马太福音 25:1-46

25  “到时Dàoshítiānshangde王国Wángguó好比hǎobǐshí处女chǔnǚzhedēng+出去chūqù迎接yíngjiē新郎xīnláng+  她们Tāmenshì愚蠢yúchǔndeshì睿智ruìzhìde+  愚蠢Yúchǔndezhedēngquèdàiyóu  睿智ruìzhìdequèyòng瓶子píngzizhuāngleyóuliándēng一起yìqǐdàilái  新郎Xīnláng迟迟chíchílái她们tāmenjiùdōu昏昏欲睡hūnhūn-yùshuì最后zuìhòushuìzháole  Jiùzài半夜bànyèyǒurén喊叫hǎnjiàoshuō:‘新郎XīnlángdàolaKuài出来chūlái迎接yíngjiē。’  于是Yúshì所有suǒyǒu处女chǔnǚdōu起来qǐlái准备zhǔnbèi她们tāmendedēng+  愚蠢Yúchǔndeduì睿智ruìzhìdeshuō:‘你们nǐmendeyóufēn一点yìdiǎnrgěi我们wǒmenba因为yīnwèi我们wǒmendedēng快要kuàiyàomièle。’  睿智Ruìzhìde回答huídá:‘恐怕Kǒngpà不够búgòugòngyòng你们Nǐmen自己zìjǐdàomàiyóude那里nàlǐmǎiba。’ 10  她们Tāmenmǎide时候shíhou新郎xīnlángláidào那些nàxiēzuòhǎo准备zhǔnbèide处女chǔnǚgēn进去jìnqù参加cānjiā婚宴hūnyàn+ménjiùguānle 11  后来Hòulái其余qíyúde处女chǔnǚláileshuō:‘先生Xiānsheng先生xiānshenggěi我们wǒmen开门kāiménba+ 12  新郎Xīnláng回答huídá:‘实在shízài告诉gàosu你们nǐmen认识rènshi你们nǐmen。’ 13  “所以Suǒyǐ你们nǐmenyào不断búduàn守望shǒuwàng+因为yīnwèi知道zhīdào那个nàge日子rìzi那个nàge时刻shíkè+ 14  “Zhè好像hǎoxiàngrén快要kuàiyào出国chūguójiù召见zhàojiàn奴隶núlì财物cáiwù交托jiāotuōgěi他们tāmen+ 15  按照ànzhào奴隶núlì各自gèzìde才能cáinéng+gěiledài银元yínyuángěileliǎngdài银元yínyuángěiledài银元yínyuán自己zìjǐjiù出国chūguóle 16  Lǐngledài银元yínyuánde立刻lìkèyòng这些zhèxiēqiánzuò生意shēngyi另外lìngwàizhuànledài 17  同样Tóngyànglǐngleliǎngdài银元yínyuánde另外lìngwàizhuànleliǎngdài 18  Zhǐlǐngledài银元yínyuándequè出去chūqùzàishanglekēng主人zhǔrénde这些zhèxiēqiáncáng起来qǐlái 19  “Guòlehěnjiǔ奴隶núlìde主人zhǔrénláigēn他们tāmen结算jiésuàn账目zhàngmù+ 20  Lǐngledài银元yínyuándedàizhe另外lìngwàidàishàngqiánláishuō:‘主人Zhǔréndài银元yínyuán交托jiāotuōgěikàn另外lìngwàizhuànledài+。’ 21  主人Zhǔrénduìshuō:‘Yòu良善liángshànyòu忠信zhōngxìnde奴隶núlìzuòdehǎozài一些yìxiēshìshang忠信zhōngxìnyào委派wěipài管理guǎnlǐhěnduōshì+Lái分享fēnxiǎng主人zhǔrénde喜乐xǐlèba+。’ 22  然后Ránhòulǐngleliǎngdài银元yínyuándeshàngqiánláishuō:‘主人Zhǔrénliǎngdài银元yínyuán交托jiāotuōgěikàn另外lìngwàizhuànleliǎngdài+。’ 23  主人Zhǔrénduìshuō:‘Yòu良善liángshànyòu忠信zhōngxìnde奴隶núlìzuòdehǎozài一些yìxiēshìshang忠信zhōngxìnyào委派wěipài管理guǎnlǐhěnduōshìLái分享fēnxiǎng主人zhǔrénde喜乐xǐlèba。’ 24  “最后Zuìhòulǐngledài银元yínyuándeshàngqiánláishuō:‘主人Zhǔrén知道zhīdàoshì苛刻kēkè*derén没有méiyǒuzhǒngyào收割shōugē没有méiyǒuyángyào收聚shōujù+ 25  hěn害怕hàipàjiùde银元yínyuáncángzàilikànde东西dōngxijiùzài这里zhèlǐ。’ 