马太福音 13:1-58

13  tiān耶稣Yēsūcóng房子fángzili出来chūláizuòzàihǎibiān  Yǒuqúnrén聚集jùjídào那里nàlǐjiùshàngchuánzuò下来xiàlái众人zhòngrén全都quándōuzhànzài海滩hǎitānshang+  yòng比喻bǐyù告诉gàosu他们tāmenhěnduōshì+shuō:“Yǒuzhǒngderén出去chūqùzhǒng+  de时候shíhou有些yǒuxiē种子zhǒngziluòzàipáng飞鸟fēiniǎoláichīdiàole+  有些Yǒuxiēluòzài土壤tǔrǎngduōde岩石地yánshídìshang因为yīnwèi土壤tǔrǎngshēn+种子zhǒngzi立刻lìkèjiùzhǎng起来qǐlái  可是Kěshì太阳tàiyáng出来chūlái幼苗yòumiáojiùshàigānleyòu因为yīnwèi没有méiyǒu扎根zhāgēn*jiù枯萎kūwěile  有些yǒuxiēluòzài荆棘jīngjíli荆棘jīngjízhǎng起来qǐlái幼苗yòumiáozhùle+  Hái有些yǒuxiēluòzài好土hǎotǔshangjiēchū果实guǒshíláiyǒu100bèideyǒu60bèideyǒu30bèide+  Yǒu耳朵ěrduodejiù应当yīngdāngtīng+。” 10  门徒Méntúshàngqiánláiduì耶稣Yēsūshuō:“xiàng他们tāmen讲话jiǎnghuà为什么wèi shénmeyàoyòng比喻bǐyùne+ 11  回答huídáshuō:“Tiānshang王国Wángguóde神圣shénshèng秘密mìmì+zhǐràng你们nǐmen明白míngbaiquèràng他们tāmen明白míngbai 12  凡是Fánshìyǒudeháiyàogěigèngduō使shǐ丰足fēngzú有余yǒuyú凡是fánshì没有méiyǒudejiùliányǒudeyàozǒu+ 13  所以Suǒyǐyòng比喻bǐyùxiàng他们tāmen讲话jiǎnghuà因为yīnwèi他们tāmenkàn只是zhǐshìbáikàntīng只是zhǐshìbáitīngbìng领会lǐnghuì+ 14  以赛亚Yǐsàiyàde预言yùyánzhèng应验yìngyànzài他们tāmen身上shēnshang:‘你们Nǐmentīngshìtīnglequè完全wánquán领会lǐnghuì你们nǐmenkànshìkànlequè完全wánquán理解lǐjiě+ 15  这些Zhèxiēréndexīn已经yǐjīng麻木mámù*耳朵ěrduo听见tīngjiànháo反应fǎnyìng*háishàngle眼睛yǎnjing免得miǎnde眼睛yǎnjing看见kànjiàn耳朵ěrduo听见tīngjiàn心里xīnlǐ领会lǐnghuì回头huítóu改过gǎiguòjiùbèizhìhǎo+。’ 16  “可是Kěshì你们nǐmende眼睛yǎnjing多么duōmeyǒu*因为yīnwèi看见kànjiànle你们nǐmende耳朵ěrduo多么duōmeyǒu因为yīnwèitīngdàole+ 17  实在shízài告诉gàosu你们nǐmen许多xǔduō先知xiānzhī正义zhèngyìderén渴望kěwàngkàn你们nǐmen现在xiànzài看见kànjiàndeshìquè没有méiyǒu看见kànjiàn+渴望kěwàngtīng你们nǐmen现在xiànzàitīngdàodeshìquè没有méiyǒutīngdào 18  “你们Nǐmen听听tīngtingzhǒngderénde比喻bǐyùba+ 19  Shéitīngle王国wángguóde信息xìnxī*què领会lǐnghuì恶者èzhě*+jiùláizài心里xīnlǐdeduóZhè就是jiùshìzàipángde+ 20  zài岩石地yánshídìshangde就是jiùshìréntīngle上帝Shàngdìde话语huàyǔ立刻lìkè喜乐xǐlède接受jiēshòu+ 21  可是Kěshì里面lǐmiàn没有méiyǒugēn接受jiēshòu只是zhǐshì暂时zànshíde一旦yídànyīn上帝Shàngdìde话语huàyǔér遭遇zāoyù患难huànnàn迫害pòhài马上mǎshàngjiù放弃fàngqìle 22  zài荆棘jīngjílide就是jiùshìréntīngle上帝Shàngdìde话语huàyǔ可是kěshì目前mùqián制度zhìdùlide忧虑yōulǜ+以及yǐjí财富cáifùde诱惑yòuhuò*话语huàyǔzhùlejiùjiēbuchū果实guǒshílái+ 23  zài好土hǎotǔshangde就是jiùshìréntīngle上帝Shàngdìde话语huàyǔ领会lǐnghuìlezhēndejiēchū果实guǒshí收成shōuchengyǒu100bèideyǒu60bèideyǒu30bèide+。” 24  耶稣Yēsūxiàng他们tāmenlelìng比喻bǐyùshuō:“Tiānshangde王国Wángguó好比hǎobǐrénhǎo种子zhǒngzizàitiánli+ 25  众人Zhòngrén睡觉shuìjiàode时候shíhoude敌人dírénláilezài小麦xiǎomài当中dāngzhōng另外lìngwài撒下sǎxià毒麦dúmàide种子zhǒngzi然后ránhòuzǒule 26  Dào麦苗màimiáo长大zhǎngdà吐穗tǔsuìde时候shíhou毒麦dúmài出现chūxiànle 27  家主Jiāzhǔde奴隶núlìjiùshàngqiánduìshuō:‘主人Zhǔrénzàitiánlideshìhǎo种子zhǒngzima怎么Zěnmejìngyǒu毒麦dúmàine?’ 28  主人Zhǔrénduì他们tāmenshuō:‘Zhèshì敌人dírénzuòde+。’奴隶Núlìduìshuō:‘那么Nàmeyào我们wǒmen出去chūqù毒麦dúmài收集shōují起来qǐláima?’ 29  shuō:‘不用Búyòng恐怕kǒngpà你们nǐmen收集shōují毒麦dúmàide时候shíhouhuì小麦xiǎomài一起yìqǐ连根拔起liángēn báqǐ 30  Yàoràngzhèliǎngyàng一起yìqǐ成长chéngzhǎng直到zhídào收割shōugēde时候shíhouDào收割shōugēde时期shíqīhuì吩咐fēnfù收割shōugēderénshuōxiān毒麦dúmài收集shōují起来qǐláikǔnchéngkǔn准备zhǔnbèishāodiào然后ránhòu小麦xiǎomài收集shōují起来qǐláifàngjìn仓库cāngkùli+。’” 