rènwéi这些zhèxiē石头shítou曾经céngjīngshì公元gōngyuán1世纪shìjì圣殿山Shèngdiàn Shānshangde建筑群jiànzhùqúnde部分bùfen这些Zhèxiē石头shítoubèiliúzài这里zhèlǐ提醒tíxǐng世人shìrén耶路撒冷Yēlùsālěng其中qízhōngde圣殿shèngdiàncéngbèi罗马人Luómǎrén无情wúqíngde摧毁cuīhuǐ

橄榄山Gǎnlǎn Shān
橄榄山Gǎnlǎn Shān

橄榄山Gǎnlǎn Shān(1)yóu一系列yíxìliè石灰石shíhuīshí圆顶yuándǐng山冈shāngāng组成zǔchéng位于wèiyú耶路撒冷城Yēlùsālěng Chéng东面dōngmiàn两者liǎngzhězhījiānzhe汲沦谷Jílún GǔDuìzhe圣殿山Shèngdiàn Shān(2)dezuò山峰shānfēngzuì高处gāochùyuēwéi812圣经Shèngjīngdàode橄榄山Gǎnlǎn Shān一般yìbān就是jiùshìzhǐzhèzuò山峰shānfēng耶稣Yēsū就是jiùshìzài橄榄山Gǎnlǎn Shānshangdemǒu地方dìfangxiàng门徒méntú解释jiěshìhuìyǒu什么shénme征象zhēngxiàng显示xiǎnshì已经yǐjīnghuídào他们tāmen那里nàlǐ

外衣Wàiyī
外衣Wàiyī

zuò外衣wàiyīde希腊Xīlà语词yǔcíshìhi·maʹti·on,hěn可能kěnénggēn希伯来Xībólái语词yǔcísim·lahʹ对应duìyìng这个Zhège看来kànlái有时yǒushízhǐzhǒng宽松kuānsōngde袍子páozidàn通常tōngchángzhǐkuài长方形chángfāngxíngdeZhèzhǒng外衣wàiyī可以kěyǐhěn容易róngyìde穿chuānshànghuòtuōxià

无花果树Wúhuāguǒshù
无花果树Wúhuāguǒshù

图片Túpiàn展示zhǎnshìdeshìgēn春天chūntiānde无花果wúhuāguǒ树枝shùzhī已经yǐjīngzhǎngchūlexīn初熟chūshúde无花果wúhuāguǒZài以色列Yǐsèliè无花果树wúhuāguǒshùdetóuguǒ通常tōngchánghuìzài2yuècóng枝条zhītiáoshangzhǎng出来chūlái叶子yèzizài4月底yuèdǐhuò5yuècáizhǎng出来chūlái无花果树Wúhuāguǒshùzhǎngchūxīnjiù代表dàibiǎo夏天xiàtiānjìnle。(Tài24:32无花果树Wúhuāguǒshùniányǒuliǎng收成shōuchengtóushì初熟chūshú无花果wúhuāguǒzài6yuèhuò7yuèchū成熟chéngshúSài28:4;24:2;9:10);èrshìzhǎngzàixīnzhīshangde晚熟wǎnshú无花果wúhuāguǒshì主要zhǔyàode收成shōucheng通常tōngchángcóng8yuè开始kāishǐ成熟chéngshú

手磨Shǒumò
手磨Shǒumò

zhōngshì圣经Shèngjīng时代shídàichángjiàndezhǒngzhèzhǒng旋转xuánzhuǎnshì手磨shǒumò通常tōngchángyóuliǎng女子nǚzǐláituī。(17:35她们Tāmen面对面miànduìmiànzuòzheyòngzhīshǒuzhe手柄shǒubǐng一起yìqǐ转动zhuàndòng上磨石shàngmòshí其中Qízhōng女子nǚzǐyònglìngzhīshǒu谷物gǔwù一点yìdiǎnr一点yìdiǎnrfàngjìn上磨石shàngmòshídedòngyǎnlilìng女子nǚzǐ负责fùzé收集shōujícóng石磨shímò周边zhōubiānluòdào下面xiàmiànde盘子pánzihuòshangde面粉miànfěn谷物gǔwùchéngfěnshì妇女fùnǚde日常rìcháng工作gōngzuò她们tāmenměitiān清早qīngzǎojiù起来qǐlái准备zhǔnbèi当天dàngtiānzuòbǐngsuǒde面粉miànfěn