26  主人Zhǔrénjiùduìshuō:‘Yòu邪恶xiéʼèyòu懒惰lǎnduò*de奴隶núlìshuō没有méiyǒuzhǒngyào收割shōugē没有méiyǒuyángyào收聚shōujùshìma 27  既然Jìrán这样zhèyàngjiùgāideqiáncún银行yínhángděngláidàoshíjiù可以kěyǐ连本带利liánběn-dàilìde收回shōuhuí 28  “‘你们Nǐmenzǒude银元yínyuángěiyǒushídài银元yínyuánde+ 29  因为Yīnwèi凡是fánshìyǒudeháiyàogěigèngduō使shǐ丰足fēngzú有余yǒuyú凡是fánshì没有méiyǒudejiùliányǒudeyàozǒu+ 30  这个zhège无用wúyòngde奴隶núlìrēngdào外面wàimiànde黑暗hēiʼànliZài那里nàlǐjiùhuì痛哭tòngkūliúlèi咬牙切齿yǎoyá-qièchǐle。’ 31  “人子Rénzǐ+dàizhede荣耀róngyàogēn所有suǒyǒu天使tiānshǐ一起yìqǐláidàoshí+jiùhuìzuòzài荣耀róngyàode宝座bǎozuòshang 32  所有Suǒyǒu国族guózúderéndōuhuìbèi聚集jùjídào面前miànqiánhuì他们tāmen分开fēnkāijiùxiàng牧人mùrén绵羊miányáng山羊shānyáng分开fēnkāi一样yíyàng 33  huì绵羊miányáng+fàngzài右边yòubian山羊shānyángfàngzài左边zuǒbian+ 34  “到时Dàoshíwánghuìduì右边yòubiandeshuō:‘你们Nǐmen这些zhèxiē得到dédào父亲fùqīndelái承受chéngshòucóng世界shìjiè奠基diànjī以来yǐláiwèi你们nǐmen准备zhǔnbèihǎode王国wángguóba 35  因为Yīnwèi饿èle你们nǐmengěichīdele你们nǐmengěide流落liúluò异乡yìxiāng*你们nǐmen款待kuǎndàile+ 36  衣不蔽体yībúbìtǐ+你们nǐmengěi穿chuānde生病shēngbìng你们nǐmen照顾zhàogùzài监牢jiānláoli你们nǐmenláikàn+。’ 37  到时Dàoshí这些zhèxiē正义zhèngyìderénhuìduìshuō:‘Zhǔa我们wǒmen什么shénme时候shíhoujiàn饿èlejiùgěichīdejiànlejiùgěidene+ 38  我们Wǒmen什么shénme时候shíhoujiàn流落liúluò异乡yìxiāngjiù款待kuǎndàijiàn衣不蔽体yībúbìtǐjiùgěi穿chuāndene 39  我们Wǒmen什么shénme时候shíhoujiànbìnglehuòzài监牢jiānláolijiùkànne?’ 40  Wánghuì回答huídá他们tāmen:‘实在shízài告诉gàosu你们nǐmen你们nǐmen这样zhèyàng对待duìdài这些zhèxiēzuì渺小miǎoxiǎode弟兄dìxiongzhōngdejiù等于děngyú这样zhèyàng对待duìdàile+。’ 41  “到时Dàoshíhuìduì左边zuǒbiandeshuō:‘Zǒukāi+你们Nǐmen这些zhèxiēshòu诅咒zǔzhòudedào永火yǒnghuǒliba+shìwèi魔鬼móguǐde天使tiānshǐ准备zhǔnbèihǎode+ 42  因为Yīnwèi饿èle你们nǐmen没有méiyǒugěichīdele你们nǐmen没有méiyǒugěide 43  流落liúluò异乡yìxiāng你们nǐmen没有méiyǒu款待kuǎndài衣不蔽体yībúbìtǐ你们nǐmen没有méiyǒugěi穿chuāndebìnglezài监牢jiānláoli你们nǐmen没有méiyǒu照顾zhàogù。’ 44  到时Dàoshí他们tāmenhuìshuō:‘Zhǔa我们wǒmen什么shénme时候shíhoujiàn饿èlele流落liúluò异乡yìxiāng衣不蔽体yībúbìtǐbìnglehuòzài监牢jiānláoli没有méiyǒu服侍fúshine?’ 45  到时Dàoshíwánghuì回答huídá他们tāmen:‘实在shízài告诉gàosu你们nǐmen你们nǐmen没有méiyǒu这样zhèyàng对待duìdài这些zhèxiēzuì渺小miǎoxiǎode弟兄dìxiongzhōngdejiù等于děngyú没有méiyǒu这样zhèyàng对待duìdàile+。’ 46  这些Zhèxiērényào遭受zāoshòu永远yǒngyuǎnde毁灭huǐmiè+正义zhèngyìderénquèyào得到dédào永远yǒngyuǎnde生命shēngmìng+。”