31  耶稣Yēsūxiàng他们tāmenlelìng比喻bǐyùshuō:“Tiānshangde王国Wángguó好像hǎoxiàng芥籽jièzǐyǒurénzhòngzài自己zìjǐdetiánli+ 32  芥籽Jièzǐshì所有suǒyǒu种子zhǒngzizhōngzuìxiǎode长大zhǎngdàlequèshì田园tiányuánlizuìde植物zhíwù而且érqiěchéngleshùliántiānshangde飞鸟fēiniǎoláizài树枝shùzhīshang栖息qīxī。” 33  耶稣Yēsūduì他们tāmenjiǎnglelìng比喻bǐyùshuō:“Tiānshangde王国Wángguó好像hǎoxiàngjiàoyǒu女人nǚréngēnsānfèn面粉miànfěn混合hùnhézài一起yìqǐ直到zhídào整个zhěnggè面团miàntuándōulejiào+。” 34  Zhè一切yíqièdōushì耶稣Yēsūyòng比喻bǐyùduì众人zhòngrénjiǎngdeyòng比喻bǐyùjiùduì他们tāmenjiǎng什么shénme+ 35  Zhèshìyào实现shíxiàn先知xiānzhīsuǒshuōdehuà:“yào开口kāikǒushuō比喻bǐyùyào传扬chuányángcóng最初zuìchūjiù隐藏yǐncángdeshì+。” 36  耶稣Yēsūràng众人zhòngrén离开líkāihòujiùjìnle房子fángzide门徒méntúláijiànshuō:“Qǐngwèi我们wǒmen说明shuōmíngtiánli毒麦dúmàide比喻bǐyù。” 37  于是Yúshìshuō:“hǎo种子zhǒngzide就是jiùshì人子rénzǐ 38  田地tiándì就是jiùshì世界shìjiè+hǎo种子zhǒngzi就是jiùshì王国wángguózhī毒麦dúmài就是jiùshì恶者èzhězhī+ 39  毒麦dúmài种子zhǒngzide敌人dírén就是jiùshì魔鬼móguǐ收割shōugēde时期shíqī就是jiùshì这个zhège制度zhìdùde末期mòqī收割shōugēderén就是jiùshì天使tiānshǐ 40  正如Zhèngrú毒麦dúmài收集shōují起来qǐláiyònghuǒshāodiào这个zhège制度zhìdùde末期mòqīhuì这样zhèyàng+ 41  人子Rénzǐhuìpàide天使tiānshǐ使shǐrén失足shīzúde一切yíqièshǒu上帝Shàngdì法律fǎlǜderéndōucóngde王国wángguóli收集shōují出来chūlái 42  diūdào火炉huǒlúli+Zài那里nàlǐ他们tāmenjiùhuì痛哭tòngkūliúlèi咬牙切齿yǎoyá-qièchǐle 43  到时Dàoshí正义zhèngyìderénhuìzài他们tāmen父亲fùqīnde王国wángguóli明亮míngliàngde照耀zhàoyào好像hǎoxiàng太阳tàiyáng一样yíyàng+Yǒu耳朵ěrduodejiù应当yīngdāngtīng 44  “Tiānshangde王国Wángguó好像hǎoxiàngcángzài野地yědìlide珍宝zhēnbǎoyǒurén发现fāxiànlejiùcáng起来qǐlái十分shífēn高兴gāoxìngjiùmàidiàode一切yíqiè财物cáiwùmǎilekuài+ 45  “Tiānshangde王国Wángguóyòu好像hǎoxiàng商人shāngrén四处sìchù寻找xúnzhǎo上好shànghǎode珍珠zhēnzhū 46  zhǎodào贵重guìzhòngde珍珠zhēnzhūjiù马上mǎshàngmàidiàode一切yíqiè财物cáiwùmǎile珍珠zhēnzhū+ 47  “Tiānshangde王国Wángguóyòu好像hǎoxiàng拖网tuōwǎngzàihǎili收集shōují各种各样gèzhǒng-gèyàngde 48  拖网Tuōwǎngmǎnlerénjiùtuōdào海滩hǎitānshangzuò下来xiàláihǎode+shōujìn器皿qìmǐnli合用héyòngde+jiùrēngdiào 49  Zài这个zhège制度zhìdùde末期mòqīhuì这样zhèyàng+天使Tiānshǐhuì出去chūqù邪恶xiéʼèderéncóng正义zhèngyìderén中间zhōngjiānfēn出来chūlái 50  pāozài火炉huǒlúliZài那里nàlǐ他们tāmenjiùhuì痛哭tòngkūliúlèi咬牙切齿yǎoyá-qièchǐle 51  “Zhè一切yíqiè你们nǐmendōu领会lǐnghuìlema?”门徒Méntúduìshuō:“Shìde。” 52  耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“既然Jìrán这样zhèyàng任何rènhéshòuguo教导jiàodǎo学习xuéxíguotiānshang王国Wángguóde导师dǎoshīdōuxiàngjiāde主人zhǔréncóng自己zìjǐde宝库bǎokùlixīndejiùde东西dōngxidōu出来chūlái。” 53  耶稣Yēsūshuōwán这些zhèxiē比喻bǐyùjiù离开líkāi那里nàlǐle 54  láidào家乡jiāxiāng+zài会堂huìtángli教导jiàodǎorén大家dàjiādōuhěn惊讶jīngyàshuō:“这个Zhègeréncóng哪里nǎlǐ得到dédào这样zhèyàngde智慧zhìhuì施行shīxíng奇迹qíjìde能力nénglìne+ 55  Zhèshì木匠mùjiàngde儿子érzima+de母亲mǔqīnshìjiào马利亚Mǎlìyàmade弟弟dìdishìjiào雅各Yǎgè约瑟Yuēsè西门Xīmén犹大Yóudàma+ 56  de妹妹mèimeishì全都quándōuzài我们wǒmen这里zhèlǐma那么Nàme这个zhègeréncóng哪里nǎlǐ得到dédàozhè一切yíqiène+ 57  他们Tāmenjiù因此yīncǐkěn相信xiāngxìn耶稣Yēsū+耶稣Yēsūduì他们tāmenshuō:“先知Xiānzhī只有zhǐyǒuzàiběnxiāng本家běnjiācáishòu尊重zūnzhòng+。” 58  因为Yīnwèi他们tāmenxìn耶稣Yēsūjiù没有méiyǒuzài那里nàlǐ施行shīxínghěnduō奇迹qíjì

脚注

直译Zhíyì没有méiyǒugēn”。
直译Zhíyì已经yǐjīngbiàndeféihòu”。
耳朵Ěrduo听见tīngjiànháo反应fǎnyìngyòu他们tāmenxiǎngtīng耳朵ěrduoquè听见tīngjiànle”。
Yòu快乐kuàilè”。
直译Zhíyì话语huàyǔ”。
Yòu撒但Sādàn”。
诱惑Yòuhuòyòupiànrénde力量lìliànghuòpiànrénde快乐kuàilè”。

注释

Zuò下来xiàlái Zuò下来xiàlái施行shīxíng教导jiàodǎoshì犹太Yóutài宗教zōngjiào导师dǎoshīde习惯xíguàn。(Tài5:1,2

海滩Hǎitān Zài迦百农Jiābǎinóng附近fùjìnde加利利Jiālìlì海岸hǎiʼànyǒuchù海滩hǎitānchéng马蹄形mǎtíxíng周围zhōuwéide地势dìshì缓缓huǎnhuǎn上升shàngshēng形成xíngchéng天然tiānrán剧场jùchǎng由于Yóuyú这个zhège地点dìdiǎn具有jùyǒu良好liánghǎode扩音kuòyīn效果xiàoguǒ就算jiùsuànshìqúnrénnéng听见tīngjiàn耶稣Yēsūcóngchuánshangduì他们tāmenshuōdehuà

比喻Bǐyù 希腊语Xīlàyǔshìpa·ra·bo·leʹ,字面zìmiàn意思yìsishì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,可以kěyǐzhǐ比喻bǐyù俗语súyǔhuò寓言yùyán故事gùshi耶稣Yēsūzài解释jiěshìmǒujiànshìshí常常chángchánghuìzhèjiànshìgēnlìngjiàn相似xiāngsìdeshì并排bìngpáifàngzài一起yìqǐ”,就是jiùshìzuòjiànshì。(4:30耶稣Yēsūde比喻bǐyùdōuhěn简短jiǎnduǎnchángyòng虚构xūgòude故事gùshilái阐述chǎnshù道德dàodéhuò宗教zōngjiào方面fāngmiànde道理dàolǐ

岩石地Yánshídì shìzhǐ散布sànbùzhe一些yìxiē岩石yánshíde土地tǔdìérshìzhǐ表面biǎomiàn覆盖fùgàizhe一些yìxiē泥土nítǔde岩石yánshíZhèjié经文jīngwénde平行píngxíng记载jìzǎi路加福音Lùjiā Fúyīn8:6shuō有些yǒuxiē种子zhǒngziluòzài岩石yánshíshang种子Zhǒngzi如果rúguǒluòzài这样zhèyàngde地方dìfangdegēnjiùzhādào足够zúgòude深度shēndù无法wúfǎ吸收xīshōusuǒde水分shuǐfèn

Zài荆棘jīngjíli 耶稣Yēsūshuōde荆棘jīngjí显然xiǎnránshìzhǐ已经yǐjīngzhǎngchéngde荆棘丛jīngjícóngérshìzhǐfānsōngde土壤tǔrǎngzhōngwèibèi清除qīngchúdedàide杂草zácǎo这些Zhèxiē杂草zácǎo不断búduàn生长shēngzhǎngjiùhuì刚刚gānggāngxiàde种子zhǒngzi

Tiānshangde王国Wángguó 这个Zhège词组cízǔzài马太福音Mǎtài Fúyīnzhōng出现chūxiànle差不多chàbuduō30zài其他qítā福音书Fúyīnshūli没有méiyǒu出现chūxiànguoZài马可Mǎkě路加Lùjiā执笔zhíbǐde福音书Fúyīnshūzhōng对应duìyìngde词组cízǔshì上帝Shàngdìde王国Wángguó”,zhè表明biǎomíng上帝Shàngdìde王国Wángguóshìzàitiānshangde灵界língjiè建立jiànlìde而且érqiězàitiānshang施行shīxíng统治tǒngzhì。(Tài21:43;1:15;4:43;Dàn2:44;提后Tí-Hòu4:18

神圣Shénshèng秘密mìmì 希腊Xīlà语词yǔcímy·steʹri·onzài圣经Shèngjīng原文yuánwénzhōng出现chūxiànle28zài中文版Zhōngwénbǎnde新世界Xīn-shìjiè译本Yìběnzhōng大多数dàduōshùdōuzuò神圣shénshèng秘密mìmì”。Zài这里zhèlǐ原文yuánwényòngdeshìmy·steʹri·onde复数fùshù形式xíngshìzhǐdeshìgēn上帝Shàngdì旨意zhǐyì有关yǒuguāndemǒuxiē方面fāngmiànér这些zhèxiē内容nèiróng一直yìzhí秘而不宣mìʼérbùxuānDàole上帝Shàngdìdìngxiàde时候shíhoucái秘密mìmì彻底chèdǐ揭示jiēshì出来chūlái而且érqiě唯独wéidúràng选择xuǎnzéderén清楚qīngchu明白míngbai。(西1:25,26上帝Shàngdìde神圣shénshèng秘密mìmì一旦yídàn揭示jiēshì出来chūláijiùhuìzàizuì程度chéngdùshang广传guǎngchuán开去kāiqùZhèdiǎncóng圣经Shèngjīng本身běnshēnjiù可以kěyǐkàn出来chūlái因为yīnwèigēn神圣shénshèng秘密mìmì搭配dāpèide包括bāokuò宣扬xuānyáng”“启示qǐsh씓传扬chuányáng”“传讲chuánjiǎng”“揭示jiēshì”。(林前Lín-Qián2:1;3:3;6:19;西1:25,26;4:3Zuì主要zhǔyàode神圣shénshèng秘密mìmì耶稣Yēsūde身份shēnfènwéi焦点jiāodiǎn就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòyàoxiàde那个nàge后代hòudài”,就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà。(西2:2;Chuàng3:15这个Zhège神圣shénshèng秘密mìmì包含bāohán许多xǔduō方面fāngmiàn其中qízhōngshì耶稣Yēsūshòu委任wěirènzài上帝Shàngdìde旨意zhǐyìzhōng担任dānrènde角色juésè。(西4:3Zàizhèjié经文jīngwénzhōng耶稣Yēsū表明biǎomíng神圣shénshèng秘密mìmìgēntiānshang王国Wángguó有关yǒuguānér这个zhège王国wángguó就是jiùshì上帝Shàngdìde王国Wángguó就是jiùshì耶稣Yēsūwéi君王jūnwángdetiānshang政府zhèngfǔ。(4:11;8:10lìngjiànTài3:2de注释zhùshì公元Gōngyuán1世纪shìjì一些yìxiē神秘shénmì宗教zōngjiào使用shǐyòngmy·steʹri·onde方式fāngshìgēn希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàn截然jiérántóng那些Nàxiē宗教zōngjiào往往wǎngwǎng基于jīyú当时dāngshí盛行shèngxíngde生殖shēngzhí崇拜chóngbài声称shēngchēng一些yìxiē神秘shénmì仪式yíshìnéngràng虔诚qiánchéngde信徒xìntú永生yǒngshēng直接zhíjiē得到dédào神明shénmíngde启示qǐshì以及yǐjí亲近qīnjìn神明shénmíng那些Nàxiē宗教zōngjiàode秘密mìmì显然xiǎnránshì真理zhēnlǐwéi基础jīchǔde获准Huòzhǔn加入jiārù神秘shénmì宗教zōngjiàoderéndōuhuì发誓fāshì保守bǎoshǒu秘密mìmì因此yīncǐgèng增添zēngtiānle神秘shénmìde色彩sècǎizhègēn基督教Jīdūjiào公开gōngkāi传扬chuányáng神圣shénshèng秘密mìmìde做法zuòfǎ恰恰qiàqià相反xiāngfǎnDāng圣经Shèngjīngyòngmy·steʹri·on谈论tánlùngēn错误cuòwù崇拜chóngbài有关yǒuguāndeshìshí中文版Zhōngwénbǎnde新世界Xīn-shìjiè译本Yìběnzuò隐秘yǐnmìde”“隐含yǐnhán奥秘àomìde”“奥秘àomì”。(关于Guānyúmy·steʹri·ondezhèsān译法yìfǎlìngjiàn帖后Tiē-Hòu2:717:5,7de注释zhùshì