脚注

Yòu要求yāoqiúhěngāohuò严厉yánlì”。
Yòu懒散lǎnsǎnhuò游手好闲yóushǒu-hàoxián”。
Yòushì陌生人mòshēngrén”。

注释

Jiēde妻子qīzi马利亚Mǎlìyà回家huíjiā 根据Gēnjù犹太Yóutài习俗xísú男女nánnǚèrrén订婚dìnghūnde时候shíhou他们tāmende婚姻hūnyīn关系guānxìjiù开始kāishǐleér结婚jiéhūnde程序chéngxùyào等到děngdào新郎xīnláng新娘xīnniángjiēdào自己zìjǐdejiālicái完成wánchéng一般Yìbānláishuō迎娶yíngqǔ新娘xīnniángde日子rìzishì预先yùxiān选定xuǎndìngde当天dàngtiānhuì举行jǔxíng庆祝qìngzhù仪式yíshì男方Nánfāng公开gōngkāi表明biǎomínggēn这个zhège女子nǚzǐ已经yǐjīngjiéwéi夫妻fūqī这样Zhèyàng他们tāmende婚姻hūnyīnjiùhuìwéi众人zhòngrénsuǒzhī得到dédào承认chéngrènbìngbèi记录jìlù下来xiàlái而且érqiě具有jùyǒu约束力yuēshùlì。(Chuàng24:67lìngjiànTài1:18,19de注释zhùshì

Shí处女chǔnǚ……迎接yíngjiē新郎xīnláng Zài圣经Shèngjīng时代shídài婚礼hūnlǐde重要zhòngyào环节huánjié就是jiùshì迎亲yíngqīn队伍duìwu隆重lóngzhòngde新娘xīnniángcóng新娘xīnniáng父亲fùqīndejiājiēdào新郎xīnlánghuò新郎xīnláng父亲fùqīndejiā傍晚Bàngwǎn时分shífēn新郎xīnlánghuì穿chuānshàng自己zìjǐzuì体面tǐmiànde衣服yīfuzài朋友péngyoude陪伴péibànxiàcóng自己zìjǐdejiā出发chūfā前往qiánwǎng新娘xīnniáng父母fùmǔdejiāJiēle新娘xīnniáng以后yǐhòuduì新人xīnrénjiùzài迎亲yíngqīn队伍duìwude簇拥cùyōngxià返回fǎnhuí新郎xīnlángdejiā队伍duìwuzhōngyǒu乐手yuèshǒu歌手gēshǒu通常tōngchángháiyǒudēngderén迎亲Yíngqīn队伍duìwusuǒdàozhīchù人们rénmendōu兴高采烈xìnggāo-cǎiliè欢呼雀跃huānhū-quèyuè。(Sài62:5;7:34;16:9看来Kànlái一些yìxiē少女shàonǚhuìzhedēng加入jiārù迎亲yíngqīn队伍duìwu由于Yóuyúgǎn时间shíjiān迎亲yíngqīn队伍duìwu也许yěxǔhuì迟到chídào沿途yántú守候shǒuhòuderén可能kěnéngděngzheděngzhejiùkùnle甚至shènzhìshuìzháole如果Rúguǒ等候děnghòude时间shíjiānhěnchángjiù需要xūyàogěidēngtiānyóu歌声Gēshēng欢呼huānhūde声音shēngyīncónghěnyuǎnde地方dìfangjiùnéng听见tīngjiàn最后Zuìhòudāng新郎xīnláng随行suíxíngderénjìnle房子fángziguānshànglemén耽误dānwule时间shíjiānde客人kèrénjiùjìnbule。(Tài25:5-12lìngjiànTài1:20de注释zhùshì

睿智Ruìzhì 这里Zhèlǐyòngde希腊Xīlà语词yǔcíyònglái形容xíngróngrénhěnyǒu理解力lǐjiělìzhèzhǒng理解力lǐjiělìgēn洞察力dòngchálì远见yuǎnjiàn辨识力biànshílì审慎shěnshèn精明jīngmíng实用shíyòngde智慧zhìhuìdōu有关yǒuguān马太福音Mǎtài Fúyīn7:2425:2,4,8,9dōuyòngle这个zhège七十子Qīshízǐ译本yìběnzài翻译fānyì创世记Chuàngshìjì41:33,39zhōng形容xíngróng约瑟Yuēsèdeshíyòngle这个zhège希腊Xīlà语词yǔcí中文Zhōngwénzuò精明jīngmíng”。

睿智Ruìzhì Yòu明智míngzhì”。(LìngjiànTài24:45de注释zhùshì

准备Zhǔnbèi她们tāmendedēng 显然Xiǎnránzhǐ修剪xiūjiǎn灯芯dēngxīn添加tiānjiā灯油dēngyóulèideshì这样zhèyàngzuò可以kěyǐràngdēngzhàodegèngliàng

Yào不断búduàn守望shǒuwàng 直译Zhíyìyào保持bǎochíxǐngzhe”。这个Zhège劝诫quànjièshìshí处女chǔnǚde比喻bǐyùyào传达chuándáde主要zhǔyào信息xìnxī。(LìngjiànTài24:42;26:38de注释zhùshì

守望Shǒuwàng 直译Zhíyì保持bǎochíxǐngzhe”。耶稣Yēsū已经yǐjīngxiàng门徒méntú强调qiángdiàoguoyào保持bǎochí警醒jǐngxǐng因为yīnwèi他们tāmen知道zhīdàohuìzài哪个nǎge日子rìzi哪个nǎge时刻shíkèláidào。(LìngjiànTài24:42;25:13de注释zhùshì耶稣Yēsūzài这里zhèlǐ重申chóngshēnle这个zhège劝勉quànmiǎnZài马太福音Mǎtài Fúyīn26:41再次zàicì提醒tíxǐng门徒méntúyào保持bǎochí警醒jǐngxǐngbìng同时tóngshídàoyào不断búduàn祷告dǎogào。《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànyǒuhěnduō类似lèisìde劝勉quànmiǎn可见kějiàn保持bǎochí警醒jǐngxǐngduìzhēn基督徒Jīdūtúláishuōzhìguān重要zhòngyào。(林前Lín-Qián16:13;西4:2;帖前Tiē-Qián5:6;彼前Bǐ-Qián5:8;16:15