实在Shízài 希腊Xīlà语词yǔcía·menʹ(阿们āmenshì希伯来Xībólái语词yǔcíʹa·menʹde转写zhuǎnxiě意思yìsishì诚心chéngxīn希望xīwàng如此rúcǐhuò确实quèshí如此rúcǐ”。Zài圣经Shèngjīng原文yuánwénli耶稣Yēsū经常jīngchánghuìxiānshuōchū这个zhège然后ránhòucái陈述chénshù事情shìqingxià承诺chéngnuòhuòshuōchū预言yùyánjiè强调qiángdiàoshuōdehuàshì真实zhēnshí可信kěxìnde有些Yǒuxiē学者xuézhěshuō耶稣Yēsū使用shǐyòng实在shízài”(阿们āmen这个zhègede方式fāngshìzài圣经Shèngjīng其他qítā宗教zōngjiào书籍shūjízhōngdōushì独一无二dúyī-wúʼèrdeZài约翰福音Yuēhàn Fúyīnde原文yuánwénzhōng耶稣Yēsū总是zǒngshìa·menʹ这个zhège重复chóngfùshuōliǎng中文Zhōngwénzuò实实在在shíshí-zàizài”。(LìngjiànYuē1:51de注释zhùshì

实在Shízài JiànTài5:18de注释zhùshì

制度Zhìdù zuò制度zhìdùde希腊Xīlà语词yǔcíai·onʹde基本jīběn意思yìsishì时代shídài”,可以kěyǐzhǐmǒu年代niándài时期shíqīhuò时代shídài区分qūfēn开来kāiláide情势qíngshìhuò特征tèzhēngZhèjié经文jīngwén显示xiǎnshì目前mùqián制度zhìdùde特征tèzhēngshì生活shēnghuó充满chōngmǎn忧虑yōulǜ难题nántí。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

Zài小麦xiǎomài当中dāngzhōng另外lìngwàixià毒麦dúmàide种子zhǒngzi Zài古代gǔdàide中东Zhōngdōng地区dìqūzhèzhǒng居心jūxīn不良bùliángde做法zuòfǎbìng出奇chūqí一般Yìbān认为rènwéizuò毒麦dúmàide希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhǐzhǒngyǒude禾本科héběnkē植物zhíwù学名xuémíngLolium temulentum)。毒麦Dúmàide外形wàixínggēn成长chéngzhǎng初期chūqīde小麦xiǎomài非常fēicháng相似xiāngsì

奴隶Núlì……shuō 尽管Jǐnguǎn少数shǎoshù抄本chāoběnxiědeshì他们tāmen……shuō”,dàngèngduōzuì早期zǎoqīde抄本chāoběn支持zhīchí现在xiànzài这个zhège译法yìfǎ

小麦xiǎomài一起yìqǐ连根拔起liángēn báqǐ 毒麦Dúmài小麦xiǎomàidegēn通常tōngchánghuìchánzài一起yìqǐ因此yīncǐ就算jiùsuànnéng辨认biànrènchū毒麦dúmài它们tāmen出来chūláihuìràng小麦xiǎomài受损shòusǔn

Zài小麦xiǎomài当中dāngzhōng另外lìngwàixià毒麦dúmàide种子zhǒngzi Zài古代gǔdàide中东Zhōngdōng地区dìqūzhèzhǒng居心jūxīn不良bùliángde做法zuòfǎbìng出奇chūqí一般Yìbān认为rènwéizuò毒麦dúmàide希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhǐzhǒngyǒude禾本科héběnkē植物zhíwù学名xuémíngLolium temulentum)。毒麦Dúmàide外形wàixínggēn成长chéngzhǎng初期chūqīde小麦xiǎomài非常fēicháng相似xiāngsì

毒麦dúmài收集shōují起来qǐlái 毒麦DúmàijiànTài13:25de注释zhùshì成熟chéngshú以后yǐhòujiùhěn容易róngyìgēn小麦xiǎomài区别qūbié开来kāilái

芥籽Jièzǐ 以色列Yǐsèlièyǒuzhǒng野生yěshēngde芥类jièlèi植物zhíwùér黑芥hēijiè学名xuémíngBrassica nigrashì人们rénmen普遍pǔbiàn种植zhòngzhídezhǒngde种子zhǒngzi直径zhíjìngwéi1-1.6毫米háomǐzhòngyuē1毫克háokè芥籽Jièzǐ虽然suīrán这么zhèmexiǎozhǎngchūde植物zhíwùquè可以kěyǐxiàngshù一样yíyàng有些Yǒuxiē芥类jièlèi植物zhíwùde高度gāodù甚至shènzhìnéng达到dádào4.5

所有Suǒyǒu种子zhǒngzizhōngzuìxiǎode Zài古代gǔdàide犹太Yóutài著作zhùzuòzhōng芥籽jièzǐchángyònglái比喻bǐyù非常fēicháng微小wēixiǎode东西dōngxi今天Jīntiān人们rénmen知道zhīdàoyǒugèngxiǎode种子zhǒngzidànzài耶稣Yēsūde时代shídài芥籽jièzǐ显然xiǎnránshì加利利Jiālìlì一带yídàide农夫nóngfū采集cǎijí撒播sǎbōdezuìxiǎode种子zhǒngzi

Jiào Yòu酵母jiàomǔ”。Zài圣经Shèngjīnglijiào常常chángchángyònglái代表dàibiǎozuì腐败fǔbàizài这里zhèlǐzhǐ错误cuòwùde教义jiàoyì。(Tài16:12;林前Lín-Qián5:6-8参看cānkànTài13:33de注释zhùshì

Jiào 这里Zhèlǐzhǐshàngróumiànhòuliúxiàde小块xiǎokuài已经yǐjīng发酵fājiàode面团miàntuányòngláijiāzàixīnde面团miàntuánli使shǐ面团miàntuán起来qǐlái耶稣Yēsūzài这里zhèlǐdàodeshìkǎobǐngde一般yìbān做法zuòfǎ虽然Suīrán圣经Shèngjīng常常chángchángyòngjiào代表dàibiǎozuì腐败fǔbàijiànTài16:6de注释zhùshì),dànjiàobìng总是zǒngshì代表dàibiǎohǎode事物shìwù7:11-15)。Zàizhèjié经文jīngwénli发酵fājiàode过程guòchéng显然xiǎnrán比喻bǐyùmǒuzhǒng良好liánghǎo事物shìwùhuò情况qíngkuàngde扩展kuòzhǎn

Sānfèn 直译Zhíyì“3细亚xìyà”。“细亚Xìyàshì容量róngliàng单位dānwèi。“3细亚xìyà相当xiāngdāng21.99shēnghuòyuē10公斤gōngjīn。(LìngjiànChuàng18:6脚注jiǎozhù词语Cíyǔ解释jiěshì细亚Xìyà以及yǐjí附录FùlùB14

应验Yìngyàn耶和华Yēhéhuá通过tōngguò先知xiānzhīsuǒshuōdehuà 马太福音Mǎtài Fúyīnduō出现chūxiàn类似lèisìdehuàzhè显然xiǎnránshìyàoxiàngde写作xiězuò对象duìxiàng犹太人Yóutàirén强调qiángdiào耶稣Yēsū就是jiùshì上帝Shàngdì承诺chéngnuòpàiláide弥赛亚Mísàiyà。(Tài2:15,23;4:14;8:17;12:17;13:35;21:4;26:56;27:9

世界Shìjiè奠基diànjī zuò奠基diànjīde希腊Xīlà语词yǔcízài希伯来书Xībóláishū11:11zuò孕育yùnyù”,gēnzuò孩子háizide希腊Xīlà语词yǔcí一起yìqǐ使用shǐyòng这个Zhègezài世界shìjiè奠基diànjī这个zhège词组cízǔli看来kànláizhǐ亚当Yàdāng夏娃Xiàwá孕育yùnyùbìngshēngxià孩子háizizhèjiànshì耶稣Yēsū世界shìjiè奠基diànjīgēn亚伯Yàbó联系liánxìzài一起yìqǐér亚伯Yàbó显然xiǎnránshì人类rénlèi世界shìjièzhōng可以kěyǐ得到dédào救赎jiùshúderénde名字míngzicóng世界shìjiè奠基diànjī以来yǐláijiù已经yǐjīngxiězài生命册shēngmìngcèshangle。(11:50,51;17:8

实现Shíxiàn先知xiānzhīsuǒshuōdehuà 这里Zhèlǐ引用yǐnyòngdeshì诗篇Shīpiān78:2Zài诗篇Shīpiān78piānli执笔者zhíbǐzhě这里zhèlǐchēngwéi先知xiānzhī”)yòng包含bāohán比喻bǐyùde措辞cuòcí回顾huígùle以色列Yǐsèliè国族guózúdeduàn历史lìshǐ生动shēngdòngde叙述xùshù上帝Shàngdì怎样zěnyàng眷顾juàngù他们tāmen耶稣Yēsūzài教导jiàodǎo门徒méntú以及yǐjí跟随gēnsuíde民众mínzhòngshíyònglehěnduō生动shēngdòngde比喻bǐyù。(LìngjiànTài1:22de注释zhùshì

Cóng最初zuìchū 直译Zhíyìcóng奠基diànjī”,zuòcóng世界shìjiè奠基diànjī”。Jiàochángde译法yìfǎshì根据gēnjù一些yìxiē古老gǔlǎode抄本chāoběn这些zhèxiē抄本chāoběnjiāle意思yìsiwéi世界shìjiède希腊Xīlà语词yǔcí。(参看CānkànTài25:34de注释zhùshì正文Zhèngwénlijiàoduǎnde译法yìfǎyǒu其他qítā古老gǔlǎode抄本chāoběn作为zuòwéi根据gēnjù

人子Rénzǐ Yòurénde儿子érzi”。这个Zhège称呼chēnghuzài福音书Fúyīnshūli出现chūxiànyuē80耶稣Yēsū自称zìchēng人子rénzǐ”,显然xiǎnránshì为了wèile强调qiángdiàoshìyóu女子nǚzǐsuǒshēng有血有肉yǒuxuè-yǒuròuderén强调qiángdiàogēn亚当Yàdāng完全wánquán对等duìděng因此yīncǐnéng救赎jiùshú人类rénlèi摆脱bǎituōzuì。(Luó5:12,14-15此外Cǐwài这个zhège称呼chēnghunéngràngrénkànchū耶稣Yēsū就是jiùshì弥赛亚Mísàiyà就是jiùshì基督Jīdū。(Dàn7:13,14lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

人子Rénzǐ JiànTài8:20de注释zhùshì

世界Shìjiè Zhǐ人类rénlèi世界shìjiè

制度Zhìdù zuò制度zhìdùde希腊Xīlà语词yǔcíai·onʹde基本jīběn意思yìsishì时代shídài”,可以kěyǐzhǐmǒu年代niándài时期shíqīhuò时代shídài区分qūfēn开来kāiláide情势qíngshìhuò特征tèzhēngZhèjié经文jīngwén显示xiǎnshì目前mùqián制度zhìdùde特征tèzhēngshì生活shēnghuó充满chōngmǎn忧虑yōulǜ难题nántí。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì

这个Zhège制度zhìdù Yòu这个zhège时代shídài”。zuò制度zhìdùde希腊Xīlà语词yǔcíai·onʹ可以kěyǐzhǐ当前dāngqiánde社会shèhuì状况zhuàngkuàng可以kěyǐzhǐmǒu年代niándài时期shíqī时代shídài区分qūfēn开来kāiláide特征tèzhēng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì制度Zhìdù”)

末期Mòqī 希腊语Xīlàyǔshìsyn·teʹlei·a,意思yìsishì共同gòngtóngde终结zhōngji锓联合liánhéde终结zhōngji锓一起yìqǐ结束jiéshù”。(Tài13:39,40,49;28:20;Lái9:26)“末期Mòqīzhǐdeshì马太福音Mǎtài Fúyīn24:6,14dàode末日mòrìláidào之前zhīqiándeduàn时期shíqīzuò末日mòrìdeshìlìng希腊Xīlà语词yǔcíteʹlos,yòu终结zhōngjié”),zhè期间qījiānhuì发生fāshēng许多xǔduō大事dàshì。(LìngjiànTài24:6,14de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

制度Zhìdù yòu时代shídài”。(LìngjiànTài13:2224:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”“制度Zhìdù”)

末期Mòqī zuò末期mòqīde希腊Xīlà语词yǔcísyn·teʹlei·a出现chūxiànzài以下yǐxià经文jīngwénli马太福音Mǎtài Fúyīn13:40,49;24:3;28:20;希伯来书Xībóláishū9:26。(LìngjiànTài24:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

不法Bùfǎdeshì 希腊语Xīlàyǔ原文yuánwénzhǐ有些yǒuxiērén违犯wéifàn法律fǎlǜyòu藐视miǎoshì法律fǎlǜ仿佛fǎngfú法律fǎlǜ根本gēnběn存在cúnzài一样yíyàngZài圣经Shèngjīngli这个zhègezhǐ漠视mòshì上帝Shàngdìde法律fǎlǜ。(Tài7:23;林后Lín-Hòu6:14脚注jiǎozhù帖后Tiē-Hòu2:3-7;约一Yuē-Yī3:4脚注jiǎozhù

shǒu上帝Shàngdì法律fǎlǜ Yòuzuò不法bùfǎdeshì”。(LìngjiànTài24:12de注释zhùshì

咬牙切齿Yǎoyá-qièchǐ 形容Xíngróng痛苦tòngkǔ绝望juéwànghuò愤怒fènnùde样子yàngziRén咬牙切齿yǎoyá-qièchǐshí也许yěxǔháihuìyǒurénrénděng粗鲁cūlǔde行为xíngwéi

咬牙切齿Yǎoyá-qièchǐ JiànTài8:12de注释zhùshì

一切Yíqiè 虽然Suīránzàifèn早期zǎoqī抄本chāoběnzhōngzhèjié经文jīngwén没有méiyǒu包含bāohán希腊Xīlà语词yǔcípanʹta(意思yìsishì所有suǒyǒu”“一切yíqiè”),dàn其他qítā早期zǎoqī后期hòuqīde抄本chāoběndōu支持zhīchí现在xiànzài这个zhège译法yìfǎ

珍珠Zhēnzhū Zài圣经Shèngjīng时代shídài人们rénmenhuìdào红海Hóng Hǎi波斯湾Bōsīwān印度洋Yìndùyáng采集cǎijí上好shànghǎode珍珠zhēnzhū难怪Nánguài耶稣Yēsūshuō那个nàge商人shāngrényào四处sìchù寻找xúnzhǎo付出fùchūhěn努力nǔlìcáinéngzhǎodào贵重guìzhòngde珍珠zhēnzhū

合用héyòngde 可能Kěnéngzhǐlínde根据Gēnjù摩西Móxī法典fǎdiǎn这样zhèyàngdeshì不洁bùjiéde可以kěyǐchī。“合用héyòngde可能kěnéngzhǐ捕获bǔhuòdezhōng其他qítānéng食用shíyòngde。(11:9-12;Shēn14:9,10

末期Mòqī zuò末期mòqīde希腊Xīlà语词yǔcísyn·teʹlei·a出现chūxiànzài以下yǐxià经文jīngwénli马太福音Mǎtài Fúyīn13:40,49;24:3;28:20;希伯来书Xībóláishū9:26。(LìngjiànTài24:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

制度Zhìdù yòu时代shídài”。(LìngjiànTài13:2224:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”“制度Zhìdù”)

末期Mòqī 希腊语Xīlàyǔshìsyn·teʹlei·a,意思yìsishì共同gòngtóngde终结zhōngji锓联合liánhéde终结zhōngji锓一起yìqǐ结束jiéshù”。(Tài13:39,40,49;28:20;Lái9:26)“末期Mòqīzhǐdeshì马太福音Mǎtài Fúyīn24:6,14dàode末日mòrìláidào之前zhīqiándeduàn时期shíqīzuò末日mòrìdeshìlìng希腊Xīlà语词yǔcíteʹlos,yòu终结zhōngjié”),zhè期间qījiānhuì发生fāshēng许多xǔduō大事dàshì。(LìngjiànTài24:6,14de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”)

这个Zhège制度zhìdù Yòu这个zhège时代shídài”。zuò制度zhìdùde希腊Xīlà语词yǔcíai·onʹ可以kěyǐzhǐ当前dāngqiánde社会shèhuì状况zhuàngkuàng可以kěyǐzhǐmǒu年代niándài时期shíqī时代shídài区分qūfēn开来kāiláide特征tèzhēng。(Lìngjiàn词语Cíyǔ解释jiěshì制度Zhìdù”)

这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī JiànTài13:3924:3de注释zhùshì以及yǐjí词语Cíyǔ解释jiěshì这个Zhège制度zhìdùde末期mòqī”“制度Zhìdù”。

导师Dǎoshī Yòuyǒu学识xuéshíderén”。这里Zhèlǐde希腊Xīlà语词yǔcígram·ma·teusʹzài其他qítā经文jīngwénli通常tōngchángzuò抄经士chāojīngshì”,zhǐqún精通jīngtōng摩西Móxī法典fǎdiǎnde犹太Yóutài导师dǎoshī不过Búguòzàizhèjié经文jīngwénli这个zhègezhǐdeshì耶稣Yēsūde门徒méntú他们tāmenshòudào培训péixùn教导jiàodǎo民众mínzhòng

家乡Jiāxiāng 直译Zhíyì父亲fùqīnde地方dìfang”,rénde直系亲属zhíxì qīnshǔ来自láizìde地方dìfang耶稣Yēsūde家乡jiāxiāngshì拿撒勒Násālè