不断Búduàn守望shǒuwàng 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénde基本jīběn意思yìsishì保持bǎochíxǐngzhe”,dànzàihěnduō经文jīngwénlizhǐ保持bǎochí警醒jǐngxǐng”“一直yìzhí守望shǒuwàng”。Zài马太福音Mǎtài Fúyīn24:4325:13以及yǐjí26:38,40,41马太Mǎtàidōuyòngle这个zhègeZài马太福音Mǎtài Fúyīn24:44保持bǎochí警醒jǐngxǐnggēnyàozuòhǎo准备zhǔnbèi联系liánxì起来qǐlái。(LìngjiànTài26:38de注释zhùshì

dài银元yínyuán 直译Zhíyì“1塔兰特tǎlántè”。塔兰特Tǎlántèshì重量zhòngliàng单位dānwèi货币huòbì单位dānwèiérshìzhǒng钱币qiánbì这里Zhèlǐzhǐ希腊制Xīlàzhìde塔兰特tǎlántè,1塔兰特tǎlántède银币yínbìzhòng20.4公斤gōngjīn价值jiàzhí相当xiāngdāng大约dàyuē6000德拉克马délākèmǎ银币yínbì希腊Xīlàhuò第纳流斯dìnàliúsī银币yínbì罗马Luómǎ)。Zhèqián等于děngyú普通pǔtōng工人gōngrén大约dàyuē20niánde工资gōngzī。(Lìngjiàn附录FùlùB14

Qián 直译Zhíyì银子yínzi”,zhǐ当作dàngzuòqiányòngde银子yínzi

de银元yínyuáncángzàili Zài圣经Shèngjīng地区dìqū考古学家kǎogǔ xuéjiā农民nóngmín挖掘wājuéchū大量dàliàng财物cáiwù钱币qiánbì可见kějiàn古代gǔdàiderén确实quèshíhuì贵重guìzhòngde东西dōngximáizàili

银行Yínháng Zài路加福音Lùjiā Fúyīn马太福音Mǎtài Fúyīn记载jìzǎide关于guānyú银元yínyuándeliǎng比喻bǐyùzhōng耶稣Yēsūdōudàole银行yínháng并且bìngqiěshuōrénqián存在cúnzài银行yínháng可以kěyǐ获得huòdé利息lìxī。(Tài25:14-30;19:12-27Zài公元gōngyuán1世纪shìjì现代xiàndàichēngwéi银行yínhángde金融jīnróng机构jīgòubìng存在cúnzàidàn专门zhuānmén放债fàngzhàiderénzài以色列Yǐsèliè周边zhōubiānde国族guózúdōuhěnchángjiàn他们Tāmenhuì利息lìxīgěi那些nàxiēzài他们tāmen那里nàlǐcúnqiánderénbìngjiàogāode利息lìxī放债fàngzhàigěi别人biérénZàiběnjié经文jīngwénlizuò银行yínhángde希腊Xīlà语词yǔcíshìtraʹpe·za,字面zìmiàn意思yìsishì桌子zhuōzi”。(Tài15:27如果Rúguǒgēn兑换duìhuàn钱币qiánbìděng金钱jīnqián交易jiāoyì有关yǒuguān这个zhègezhǐ兑钱商duìqiánshāngyònglái摆放bǎifàng钱币qiánbìde桌子zhuōzi。(Tài21:12;11:15;Yuē2:15