木匠Mùjiàngde儿子érzi zuò木匠mùjiàngde希腊Xīlà语词yǔcíteʹkton泛指fànzhǐ任何rènhé工匠gōngjiànghuò从事cóngshì建筑jiànzhù工作gōngzuòderén这个Zhègeyòngláizhǐ木匠mùjiàngshí可以kěyǐzhǐ参与cānyù建筑jiànzhù工作gōngzuòde木工mùgōng可以kěyǐzhǐ制造zhìzào家具jiājù其他qítā木制品mùzhìpǐnde工匠gōngjiàng公元Gōngyuán2世纪shìjìde殉道者xùndàozhě查斯丁Chásīdīngzài著作zhùzuòzhōngdào耶稣Yēsūzài世人shìrén当中dāngzhōngde时候shíhouzuòguo木匠mùjiàng制造zhìzàoè”。chéng古代gǔdài语言yǔyánde一些yìxiē早期zǎoqī圣经Shèngjīng译本yìběnshuō耶稣Yēsūshì木匠mùjiàng耶稣Yēsūbèichēngwéi木匠mùjiàngde儿子érzi”,bèichēngwéi木匠mùjiàng”。(6:3耶稣Yēsū显然xiǎnránshìcóng养父yǎngfù约瑟Yuēsè那里nàlǐxuédào木匠mùjiàng手艺shǒuyìde一般Yìbānláishuōxué木工mùgōngde男孩nánháihuìzài12dào15suì期间qījiān开始kāishǐzuò学徒xuétú而且érqiěyào学习xuéxíhěnduōnián

弟弟Dìdi 直译Zhíyì兄弟xiōngdì”。Zài圣经Shèngjīngli希腊Xīlà语词yǔcía·del·phosʹ可以kěyǐzhǐyǒu相同xiāngtóng信仰xìnyǎngderéndànzài这里zhèlǐzhǐ耶稣Yēsū同母异父tóngmǔ-yìfùde弟弟dìdi就是jiùshì约瑟Yuēsè马利亚Mǎlìyàde其他qítā儿子érzi有些Yǒuxiērén相信xiāngxìn马利亚Mǎlìyàzàishēngxià耶稣Yēsū之后zhīhòu继续jìxù保持bǎochí处女chǔnǚzhīshēn他们tāmen声称shēngchēnga·del·phosʹzài这里zhèlǐzhǐdeshì表兄弟biǎoxiōngdìhuò堂兄弟tángxiōngdì可是Kěshì,《希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuàndào表兄弟biǎoxiōngdìhuò堂兄弟tángxiōngdìshí使用shǐyòngdequèshì完全wánquántóngde希腊Xīlà语词yǔcía·ne·psi·osʹ,出现chūxiànzài歌罗西书Gēluóxīshū4:10)。此外Cǐwài路加福音Lùjiā Fúyīn21:16yòngleliǎngtóngde希腊Xīlà语词yǔcía·del·phosʹsyg·ge·nesʹ分别fēnbiézhǐ兄弟xiōngdì亲戚qīnqi”。这些Zhèxiē例子lìzi说明shuōmíngzài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànli表示biǎoshì亲属qīnshǔ关系guānxìdede用法yòngfǎbìngshì宽泛kuānfàn笼统lǒngtǒngde

雅各Yǎgè 耶稣Yēsū这个zhège同母异父tóngmǔ-yìfùde弟弟dìdi显然xiǎnrángēn使徒行传Shǐtú Xíngzhuàn12:17jiàn注释zhùshì加拉太书Jiālātàishū1:19dàode雅各Yǎgèshìtóngrén这个Zhège雅各Yǎgè显然xiǎnrán就是jiùshì雅各书Yǎgèshūde执笔者zhíbǐzhě。(1:1

犹大Yóudà 耶稣Yēsū这个zhège同母异父tóngmǔ-yìfùde弟弟dìdi显然xiǎnrán就是jiùshì犹大书Yóudàshūde执笔者zhíbǐzhě。(Yóu1

使Shǐ失足shīzú Yòu使shǐ犯罪fànzuìhuò成为chéngwéide陷阱xiànjǐng”。Zài希腊语Xīlàyǔ经卷jīngjuànzhōng希腊Xīlà语词yǔcískan·da·liʹzozhǐdeshìzài比喻bǐyù意义yìyìshangdiēdǎo可能kěnéng包括bāokuò自己zìjǐ犯罪fànzuìhuò使shǐ别人biérén犯罪fànzuìZài圣经Shèngjīngli这个zhège相关xiāngguāndezuì可能kěnéng涉及shèjí违反wéifǎn上帝Shàngdìde道德dàodé法律fǎlǜ失去shīqù信心xìnxīnhuò接受jiēshòu错误cuòwùde宗教zōngjiào道理dàolǐ这个Zhège希腊Xīlà语词yǔcí可以kěyǐzhǐduì……反感fǎngǎn”。(LìngjiànTài13:57;18:7de注释zhùshì

他们Tāmenjiù因此yīncǐkěn相信xiāngxìn耶稣Yēsū Yòu他们tāmenjiù因为yīnwèi耶稣Yēsūérdiēdǎo”。Zàizhèjié经文jīngwénli希腊Xīlà语词yǔcískan·da·liʹzoshìzhǐzài比喻bǐyù意义yìyìshangdiēdǎo意思yìsishìdào信心xìnxīnshangde障碍zhàngʼàiZhèhuà可以kěyǐzuò他们tāmenjiùduì耶稣Yēsūhěn反感fǎngǎn”。Zài其他qítā经文jīngwénli这个zhège希腊Xīlà语词yǔcíde意思yìsi包括bāokuò自己zìjǐ犯罪fànzuìhuò使shǐ别人biérén犯罪fànzuì。(LìngjiànTài5:29de注释zhùshì

Jiù没有méiyǒuzài那里nàlǐ施行shīxíng什么shénme奇迹qíjìle没有Méiyǒu”,直译zhíyìnéng”。耶稣Yēsū没有méiyǒu施行shīxínghěnduō奇迹qíjìshì因为yīnwèi缺乏quēfá力量lìliàngérshì因为yīnwèi情况qíngkuàng合适héshì拿撒勒Násālèderén缺乏quēfá信心xìnxīn所以suǒyǐ耶稣Yēsū没有méiyǒuzài那里nàlǐ施行shīxínghěnduō奇迹qíjì。(Tài13:58来自Láizì上帝Shàngdìde力量lìliàngjuégāi浪费làngfèizàizhèzhǒngchí怀疑huáiyí态度tàidùkěn接受jiēshòu真理zhēnlǐderén身上shēnshang。(参看CānkànTài10:14;16:29-31