银行Yínháng……连本带利liánběn-dàilì Zài公元gōngyuán1世纪shìjì现代xiàndàichēngwéi银行yínhángde金融jīnróng机构jīgòubìng存在cúnzàidàn专门zhuānmén放债fàngzhàiderénzài以色列Yǐsèliè周边zhōubiānde国族guózúdōuhěnchángjiàn他们Tāmenhuì利息lìxīgěi那些nàxiēzài他们tāmen那里nàlǐcúnqiánderénbìngjiàogāode利息lìxī放债fàngzhàigěi别人biérén摩西Móxī法典fǎdiǎn规定guīdìng以色列人Yǐsèlièrén如果rúguǒjièqiángěi贫困pínkùnde同胞tóngbāojiù不可bùkě收取shōuqǔ利息lìxī。(Chū22:25Dàn法典fǎdiǎn明确míngquèdào如果rúguǒjièqiángěi外族人wàizúrén看来kànláishì作为zuòwéi商业shāngyè投资tóuzī),jiù可以kěyǐ收取shōuqǔ利息lìxī。(Shēn23:20Zài耶稣Yēsūde时代shídàiqiáncúndào放债fàngzhàiderén那里nàlǐbìng获取huòqǔ利息lìxī显然xiǎnránshìchángjiànde做法zuòfǎ。(Lìngjiàn19:23de注释zhùshì

咬牙切齿Yǎoyá-qièchǐ 形容Xíngróng痛苦tòngkǔ绝望juéwànghuò愤怒fènnùde样子yàngziRén咬牙切齿yǎoyá-qièchǐshí也许yěxǔháihuìyǒurénrénděng粗鲁cūlǔde行为xíngwéi

咬牙切齿Yǎoyá-qièchǐ JiànTài8:12de注释zhùshì

Láidào 马太福音Mǎtài Fúyīn2425zhāng总共zǒnggòng提及tíjí耶稣Yēsūláidào这里zhèlǐshì。(Tài24:42,44,46;25:10,19,27,31Zài这些zhèxiē地方dìfang原文yuánwéndōugēn意思yìsiwéiláide希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíerʹkho·mai(埃科迈āikēmài有关yǒuguānZài这里zhèlǐ耶稣Yēsūláidàoshìzhǐyào采取cǎiqǔgēn人类rénlèi有关yǒuguāndemǒu行动xíngdòng就是jiùshìzài大患难dàhuànnàn期间qījiān审判官shěnpànguānde身份shēnfènlái宣布xuānbùbìng执行zhíxíng判决pànjué

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

Láidào JiànTài24:30de注释zhùshì

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Jiùxiàng牧人mùrén绵羊miányáng山羊shānyáng分开fēnkāi一样yíyàng Zài这里zhèlǐ耶稣Yēsūdàolede听众tīngzhòng熟悉shúxide场景chǎngjǐngZài圣经Shèngjīng时代shídài牧人mùrén照顾zhàogùde羊群yángqúnzhōng通常tōngchángyǒu绵羊miányángyǒu山羊shānyáng。(Chuàng30:32,33;31:38中东Zhōngdōng地区dìqūde牧人mùrén常常chángcháng同时tóngshí牧放mùfàngzhèliǎngzhǒngyángDāng需要xūyào分开fēnkāizhèliǎngzhǒngyángshí他们tāmennénghěn容易róngyìdezhèliǎngzhǒngyáng区分qūfēn开来kāilái牧人Mùrén绵羊miányáng山羊shānyáng分开fēnkāi可能kěnéng出于chūyútóngde理由lǐyóu例如lìrú为了wèile分配fēnpèi草场cǎochǎngràngyáng交配jiāopèi羊奶yángnǎijiǎn羊毛yángmáozǎiyáng或者huòzhě为了wèileràng羊群yángqúnzài夜间yèjiān聚集jùjí取暖qǔnuǎn这个Zhège比喻bǐyù强调qiángdiào,“人子rénzǐdàizhede荣耀róngyào……láidàoshíhuì所有suǒyǒu国族guózúderénfēnchéng明显míngxiǎndeliǎngqún。(Tài25:30-32

Zài右边yòubian……zài左边zuǒbian Zài一些yìxiē经文jīngwénli右边yòubian左边zuǒbiandōu代表dàibiǎo荣耀róngyào权力quánlì。(Tài20:21,23然而Ránʼér代表dàibiǎozuìgāo荣耀róngyàode总是zǒngshì右边yòubian。(Shī110:1;7:55,56;Luó8:34不过Búguòzàiběnjié经文jīngwén以及yǐjí马太福音Mǎtài Fúyīn25:34,41左右zuǒyòu两边liǎngbiān代表dàibiǎode情况qíngkuàngquè截然不同jiérán-bùtóngZàiwángde右边yòubian意味着yìwèizhe得到dédào认可rènkězàiwángde左边zuǒbian意味着yìwèizheshòu认可rènkě。(参看CānkànChuán10:2脚注jiǎozhù

山羊Shānyáng Zài这个zhège比喻bǐyùzhōng耶稣Yēsūyòng山羊shānyángláizhǐ那些nàxiē支持zhīchíde弟兄dìxiongderéndàn这样zhèyàngzuò看来kànláibìngshì因为yīnwèi山羊shānyángyǒumǒuxiē不良bùliáng特质tèzhì虽然Suīrángēn绵羊miányáng相比xiāngbǐ山羊shānyáng生性shēngxìnggèng独立dúlìyǒu时候shíhougèng倔强juéjiàngdànduì犹太人Yóutàirénláishuō仍然réngránshì洁净jiéjìngde动物dòngwù而且érqiěgēn绵羊miányáng一样yíyàng可以kěyǐyòngláizuò逾越节Yúyuèjiéde晚餐wǎncān。(Chū12:5;Shēn14:4摩西Móxī法典fǎdiǎn规定guīdìngzài一年一度yìnián-yídùde赎罪日Shúzuìrìyàoyòng山羊shānyángdexuèwèi以色列人Yǐsèlièrén赎罪shúzuì。(16:7-27看来Kànlái耶稣Yēsū只是zhǐshìyòng山羊shānyáng代表dàibiǎoqúnrényòng绵羊miányáng代表dàibiǎolìngqúnrén。(Tài25:32

承受Chéngshòu zuò承受chéngshòude希腊语Xīlàyǔ动词dòngcíde基本jīběn意思yìsishì继承人jìchéngrén获得huòdéyǒuquán得到dédàode东西dōngxiér这个zhège权利quánlì往往wǎngwǎng基于jīyúgēnbèi继承人jìchéngrénde关系guānxì例如lìrú儿子érzi继承jìchéng父亲fùqīnde产业chǎnyè。(Jiā4:30Dànběnjié经文jīngwéngēn希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn出现chūxiànguo这个zhègede部分bùfen经文jīngwén一样yíyàng采用cǎiyòngdeshì这个zhègede广义guǎngyì意思yìsishìcóng上帝Shàngdì那里nàlǐ得到dédào奖赏jiǎngshǎng。(Tài19:29;林前Lín-Qián6:9

世界Shìjiè奠基diànjī zuò奠基diànjīde希腊Xīlà语词yǔcízài希伯来书Xībóláishū11:11zuò孕育yùnyù”,gēnzuò孩子háizide希腊Xīlà语词yǔcí一起yìqǐ使用shǐyòng这个Zhègezài世界shìjiè奠基diànjī这个zhège词组cízǔli看来kànláizhǐ亚当Yàdāng夏娃Xiàwá孕育yùnyùbìngshēngxià孩子háizizhèjiànshì耶稣Yēsū世界shìjiè奠基diànjīgēn亚伯Yàbó联系liánxìzài一起yìqǐér亚伯Yàbó显然xiǎnránshì人类rénlèi世界shìjièzhōng可以kěyǐ得到dédào救赎jiùshúderénde名字míngzicóng世界shìjiè奠基diànjī以来yǐláijiù已经yǐjīngxiězài生命册shēngmìngcèshangle。(11:50,51;17:8