耶稣Yēsūjiù没有méiyǒuzài那里nàlǐ施行shīxínghěnduō奇迹qíjì 耶稣Yēsū没有méiyǒuzài拿撒勒Násālè施行shīxínghěnduō奇迹qíjìshì因为yīnwèi缺乏quēfá力量lìliàngérshì因为yīnwèi情况qíngkuàng合适héshì拿撒勒Násālèderén缺乏quēfá信心xìnxīn。(Lìngjiàn6:5de注释zhùshì来自Láizì上帝Shàngdìde力量lìliàngjuégāi浪费làngfèizàizhèzhǒngchí怀疑huáiyí态度tàidùkěn接受jiēshòu真理zhēnlǐderén身上shēnshang。(参看CānkànTài10:14;16:29-31

多媒体资料

迦百农城Jiābǎinóng Chéng附近fùjìn的de加利利海Jiālìlì Hǎi
迦百农城Jiābǎinóng Chéng附近fùjìnde加利利海Jiālìlì Hǎi

Cóng耶稣Yēsūde时代shídàidào现今xiànjīn已经yǐjīngguòle许多xǔduō世纪shìjì加利利海Jiālìlì Hǎide水位shuǐwèi地貌dìmào经历jīnglìle改变gǎibiàn不过Búguò耶稣Yēsūzuòzàichuánshangxiàng众人zhòngrén讲话jiǎnghuàde地点dìdiǎnhěn可能kěnéngjiù位于wèiyú图片túpiànsuǒshìdezhè一带yídàiZài这样zhèyàngde地方dìfang耶稣Yēsūde声音shēngyīn可以kěyǐ通过tōngguò水面shuǐmiànde反射fǎnshè产生chǎnshēng扩音kuòyīn效果xiàoguǒ

撒Sǎ种zhǒng
zhǒng

Zài圣经Shèngjīng时代shídài农夫nóngfūhuì使用shǐyòngtóngdezhǒng方法fāngfǎ有些Yǒuxiērénhuìyòng袋子dàizizhuāng种子zhǒngzizàiyòng绳子shéngzi袋子dàizibǎngzài腰间yāojiān同时tóngshíyònglìnggēnguàzàijiānshangde绳子shéngzi固定gùdìng有些Yǒuxiērénhuìyòng外衣wàiyīdōuchéng口袋kǒudailáizhuāng种子zhǒngzi农夫Nóngfūhuì直接zhíjiēyòngshǒu种子zhǒngzidào田地tiándìlide时候shíhou动作dòngzuò幅度fúdùhěnTiánli穿插chuānchāzhe一些yìxiē小路xiǎolù农夫nóngfūyào小心xiǎoxīnzhǒng确保quèbǎo种子zhǒngziluòzài肥沃féiwòde土壤tǔrǎngliérshìbèiréncǎishíde路面lùmiànshànghǎode种子zhǒngzihuì马上mǎshàng覆盖fùgài起来qǐlái这样zhèyàngjiùnéng避免bìmiǎnbèiniǎochīdiào

梅察达Méichádá的de仓库cāngkù遗址yízhǐ
梅察达Méichádáde仓库cāngkù遗址yízhǐ

Zài古代gǔdài以色列Yǐsèlièdōuyǒu仓库cāngkù主要zhǔyàoyòng储藏chǔcáng已经yǐjīngtuōde谷物gǔwù有些Yǒuxiē仓库cāngkùhuìyònglái存放cúnfàngyóujiǔ以及yǐjí贵重guìzhòng金属jīnshǔ宝石bǎoshí

收割Shōugē的de人rén
收割Shōugēderén

Zài圣经Shèngjīng时代shídài收割shōugēdezhǒng方法fāngfǎshì直接zhíjiē麦子màizicóngli出来chūlái不过Búguò通常tōngchángde做法zuòfǎshìyòng镰刀liándāoxià麦子màizi。(Shēn16:9;4:29收割Shōugēde工作gōngzuò一般yìbānhuìyóuhěnduōrén共同gòngtóng完成wánchéng收割shōugēderénhuì分组fēnzǔtiánli成熟chéngshúde农作物nóngzuòwù收集shōují起来qǐlái。(2:3;王下Wáng-Xià4:18所罗门Suǒluóménwáng何西阿Héxīʼā先知xiānzhī使徒shǐtú保罗Bǎoluóděng圣经Shèngjīng执笔者zhíbǐzhědōucéngyòng收割shōugēshì比方bǐfang说明shuōmíng一些yìxiē重要zhòngyàode真理zhēnlǐ。(Zhēn22:8;8:7;Jiā6:7-9耶稣Yēsūcéngyòng听众tīngzhòng熟悉shúxidezhèzhǒng工作gōngzuòlái说明shuōmíng天使tiānshǐ门徒méntúzài帮助bāngzhùrén成为chéngwéi基督徒Jīdūtúde工作gōngzuòshanghuì扮演bànyǎn什么shénme角色juésè。(Tài13:24-30,39;Yuē4:35-38

芥籽Jièzǐ
芥籽Jièzǐ

Zài加利利Jiālìlì一带yídài农夫nóngfūhuì采集cǎijí撒播sǎbōyàngde种子zhǒngzi芥籽jièzǐ显然xiǎnránshì其中qízhōngzuìxiǎodezhǒngZài古代gǔdàide犹太Yóutài著作zhùzuòzhōng芥籽jièzǐchángyònglái比喻bǐyù非常fēicháng微小wēixiǎode东西dōngxi

渔夫Yúfū把bǎ拖网tuōwǎng拖tuō上shàng岸àn
渔夫Yúfū拖网tuōwǎngtuōshàngàn

Zài耶稣Yēsūde日子rìzi制作zhìzuò拖网tuōwǎngde原材料yuáncáiliàohěn可能kěnéngshìzhǒng亚麻yàmá植物zhíwùde纤维xiānwéi一些Yìxiē资料zīliào显示xiǎnshìshíde拖网tuōwǎng可能kěnéngcháng300底部dǐbùde边缘biānyuánzhe一些yìxiē重物zhòngwù顶部dǐngbùzhe浮子fúzi渔夫Yúfūhuìcóngchuánshang拖网tuōwǎngjìnshuǐli然后Ránhòu他们tāmen可能kěnénghuìbǎngzài拖网tuōwǎng两端liǎngduāndechángshéngfàngdàoànshangànshangderénzàiyòng这些zhèxiēchángshéngwǎng慢慢mànmanshàngàn凡是Fánshì拖网tuōwǎng经过jīngguòde地方dìfang所有suǒyǒu东西dōngxidōuhuìbèiwǎng起来qǐlái