王国Wángguó Zài圣经Shèngjīngli,“王国wángguó可以kěyǐzhǐwáng治理zhìlǐde地区dìqūhuò国家guójiā可以kěyǐzhǐ王权wángquán国土guótǔhái可以kěyǐzhǐshòuwáng统治tǒngzhì。“承受Chéngshòu……王国wángguózài这里zhèlǐde意思yìsishìzài上帝Shàngdì王国Wángguóde统治tǒngzhìxià得到dédào福分fúfenbìngzài这个zhège王国wángguóli享有xiǎngyǒu幸福xìngfúde生活shēnghuó

衣不蔽体Yībúbìtǐ Yòu没有méiyǒu足够zúgòude衣服yīfu”。希腊语Xīlàyǔshìgy·mnosʹ,可以kěyǐzhǐ衣着yīzhuó单薄dānbóhuòzhǐ穿chuānzhe内衣nèiyī”。(2:15脚注jiǎozhù

实在Shízài JiànTài5:18de注释zhùshì

弟兄Dìxiong zuò弟兄dìxiongde希腊语Xīlàyǔ原文yuánwén如果rúguǒshì复数fùshùjiù可以kěyǐzhǐ男人nánrénzhǐ女人nǚrén

实在Shízài 希腊Xīlà语词yǔcía·menʹ(阿们āmenshì希伯来Xībólái语词yǔcíʹa·menʹde转写zhuǎnxiě意思yìsishì诚心chéngxīn希望xīwàng如此rúcǐhuò确实quèshí如此rúcǐ”。Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénli耶稣Yēsū经常jīngchánghuìxiānshuōchū这个zhège然后ránhòucái陈述chénshù事情shìqingxià承诺chéngnuòhuòshuōchū预言yùyánjiè强调qiángdiàoshuōdehuàshì真实zhēnshí可信kěxìnde有些Yǒuxiē学者xuézhěshuō耶稣Yēsū使用shǐyòng实在shízài”(阿们āmen这个zhègede方式fāngshìzài圣经Shèngjīng其他qítā宗教zōngjiào书籍shūjízhōngdōushì独一无二dúyī-wúʼèrdeZài约翰福音Yuēhàn Fúyīnde原文yuánwénzhōng耶稣Yēsū总是zǒngshìa·menʹ这个zhège重复chóngfùshuōliǎng中文Zhōngwénzuò实实在在shíshí-zàizài”。(LìngjiànYuē1:51de注释zhùshì

毁灭Huǐmiè 直译Zhíyì剪除jiǎnchú”。希腊语Xīlàyǔshìkoʹla·sis,zhǐcóngshùshangjiǎnhuòkǎndiàoméiyòngde枝条zhītiáoBěnjié经文jīngwéntándàode毁灭huǐmièjiāngshì永远yǒngyuǎnde”,因为yīnwèi遭受zāoshòuzhèzhǒng毁灭huǐmièderén没有méiyǒu复活fùhuóde希望xīwàng

多媒体资料

扬Yáng谷gǔ
Yáng

农夫Nóngfūhuìyòng扬谷叉yánggǔchāhuò扬谷铲yánggǔchǎn已经yǐjīng脱粒tuōlìde谷物gǔwùyángdào空中kōngzhōng这样zhèyàngjiàozhòngde籽实zǐshíjiùhuìluòdào脱谷场tuōgǔchǎngshangérkānghuìbèifēngchuīsàn反复fǎnfùzuò这个zhège动作dòngzuò直到zhídào谷粒gǔlìbèi彻底chèdǐ分离fēnlí出来chūlái